Реферат: Розробка бізнес-плану ТОВ "Поляна" з виробництва морозива

Зміст

1. Метабізнес-плану

2. Резюме

3. Аналізстану справ у галузі

3.1 Характеристика місткостіринку

3.2 Конкурентний аналіз

4. Суть проекту

4.1 Склад об'єктів інвестування

4.2 Опис продукту

4.3 Порівняння з імпортованоюпродукцією

4.4 Стисла характеристикакерівників фірми

4.5 Обґрунтування доцільностіі прибутковості

5. Виробничий план

5.1 Організація виробництва

6. План маркетингу

6.1     Кінцевіспоживачі і задоволення їхніх вимог до продукту

6.2 Сегментація споживачів

6.3 Політика підприємства вобласті конкуренції

6.4 Обґрунтування ціни

6.5 Організація збуту

6.6 Рекламна кампанія

7.Організаційнийплан

8.Фінансовіпоказники

8.1 Розрахунок доходів


1. Цільбізнес-плану

Бізнес-планприсвячено обґрунтуванню ефективності упровадження виробничого комплексу ТОВ«Поляна» з виробництва морозива (технологічного устаткування, 4-х промислових холодильників, складів,виробничого будинку, лабораторії) і реалізації готової продукції через власнуторгову мережу.


2. Резюме

БІЗНЕС-ПЛАНприсвячено обґрунтуванню ефективності організації виробничого ТОВ«Поляна» по випуску морозива (друга черга розвитку фірми) з метоюзалучення інвесторів для кредитування частини витрат на технологічнеустаткування.

АСОРТИМЕНТпродукції, яка випускається, — морозиводесертне, вершкове, молочне і щербет.

ТЕХНОЛОГІЯвиробництва передбачає використання спеціальних рецептур, розроблених фахівцямифірми Tetra Laval Hoyer — виробником устаткування для виробництва морозива вищої якостізі світовим іменем.

СИРОВИННАБАЗА Тернопільської області максимально сприяє розвитку виробництва морозива:

приступністьі відносна низька вартість основних компонентів дозволяє досягти високоїрентабельності виробництва — 47%. Річневиробниче споживання сировини (молока, масла, цукру) — 2,4 тис. тонн.

ПЛАНОВАНИЙОБСЯГ випуску готової продукції — 2,4 тис. тонн на суму 65,35 млн.грн.($13.070 тис. дол. США) на основі діючих і проектованихвиробничих потужностей.

РИНКОМЗБУТУ продукції є підприємства оптової і роздрібної торгівлі, підприємствагромадського харчування м.Тернопіль, Тернопільській області і Західного регіонукраїни, а також власна торгова мережа фірми.

ЗАГАЛЬНАВАРТІСТЬ проекту з введення до ладу виробничого комплексу фірми з випускуморозива — 111,0 млн. грн., з яких 12,9 млн. грн.- позикові кошти(близько 11%).

ПЕРСОНАЛФІРМИ укомплектований висококваліфікованими фахівцями, зайнятими вирощуваннямсільськогосподарських культур, пере робкою сільгосппродукції і її реалізацією.Загальна чисельність персоналу — 400 чол.

КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬСТЬфірми забезпечується: низькими внутрівиробничими витратами внаслідокорганізації виробництва фірми за замкнутим технологічним циклом; представленівсі технологічні стадії (відсутня лише власна сировинна база); переробкасировини, її збереження, доставка і реалізація готової продукції" черезвласну торгову мережу.

ТЕРМІНОКУПНОСТІ кредитних коштів на проектований комплекс з виробництва морозива — менше двох років.


3. Аналіз стану справ у галузі

 

3.1 Характеристика місткостіринку

Морозиво- один з найбільш популярних іулюблених споживачем кондитерських виробів. Обсяг продажів морозива вТернопільській області в 2005 р. склав близько 4.6т. Багато це чимало? І які резерви потенційного росту попиту?

Наодного жителя Тернопільської області приходиться більше 1 кг морозива в рік. Зіставляючиці дані зі статистикою більшості розвитих країн світу, де на 1-го жителяприходиться від 5 до 21 л (2,5-10,5 кг) в рік.

Очевидно,що існують фактори, які стримують платоспроможний попит на морозиво. Докладнийаналіз цих факторів буде приведений нижче в розділі; «Сегментування ринку».Відзначимо тут, що основними факторами є наступні:

1.     Високіціни на дійсно якісне і смачне морозиво (в основному — це імпорт" продукція),недоступні для населення з низьким і навіть середнім рівнем прибутковості (55% від загальної чисельності населенняТернопільської області).

2.      Низькі смакові якостідешевого морозива в основному, місцевого виробництва), не задовольняючі потребинаселення, яке має вимогливий смак.

Такимчином, потенційний незадоволений платоспроможний попит у розмірі 5,4 тис. т може бути вдоволеним лише продукцією, яка сполучить у собі 2 неодмінні властивості: високу якістьпри відносно невисокій ціні реалізації.

ПланованийТОВ «Поляна»' обсяг продажів морозива в 2004 р. — 2,4 тис. т(1-й рік виходуна повну потужність) прийнятний з погляду реального його розміщення на ринку.

Призбереженні стабільності вищевказаних показників обсяг реалізації морозива наринках Тернопільській області в 2007 р. складе близько 7,0тис. тонн. Такимчином, ТОВ «Поляна» претендує на частку регіонального ринку, якаскладає не менш 34%. Враховуючи, що величинапотенційного платоспроможного попиту — 10 тис. тонн, можна зробити висновок про наявність досить ємної (44%) ринкової ніші для ТОВ«Поляна» у виробництві і реалізації морозива.

Зцієї же причини вся вироблена фірмою продукція може бути без проблемреалізована на місцевому ринку, хоча ТОВ «Поляна» не виключаєможливість реалізації частини своєї продукції на національному і міжнародномуринках, тим більше що у фірми давні і стійкі зв'язки зі споживачамисільськогосподарської продукції з багатьох регіонів.

Аналізуючитенденції, які існують на ринку морозива, можна з повною підставою прогнозувати,що досягнутий по галузі обсяг продажів суттєво не зросте, тому що:

•морозиво місцевоговиробництва розраховано, в основному, на споживача, який має невимогливий смак:як правило, це населення із середнім і нижче середнього рівнем доходів. Потребацього сегмента ринку вже практично цілком задоволена;

•існуючий обсяг імпорту в розмірі 700 т/рік також цілком задовольняє потребинаселення, яке насамперед цінує смакові якості, з рівнем доходів вище засередній (про що свідчить постійна наявність певного обсягу нереалізованихзалишків). Тому різкого збільшенняобсягу пропозиції на даному сегменті ринку також не очікується.

Такимчином, задоволення наявного дефіцитного попиту (4,4 тис. тонн) можливе лише у випадку високої якості продукції,яка випускається, і встановлення прийнятного для середнього споживача рівняцін, що і є основними пріоритетами в маркетинговій і виробничій політиці ТОВ«Поляна»'. Середня для регіону рентабельність виробництва морозиваскладає від 20 до 30%; прогнозована рентабельність виробництваморозива фірмою «Поляна» — 47% (див. розрахунки в п. 8.2.).

 

3.2 Конкурентний аналіз

Наринках м. Тернополя і Тернопільської області, де ТОВ «Поляна»припускає реалізовувати свою продукцію в 1-у чергу, уже працюють наступні основні підприємства-конкуренти.

1. АТ «Капітошка», м. Тернопіль:

-  найбільший виробник морозивана місцевому ринку (3,5 тис. т/рік);

2. Мережакафе й інших дрібних виробників морозива із сукупним обсягом виробництваблизько 60 т/рік

3.Мережаінших імпортерів з обсягом реалізації близько 100 т/рік.Основні характеристики конкурентів представлені в табл. З.1.

4.

Таблиця3.

Аналіз конкурентів

Характеристик и конкуруючої продукції Продукція АТ «Капітошка» та інших комбінатів Розважене морозиво (в кафе та на вулицях) Імпортна продукція Продукція ТОВ «Поляна» 1 Якість продукції низька середня/низька висока висока 2 Привабливість зовнішнього виду (упаковка) низька середня висока висока 3 Ціна низька середня/низька висока середня 4 Обсяг продажів, т/рік 3847 60 700 2400 5 Зайнята частка ринку %( 1996р.) 3363 16 1,52 - 6 Зайнята частка ринку % (1997р.) 54,96 0.86 1 34,29 7 Стабільність продажів висока середня ', середня висока

Таблиця3.2.

Оптовіі роздрібні ціни на морозиво на ринку м. Тернополя на 2008 р., $/шт. (50-100 г)

Продукція Оптові ціни Роздрібні ціни Продукція Т «Капітошка» та інших комбінатів Розважене морозиво Продукція АТ «Поліна»

0,21-0,25

за домовленістю 0,53-1,42 0,20-0,35

0,28-031

0,44-0,96 0,66-1,77 0,25- 0,44

Ціпідприємства покривають попит на морозиво в указаному регіоні приблизно на 70%. Основна причина неповного задоволенняпопиту -відсутність на ринку морозивависокої якості за невисокою ціною.

Основнимконкурентом у плані цін реалізації, як бачимо, буде АТ «Капітошка''.Однак, у силу великої різниці в якості споживчі переваги будуть відданіпродукції ТОВ „Поляна“, тому що.

-  АТ»Капітошка" використовує устаткування, морально застаріле упорівнянні із сучасними імпортними технологічними лініями. Тому воно випускаєморозиво, яке відповідає українським стандартам, що не переглядалися протягомряду років, дуже специфічним у порівнянні з імпортними; коефіцієнт збитості в2-3 рази нижче, смакові якості, у цілому, невисокі

-   морозиво випускається вупаковці поганої якості, переважно, це ламінований папір з поліетиленовимпокриттям усередині. Така упаковка не здатна запобігти розтіканню морозиванавіть протягом тих 5-10 хвилин, поки йде процес йогоспоживання.

Будучимайже повним монополістом на ринку, АТ «Капітошка», звичайно, маєсвою досить постійну клієнтуру. Однак, запорукою сталості цих споживачів є,головним чином, відносно низька ціна, а не, наприклад, прихильність доконкретного сорту. Тому з появою продукції кращої якості за приблизно такими жцінами покупці не будуть вагатися у своєму виборі: вони віддадуть перевагуморозиву фірми «Поляна''. у ТОВ „Поляна“ дозволять установити набагато більш доступні ціниреалізації своєї продукції, що буде вигідно відрізняти його від вищевказаногоосновного конкурента в ціновому відношенні і виступати основним доданком йогоконкурентноздатності.

Крімтого, будучи виробником, а не дистриб'ютором, ТОВ „Поляна“ може більшоперативно реагувати на зміну попиту.

Такимчином, для створюваного нового виробництва мається достатня ринкова ніша в м.Тернопіль і прилеглих регіонах.


4. Суть проекту

 

4.1 Склад об'єктів інвестування

Дляреалізації інвестиційної програми другої черги розвитку фірми (2006-2007 рр.)буде потрібна додаткова витрата коштів в обсязі $20 039 500, що при досягнутому рівні прибутковості фірми в базовий(2005) рік буде потребувати додаткові кредиті ресурси в обсязі неменш $4 007 900.

Об'єктиінвестування і вартість устаткування для другої черги розвит ку фірми представленів табл. 4.1.

4.2 Опис продукту

Продукція,планована ТОВ „Поляна“ до випуску на устаткуванні

Фірми Tetra Laval Hoyer, має наступні властивості, яківигідно відрізняють її від продукції інших виробників і реалі заторів морозивав Тернопільській області

Відповіднодо приведених в табл.4.1. даних,розподілення фінансових ресурсів для освоєння всього комплексу фірми»Поляна" з виробництва морозива, виглядає наступним чином (призагальній вартості проекту — 111.500тис. грн.).

Усьоговартість комплексу -100%

Освоєнокоштів — 42%

Додатковийобсяг позикових коштів — 11,6%

Додатковийобсяг власних коштів — 46,4%

М'якістьсмаку досягається більш високим коефіцієнтом збитості, який повинен бути в 2.5 рази більше загального змісту сухихречовин у суміші Практично весь асортимент морозива місцевого виробництва невитримає даної вимоги.

1. Високий рівень смаковихякостей, у т.ч. одна зі специфічниххарактеристик якості, яку хоче мати більша частина споживачів, — м'якість смаку, Це особливо важливопри покупці — морозива для дітей.

Таблиця4.1.

Об'єктиінвестування другої черги розвитку ТОВ «Поляна» (комплекс звиробництва морозива), дол.США

№ п/г Найменування об'єкту інвестування Освоено на поточний момент Додатковий обсяг інвестування Разом вартість комплекту 3 власних Позикові кошти Разом 1 Устаткування для цеха для виробництва морозива 2577115 2577115 2577115 2 Виробниче приміщення для розташування цеха 7225400 7225400 7225400 3 Холодильник низь котемпературний, 50т 172340 І 172340 4 Холодильник низь котемпературний, 50т 172340 172340 5 Холодильник 500 т 1148936 - - - 1148936 6 Холодильник 500т 1148936 - - - 1148936 7 Склад 1300 т 1768085 - - - 1768085 8 Склад 1300 т 1768085 - - - 1768085 9 Будівлі магазинів та кафе 260450 985300 — 985300 1245750 10 Транспортні засоби 116780 - - - 116780 11 Будівництво виробничої лабораторії — 540000 — 540000 540000 12 Устаткування для лабораторії — 580000 — 580000 580000 13 Під'їзні шляхи 972600 - - - 1135800 14 Очисні споруди 1135800 - - - 1135800 15 Газифікації зони - 897760 - 897760 897760 16 Система водопостачання 760000 — — — 760000

ЗакуповуванаТОВ ''Поляна" лінія передбачає використання тільки правильно збалансованихрецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смаковіякості морозива, зробленого на фірмі «Поляна», будуть відповідатисамому вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатностіготової продукції.

2.      Якість і привабливістьупаковки. Продукція упаковується в поставлений виробником устаткуваннявисокоякісний пакувальний папір із пропілену. Пакувальні матеріали будутьзакуплені у фірми-постачальника устаткування. Крім того, Tetra Laval Hoyer посприяє в друкуванні необхідногодизайну пакувальних матеріалів.

Цебуде вигідно відрізняти морозиво ТОВ «Поляна» від іншої продукціїмісцевого виробництва, упакованої, в основному, у ламінований папір зполіетиленовим покриттям зсередини, який не здатен запобігти розтіканняморозива навіть на протязі тих 5-10 хв., поки йде процес його споживання.

Прицьому вид упаковки (її привабливість і дизайн) виступлять одним з факторівнецінової конкуренції. Враховуючи, що 40% споживачів морозива — діти,барвистість упаковки є могутнім стимулятором попиту.

3.      Доступний для більшостіспоживачів рівень цін, який займає проміжне положення між цінами на імпортнупродукцію і морозиво місцевого виробництва (з тяжінням убік останніх).

Самеці три основних фактори є запорукою унікальності продукту і його високоїконкурентноздатності; цілком відповідають потребам, висунутим саме на томусегменті, куди планує вийти зі своєю продукцією ТОВ «Поляна» (див. п.6.2. «Сегментація ринкуморозива»). До випуску планується наступна структура асортименту:

1. Морозиводесертне 40%

2. Морозивовершкове 30%

3.Морозиво молочне 20%

4.Шербет 10%

Такаструктура асортименту обрана невипадково — незважаючи на те, що виробництво молочного морозива і шербету більшрентабельне, ці сорти користаються, як правило, досить обмеженим попитом.Десертне і вершкове морозиво, незважаючи на їх більш високу (у порівнянні зіншими сортами) ціну, складають основу попиту.

Кожнаасортиментна група, яка випускається, характеризується рядом якіснихпоказників, основним з який є коефіцієнт збитості. (див. додаток 1 «Якісні характеристикипродукції»).


4.3    Порівняння з імпортованоюпродукцією

Якістьморозива, планованого до випуску на ТОВ «Поляна» буде відповідатикращим світовим стандартам у силу наступних причин:

•        сучасне імпортне устаткуваннязабезпечує виробництво продукції тільки відповідно до правильно збалансованоїрецептури, схваленої фахівцями фірми Tetra Laval Hoyer; при цьому немаловажним фактором у плані якості єзабезпечення високого коефіцієнта збитості, властивого кращим зразкамімпортованої продукції — таким чином, уплані якості морозиво ТОВ «Поляна» ні в чому не буде уступатиімпортним аналогам;

•        якість і дизайн упаковки,докладно описані в п.4.1., такожрозроблені відповідно до загальновизнаної світової практики і ні в чому непоступаються імпортним аналогам;

•        ціна реалізації імпортногоморозива, як правило, недоступна для переважної більшості населення, у той часяк низькі виробничі витрати ТОВ «Поляна» дозволять установитинабагато більш доступні ціни реалізації своєї продукції, що і буде основним доданкомїї конкурентноздатності.

Крімтого, будучи виробником, а не дистриб'ютором, ТОВ «Поляна» може більшоперативно реагувати на зміну попиту.

4.4 Коротка характеристика керівниківфірми

Керівництвофірмою здійснюється Радою Директорів, яка складається з 2-х чоловіків. Вони мають значний стажроботи не тільки в сфері керування, але і безпосередньо на робочих місцях уторговій і виробничій сферах, де придбали великого професійного досвіду,просуваючись вперед по східцях кар'єри. На даний момент вже протягом ряду роківграмотно здійснюють керівництво фірмою «Поляна».


4.5 Обґрунтування доцільності і прибутковості проекту

Закупівлятехнологічної лінії з виробництва морозива органічно поєднується з загальноюділовою стратегією фірми і є суттєвим фактором збільшення її доходів у силунаступних причин:

Тернопільськаобласть у достатньому обсязі мас необхідну для виробництва морозива сировину:цільне і сухе молоко, масло, цукор. Навіть за умови його закупівлі засформованими на оптовому ринку цінами (на яких засновані всі економічнірозрахунки в даному проекті) рентабельність виробництва очікується не менш 47% у перший рік діяльності, і більш 50% у наступні роки (див. п. 8.2.).

2.      Наявність в ТОВ«Поляна» 4-х власних холодильниківзагальною ємністю 1100 т(у т.ч. 2-х низькотемпературнихємністю 100т) відноситься до числа факторів, найбільше сприятливих длявідкриття виробництва морозива, тому що більшість підприємств, які бажають вироблятиморозиво, насамперед зіштовхуються з проблемою його зберігання — придбаннядорогих холодильних камер, вартість яких часто наближається до вартості самогоустаткування, негативно впливає на рентабельність; і, як правило, саме з цієїпричини підприємцем не приймається рішення про закупівлю дійсно високоякісних,а тому і дорогих імпортних технологічних ліній.

Томувідносна економія на витратах обігу, які утворюються при зберіганні сировини іготової продукції, є одним з суттєвих складових високої рентабельностівиробництва морозива фірмою «Поляна». має у своєму розпорядженнінеобхідну кількість транспорту: 33 вантажні машини загальною вантажопідйомністю234 т (у т.ч. 2 рефрижератора), що такожзабезпечить додаткову економію накладних витрат.

3. Для цілей транспортування сировини і готової продукції фірма має усвоєму розпорядженні необхідну кількість транспорту: 33 вантажні машини.

4. У фірми є багатий комерційний досвід і налагоджені канали оптового збутусільськогосподарської продукції власного виробництва (як у Тернопільськійобласті, так і в цілому по країні). Проведені з потенційними оптовими покупцямиморозива попередні переговори виявили їхню зацікавленість у придбанні, уцілому, близько 70 т продукції протягом 2-х перших місяців роботи лінії (січень-лютий2007 р.) з урахуванням планованих відповідно до даного проекту цін.

5. Близько 3% (72 т) морозива в рік будереалізовуватися через власну роздрібну збутову мережу: фірмовий магазин і двакафе. Це надасть відносну економію витрат обігу, а також дозволить залишити врозпорядженні підприємства всю суму роздрібної торгової націнки з зазначеннямобсягу продукції.

6. Рентабельність виробництва складе не менше 47% (див. розрахунки в п.8.3), що набагато вище середньогалузевих показників по багатьом галузямпромисловості, а також вище середньої рентабельності виробництва морозива вТернопільській області.


5. Виробничий план

 

5.1 Організація виробництва

Прирозробці плану виробництва продукції з морозива принципове значення має такийфактор як попит на готову продукцію

Попитна морозиво носить яскраво виражений сезонний характер І підданий значнимколиванням протягом року у зимовий час попит складає приблизно 40% від рівня літнього попиту, уміжсезоння — 60-70% Це має на увазі побудоваплану виробництва, яка враховує такі сильні коливання споживчого попиту

Нижчепредставлено план виробництва продуктів з морозива в 2007 р, у якому відображено поступовий вихід на максимальну потужність, а такожвраховано сезонні коливання попиту на морозиво, відповідно до якихскоректований план виробництва (див — додаток 4)

Січень-40%

Лютий-40%

Березень-401%

4

6

Квітень-60%

Травень-80%

Червень-100%

Липень-100%

Серпень-100%

Вересень-100%

Жовтень-70%

Листопад-40%

Грудень-40%

Плануєтьсянаступна структура асортименту.

1 Морозиво десертне — 40%

2 Морозиво вершкове — 30%

3 Морозиво молочне — 20%

4 Шербет — 10%

Такуструктуру асортименту обрано невипадково незважаючи на те, що виробництвомолочного морозива і шербету більш рентабельно, ці сорти користуються, як правило, досить обмеженим попитомдесертне і вершкове морозиво, незважаючи на їх більш високу (у порівнянні зІншими сортами) ціну, складають основу попиту.

Планованийробочий розклад

Режимроботи – 3 зміни

Тривалістьробочого дня — 7 годин

Тривалістьробочого тижня – 6 днів

Кількістьробочих днів у році — 312 днів

Можливамаксимальна потужність устаткування — 1000 л/година (близько 500-550 кг/година) у подальших розрахунках прийнятий показник 540 кг/година.

Такимчином, планована максимальна потужність устаткування.

540x21 =11400кг/добу

11406x312= 3558720 кг/рік

3558720 12= 296560 кг/місяць(у середньому)

Удодатку 5 представлено план випускупродукції на 2007 р.


6. План маркетингу

 

6.1 Кінцеві споживачі ізадоволення їхніх вимог до продукту

Якуже згадувалося, асортимент готової продукції ТОВ «Поляна»розрахований на кінцевих користувачів-жителів, в основному, м. Тернополя іТернопільської області. Кліматичні умови цього Західного регіону максимальносприяють високому рівню попиту на морозиво, чим і обумовлений вибір даногосектора ринку для вкладання інвестицій.

Морозивоє товаром постійного щоденного попиту, одним з найдешевших і популярнихкондитерських виробів. Однак, попит на нього носить яскраво виражений сезоннийхарактер: у зимовий час він складає близько 40% від літнього рівня. Тому з приводу частоти покупок можна зробити наступніспостереження:

-  у літню пору морозивокупується середнім споживачем практично щодня, причому найчастіше по кількаразів;

-  у зимовий час покупкивідбуваються, у середньому, у 2,5 разирідше.

Такимчином, тільки в літні місяці 1 середнійпокупець здатен споживати до 90 порцій.Однак, розрахункові дані показують, що 1 житель Тернопільської області купуєморозиво тільки 10-15 разів у рік:

Обсягпропозиції — 4600000 кг = 46000000 порцій (100 г)

Задоволеністьпопиту: 46000000:4000000 =11,5

Цеговорить про те, що тільки невелика частина населення цілком задовольняє своюпотребу в морозиві. А інша частина споживачів змушена стримувати задоволеннясвоїх потреб у силу ряду причин, які були докладно розглянуті вище.

ТомуТОВ «Поляна» приклало максимум зусиль для того, щоб усунути вплив цихстримуючих факторів і спонукати споживачів збільшити частоту покупок.

Одназі специфічних характеристик якості, яку хоче мати більша частина споживачів — м'якість смаку. Це особливо важливопри покупці морозива для дітей, які складають близько 40% від усього числаспоживачів, тому що більш м'яке на смак морозиво менше сприяє простудним захворюванням.На даний момент м'якість смаку мають тільки кращі (і, отже, найдорожчі сорти) іморозива.

М'якістьсмаку досягається більш високим коефіцієнтом збитості, який повинен бути в 2,5рази більше загального змісту сухих речовин у суміші. Практично весь асортиментмороженого місцевого виробництва і дешеві сорти вітчизняного морозива невитримують даної вимоги.

Длясвоїх покупців ТОВ «Поляна» передбачило наступні заходи для того, щобзабезпечити покупцям максимальні зручності.

1.      Морозиво буде розфасовуватисяпорціями по 50 г, кожна порція буде мати дерев'янупаличку, покрита шоколадною глазур'ю і загорнена в упакування з пропілену.Пропілен становить фольговану міцну плівку

2.      Термін придатності продуктуза умови його збереження при температурі мінус 20 градусів С — більш 6 місяців.

Враховуючи,що далеко не у всіх оптових покупців є можливості для тривалого збереженняморозива, ТОВ «Поляна» припускає відпускати продукцію як великимоптом, так і дрібнооптовими партіями, використовуючи при цьому власні широкіможливості для її збереження.

3.      Відпустка товару будездійснюватися в будь-який час негайно після факту передоплати. Реалії сучасноїросійської економіки є такими, що відпустка в кредит такого товару як морозивопрактично неможлива через дуже високий ризик неповернення платежів.

Однак,для постійних, роками перевірених торгових партнерів ТОВ «Поляна»передбачена можливість відпустки товару на реалізацію (тобто оплата за товарбуде здійснюватися після факту його реалізації).

Забажанням покупців доставка може здійснюватися автотранспортом продавця, причомупри покупці партії розміром більш 5 тонн доставка буде зроблена безкоштовно.

Такимчином, для зручності реалізації продукції оптовим посередникам буде створениймаксимум сприятливих умов.


6.2 Сегментація споживачів

Сегментаціяспоживачів Тернопільської області в даному проекті зроблено за 2-макласифікаційними ознаками: за рівнем прибутковості і за споживчими звичками(конкретно за смаковими перевагами).

Таблиця6. Сегментація ринку споживачів морозивапо Тернопільській області

Споживча перевага За рівнем прибутковості високий середній низький Вимогливий смак Дорога високоякісна Імпортна продукція Частково імпорт та місцева продукція 99979 Невимогливий смак Всі пропоновані сорти Недорогі сорти Імпортного морозива, частина продукції місцевого виробництва Продукція АТ «Капітошка» та вир. Дешеве морозиво місцевого виробництва

Такимчином, на даний момент серед населення м. Тернопіль і Тернопільської областіможна виділити 4 основні групи споживачів, щоі готові пред'явити платоспроможний попит на продукцію з морозива.

1. Групаспоживачів з високим рівнем прибутковості і вимогливим смаком (15%). Даний сегмент задовольняє своюпотребу, в основному, якісною продукцією, частково — нефасованим морозивом.

2. Групаспоживачів з високим рівнем прибутковості і невимогливим смаком (10%). Даний сегмент задовольняє своюпотребу всіма наявними в продажі сортами морозива.

3. Групаспоживачів із середнім і нижче середнього рівнем прибутковості і невимогливимсмаком (20%). Потреба задовольняєтьсячастково за рахунок продукції АТ «Капітошка»; частково — нефасованим морозивом і за рахунокімпортної продукції.

4. Групаспоживачів із середнім і нижче середнього рівнем прибутковості і вимогливимсмаком (55%), яка може лише частковозадовольнити свою потребу за рахунок імпортної продукції.

Враховуючи,що протягом ряду років, як уже згадувалося, основним принципом виробничоїдіяльності ТОВ «Поляна» є зниження внутрівиробничих витрат, то привиробництві морозива підприємство буде ґрунтуватися на тих же перевіренихпринципах роботи, завдяки яким можливе значне зниження відпускних цін готовоїпродукції в порівнянні з основними конкурентами. Тому ТОВ «Поляна»має всі підстави для того, щоб вийти на цей дотепер незайнятий сегмент ринку ізакріпитися на ньому протягом тривалого часу.

Прогнозуютьсянаступні тенденції розвитку інших сегментів:

-  оскільки майже вся продукціямісцевого виробництва орієнтована на невисокі споживчі потреби, усі вищевказанісегменти (з невимогливим смаком споживачів) зайняті практично цілком і маютьмалу перспективу росту;

-  сегмент споживачів, якісполучать вимогливий смак з високим рівнем прибутковості, також цілкомзаповнений: про це свідчить ста біль ний обсяг імпорту дорогого високоякісногоморозива, який не має тендер цій до збільшення. Обсяг пропозиції на даномусекторі навіть трохи перевищує обсяг попиту, про що свідчить постійна наявністьтоварних залишків.

6.3    Обгрунтування ціни

Якуже згадувалося, стратегією маркетингу ТОВ «Поляна» в області цін єцінова конкуренція: політика фірми будується на принципах установлення цінреалізації готової продукції на 15-20% нижче середньо-ринкових. Це досягається шляхом зниженнявнутрівиробничих витрат. Розкид існуючих цін на морозиво дуже широкий (див. табл. З.2.): від $0,21 до $1,77/шт. Точно такі ж великі якісні розходження міжрізними видами і сортами морозива.

Рівеньроздрібних цін на продукцію, аналогічну продукцію щоб з нею конкурувати, ТОВ«Поляна» планує установити наступні ціни реалізації своєї продукції взалежності від сорту, ринку збуту й інших умов (див. табл. 6.2.).


Таблиця6.2.

Цінина готову продукцію, $

Види підприємств Десертне морозиво Вершкове масло Молочне морозиво Шербет

шт. 1 0,35

кг шт. кг шт. кг . кг Підприємства оптової торгівлі 7,0 0,3 6,0 0,25 5,0 0,2 4,0] Підприємства роздрібної 0,44 торгівлі (власні продовольчі магазини) 8,8 0,38 7,2 0,31 6,2 0,25 5,0 Підприємства громадського харчування (власні кафе) 7,2

Такимчином, ціни на морозиво ТОВ «Поляна» знаходяться на рівні,надзвичайно близькому до найнижчих цін місцевого ринку, у той час як якістьбуде задовольняти самим вимогливим смакам.

Крімтого, для оптових покупців буде діяти гнучка система знижок у залежності відкількості закуповуваного товару: при обсязі закупівель більш 5 т доставка буде здійснюватися продавцембезкоштовно; при закупівлі більш 10 т — надаватися знижка з ціни в розмірі 5%.

Зогляду на сезонність попиту на морозиво, будуть діяти сезонні ціни напродукцію, знижувані в холодний час року.

січень,лютий, березень знижка20%;

квітень,жовтень знижка 10%

листопад,грудень знижка 15%.

6.5 Організація збуту

Збутпродукції буде здійснюватися за допомогою реалізації товарів як оптовимпокупцям, так і через власну торгову мережу. У таблиці 6.3. показана планована підприємствомсхема розміщення своєї продукції на ринку.


Таблиця6.3. Схема розміщення товарів наринку

№ Ринки збуту Обсяг продажів, кг/рік Підприємства оптової торгівлі м. Тернополя та Тернопільської області 2330546 2. Підприємства роздрібної торгівлі (власні продовольчі магазини) 38880 3. Підприємства громадського харчування (власні) 32710 Разом 2402136 |

Дляреалізації морозива вроздріб ТОВ «Поляна» мас у своєму розпорядженніторгову мережу, яка включає 2 магазиниторговою площею 2500 кв. м, і мережу громадського харчування (2 кафе швидкої кухні). Обсяги,плановані до реалізації через ці канали, були розраховані виходячи зрезультатів маркетингового дослідження (див. п. 6.2.З.).

Рештаобсягу планується до оптової реалізації. Процес доставки продукції до власнихроздрібних торгових точок, а також оптовим покуп цям буде здійснюватисявласними транспортними засобами (загальна вантажопідйомність — 234 т), щодозволить суттєво знизити загальні накладні витрати зі збуту продукції.

6.6 Рекламна кампанія

Однимз основних способів просування товару на ринок буде реклама — самий могутній стимулятор попиту натакий товар як морозиво. ТОВ «Поляна» планує використовувати наступніканали поширення реклами:

— рекламні вивіски в точкахроздрібної торгівлі (виготовляються власними силами);

-  реклама в засобах масовоїінформації;

-  реклама на транспортнихзасобах;

-  реклама на упакуванніпродукції.

Стратегіярекламної компанії ТОВ «Поляна» наступна: за два тижні до початкувипуску продукції необхідно вже починати поширення інформації про товар середпотенційних покупців і споживачів. Протягом 1 місяця планується сформувати в потенційнихпокупців і споживачів думку про товар, у зв'язку з чим у цей період доцільнанайбільш інтенсивна реклама в засобах масової інформації, тобто рекламніоголошення будуть виходити в цей період частіше (див. додаток 4 «Витратина рекламу в засобах масової інформації»). Одночасно почнеться робота звиготовлення рекламних вивісок, які будуть знаходитися у вітринах магазинів ікафі з метою звертання уваги перехожих.

Потімпротягом усього року необхідно постійно підтримувати у свідомості споживачівзацікавленість у даному продукті, у зв'язку з чим реклама буде з'являтися вгазетах постійно, але набагато рідше.

Засобимасової інформації є одним з найбільш ефективних засобів реклами. Для оптовихпокупців передбачається розміщати рекламу в щотижневику «РІА-ПЛЮС»,де міститься інформація про комерційну і виробничу діяльність регіону.

Необхіднотакож відзначити, що морозиво відноситься до товарів масового попиту. Тому,якщо орієнтуватися саме на кінцевого споживача очевидна доцільність розміщенняреклами також і в газеті «20 хвилин», орієнтованийна дуже широкі шари населення.

Загальнийрозмір витрат на рекламу в засобах масової інформації -$10318 (див, додаток 4).

Крімреклами в засобах масової інформації планується також розмістити інформацію протовар на громадському транспорті м Тернопіль: трамваях, тролейбусах і автобусахцентральних маршрутів. Очікуваний розмір витрат — $4320.

Крімтого, сума $362 у рік виділяється нарозклеювання оголошень усередині громадського транспорту (вартість рекламногооголошення -$0,64).

РАЗОМРЕКЛАМНІ ВИТРАТИ—$15000.


7.Організаційнийплан

ТОВ«Поляна»- акціонерне товариствозакритого типу зі статутним капіталом 500 млн. грн. Засновниками є фізичні особи – громадяни України: 42 чоловіки.

РадаДиректорів складається з 2-хчоловік:президент і Генеральний Директор. Вони мають значний стаж роботи не тільки всфері керування, але і безпосередньо на робочих місцях у торговій і виробничійсферах, де надбали великого професійного досвіду, просуваючись вперед посхідцях кар'єри. До даного моменту вже протягом ряду років вони грамотноздійснюють керівництво фірмою «Поляна»,

Напідприємстві діє лінійно-функціональна структура керування, коли керівництвофірмою здійснюється не тільки з центру, але і без посередньо на місцях: укожному господарському підрозділі ТОВ «Поляна» діє ретельнопідібраний управлінський персонал, який координує роботу конкретного суб'єктакерування відповідно до генеральної стратегії фірми.

Адміністраціям. Тернополя і Тернопільської області підтримує діяльність ТОВ «Поляна»в галузі забезпечення населення регіону високоякісними і недорогими продуктамихарчування.


8.Фінансові показники

 

8.1 Розрахунок доходів

Длярозрахунку річного обсягу виторгу від реалізації продукції зробимо розрахунокмісячного виторгу за умови роботи лінії на повну потужність (див. табл. 8.1.).

Урядку "Інші доходи" показано не валовий, а чистий прибуток від іншихвидів діяльності, пов'язаних із проектом. Тому платежі (витрати), пов'язані зцими видами діяльності, у даному фінансовому плані не фігурують.

Термінокупності проекту — не менше двох років, щопідтверджується рядком 5«Балансплатежів»: збитки, пов'язані з капіталовкладеннями, зробленими в базовому 1996 році, цілком перекриваються доходаминаступних 2-х років реалізації проекту.

Аналізсумарних доходів І витрат доводить доцільність здійснення проекту.

Таблиця8.1.

Передбачуванийобсяг продажів за 1 місяць роботи лінії на повнупотужність

№ Вид продукції Ціна, $/кг

Обсяг

продажів, кт

Виторг, $

 

1 Морозиво десертне: Опт Роздріб Громад, харчування 7 8,8 13,2 109090 1920 1614 805624 16896 21304

 

1 18624 843830

 

2 Морозиво вершкове: Опт Роздріб Громад, харчування 6 7,2 11,4 86318 1440 1210 517908 10368 13794

 

88968 542070

 

3 Морозиво молочне. Опт Роздріб Громад, харчування 5 6,2 9,6 57546 960 806

287730 5952

7738

 

59312 301420

 

4 Шербет Опт Роздріб Громад харчування 4 28772 480 404 115088 2400 2908

 

2956 120396

 

Разом 296560 1807716 /> /> /> /> /> /> /> />

Потімна підставі цієї інформації розрахуємо виручку за рік:

Таблиця8.2.

Розрахуноквиторгу від реалізації в 2008р $

№ Місяць Виторг з урахуванням завантаження потужностей Наявність знижки Вплив сезонних знижок 1 Січень 1807716x0,4 = 723086 20 723086x0,9 = 650777 2 Лютий 1807716x0,4 = •'23086 20 723086x0,9 = 650777 3 Березень 1807716x0,4 = 723086 20 723086x0,9 = 650777 4 Квітень 1807716x0,6=1084630 10 1084630x0,9 = 976167 5 Травень 1807716x0,8 = 1446173 - 1446173x1 =1446173 6 Червень 1807716x1 = 1807716 - 1807716x1 = 1807716 7 Липень 1807716x1 = 1807716 - 1807716x1 = 1807716 8 Серпень 1807716x1 = 1807716 - 1807716x1 = 1807716 9 Вересень 1807716x1 = 1807716 - 1807716x1 = 1807716 10 Жовтень 1807716x0,7 = 1265401 10 1265401x0,9=1138861 11 Листопад 1807716x0,4 = 723086 20 723086x0,9 = 650777 12 Грудень 1807716x0,4 = 723086 20 " 7 Разом - 13069783

Таблиця8.3

Фінансовийплан

№ Найменування показника 2006 2007 2008 1 Надходження виторгу від продажу - 13070 13070 2 Інші прибутки 1641 2055 2470 3 Надходження кредитних коштів 2557 - - 3 Разом надходження 4218 15125 15540 4 Платежі на сторону РАЗОМ 9400 14112 10478 4.1 В тому числі: Оплата рахунків постачальників — 3171 3171 4.2 ЗЛІ (з відрахуванням утримань) - 16 16 4.3 Розрахунок з постачальниками 9400 335 - 4.4 Реклама - 15 15 4.5 Орендна плата - - - 4.6 Страховка - - - 4.7 Відсоток за кредит - 1546 900 4.8 Повернення кредитів - 1077 1500 4.9 Амортизація _ 765 688 4.10 Податки на інші збори, в.т.ч.: -ПДВ — 3937 1980 4188 1980 — нарахування на з/п - 6 — податок на власність - 40 36 — податок на користувачів авто доріг - 11 11 — відрахування до соцжитлофонду - 17 17 — податок на прибуток - 1883 2138 Баланс платежів -5182 1013 5062

Додатки

Додаток 1

Якісні характеристики продукції № Вид продукції Жир СОМО Цукор Ем/ст. Вода Збитість 1 Десертне морозиво 15 10 15 0,3 59,7 110 2 Вершкове морозиво 10 11 14 0,4 64,6 100 3 Молочне морозиво 4 12 13 0,6 70,4 85 4 Шербет 2 6 22 0,4 71,6 90

СЗМЗ:сухий знежирений молочний залишок (білок, солі, лактоза) Ем./ст.: емульгатори істабілізатори


Додаток 2

Таблиця1. Витрата сировини для виготовлення 100 кг десертного морозива

ЛГ Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 52 13 2 Сухе молоко 1,91 7,5 14,32 3 Цукор 0,63 15 9,45 4 Масло 2,12 14 29,68 5 Ем./ ст. 5,8 0,3 1,74 6 Вода - 11,2 - Разом 100 68,19

Таблиця 2. Витрата сировини для виготовлення100кг. Вершкового морозива

/> Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 61,7 15,42 2 Сухе молоко 1,91 7,7 14,7 3 Цукор 0,63 14 8,82 4 Масло 2,12 7,5 15,9 5 Ем / ст. 5,8 0,4 2,32 6 - 8,7 - Разом 100 57,16

Таблиця 3. Витрата сировини для виготовлення 100 кг молочного морозива

№ Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 70 17,5 2 Сухе молоко 1,91 6,4 12,22 3 Цукор 0,63 13 8,19 4 Масло 2,12 - 5 Ем / ст 5,8 0,6 3,48 6 - 10 - Разом 100 41,39

Таблиця витратисировини для виготовлення 100 кг. шербету

№ Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 66,6 16,65 2 Сухе молоко 1,91 - 3 Цукор 0,63 22 13,86 4 Масло 2,12 - - 5 Ем./ ст. 5,8 0,4 2,32 6 - 11 - Разом 100 32,83

Додаток 3

Таблиця1.

Розрахунокпотреби в основній сировині для виробництва десертного морозива в протягом одногомісяця роботи лінії на повнупотужність

№ Компоненти Ціна, у кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 61684 15421 2 Сухе молоко 1,91 8896 16991,36 3 Цукор 0,63 17792 11208,96 4 Масло 2,12 16606 35204,96 5 Ем./ ст. 5,8 356 2064,8 6 - 6645 - Разом 118624 80890,84

Таблиця2.

Розрахунокпотреби в основній сировині для виробництва вершкового морозива в протягом одногомісяця роботи лінії на повнупотужність

№ Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 54892 13723 2 Сухе молоко 1,91 6850 13083,5 3 Цукор 0,63 12456 7847,28 4 Масло 2,12 6672 14144,64 5 ем./ст 5,8 356 2064,8 6 - 3871 - Разом 88968 50863,22

Таблиця 3.

Розрахунокпотреби в основній сировині для виробництва молочного морозива в протягом одного місяця роботи лінії на повну потужність

№ Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 41566 10391,5 2 Сухе молоко 1,91 3800 7258 3 Цукор 0,63 7720 4863,6 4 Масло 2,12 - 5 Ем./ от. 5,8 356 2064,8 6 - 2935 - Разом 59312 24577.9

Таблиця4.

Розрахунокпотреби в основній сировині для виробництва шербету морозива в протягом одногомісяця роботи лінії на повнупотужність

Компоненти Ціна, $/кг Кількість, кг Разом витрати, $ 1 Незбиране молоко 0,25 19750 4937.5 2 Сухе молоко 1,91 - - 3 Цукор 0,63 6524 4110,12 4 Масло 2,12 - - 5 Ем./ ет. 5,8 118 684,4 6 — 1632 _ Разом 29656 9732,02

Додаток 4

Витрати на рекламув засобах масової інформації

№ Термін розміщення реклами “РІА ПЛЮС «20 хвилин” 1 3-й, 4-й тиждень грудня й 1-й, 2-й тиждень січня 2007к

2 рази на

тиждень

3 2-ї половини січня по грудень 2007 4 рази на місяць 2 Розмір рекламної об'яви, см 9x10,2 = 91,8 10x7 = 70 3 Вартість 1 об'яви 812500 812500 4 Знишка за кількість публікацій (якщо більш 15 публікацій на рік –знижка 25%, грн. 203152 Разом 13 публікацій по (812500-203125) = 7921875 42 публікації по 966000 = 40572000 Разом річна вартість 48493875грн.$10318
еще рефераты
Еще работы по маркетингу