Реферат: Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

Міністерствоосвіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет менеджменту тамаркетингу

Кафедрапромислового маркетингу

Спеціальність  “Маркетинг”

До захисту допущено

Завідувач кафедри

 « » ___________  2010 р.

ЗВІТ про переддипломну практику додипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 0501 «Економіка іпідприємництво” на тему:

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ЗБУТОВОЇДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ЗАТ „ГАЛИЧИНА” (М.РАДЕХІВ,ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ) НА РИНКУ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Студентка групи_____________________________ (ПІБ)_____________

Керівник роботи   _____________

Київ 2010


Зміст

1Аналіз виробничої діяльності підприємства ЗАТ „Галичина” та збутової діяльностійого Киівського торгівельного представництва (КТП) на ринку молочних продуктів

1.1Виробнича діяльність підприємства ЗАТ „Галичина

1.2Збутова діяльність КТП ЗАТ „Галичина

2Аналіз маркетингового середовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина

2.1Аналіз макросередовища збутової діяльності КТП ЗАТ „Галичина

2.2Аналіз мікросередовища діяльності КТП ЗАТ „Галичина

3Формулювання управлінської проблеми в збутовій діяльності КТП ЗАТ „Галичина” зарезультатами аналізу маркетингового середовища діяльності

Списоквикористаної літератури

Додатки


1               Аналіз виробничої діяльності підприємстваЗАТ „Галичина” та збутової діяльності його Киівського торгівельногопредставництва (КТП) на ринку молочних продуктів

 

1.1 Виробнича діяльність підприємстваЗАТ „Галичина”

Виробничадіяльність підприємства ЗАТ „Галичина” в дипломному дослідженні характеризуєтьсянаступним комплексом основних показників:

1.Станом  ринку молочної продукції України, його основними тенденціями та місцемЗАТ „Галичина” на ринку;

2.Станом внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”;

3.Товарним асортиментом молочної продукції ЗАТ „Галичина”;

4. Порівняльний рівнем споживчої якості (конкурентоспроможності) молочноїпродукції ЗАТ „Галичина”;

5.Організаційною моделлю підтримки трьох рівнів товару (молочної продукції) ЗАТ„Галичина”;

6.Організацією збутової мережі молочної продукції ЗАТ „Галичина”.

Врезультаті дипломного дослідження отримані наступні основні показникивиробничої діяльності ЗАТ „Галичина”:

1.Ринок молочних продуктів України і його основні тенденції

Ринокмолока і молочних продуктів — це система економічних, фінансових іобмінно-торгових відносин між виробниками та споживачами молока, яка покликаназбалансувати попит і пропозицію та забезпечити споживання молока імолокопродуктів на рівні, що відповідає життєвим потребам, смакам іплатоспроможному попиту населення.

Загальнiтенденцiї та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiстьЗАТ”Галичина”, сезонний характер виробництва. Молочна промисловiсть України — одна з провiдних галузей агропромислового комплексу України. Питома вага галузiв загальних обсягах харчової та переробної промисловостi складає понад 18 %, утой час як м'ясна — 13 %, тютюнова — 10% i кондитерська — 6 %.

Молочнийринок України перебуває у станi активного розвитку та є експортоорiєнтованим.

Насьогоднiшнiй день ще не вiдбувся розподiл молочного ринку мiж лiдерами i ще ненадто високi бар'єри для входження нових гравцiв. Жоден з гравцiв не маєвласної нацiональної дистрибуцiї. Оператори ринку розподiленi на два окресленихсегменти — власники нацiональних брендiв (або таких, що претендують на статуснацiональних) та регiональнi заводи, орiєнтованi на регiональнi ринки збуту.Крiм того, активно зростає споживання молочних продуктiв всiх цiновихкатегорiй. Завдяки росту доходiв населення, споживач для покупки молочних продуктiвпереходить з ринку до магазину i готовий купувати продукцiю премiум-класу тановi категорiї продукцiї, серед яких напої на базi молока i соку, рiзновидизбагачених кефiрiв, творожкiв, сирiв та iн.

Вцiлому українськi виробники не задовольняють попит українського населення напродукцiю молочної галузi. На сьогоднiшнiй день молокозаводи для того, щобзабезпечити себе сировиною, почали iнвестувати у будiвництво ферм. За оцiнкамиекспертiв ринку потреби в молоцi у 1,5-2 рази перевищують обсяги його виробництвав Українi. Крiм того, за попереднiми оцiнками мiнiстерства агропромисловоїполiтики України виробництво молока в Українi у 2007 роцi склало 12,3 мiльйонатонн, що на один мiльйон тонн менше нiж у попередньому роцi. Загальне ручнеспоживання молока в Українi становить 230 л на душу населення.

Світовийринок молока та молочної продукції не одне десятиліття характеризується стійкоютенденцією до зростання обсягів виробництва. Не винятком був і 2008 рік. Запопередніми підсумками, світове виробництво молока становить 692,7 млн т, що на15 млн т, або на 2,2%, більше, ніж 2007 року.

Збільшилосявиробництво всіх видів молокопродукції, які продають на світовому ринку. Так,обсяг сухого знежиреного молока збільшився до 24,6 млн т (на 2,1% до рівня 2007року), сухого незбираного молока — до 23,5 млн т (+6,8%), масла — 63,3 млн т(+3,1%), сиру — 85,4 млн т (+1,4%). Найбільше додали до зростання світовоговиробництва країни Азії, які у 2008 році збільшили власне виробництво молочноїпродукції на 8,3 млн. т, або на 3,5%, до попереднього року. Вклад інших країнбув меншим. Країни Латинської Америки збільшили власне виробництво на 3,2 млнт, Північної Америки — на 1,9, Європи — на 2,1 млн т. Але ці позитивнітенденції в загальному підсумку були менш відчутними у зв’язку зі зменшеннямвиробництва в Австралії (- 4,2%) та Новій Зеландії (- 4,5%).

ЧасткаУкраїни в структурі світового виробництва становить менше двох відсотків. Запідсумками 2008 року, в Україні було вироблено 11,8 млн т молока, що на 4,1%менше, порівняно з 2007 роком: суттєвий вплив мало скорочення поголів’яосновного стада. Так, на початок 2009 року в усіх категоріях господарств було2,9 млн корів, що на 5,7% менше за показники попереднього року.

У2008 році вітчизняна молочна промисловість зменшила й обсяги виробництва. Маславершкового було вироблено 84,7 тис. т — на 15,3% менше, ніж 2007 року,кисломолочної продукції — 528,6 тис. т (-1%), молока обробленого рідкого —796,6 тис. т (-8%). А от виробництво жирних сирів зросло до 248 тис. т, або на0,8% більше проти 2007 року.

Незважаючина від’ємну динаміку розвитку галузі, Україна перебуває на десятій сходинці всвітовому рейтингу молочних виробників. Особливістю світового ринку молока та молокопродукції є те, що для зовнішнього продажу надходить лише невелика часткавиробленої продукції (близько 7%), що різнить його з іншими аграрними ринками.


Таблиця1.1

Динамікакількості дійних корів (тис.голів) по країнах 2000 — 2008 р.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Південна Африка 545 545 540 536 518 540 540 540 535 Австралія 2 165 2 123 2 048 2 038 2 010 1 870 1 786 1 700 1 700 Китай 5 238 5 662 6 873 8 932 11 080 12 161 13 632 12 180 .. Індія 86 862 88 401 81 072 65 135 68 256 69 759 .. .. .. Аргентина 2 500 2 400 2 200 2 100 2 200 2 300 2 150 2 150 .. Бразилія 16 040 15 900 15 600 15 300 15 200 15 100 15 290 15 925 .. Австрія 621 612 600 573 541 538 533 526 522 Бельгія 594 596 577 559 543 523 507 500 495 Чехія 547 496 477 460 434 439 426 410 405 Данія 644 628 613 589 569 558 555 551 550 Франція 4 153 4 195 4 128 4 026 3 947 3 958 3 878 3 846 3 800 Німеччина 4 564 4 448 4 373 4 338 4 287 4 164 4 054 4 087 4 050 Ірландія 1 153 1 148 1 164 1 156 1 156 1 122 1 101 1 087 1 088 Італія 2 172 2 169 1 911 1 913 1 838 1 842 1 814 1 839 .. Голландія 1 532 1 546 1 486 1 478 1 471 1 433 1 420 1 413 1 406 Польща 3 047 2 991 2 904 2 897 2 796 2 795 2 824 2 787 2 830 Великобританія 2 339 2 208 2 229 2 207 2 152 2 007 2 005 1 977 1 960 Руминія 1 692 1 692 1 684 1 509 1 566 1 587 1 639 1 573 .. Росія 13 100 12 700 12 200 11 100 11 000 9 647 9 647 9 405 9 210 Швейцарія 714 720 658 638 627 618 618 614 615 Україна 5 431 4 918 4 716 4 284 4 061 3 950 3 410 3 347 3 080 Канада 6 800 6 800 1 084 1 065 1 041 1 019 1 005 989 .. Мексика 6 800 6 800 6 800 .. 2 197 2 222 .. .. США 9 206 9 114 9 139 9 083 9 012 9 043 9 112 9 158 9 270

/>

Рис.1.1.Динаміка поголів’я корів в Україні та загального обсягу виробництва молока в1990 – 2009 роках за даними Держкомстата України

/>

Рис.1.2.Частка областей України у національному виробництві сирого молока (2008)


Протенезважаючи на дефiцит виробництва молока як сировини, виробництво багатьох молокопродуктівзбільшується. Оператори ринка пояснюють таку ситуацію тим, що офiцiйнiстатистичнi показники по виробництву молока (сирого) не враховують закупівлюмолока у населення, яке завдяки постійному росту закупівельних цин забезпечуютьзростання закупок молока для виробництва молокопродуктiв переробнимипiдприємствами. Найбiльш динамiчний темп розвитку має ринок йогуртiв. Другупозицiю за темпами розвитку має ринок кефiрiв.

Молочнасировина в Україні має низькі показники якості і не відповідає вимогамміжнародних стандартів, що, насамперед, пов’язано з невикористанням генетичногопотенціалу молочної худоби, її захворюваннями, низьким забезпеченнямповноцінними кормами, застарілою технікою і технологіями, що використовуютьсільськогосподарські та молокопереробні підприємства. У 2008 роцісільськогосподарські підприємства продали на переробку лише 17% молока, якевідповідало стандарту ДСТУ 3662-97, при цьому лише 14 % було вищого ґатунку, а78 % зараховано першим ґатунком. У 2008 році вміст білка в молоці рідковідповідав базисному нормативу і в переважній більшості був на рівні 2,6-2,8%.Лише 10-15% молока, виробленого в Україні, в зв’язку з невисокою якістю можнавикористовувати для виробництва сирів. Тому для збільшення обсягів виробництвата покращання якості сировини потрібно інвестувати кошти у селекційно-племіннусправу, запроваджувати науково обґрунтовану систему годівлі та енергоощадливітехнології, сприяти підвищенню загальної культури виробництва. Сучасний ціновиймеханізм стимулює підвищення якості молока, оскільки передбачає співвідношеннявартості жиру та білка у структурі ціни у пропорції 40:60 відсотків.

РинокКиївської області належить до найбільш ємних в Україні. Для Київської областіхарактерним є відносно високий рівень життя населення. Максимальна вартістьспоживчого кошика склалась у м. Києві, де спостерігається найвищеспіввідношення між його вартістю та рівнем заробітної плати і де досягнутонайвищого рівня споживання харчових продуктів, у тому числі молока і молочнихпродуктів.

Сучасніумови та тенденції функціонування регіонального ринку молока і молочнихпродуктів Київської області створюють передумови для підвищення рівняконцентрації і спеціалізації виробництва в галузі. Потужні молокопереробніпідприємства мають сталі, міцні господарські зв’язки з постачальникамиматеріально-технічних ресурсів і споживачами продукції; пропонують продукціювисокої якості та намагаються задовольняти потреби різних прошарків населення.Окремі малі та середні молочні заводи, які переробляють до 50 тонн молока надобу, починають працювати як збірні пункти для великих молокозаводів,здійснюючи первинну обробку сирого молока (збирання та охолодження).

Основні тенденції наринку молока і молокопродуктів у січні-квітні 2009 року настпуні:

— зменшення поголів’я корів станом на 1 травня 2009 року порівняно з 01.05.2008на 6,8% (у т.ч.: у сільськогосподарських підприємствах – на 6,4%, господарствахнаселення – на 6,9%);

— зменшення у січні-квітні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 рокуна 0,2% виробництва молока в усіх категоріях господарств (всільгосппідприємствах виробництво молока зросло на 7%, в господарствахнаселення – зменшилось на 2,1%);

— у січні-квітні 2009 року спостерігалося зменшення виробництва продукціїмолочної промисловості порівняно з січнем-квітнем 2008 року на 15,5%;

— індекс споживчих цін на молоко у січні-квітні 2009 року склав – 100%, індексцін виробників молочних продуктів та морозива – 105,9%, індекс закупівельнихцін – 92,7%.


Таблиця 1.2

Баланс молочної галузі України у 2007 — 2009 роках

(уперерахунку на молоко, тис. тонн)

п/п

Показник

2007 рік,

звіт

2008 рік, 2009 рік, прогноз I Попит на продукцію 12533 12000,7 12200 1.1 Внутрішнього ринку – всього 11594 10834,8 11500 з нього: 1.1.1. Фонд споживання 10448 9634,8 10300 1.1.2. Інше споживання 1146 1200,0 1200 1.2. Зовнішнього ринку (експорт) 939 1165,9 700 II Пропозиція продукції 12553 12000,7 12200 2.1. Внутрішнього ринку – всього 12334 11761,8 11500 2.1.1. Власне виробництво 12262 11761,3 11500 2.1.2. Зміна запасів на кінець року -72 2.2. Зовнішнього ринку (імпорт) 199 238,9 700 Споживання на душу населення, кг на рік 224,6 208,5 224,4

Заданими Держкомстату у 2008 році виробництво молока склало 11761,3 тис. тонн, щона 4,1% менше ніж за 2007 рік. Імпорт молока і молокопродуктів за 2008 рік заоперативними даними склав 238,9 тис. тонн в перерахунку на молоко, експорт –1165,9 тис. тонн. Це дало змогу забезпечити споживання молока і молокопродуктівна одну особу на рівні208,5 кг на рік, що на 7,2% менше, ніж у 2007 році.

У2009 році очікується зменшення виробництва молока до 11500 тис. тонн, щозурахуванням можливих обсягів імпорту у межах 700 тис. тонн дасть змогузбільшити споживання цієї продукції на одну особу до 224,4 кілограмів(раціональна норма – 380 кг). Експорт у 2009 році оцінюється в межах700 тис.тонн, тобто менше ніж у минулому році на 40%.

Сировиннабаза та виробництво.

Заданими Держкомстату України станом на 1 травня 2009 року у порівнянні заналогічною датою 2008 року в усіх категоріях господарств поголів’я корівзменшилося на 6,8% і склало 2883,4 тис. голів, в тому числі у сільськогосподарськихпідприємствах – на 6,4% (625,9 тис. гол.), у господарствах населення – на 6,9 %(2257,5 тис. гол.).

Засічень-квітень 2009 року середній надій молока на одну корову всільськогосподарських підприємствах склав 1179 кг, що на 15,2% більше ніж зааналогічний період 2008 року.

Довідково:за 2008 рік середній надій на одну корову в сільгосппідприємствах України склав3366 кг, що на 7,5% більше ніж за 2007 рік. В Німеччині – 6439 кг, в Польщі –4541 кг, в США – 8896 кг.

Зарахунок зменшення чисельності поголів’я корів обсяги виробництва молока в усіхкатегоріях господарств у січні-квітні 2009 року в порівнянні з січнем-квітнем2008 року зменшилися на 0,2% і склали 3074,5 тис. тонн, в тому числі усільськогосподарських підприємствах – 674,3 тис. тонн (зростання на 7%), угосподарствах населення – 2400,2 тис. тонн (зменшення на 2,1%). У господарствахнаселення зосереджено близько 80% загального обсягу виробництва молока.

Усічні-березні 2009 року на переробні підприємства надійшло 884,7 тис. тоннмолока, що на 20,9% менше ніж за аналогічний період 2008 року. Середня ціназакупівлі знизилась порівняно із січнем-березнем 2008 року на 14,2% і склала1675,7 грн./тонну, проте це пов'язано не із ситуацією на ринку, а зі зміноюпорядку виплати ПДВ сільгосптоваровиробникам.

Довідково:за 2008 рік на переробні підприємства надійшло 5396,7 тис. тонн молока, що на10,5% менше показника 2007 року. При цьому середня ціна закупівлі молокапереробними підприємствами підвищилась порівняно 2007 роком на 9,3% і склалабез врахування ПДВ 1631,9 грн./т (2107,4 грн./т — від сільгосппідприємств,1386,4 грн./т – від господарств населення).

Усічні-квітні 2009 року промислове виробництво молочних продуктів скоротилось на15,5%. Зокрема зменшилось виробництво вершкового масла – на 22,2%, сирівкисломолочних та неферментованих – на 10,8%, сирів жирних – на 7,1%.

Зовнішняторгівля.

Заданими Держкомстату у 2008 році найбільшу частку в експорті молока і молочнихпродуктів займали сири всіх видів, яких було вивезено близько 77,4 тис. тонн(на 25% більше ніж за 2007 рік) та молоко і вершки згущені – вивезено близько80,3 тис. тонн (на 9,6% більше), також майже в 1,6 рази збільшились обсягиекспорту масла вершкового. Основними імпортерами української молочної продукціїє країни СНД.

Заоперативними даними Держмитслужби у січні-квітні 2009 року було експортованомолока і молочних продуктів близько 255 тис. тонн в перерахунку на молоко, щоприблизно на 34% менше ніж у січні-квітні 2008 року. За цей же період в Українубуло ввезено близько 215 тис. тонн молокопродуктів в перерахунку на молоко.Зокрема було ввезено близько 8,1 тис. тонн вершкового масла та близько 2,7 тис.тонн сирів.

Ціноваситуація.

Впродовжостанніх років на ринку спостерігається зростання закупівельних цін, що пов'язаноіз зменшенням пропозиції сировини на ринку. Крім того слід зазначити, що дляринку молока притаманний сезонний характер виробництва, що значною міроювпливає на рівень закупівельних цін впродовж року.

Основніцінові тенденції на внутрішньому ринку молока у січні-квітні 2009 рокувиглядали наступним чином:

— індекс закупівельних цін на склав 92,7%; індекс цін виробників молокопродуктіві морозива — 105,9% (у квітні – 100,2%); індекс споживчих цін на молоко — 100%(у квітні – 98,2%), на сири тверді – 105,7% (101,3%), на масло вершкове –117,6% (100,7%).

Довідково:за 2008 рік індекс закупівельних цін на молоко склав 95,4%, індекс цінвиробників молока і молокопродуктів – 104,1%. Індекс споживчих цін на молоко за2008 рік склав 114,6%, сир твердий – 107,9%, масло – 110,2%. У структурі витратдомогосподарств на продовольство витрати на молоко і молочні продукти складаютьблизько 10%.


Таблиця1.3

Закупівельні ціни на молоко станом на10.02.2009

Назва молокозаводу Регіон Ціна за 1 літр молока, грн. Минулий тиждень ВАТ „Вімм-Білль-Данн“ Київська обл. 2,1–2,6 ВАТ»Шосткинський міськмолкомбінат" Сумська обл. 1,4–2,4 ТОВ «Вімм-Білль-Данн-Україна» — «Харківський молочний комбінат» Харківська обл. 2,1–2,6 ТОВ «Люстдорф» Вінницька обл. 2–2,5

Таблиця1.4

Закупівельніціни на молоко станом на 01.09.2009

Назва молокозаводу Регіон Ціна за 1 літр молока, грн. Минулий тиждень ВАТ «Вімм-Білль-Данн» Київська обл. 1,6–1,85* 1,6–1,85* ВАТ «Канівський маслосирзавод» Черкаська обл. 1,7–2 1,7–2 ВАТ«Шосткинський міськмолкомбінат» Сумська обл. 1,3–2,3 1,3–2,3 Сакський молокозавод АР Крим 2 2 ТОВ «Вімм-Білль-Данн-Україна» — «Харківський молочний комбінат» Харківська обл. 1,6–1,85* 1,6–1,85* ТОВ «Люстдорф» Вінницька обл. 1,8–2,3 1,8–2,3 Закупівельна ціна на молоко від населення Регіон Ціна за 1 літр молока, грн. Минулий тиждень ВАТ «Буринський завод сухого молока» Сумська обл. 1,1 1,1 ВАТ «Канівський маслосирзавод» Черкаська обл. 1 1 ВАТ«Шосткинський міськмолкомбінат» Сумська обл. 1 1 ДК «Мегатрейд-Юг» АР Крим 1,4 1,4 ПП " Молокозавод — Олком" Запорізькаобл. 1,05–1,2 1,05–1,2 ТОВ «Люстдорф» Вінницька обл. 1,1 1,1

Таблиця1.5

Закупівельні ціни на молоко станом на12.01.2010

Назва молокозаводу Регіон Ціна за 1 літр молока, грн. Минулий тиждень ВАТ «Канівський маслосирзавод» Черкаська обл. 2,9–4 2,7–4,1 ВАТ«Шосткинський міськмолкомбінат» Сумська обл. 2,8–3,9 ЗАТ «Тернопільський молокозавод» Тернопільська обл. 3,5 3,5 Сакський молокозавод АР Крим 2,5 2,6 ТОВ «Люстдорф» Вінницька обл. 3,5 3,5 Закупівельна ціна на молоко від населення Регіон Ціна за 1 літр молока, грн. Минулий тиждень ВАТ «Канівський маслосирзавод» Черкаська обл. 2–2,5 2,2–2,8 ВАТ«Шосткинський міськмолкомбінат» Сумська обл. 2–2,5 ДК «Мегатрейд-Юг» АР Крим 2,3 2,1 ЗАТ «Тернопільський молокозавод» Тернопільська обл. 3 2,4 ПП " Молокозавод — Олком" Запорізька обл. 3,15–3,25 3,15–3,2 ТОВ «Люстдорф» Вінницька обл. 2,85 3

2.Аналіз внутрішнього середовища підприємства ЗАТ „Галичина”

Формавласності та організації підприємства — Закрите акціонерне товариство«Галичина» ( Україна, Львівська область, місто Радехів, вулиця Б.Хмельницького, 120, код ЕДРПОУ 25553579, вид економічної діяльності – КВЕД15.51.0 — Виробництво молочних продуктів).


Таблиця1.6

Основніакціонери ЗАТ „Галичина” станом на 01.01.2009

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) ТзОВ «Галмолторг» 31215183 Україна Львівська Сихiвський 79035 м.Львiв Зелена,147 8.06452 ВАТ «Буський молокозавод» 22341836 Україна Львівська Буський 80530 с.Ожидiв 8.3871 ТзОВ «Люс-три» 33981224 Україна Львівська Сихiвський 79035 м.Львiв Зелена,147 75.48387 ВАТ «Шумський маслозавод» 00447155 Україна Тернопільська Шумський 47100 м.Шумськ I.Франка,10 8.06452

ЗАТ„Галичина” створено на базi Радехiвського маслозаводу 1 червня 1998 року. Насьогоднiшнiй день ЗАТ «Галичина» входить до п'ятiрки лiдерiв середвиробникiв цiльномолочної продукцiї в Українi та є одним з основнихпостачальникiв молоко продукцiї Захiдного регiону України та має за метурозширити сферу свого впливу на iншi регiони.

Основнимвидом дiяльностi ЗАТ «Галичина» є виробництво цiльномолочноїпродукцiї. Але крiм цього, в асортиментному портфелi є масло, сухе молоко.

Асортимент:молоко, сметана, кефiр, йогурт, маслянка, масло, сухе молоко. Упаковки: плiвка,стакан, пюр-пак, ПЕТ. Новим продуктом, який ТМ «Галичина» представилана молочному ринку України у 2008 роцi, є ряжанка, десерти, чотири видиенергетичних напоїв «12 вiтамiнiв».

Виробничiпотужностi ЗАТ «Галичина» зосередженi на Радехiвському молокозаводi,де встановленi лiнiї з виробництва рiзних видiв цiльномолочної продукцiї. Насьогоднi вони дозволяють переробляти 300 тонн молока на добу, а пiсляреконструкцiї та будiвництва нових цехiв переробка збiльшить-ся до 600 т.

Продукцiя,яка виробляється ЗАТ «Галичина» реалiзується комiсiонером ТзОВ«Галмолторг» (один із акціонерів) — компанiєю, яка є ексклюзивнимдистриб'ютором ТМ «Галичина» та управляє збутовою мережею групи.Дистрибуцiйна мережа складається з 26 торгових представництв в захiднiй,центральнiй, пiвденнiй та схiднiй Українi. Основними споживачами молочноїпродукцiї, яку реалiзує ТзОВ «Галмолторг», є суб'єкти пiдприємницькоїдiяльностi — невеликi компанiї (за результати 2008 року питома вага склалаблизько 60%), тодi як частка мережевих супермаркетiв серед споживачiв продукцiїПідприємства склала 27%.

Фiнансовийстан ЗАТ «Галичина» у 2006 -2009 роках характеризуєтьсянижченаведеними показниками (табл.1.1 на основі фінансової звітності підприємстваза 2006 -2009 рр., наведеній в Додатку А), які свідчать про високуприбутковість бізнесу для акціонерів підприємства на рівні дивідендної доходності200 — 300% річних на номінал акції, що на порядок вище альтернативноїдоходності інвестицій на фінансовому ринку України:

Таблиця1.7

Основніфінансові показники діяльності ЗАТ „Галичина” у 2006 -2009 рр.

Показникик діяльності 2006 2007 2008 2009 (3 квартали) 1. Обсяг валюти балансу, тис.гн. 83 452 188 521 330 365 319 723 2. Обсяг статутного капіталу, тис.грн. 310 1 860 1 860 1 860 3. Обсяг власного капіталу, тис.грн. 17 389 26 499 38 802 44 359 4. Обсяг чистого валового доходу, тис.грн. 160 269 270 032 411 161 346 261 5. Обсяг чистого прибутку після оподаткування, тис.грн. 3 826 9 110 12 302 5 557 6. Кількість акцій 310 310 310 310 7. Номінал акції в грн. 1 000 6 000 6 000 6 000 8. Акціонерний прибуток на 1 акцію, грн. 12 343 29 386 39 687 23 900 9. Дивідендна доходність акції при 50% розподілі дивідендів акціонерам, в % 617,15 244,88 330,73 199,17

Організаційнаструктура — сьогоднi органiзацiйна структура ЗАТ «Га-личина» включаєнаступнi рiвнi управлiння:

1.Загальне управлiння фiрмою здiйснює Генеральний директор. Безпосереднєуправлiння пiдприємством здiйснюють заступники генерального директора: директорз виробництва, фiнансовий директор, директор з логiстики, комерцiйний директор,директор з питань заготiвлi сировини, директор з питань якостi, директор пороботi з персоналом, директор з розвитку кожен з яких є директором вiдповiдногодепартаменту.

2.Основними структурними одиницями ЗАТ «Галичина» є вiддiли,вiддiлення, служби. Пiдроздiли здiйснюють управлiння одним з напрямiвдiяльностi заводу. Загальне управлiння роботою структурних одиниць здiйснюютьзаступники генерального директора. Безпосереднє управлiння роботою пiдроздiлуздiйснює його керiвник. Керiвник пiдроздiлу призначається та звiльняється зпосади наказом генерального директора.

3.У вiдповiдностi з поточними напрямками дiяльностi та функцiями, що забезпечуютьцю дiяльнiсть, в структуру органiзацiї входять:

3.1.Департамент логiстики:

1)вiддiл транспортної логiстики

2)вiддiл постачання

3)диспетчерська служба

3.2.Департамент фiнансiв

4)фiнансова служба

5)бухгалтерська служба

6)контрольно-ревiзiйний вiддiл;

3.3.Департамент маркетингу та продажу:

7)дистрибуцiя;

8)гуртовий продаж

9)вiддiл маркетингу;

3.4.Департамент питань виробництва:

10)молокозавод

3.5.Департамент питань сировини:

11)вiддiл заготiвлi сировини;

3.6.Департамент роботи з персоналом HR:

12)вiддiл роботи з персоналом;

13)вiддiл кадрiв;

3.7.Департамент розвитку:

14)технiчний вiддiл;

3.8.Департамент забезпечення дiяльностi:

15)адмiнiстративно-господарська служба

16)служба безпеки

17)юридичний вiддiл;

18)вiддiл IТ.

3.9.Департамент з якостi

Кадроваполітика.

На01.01.2007р. на пiдприємствi працює 1035 чоловiк, з них безпосередньо зайнято увиробництвi 276 чол., в сировиннiй дiльницi 468 чол., транспортнiй дiльницi184, чол., механiчнiй дiльницi 42 чол., тарному вiддiленнi 14 чол., лабораторiї34 чол., i вiддiлi логiстики 17 чол., решта працює в адмi-нiстрацiї,бухгалтерiї, охоронi та господарському вiддiленнi.

Ринковавартість та маркетингова стратегія.

Визначальнимичинниками ринкової вартостi Підприємства є прибут-ковiсть та частка ринку.Прибутковiсть Підприємства формується трьома центрами прибутковостi — кисломолочна продукцiя, жирна продукцiя (сири та масло), сухi продукти (казеїн,СЗМ). Бiльш стабiльними i прогнозованими є першi два напрямки, оскiльки вониорiєнтованi на внутрiшнiй ринок.

Виробництвота реалiзацiя кисломолочної групи товарiв забезпечує стабiльнiсть фiнансовихпотокiв Підприємства протягом найближчих двох-трьох рокiв. Підприємство маєобсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї до 75,0 тис. тонн на рiк, включаючимолоко, протягом 2008 року, 97,5 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом2009 року, планує 115,3 тис. тонн на рiк, включаючи молоко, протягом 2010 року.Підприємство має на метi досягти понад 12 % українського ринку молокопродуктiв.

Маркетинговастратегiя будується на створеннi нацiонального бренду «Галичина». Маєвiдбутися кардинальна диференцiацiя брендiв «Галичина» та «Двiкорiвки», «12 вiтамiнiв». Маркетинговий бюджет витрачається напросування ключового асортименту у торгових мережах категорiї А та напiдготовку першого запуску телереклами. Так, маркетинговий бюджет 2008 року склаврозмiр 28,4 млн. гривень.

Дистрибуцiйнастратегiя у поточному та наступному роках нацiлена на забезпечення присутностiпродукцiї у значних торгових центрах у великих мiстах України, створеннявiддiлу по роботi iз VIP -клiєнтами, набiр терито-рiальних менеджерiв тамерчандайзерiв. Стратегiчним проектом Підприєм-ства на 2008-2010 рокипередбачається будiвництво тваринницької ферми у Карпатському регiонi, якедозволить уникнути дефiциту сировини та, вiдповiдно, мiнiмiзує витрати.

Ринковапозиція.

Рейтингнайбiльших виробникiв кисломолочних продуктiв за 2007 -2009 рік очолює«Галактон», який входить до групи компанiй «Юнiмiлк». Середiнших лiдерiв, якi входять в ТОР-5, експерти видiляють ВАТ «Харкiвськиймiськмолкомбiнат» (Wimm-Bill-Dann), ЗАТ «Донецький мiськмолзавод№2», молочну фабрику «Рейнфорд» та ВАТ «Кременчуцькиймiськмолзавод» («Юнiмiлк»). Питома вага даних пiдприємств усумарному виробництвi кисломолочних продуктiв оцiнюється на рiвнi майже 40%.

ЗАТ«Галичина» є один з лiдерiв ринка молока Захiдної України.

Сезоннийхарактер проявляється не стiльки в виробництвi, скiльки в коливаннi цiн намолочну продукцiю протягом року. Так у листопадi-груднi та у квiтнi-липнiзазвичай спостерiгається зниження цiн на продукцiю молочної галузi на 10-15 %,що вiдповiдає аналогiчної тенденцiї свiтового ринку. Водночас в iншi мiсяцiцiни на молочну продукцiю пiдвищуються внаслiдок зростання закупiвельних цiн намолоко, яке помiж iншим стимулюється збiльшенням експорту сировини в Росiю тадо iнших країн-сусiдiв.

 Основнимиспоживачами послуг ЗАТ «Галичина» є ТК «Iнтермаркет»,«Метро», ТОВ «Еталонмолпродукт», ВАТ «Шумськиймаслозавод», Холодокомбiнат Львiв, Агро ЛТД, ТзОВ «Ременiвськиймолокозавод», «Сiльпо», «Фуршет»,«Волиньпак», «Агроконтракт», «Велика кишеня», ПП«Релiквiя», «Еко», ПП «Тиверiя», «Хлiбнахата», Рiвненськi торгiвельнi мережi, ТзОВ «Станiславська торговакомпанiя», ПП «Дем'ян-сервiс», ВКФ «Нектар», ТОВ«ДАСТОР», ЗАТ «Трускавецькурорт», ТзОВ«Львiвхолод», Агрокорн-Кiровоград, ПП «Продекспорт»,«Добротвiрська» ТЕС та iншi.

Основнiконкуренти ЗАТ „Галичина” — " ВАТ «Wimm-Bill-Dann», " ВАТ«Галактон», " ТОВ «Молочний дiм» (корпорацiя«Фаннi»), " ЗАТ «Лакталiс-Миколаїв», " ТОВ«Молочна фабрика „Rainford“, » ТОВ «Торговий дiм»Захiдна молочна група". Щодо львiвського ринку молочних продуктiв,то загалом вiн формується завдяки двом основним чинникам — потужностi роботи підприємствмолокопереробної галуза Львівщини i завозу цієї продукцiї з iнших областейрiзними фiрмами. На Львiвщинi нараховується майже 25 пiдприємств молочноїгалузi рiзних форм власностi. Серед найпотужнiших окрiм ЗАТ«Галичина» — ВАТ «Львiвський мiський молокозавод» (торговамарка «Комо»), ТзОВ «Львiвський мiський молочний комбiнат»(торгова марка «Добряна»), ВАТ «Бродiвський завод сухогознежиреного молока», ВАТ «Рава-Руський молокозавод», ВАТ«Жидачiвський сир завод», ВАТ «Самбiрський молокозавод».Крiм того, на молочному ринку Львiвського регiону реалiзується молочнапродукцiя корпорацiї «Фаннi», ООО «ТД „Ласуня“, ТОВ»Люстдорф Україна", ВАТ «Галактон» та iншi.

Можливiфактори ризику в господарськiй дiяльностi Підприємства.

Завдякиналагодженiй системi внутрiшнього контролю за дiяльнiстю, що здiйснюєтьсякерiвними органами Підприємства, вiдпрацьованiй технологiї роботи, впровадженiйсхемi розмежування повноважень та контролю за роботою, коло факторiв ризику Підприємствау господарськiй дiяльностi значно звужено.

Інтелектуальніресурси. На підприємстві існує власний маркетинговий відділ, що займаєтьсярозробкою політики збуту нової продукції компанії, надає виробничимпідпрозділам компанії пропозиції по удосконаленню технічних показників ужеіснуючих товарів.

3.Аналіз товарного асортименту молочної продукції ЗАТ „Галичина”

Яктовар за задумом  — молочна продукція ЗАТ „Галичина” — це продукти, яківиробляються з чистого карпатського молока. Екологічно чиста сировина Галичини,висока культура молочарства, традиційна для цього регіону, та сучасні західнітехнології дозволяють створити продукт високої якості зі справжнім молочнимсмаком.

Основніторгові марки компанії асоціюються з мальовничим ландшафтом Прикарпаття таЗакарпаття: „Галичина“, „Молочар“ та „Чабани“. Асортимент продукції: молоко,сметана, кефір, йогурт, маслянка, сир кисломолочний, сир твердий, сирнатурального копчення, масло. Упаковки: ПЕТ, стакан, пюрпак, плівка. Новакатегорія на молочному ринку України від ТМ „Галичина“ — традиційна карпатська маслянка.

Яктовар в реальному виконанні – молочна продукція ЗАТ „Галичина” представленанаступними сегментами молочної продукції:

1.Живійогурти “Галичина” виготовлені із чистого карпатського молока. Йогурти багатіна вітаміни, мінерали та корисні молочнокислі бактерії.

Доскладу питних йогуртів „Галичина“ входять цінні для організму людинимолочнокислі бактерії L.casei, L.acidophilus та Bifidobacterium. Вонипокращують травлення та пригнічують розвиток хвороботворних мікроорганізмів.Набір цих трьох бактерій не лише забезпечує потрійний захист, а і модулюєзахисні сили організму.

Окрімкорисних молочнокислих бактерій та натурального молока, йогурти „Галичина“містять шматочки фруктів, злаків чи шоколаду. А натуральний йогурт без цукру танаповнювачів дозволяє створити свій унікальний смак, або ж використати його длязаправки салатів.

2.Карпатськамаслянка — це традиційний кисломолочний продукт Галичини. З давніх часів уКарпатах готують цей напій, високо цінуючи його за багатий смак та корисність.

Господиняпісля приготування масла до первинної маслянки додавала молоко і витримуваланапій кілька годин. Молочна компанія „Галичина” відродила старовинний галицькийрецепт, поширивши культуру споживання цього напою по всій Україні.

МаслянкаТМ „Галичина“ містить вітаміни В1, В2, В6, В12, Е та аскорбінову кислоту. Змінеральних речовин у маслянці є кальцій, магній, калій, натрій, мідь.

3.„Галичина“ виготовляється там, де до природи ставляться як до святині, акультуру молочарства плекають віками.

 „Галичина“ — це традиційні молочні продукти у сучасній ПЕТ-упаковці. Вонинаповнені енергетикою Карпат, плекають народні традиції та звичаї, високукультуру молочарства, пританну Галичині здавна. Продукцію ТМ„Галичина“ високоцінують споживачі, які знають справжній смак карпатського молока, з ароматомгірських трав і лісів.

4.Нова лінія йогуртів «12 вітамінів» — це джерело життєвої енергії, здоров’я тамолодості. Йогурт містить 25% денної норми основних життєво важливих вітамінів,необхідних для організму людини.

«12вітамінів» від молочної компанії «Галичина» — це продукт, створений дляактивних людей. Завдяки комплексу вітамінів, він заряджає енергією на весьдень, додає бадьорості, допомагає відновити сили, зберегти молодість та красу.

Вітамінигрупи В, які містяться в йогурті, зберігають здоровою шкіру та волосся,зменшують негативний вплив стресів. Вітамін С — стимулює захисні силиорганізму, зміцнює імунну систему. Фолієва кислота необхідна для поділу клітин,росту і розвитку всіх органів та тканин. Особливо важлива вона під часвагітності для здорового розвитку плоду. Вітамін Е – природний антиоксидант,який сповільнює процес старіння клітин.

Яктовар, який має надійне підкріплення – молочна продукція „Галичина” маєнаступні показники:

— товарна марка „Галичина” є зареєстрованим брендом, за яким легко відрізнитипродукцію підприємства від продукції конкурентів (брендовий герб фірми тастилізований формат напису „Галичина”);

— проводяться спеціальні майстер-тренінги для спеціалістів 28 торгівельнихпредставництв у всіх областях України;

— на головному підприємстві існує штат маркетинг — консультантів, які пройшлиспеціальний курс навчання в Європі та США, та здійснюють підтримкумаркетингових планів розвитку збуту в регіональнихї представництвах ЗАТ„Галичина” по Україні;

— ЗАТ „Галичина” має свій офіційний Інтернет-сайт, який працює в режиміінформаційно-рекламного цілодобового представника –консультанта продукції ЗАТ„Галичина”;

— торгівельні представництва в областях проводять самостійно доставку продукції зсвого великооптового складу-холодильнику в обласному центрі своїмавтотранспортом(холодильник) заказаними міні-партіями по графіку в торговіточки клієнтів роздрібної мережі області;

— торгівельні представництва ЗАТ „Галичина” в областях проводять  консультаційнісемінари з представниками роздрібних торгівельних мереж в областях по рекламіпродукції ЗАТ „Галичина” та забезпечують оперативне вирішення рекламаційнихпитань по якості продукції, напрвленої в торгівельні мережі клієнтів.


1.2 Збутова діяльність КТП ЗАТ„Галичина”

Київськеторгівельне представництво (КТП) ЗАТ „Галичина” є орга-нізаційно структурнимпідрозділом всеукраїнської дистрибуційної мережі, створеної одним із акціонерівпідприємства комiсiонером ТОВ «Галмолторг» (один із акціонерів) — компанiєю, яка є ексклюзивним дистриб'ютором ТМ «Галичина» тауправляє збутовою мережею групи.

Кількість обслуговуємих клієнтів – роздрібних торгових точок (ТТ)  по Київській області — 340, кількість торгових представників у КТП — 6.

У середньому за день КТП обслуговує 25-30 ТТ в області (рис.1.1).

Поставка молочної продукції ЗАТ „Галичина” із заводу в м.Радехів Львівської області здійснюється автофурами кожний день на обладнаний холодильниками склад, орендований КТП за адресою Київ, вул.Бутлерова,6, база «Хозімпекс».

Торгові представники КТП виїжджають щоранку на маршрут з молочною продукцією на автомобілях- холодильниках ГАЗ — 33021 (така система продажів називається «вентселинг»).

Щодня  денний  виторг КТП (філії ТОВ «Галмолторг»), перерахову-ється по банку Аваль у центральний офіс ТОВ „Галмолторг” у Львові (у середньому по 55-65 тис. грн.).

Таблиця1.8

Структурата характеристики районів та міст Київської області, обслуговуємих КТП ЗАТ „Галичина”

/>

еще рефераты
Еще работы по маркетингу