Реферат: Проектне фінансове планування

План

Вступ

Розділ 1. теоретичні основи фінансового планування

1.1 Сутність і значення фінансового планування

1.2 Основні завдання, методи та принципи фінансовогопланування

1.3 Місце фінансового планування в ринковій економіці

Розділ 2. Система фінансового планування на підприємствахта порядок його складання

2.1 Порядок розробки фінансового плану

2.2 Зміст і завдання оперативного фінансового планування

Розділ 3. Бізнес-план як основний документ фінансовогопланування

3.1 Бізнес-план

3.2 Приклад бізнес-плану створення ТОВ “Світанок”

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

В умовах переходудо ринкової економіки значно підвищується матеріальна і моральнавідповідальність керівників суб'єктів господарювання за їх фінансовий стан.Фінансовий стан підприємств залежить від рівня їх виробничо-фінансовоїдіяльності, який значною мірою визначається рівнем управління в них. Виробленняуправлінських рішень, оцінка та вибір найефективніших варіантів, форм і засобівїх виконання здійснюються на основі планування розвитку економіки підприємствазагалом.

У загальномуплануванні розвитку економіки підприємств істотну роль відіграє фінансовепланування.

Поняттяфінансового планування і стратегії управління підприємством ще досить недавнобули незнайомі широкому загалу в Україні. Та й сьогодні цим поняттям більшоперують науковці, а ніж практики. Але будимо сподіватися, що в майбутньомупланування фінансової діяльності підприємств буде більш розповсюджене явище, аніж зараз.

Фінансовепланування на рівні підприємства — це процес планування надходжень івикористання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень урозподілі доходів підприємств.

Об’єктамипланування є доходи підприємства в їх числі й нагромадження (прибуток тощо),взаємовідносини з державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, обсягдовготермінових кредитів банків на інвестиційні заходи, потреба підприємства увласних оборотних коштах і джерелах її покриття.

Головнимінструментом фінансового планування в сучасних умовах є фінансовий планпідприємства, зокрема у формі балансу доходів і видатків, значне поширення упрактиці мають також такі інструменти фінансового планування, як платіжнийкалендар, бізнес-план.

Мета курсовоїроботи полягає у висвітленні питання організації процесу розподілу фінансовихресурсів.

Головним завданнямкурсової роботи є:

визначеннятеоретичних основ фінансового планування;

дослідженнясистеми фінансового планування на підприємствах та порядок його складання;

складаннябізнес-плану — основного документу фінансового планування.

Об’єктом курсовоїроботи є фінанси підприємства, економічні процеси напідприємстві.

Суб’єктомдослідження є фінансове планування на товаристві з обмеженою відповідальністю“Світанок”.

Методологічноюосновою написання курсової роботи послужили підручники та навчальні посібники,статті в наукових періодичних виданнях з досліджуваної проблеми.

Курсова роботаскладається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаних джерел. Роботавикладена на 32 сторінках, ілюстрована 4 таблицями, 1 рисунком, 5 формулами,включає 3 додатки.

Списоквикористаних джерел містить 12 найменувань


Розділ 1. теоретичні основифінансового планування1.1 Сутність і значення фінансовогопланування

Перспективнефінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпирозширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілейпідприємства. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегіїпідприємства та прогнозування його фінансової діяльності.

За умов ринковоїекономіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результатидіяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвиткуфінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення такихпитань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фінансової стратегії- це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегіїекономічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої.У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальнуекономічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та нафінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової, так і загальноїстратегії розвитку підприємства.

Теорія фінансовоїстратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності ринкових відносин,розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансовастратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їхпланування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умовгосподарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльностіпідприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподілприбутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику.

Всебічновраховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер внутрішніхта зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідністьфінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринкутоварів. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілейфінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Ціліфінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічногорозвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартостіпідприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динамікумакроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків,можливості диверсифікації діяльності підприємства.

Фінансовастратегія підприємства згідно зі стратегічною ціллю забезпечує:

формування таефективне використання фінансових ресурсів;

виявленнянайефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів нацих напрямках;

відповідністьфінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;

визначенняголовної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дійта маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами.

Завданнямифінансової стратегії є:

визначенняспособів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансовихможливостей;

визначенняперспективних фінансових взаємовідносин із суб'єктами господарювання, бюджетом,банками та іншими фінансовими інститутами;

фінансовезабезпечення операційної та інвестиційної діяльності;

вивченняекономічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка таздійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;

розробка способіввиходу із кризового стану та методів управління за умов кризового станупідприємств.

На підставіфінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за основниминапрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна,інвестиційна.

У процесі розробкифінансової стратегії особлива увага приділяється виробництвуконкурентоспроможної продукції, повноті виявлення грошових доходів, мобілізаціївнутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуваннюта розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах,раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню капіталупідприємства.

Важливе значеннядля формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансовастратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань,фінансової кризи та інших непередбачуваних обставин.

Основуперспективного фінансового планування становить прогнозування, яке є втіленнямстратегії підприємства на ринку. Фінансове прогнозування полягає у вивченніможливого фінансового стану підприємства на перспективу. На відміну відпланування, прогнозування передбачає розробку альтернативних фінансовихпоказників та параметрів, використання яких відповідно до тенденцій зміниситуації на ринку дає змогу визначити один із варіантів розвитку фінансовогостану підприємства.

Основоюфінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації знаступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвиткуситуації та фінансових показників. Методи та способи прогнозування мають бутидостатньо динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни.

Результатомперспективного фінансового планування є розробка трьох основних документів:

прогноз звіту проприбутки та збитки;

прогноз рухугрошових коштів;

прогноз балансуактивів та пасивів підприємства. Успіх фінансової стратегії підприємствагарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічнимта фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізовано фінансовекерівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінамфінансово-економічної ситуації.

1.2 Основні завдання, методи та принципифінансового планування

 

Планування булопрерогативою командно-адміністративної системи. Головна мета фінансового планупідприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні сумиплатежів у бюджет, величина якої відповідала перевищенню доходів підприємстванад його витратами. Сума та рівень витрат суворо нормувались. Надмірнацентралізація фінансів за планово-директивної економіки послаблювала економічністимули для розширення виробництва. Це негативно позначалось на результатахфінансово-господарської діяльності підприємств. Державні дотації в багатьохгалузях сягали значних розмірів, оскільки ці галузі були збитковими абомалорентабельними.

Міністерства, яківважали підприємства своєю власністю, займалися перерозподілом їхніх доходів таприбутків. Значна частина прибутку й тимчасово вільних коштів ефективнопрацюючих підприємств вилучалась для фінансування державних видатків та напокриття витрат збиткових підприємств галузі.

За ринковоїекономіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівникапідприємства за його фінансовий стан. Саме тому зросла важливістьперспективного, поточного та оперативного фінансового планування длязабезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємств.

Фінансовепланування є необхідним для фінансового забезпечення розширення кругооборотувиробничих фондів, досягнення високої результативності виробничо-господарськоїдіяльності, створення умов, які забезпечили б платоспроможність та фінансовустійкість підприємства. Ринок висуває високі вимоги до якості фінансовогопланування, оскільки нині за негативні наслідки своєї діяльностівідповідальність нестиме само підприємство. За нездатності врахуватинесприятливу ринкову кон'юнктуру підприємство стає банкрутом і підлягаєліквідації з відповідними негативними наслідками для засновників.

Сьогодні фінансовепланування потребує переведення на нові принципи організації. Його зміст таформи мають бути суттєво змінені у зв'язку з новими економічними умовами та соціальнимиорієнтаціями.

Заадміністративної економіки фінансове планування базувалось на директивнихпланових показниках виробничого та соціального розвитку підприємства. Нині цябаза перестала існувати, оскільки підприємства вже не одержують директивних вказівок«зверху». Державне замовлення, яке збереглося, утратило своє колишнєдирективне значення і розглядається підприємством лише як одна з можливих сферреалізації продукції. Відтак фінансове планування має орієнтуватися на ринковукон'юнктуру, ураховувати ймовірність настання певних подій і одночаснорозробляти моделі поведінки підприємства за зміни ситуації з матеріальними,трудовими та фінансовими ресурсами.

Фінансовепланування — це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джереламиформування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими тамаркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансовогопланування є забезпечення господарської діяльності необхідними джереламифінансування.

Отже, основнимизавданнями фінансового планування на підприємстві є:

забезпеченнявиробничої та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами;

установленняраціональних фінансових відносин із суб'єктами господарювання, банками,страховими компаніями тощо;

визначення шляхівефективного вкладення капіталу, оцінка раціональності його використання;

виявлення тамобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок раціонального використанняматеріальних, трудових та грошових ресурсів;

здійсненняконтролю за утворенням та використанням платіжних засобів.

Фінансовепланування дає змогу розв 'язати такі конкретні питання:

які грошові коштиможе мати підприємство в своєму розпорядженні;

які джерела їхнадходження;

чи достатньозасобів для виконання накреслених завдань;

яка частина коштівмає бути перерахована в бюджет, позабюджетні фонди, банкам та іншим кредиторам;

як повиненздійснюватися розподіл прибутку на підприємстві;

як забезпечуєтьсяреальна збалансованість планових витрат і доходів підприємства на принципахсамоокупності та самофінансування.

У фінансовомуплануванні використовується балансовий метод. Його зміст полягає в тім, що нетільки балансуються підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної статтівитрат зазначаються конкретні джерела покриття. При цьому використовуютьсярізні способи: нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізації плановихрішень, економіко-математичного моделювання.

Суть нормативногоспособу фінансового планування полягає в тім, Що на основі встановленихфінансових норм та техніко-економічних нормативів розраховується потребагосподарського суб'єкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цихресурсів. Згаданими норма-швами с ставки податків, ставки тарифів, зборів тавнесків, норми амортизаційних відрахувань, норми оборотних коштів. Норми танормативи бувають галузевими, регіональними та індивідуальними.

Оптимізаціяпланових рішень полягає в розробці варіантів планових розрахунків для того, щобвибрати з них найоптимальніший. Відтак можуть використовуватися різні критеріївибору:

максимум прибутку(доходу) на грошову одиницю вкладеного

капіталу;

максимумзбереження фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових витрат;

мінімум поточнихвитрат;

мінімум вкладеннякапіталу за максимально ефективного результату;

максимумабсолютної суми одержаного прибутку.

Фінансовепланування потребує широкого використання економіко-математичного моделювання.Цей спосіб уможливлює знайдення кількісного вираження взаємозв'язків міжфінансовими показниками та факторами, які їх визначають. Економіко-математичнамодель — це точний математичний опис факторів, які характеризують структуру тазакономірності зміни даного економічного явища і здійснюються з допомогоюматематичних прийомів (рівнянь, нерівностей, таблиць, графіків). Підвищеннярівня наукової обгрунтованості планування потребує розробки кількох варіантівпланів виходячи з різних умов та шляхів розвитку підприємства з наступнимвибором оптимального варіанта фінансового плану.

1.3 Місце фінансового планування вринковій економіці

Місце фінансовогопланування в ринковій економіці визначається тим, що планування с однією зфункцій управління, отже фінансове планування — це функція управлінняфінансами.

Планування вуправлінні — це:

1) конкретизаціяцілей управління в системі показників фінансово-господарської діяльностіпідприємства;

2) розробкастратегії Ії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілейменеджменту.

З поглядуменеджменту функція «планування» полягає в розробці змісту і впослідовності Ії дій для досягнення сформульованих цілей.

Практично всясистема господарського управління і регулювання виробництва побудована наметодах планування. Оскільки завершення одного етапу роботи служить початкомнаступного, пов`язати всі етапи без допомоги планування неможливо.

За твердженнямканадською бізнесмена Д. Дейла, «план є основою контракту між підприємцемі фінансистом-інвестором. План бізнесу — це загальноприйнятий прийомменеджменту, який використовується корпораціями і установами всіх розмірів длятого, щоб сформувати мету і запропонувати шляхи її досягнення. Він, як правило,складається на 5 років. Рада директорів розвинутої компанії орієнтується надовгостроковий план, як на дорожнюкарту».

Вдалий план, надумку Д. Дейла, одна з головних умов успіху будь-якої фірми. Виходити на ринокзі своєю продукцією, не маючи чітко продуманого і розрахованого плану дій,гарантія провалу фірми.

Необхідністьскладання планів визначається багатьма причинами, наприклад, В. Ковальоввиділяє три найважливіших:

Координуюча рольплану

Невизначеністьмайбутнього

Оптимізаціяекономічних наслідків

Сьогодніпланування діяльності підприємства стало досить серйозною проблемою, щовикликано рядом причин. По-перше, це відсутність зрозумілих цілей, задачдіяльності підприємства керівництвом. По-друге, це складності, які виникаютьпри визначенні потреб в поточних видатках (кількість працівників, потужностітощо). По-третє, в сучасних умовах плани і кошти більше не спускаються зверху іпідприємство повинно самостійно орієнтуватись на ринку. По-четверте, у багатьохпідприємств немає системи надання достовірної інформації в необхідний час, впотрібному місці.

Слід відзначити,що фінансове планування не ставить за мету обов'язково звести до мінімумуризики. Навпаки, його зміст полягає в аналізі і виборі тих ризиків, якінеобхідно прийняти, і тих, яких можливо було б уникнути.

В основуфінансового планування покладено стратегічний і виробничий плани.

Стратегічний планпередбачає формулювання цілей, задач і сфери діяльності підприємства

Виробничі планискладаються на підставі стратегічного і передбачають визначення виробничої,маркетингової, науково-дослідної та інвестиційної політики.

В рамкахстратегічного планування виділяється чотири типи цілей

Ринкові цілівизначають, який сегмент ринку планується осягнути.

Виробничі — якіструктура виробництва і технологія забезпечать випуск продукції необхідногообсягу і якості.

Фінансово-економічніякі джерела фінансування і які приблизні фінансові результати обраноїстратегії.

Соціальні якдіяльність її. підприємства задовольнить потреби членів суспільства.

Фінансовепланування це процес, який складається з наступних процедур:

1. Аналізфінансових та інвестиційних можливостей, які має підприємство.

2. Прогнозуваннянаслідків поточних рішень з метою уникнення несподіванок і усвідомлення зв'язкузробленого сьогодні з тим, які рішення доведеться приймати в майбутньому.

3. Обґрунтуванняобраного варіанту рішень з ряду можливих ідей (варіант і буде представлений вкінцевій редакції плану).

4. Оцінкарезультатів підприємства в порівнянні з цілями, встановленими у фінансовомуплані.

Вкороткостроковому плануванні плановий період (горизонт планування) рідкоперевищує 12 місяців. Застосовуючи цей вид, керівництво підприємства праї не домаксимальної точності у відповіді на питання, чи достатньо грошових коштів дляоплати поточних рахунків, тому використовує короткотермінове планування длявизначення потреби в позиках і пошуку вдалих кредиторів.

Фінансовепланування взаємопов'язане з плануванням виробничо-господарської діяльності підприємств.Всі статті фінансового плану підприємства будуються на підставі показниківвиробничого плану. Таким чином, виробничий план відіграє головну роль уфінансовому плануванні.

В сучасних умовахзв'язок фінансового і виробничого планування ще більш посилився, оскільки такінайважливіші показники, як реалізація продукції в грошовому виразі і прибуток,визначають можливості успішного розвитку підприємства, що, в свою чергу,підвищує роль фінансових планів.

Однак поряд зфакторами, які потребують широкого впровадження фінансового планування всучасних економічних умовах, діють й інші фактори, які обмежують йогозастосування в Україні.

Такими факторамивиступають: відсутність зрозумілих стратегічних цілей у підприємств; нестабільністьфіскальної політики держави; складності при визначенні потреб підприємства вресурсах; недостатність досвіду самостійної постановки цілей, планування дій ізалучення ресурсів в умовах ринку; недоліки існуючої системи управлінськогообліку; застарілі методи оперативної о планування; відсутність кваліфікованихкадрів, обізнаних із сучасними методами планування; недостатній рівень розвиткуінформаційних технологій.


Розділ 2. Система фінансовогопланування на підприємствах та порядок його складання2.1 Порядок розробки фінансовогоплану

Фінансовий план — це заключна частина бізнес-плану, яка узагальнює всі попередні розділи увартісному виразі. В ньому повинні бути відображені дані про обсяг продажу ізагальний прибуток, обсяг інвестицій, джерела фінансування, використаннявласних коштів, а також позикових (із зазначенням строків і джерел погашеннязаборгованості), строки окупності капіталовкладень, витрати виробництва таобігу, відсоткове співвідношення доходів і витрат, строки виплати дивідендів(для акціонерного товариства).

Умови, від якихзалежить ефективність фінансового планування, витікають з самих цілей цьогопроцесу і необхідного кінцевого результату. Акцент повинен бути зроблений натрьох з них.

1. Прогнозування.Першу умову можна сформулювати як здатність складати акуратні і обґрунтованіпрогнози.

Не можна зводитипрогнозування до чисто технічної вправи. Підгонка тенденцій під минулі факти ідані нічого не варта. Це пов’язано з тим, що майбутнє не обов’язково відтворюєминулі картини, що було б зручним для планування.

2. Вибіроптимального фінансового плану.

В кінці своєїроботи фінансовому менеджеру доведеться визначити, який фінансовий план єнайкращим. До цього часу не існує ніякої моделі чи процедури, які могли б врахувативсі складності і приховані перешкоди, що виникають в процесі фінансовогопланування.

Очевидно, такімоделі ніколи не з’являться. Ця смілива заява базується на законі, який витікаєз аксіом.

Аксіома 1.Сукупність невирішених проблем є нескінченною.

Аксіома 2.Кількість невирішених проблем, які окрема людина може враховувати кожний даниймомент, не може перевищувати десяти.

Отже, в будь-якійдіяльності завжди будуть існувати деякі 10 проблем, які можна назвати, але якіне мають формального розв’язку.

Однак фінансовимменеджерам, які розробляють план, доводиться зустрічатись з невирішенимипроблемами на кожному кроці, тому їм потрібно докласти максимум зусиль дляпошуку аргументів.

Складанняфінансового плану починають з прогнозу обсягу продажу. Прогноз обсягу продажускладається за кожним видом продукції, як правило, на 3 роки: для I-го року — щомісячно, для II-го — щоквартально, для III-го — на рік в цілому. Це пов’язаноз тим, що в перший рік виробництва повинен бути відомий покупець продукції.Розрахунки на другий і третій роки мають характер прогнозів, складених напідставі маркетингових досліджень.

Важливимдокументом фінансового плану вважається баланс грошових витрат і надходжень,який має й іншу назву — баланс грошових потоків. Мета його складання полягає втому, щоб досягти синхронності надходження і витрачання грошових коштів або,іншими словами, досягти необхідного рівня ліквідності активів майбутньогопідприємства. Так як ліквідність визначається величиною на будь-яку дату,бажано, щоб дані балансу грошових витрат і надходжень наводились на коротківідрізки часу. При подовженні часових відрізків значення даних, викладених вцьому документі, знижується, навіть якщо вони є надійними.

Ліквідністьпроекту, що реалізується, може впливати на його прибутковість. Недостатністьгрошових коштів в конкретний момент часу спричиняє неплатежі і навіть загрозубанкрутства. Затримка в платежах призводить до необхідності сплачувати більшіштрафи і пеню, що зменшують балансовий прибуток.

Баланс грошовихпотоків складається у вигляді таблиці, в якій відображаються дані про наявністьгрошових коштів на початок періоду, їх надходження і витрачання в самомуперіоді, і завершується таблиця даними про наявність грошових коштів на кінецьперіоду.

В аналітичнихцілях таблиця може бути доповнена даними про дебіторську заборгованість, асаме: про розмір безнадійних боргів, складських запасів, кредиторськоїзаборгованості, що були взяті з інших розділів фінплану. Дані балансу грошовихпотоків необхідно пов’язати з діями підприємства по формуванню власнихоборотних коштів. Адже саме недостатність власних оборотних коштів та їхімобілізація створюють ситуацію, коли в потрібний момент на рахункахпідприємства немає потрібних грошових коштів. Потрібно згадати і про те, щопоказники ліквідності визначаються співвідношенням розміру оборотних коштів ікороткострокових позикових джерел їх формування.

Невеликий документз досить простою структурою носить назву таблиці доходів і витрат. Цей документпоказує, як буде формуватися прибуток підприємства.

До складуфінансового плану входить також баланс активів та пасивів підприємства.

Баланс активів тапасивів підприємства складається з метою оцінки тих видів активів, в якіспрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок яких плануєтьсяфінансувати придбання чи створення цих активів. Серед активів балансу виділяютьпоточні активи — як найбільш мобільну частину коштів, запаси та фіксованіактиви. В пасиві відображено власні та позикові кошти, причому важливе значеннямає їх структура та зміна протягом запланованого трирічного періоду.

При складанніфінансового плану також проводиться аналіз беззбитковості підприємства (метод“Витрати — Обсяг — Прибуток”). Методологічні основи цього методу розроблені вжедосить давно, але практичному його використанню сприяла система обліку витрат“direct-costing”, в основі якої лежить розподіл витрат на постійні та змінні,які по-різному реагують на зміну обсягу виробництва.

Визначення точкибеззбитковості здійснюється розрахунковим і графічним способами. Прирозрахунковому методі використовують наступну формулу:

/> (2.1)

Vmin — критичнийобсяг виробництва в натуральному виразі;

Р — ціна одиниціпродукції;

Sc — сумапостійних витрат;

Su — сума зміннихвитрат на одиницю продукції.

Прогнозна величинаприбутку PR відповідно складатиме:

/> (2.2)

де V — обсягвиробництва (продаж);

Sc — сумапостійних витрат;

q1 — прогнозованийобсяг виробництва (продаж) в натуральному виразі.

Визначення точкибеззбитковості графічним методом представлено на рис.2.1

/>

Рис.2.1 Графічнийметод визначення точки беззбитковості.

Як видно зрис.2.1, по горизонталі показується обсяг виробництва в натуральному виразі (водиницях продукції чи у% виробничої потужності), а по вертикалі — витрати навиробництво і виручка від реалізації.

Перетин прямоїлінії, що відображає залежність між випуском продукції і собівартістю, і прямоїлінії виручки від реалізації показує точку беззбитковості. Нижче цієї точкизаштрихований збиток підприємства, тому що до досягнення визначеного обсягувиробництва виручка від реалізації не покриває витрати, але перевищення точкибеззбитковості виробництва дає прибуток.

Розглянутий методзастосовується для вибору варіантів встановлення ціни на продукцію, щореалізується, визначених видів ресурсів, системи збуту продукції, томурозрахунок точки беззбитковості доповнюється прогнозами про зміну прибутку взалежності від зміни умов і обсягів виробництва і реалізації продукції.

Ефективністьаналізу беззбитковості дозволяє використовувати його при прогнозуванні величинифінансових ресурсів, але при його впровадженні у практику фінансовогопланування слід мати на увазі наступне:

і графічний, ірозрахунковий методи визначення прогнозованої величини прибутку передбачаютьобов’язкову диференціацію витрат на постійні та змінні, що обумовленобезпосередньо системою обліку витрат;

побудова графіказаснована на даних одного виду продукції, тому необхідна розробка методівузагальнення даних про випуск тих видів продукції, які планує вироблятипідприємство;

виділенняпостійних витрат пов’язано з поняттям маржинального доходу, який складається зприбутку і постійних витрат і в Україні в обліку не застосовується.

Приблизний змістфінансового плану можна представити наступними основними статтями доходів тавидатків підприємства (табл.2.1).

В процесіфінансового планування відбувається конкретна ув’язка кожного видукапіталовкладень чи відрахувань та джерела його фінансування. Для цьогоскладається перевірочна (шахова) таблиця до фінансового плану, в якій повертикалі записують напрями використання фінансових ресурсів та прирівняних доних коштів, а по горизонталі — джерела фінансування, тобто фінансові ресурси іприрівняні до них кошти. Така таблиця дозволяє виявити цільовий характервикористання фінансових ресурсів, збалансувати доходи і видатки по статтях,визначити резерви формування фондів грошових коштів.

 

Таблиця 2.1

Фінансовий планпідприємства на 200__ р.

№ Найменування показника Сума, тис. грн. /> I. Доходи і надходження коштів /> 1. Прибуток від реалізації /> 2. Інші операційні доходи /> 3. Доходи від інвестиційної діяльності /> 4. Доходи від фінансової діяльності /> 5. Інші доходи /> 6. Доходи від надзвичайної діяльності /> 7. Нарахована амортизація /> 8. Довгострокові кредити /> 9. Довгострокові позики /> 10. Позики на поповнення основних засобів /> 11. Орендна плата понад вартості майна по лізингу /> 12. Цільове фінансування і надходження з бюджету /> 13. Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів /> 14. Безповоротня фінансова допомога /> 15. Інші доходи і надходження /> Разом доходів /> II. Видатки і відрахування коштів /> 1. Платежі до державного бюджету /> 2. Відрахування до резервних фондів /> 3. Відрахування до фондів накопичення /> 4. Відрахування до фондів споживання /> 5. Відрахування до фондів соціальної сфери /> 6. Відрахування на благодійні цілі /> 7. Виплачені дивіденди /> 8. Довгострокові інвестиції /> 9. Довгострокові фінансові вкладення /> 10. Погашення позик на поповнення оборотних засобів /> 11. Погашення довгострокових позик і сплата по них% /> 12. Поповнення оборотних засобів /> 13. Уцінка товарів /> 14. Резерви наступних платежів /> 15. Резерви по сумнівних боргах /> 16. Резерви під знецінення вкладень в цінні папери /> 17. Інші видатки і відрахування /> /> Разом видатків /> 2.2 Зміст і завдання оперативногофінансового планування

Оперативнефінансове планування полягає у складанні і використанні платіжного календаря,касового плану і розрахунків потреби короткотермінових кредитів. В основуплатіжного календаря покладено черговість і строки проведення всіх розрахунків,що дозволяє своєчасно перераховувати платежі до бюджету, в бюджетні і державніцільові фонди, забезпечувати безперервне фінансування господарської діяльності.Він складається на квартал з розбиванням на місяці або на місяць по декадах. Вплатіжному календарі відображається весь грошовий обіг підприємства, основначастина якого проходить через поточний, валютний, позичковий та інші рахункипідприємства у банку, рух грошових коштів.

Платіжний календардає можливість фінансовій службі підприємства забезпечиш оперативнефінансування, виконання розрахункових та платіжних зобов’язань, фіксує зміни уплатоспроможності підприємства та ліквідності його активів; дозволяє стежити застаном оборотних коштів та вказує на необхідність використання позичених тазалучених коштів у плановому періоді.

Важливе місце воперативно-фінансовій роботі підприємства займає своєчасне погашеннякредиторської заборгованості, а також своєчасна вимога дебіторськоїзаборгованості.

На підприємствіповинен бути встановлений повсякденний оперативний контроль за платежами танадходженнями матеріальних цінностей, виконанням фінансових зобов'язань передбюджетом, позабюджетними фондами, банками. Необхідно періодично перевірятидебіторську та кредиторську заборгованості за даними бухгалтерського обліку тазвітності, матеріалами звірки витрат та інвентаризації.

Кредиторськазаборгованість підприємства у складі залучених коштів займає значне місце. Якщовона виникає у процесі господарських зв'язків з іншими господарюючимисуб'єктами в межах нормального документообігу та встановлених форм розрахунків,то вона не суперечить чинному законодавству та не може здійснювати негативнийвплив на фінансове становище інших господарюючих суб'єктів. Якщо кредиторськазаборгованість виникла в разі порушення встановлених правил розрахунків такредитування, то призводить до фінансових ускладнень в інших господарюючихсуб'єктів.

Прострочені платежіпостачальникам найчастіше виникають у тих випадках, коли на підприємствінедостатньо чітко поставлено роботу: несвоєчасно та нерівномірно вносятьсяплатежі до бюджету та відрахування до позабюджетних фондів, оборотні коштиспрямовано у дебіторську заборгованість або у понаднормативні, непрокредитовані банком товарно-матеріальні цінності; розмір оборотних коштівнедостатній через бартерні операції і не покриває необхідної мінімальноїпотреби підприємства у власних оборотних коштах.

Таким чином,платіжний календар конкретизує поточний фінансовий план, уточнює йогопоказники, дозволяє використовувати власні резерви підвищення ефективностівикористання фінансових ресурсів підприємств, дає більш повне уявлення про станплатежів і розрахунків у періоді, що аналізується. За допомогою платіжногокалендаря контролюється складання кошторисів витрат, витрат виробництва таобігу, випуск продукції таїї реалізація окремими структурнимипідрозділами, а також рівень самоокупності та рентабельності.

2.3 Вибір варіантакапіталовкладення, розрахунок амортизаційних відрахувань при плануванні,визначення собівартості та врахування запасів.

Немає сумніву втому, що підприємствам необхідно здійснювати капіталовкладення для оновленняобладнання, технології. При розрахунках береться для порівняння кілька можливихваріантів капіталовкладень з врахуванням паспортної продуктивності обладнання.Кращий з варіантів вибирається за найменшою сумою наведених затрат на одиницюгодинної продуктивності обладнання.

Методикарозрахунку надана в табл.2.2 (дані умовні).

 

Таблиця 2.2

Вибір варіантакапіталовкладень

№ Показник Одиниця виміру Перший варіант Другий варіант 1 Сума капіталовкладень Тис. грн., 2000 3000 2 Сума річних поточних витрат з використанню обладнання Тис. грн. 100 130 3 Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень - 0,15 0,15 4 Паспортна продуктивність обладнання Виробів за год. 3 5 5 Річний фонд часу обладнання при роботі в одну зміну Год. 1800 1800 6 Сума наведених затрат Тис. грн. 400 580 7 Сума наведених затрат на 1 виріб р.6: (р4хр5) Грн. 74,1 64,4 8

Економія наведених затрат на один виріб

(р.7, ві-р.7, в2)

Грн. - +9,7 9 Економія наведених затрат (р.8 Х р.4 Х р.5) Тис. грн. - 87,3

За підрахункамикращого варіанта капіталовкладень обирають той, який дає економію, але привведенні в дію може бути відведено термін дії виходу на проектну потужність ітому економія за фактом може не досягти.

Для підрахункуамортизаційних відрахувань об'єкти і засоби групують за нормами амортизації.Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної згруп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду.

Група 1 цебудівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої. Кварт. н.ам.1,25%.

Група 2 цеавтомобільний транспорт та вузли до нього; меблі; побутові, оптичні,електромеханічні прилади та інструменти. Кварт.6,25%.

Група 3 будь-якіінші основні фонди, що не включені до 1 і 2 груп. Кварт.3,75%

Підприємства маютьправо протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати,пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі, що не перевищує п'ятивідсотків сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітногороку.

 

Таблиця 2.3

Розрахунокпланової суми амортизаційних відрахувань і її розподіл

№ Показник Величина показника 1 Планова середньорічна вартість основних фондів з амортизаційними відрахуваннями, тис. грн. 2 Загальна сума амортизаційних відрахувань, в т. ч.: на повне відновлення; на капремонт 3 Норматив амортизаційних відрахувань на повне відновлення до Фонду розвитку виробництва,% 4 Амортизаційні відрахування, тис. грн., в т. ч.: на повне відновлення; на капремонт 5 Розподіл амортизаційних відрахувань за напрямами використання: у Фонд розвитку виробництва; на капремонт

Для нематеріальнихактивів сума амортизації визначається на основі лінійного методу, за яким коженокремий вид нематеріального активу амортизується рівними частинами відповіднодо його первісної вартості з врахуванням індексації протягом року, який визначаєтьсяпідприємством самостійно, враховуючи строк корисного використання такихнематеріальних активів або строк діяльності підприємства, але не більше 10років.

Собівартістьпродукції визначається розрахунково-аналітичним методом. Розрахунковим шляхомвстановлюються витрати матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючихвиробів, сума амортизаційних відрахувань і величина ремонтного фонду.

 

Таблиця 2.4

Кошторис витратна виробництво (з основної діяльності)

№ Витрати Всього за рік, тис. грн. 1 Сировина та основні матеріали 2 Допоміжні матеріали 3 Паливо 4 Електроенергія 5 Амортизація 6 Заробітна плата з нарахуваннями 7 Інші грошові витрати 8 Витрати на виробництво 9 Списано на поза виробничі рахунки 10 Витрати на валову продукцію 11 Зміна залишків незавершеного виробництва 12 Виробнича собівартість товарної продукції 13 Позавиробничі витрати 14 Повна собівартість товарної продукції 15 Товарна продукція в оптових пінах підприємства
Розділ 3. Бізнес-план як основнийдокумент фінансового планування3.1 Бізнес-план

Фінансовепланування не можна розуміти лише як процес створення планових інструментів,які відображають джерела і напрями використання фінансових ресурсів законкретні календарні періоди, якими є баланс доходів і видатків, платіжнийкалендар. Воно включає також розрахунки щодо інвестиційних проектів, реалізаціяяких приносить прибуток підприємству-інвестору. Програма, яка описуєекономіко-організаційну сторону такого проекту, називається бізнес-планом.

Сукупність усіхпланових розрахунків, які регулюють діяльність будь-якого підприємства(виробничі плани, плани впровадження нової техніки і технології, маркетингові програми,плани матеріально-технічного постачання, фінансові плани), являє собоюбізнес-план діяльності підприємства.

Бізнес-планскладається, як правило, з таких розділів:

1) загальний описпроекту, в якому роз'яснюється мета проведення витрат, їх необхідність,характеристика інвестиційного об'єкта;

2) характеристикатоварів, послуг, патентів, ноу-хау які можуть бути запропоновані ринку, абоіншого результату, що досягається після завершення проекту і дає прибуток(зниження собівартості продукції, збільшення її надійності, покращення іншихякісних характеристик, які можуть збільшити рентабельність продукції);

3) маркетинговапрограма, що розробляється з метою дослідження і прогнозування ринку (ринковаситуація, реклама, покупці, конкуренти тощо);

4) сировинна база,експериментальна база, кадрове забезпечення та інші сторони ресурсногозабезпечення проекту;

5) економічнаефективність. Цей розділ розкриває результати проекту і терміни окупностівитрат.

В останньомурозділі бізнес-плану розробляється прогноз обсягу реалізації продукції вгрошовому виразі, баланс грошових витрат і надходжень від втілення проекту іприбутку в річному обчисленні за термін функціонування проекту.

Щоб формалізуватизв'язок номінальної ставки дохідності, яка включає в себе проти інфляційнунадбавку (позначимо цю ставку літерою Іс), з реальною (нормальною)ставкою дохідності для без інфляційної ситуації г, темпом інфляції Ь,запишемо спочатку очевидну рівність:

/> (3.1)

де Q — грошовийпотік за термін здійснення проекту

Мається на увазі,що сума інвестиції дорівнює 1, а величини k, r, b виражені в коефіцієнтах.

Це означає, щогрошовий потік за період інвестування повинен бути більшим, ніж інвестованасума, в k разів. Якби не інфляція, то справедливим був би запис (1 + k) = (1 +r), тобто він виражав би рівність номінальної і реальної ставок дохідності, алев умовах інфляції права частина цієї рівності має бути збільшена у (1 + b) разів,отже 1 + k= (1 + r) (1 + b), звідки:

k = r + b+r b(3.2)

Ця формула, відомаяк формула І. Фішера,

За невеликихтемпів інфляції в межах до 10% річних величиною rb звичайно нехтують.

При розрахункахокупності інвестицій обов'язково визначається так звана теперішня вартість (PV-PresentValue) майбутніх доходів (витрат) шляхом дисконтування їх номінальних величин(FV-Future Value) за формулою

/>(3.3)

де tчислоперіодів (років, місяців), за які нараховується дохід.

де PVдисконтованийгрошовий потік за термін життя проекту;

P,P,… P — виручка (валовий дохід) відреалізації проекту за відповідні роки у цінах базового року;

C,C,…C — поточнівитрати на експлуатацію проекту за відповідні роки у цінах базового року;

A,A,…A — сумиамортизаційних відрахувань за відповідні роки;

b,b,…bбазиснііндекси цін відповідного рокуна продукцію, що формує доходи відреалізації проекту;

b,b,…bбазиснііндекси цін відповідного рокуна ресурси, що формують поточні витрати наексплуатацію проекту;

mставкаоподаткування прибутку;

k,k,…kставкидохідності інвестування, прийнятні для інвестора, за відповідні роки.

Дуже великезначення має складання бізнес-планів підприємствами, якщо брак власнихфінансових ресурсів на виконання того чи іншого проекту примушує їх звертатисядо спів інвесторів або в комерційний банк позичкою. Якість, обґрунтованість,переконливість матеріалів, розрахунків, що містяться у бізнес-плані, маютьнеабиякий вплив на вирішення питання про джерела фінансування.


3.2 Приклад бізнес-плану створенняТОВ “Світанок”

Склад і структурабізнес-плану залежить від розмірів пропонованого ринку збуту, наявностіконкурентів, а також перспективного росту створюваного підприємства.

Природно у невеликогопідприємства бізнес-план простіше по складу, структурі й обсягові, чим такий жеплан великого виробництва.

У залежності відмети складання бізнес-плану розділи можуть розроблятися з тим або іншимступенем конкретизації. Не існує твердої форми і структури плану.

Але, як правило, урозділах розкривається основна ідея і ціль бізнесу, специфіка продукту, оцінкаринку, стратегія поводження фірми, виробнича структура і т.д.

Бізнес-планскладається з наступних розділів:

Резюме

Види товарів абовид послуг

Оцінка ринку збутуі конкуренції

План маркетингу

Виробничий іорганізаційний план

Фінансовий план

Оцінка ризиків

Висновок

Розглянемобізнес-план ТОВ “Світанок" (додаток 3), основними видами продукції новогопідприємства мають стати хліб білий формовий і хліб український, попит на якіне задовольняється повністю.

До основнихконкурентних переваг продукції ТОВ “Світанок" належать: добре розроблената узгоджена за всіма елементами маркетингова система; спеціальна оригінальнаупаковка для тривалішого збереження свіжості хліба; унікальні смакові таабсолютно безпечні для здоров’я споживачів властивості продукції, якізабезпечуються використанням у процесі виробництва екологічно чистих івисококалорійних компонентів, включаючи воду та різні вітамінні добавки; помірнівідповідно до рівня якості ціни на пропоновані для продажу види хліба.


Висновок

Фінансовепланування — це процес визначення обсягів фінансових ресурсів, за джереламиформування та напрямками їх цільового використання згідно з виробничими тамаркетинговими показниками діяльності підприємства в плановому періоді.

Мета фінансовогопланування — забезпечення господарської діяльності підприємства необхіднимиджерелами фінансування. Фінансове планування пов`язане з плануваннямвиробництва на підприємстві. Показники усіх планових фінансових документівтісно корелюються з планами з обсягу виробництва, асортименту товарів,собівартості продукції. Основне призначення фінансового планування в створеннінеобхідних умов для успішного виконання цих планів. В основу фінансовогопланування покладено стратегічні і виробничі плани. Стратегічний передбачаєформування цілей і задач. А виробничий план складається на підставістратегічного і передбачає визначення виробничої, маркетингової, науково — дослідної та інвестиційної політики.

Фінансовепланування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників ізабезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічніпропорції.

Значенняфінансового планування полягає в тому, що воно дає можливість визначитижиттєздатність проекту підприємства з умов конкуренції і є інструментомодержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Фінансовепланування передбачає багато методів, найчастіше з яких використовуєтьсябалансовий метод. Серед методів також відомі: нормативний, розрахунково — аналітичний, оптимізації планових рішень, економіко — математичне моделювання.При плануванні необхідно, вибирати найбільш вигідні варіанти капіталовкладень,враховувати собівартість тощо. В сучасних економічних умовах основнимдокументом фінансового планування на підприємстві, є бізнес — план.

Бізнес — планскладається для обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, а також дляуправління поточною і стратегічною фінансовою діяльністю. Одним із важливихелементів бізнес — плану є фінансовий план, який включає як правило наступнідокументи: прогноз обсягів реалізації, кошторис грошових видатків і надходжень,таблицю доходів і витрат, прогнозований кошторис активів та пасивівпідприємства, розрахунок точки досягнення беззбитковості. Фінансовий планскладається поетапно. Сукупність усіх планових розрахунків підприємства, тобтовиробничі плани, маркетингові програми, план впровадження нової техніки ітехнології, план матеріально — технічного постачання, фінансовий план являєсобою бізнес — план діяльності підприємства.

Головним висновкомз усього вищесказаного, є те, що без фінансового планування і таких важливихкомпонентів цього процесу як фінансовий та бізнес плани не може бути досягнутийтой рівень управління виробничо — господарською діяльністю підприємства, якийзабезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази,соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид планування не може мати дляпідприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінансиохоплюють усі без винятку сторони і ділянки його функціонування.


Список використаної літератури

1.        Бандурка О.М., Орлов П.І. Фінансова діяльністьпідприємства.: Підручник для студентів. ВЗО. фін. спец. — К: Либідь, 1998. — с.250 — 257;

2.        Баранчеев В. Стратегический аналіз: технология,инструменты, организация // Проблемы теории и практики управления. — 1998. — №5. Забагни Н.В. и др. Предпринимательский менеджмент. — М.: Прио — 1999;

3.        Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств. — К. ЦУЛ, 2002г.- с 206 — 230;

4.        Ковалев В.В. Финансы предприятий. — М. Финансы истатистика 1997г. — с.354 — 359;

5.        Лихота У.П. Фінансова стратегія управлінняпідприємством // Фінанси України 2/2001;

6.        Онищенко С.В. Фінансове планування — основнийелемент управління фінансами підприємства // Фінанси України 9/2000;

7.        Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. — К.: КНЕУ,1999. — с.288 — 302;

8.        Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. — К.: КНЕУ. 2000;

9.        Поліщук О.В. Планування результативної діяльностіпідприємства;

10.     Слав`юк Р.А. Фінанси підприємств.: Навчальнийпосібник. — К. ЦУЛ, 2002 -с.322 — 336;

11.     Шершньова З. Є., Оборська С.В. Стратегічнеуправління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ. — 1999;

12.     Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О.Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. — К: КНЕУ,1998. — 208 с.


Додатки

Додаток 1

Платіжний календарза період з__до_______ року

№ Стаття План Факт Відх. (+-)

Надходження

1 Виручка 2 Штрафи, пені, інші надходження 3 Надходження від реалізації цінних паперів 4 Дивіденди, відсотки 5 Погашення простроченої дебіторської заборгованості 6 Кредити отримані 7 Аванси отримані 8 Орендна плата 9 Безповоротна фінансова допомога 10 Цільові надходження 11 Кошти на формування Статутного фонду 12 Інші надходження ВСЬОГО надходжень

Витрати

1 Заробітна плата та прирівняні до неї платежі 2 Платежі до бюджету 3 Внески до Пенсійного фонду 4 Внески на соціальне страхування 5 Інші відрахування в позабюджетні фонди 6 Плата за товарно-матеріальні цінності 7 Погашення кредиторської заборгованості 8 Погашення банківських кредитів 9 Сплата відсотків за кредит 10. Авансові платежі 11 Орендна плата 12 Плата за векселями 13 Виплата дивідендів 14 Інші витрати ВСЬОГО витрат Перевищення надходжень над витратами Залишок коштів на початок планового періоду Залишок коштів на кінець планового періоду

Додаток 2

Виручка від реалізації

ПДВ

Акцизний збір

Амортизаційні відрахування

До державних фондів

На ставку%

Прибуток від реалізації

Позареалізаційні доходи

Довгострокові кредити

Довгострокові позики

Від 1 випуску акцій

Фінансування з бюджету

Безкоштовно надана допомога

Інші доходи та надходження

Всього доходів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Витрати на реалізацію продукції /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> ПДВ за товари /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Довгострокові фінансові інвестиції /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Капітальні вкладення /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Поповнення оборотних коштів /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Орендна плата /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Відрахування у резервний фонд, ФЕС /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Виплачені дивіденди /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Відрахування на благочинність /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Погашення довго — та короткострокових кредитів /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> ПДВ до бюджету /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Акцизний збір /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Податок з прибутку, на землю, транспортні засоби, за воду /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> До державних цільових фондів /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Відсотки за кредит /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Інші /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> Всього /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Шахова таблиця дофінансового плану (тис. грн)


Додаток 3

Бізнес-плантовариства з обмеженою відповідальністю “Світанок"

1. Резюме

Практичнареалізація підприємницької ідеї щодо створення товариства з обмеженоювідповідальністю — ТОВ “Світанок" — має бути здійснена започаткуваннямдіяльності пекарного цеху середньої потужності на базі приміщення колишньогокафе “Зустріч” на проспекті Ушакова м. Херсона.

ТОВ“Світанок" є заново створюваною фірмою у сфері виробництва хлібобулочнихвиробів з метою задоволення потреб населення м. Херсона в якісному продуктіхарчування. Основними видами продукції нового підприємства мають стати хліббілий формовий і хліб український, попит на які не задовольняється повністю.Тому ринкову нішу для такого товару можна вважати перспективною. У майбутньомуможливі оптовий продаж хліба торговельній мережі міста та виїзна торгівляхлібом.

Конкурентнимиперевагами пропонованих для внутрішнього ринку виробів можна вважати швидкуадаптацію до зміни кон’юнктури ринку, використання спеціальної паперовоїупаковки і постійну наявність у торговельній мережі, що обслуговуватиметься ТОВ“Світанок”. До цього важливо додати, що нові види продукції є продуктамипідвищеної якості, оскільки вироблятимуться з екологічно чистих івисококалорійних компонентів. На виробництво та продаж виробів ТОВ“Світанок" отримано ліцензію місцевого органу влади.

Сформованийстатутний фонд ТОВ “Світанок" є основним джерелом власних коштів, якібудуть використані для придбання комплекту технологічного устаткування танеобхідної кількості сировини. Оскільки власних коштів не вистачає, виникаєпотреба в кредиті для купівлі устаткування. Прийнятний процент плати за кредитмає становити не більше 20%, а термін повернення кредиту — не менше одногороку. Необхідна сума грошового кредиту становить 30000 гривень.

За перші два тижніфункціонування ТОВ “Світанок" має вийти на беззбитковий рівеньвиробництва. На кінець першого року господарювання чистий прибуток очікується всумі майже 117000 гривень. За такого рівня прибутковості виробництва стрококупності інвестиційних ресурсів разом з платою за кредит становитиме приблизноп’ять місяців.

2. ТОВ“Світанок" та його продукція

Протягом останніхроків для хлібопекарної промисловості України стало характерним істотнезменшення обсягів виробництва всіх видів продукції, що є наслідком глибокоїкризової ситуації в національній економіці. У 2008 р. вироблено 3796 тис. тхліба та хлібобулочних виробів порівняно з 6701 і 7348 тис. т відповідно у 2002і 1997 р. Це означає, що протягом 11 років (1997-2008 р) виробництво цих видівпродукції скоротилося на 48,3% [ (7348 — 3796/7348) ´ 100], а за останні 6років (2003-2008 р) випуск і продаж зменшився для: хліба — на 22,6%,хлібобулочних виробів — на 52%, кондитерських виробів — на 45%. Лише за 2008 р.порівняно з попереднім роком хліба та хлібобулочних виробів продано менше на22%. Разом з тим у Херсоні за період, що аналізується, виробництво хліба тахлібобулочних виробів не зменшилось, а збільшилось на 3,6%.

Важливим чинником,що негативно впливає на економіку хлібопекарного виробництва, є стрімке та вбагатьох випадках економічно необгрунтоване зростання цін на борошно й готовіхлібобулочні вироби. За 2003 — 2008 рр. оптові ціни на борошно в Україні зрослив 27300 разів, а роздрібні ціни — у 46300 разів. Саме це призвело до підвищенняроздрібних цін на хліб та хлібобулочні вироби за останні п`ять років у 44100разів, а за один тільки 2008 р. — у середньому в 1,4 раза.

У галузірозпочався процес структурної перебудови виробництва. Якщо до 2004 р.хлібопекарна промисловість України була представлена в основному великимидержавними підприємствами — хлібозаводами й хлібокомбінатами, то за останнідва-три роки в порівняно широких масштабах здійснюється акціонуваннярізногалузевих підприємств, у тому числі й хлібопекарних. Окрім того, майже вусіх населених пунктах України започатковується діяльність приватнихмініпекарень, хлібопекарних цехів та інших невеликих підприємств такогопрофілю. Основною передумовою їх створення є стійкий попит на хлібобулочнівироби, який зараз повністю не задовольняється.

Виходячи з такоїекономічної ситуації, було прийнято рішення про заснування товариства зобмеженою відповідальністю “Світанок" у вигляді хлібопекарного цехусередньої потужності, місією котрого є задоволення потреб населення м. Херсонау високоякісних і різноманітних хлібобулочних виробах. При цьому ТОВ“Світанок" у своїй виробничій і торговельній діяльності має намірураховувати окремі важливі результати ситуаційного аналізу. По-перше, наявнівиробничі потужності з випікання хлібобулочних виробів завантажені в середньомуна 45%. По-друге, на херсонських хлібопекарних підприємствах погіршуєтьсяструктура та якість хлібобулочних виробів, спрощується товарний асортимент; вобмеженій кількості виробляються хліб “Московський” і “Бородинський”, сайки,булки “Міські" та батони “Студентські”, ванильні бублики, гірчичні тавершкові сухарі тощо; переважна кількість хліба випікається з борошна першого ідругого сортів, без застосування молочної сироватки, модифікованого крохмалю,збагаченого білками та вітамінами.

У початковийперіод свого функціонування хлібопекарний цех ТОВ “Світанок" буде випікатипереважно хліб білий формовий і хліб “Український", на який існує сталийпопит населення м. Херсона. На випікання й реалізацію цих видів хліба отриманоліцензію державної адміністрації м. Херсона за № 255873 від 31 травня 2008 р.Існує також запатентований оригінальний товарний знак для цих виробів. Уперспективі передбачається значно розширити асортимент продукції ТОВ“Світанок”. При цьому зону обслуговування споживачів також буде розширено.

До основнихконкурентних переваг продукції ТОВ “Світанок" належать: добре розроблената узгоджена за всіма елементами маркетингова система; спеціальна оригінальнаупаковка для тривалішого збереження свіжості хліба; унікальні смакові таабсолютно безпечні для здоров’я споживачів властивості продукції, якізабезпечуються використанням у процесі виробництва екологічно чистих івисококалорійних компонентів, включаючи воду та різні вітамінні добавки;помірні відповідно до рівня якості ціни на пропоновані для продажу види хліба.

3. Дослідженняринку

Створювана фірма(ТОВ “Світанок”) сподівається, що основними потенційними покупцями її продукціїбудуть споживачі, які проживають і працюють на центральних вулицях м. Херсоната частково на прилеглих вулицях. Загальна їх кількість становить приблизно10000 осіб. Для вивчення свого сегмента ринку хлібобулочних виробів буввикористаний метод анкетування, яке проводилося з 01 лютого по 01 березня 2008року.

Опрацьованірезультати анкетування покупців щодо обсягу та якості споживаних хлібобулочнихвиробів дають змогу зробити такі висновки:

середньодобовеспоживання хлібобулочних виробів пересічною сім’єю в районі опитуваннястановить: чорного хліба — 0,5 кг; білого хліба — 0,8 кг;

більшістьспоживачів віддає перевагу купівлі хліба та інших хлібобулочних виробів умагазинах (торговельних точках), що розміщені в місцях проживання або натранспортних лініях з місця роботи додому;

покупці більшезадоволені якістю продукції місцевих хлібозаводів (хлібокомбінатів), ніжпродукцією приватних фірм (індивідуальних підприємців), батонами“Турецькими" і “Французькими" тощо;

з-поміж сукупностівимог і побажань споживачів хлібобулочних виробів слід особливо наголосити натаких: подальше підвищення якості хлібобулочних виробів з ширшим використанняммолочної сироватки і різноманітних вітамінних добавок; забезпеченнявстановленого та звичного для покупців графіка завезення свіжого хліба та іншиххлібобулочних виробів у магазини (торговельні точки); підвищення естетичностізовнішнього вигляду (пишніший, підрум’янений тощо); запровадження сучасноїупаковки.

Як основніконкуренти створюваної фірми “Світанок" у процесі розробки даногобізнес-плану розглядалися такі хлібопекарні підприємства м. Херсона:

1) хлібозавод № 1(вул. ул. Ладычука, 146);

2) хлібозавод № 2(вул. Порт-элеватор,

5);

3) хлібокомбінат №1 (вул. Червоностуденська, 30);

4) хлібокомбінат №2 (вул. Чернігівська, 51);

5) хлібокомбінат №3 (вул.16 Східна);

До безпосередніхконкурентів ТОВ “Світанок" належать приватні товаровиробники(мініпекарні), які нещодавно з’явилися в різних районах м. Херсона.

У процесітехніко-економічного обгрунтування доцільності започаткування діяльностіпекарного цеху середньої потужності на враховані певні недоліки існуючихконкурентів-продуцентів хлібобулочних виробів. Основним недолікомвиробничо-торговельної діяльності конкуруючих підприємств такого спрямуванняможна вважати нерегулярність поставок їхньої продукції (конкретних видівхлібобулочних виробів) до торговельної мережі відповідного сегмента ринку(твердий графік завезення хліба до магазинів у більшості випадків відсутній абойого не дотримуються). Окрім того, поки що лише поодинокі товаровиробникиреалізують свої хлібобулочні вироби в упаковці з хімічної плівки, а в паперовійупаковці, яку хоче впровадити фірма “Світанок”, — жоден. Це забеспечуватимепостійну наявність у продажу свіжого хліба нашої фірми.

Про достатнюздатність фірми “Світанок" конкурувати на внутрішньому ринку свідчатьпідсумкові показники складеної за відомою процедурою матриці конкурентногопрофілю (табл.1).

З метою визначеннязагальної місткості сегмента районного ринку було узагальнено та проаналізованойого забезпечення хлібобулочними виробами на основі відповідних розрахунків потрьох торговельних точках центрального району м. Херсона (двох гастрономах іодному спеціалізованому магазині “Хліб”). Підсумкові розрахункові показникиподано в табл.2.

 

Таблиця 1

Матрицяконкурентного профілю деяких процентів хлібобулочних виробів

Ключовий чинник успіху

Ваговий

коефіцієнт

ТОВ «Світанок» Приватні виробники

Державні

підприємства

рейтинг оцінка рейтинг оцінка рейтинг оцінка Смакові характеристики товару 0,3 3 0,9 3 0,9 3 0,9 Ціна товару 0,3 3 0,9 3 0,9 2 0,6 Тривалість зберігання 0,2 3 0,6 2 0,4 2 0,4 Асортимент 0,1 1 0,1 2 0,2 3 0,3 Швидкість доставки 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 Загальна оцінка 1,0 ´ 2,9 S (гр.2´3) ´ 2,7 S (гр.2´5) ´ 2,4 S (гр.2´7)

Отже, загальнакількість хліба та хлібобулочних виробів, що завозиться щоденно в цей сегментрайонного ринку, становить: хліба чорного (“Українського” та “Бородинського”) — 292кг (162 + 130), хліба білого та інших хлібобулочних виробів (рештанайменувань) — 1414 кг (114 + 144 + + 128 + 115 + 200 + 115 + 72 + 200 + 250 +38 + 38).

При цьому, як ужезазначалося, кількість потенційних споживачів становить приблизно 10000 осіб,або 2900 сімей, члени яких проживають чи працюють у цьому сегменті внутрішньогоринку м. Херсона. Як показало наше дослідження, споживання хліба тахлібобулочних виробів у розрахунку на одну родину в середньому становить: хлібачорного — 0,5 кг; хліба білого та інших хлібобулочних виробів — 0,8 кг на добу.Спираючись на ці вихідні дані, можна розрахувати середньодобову потребу врізних видах хліба та хлібобулочних виробів. Ця потреба становить:

хліба чорного — 1450 кг (0,5 ´ 2900);

хліба білого — 2320 кг (0,8 ´ 2900).

 

Таблиця 2

Кількістьхліба та хлібобулочних виробів, що завозиться щоденно до трьох торговельнихточок, розміщених на центральних вулицях міста, кг

Найменування хлібобулочних виробів Гастроном-1 Гастроном-2 Магазин “Хліб” Хліб “Український” - 162 - Хліб білий формовий - - - Хліб “Хотинський” - - - Хліб білий - - - Хліб пшеничний - 114 144 Хліб “Бородинський” - 130 - Хліб “Домашній” - - 128 Арнаутка 155 200 115 Батон 72 200 - Батон “Дорожній” - - 250 Батон “Турецький” 38 38 - Батон “Французький” - - - Плетеник - - -

Звідси можнавизначити, що в середньому за рік щоденна потреба цього сегмента районногоринку в чорному і білому хлібі задовольняється відповідно на 20,1% (292/1450 ´ 100) та 60,9%(1414/2320 ´ 100), а додаткова потреба в ньому становить відповідно 1160 кг (1450 — 292) і 905 кг (2320 — 1414). Останнє варто розглядати як ринкову нішу длястворюваної фірми “Світанок”.

У подальшійпідприємницькій діяльності фірма “Світанок" передбачає врахувати і такийважливий аспект дослідження ринку. За його результатами 62% покупцівхлібобулочних виробів становлять особи середнього та похилого віку, а з них 85%віддають перевагу продукції державних (акціонованих) хлібозаводів. Зурахуванням цього, фірма “Світанок" передбачає продукувати хліб білийформовий і хліб чорний “Український” вагою по 700 г у паперовій упаковці.Організація випікання цих традиційних видів хліба за рецептурою державнихпідприємств має сприяти зростанню довіри майбутніх покупців до хлібобулочнихвиробів нового підприємства “Світанок".

4.Маркетинг-план

Передбачуванапрограма (план) маркетингу ТОВ “Світанок" цілком базується на кінцевихрезультатах економічного аналізу тенденцій розвитку й сучасного станувнутрішнього ринку хліба та інших хлібобулочних виробів. При розробцімаркетинг-плану враховувалися потенційні порівняно добрі можливості ТОВ“Світанок”, зв’язані з відпрацьованістю технології випікання хлібобулочнихвиробів, наявністю необхідних матеріальних і фінансових ресурсів длязапочаткування виробничо-комерційної діяльності в цій сфері, а також енергійноїкоманди управлінців, що мають значний досвід організації таких виробництв.

На етапізапочаткування й необхідного розгортання виробництва фірма “Світанок" маєнамір вийти на внутрішній ринок з обмеженим асортиментом достатньо прибутковихвиробів, на який зберігається стійкий попит. У перспективі (3-5 років)передбачається значне збільшення асортименту продукції.

Проведенімаркетингові дослідження підтвердили наявність необхідної узгодженостіпередбачених обсягів виробництва і знайденої ринкової ніші для запропонованиххлібобулочних виробів. При цьому доцільно організувати як роздрібну (черезвласну торговельну точку), так і оптову торгівлю (на основі укладеної угоди зокремими продовольчими магазинами центрального району м. Херсона). Занеобхідності інтенсифікації реалізації продукції можливе здійснення виїзноїторгівлі з мікроавтобуса у вечірні години в багатолюдних місцях (на кінцевих чипроміжних транспортних зупинках).

Оскільки обсягпродажу продукції та величина валового прибутку значною мірою залежать відрівня ціни на вироби, цінова політика фірми має передбачати такі варіантиціноутворення:

для продукції, щозараз відсутня на внутрішньому ринку, ціна формується з урахуванням власнихвалових витрат (повної собівартості) і мінімально прийнятного для виробникаприбутку (рентабельності);

за наявності йреалізації товарів-субститутів мають ураховуватися ціни на продукцію виробників- конкурентів;

за умови оптовоїзакупівлі може передбачатися гнучка система знижок ціни на продукцію, щовідпускається оптовим покупцям (табл.3).

 

Таблиця 3

Системазнижок рівня відпускної ціни на хлібобулочні вироби для оптових покупців (усередньому)

Обсяг оптової закупівлі, кг Розмір знижки рівня ціни,% від 150 до 200 5 від 201 до 400 8 від 401 до 500 10 понад 500 12

Ціни нахлібобулочні вироби в м. Херсоні регулюються міською держадміністрацією зурахуванням таких основних чинників: собівартості продукції товаровиробника;рівня якості, зокрема наявності унікальних властивостей; відпускних іроздрібних цін на аналогічну продукцію продуцентів-конкурентів; можливостіодержання мінімального прийнятного рівня прибутковості підприємств сферивиробництва й торгівлі.

Передбачаєтьсяздійснення достатньо активної рекламної діяльності: встановлення на територіїрайону обслуговування яскраво оформленого рекламного щита; відповідні об’яви уміських засобах інформації; барвисту вивіску на власній торговельній точці;рекламний напис на паперовій упаковці продукції фірми “Світанок".

5. Виробничий план

Вітчизнянапрактика хлібопекарного виробництва виокремлює такі основні його стадії.

Преферментаціястадія приготування закваски-опари, на якій дріжджі взаємодіють зборошном або цукром перед тим, як вони будуть змішані з рештою інгредієнтів.Вона підвищує газоутворювальну активність дріжджів, сприяє ліпшому“визріванню" тіста, поліпшенню смаку випічки.

Перемішування — технологія отримання гомогенного тіста з різних інгредієнтів (борошно, вода,дріжджі тощо). У процесі перемішування відбувається обволікання часток борошнавологою та гідратація основних компонентів борошна — крохмалю й клейковини.

Обробка таформування — ця стадія розпочинається з операції поділу всього об’єму замісу нашматочки заданої величини за допомогою спеціального пристрою. Безпосереднєформування виробу охоплює три технологічні операції: розкачування тіста в шарпевної товщини, його загортання, а також відсадка в чарунки профільних лотків.

Розстоювання — стадіяхлібопечення, де відбувається збільшення об’єму тістових заготовок, відсадженихна лотки.

Випічкацеперетворення повністю дозрілого на попередніх стадіях тіста у готовий хліб(хлібобулочний виріб). .

Організаціявиробництва хлібобулочних виробів за наведеною вище технологією потребуєпридбання та монтажу відповідного устаткування. На основі ретельного аналізупропозицій постачальників обладнання для мініпекарень прийнято рішення придбатинеобхідний комплект технологічного устаткування в місцевої фірми “Прома".Оформлено замовлення на придбання необхідного комплекту устаткування, перелік зключовими показниками якого наведено в табл.5. Крім того, фірма має намірпридбати два спеціальні автомобілі вартістю 22500 гривень. Отже, балансовавартість основних фондів фірми становитиме 40000 гривень.

 

Таблиця 5

Комплекттехнічного устаткування фірми “Прома” для пекарного цеху

Найменування устаткування

Кількість у комплекті,

одиниць

Продуктивність за зміну, кг Вартість комплекту, гривень Амортизаційний період, років Піч конвекційна 1 Борошнопросівач 1 Тістомісилка 1 Діжа 4 1200 17500 10 Візок 4 Форма 420 Розстоювальна шафа, подвійна 1

Основні видивихідної сировини, яка використовується для випічки запропонованих для внутрішньогоринку хлібобулочних виробів, їх постачальників, ціни та умови поставки названов табл.6.

У майбутньому заумови розширення номенклатури та асортименту хлібобулочних виробів ТОВ“Світанок" будуть потрібні нові види сировини (компонентів), зокрема: житнєй пшеничне борошно, яйця (яєчний порошок), молоко та молочні продукти, цукор(цукрова пудра), різноманітні харчові добавки та наповнювачі (горіхи, родзинки,мак, фруктовий джем тощо).

Кожний виріб маєбути упакованим у спеціальний паперовий пакет. Вартість упаковки дорівнює однійкопійці й має включатися до продажної ціни виробу.


Таблиця 6

Основнівиди сировини для випічки хліба в ТОВ “Світанок”, їх постачальники, ціни таумови поставки

Найменування сировини Постачальник Ціна за 1 кг, гривень Умова поставки Борошно вищого гатунку Цюрупинський борошномельний комбінат 0,60 Оплата протягом місяця Дріжджі Миколаївський дріжджовий завод 1,25 Оплата протягом місяця Олія Первомайський олієжировий комбінат 1,40 Попередня оплата Сіль АТ «Мікс» 0,30 Оплата протягом місяця

Поліпшувач

(сода харчова)

МП «Ніка» 9,50 Попередня оплата

Контроль якостісировини та готової продукції здійснюватиме технолог за сумісництвом (він жемайстер і постачальник), який передовсім стежитиме за дотриманням технологічнонеобхідних пропорцій інгредієнтів у процесі підготовки тіста, а також задотриманням температурного режиму й тривалості випічки.

Здійсненняхлібопекарного бізнесу ТОВ “Світанок" потребує певнихвиробничо-господарських приміщень. Види наявних (орендованих) приміщень,виробничі площі та орендна плата зазначені в табл.7.


Таблиця 7

Видиі площа орендованих приміщень та щомісячна орендна плата за користування ними

Вид приміщення

Площа, м2

Вартість оренди одиниці площі за місяць, гривень Сума орендної плати за місяць, гривень Виробничі (основні) 100 2,5 250 Підсобні (допоміжні) 20 2,5 50 Підвальні 180 1,5 270 Усього 300 ´ 570

Орендованіприміщення перебувають у стані, що відповідає сучасним санітарним нормам. Вониє достатньо сухими; діють усі системи електропостачання, вентиляції таопалення; підведено гарячу й холодну воду, каналізацію. Санепідемстанція м.Херсона перевірила стан приміщень, ТОВ “Світанок" отримало офіційнудовідку про їх відповідність існуючим санітарним нормам.

Офіс ТОВ“Світанок" розміщений у приміщенні площею 20 м2, в ньому діютьдві телефонні лінії. У підвальних приміщеннях знаходяться склад і гараж.Облаштовано під’їзд для автотранспорту.

6. Організаційнийплан

Заорганізаційно-правовою формою створюване хлібопекарне виробництво “Світанок"є господарським товариством з обмеженою відповідальністю, тобто фірмою,заснованою кількома фізичними особами (підприємцями) об’єднанням їхніх власнихкапіталів задля досягнення спільної мети — організації виробництва та продажухлібобулочних виробів обмеженої номенклатури. Статутом ТОВ “Світанок"передбачено, що засновники (три фізичні особи) для формування початковогостатутного фонду вносять по 5840 гривень кожний з пропорційною часткою праввласності на майно й результати діяльності товариства.

До складуперсоналу новостворюваної фірми включатимуться:

1) директор;

2) технолог,майстер і постачальник (за сумісництвом);

3)бухгалтер-економіст;

4) чотириробітники-пекарі;

5) водій;

6) продавець.

Крім того, длявирішення юридичних питань,здійснення налагоджувальних і ремонтних робіт будуть періодично залучатисявідповідні спеціалісти з інших фірм.

Для ТОВ“Світанок" найбільш доцільним є спрощений варіант лінійно-функціональноїорганізаційної структури управління, графічне зображення якої подано на рис.1.

/>

Рис.1.Організаційна структура управління ТОВ “Світанок"

7. Оцінка ризиків

Петренко ЛеонідВасильович, 1959 р. народження, українець, освіта вища. У 1982 р. закінчивінженерно-економічний факультет Одеського технологічного інституту харчовоїпромисловості, фахівець у галузі економіки харчового виробництва. У 1987 р.підвищив свою кваліфікацію за програмою сучасного маркетингу. Останні два рокипрацював начальником відділу маркетингу на Херсонській кондитерській фабриціімені 8 Березня. Співзасновник товариства “Світанок”, його директор.

Клименко ОлександрВолодимирович, 1954 р. народження, українець, освіта вища. У 1976 р. закінчивОдеський технологічний інститут харчової промисловості і отримав дипломінженера-технолога. Протягом трьох років працював на хлібопекарнихпідприємствах Німеччини, а останні два роки — технологом на хлібопекарні“Дока" (Херсон). Співзасновник товариства “Світанок”. Погодився суміщатипосади технолога, постачальника і майстра хлібопекарного цеху.

Орлова ТетянаВолодимирівна, 1967 р. народження, росіянка, освіта вища. У 1989 р. закінчилапланово-економічний факультет Харківського інституту народного господарства, ав 1990 р. — курси бухгалтерів. Протягом кількох років обіймала посадубухгалтера та економіста у фірмах “Смарагд” і “Теплотек". СпівзасновникТОВ “Світанок”, працюватиме в ньому бухгалтером-економістом*.

Усі категоріїперсоналу ТОВ “Світанок" мають професійну освіту й рівень кваліфікації, атакож досвід практичної роботи. Середній вік працівників фірми становить 35років.

Заробітна платаперсоналу товариства залежатиме від особистого трудового внеску й кінцевихрезультатів господарювання. Тому особистий трудовий дохід працівникаскладатиметься з двох частин:

1) постійної(основної заробітної плати, що визначається посадовим окладом і тарифнимиставками з доплатами за сумісництво);

2) змінної(додаткової оплати праці, що обчислюється залежно від отримуваного чистого прибутку).

У процесіпрактичної реалізації бізнес-плану ТОВ “Світанок" вкрай важливовраховувати можливість виникнення кількох критичних ситуацій, котрі можутьсправити негативний вплив на ефективність започатковуваного хлібопекарногобізнесу. Серед них можна назвати: ризик погіршення кон'юнктури місцевого ринкухлібобулочних виробів; ризики втрати часу й невиконання власних зобов’язань,пов’язані зі зниженням дієздатності засобів праці й персоналу, заміноюпостачальників; ризик утрати власних майна й грошових коштів через ускладненнякриміногенної ситуації в місті; фінансові ризики (передовсімінфляційно-дефляційний та інвестиційний); політично-інституційний ризик.

Найбільш ймовірніризики у сфері хлібобулочного виробництва й необхідні заходи для мінімізації (нейтралізації)негативного впливу на започатковуваний хлібопекарний бізнес у м. Херсоні втабл.8. З неї видно, що програма зменшення ризиків бізнесової діяльності ТОВ“Світанок" не охоплює заходів для захисту від інфляційно-дефляційних,інвестиційних і політично-інституційних ризиків. Зазначені ризики зв’язані міжсобою і практично не залежать від якості господарської діяльності керівництвановоствореної фірми. До того ж варто сподіватися, що тенденції економічногозростання суспільного виробництва сприятимуть зниженню темпів інфляції,“пом’якшенню" її наслідків, а також стабілізації економічного тасоціально-політичного розвитку країни.

Таблиця 8

Ймовірні ризики йпрактичні заходи для зменшення їхнього впливу на хлібопекарний бізнес ТОВ“Світанок”

Види ризиків Заходи для зменшення негативного впливу ризиків на хлібопекарний бізнес

1

2

1. Ризик появи нових прямих конкурентів, часткової втрати своєї ринкової ніші

1.1 Пошук нової ринкової ніші в інших районах міста

1.2 Запровадження цінової конкуренції

1.3 Здійснення позавартісних методів ринкової конкуренції

2. Загроза появи залишків нереалізованої продукції в день її випікання

2.1 Пошук оптових покупців у сфері громадського харчування

2.2 Вечірня виїзна торгівля у багатолюдних місцях міста

2.3 Застосування достатньо ефективної технології утилізації черствих хлібобулочних виробів

3. Ризик можливої зміни постачальників сировини через зниження її якості, підвищення цін на сировину

3.1 Розрив укладених угод з неконкурентоспроможними постачальниками сировини й термінове встановлення зв'язків із надійними постачальниками

3.2 Обгрунтоване підвищення продажних цін на хлібобулочні вироби

4. Вихід з ладу (поламка) технологічного устаткування та автотранспорту

4.1 Готовність терміново скористатися послугами ремонтно-профілактичних фірм

4.2 Наявність коштів для придбання нового автотранспорту

 

Закінчення табл.10

 

5. Ризик можливого звільнення персоналу і неналежного виконання ним службових обов'язків

5.1. Здійснення медичного страхування та підвищення рівня основної чи додаткової заробітної плати персоналу фірми

5.2. Організація підвищення кваліфікації персоналу товариства

5.3. Примусове звільнення недбайливих працівників і прийняття на роботу нових найманих робітників

6. Ризик втрати майна та грошових коштів через навмисний підпал і крадіжку

6.1. Страхування майна придбанням страхового полісу з конкретною умовою відшкодування заподіяної шкоди

6.2. Уведення посади платного охоронця з виконанням відповідних функцій у неробочий час

6.3. Облаштування приміщень надійними засобами пожежогасіння

 

8. Фінансовий план

У процесіскладання плану доходів і витрат ТОВ “Світанок" на перший (2009 р) танаступні (2010-2011) роки була врахована інфляція з 12-відсотковим темпом зарік.

Оскільки призапочаткуванні хлібопекарного виробництва треба було враховувати свою ринковунішу, прийнято рішення розширювати асортимент хлібобулочних виробів поступово:на першому шестимісячному відтинку часу вироблятиметься лише один видхлібобулочних виробів — хліб “Український”, а починаючи з сьомого місяця 2009р., передбачається розпочати випікання іншого виду цих виробів — хліба білогоформового. У цілому за перший рік роботи ТОВ “Світанок" обсяг продажухлібобулочних виробів має становити 579 692 гривні, у тому числі продажу хліба “Українського"- 417 692, а хліба білого формового — 162 000 гривень.

За розрахунками,за другий рік роботи хлібопекарного цеху ТОВ “Світанок" обсяг продажу обохвидів хліба (“Українського” й білого формового) має становити 641 340 гривень,тобто збільшитися порівняно з 2009 р. на 10,6% (641340/579692 ´ 100 — 100).Протягом третього року передбачається започаткувати випікання ще одного видухлібобулочних виробів — батона “Дорожнього", виторг від продажу якогоповинен становити 237 600 гривень. Загальний же обсяг продажу хлібобулочнихвиробів ТОВ “Світанок" за 2011 р. дорівнюватиме 677 088 гривням, або на16,8% більше, ніж у 2009 р.

Дані про загальнийобсяг продажу товарів використані для складання планів доходів і витрат ТОВ“Світанок" за відповідні роки його функціонування. Зокрема, як видно зтабл.11, дохідність хлібопекарного бізнесу досить висока: за 2009 р. валовийприбуток очікується у розмірі 258 892 гривні, а чистий прибуток — 116 733гривні, або відповідно 80,45% і 36,28% від собівартості річного обсягу продукції.За умови збереження досить високої дохідності чистий прибуток має становити: у2010 р. — 129 133 гривні, у 2011 р. — 1363 44 гривні*.

Визначення точкибеззбитковості виробництва і продажу певних видів продукції базується на такихвихідних даних (табл.11):

обсяг продажувиробів Опр — 50000 штук;

ціна одиницівиробу Цод — 0,55 гривні;

виторг за місяць В- 27500 гривень;

змінні поточнівитрати Сзм — 12788 гривень;

постійні поточнівитрати Спост — 7082 гривні.

Графічневизначення беззбитковості виробництва і продажу хлібобулочних виробів ТОВ“Світанок" показане на рис.2.

/>

Рис.2. Графік беззбитковості виробництва

За розрахунковимметодом точка беззбитковості обчислюватиметься так:

/>.

Отже, розрахованаточка беззбитковості виробництва і продажу хлібобулочних виробів ТОВ“Світанок" (за умови дотримання ціни на рівні 0,55 гривні за одиницю)становить 24420 штук. Це означає, що точки беззбитковості ТОВ “Світанок"реально може досягти протягом двох тижнів у першій же місяць свогофункціонування як виробничо-комерційного підприємства.

Очікуванікількісні показники прогнозного плану руху готівки ТОВ “Світанок" протягом2009 р. зафіксовано в табл.13. Вони свідчать про достатність грошових коштівдля фінансування всіх необхідних витрат та їх значне нагромадження на кінецьрозрахункового періоду. Зокрема, у 2009 р. усі витрати грошових коштівстановитимуть 69% від загальної суми грошових надходжень, а нагромадженийнадлишок коштів має досягти 1 838 340 гривень. Прогнозні розрахункипідтвердили, що такі ж тенденції руху готівки мають зберігатися і для наступнихдвох років — 20010 і 2011.

Очікуваний балансТОВ “Світанок" за 2009 р. представлено в табл.14. На основі даних цьогобалансу розраховано окремі показники, що характеризують фінансовий стантовариства на кінець 2009 р. (початок 2010 р).

Показникприбутковості власного капіталу

/>

Показникприбутковості всіх активів

/>

Показник прибутковостіпродажу

/>

Коефіцієнтзагальної ліквідності

/>

Коефіцієнттермінової ліквідності

/>

Коефіцієнтплатоспроможності

/>

Коефіцієнтфінансової незалежності

/>

Усі показникикоефіцієнтів, як бачимо, коливаються у межах допустимого. Термін окупностіінвестиційних ресурсів (40000 гривень), виходячи з процента за кредит (6000гривень) і величини очікуваного чистого прибутку за перший рік функціонуванняхлібопекарного бізнесу (116 733 гривні), становитиме близько п’яти місяців.

Відтакзапропонований проект організації хлібопекарного бізнесу ТОВ “Світанок"має бути високоприбутковим і високоліквідним.

Оцінка проекту затакими показниками, як чистий приведений дохід (NPV), індексрентабельності інвестицій (PI) та термін окупності інвестицій (Т),розрахованими на основі дисконтованих інвестицій та грошових потоків, також даєзмогу зробити висновок про економічну доцільність реалізації проекту.

 

NPV = 71963,5 — 10515 = 61448,5 грн.

PI = 71963,5/10515 = 6,9

Т = (10515 — 717,0) /10163,7 = 1,96 місяця.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу