Реферат: Реклама

ЗМІСТ

ВСТУП

І. РЕКЛАМА І ІЇРОЛЬ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

ІІ.РЕКЛАМА – ЯКОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ

ТОВАРІВНА РИНОК

2.1. Сутність івиди реклами

2.2. Цілі реклами

2.3. Засобирозповсюдження інформації

ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯРЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИЦІ В УКРАЇНІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Реклама,которой выпала судьба стать самым вездесущим,

самым характерным и самымдоходным видом

американскойпечатной продукции, добилась признания

тольково второй половине XIXв. Этой новой

сублитературе суждено былозатронуть сокровенные

чувства людей и оказать нанацию такое огромное

влияние, какого непроизводили за все историю ни

священные,ни светские писания. В Америке середины XX

в. силарекламного слова и рекламного образа затмила

собой мощь всей прочейлитературы.

Историк Даниэл Бурстин в книге «Американцы:опыт демократии»

 

ВСТУП

В даний час можна наочноспостерігати становлення і розвиток реклами в Україніоскільки наша країна на даний момент є  одним з найвигідніших ринків вкладення капіталів і має найбільшу місткість ринку різних товарів. Основний упор робиться на залучення нових клієнтів і надання самої оперативної і різносторонньої інформації по компаніях, щоцікавлять клієнта. В умовах достатньо жорсткої конкуренціїперед кожною з компаній стоїть задача створення свого власногоімені, вироблення основної концепції і політики, що проводитьсяна ринку, а також як основна мета, залучення інвесторіві партнерів. Саме ці задачі, як правило, вирішує менеджер по зв'язках згромадськістю і рекламі.

Функція фінансових відносин,яку виконує менеджер, полягає в розробці плану, позиції і напрямівдіяльності компанії на ринку, а також в поясненні«поведінки» того або іншого товару споживачам,інвесторам і фінансовим кругам. Відмінність між менеджеромпо зв'язках з громадськістю і фахівцем по фінансовихвідносинах полягає в необхідності для останнього крім професійнихкомунікативних якостей володіти спеціальними фінансовимизнаннями і бути здатним легко знаходити спільну мову з різнимиаудиторіями — від приватних інвесторів і рядовихдомохазяйок-покупців до досвідчених аналітиків, що працюють на ринку.

Не дивлячись на всі перешкоди, реклама в Україні розвивається. Лишенебагато комерційних підприємств можуть сьогодні успішно вести справи безреклами в тому або іншому вигляді. В крупних фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламногоагентства, різні функції легкорозподілити серед відповідних для їх виконанняпрацівників. Багато загальнонаціональних рекламодавців щорічновитрачають мільйони доларів і охоче ризикують величезними сумами ради виведення на ринок нових марочнихтоварів або послуг. Різні функціїлегко розподілити серед відповідних для їх виконання працівників. Багато загальнонаціональних рекламодавців щорічновитрачають мільйони доларів і охоче ризикують величезними сумами ради виведення на ринок нових марочнихтоварів або послуг. І навпаки, дрібнафірма повинна забезпечити витягання максимальноївигоди з кожного цента, виділеного нею на досягнення популярності. До речі, напочаткових етапах розвитку, коли залучення професійних послуг виявляється ще не по кишені, власнику або комерційномудиректору доводиться виконувати в мініатюрі всі функції, які в крупних фірмах входять в обов'язку експертів і співробітників їх рекламних агентств. Йомудоводиться бути і контактором, ірозробником плану використовування засобів реклами, і текстовиком, і закупником художнього оздоблення, ізакупником місця в засобахдрукарської реклами, і контролером за виробництвомвисхідних матеріалів для реклами в пресі, і фахівцем по прямій поштовій рекламі директмейл»), і керівником пооформлювальних роботах, і фахівцем в інших областях.

Напевно, не багатознайдеться суспільних явищ, думка про які в нашій країнібула б така суперечна, як про рекламу. З одного боку, є немало свідоцтв, що людипотребують її, навіть шукають її. Багато галузей народногогосподарства випробовують справжню потребу воперативному сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняєціла мережа різних по структурі і можливостям рекламнихорганізацій. А з другого боку, досить широко існує вельми скептичне відношеннядо реклами. На жаль, сьогоднішня нашарекламна практика укупі з якістю деяких товарів і послуг дають немаломотивів і для гумору, і для скепсису.

Рекламу можна розглядати якформу комунікації, яка намагається перевести якості товарів іпослуг, а ідеї на мову потреб і запитів споживача.Взаємовідношення це зовсім не просте. Так, із самого початку важливо пам'ятати,що рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевимипродуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів,тактичних рішень і конкретних дій, що становлять в своїйсукупності процес реклами.


I. Реклама і її роль вкомунікаційній політиці

Маркетинг припускає не тільки рішення щодопасивної задачі детального, і ретельного вивченнявимог кінцевих споживачів до товару і адаптацію до нихпродукції, але і активної задачі по формуванню і стимулюванню попиту на товар вцілях збільшення продажів, підвищення їх ефективності і загальної прибутковостіпідприємницької діяльності, щовипускається. Саме цій меті в першучергу покликана відповідати так звана комунікаційна політика у складі комплексу маркетингових заходів дії на ринок — «маркетинг-мікс”, яка включаєрекламу, засоби стимулюваннязбуту, сервісну політику, прямі абоперсональні продажі, організацію участі у виставках і ярмарках, товарний знак, фірмовий стиль,упаковку, формування особових,відносин між виробниками і споживачами,роботу із засобами масової інформації і ін. Основними елементами, щостановлять, на думку зарубіжних маркетологів, систему заходів формування і стимулювання попиту на ринку (promotionmix), є реклама, засобистимулювання збуту, прямі продажі і паблісіті.

 Реклама і її види займають особливе місце вкомунікаційній
політиці.Вона покликана вирішувати найскладнішу і важко реалізовувану в маркетинговій діяльності задачу — формувати і стимулювати попит.

Питанням розвитку і здійснення рекламнихкампаній надається велике значення — в розвинених країнахреклама перетворилася на спеціалізовану галузьекономіки, і на неї витрачаються величезні засоби.Так, наприклад, в 2000 р. в США на меті реклами затрачувало 75,8 млрд.дол., вЯпонії — 28,0 млрд. поділ., у Великобританії — 12,1 млрд.дол., в Німеччині — 9,5 млрд.дол., у Франції — 6,9 млрд. поділ, а в цілому на планування і здійснення рекламних заходів в СШАзатрачується щорічно 2-2,5% ВНП, у Франції — 1% ВНП, або зразкове 10% від собівартості товару.

Реклама — цепереконливий засіб інформації про товар або фірму (підприємство),комерційна пропаганда споживацьких властивостей товару

і достоїнств діяльності фірми, готуючий активного і потенційного покупця до покупки.

Здійснювати повне управління процесом дії наспоживача з боку фірми неможливо; проте споживачамнеобхідно надати інформацію з тим, щоб переконати їх в перевагах товару фірми, розсіяти недовір'я, сформувати іактивізувати попит і створитипсихологічну готовність до проведення комерційних переговорів покупівлі-продажу і придбанню товару.

Реклама сприяє реалізаціїтовару, процесу перетворення товару в гроші, сприяєприскореному і успішному завершенню процесу обороту засобів,тобто процесу відтворювання на рівні фірми. Реклама можеконструювати попит і ринок і управляти ним.

Основними видами реклами єтоварна і престижна реклама. Головна задача товарної реклами — формуванняі стимулювання попиту на товар. Пропагуючи конкретний товар, реклама сприяє його продажу. ^Товарная рекламаінформує споживача про властивості ідостоїнства товару, будить інтерес до нього,споживач прагне встановити контакти з продавцем і з пасивного, потенційногоперетворюється на активного, зацікавленого в покупці покупця. .

Престижна, абофірмова, реклама (public relations, publicity) є рекламою достоїнств фірми, вигідно відрізняючих її від конкурентів. Мета такої реклами — створення серед громадськості і, перш за все, активних і потенційних покупців привабливогоіміджу, реноме, виграшного образу фірми, який викликавби довір'я до самої фірми і всієї продукції, що випускається нею.

Престижна реклама підкреслюєтурботу компанії про споживача, навколишньому середовищу,підвищенні благополуччя населення, випуску нових, високоякісних товарів іпереслідує задачу формування у споживачів і покупців (якактивних, так і потенційних) думки про неї як пронадійного партнера, солідному, високопрофесійномупостачальнику, прагне створити сприятливий образфірми і тим самим сприяти активному збуту всіх вироблюваних нею товарів як вданий час, так і в майбутньому.

Престижна реклама формуєсприятливу громадську думку про фірму, зв'язана зпроведенням нею значній суспільній діяльності, у тому числі добродійної,організацією науково-практичнихконференцій, семінарів, участю в суспільних фундаціях стимулювання освіти, розвитку мистецтва, спорту, проведенням ювілейних заходів,спонсорством, презентацією, роботою зпресою і т.д.

Престижна реклама покликаназабезпечувати позитивну установку для сприйняття сприятливогообразу фірми, її товарної реклами, скорочувати час напереконання покупця до ухвалення рішення про покупку. Такареклама охоплює більш широку аудиторію і не є пресингової:не нав'язує готових рішень і думок, надаючи покупцю правосамостійно віддати свою перевагу тій або іншійфірмі, і зовні далеко відстоїть від комерції іпитань прибутків фірми.

Розрізняють також рекламубезпосередню і непряму. Безпосередня рекламаздійснюється на комерційних умовах і указуєрекламодавця, прямо виконуючи рекламну функцію по відношенню до конкретного товару або конкретної фірми.

Непряма рекламавиконує рекламну функцію не так прямолінійно, а в завуальованій формі, невикористовуючи прямих каналів розповсюдженнярекламних засобів і не указуючи безпосередньо рекламодавця.Наприклад, комерційне рекламне оголошення, щопоміщається в журналі, про новий медичний препарат, який пропонується до продажу фармацевтичною фірмою, — пряма реклама. А опублікована в цьому ж журналі наукова стаття, що розглядає методикулікування певного захворювання і вказуюча на даний препаратяк на найефективніший медичний засіб, — непряма реклама. Показ по телебаченнюрекламного ролика про якісні переваги конкретного автомобіля,пропонованого до продажу конкретною фірмою, — пряма реклама.Якщо в художньому фільмі герої використовують автомобільданої марки і, наприклад, йдуть на ньому від гонитви- це непряма реклама і т.д.

Розрізняють рекламуінформаційну і агресивну залежно від характеруі особливостей рекламного матеріалу і стадій життєвого циклу товару. Наприклад, на першій стадії життєвого циклутовару, коли товар новий і його ще не випускають фірми-конкуренти, переважно інформаційна реклама, що підкреслює відмітні переваги даногооригінального по своїх якостях і експлуатаційниххарактеристиках товару. Ця реклама інформує покупців про товар.Проте на третій стадії життєвого циклу товару, стадіїнасичення ринку, здійснюється агресивна реклама, що демонструє переваги товарусаме цієїфірми, наприклад, якість, сервіс, терміни поставки, безпеку, екологічну чистоту і т.д. — оскільки в цейперіод фірмі необхідно боротися зконкурентами, що проводять аналогічну продукцію.Останнім часом в маркетинговій діяльності фірм всю більшу увагу надається інформаційній і роз'яснювальній рекламі.

Реклама буваєоднорідною і неоднорідною (в значенні вибраної стратегіїїї здійснення на різних ринках збуту). Одноріднареклама на різних ринках збуту, у тому числі в різних країнах,одна і та ж, вона дає економію по витратах і витратах на рекламнукампанію. Проте проведення такої реклами пов'язано із значними труднощами і чревато невдачами у разі недостатньо професійноїїї розробки, оскільки на різних ринках особливості запитівспоживачів, їх сприйняття словесного і музичного супроводурекламних роликів і т.д. не повинні суперечити єдиній концепції реклами.

В практиці діяльності фірмвикористовується превентивна реклама,коли на рекламу витрачається більше засобів, ніж це оптимально обумовлено. Така реклама проводиться, як правило, зметою підірвати позиції конкурентів, які не в змозі витрачатитакі великі суми на рекламні цілі.

Розрізняють ту, щотакож вводить, захисну або корпоративну, рекламу.Цей вид реклами представляє підприємницьку, у тому числі і експортну, діяльність фірми як сприяння реалізації урядових програм соціально-економічного розвитку держави. Це створює уявлення про фірму як про організацію-патріота, що працюєна благо країни, як про надійного і солідного партнера. В рекламі підкреслюється,що урядові і ділові круги високо оцінюють роботуфірми і надають їй преференції і пільги наліцензії, кредити, страхування і т.д. При здійсненні реклами допускається невелике перебільшення позитивних властивостейтовару, умовчання про його негативні характеристики; проте не дозволяєтьсяпрямий обман покупця і споживача що переслідуєтьсязгідно із законом відповідних країн і підпадає підкласифікацію несумлінної реклами. Реклама, яка завдає матеріального збитку абоутрати престижу фірм-конкурентів, також вважається несумлінною.

 Наприклад, не рекомендується підкреслювати в рекламному оголошенні недоліки товарів або послуг конкурентів. Так, одна з меблевих фірм притягала до відповідальності за рекламу, в якій повідомлялося, що вона випускає такі зручні крісла, в яких можна заснутипід час будь-кого, навіть найцікавішої телепередачі. Позов пред'явила, природно, телевізійна компанія. Як несумлінна реклама класифікуєтьсявикористовування недозволених технічних прийомів і методіврозповсюдження рекламної інформації, наприклад, надчастий кадр, що фіксується підсвідомістю людини і т.д.

Серед рекламних засобів(каналів розповсюдження реклами) основне місце займає прямареклама. Це перш за все індивідуальна рекламнаробота: розповсюдження рекламними агентами рекламноїлітератури безпосередньо потенційним покупцям, передбачаюча особистеспілкування агента з аудиторією або окремими особами. Врозвинених капіталістичних країнах фірми все більш охочішепрацюють з окремими покупцями, направляють їмспеціальні рекламні матеріали, запрошують на зустрічі з своїми співробітниками і т.д.

Окрім особистогоспілкування, пряма реклама передбачає розповсюдження рекламних матеріалів поштою за спеціальновідібраним списком потенційних покупців (direct mail), а також спілкуванняз індивідуальними покупцями і споживачами по телефону, телефаксу, що набув широке поширення.

Безпосередня реклама маєпевні недоліки: відносно вузький круг покупців, зякими працює фірма, обмежені можливості розширення числанових покупців, низьку оперативність, оскільки для здійсненняреклами доводиться затрачувати значний час — від декількохтижнів до декількох місяців.

У зв'язку з цим фірмизахідних країн активно використовують в рекламній діяльностібезособові засоби масової реклами:

рекламу в пресі — приміщення рекламних оголошень в газетах і журналахзагального призначення, спеціальних, галузевих журналах, фірмовихбюлетенях, довідниках;

друкарську рекламу — проспекти, каталоги, буклети, плакати, листівки,листівки, календарі;                                                          

екранну рекламу — кіно, телебачення, слайд-проекція, поліекран, що набув широке поширення „ТБ-маркетинг“, коли поканалу домашнього телевізора рекламується перелік пропонованих до продажутоварів і покупець може по телефону замовити товар, що цікавить його, з доставкою на будинок, і др.;

радіорекламу — реклама, передавана по радіомовленню; зовнішню рекламу — крупногабаритніплакати, мультівізійні плакати,електрифіковані панно з нерухомими або біжать написами, зовнішня реклама з використанням програм ЕОМ, просторові конструкції і др.;

рекламу на транспорті— рекламні написи на зовнішніх поверхнях транспортних засобів, друкарські оголошення в салонах транспортних засобів, вітрини з товарами на вокзалах;

рекламу на місціпродажу товарів — вітрини магазинів, вивіски в торгових залах, упаковка.

До реклами можна віднести сувеніри- безкоштовно роздавані недорогі подарунки з нанесеними на них товарнимзнаком і найменуванням (логотипом) фірми, що дарує цісувеніри. Як правило, вони відрізняються привабливими споживацькимивластивостями, при використовуванні постійно знаходятьсяперед очима або під руками у того, кому їх подарували.


Планування рекламноїкампанії

Реклама і маркетинг — двапоняття, не віддільні один від одного, хоча реклама івиникла задовго до маркетингу. Маркетинг включає рекламнізаходи, які повинні орієнтуватися на стратегічні цілімаркетингового планування. Взаємозв'язок всіх ланокмаркетингу — основа єдиної стратегії і тактики рекламної діяльності в системі маркетингу. Томупри розробці і здійсненні плану рекламної кампаніїнеобхідно перш за все погоджувати її цілі і принципи іззагальним маркетинговим планом фірми або підприємства.     При плануванні рекламних заходів щодо конкретного товару слідвраховувати стадію життєвого циклу, яку цей товар переживаєна ринку.

План рекламних дій повиненгрунтуватися на аналізі вимог споживачів, сегментаціїринку і позиціонуванні товару. Помилки можуть привести доневдачі не тільки рекламних заходів, але і всієї маркетинговоїдіяльності фірми.

Складання планурекламних виступів повинне передбачати обов'язкову множинність і визначатиоптимальну комбінацію рекламних засобів, а такожвидів реклами, що використовуються, тобто рекламаповинна одночасно задіювати цілий комплекс рекламних каналів,наприклад, рекламу у пресі, по телебаченню, натранспорті і т.д., а також забезпечити одночасне використовуваннярізних її видів, наприклад товарної і престижної, а також визначити їхспіввідношення.

В плані рекламних заходівнеобхідно погодити в часі вихід рекламних повідомлень,забезпечити їх масированость вперіод виходу товару на ринок або при продовженні життя товару на ринку і ін.


II. Реклама — як основнийзасiбпросуваннятоварiвна ринок

 

2.1. сутність і види реклами.

 

Реклама є неособистими формамикомунікації, здійснюваними через посередніствоплатних засобів розповсюдження інформації, з чітко вказаним джереломфінансування.

Важливо усвідомити, щореклама — діяльність багатофункціональна. Вона служитьбагатьом господарям для досягнення безлічі цілей. Ми з вамирекламуємо продаж гаража або, наприклад, велосипеда.Роздрібні торговці рекламують товари, що продаються ними, або послуги із звичайних цін абоза цінами „нижче роздрібних“. Повідомляючи провідкриття, закриття, роковини або нових співробітників. Роблять акцент на цінахабо престижі, на знижках або першосортних товарах,на новинках або модній старизні. А то і просто поздоровляють нас з святом або просять їздити обережніше. Виробники дають рекламу, щоб спонукати нас купувати їх товари або послуги у роздрібних торговців. Йди діють напряму, торгуючи на основі поштових замовлень або за допомогою комівояжерів. Ділові підприємстваадресують свою рекламу діловим підприємствам з метою продажу хімікатів, устаткування, послуг ЕОМ або уряду, пропонуючи потужності для виробництва танків і т.д. Уряд рекламує продаж облігацій, ідею раціонального використовування енергоресурсів,ідею служби в озброєних силах. Місцеві органи влади даютьрекламу, щоб підштовхнути розвиток туризму (або обмежити його),привернути до себе промислові підприємства, популярізувати ідеюмасових транзитних перевезень через свою територію абовселити землякам відчуття гордості. некомерційні організації закликають врекламі активно підтримувати того або іншого політичного кандидатаабо виступати проти нього, охороняти дику природу або просто рід людський.Наприклад, в США в другій десятці найбільших рекламодавців йде некомерційнаорганізація — уряд США.

Передвиборна рекламнакампанія — це одна з характерніших рекламних кампанійнекомерційних організацій, причому одна з найдорожчих і показовихвидів рекламних кампаній, оскільки зачіпає всі види і засобиреклами для залучення на свою сторону найбільшої кількості виборців.

Реклама,як процес з чотирьох складових

Уявимо собі це таким чином: РЕКЛАМОДАВЦІ, які використовують РЕКЛАМНІАГЕНТСТВА, які розсилають їх обіг через ЗАСОБИ РЕКЛАМИ, щоб з ними ознайомилисяпотенційні СПОЖИВАЧІ

Рекламодавці

Рекламодавці — вельми різнолика»компанія". Це виробники, роздрібніторговці, оптові торговці, фірми послуг, дістрібьютори,профспілки, приватні особи і, багато багато кого інших. Рекламодавці оплачуютьрахунки, а сьогодні цих рахунків щорічно набираєтьсябільш ніж на 65 млрд. долл. Співвідношення між основними типами рекламодавців виглядає таким чином:

Загальнонаціональні. Вони складають велику частину. Як правило, цевиробники, тобто фірми, що випускають товари, з якимими зустрічаємося в універсамах, демонстраційних залах, виставках і т.д. Середінтенсивно самих рекламованих товарів — продукти харчування,туалетні обладнання, автомобілі, ліки і лікувальні засоби,послуги споживацького характеру, пиво, вино, тютюні обладнання для куріння, легкі закуски і безалкогольні напої.

На частку 10 найбільшихзагальнонаціональних рекламодавців доводиться майже 70%загальних витрат на рекламу в країні.

Місцеві рекламодавці- це головним чином роздрібні торговці. Прагнучи грати роль агентів по закупівлях своєї округи, роздрібні торговці витрачають на рекламу великі засоби, щоб повідомити населення, що вони для нього закупили, і обгрунтувати, чому слід робити покупки саме у них.

Сьогоднішня роздрібнареклама, ймовірно, набагато більше загальнонаціональнупідходить до поняття «ринкова інформація». Завдякисвоїй регулярності, акценту на цінах і відомостях про місця продажу товарів в окрузі роздрібна реклама стала для багато кого путівником по магазинах.

Рекламніагентства:

Виражаючись офіційною мовою,рекламні агентства — це «незалежніпідприємства», що складається з творчих працівників і комерсантів, якірозробляють, готують і розміщують рекламу в засобахреклами для замовників, прагнучи знайти покупців для своїхтоварів або послуг.

Звичайно основу рекламногоагентства складають 4 відділи:

·         творчий відділ, що займаєтьсярозробкою і виробництвом рекламних оголошень;

·         відділ засобів реклами, відповідальний за вибір засобів реклами ірозміщення оголошень;

·         дослідницький відділ, що вивчає характеристики і потреби аудиторії;

·         комерційний відділ, що займається комерційною стороною діяльності агентства.

Як правило, агентства пропонують потенційнимклієнтам послуги самих різних фахівців, середяких текстовики, художники, продюсерителебачення і радіо, фахівці по рекламних засобах, дослідники і т.д.

Відповідно до УказуПрезидента «Про Захист споживачів від несумлінноїреклами» рекламодавець, чия реклама визнана несумлінною,зобов'язаний зняти її з розповсюдження протягом 3 тижнів змоменту повідомлення його про це відповідним органом. В США з початку 80-хроків йде боротьба за те, щоб рекламні агентства відповідали за зміст поширюваної ними рекламноїінформації нарівні з клієнтів.

 

Засобиреклами

Подібно всім нормальнимлюдям, фахівці реклами дивляться телевізор, слухають радіо,читають газети і журнали. Але як професіонали вонирозглядають засоби масової інформації як носії, щодоставляють рекламний обіг аудиторії, зібраної завдякиосновному (нерекламному) матеріалу, який пропонують радіо — і телестанції, газетиабо журнали. Оскільки доходи журналів і газет на 60 — 70%, а доходи телебаченняі радіо майже на все 100% складаються знадходжень за рекламу, рекламодавців і їхагентства всіляко ублажають і підгодовують, не жаліючи на це величезних витрат часу і зусиль.

Таким чином, журнали, газети, телевізійні ірадіостанції звичайно привертають потрібну аудиторію своїм не рекламним змістом, а рекламодавець дістає можливістьзвернутися саме
до цієї аудиторії. Іншим засобам реклами, щоб привернути
увагу певної аудиторії доводиться вважатися винятково на сам рекламний обіг. Важливу роль зв'язуючої ланки між рекламодавцями і потенційними покупцями грають, зокрема пряма поштова реклама, плакати, щити, рекламні планшетив суспільному транспорті і рекламне оформленняторгових приміщень. Реклама — це перш за все форма масового напучення, івступити в контакт з аудиторією їй допомагають засоби масової інформації.

Споживачі

Будучи споживачами реклами,ми, ймовірно, усвідомлюємо, що але ряду важливих ознак вонавідрізняється від інших знайомих нам засобів комунікації.

По-перше, рекламі властиваповторюваність. Ми не тільки знову і знову бачиморекламу одного і того ж рекламодавця, але і багаторазів зустрічаємо одне і те ж оголошення. І це, звичайно, відповідаєзадуму рекламодавця.

По-друге, ми сприймаємо рекламув гостроконкурентному оточенні. Одні рекламодавці закликають витрачати, інші економити, одні — палити, інші — кинути палити. І звичайно ж, більшість з них хоче, щоб ми щось зробили відносно конкретної марки товару або конкретного магазина.

І, нарешті, рекламасприймається як частина нашої повсякденноїзагальнодоступної культури. Багато що, про що розказують рекламні оголошення,ми сприймаємо «як належне», хоча в багатьох інших видах комунікації це показалося б нам дивним дивацтвом.

Видиреклами

Реклама багатолика, вона можез'явитися перед нами як у вигляді кандидата на пост президентакраїни, так і у вигляді сюрпризу в шоколадній цукерці.

Але все таки її можна кваліфікувати, тобто розбити на декілька видів,кожному їх яких властива своя специфіка.

1. Рекламав пресі.

Їй властива інформативність,наочність і орієнтація на певну категорію споживачів інформації, що читаютьсаме цей сорт газет або журналів. Наприклад, в журналі Яхт-клубдоречно публікувати рекламу обладнань для яхтсменів,а також дорогого одягу, взуття, дорогого відпочинку і т.п.,оскільки люди, яхт-спортом, щозахоплюються в основному, належать до високозабезпеченоїверстви населення. В журналі «Наталі» будедоречно виглядати реклама товарів для будинку, дрібноїпобутової техніки, засобів по догляду за волоссям, а також реклама салонів краси і супермаркетів, оскільки це типовий журнал для жінок, що є але своєї суті домохазяйками, але не охочих цьоговизнавати. А реклама солідного, піклується про свою репутаціюбанку буде доречна на сторінках товстого фінансового журналуабо солідної ділової газети, що спеціалізується на огляді діловогожиття країни і миру.

2. Щитова реклама (зовнішні експозиції).

Звичайно не несе в собі інформації і розрахована на сприйняття «картинки», прикладом її можуть служити плакатина стінах ескалаторних тунелів,плакати, повітряні кулі з назвами фірм. Така реклама звичайно відрізняється яскравістю фарбою і повноювідсутністю інформації ірекламованому об'єкті. Це цілком логічно, тому що неможливо вникнути в суть рекламною плаката, проїжджа мимонього із швидкістю 90 км/ч на автомобілі або просто випадково поглянувши нанього проходячи мимо, а яскравакартинка залишиться в пам'яті.

3. Адресна і поштовареклама. Яскравим прикладом її може служити роздача крупними фірмами перед різдвом різних сувенірів: календарів, ручок, плакатів, записників і інших дрібницьі зображенням свого торгового знака або просто назвою своєїфірми — своїм партнерам по бізнесу і просто споживачам своєї продукції, а також розсилка поштою поздоровлень з святами своїм клієнтам і безкоштовна розсилка різних довідників.

4. Реклама нателебаченні і радіо.

Цей вид реклами прийнятооб'єднувати з рекламою в пресі і називати «рекламою взасобах масової інформації», але автор вважає, що цей вид реклами володієтільки йому властивими якостями і може бути винесений в окремийвигляд.

Це реклама масової дії. Вонапоєднує в собі абсолютно різні якості:

вона може бути інформативною:

"… уряд СШАповідомляє, що в обіг поступили грошові купюри нового зразка"

може не нести в собі інформацію про конкретний товар або

"… з точністю доміліметра. Пріват Банк".

Класичним прикладом рекламина телебаченні і радіо є передвиборна рекламна кампанія. Кожнийкандидат на виборну посаду прагне взяти участь в дебатахі диспутах, що проводяться на телебаченні або виступити зякою-небудь заявою по радіо. І це не випадково, тому щоцей вид реклами найефективніший і масовий. Щодня більш 70%жителів будь-якого міста включають свої телевізори інеминуче на них обрушується потік рекламної інформації,частина її осідає в їх свідомості і буде використана ними при виборі того або іншоготовару або послуги (вибори, за своєю суттютеж ринок, де виборець віддає свій голос за вподобаного йому кандидата також, як він віддає гроші за вподобаниййому товар.

 

2.2.ЦІЛІ РЕКЛАМИ.

Для маркетолога важлива не тільки реклама, алерекламна програма. Першим кроком в розробці рекламноїпрограми є постановка задач реклами. Перед рекламоюможуть поставити безліч конкретних задач в областікомунікацій і збуту. Їх модно класифікувати залежно відтого, чи призначена реклама нагадувати, перестерігатиабо нагадувати. Ось деякі із задач реклами.

Вид реклами

Задачі реклами

Інформативна

Увещевательна

Що нагадує


 

Розповідь ринку про новинку або про нові вживання

існуючого товару.

Інформування ринку про зміну ціни.

Пояснення принципів дії товару.

Опис послуг, що надаються.

Виправлення   неправильних   уявлень   або

розсіяння побоювань споживача.

Формування образу фірми.

Формування переваги до марки.

Заохочення до перемикання на Вашу марку.

Зміна сприйняття споживачем властивостей товару.

Переконання   споживача   вчинити   покупку не

відкладаючи.

Переконання  споживача  в  необхідності  прийняти

комівояжера.

Нагадування споживачам про те, що товар може ним

скоро знадобитися.

Нагадування споживачам, де можна купити товар.

Утримання товару в пам'яті споживачів в період

міжсезоння.

Підтримка обізнаності про товар на вищому

рівні.

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу