Реферат: Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційноїполітики підприємства на засадахмаркетингу


Вступ

1. Постановка завдання

2. Результати

Висновки

Література


Розглянутопитання щодо здійснення інвестиційно-інноваційної політики у ринковомуконкурентному середовищі, її ефективного впливу на розвиток підприємства;визначено доцільність здійснення різного роду інвестицій та основних інвесторів.Показано шляхи виходу нової продукції на ринок при використанні засобівмаркетингу; вказано основні функції відділу маркетингу при реалізації новацій

Ключовіслова: науково-технічнийпрогрес, інвестиції, інноваційний процес, новація, економічна ефективністьпроекту, маркетингова політика, інвестиційно-інноваційна модель розвиткуекономіки.

Assistant O.Yu. Bochko; senior teacher O.V. Symkanych — Technological

Institute ofMukachevo

basic approaches of determination of efficiency of forming theinvestment-innovative policy of enterprise on bases of marketing

A question of realization the investment-innovative policy in a marketcompetition economy, its effective influence on development of enterprise isconsidered; expedience of realization of a different sort of investments andbasic investors is certain. The ways of new product output are shown to themarket at the use of facilities of marketing; the basic functions of departmentof marketing during realization of innovations are indicated

Keywords: scientific and technical progress, investments, innovative process,innovation, economic efficiency of project, marketing policy,investment-innovative model of development of economy.


Вступ

Швидкітемпи розвитку економіки та науково-технічного прогресу у всіх сферахгосподарського життя суспільства змінюють більшість складових даного процесу(соціальні, економічні, технічні, технологічні, організаційні, екологічні таінші) і визначають стабільність і конкурентоспроможність країни, рівень життянаселення. Значення науково-технологічного потенціалу країни, його ефективнеформування та впровадження значно посилюється, оскільки на основі використаннярезультатів науково-технологічного прогресу та інноваційних розробок можназабезпечити реальний стабільний розвиток національної економіки, прогресивнізміни в ній, а також змоделювати нову, досконалу модель інноваційного розвиткукраїни на довгострокову перспективу. Ядром структурних змін в Україні повиннастати державна інноваційна стратегія і активна науково-технічна політикарегіонів, а особливо фірм, орієнтована на сприяння розвитку передовихтехнологій проривного характеру.

Дляздійснення інвестиційно-інноваційної діяльності сучасним підприємствомвирішальною проблемою є знаходження вільних коштів, а саме інвестицій длявпровадження у виробництво новинок — новацій. При цьому початок процесуформування конкурентного успіху підприємства при виведенні нового продукту наринок знаходиться на перетині безлічі науково-технічних і маркетингових рішень[1, с.68]. Тому перед підприємствами, які виводять інноваційні товари на ринки,виникає чимало питань:

•   по-перше,чи буде прибутковим інноваційно-інвестиційний проект;

•   по-друге,яким буде зростання виробництва і яку частка ринку завоює даний продукт;

•   по-третє,підтримка репутації підприємства серед споживачів при випуску нової продукціїна ринок та її реалізація.

Впровадженняінновацій неможливе без використання підприємством основних положень маркетингу.Саме з погляду маркетингу, для отримання високоякісного продукту підприємствупотрібно раціональним шляхом забезпечити якість інноваційного процесу,спроможність керівництва фірми оцінювати економічні, соціальні та технологічнізміни на ринку.

Економічніаспекти розвитку інвестиційно-інноваційної політики розглядає рядвчених-економістів: А. Власова, А. Ніколаєв, В. Яковенко, О. Ви-ноградов, Ю.Щирін, М. Андрушко, В. Кардаш, І. Павленко, О. Шафалюк, В. Кучеренко, Н.Ткаченко, О. Махмудов, В. Найденов, В. Трегобчук та ін.


1. Постановказавдання

Головноюметою є визначення основних підходів ефективності формуванняінвестиційно-інноваційної політики підприємства з використанням засобівмаркетингової політики. Виходячи із зазначеної мети, поставлено такі завдання:

•   визначитинеобхідність переходу на інноваційну модель розвитку економіки;

•   оцінитидоцільність здійснення інвестицій в інноваційну діяльність під приємства;

•   визначитиосновні завдання відділу маркетингу підприємства.

2. Результати

Ринковіперетворення у країні та глобалізація життя формують нове, конкурентоспроможнесередовище, яке вимагає від суб'єктів господарювання нових, кардинальних кроківяк у сфері виробництва товарів (послуг), так і у сфері їх просування на ринок.Підприємництво має ґрунтуватися на нових ідеях задоволення суспільних потреб утоварах, оскільки у певний момент часу відбувається перенасичення ринкуконкретними товарами. Можливість створення та ефективного використання новаційфірмами залежить як від державної інноваційної політики, так і від внутрішньоїполітики окремого суб'єкта господарювання. Ситуація, що склалася в Україні, негарантує забезпечення сталого розвитку. Так, у 2003 р. інноваційну діяльністьздійснює тільки кожне десяте підприємство, тоді як у розвинутих країнах часткаінноваційно активних підприємств становить близько 70 %. Частка інноваційноїпродукції у загальному обсязі промислового виробництва становить тільки 7 %, ау розвинутих країнах світу 85-90 % приросту ВВП припадає на виробництво наукомісткоїпродукції. Економіка України розвивається без істотного використання науковихдосліджень, оскільки у промисловості тільки 1238 підприємств (12,7 % відзагальної кількості) здійснюють інноваційну діяльність, що у 1,4 раза меншевідповідного показника за попередні три роки.

Підвищенняконкурентоспроможності промисловості за рахунок «оживлення» галузейвиробництва, що створюють високу додаткову вартість — одна з найактуальнішихпроблем української економіки. Для промислових підприємств України нормальне таприбуткове функціонуванн пов'язане з виробництвом та реалізацією продукції, яканеобхідна споживачам і відповідає їх потребам.

Джереломідей розробки нової продукції є:

•   аналіззапитів споживачів (11,5 % від їх загальної кількості);

•   науково-технічнірозробки працівників самих підприємств і фахівців, залуче них зі сторони (79,0%);

•   аналіздіяльності конкурентів (8,0 %);

•   пропозиціїзбутових і торгівельних посередників, консультаційних фірм (1,5 %).

Необхіднозазначити, що із загальної кількості проектів щодо впровадження нової продукціїна ринок краху зазнають близько 40 % проектів, пов'язаних з виробництвомтоварів широкого споживання, 20 % товарів промислового значення, 18 % послуг.При цьому невдачі з впровадженням на ринок нових товарів виникають внаслідокнеправильної оцінки вимог ринку, невірна збутова політика, занадто висока ціна,несвоєчасний вихід на ринок, конкуренція, недосконалість виробу.

Томуактуальним питанням є визначення теоретичних підстав взаємозв'язку міжінвестиційно-інноваційною діяльністю та маркетингом для стратегічного розвиткувітчизняних підприємств.

Інноваційнаполітика є надзвичайно важливим явищем для ефективної діяльності підприємства.Вона має орієнтуватися на потреби конкретного кола споживачів. Саме своєчасне виявленнянових потреб та вимог забезпечується маркетинговими дослідженнями. Цідослідження визначають нову стратегію фірми та задачі НДДКР. Але їх виконаннянеможливе без відповідного фінансування, що вимагає інвестиційних вкладень навсіх стадіях.

Фінансуванняінноваційного процесу має цілий ряд особливостей. По-перше, будь-яку інноваціюнеобхідно розробити, що вимагає значних асигнувань. Якщо створюється новація,то її використання у виробництві пов'язано зі зміною останнього, що також ведедо великих витрат. Інакше кажучи, інновації — дороге задоволення і потребуютьзначних вкладень, які набагато вищі, ніж фінансове забезпечення поточного, вженалагодженого виробництва. По-друге, інвестиції в інноваційну діяльність,особливо у створення перших зразків інноваційного продукту, належать докатегорії «ризикового капіталу», оскільки до того часу, покиінновація не створена і не випробувана, не може бути повної упевненості вуспіху, і немає гарантій, що гроші не пропадуть. Незважаючи на це, капітал все-такиу сферу інновації приходить. Інвестора привертає можливий високий прибуток.По-третє, у всіх розвинутих державах обсяг і способи фінансуваннявикористовуються як засіб підтримки і стимулювання інноваційної діяльності.

Джерелакапіталовкладень в інноваційну сферу найрізноманітніші: державні структури,внутрішні та іноземні банки, стратегічні інвестори, портфельні інвестори,міжнародні фірми і організації, приватні особи, фонди допомоги. Сприятливимидля розвитку інноваційної активності є кредити спеціалізованих фундацій і іншихцільових джерел, оскільки, як правило, вони надаються на пільгових умовах.Одним з основних джерел інвестицій є нагромадження самих підприємств, якіскладаються з частини прибутку і амортизаційних відрахувань. Обсяг нагромадженьзалежить від ефективності роботи напряму підприємства.

ВУкраїні масштаби необхідного технологічного оновлення виробництва такі великі,що для вирішення проблеми внутрішніх нагромаджень (інвестицій) підприємстванедостатньо. Потрібні залучення вітчизняних і іноземних інвесторів. Стримуєприплив капіталу несприятливий інвестиційний клімат у країні. Підвищенийступінь ризику для інвестицій у цю сферу і можливість отримання у разі успіхуприбутку породили особливу форму асигнувань в науково-технічні розробки — венчурний (ризиковий) капітал.

Інноваційнаполітика є симбіозом цілей розвитку і маркетингової діяльності. Маркетинговоюдіяльністю на підприємстві займається служба маркетингу, яка формує основнізасади маркетингової політики і вирішує: 1) процедуру та частоту маркетинговихдосліджень; 2) розроблення товарної, цінової, збутової, комунікаційноїполітики, створення механізмів їх реалізації; 3) аналіз ефективностівизначеного курсу політики.

Одниміз найважливіших питань оцінювання маркетингової політики при здійсненніінноваційної діяльності є система збору маркетингової інформації, забезпеченнявисокої якості конкурентоспроможності продукції, формування і оптимізаціяасортименту товару, позиціювання товарів на ринку.

Длязабезпечення ефективності інноваційного проекту інноваційна політикапідприємства має складатися з таких етапів: проведення маркетингових дослідженьта збір інформації; продаж пробних партій нового продукту та внесення змін донеї, аналізуючи зворотні сигнали ринку; розширення асортименту продукції.

Сьогодніінноваційна діяльність підприємства не може бути успішною також без чіткої ігнучкої системи інформації щодо внутрішнього і зовнішнього ділового середовища.Завдяки такій інформації створюються передумови для швидкого реагування на всімікро — та макрозміни, оперативного поновлення товарного асортименту ітехнології, простежування динаміки потреб групи покупців інноваційногопродукту.

Такожнеобхідною складовою даного етапу повинно стати обґрунтування необхідностізалучення інвестицій та їх економічної ефективності. Визначення економічноїефективності проекту- це складний і відповідальний етап доінвестиційнихдосліджень, що містить достатній аналіз та інтегральну оцінку всієїтехніко-економічної і фінансової інформації, зібраної і підготовленої на підставіпроведених на попередніх етапах досліджень робіт [4, с.1 16].

Вартовраховувати також той факт, що пропонування ідеї розробки нового товару повинновиходити, насамперед, не тільки від науково-дослідного, конструкторського,технологічного, виробничого підрозділу, а й відділу маркетингу, що пояснюєтьсяпостійним взаємозв'язком цього відділу зі споживачами. Основні функції, які маєздійснювати відділ маркетингу при реалізації інноваційного проекту, вказано нарис. 1.

Длязабезпечення якості продукції при здійсненні маркетингової політики таздійснення інноваційних процесів, у першу чергу, потрібно забезпечити потребуспоживачів у новому товарі, розробку новизни, його реалізацію, ефективнетехнічне обслуговування.

/>


Вартозазначити також, що ефективність маркетингу інноваційної ідеї визначаєтьсярівнем її оригінальності та неординарності. Так, радикальні інновації даютьжиття принципово новим виробам і технологіям, які сприяють появі новихспоживачів і ринків. Комбінаційні інновації можуть спрямуватися на залученнянових груп споживачів, або освоєння нових ринків. Збереження або посиленняринкових позицій підприємства досягається модифікаційними інноваціями, щопередбачають поліпшення або доповнення існуючих продуктів [5, с.1 13].

Привиготовленні нового товару або ведення інноваційної політики відносно нього,відділ маркетингу, насамперед, повинен представити керівництву підприємстваперелік потреб, які виникають у споживачів та повинні забезпечуватися привиготовленні нового товару.

Маркетингякості продукції повинен передбачати використання практики, нагромадженої упроцесі виробництва і експлуатації та можливість зміни проекту на основізворотного зв'язку з споживачами. При цьому введені зміни не повинні впливати на якістьпродукції та на інші характеристики, запропоновані у початковій структуріпроекту.

Відділмаркетингу повинен забезпечувати якість продукції на всіх етапах економічногоциклу її життя, приділяючи при цьому особливу увагу забезпеченню якостіпродукції у період експлуатації, оскільки саме в цих умовах реалізуютьсяпроектні характеристики товару. Особлива увага в цей період приділяється такожпісляпродажному обслуговуванню продукції, якщо між замовником і постачальникомзв'язки закінчуються при підписанні договору на постачання, то це не стимулюєостаннього до покращення якості продукції і повернення знову до використанняданого продукту.


/>

Кінцевийспоживач продуктів інноваційної діяльності оцінює функції товару з точки зорузадоволення своїх потреб, а також його вартості та якості. Отже, інноваційнадіяльність тісно пов'язана з маркетингом, що показано на рис. 2.


Висновки

Вирішальнезначення для підвищення продуктивності праці й конкурентоспроможностівиробництва повинна мати ефективна інноваційна політика. Розвиток інновацій таїх використання повинно здійснюватися у всіх сферах економіки. Але все залежитьвід інноваційної та інвестиційної політики держави, поведінки суб'єктівгосподарювання, обсягів і структури інвестицій, можливість концентруванняостанніх на найбільш пріоритетних напрямках, стабільності політичної,соціально-економічної ситуації, сприятливого інвестиційного клімату у державі. Забезпечити стабільний іконкурентоспроможний розвиток національної економіки в умовах глобалізаціїгосподарського життя можна тільки у разі використання інноваційно-інвестиційноїмоделі. Органічне поєднання інноваційної та інвестиційної діяльності, вкладаннябільших обсягів коштів у сучасні інноваційні технології та виробництвоінноваційних продуктів, треба розглядати як найважливішу передумову ефективногофункціонування української економіки. Тому проблема належного інвестування новацій повиннаґрунтуватися як на основі самофінансування, залучення приватного та іноземногокапіталу так і за активної участі держави.

Необхіднозазначити, що для досягнення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльностіпідприємств необхідно:

•  постійноудосконалювати властивості та створювати нові зразки продукції, які маютьпереваги над вже існуючими на ринку;

•  вивчатиринок товарів, продавців та покупців та реакцію на інноваційний товар;

•  оцінюватиконкурентоспроможність шляхом порівняння параметрів нової продукції з параметрамибази порівняння;

•  проаналізуватидоцільність та прибутковість інвестиційно-інноваційного проекту.


Література

1.Виноградов О.А. Методи аналізуконкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу// Актуальніпроблеми економіки. — 2006, № 1. — С. 65-73.

2.Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективностіінвестицій та пріоритетні напрямки їх реалі зації. — К.: ВІРА-Р, 1999. — 320 с.

3.Кардаш В.Я., Павленко І.А.,Шафалюк О.К. Товарнаінноваційна політика: Під ручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 266 с.

4.Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями — СПб.: Питер, 2001. — 240 с.

5.Устенко О. Інноваційне підприємництво вУкраїні: стан та перспективи розвитку// Економіка. Фінанси. Право. — 1999, № 6.- С. 11-14.

6.Шира Т.Б. Вплив інноваційно-технологічногопотенціалу підприємства на конкурен тоспроможність інноваційного продукту//Фінанси України. — 2006, № 1. — С. 43-51.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу