Реферат: Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

Вступ

Бізнес-план — це поширений у ринковійекономіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової,матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу.

Бізнес-план — візитна картка, за якоюпотенційні партнери з бізнесу оцінюють шанси на успіх підприємницької справи,це мова ведення переговорів із закордонними партнерами та майбутнімиінвесторами.

Розробка бізнес-плану у зарубіжній практиціє обов'язковою при утворенні нових підприємств, реконструкції діючих, для обґрунтуванняефективності інвестицій. Цей документ забезпечує впевненість майбутніхінвесторів у тому, що їхні інвестиції будуть прибутковими.

Успіх будь-якої справи, в тому числі івиходу підприємства з новим продуктом чи послугою на ринок, неможливий безповного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробкинадійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, якефективно організувати одержуватимуться перші прибутки, як зменшити ризик,вижити і перемогти в конкурентній боротьбі.

Нині в Україні необхідність розробки бізнес-планівтісно пов'язують з ефективністю приватизації підприємств. Ефективністьприватизації майна можна сформулювати як оптимальне співвідношення факторіввиробництва (праці і капіталу) і необхідного обсягу виробництва, що відповідаєпред'явленому попиту населення. Згідно з Державною програмою приватизаціїголовною метою приватизації є зміна відносин власності на засоби виробництвадля їх якісного відтворення та ефективного використання.

У підприємництві бізнес-план замінитьзвичайне техні-ко-економічне обґрунтування будь-якого заходу, стане основнимкритерієм і мірою його суспільної корисності.

Підприємництво — це, по суті, процесприйняття рішень, їх реалізації та оцінка результатів запланованих дій.Бізнес-план становить основу для прийняття оптимальних рішень.

Зважаючи на те, що підприємці несуть повнувідповідальність за результати бізнесу, у країнах з розвинутою ринковоюекономікою для більшості фірм питання мобілізації і використання фінансовихкоштів набувають першочергового значення.

Підприємництво тісно пов'язане зконкуренцією, яка передбачає дотримання, як мінімум, двох умов: зниження витратна виробництво і, відповідно, цін і підвищення якості продукції.

Підприємництво та інновації між собою тіснопов'язані. Використання нової техніки і технології є однією з основних вимогпідприємницької діяльності. Вона передбачає не тільки інноваційну, а йефективну організацію виробництва, адміністративну та фінансову діяльність,пошук своєї ринкової «ніші».

Сучасна західна література поділяєпідприємницьку діяльність на три функції:

ресурсну (мобілізація капіталу, трудових,матеріальних та інформаційних ресурсів);

організаторську (організація виробництва,збуту, маркетингу, реклами);

творчу, новаторську (генерація тавикористання ініціативи, розробка та освоєння технічних, технологічних таорганізаційно-економічних рішень, вміння ризикувати).

Процес планування дозволяє уявити веськомплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і запобігти тому, щоможе статися. Особливо важливе планування в комерційній діяльності, де потрібніяк передбачення на довгострокову перспективу, так і ґрунтовні попереднідослідження, що передують плануванню. При виході на ринок підприємець повиненреально уявляти можливі результати своєї діяльності, критично оцінювати своїможливості, правильно розподілити цілі за часом, навчитися ефективновикористовувати ресурси, оволодіти сучасними інструментами підприємництва. Аджеприбуток може бути одержаним не відразу, а витрати будуть із самого початку.

В економічній політиці України у найближчіроки переважатиме виважений курс на залучення іноземних інвестицій.

У цих умовах бізнес-план виконуватимефункції не тільки внутрішнього документа фірми, він використовуватиметься і привстановленні контрактів із сторонніми, в тому числі й з іноземними,інвесторами, що ставить відповідні вимоги щодо його оформлення і структури.

Бізнес-план складається на кілька роківнаперед і переглядається в міру необхідності, як правило, один раз на рік. Уміру накопичення інформації і досвіду процес коригування плану полегшується.

Крім основного варіанта бізнес-плану,складаються спеціальні скорочені його варіанти для осіб, у контактах з якимипідприємець зацікавлений.

Зважаючи на актуальність питання, булаобрана тема курсової роботи.


Резюме

Суть проекту: Модернізація ВАТ “Сумськамакаронна фабрика” та організація виробництва якісних короткорізаних макароннихвиробів для кращого забезпечення потреб населення Сумської області та СхідноїУкраїни.

Мета проекту: Захопити існуючу нарегіональному ринку “нішу” близько 30 %.

Основні переваги проекту: Замовник — одне знебагатьох підприємств харчової промисловості регіону з доброю технічною базою,зі стабільним фінансовим становищем та високою репутацією серед банків,покупців та постачальників.

Ринок макаронних виробів один із найбільшстабільних за обсягами споживання. На цьому ринку у Сумському регіоні є значна“ніша”, а його учасники ведуть себе досить пасивно, що значно полегшує вихід наринок для “агресивного” виробника.

Проект є достатньо ефективним у фінансовомуплані. Рівень ризику невеликий і в основному не вплине на результати проектудля ВАТ «Сумська макаронна фабрика».

Таблиця1

Інвестиційна потреба проекту

№ Напрями використання коштів Потреба грн. 1. Придбання технологічної лінії (з урахуванням монтажу) 1 800 491

Таблиця 2 Джерела і види фінансування(можливі три варіанта співробітництва)

№ Стаття витрат Сума, грн. Джерело фінансування Умови фінансування 1 Придбання автоматичної лінії для виробництва макаронних виробів “Braibanti Sasib” (Італія) 1 800 491* Кредит Строк 3,5 років. 8 % річних**. Погашення кредиту розпочинаються через 6 місяців від початку виробництва рівномірними частками 2 Придбання автоматичної лінії для виробництва макаронних виробів “Braibanti Sasib” 1 800 491 Фінансовий лізинг Строк 4 роки, 16 % річних (із страхуванням майна), авансовий платіж 15 %. Виплата відсотків і погашення розпочинаються від початку виробництва рівномірними частками 3 Придбання автоматичної лінії для виробництва мака-ронних виробів “Braibanti Sasib” 1 800 491 Створення спільного підприємства Внесення стратегічним партнером лінії у статутний фонд СП. ВАТ “СМФ” вносить у статутний фонд майновий комплекс вартістю 1 800 491 грн. /> ВСЬОГО: 1 800 491 /> />

* — Фірма “Braibanti Sasib” дала попереднюзгоду на поставку обладнання при наступних умовах:

Оплата 15% вартості обладнання і банківськагарантія на решта 85% вартості;

Повний розрахунок за обладнання повиненбути здійснений у термін до 3 років.

** — відсотки по кредиту можуть додатковообговорюватись із потенційним інвестором при зустрічі із керівництвом ВАТ“Сумська макаронна фабрика”


Таблиця 3

Показники ефективності проекту

№ Показник Значення 1 Чиста приведена вартість, NPV, ГРН. 835 043,25 2 Внутрішня норма рентабельності, ІRR, % 31,81 3 Індекс прибутковості, PI 1,33 4 Термін окупності, роки 2,41

Ризики. Оцінювався вплив чинників, від якихзалежать ціна та обсяг реалізації.

Прийнято, що змінні витрати збільшуватисьне будуть. Якщо і буде збільшення вартості борошна, то і відповідно веквіваленті зросте ціна на готову продукцію.

Навіть при несприятливих ринкових умовахпроект не буде дуже збитковим. Фактично можливе тільки недоотримання прибутківВАТ «Сумська макаронна фабрика». Для решти учасників проекту данийпроект несе незначний ризик.

Екологія. ВАТ «Сумська макароннафабрика» є екологічно безпечним підприємством. В ході реалізації даногопроекту ніяких додаткових чинників впливу на навколишнє середовище не виникне.


1. Опис підприємства

1.1 Загальні відомості

Повна назва підприємства ВАТ «Сумськамакаронна фабрика»

Місце знаходження (адреса) Україна,79022, Суми,вул. Кірова, 170

Форма власності приватна, колективна

Перелік основних видів діяльностівиготовлення макаронних виробів

Сумська макаронна фабрика заснована в 1945році.

В процесі приватизації на базі державногопідприємства Міністерства харчової промисловості — «Сумська макароннафабрика” було створене Відкрите акціонерне товариство „Сумська макароннафабрика“ (згідно наказу Регіонального фонду Державного майна по Сумськійобласті №1928 від 30 липня 2006 року).

Статутний фонд відкритого акціонерноготовариства становить 365 000,00 гривень (триста шістдесят п'ять тисяч гривень00 коп.). Статутний фонд поділено на 1 460 000 простих іменних акцій, номінальноювартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) кожна.

ВАТ „Сумська макаронна фабрикастворена як виробничо-комерційна структура, для забезпечення потреб ринку вмакаронній продукції та отримання прибутку в процесі здійснення господарськоїдіяльності.

Підприємство займає площу в 1,21 га

За своїми виробничими потужностями ВАТ“Сумська макаронна фабрика“ входить до п'ятірки найбільшихпідприємств-виробників макаронних виробів в Україні.

Виробнича потужність підприємства ВАТ“Сумська макаронна фабрика» дозволяє випускати до 100 тонн макароннихвиробів на добу в асортименті.

Об’єми борошносховищ V — 600 тон.

Підприємство забезпечене достатнімивиробничими та складськими приміщеннями для виготовлення та зберіганняпродукції (до 300 тон макаронних виробів, упакованих в крафт-мішки).

Є також тарні цехи по упакуванню продукціїв гофрокороба, поліпропіленову упаковку (від 0,4 до 1 кг) та крафт-мішки (від14 до 20 кг).

Підприємство розташоване неподалік відцентральної автомагістралі та має підведену залізничну гілку, територіальновигідне розміщення фабрики дозволяє щоденно відвантажувати залізничнимтранспортом до 65 тон макаронних виробів і автотранспортом до 40 тон.

1.2 Види діяльності та структура власності

Основна діяльність підприємства –виробництво макаронних виробів в асортименті та їх реалізація.

Таблиця 4

Структура та динаміка зміни акціонерногокапіталу

№ Назва показника Од. виміру Значення показника 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 1 Статутний фонд тис. грн 365 365 365 365 2 3 Кількість акцій шт. 1 460 000 1 460 000 1 460 000 1 460 000 Номінал акцій грн. 0,25 0,25 0,25 0,25 4 Тип акцій /> 100 % прості іменні 5 Частка держави % - - - - 6 Частка фізичних осіб % - 67,8 67,8 94,57 7 Частка юридичних осіб % - 32,2 32,2 5,43

2. Загальні передумови проекту

2.1 Передумови створення проекту

1. Попередній досвід виробництва макароннихвиробів.

2. Наявні технічні, технологічні та збутовіможливості ВАТ «Сумська макаронна фабрика».

3. Сприяння місцевої влади.

2.2 Можливості підприємства щодовиробництва нової продукції

1). Постачання сировини та матеріалів.Основна сировина для макаронних виробів, як і для хлібобулочних, — борошнохлібопекарське. Отже, може бути використана існуюча система постачання. Великізагальні обсяги пропозицій постачання борошна для регіону загалом так іпідприємства зокрема дозволять відбирати для макаронних виробів найбільш якіснусировину.

2). Виробничі приміщення. На підприємстві єв наявності виробничі площі 8900 м2, 2974 м2 з них будуть вивільнені для новогообладнання.

3). Збутова система. ВАТ «Сумськамакаронна фабрика» має близько 52 постійних торгових партнерів у Сумськійобласті. В цій збутовій системі працює більше 200 магазинів, які торгуютьпродуктами харчування. Всі вони будуть використані і для збуту макароннихвиробів. Основним партнером і дистриб’ютором у Західній Україні буде ВАТ “Сумихолод”у якого добре розвинута мережа магазинів і дрібних гуртовень (більше 5500).

Згідно попередніх домовленостей уЦентральній і Східній Україні свою продукцію ВАТ «Сумська макароннафабрика» буде реалізовувати через фірму “Екомаркет” (м. Суми.


3. Ситуація на ринку

У період післяреформеного зубожіннямакарони і макаронні вироби перетворилися для найширших мас населення в один зосновних продуктів харчування, по суті справи — третій по значимості післяхліба і молока.

Ринок макаронних виробів в цифрах:

Об’єм ринку в 2005 р. – 75-80 млн. доларівСША у роздрібних цінах.

Кількість суб’єктів ринку: крупні виробники– 7; дрібні виробники – більше 1000; крупні імпортери – 10; гуртовики – біля500.

3. Структура продажів:

вітчизняна продукція – 90-95%;

імпортна продукція – 10-5% (у фізичнихвеличинах).

3.1 Прогноз розвитку ринку

Майже дворазовий у порівнянні з 2000 рокомзріст валового збору продовольчої пшениці поряд з поганим врожаєм картоплі ставприводом для оптимістичних планів виробників макаронів на сезон 2001/2002.

За умови подальшої концентрації виробництвав цій галузі, за оцінками фахівців, через кілька років на даному ринкузалишиться всього 7-8 великих виробників. Проте, це відбудеться тільки післятого як вітчизняні виробники модернізують виробництво, підвищать якістьпродукції, будуть використовувати методи нецінової конкуренції, реалізуючи, уміру можливості, програми просування своїх фірм і продукції.

В Україні випускають макаронні виробиздебільшого з борошна м'яких сортів пшениці, іноді із суміші м'яких і твердихсортів і лише зовсім небагато — з борошна твердої пшениці. Встановлені напередових заводах лінії дають можливість замішувати тісто у вакуумі, урезультаті чого навіть макарони з м'якої пшениці не розварюються при варінні.

Імпортна продукція. Зараз імпортний товарзабезпечує торговельникам 5-10% продажів (у фізичному виразі). По їхнім даним,зменшилися — приблизно на 10% — постачання контрабандного товару, що імпортеривважають заслугою митної служби. Проте частка контрабандного і “човникового”товару залишається високою — приблизно 70-80% у загальному обсязі імпорту. Восновному продукцію везуть з Росії. Але, наприклад, ціна російської продукціїмайже в 2 рази більше, ніж аналогічної вітчизняної. І її частка в продажахсередніх за ціною макаронів залишається незначною. Тому фахівці вважають, щоторговельникам вітчизняною продукцією не варто побоюватися серйозноїконкуренції з боку імпортних макаронів.

Прогноз. Продавці прогнозують збільшенняпродажів макаронних виробів у нинішньому році приблизно на 10%, оскільки врожайкартоплі і круп'яних культур у 2001 році був нижче за середній.

Виробники продовжать займатисяоблаштованістю збутових мереж, буде відбуватися зміна дилерів. Конкуренція наринку підсилиться, і в багатьох оптових компаніях обсяги продажів макароннихвиробів неминуче скоротяться. Посприяють у цьому і виробники, що збираютьсяактивно поставляти товар вроздріб.

Зараз зростає попит на макарони,виготовлені з використанням вакуумної технології (дорожче звичайних, усередньому, на 30-40 коп. за 1 кг). Так, якщо в 2000 році багатьом оптовикам“звичайні” макарони забезпечували приблизно 80% виторгу (“вакуумні” — 20%), тоторік частка продажів “вакуумних” макаронів виросла до 60-70%.

Форми. Лідируючі позиції в продажах як іраніше за короткими макаронними виробами (“короткорізами”). Асортимент“короткорізів” досить великий, і, як видно, цим вони і приваблюють споживача.Часом попит на них навіть перевищує пропозицію.

Зараз “короткорізи” забезпечуютьторговельникам 55-60% виторгу.

3.2 Обсяги споживання

Таблиця 6

Обсяг споживання в Україні макаронних виробів

№ Показник Од. вим. Періоди 2004 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 1 Орієнтовний обсяг споживання спагеті в Україні тис. тон 45 40 30 32 2 Орієнтовний обсяг споживання короткорізаних макаронних виробів в Україні тис. тон 95 100 100 108

3.3 Чинники, що впливають на ринковуситуацію

Врожайність картоплі — це найбільшвпливовий чинник. Картопля за обсягом є найбільш споживаним продуктомхарчування в Україні. Коливання цін на картоплю в залежності від врожайності заостанні 5 років становило 0,3 — 1 грн. Зменшення споживання картоплі міськимнаселенням, спричинене ростом цін на неї, компенсується збільшенням споживаннямакаронних виробів і навпаки.

3.4 Прогноз обсягу споживаннякороткорізаних макаронних виробів

На 2006 р. Припущення: тенденції повільнихдевальвації гривні і збільшення платоспроможності населення збережуться.Ринкові ціни на картоплю 2005 р. — ~ 1,0 грн./кг, що по відношенню до 2004 р.становили 143 %. За таких умов обсяги споживання короткорізаних макароннихвиробів у 2006 р. мають зрости приблизно на 20 % по відношенню до 2005 р. В загальномуможна розраховувати на ріст обсягів споживання продукції на ринку макароннихвиробів.


3.5 Споживачі

Сегментація. Відносно макаронних виробів(як базового продукту харчування) доцільно проводити сегментацію тільки погеографічному принципу та рівню платоспроможності.

Результатом такої сегментації буде:

1). У містах присутні всі категоріїспоживачів за рівнем платоспроможності.

2). У райцентрах загальний рівеньплатоспроможності населення суттєво нижчий ніж в обласному центрі. Це такожвидно із структури споживання.

3). У селах споживачі в загальному маютьнайнижчий рівень платоспроможності.


4. План маркетингу

4.1 Стратегія маркетингу

Маркетингове дослідження показало, що втеперішній час на споживчих ринках ведеться конкурентна боротьба між багатьмафірмами, але явного лідера серед них немає. З врахуванням зростаючого попиту нависокоякісні товари і зростаючу в майбутньому конкуренцію між фірмами за правозбільшення частки на ринку і збільшення прибутку, необхідне посилення рекламноїпідтримки і введення системи стимулювання.

Стратегічні задачі ВАТ «Сумськамакаронна фабрика» :

добитися самоокупності проекту;

охопити сегмент населення із середнімдостатком;

починаючи з першого року роботи,розширювати зону дії підприємства на прилеглі сусідні райони;

постійно розширювати асортимент макароннихвиробів;

слідувати новітнім технологіям, щодозволяють добитися кращої якості макаронних виробів і мінімізації їхсобівартості.

4.2 Асортимент і упаковка продукції

Запланований асортимент включатимемо до 20різновидів макаронної продукції. Конкретна кількість визначатиметься лишекількістю формувальних насадок технологічної лінії.

Варіанти упаковки. Виходячи з результатівопитування споживачів, визначені базові варіанти розфасовки: 0,4, 3, 5, 10, 18та 20 кг. Причому розфасовка 10, 18 та 20 кг призначена для реалізації тількина ринках.

Пакувальним матеріалом для розфасовки 0,4кг буде поліпропілен.


4.3 Цінова політика на різних стадіяхреалізації проекту

В якості методики розрахунку ціни найбільш доцільнобуде взяти методику розрахунку ціни на основі стратегії цін проникнення наринок у 2005 — 2006 років, і стратегію “прямування за лідером” у наступні рокиреалізації проекту.

На стадії виходу на ринок (до 12 місяців)та у період виходу на проектну потужність планується встановити ціни на рівні70-80 % від середніх відпускних цін на аналогічну продукцію макаронних фабрик.Надалі ціни будуть на рівні 80-90 % відпускних цін на аналогічну продукціюмакаронних фабрик-лідерів ринку макаронних виробів в Україні.

4.4 Конкурентоспроможність продукції

Запланований для досягнення рівень.Планується досягнути якості продукції на рівні кращих вітчизняних зразків,вироблених з борошна м'яких сортів. Дизайн упаковки, розроблений професійнимифірмами, має забезпечити додаткові переваги. Рівень цін планується утримативсередині цінового коридору, що сформувався на ринку.

Передумови для «оптимізму». ДляВАТ «Сумська макаронна фабрика» буде можливим успішно вийти на цейринок, якщо буде досягнуто заданих рівнів якості та собівартості продукції. Ботоді:

1. Будуть досягнуті переваги перед іншимимакаронними фабриками:

По ціні: за рахунок менших транспортнихвитрат та використання меншого числа посередників в каналах збуту;

По ступеню охоплення ринку збутовоюсистемою: за рахунок уже існуючої структури та її розширення;

По наявності впливу на споживачів шляхомзапланованих методів просування продукції.

2. Переваги перед місцевими виробниками:

По якості продукції за рахунок використаннябільш сучасної технології та більш якісної сировини (борошна);

По наявності впливу на споживачів шляхомзапланованих методів просування продукції.

4.5 Просування продукції на ринку

Методи просування, що будуть застосовані.

В основному планується використати рекламу:в ЗМІ, щитову та на упаковці продукції. Додатково буде використано допоміжніметоди просування: поліграфічна продукція, мінівітрини, стелажі та ін.

Вказані методи будуть спрямовані накінцевих споживачів та торгових посередників.

Істотно зростає роль і значення діяльностіпо формуванню сприятливих для фірми відносин із громадськістю («паблікрілейшнз»), а також цілеспрямованих і широкомасштабних рекламних компаній.В умовах наявності вибору споживачі хочуть мати справу з тим, кого добре знаютьі чия репутація не викликає сумнівів.

Виходячи з вищевикладеного сформулюємопропозиції по проведенню робіт в області маркетингових заходів і постимулюванню збуту (відранжированих за значимістю):

1. Політика асортименту та якості макароннихвиробів.

2. Політика ціноутворення.

3. Створення фірмового стилю.

4. Public relations.

4.6 Маркетингова збутова стратегіяпідприємства

Канали збуту продукту

Специфіка діяльності ВАТ “Сумська макароннафабрика” полягає в тому, що підприємство крім виробничої діяльності також маєторговельні підрозділи, завдання яких зробити високоякісний продукт (макароннівироби в асортименті) і продати вигідно товар, визначивши тим самим остаточнийрезультат всіх маркетингових зусиль самого підприємства. Кажучи про продажпродукту підприємством ми говоримо про канали збуту (розподілу) підприємства.

В нашому варіанті ВАТ “Сумська макароннафабрика” використовує як прямий продаж продукту споживачам (канал прямогомаркетингу) так і інші канали маркетингу (однорівневі, дворівневі).

Канали збуту ВАТ “Сумська макароннафабрика” будуються за принципом вертикальних маркетингових систем. ВАТ “Сумськамакаронна фабрика” застосувала договірну вертикальну маркетингову систему.

Реалізація продукції за вказаними схемамидозволяє отримати найбільш правдиву картину поведінки товару на ринку. Азацікавленість підприємства у збільшенні обсягів продажу на ринку змушуєприслуховуватись до зауважень і побажань кінцевого споживача товарів.

Стратегія збуту.

Використання існуючих каналів збуту. Всяіснуюча збутова мережа по макаронних виробах буде використана для збуту новоїпродукції.

Створення привабливих умов длядистриб’юторів: надання можливості отримання суттєвої маржі від продажумакаронної продукції ВАТ «Сумська макаронна фабрика», наданнятоварних кредитів та (при необхідності) забезпечення транспортом.


5. План виробництва

Ситуація на ринках сировини та матеріалів.На сьогоднішній день ситуація на ринку борошна є стабільною.

На ринку пакувальних матеріалів ситуаціядосить вигідна — тут пропозиція набагато перевищує попит (результат аналізу пропозицій).

Технологічне обладнання. В ході проведенняпередінвестиційних досліджень було проаналізовано ринок технологічногообладнання для виробництва макаронної продукції.

Після розрахунку економічної ефективностівикористання обладнання заданої потужності різних виробників було визначено, щооптимальним варіантом за існуючої ситуації є обладнання “Braibanti Sasib”(Італія) з наступними характеристиками:

• Виробнича потужність – 1600 кг/год.;

• Електрична потужність – максимальна -140кВт;

• Теплова потужність – 384 Ккал/год.

• Витрати питної води – 400-480 л/год.


6. Фінансовий план

6.1 Інвестиційна потреба

Таблиця 7

№ пп Напрями використання коштів Потреба, грн. 1. Придбання технологічної лінії (з урахуванням шеф-монтажу) 1 800 491 2. Реконструкція фабрики (власні кошти) 540 147 /> ВСЬОГО: 2 340 638

6.2 Джерела фінансування

Придбання технологічної лінії, потрібноїдля реалізації даного проекту, передбачається на умовах наведених у таблиці №2.

Решта потреби грошових коштівпокриватиметься за рахунок власних коштів підприємства.

Таблиця 8

№ Напрями використання коштів Джерело фінансування Сума грн. Умови отримання та повернення коштів 1 Підготовка виробничих приміщень Власні кошти підприємства 362 846,13 Підприємство вкладає кошти не одразу, а по мірі виникнення потреби. Вкладені в проект кошти підприємства повернуться йому після закінчення проекту у вигляді NPV та лінії по виробництву короткорізаних макаронів, яка залишається у підприємства з обіговими коштами на їх виробництво. 2 Проведення комунікацій Власні кошти підприємства 119 548,87

3

Придбання автоматичної лінії дивись таблицю №2 1 800 491,00 Дивись табл. №2 4 Потреба в обігових коштах для організації процесу виробництва. Власні кошти підприємства 57 752,00 Підприємство вкладає кошти не одномиттєво, а по мірі виникнення потреби. 5 Всього інвестиційні кошти 1 800 491,00 6 Всього власні кошти підприємства 540 147,00 /> ВСЬОГО: 2 340 638,00

Таблиця 9

Показники ефективності проекту

№ Показник Значення Рекомендоване значення 1 Чиста приведена вартість, NPV, ГРН. 835 043,25 Більше 0 2 Внутрішня норма рентабельності, ІRR, % 31,81 Більше 16% 3 Індекс прибутковості, PI 1,33 Більше 1 4 Термін окупності, роки 2,41 Менше 3 років

Аналізуючи два основних показникаінвестиційної привабливості проекту, а саме чисту приведену вартість (NPV) івнутрішню норму рентабельності (IRR) бачимо, що значення NPV додатне, азначення IRR більше, аніж відсотки за кредитом, що означає прийнятність даноговаріанта проекту за цими критеріями.

6.3 Аналіз чутливості проекту

Розрахунок показників ефективності проектупри різних значеннях ціни одиниці продукції, обсягу виробництва, постійнихвитрат, змінних витрат та ставки дисконтування показав, що проект є найбільшчутливим до:

1. Зміни ціни одиниці продукції — втратаприбутку при зменшенні ціни на 63,99 %.

2. Обсягу виробництва — втрата прибутку призменшенні виробництва на 41,74 %.

3. Змінних витрат — втрата прибутку призбільшенні змінних витрат на 74,22 %.

Найбільшу небезпеку представляє зменшенняціни одиниці продукції. Цей показник найбільшим чином залежать від кон’юнктуриринку.

Коливання розміру змінних витрат такожзалежить від ринкової ситуації, але передбачається, що в разі збільшення цін насировину та матеріали, ціни на макаронні вироби також піднімуться, що частковокомпенсує негативний вплив від збільшення змінних витрат.


7. Бізнес-пропозиції ВАТ “СМФ”

Правління ВАТ “Сумська макаронна фабрика”запрошує потенційних інвесторів обговорити різні бізнес-можливості.

Інвестиція може бути представленаавтоматичною лінією по виробництву короткорізаних макаронних виробівпродуктивністю від 1500 до 1600 кг/год. Є технічна можливість поставити двіавтоматичні макаронні лінії.


Висновок

Кожна фірма, яка функціонує в умовахринкової економіки і господарської нестабільності, визначає стратегію свогорозвитку з огляду на дане господарське оточення. Воно складається з інших фірм(постачальників сировини, споживачів продукції і послуг, конкурентів); банків,котрі надають кредити; державних і міжнародних організацій, що сприяютьпідприємництву, а також фізичних осіб з їхніми потребами, прибутками йінтересами.

В оточенні фірми постійно відбуваютьсязміни, зумовлені еволюцією всіх функціонуючих в економіці суб'єктів, динамікоюкурсів валют, цін, процентних ставок і митних зборів, податків. Місце фірми векономічному оточенні визначають: галузь, у якій вона діє; ринок, де вонареалізує продукцію; ціни; якість; технологія виробництва; динаміка продажу;доступ до фінансових ресурсів. Головною метою більшості фірм є підвищеннявласної конкурентоспроможності, зростання обсягу продажу, прибуток,рентабельність. Цього можна досягти завдяки введенню нових продуктів (послуг)на ринок, підвищенню якості, зниженню цін, поліпшенню чи впровадженню новихтехнологій, завоюванню нових ринків, розвитку реклами, маркетингу, мережіреалізації, удосконаленню системи управління.

Основними цілями та завданнями бізнес-планує:

* оцінка слабких і сильних сторін проекту;

* визначення витрат;

* визначення фінансових потреб;

* вибір стратегії діяльності;

* визначення концепції розвитку;

* оцінка галузі, ринку і конкуренції;

* визначення ризику;

* пошук партнерів для спільної діяльності іфінансових коштів.

Бізнес-план має дати відповіді на такіпитання: Що є основною метою фірми (підприємства)? Де її місцезнаходження (абоде вона розташовуватиметься) за проектом? Як здійснюватиметься виробничийпроцес (надання послуг)? Коли фірма (підприємство) почне приносити прибуток?Які і чому існують шанси досягти успіху? Яка самоокупність проекту? Хто персональновідповідає за досягнення цілей і завдань проекту?

Розроблення бізнес-плану потребуєконкретної інформації. Для щойно організованої фірми, крім аналізу галузі,ринку, конкуренції, особливо важливим є вивчення фінансово-планової діяльності.Аналіз виробничого потенціалу, фінансовий аналіз і аналіз управління даютьзмогу виявити сильні і слабкі сторони фірми. За допомогою аналізу галузі, ринкуі конкуренції детально досліджується середовище, де функціонує фірма чиреалізується інвестиційна ініціатива, оцінюються шанси на успіх і можливіпроблеми, що можуть виникнути в ході реалізації проекту для фірми. Знаннясильних і слабких сторін, шансів і проблем дає змогу керівництву фірмивизначити цілі і завдання, які забезпечать досягнення цілей; вибрати засоби, щосприятимуть виконанню завдань. Це основа стратегічного плану, що, у свою чергу,є підґрунтям для розроблення бізнес-плану. Як стратегічний план, так ібізнес-план повинні мати еволюційний характер, а також бути інформаційновідкритими. Довгостроковий моніторинг оточення і внутрішньофірмових рішеньведуть до постійних корективів обох планів як відносно цілей, так і щодозавдань і засобів їх реалізації.

Складаючи бізнес-план, необхідно керуватисятакими критеріями:

* проаналізувати проект бізнес-плану з усіхсторін об'єктивно,

критично, без емоцій;

* розроблений бізнес-план повинен бутипостійним помічником в управлінні бізнесом і ефективним засобом у досягненніуспіху;

* професійно складений бізнес-план єзасобом передання ідей іншим і основою для можливого техніко-економічногообгрунтування при одержанні фінансових і кредитних ресурсів ззовні.

Складання бізнес-плану — це не самоціль, апідсумовування об'єктивних і найбільш важливих засобів ефективного досягненняцілей майбутнього бізнесу. За допомогою бізнес-плану з'являється можливістьпобачити проблеми, що виникають у процесі комерційної діяльності до того, яквони перетворяться в ускладнюючі обставини, і накреслити шляхи їх оптимальноговирішення.


Список використаної літератури

1.        Наказ Фонду державного майна України від 26 травня 2005р. Положення про типовий бізнес-план

2.        Анализ финансовых операций. Методы, модели, техникавычислений: Учеб. пособие / И. Я. Лукасевич и до — М., 2008.

3.        Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебпособие / Г. В. Савицкая и др. — Минск, 2009.

4.        Бізнес-план: Технологія розробки та обгрунтування:Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного К 2008.

5.        Внутрифирменное планирование: Учебник / М. И.Бахалков и др. — М., 2009.

6.        Економічний аналіз господарської діяльності: Навч.посібник / В. І. Іващенко, М. А. Болюх та ін. — К., 2009.

7.        Маркетинг: Принципы и стратегия: Учебник / Г.Ассэль и др. — М., 2009. 7. Руководство по составлению бизнес-плана: 7-е изд. /Пер. с англ. / Г.Бенгз Девид и др. — М., 2008.

8.        Стратегический менеджмент: Учебник / А. А. Томсон идр. — М., 2008.

9.        Стратегія конкуренції / Майкл Е. Портер / Пер. зангл. — К., 2007.

10.     Финансовый анализ: Учеб. пособие: 2-е изд.,перераб. и доп. / В. Г. Артеменко и др. — М., 2009.

11.     Финансовый анализ: Учеб. пособие: 3-е изд. / О. В.Ефимова и др. — М., 2009.

12.     Финансовый и управленческий анализ / Риполь — Сарагоси. — М., 2009.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу