Реферат: Організація роботи підприємства

1. Організація роботи оптовоготорговельного підприємства ТОВ ВКФ «Блиск»

1.1 Матеріально-технічна базапідприємства

ТОВ ВКФ «Блиск»оснащений всім необхідним для безперервної роботи обладнанням. Так як складналежить до малих тут недоцільно впроваджувати засоби автоматизації, а тому дляпокращення умов праці проведено механізацію виробничого обладнання.

На підприємствівикористовується таке виробниче обладнання:

1.        ваговимірювальнеобладнання –– ваги напівавтоматичні стаціонарні. Використовуються при прийманнітоварів для перевірки фактичної наявності сумішей і її порівняння з вказаною усупровідних документах.

2.        вантажно-розвантажувальнеобладнання, а саме засоби малої механізації –– вантажні візки та домкрати.Застосовуються для збільшення продуктивності праці вантажників під часздійснення вантажно-розвантажувальних операцій.

На даний час всеобладнання на фірмі «Блиск» знаходиться у належному стані та вдостатній кількості для здійснення безперебійного функціонування підприємства,відповідаючи всім вимогам охорони праці і безпеки. Такий стан є результатомчіткого контролю за технічним станом обладнання, його своєчасного ремонту ізаміни при моральному та фізичному зносі.

Окрім виробничого персоналу на підприємстві також працюють управлінці іїх діяльність теж потребує використання певного обладнання. Тому на ТОВ ВКФ «Блиск»використовується таке офісне обладнання:

1.        стаціонарнітелефони забезпечують зв’язок між директором, бухгалтером та завідуючим складомдля пришвидшення видачі розпоряджень і їх виконання;

2.        комп’ютерно-обчислювальнатехніка –– комп’ютери з відповідними бухгалтерськими та економічними програмамивстановлені в кабінеті директора і головного бухгалтера;

3.        копіювальнатехніка розміщена в кабінеті завідуючого складом і включає принтер та ксерокс.

Звищепереліченого зрозуміло, що підприємство в повному обсязі забезпечене яквиробничим так і офісним обладнанням.

1.2 Правила охорони праці,протипожежної безпеки, санітарні вимоги щодо утримання приміщень фірми «Блиск»

На ТОВ ВКФ «Блиск»виконуються всі правила щодо охорони праці, санітарії та протипожежної безпеки.

При появі новогопрацівника на підприємстві він проходить інструктаж з питань охорони праці тапротипожежної безпеки. Інструктаж проводиться завідуючим складом. При виявленнінедостатності знань з питань охорони праці чи протипожежної безпеки працівникидопускаються до роботи лише після проходження навчання з відповідних дисциплін.

В ходіінструктажу обговорюються такі питання:

1.        доведеннядо відома працівника, що приймається на роботу графіків проходження медичнихоглядів, навчань та інструктажів з питань охорони праці і протипожежноїбезпеки;

2.        правилароботи з обладнанням та окремими видами продукції;

3.        поняттягігієни праці та виробничої санітарії, ознайомлення з відповідними нормативнимиактами з вищенаведених питань;

4.        ознайомленняз наявними засобами протипожежної безпеки, які є на підприємстві та правиламищодо їх застосування в відповідних ситуаціях;

5.        доведеннядо відома працівника порядку необхідних дій у випадку виявлення на територіїскладу задимлення чи загорання;

6.        відповідальністьза порушення вищеперелічених правил.

Результатомпроведення інструктажу є письмове підтвердження працівника про ознайомлення зцими правилами, яке вноситься до журналу з інструктажів.

На фірмі завжди усправному стані знаходяться засоби протипожежного захисту і зв’язку.Забезпечення пожежної безпеки покладено на директора підприємства.

1.3 Функціональні обов’язкиматеріально відповідальних осіб

Матеріальнувідповідальність на ТОВ ВКФ «Блиск» несуть завідуючий складом таголовний бухгалтер.

Завідуючийскладом на підприємстві виконує такі функції:

·         визначаєвимоги до товарів, а також відповідність їх якості стандартам, технічнимумовам, укладеним договорам та іншим нормативним документам;

·         здійснюєконтроль за виконанням договірних зобов'язань, надходженням і реалізацієютоварів;

·         береучасть у підготовці даних для складання претензій на постачання неякіснихтоварів і відповідей на претензії замовників;

·         контролюєнаявність товарів на складі;

·         здійснюєзв'язок з постачальниками і споживачами й оформляє документи на відвантаженнята одержання товарів відповідно до затверджених планів;

·         береучасть у розробці і впровадженні правил з матеріально-технічного забезпечення,збуту, контролю якості товарів, організації їх транспортування і збереження;

·         контролюєсвоєчасність відвантаження зворотної тари;

·         береучасть у проведенні інвентаризацій, вивчає причини утворення зайвихнаднормативних матеріальних ресурсів і «неліквідів», вживає заходи поїх реалізації;

·         здійснюєконтроль за дотриманням правил збереження товарів на складі, підготовкоютоварів до продажу;

·         оформляєнеобхідні документи, пов'язані з постачанням і реалізацією продукції, складаєзвітність по установлених формах.

Завідуючийскладом має право подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної зпередбаченими інструкцією обов'язками, вимагати від директора підприємства,свого безпосереднього керівника сприяння у виконанні обов'язків, передбаченихпосадовою інструкцією.

Завідуючийскладом несе матеріальну відповідальність:

–         заненалежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбаченихпосадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим законодавствомУкраїни;

–         заправопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, — у межах,визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавствомУкраїни;

–         зананесені матеріальні збитки — у межах, визначених чинним трудовим і цивільнимзаконодавством України.

Саметому враховуючи вищенаведене до завідуючого складом висувається рядкваліфікаційних вимог, а саме він повинен знати:

·  діючі цінники і прейскуранти,нормативи запасів товарів;

· постанови,розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, щостосуються матеріально-технічного забезпечення і збуту товарів;

·  номенклатуру й асортименттоварів, що реалізує підприємство;

· основиекономіки, організації праці і керування на підприємствах торгівлі;

·  правила внутрішньоготрудового розпорядку;

· стандартиі технічні умови на товари, основні їхні властивості та якісні характеристики;

·  правила і норми охоронипраці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

· порядокукладення господарських договорів;

· методиобліку товарів, розрахунку потреби в них.

Головнийбухгалтер на ТОВ ВКФ «Блиск» виконує такі функції:

·  забезпечує дотримання напідприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,складання і подання в установлені строки фінансової звітності –– наказ проорганізацію бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства (див.дод.6);

·  здійснює контроль заефективним використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

·  здійснює контроль за порядкомоформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків та платіжнихзобов’язань;

·  веде оперативний облікнадходження і реалізації товарів;

·  бере участь у проведенніінвентаризацій, вивчає причини утворення зайвих наднормативних матеріальнихресурсів і «неліквідів», вживає заходи по їх реалізації;

·   та інші функції зазначені вПосадовій інструкції головного бухгалтера див.дод.7.

Головнийбухгалтер на підприємстві несе матеріальну відповідальність за оборотні активи,що знаходяться на рахунках підприємства і за виконання своїх посадовихобов’язків в межах визначених посадовою інструкцією та чинним законодавствомУкраїни.

1.4 Рекламнадіяльність фірми «Блиск»

Підприємство «Блиск»для завоювання нових клієнтів та популяризації своєї марки серед населеннясистематично проводить різноманітні рекламні заходи. Рекламу для фірми виконуєрекламне агентство ПП Рітц.

ТОВ ВКФ «Блиск»широко застосовує такі види рекламування:

1.     реклама впресі;

2.     радіореклама;

3.     зовнішняреклама;

4.     випускноворічних рекламно-подарункових видань;

5.     проведеннявиставок-продажів.

Оголошення профірму та її діяльність близько півроку тому можна було зустріти в такихмісцевих газетах як "Інтерес" та «Ехо».

Рекламніоголошення на радіо звучали в ефірі місцевої радіостанції «Житомирськахвиля».

Зовнішня рекламає ефективним засобом рекламування, адже вона розрахована на сприйняття широкимиверствами населення. Фірма використовує такі елементи зовнішньої реклами яквивіска та вказівники. Вказівники розміщені в центрі міста неподалік відмісцезнаходження самої фірми, що значно спрощує її пошук новими клієнтами. Такяк неподалік від ТОВ ВКФ «Блиск» розміщена ще одна фірма ПП «Осіріс»вивіска відіграє важливу роль у виборі який зробить потенційний клієнт.

Новорічнірекламно-подарункові видання є ефективним видом друкованої реклами тому, щовони мають високу проникаючу здатність. Фірма «Блиск» найчастішезамовляє кишенькові табель-календарі ілюстровані зразками товарного асортиментута фірмові настільні календарі і записники з фірмовою символікою –– логотипом.

У другій половині2005 року фірма брала участь в спеціалізованій виставці-продажу будівельнихматеріалів та супутніх товарів на якій були представлені фірми з районівЖитомирської області. Таким чином про ТОВ ВКФ «Блиск» дізналися і замежами нашого міста.

Отже підводячипідсумок організації роботи оптового підприємства ТОВ ВКФ «Блиск»слід зазначити, що підприємство в повному обсязі забезпечене офісним тавиробничим обладнанням. Оновлення виробничого та офісного обладнанняпроводиться в разі настання його морального чи фізичного зносу в інших випадкахпроводиться ремонт і систематичний огляд. Це дає змогу запобігти виникненнюполомок і в результаті забезпечує безперебійну роботу підприємства. На фірмі «Блиск»створено всі належні умови праці, відповідний мікроклімат та належні санітарніумови. Своєчасно і систематично проводяться інструктажі та навчання з питань охоронипраці і протипожежної безпеки, засоби протипожежного захисту утримуються усправному стані і завжди готові до використання. Матеріальна відповідальністьна підприємстві покладена на завідуючого складом та головного бухгалтера. Такожслід відзначити рекламну діяльність фірми спрямовану не лише на залученняякомога більшої кількості нових клієнтів, а й на утримання вже існуючих. Абидосягти кращих результатів від проведення рекламних акцій слід частіше даватирекламу в місцеві газети, особливо в газети рекламних оголошень, такожнеобхідно поновити участь у виставках-продажах, які систематично проходять внашому місті.


2. Торговельні процеси напідприємстві «Блиск»

2.1 Закупка і продаж товарів наТОВ ВКФ «Блиск»

При оптових закупівлях і продажу товарів важливе значення маєузгодження і оформлення договорів постачання, а також прикладених до нихспецифікацій. Ці документи є чіткими, передбачати об'єми постачання,розгорнений асортимент, терміни і умови постачання товарів. Оформленнядоговорів постачання виробляється відповідно до Положення про постачаннянепродовольчих товарів. Зразок договору постачання укладеного між ТОВ ВКФ «Блиск»та ТОВ «Укрспецтехніка» наведено в дод.8, а зразок супровіднихдокументів –– накладної в дод.9.

Виконання договорів постачання товарів вимагає оперативногоконтролю, який ведеться в спеціальній книзі. Контроль здійснюється поасортименту, передбаченому договором постачання і прикладеними до ньогоспецифікаціями, а підсумки підводяться в фактичні терміни постачання.

Формування торговельного асортименту товарів на складіоптового підприємства і управління товарними запасами –– це робота, що вимагаєвеликих знань і умінь.

На фірмі «Блиск» торговий асортимент товаріввідповідає попиту населення; він постійно змінюється, розширяється, оновлюєтьсяі гнучко змінюється залежно від попиту населення. Торговий асортимент тіснопов'язаний з товарними запасами і управлінням ними. Так, розширення асортиментутоварів на торговельному підприємстві «Блиск» вимагало збільшеннятоварних запасів і ускладнення методів управління. З цією метою товариоб'єднали в окремі групи і підгрупи по різних ознаках: призначенню,властивостям і частоті попиту.

Управління асортиментом товарів на ТОВ ВКФ «Блиск»передбачає розробку раціональних переліків товарів, розмірів і структуритоварних запасів для кожної підгрупи товарів і визначення системи оперативногоконтролю за їх станом. Для безперебійної торгівлі необхідні товарні запаси вширокому асортименті та нормованому розмірі.

Управліннятоварними запасами на фірмі «Блиск» ставить за свою мету не допускативідхилень запасів від встановлених розмірів, які залежать від розмірупоступаючих партій товарів і частоти їх завезення. Тобто управління товарнимизапасами найтіснішим чином пов'язане з оптовими закупівлями і продажем товарів,а також з узгодженням змісту договорів постачання. Від його організації багатов чому залежать безперебійна торгівля, задоволення попиту населення, виконанняплану товарообігу і інших показників роботи підприємства. Раціональне товаропостачаннядозволяє забезпечити безперебійну торгівлю при мінімальних запасах, що підвищуєефективність функціонування.

Фірма «Блиск»працює лише з вітчизняними постачальниками. Основним критерієм при виборіпостачальників є дотримання співвідношення «ціна––якість» саме томубільшість договорів на постачання укладено з київськими фірмами.

Оптове торгове підприємство «Блиск» закуповуєтовари у постачальників для їх подальшої реалізації роздрібним торговимпідприємствам і організаціям.

Під оптовим продажем товарів прийнято розуміти реалізацію їхкрупними партіями, що здійснюється між торговими підприємствами (організаціями)по безготівковому розрахунку згідно з угодами поставки. Він є складовоючастиною комерційної діяльності оптового торговельного підприємства.

При оптовомупродажі, як і при оптовій закупівлі товарів, встановлюються господарськізв'язки між оптовими і роздрібними торговими організаціями і підприємствами.

В процесіскладського оптового товарообігу фірма «Блиск» проводить продаж(відпуск, відвантаження) товарів з своїх складів. Фірма «Блиск» немає власних роздрібних торговельних магазинів або довгострокових договорів зроздрібною торгівельною мережею, тому не використовує транзитний товарооборот–– продаж товарів через роздрібну мережу.

Для раціональної організації оптового продажу товарів великезначення має її оперативне планування. Оперативний план оптового продажутоварів на ТОВ ВКФ «Блиск» розробляється на основі плану оптовоготоварообігу і узгоджується з оперативним планом закупівель товарів. Воперативному плані оптового продажу товарів вказуються конкретні суми поставкикожної товарної групи, визначаються терміни прийому замовлень на поставкутоварів і укладення договорів поставки.

Оперативнепланування оптового продажу товарів на фірмі «Блиск» проводиться длязабезпечення своєчасного проведення операцій по реалізації оптовимипідприємствами закуплених товарів. В ході виконання оперативних планів можевиникнути необхідність в їх уточненні і зміні.

Оперативні плани позитивно впливають на загальнуорганізацію роботи підприємства «Блиск»:

·  налагоджується планомірність іритмічність в проведенні операцій з оптового продажу товарів;

·  покращується обслуговуванняпокупців.

При організації продажу товарів зі складу важливе значеннямає створення широкого асортименту товарів, забезпечення оптового продажутоварів в сортованому вигляді.

Основною формою продажу товарів на ТОВ ВКФ «Блиск»є продаж по особистому відбору, що здійснюєтьсяпредставниками покупців. Особистий відбір товарів дозволяє представнику покупцяознайомитися з асортиментом товарів, що є на складі, при необхідності одержатикваліфіковану консультацію про якість і властивості товарів і підібрати тітовари, які найповніше задовольнять попит покупців.

Товари на складахрозміщують по групах, а усередині груп по видах, матеріалах виготовлення іінших товарних ознаках. За кожною товарною групою закріплюється постійне місце,що полегшує підбір товарів покупцями. На групи товарів складають каталоги,проспекти їх асортименту (див.дод. 10).

Для постійнихклієнтів на фірмі «Блиск» діє гнучка система знижок –– чим більшапартія закупленого товару тим більшу знижку отримує замовник. Всі ці данівідображені у прайсах на товари фірми (див.дод.11).

Коли покупецьвизначився з розміром замовлення та видом товару він укладає договір постачання(див. дод.8), який є кінцевим етапом оформлення закупки і регулює відносини міжпостачальником –– ТОВ ВКФ «Блиск» та покупцем –– клієнтом.

В договорівказуються такі пункти:

·  найменування, кількість ірозгорнутий асортимент товарів, що поставляються;

·  якість і сорт товарів;

·  загальний строк дії договорута фактичний строк поставки товару;

·  ціни на товари, загальна сумадоговору, торговельно-збутові знижки;

·  порядок розрахунку(готівковий чи безготівковий);

·  відповідальність сторін запорушення умов договору;

·  сторони також можуть внестидо договору і інші додаткові умови .

2.2 Торговельно-технічні процесина складах ТОВ ВКФ «Блиск»

Торговельно-технічні процеси на складі «Блиск»складаються з комплексу операцій пов'язаних з розвантаженням транспорту,підготовкою до приймання і прийманням товарів, їх розміщенням на зберігання ізберіганням, підготовкою до відпуску і відпуском. Всі операціїторговельно-технологічних процесів, що виконуються на підприємстві, умовно поділяютьсяна основні і допоміжні.

Доосновних операцій відносять операції, пов'язані з прийманням, зберіганням,сортуванням і відпуском товарів; до допоміжних — розвантаження транспортнихзасобів, фасування.

Наторговельно-технічні процеси ТОВ ВКФ «Блиск» впливає ряд чинників:

· розміртоварів що поступають на склад та відвантажуються з нього;

· фізико-хімічнівластивості товарів;

· умови іпорядок їх зберігання.

Організаціяторговельно-технічних процесів на складі вимагає виконання окремих операцій всуворо встановленому порядку для забезпечення рівномірної і безперервної роботискладу.

Нафірмі «Блиск» торговельно-технічні процеси відбуваються за такоюсхемою:

/>

I. На ТОВ ВКФ «Блиск»використовується механізований спосіб розвантаження транспорту, що здійснюєтьсяза допомогою підйомного обладнання і різних механізмів за участю окремих членівбригади вантажників.

Всітранспортні засоби, що доставили товар на склад, розвантажуються у встановленітерміни. За затримку транспорту під розвантаженням стягається штраф.Вивантажені товари направляються на різні ділянки приймання товарів залежно відїх асортименту для перевірки кількості і якості.

Прирозвантаженні транспортних засобів на фірмі «Блиск» сувородотримуються встановлені правила виконання навантажувально-розвантажувальнихробіт і звертається увага на спеціальну маркування вантажів: «Обережно»,«Верх», «Не кантувати» і т. п., що має велике значення длязбереження товарів.

Працівники,зайняті на розвантаженні транспортних засобів, знають і дотримуються правилбезпеки.

Так як склад фірми «Блиск» є невеликим зарозміром не має потреби у створенні диспетчерської служби.

Розвантаженняавтотранспорту проводиться так: звіряються дані, вказані в товарно-транспортнійнакладній (див.дод.9), з даними, вказаними в рахунках-фактурах, і фактичноюнаявністю товару. Якщо кузов автомашини, що доставила товар, опломбований, тоспочатку перевіряються цілісність пломб і їх відтиски, а потім вже проводитьсярозвантаження товарів, що поступили.

Розвантаженняздійснюється з використанням підйомно-транспортних машин і вручну.

II. Приймання товарів на складімає важливе значення для контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностейі виконанням договірних зобов'язань постачальника.

Приприйманні товарів на фірмі «Блиск» керуються Інструкціями про порядокприймання товарів по кількості і якості, стандартами, технічними умовами ііншими нормативними актами.

Прийманнятоварів на складі проводиться по кількості і якості. Його здійснює матеріальновідповідальна особа –– завідуючий складом. Він добре знає нормативні акти, щорегулюють приймання товарів на складах, асортимент товарів і технологіювиконання операцій по прийманню окремих видів товарів.

Товари на складі приймаються на спеціально відведенійта обладнаній для цього ділянці для приймання, площею 10 кв.м.

Прийманнятоварів по кількості на ТОВ ВКФ «Блиск» проводиться відповідно до Інструкції пропорядок приймання продукції виробничо-технічного призначення по кількості. ЦяІнструкція застосовується у всіх випадках, коли ГОСТами, технічними умовами,або іншими обов'язковими правилами не встановлений інший порядок приймання.

На складі ТОВ ВКФ «Блиск» проводитьсяпопереднє і остаточне приймання товарів. Попереднє приймання товарів, щопоступають на склад в справній тарі, проводиться при розвантаженні транспортнихзасобів. Потім товар поступає на ділянку приймання, де проходить його остаточнеприймання.

Товар, щопоступив у відкритій або пошкодженій тарі, приймається відразу остаточно.Приймання товарів на фірмі «Блиск» здійснюється в наступні терміни:

· товарів,що поступили без тари, у відкритій або пошкодженій тарі, –– у моментнадходження;

·  товарів, що поступили всправній тарі, по масі брутто і кількості місць — у момент надходження насклад, по масі нетто і кількості товарних одиниць в кожному місці — одночасно зрозкриттям тари,

Перевіркакількості товару, що поступив на склад, проводиться шляхом перерахунку, товарув тих одиницях, які вказані в супровідних документах.

Якщонаявність товару відповідає кількості, вказаній в супровідних документах, топриймання товару оформляється розпискою завідуючого складом в документіпостачальника. З цього часу завідуючий складом несе повну матеріальнувідповідальність за прийнятий товар. Прийнятий товар оприбуткується ізаписується в товарний звіт.

Якщопри прийманні товару на фірмі «Блиск» знайдена недостача, то подальшеприймання товару припиняється. Про виявлену недостачу товару складається акт запідписом завідуючого складом та головного бухгалтера. Для участі в подальшомуприйманні товару і складання двостороннього акту викликається представникпостачальника. Акт приймання товарів затверджує директор –– Дергачов Г.В. в тойже день або в наступний.

Прийманнятоварів за якістюпроводиться на ТОВ ВКФ «Блиск» відповідно до Інструкції про порядокприймання продукції виробничо-технічного призначення за якістю. Ця Інструкціязастосовується у всіх випадках, коли ГОСТами, технічними умовами, або іншимиобов'язковими правилами не встановлений інший порядок приймання.

Прийманнюі оприбутковуванню підлягає тільки доброякісний товар. Приймання товару заякістю на фірмі «Блиск» проводиться не пізніше 20 днів з моментупоставки. При встановленні розбіжності в якості складається акт і подальшеприймання товару припиняється. Для участі в подальшому прийманні викликаютьпредставника постачальника.

Визначенняякості товару проводиться шляхом органолептичної оцінки –– оцінюється виглядтовару, його запах, правильність маркування.

Привстановленні розбіжностей за якістю товару складається акт. У ньому даєтьсяточний опис якісних недоліків товару з вказівкою причин їх виникнення. Актскладається відповідно до вимог Інструкції і затверджується директором непізніше за 3-денний термін після його складання.

III, IV Поступаючи на зберігання товари розміщуютьсявідповідно до фізико-хімічнихвластивостей. Основу асортименту займають будівельні матеріали, тому ірозміщуються в не утепленому складі. При розміщенні товарів на зберігання сліддотримуватись правил товарного сусідства. На фірмі «Блиск»використовують стелажне та штабельне укладання товарів.Штабельне укладання товарів використовується для зберігання фасованоготовару в мішках, рулонах, скатках –– рулонний утеплювач, сухі суміші, цемент...Стелажне укладання використовується для тих товарів,які не можуть укладатися в штабеля –– вагонка, кути, сайдинг, лаки та фарби...На складі використовується природна вентиляція. Для попередження злежування товарів проводять їхсистематичне очищення і перекладання.

V,VIВідбір товару ійого підготовка до відвантаження є найбільш важливими операціямиторговельно-технічного процесу. На ТОВ ВКФ «Блиск» використовуютьіндивідуальний відбір товарів для кожного покупця по рахунку-фактурі. Відібранітовари звіряють з замовленням покупця по кількості, найменуванню і якості, апотім упаковують. Товар упаковують в інвентарну упаковку, а при замовленнівеликої партії товару його відпускають безпосередньо в зовнішній транспортнійтарі без переупаковки.

VIIВідпуск товарівзавершує торговельно-технічні процеси на складі і оптовий продаж товарів. Нафірмі «Блиск» відпуск товарів покупцям відбувається безпосередньо зіскладу.

Привідпуску товару з складу безпосередньо покупцю представник покупця пред’являєналежно оформлену довіреність на право отримання товару, яка додається допершого екземпляра рахунку-фактури. У рахунку-фактурі одержувач розписується вотриманні товару, а завідуючий складом — в його видачі. Всі товари, вказані врахунку-фактурі, відразу відвантажуються і вивозяться зі складу. Частковеотримання товарів або їх відпуск без документів заборонені. При відпускутоварів особлива увага приділяється завантаженню транспорту, а саме слід сувородотримуватись маркування на тарі, аби запобігти псуванню товарів.

Отжепідводячи підсумок торговельних процесів на підприємстві «Блиск» слідзазначити, що впровадження транзитного товарообороту значно збільшить прибуткипідприємства. Адже складський оптовий товарооборот пов’язаний із значнимзбільшенням витрат, що виникають при зберіганні товару (прийманні, сортуванніта відпуску). Також при використанні складського товарообороту уповільнюється товарообіг,що теж призводить до збільшення суми та рівня витрат. Для впровадженнятранзитного товарообороту фірмі «Блиск» слід укласти кількадовгострокових договорів на постачання товару з місцевими магазинамибудівельних матеріалів, зацікавивши останніх гнучкою системою знижок, щодіятиме при закупці дуже великих партій товару. Слід відзначити відміннуорганізацію торговельно-технічних процесів, що дозволяє фірмі запобігатинеобґрунтованому збільшенню витрат. Всі торговельно-технічні процеси напідприємстві відбуваються за встановленою схемою, що значно спрощує процесприймання та відвантаження товару. Всі вищеперераховані процеси механізовані,що дозволяє підвищити продуктивність праці персоналу, а це в свою чергу забезпечує рівномірну ібезперервну роботу складу.


Висновки тапропозиції

Охарактеризувавшидіяльність ТОВ ВКФ «Блиск» з чистим місячним прибутком близько 1080гривень робимо висновок про те, що підприємство працює рентабельно.

Фінансовадіяльність магазину за IX місяців 2006 року є позитивною. Об'єм реалізаціїпродукції виріс а питома вага витрат в товарообороті зменшилась, що позначилосяна збільшенні прибутку від реалізації будівельних матеріалів.

Щодоорганізації роботи оптового підприємства ТОВ ВКФ «Блиск» слідзазначити, що підприємство в повному обсязі забезпечене офісним та виробничимобладнанням. Механізація виробничого обладнання дозволяє підвищитипродуктивність праці персоналу, а це в свою чергу забезпечує рівномірну і безперервнуроботу складу. Оновленнявиробничого та офісного обладнання проводиться в разі настання його моральногочи фізичного зносу в інших випадках проводиться ремонт і систематичний огляд.Це дає змогу запобігти виникненню поломок і в результаті забезпечуєбезперебійну роботу підприємства.

На фірмі «Блиск»створено всі належні умови праці, відповідний мікроклімат та належні санітарніумови. Своєчасно і систематично проводяться інструктажі та навчання з питаньохорони праці і протипожежної безпеки, засоби протипожежного захистуутримуються у справному стані і завжди готові до використання. Матеріальнавідповідальність на підприємстві покладена на завідуючого складом та головногобухгалтера.

Також слід відзначитирекламну діяльність фірми спрямовану не лише на залучення якомога більшоїкількості нових клієнтів, а й на утримання вже існуючих.

Слідвідзначити відмінну організацію торговельно-технічних процесів, що дозволяєзапобігати необґрунтованому збільшенню витрат. Всі торговельно-технічні процесина підприємстві відбуваються за встановленою схемою, що значно спрощує процесприймання та відвантаження товару.

Нафірмі «Блиск» використовується складський оптовий товарооборот,пов’язаний із значним збільшенням витрат, що виникають при зберіганні товару(прийманні, сортуванні та відпуску). Також при використанні складськоготоварообороту уповільнюється товарообіг, що теж призводить до збільшення сумита рівня витрат, а значить до зменшення прибутку.

Приймаючидо уваги все вищеперелічене можна дати такі рекомендації щодо поліпшеннядіяльності підприємства:

·         длядосягнення кращих результатів від проведення рекламних акцій слід частішедавати рекламу в місцеві газети, особливо в газети рекламних оголошень, також необхіднопоновити участь у виставках-продажах, які систематично проходять в нашомумісті;

·         щобзменшити витрати пов’язані з зберіганням товару і збільшити прибуток слідвпровадити транзитний товарооборот. Фірмі «Блиск» слід укласти кількадовгострокових договорів на постачання товару з місцевими магазинамибудівельних матеріалів, зацікавивши останніх гнучкою системою знижок, щодіятиме при закупці дуже великих партій товару.


Списоквикористаних джерел

Види джерела Назва Закони України

1.      ЗУ «Про захист прав споживачів», за редакцією 2006 р.

2.      ЗУ «Про охорону праці», за редакцією 2005р.

3.      ЗУ «Про пожежну безпеку», за редакцією 1997 р.

Постанови Кабінету Міністрів і Верховної Ради України

1.      Про порядок заняття торгівельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення від 08.02.95 №108

2.      Правила продажу непродовольчих товарів: Наказ МЗЕЗТоргу України від 27.05.96 №294

Словники 1. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н.Азрилияна. –– м.: Фонд «Правовая культура», 1994 Навчальна і навчально-методична література

1.А.Ф.Моргун, С.Е.Кайструков, С.И.Борак. Технология торговых процессов.Учебник.М. Издательство «Экономика» –– 1986г.

2. Осовська Г.В. Основи менеджменту. –– К.: Кондор, 2002.

3. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручн. для вузів. –– Тернопіль: Карт-бланш, 1997.

4. Шегда А.В. Основы менеджмента. Учебн. пособ. –– К.: Знання, КОО, 1998.

Періодичні видання

1.      Журнал «Все про бухгалтерський облік» № 6 2006р.

2.      Газета «Урядовий кур’єр» №10 2006 р.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу