Реферат: Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРАТОВАРОЗНАВСТВА ТА МАРКЕТИНГУ

КУРСОВАРОБОТА

здисципліни „Організація торгівлі”

натему: Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищенняїї ефективності

Роботувиконано за матеріалами МПП „ФермерСервіс”

Вінниця2007


ЗМІСТ

Вступ

1. Принципита завдання торговельних підприємств щодо здійснення комерційної роботи

2. Короткаорганізаційно-економічна характеристика малогоприватного підприємства „ФермерСервіс”

3. Організаціявивчення попиту та формування товарного асортименту в магазині

4. Комерційнізв’язки підприємства та порядок укладання договорів

5. Оцінкаефективності комерційної діяльності торговельного підприємства

Висновкита пропозиції

Література

Додатки


ВСТУП

Становленняринкової економіки, посилення конкуренції передбачає перехід до активноїкомерційної діяльності юридичних та фізичних осіб.

Суттєвоюособливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість назабезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсівз мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівліадміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характерурозвитку тощо.

Найбільший впливна підприємства має економічне середовище, зокрема спад виробництва, інфляційніпроцеси, рівень безробіття тощо. Все це негативно позначається на успішному функціонуванніроздрібних підприємств торгівлі.

Важливим аспектомкомерційної діяльності торговельних підприємств є дотримання принципів, яківиражають вимоги законів ринку збуту, вони є визначальними в організаціївзаємодії і побудови взаємовідносин суб’єктів ринку.

Одним ізелементів концепції комерції є намагання досягти цілі — торговці ставлять передсобою цілі, а потім застосовують певну стратегію для їх досягнення. Щобпосилити свої комерційні позиції на ринку, торговельні фірми проводять різністратегічні заходи.

У процесікомерційної діяльності торговельні організації та підприємства, а такожіндивідуальні підприємці вивчають попит населення і ринок збуту товарів,визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальниківтоварів, встановлюють господарські зв’язки, здійснюють оптову та роздрібнуторгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. Крім цього, проводятьроботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами,надання торгових послуг.

Предметом особливоїуваги є питання підвищення якості продукції. Підприємства, які не дотримуютьсякомерційних та технологічних вимог, санітарних правил та норм, поступововтрачають свої позиції на споживчому ринку.

Фірми повинніорієнтуватись не на товари, а на споживачів, якщо бажають сформувати такийпроцес торгівлі, який приносив би задоволення покупцям та спонукав би їх уподальшому користуватись послугами цих роздрібних підприємств. Підприємствамдуже важливо досліджувати та звертати особливу увагу на кінцевого споживача,оскільки їх „виживання”, функціонування на ринку залежить від спроможностізнаходити споживачів і задовольняти їхні запити та потреби.

Узагальнюючи всевище сказане можна зробити висновок про те, що комерційна діяльність торговельногопідприємства забезпечує переміщення та накопичення продукції у просторі тачасі, доводить товари від виробника до споживача, а також виконує ще ряд іншихважливих функцій, що й зумовлює актуальність обраної теми.

Метою роботи єознайомлення та аналіз комерційної діяльності торговельного підприємства тавизначення шляхів підвищення її ефективності.

Предметомдослідження є комерційна діяльність торговельного підприємства та шляхи їїпідвищення.

Об’єктомдослідження даної теми є мале приватне підприємство „ФермерСервіс”, що єюридичною особою та займається оптовою та роздрібною реалізацією товарівнародного споживання.

В роботі будутьрозглянуті наступні питання: принципи та завдання торговельних підприємств щодоздійснення комерційної роботи; коротка організаційно-економічна характеристикамалого приватного підприємства „ФермерСервіс”; організація вивчення попиту таформування товарного асортименту в магазині; комерційні зв’язки підприємства тапорядок укладання договорів; оцінка ефективності комерційної діяльностіторговельного підприємства.

Курсова роботависвітлюється на 48 сторінках комп’ютерного тексту і складається з вступу,п’яти питань, висновків та пропозицій, складається із 8 таблиць, 6 додатків,перелік літератури містить 15 джерел.


1. ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДОЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ

Суттєвоюособливістю комерційної діяльності у сучасних умовах є спрямованість назабезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсівз мінімальними витратами, подолання малої ефективності регулювання торгівліадміністративними методами, прискорення переходу до інтенсивного характерурозвитку тощо.

Концепціякомерції складається із чотирьох елементів: орієнтація на покупця,скоординовані дії, орієнтація на цінність, намагання досягти цілі.

Орієнтація напокупця означає те, що оптові та роздрібні торговці визначають характеристикита потреби своїх клієнтів і намагаються найбільш повно задовольнити ці потреби.

Підскоординованими діями розуміють усі плани та дії торговців, об’єднаних у єдинеціле для досягнення максимальної ефективності роботи.

Орієнтація націнність полягає у наступному. Торговельне підприємство намагається забезпечитивисоку цінність для клієнтів. Під цінністю розуміють:

-    створення магазину, що маєвисокий статус (бутик, торговельний центр, супермаркет), де пропонуються відомітоварні марки, новинки;

-    відповідність цін якостітоварів;

-    високий рівень сервісу таприваблива атмосфера для відвідування магазину;

-    зручність та швидкістьздійснення покупок;

-    наявність широкогоасортименту.

Одним ізелементів концепції комерції є намагання досягти цілі. Суть даного елементуполягає у тому, що торговці ставлять перед собою цілі, а потім застосовуютьпевну стратегію для їх досягнення. Щоб посилити свої комерційні позиції наринку, торговельні фірми проводять різні стратегічні заходи, зокрема:

-    беруть на озброєння стратегіюпостійного підвищення якості обслуговування покупців;

-    намагаються зробити процескупівлі найбільш приємним для покупців, вкладаючи значні кошти у сервіснуінфраструктуру, розважальні заходи;

-    інвестують у нові технології,докладаючи зусиль щодо скорочення витрат та зекономлені кошти прагнутьвитратити на підвищення якості обслуговування;

-    розширюють асортимент товарівабо роблять власні (магазинні) торгові марки, як це властиво відомимкорпоративним торговельним мережам;

-    об’єднуються з іншимикомпаніями для отримання конкурентних переваг, забезпечення чіткої організаціїкомерційної роботи та ритмічного товаропостачання завдяки створеннюрозподільчого центру у структурі об’єднання.

Важливим аспектомкомерційної діяльності торговельних підприємств є дотримання принципів, яківиражають вимоги законів ринку збуту, вони є визначальними в організаціївзаємодії і побудови взаємовідносин суб’єктів ринку. Основними принципамикомерційної діяльності є:

-    суворе дотримання чинногозаконодавства;

-    забезпечення високої культуриобслуговування покупців;

-    прийняття ефективнихкомерційних рішень;

-    економічна свобода та рівноправністьторгових партнерів;

-    сувора матеріальна тафінансова відповідальність сторін за виконання прийнятих зобов’язань;

-    спроможність вміло управлятифінансами;

-    максимально повне врахуванняінтересів і дій інших суб’єктів ринку, що необхідно з точки зору етикиповедінки комерсантів для досягнення поставлених ними стратегічних цілейкомерції;

-    вміння передбачати комерційніризики та враховувати їх наслідки;

-    націленість на досягненнякінцевого результату – прибутку;

-    виявлення особистої ініціативи,що необхідно для формування ділових якостей комерсанта;

-    виокремлення комерційнихпріоритетів, що передбачає постійне вивчення та знання усіх деталей комерційноїдіяльності;

-    активне використаннямаркетингових підходів у прийнятті комерційних рішень;

-    мобільність комерції, щовиявляється у своєчасному врахуванні вимог ринку. Це обумовлює необхідністьвивчення та прогнозування товарних ринків, розвиток і удосконалення реклами,залучення до комерційної діяльності інноваційних елементів, у разі потреби –зміну профілю діяльності, внесення змін в організації структури управлінняпідприємств.

У процесікомерційної діяльності торговельні організації та підприємства, а такожіндивідуальні підприємці вивчають попит населення і ринок збуту товарів,визначають потребу в них, виявляють джерела надходження і постачальниківтоварів, встановлюють господарські зв’язки, здійснюють оптову та роздрібнуторгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю. Крім цього, проводятьроботу щодо формування асортименту товарів і управління товарними запасами,надання торгових послуг.

За характеромфункцій, що виконуються, процеси, які здійснюються у торгівлі, можна поділитина два основних види:

-    комерційні (суто торгові);

-    технологічні (виробничі).

Комерційніпроцеси – це процеси, пов’язані зі зміною вартості, тобто з купівлею тапродажем товарів. До них належать організаційно-господарські процеси,безпосередньо не пов’язані з процесами купівлі-продажу, але які забезпечуютьбезперервність їх здійснення і не є виробничими (технологічними) – вивченняпотреб, укладання договорів купівлі-продажу, реклама та ін.

Основні процеси уторгівлі можна поділити на такі види:

-    вивчення та прогнозуванняспоживчого попиту, вивчення та виявлення потреб населення у товарах тапослугах;

-    виявлення та вивчення джерелпостачання та постачальників товарів;

-    організація раціональнихгосподарських зв’язків з постачальниками товарів, у тому числі укладаннядоговорів (контрактів) на постачання товарів, розробку та представленнязамовлень на товари; організація обліку та контролю за виконанням договірнихзобов’язань, різні форми комерційних розрахунків;

-    організація та технологіяпроведення оптових закупівель товарів у різних постачальників;

-    організація та технологіяоптового та роздрібного продажу товарів, у тому числі форм продажу товарів,умов їх застосування, якість обслуговування;

-    рекламно-інформаційнадіяльність щодо збуту товарів;

-    формування товарногоасортименту на складах та у магазинах, управління товарними запасами.

Технологічні (виробничі)процеси – це процеси, пов’язані з рухом товару як споживної вартості, та єпродовженням процесу виробництва у сфері обігу (транспортування, зберігання,пакування, фасування, підсортування та ін.).

Крім комерційнихта технологічних (виробничих) процесів у торгівлі надають також додатковіторгові послуги, оскільки здійснення актів купівлі-продажу товарів пов’язано зрізними операціями з обслуговування покупців.

Оптовіпідприємства повинні реорганізовувати свою роботу для того, щоб проводити її науспішних комерційних засадах, не лише забезпечувати умови для зберіганняпродукції певний час, організовувати постійне та безперервне постачання своїхклієнтів-покупців необхідними товарами, але й запропоновувати портфель послугкомерційно-сервісного обслуговування роздрібних та дрібнороздрібнихпідприємств, оптово-посередницьких структур.

До послуг, якінадаються оптовим підприємствами роздрібній торгівлі, належать:

-    інформування про наявність наоптових базах, складах товарів достатнього асортименту;

-    надання допомоги роздрібнимпідприємствам зі складання замовлень на доставку товарів; виконаннязамовлень-пропозицій магазинів щодо здійснення посередницьких операцій з їхреалізації іншим оптовим покупцям;

-    зберігання товарів,поставлених на підставі прямих господарських зв’язків, закуплених задецентралізованим постачанням, а також зберігання в оптовика сезонних запасів;

-    додаткова робота з формуваннятоварного асортименту, сортування та комплектування невеликих партій товарівдля роздрібних торговельних підприємств;

-    надання консультаційпрацівникам роздрібної торгівлі з питань властивостей та якості товарів, правилїх приймання та зберігання у магазинах, проведення маркетингових досліджень тавивчення попиту покупців;

-    організація постачаннятоварів за каталогами; рекламна діяльність, інформування про місця продажупродукції;

-    доставка населеннювеликогабаритних товарів, проданих за зразками, перевірка якості такомплектності.

Проте оптовимторговельним підприємствам необхідно приділити більше уваги тим послугам, якіроздрібні торговці не можуть безпосередньо отримати від виробників (постачаннятоварів у підсортованому вигляді, зберігання в оптовій ланці сезонних товарівтощо).

Передкомерційними службами торговельних підприємств в умовах ринкових відносинпостають такі завдання:

-    формувати відносини зпартнерами на взаємовигідних умовах, залучаючи до товарообороту продукціюпідприємств-виробників та інших постачальників різних форм власності, а такожіндивідуальних підприємців, зарубіжних постачальників;

-    забезпечувати виконаннядоговорів поставки, розвивати тривалі господарські зв’язки з постачальниками;

-    підвищувати рівень роботикомерційних служб із вивчення та прогнозування попиту на товари, розвиткурекламно-інформаційної діяльності;

-    своєчасно реагувати на зміни,що відбуваються на товарному ринку;

-    забезпечити комп’ютеризаціювиконання комерційних операцій з оптових закупівель і оптових продажів товарів,управління товарними запасами й оптимізацію асортименту товарів, контрольвиконання договірних шляхом створення автоматизованих робочих місцькомерсантів;

-    розширювати сферузовнішньоторговельної діяльності;

-    підвищуватиконкурентоспроможність та культуру торговельного обслуговування;

-    вивчати та прогнозуватиємність регіональних і товарних ринків;

-    мінімізувати рівеньгосподарських ризиків, пов’язаних із діяльністю торговельного підприємства;

-    сприяти максимізації чистогоприбутку та обґрунтованому його використанню.

Предметомособливої уваги є питання підвищення якості продукції. Підприємства, які недотримуються комерційних та технологічних вимог, санітарних правил та норм,поступово втрачають свої позиції на споживчому ринку.

Фірми повинніорієнтуватись не на товари, а на споживачів, якщо бажають сформувати такийпроцес торгівлі, який приносив би задоволення покупцям та спонукав би їх уподальшому користуватись послугами цих роздрібних підприємств.


2. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОГОПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ФЕРМЕРСЕРВІС”

Мале приватнепідприємство „ФермерСервіс” зареєстроване 1 грудня 1995 року виконавчимкомітетом Жмеринської міської ради, у відповідності з чинним законодавствомУкраїни. Підприємство створене з метою задоволення потреб суспільства,забезпечення інтересів засновника та отримання прибутку. Засновник підприємстває власником всього майна підприємства.

Підприємство єюридичною особою, має самостійний баланс, статутний фонд, розрахунковий,валютний та інші рахунки в банківських установах України, печатку з назвоюпідприємства, кутовий та необхідні інші штампи, володіє відособленим майном,має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав,вступати у зобов’язання, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному читретейському. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахункута самоокупності.

Підприємство„ФермерСервіс” створене з метою задоволення потреб в послугах, роботах, товарахта їх реалізації, отримання прибутку та задоволення інтересів засновника, атакож економічних та соціальних інтересів колективу.

Для реалізаціїсвоїх статутних завдань підприємство здійснює наступне:

-    оптова торгівля недержавнихорганізацій, крім споживчої кооперації;

-    посередницькі послуги прикупівлі-продажі товарів народного споживання;

-    заготівля;

-    неспеціалізована оптоваторгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

-    реалізація продовольчих танепродовольчих товарів народного споживання;

-    вирощування та реалізаціясільськогосподарської продукції;

-    здійснення торгово-посередницькоїдіяльності з відкриттям магазинів, кіосків, складів для реалізації закупленихтоварів;

-    проведенняекспортно-імпортних операцій з товарами народного споживання тасільськогосподарської продукції на засадах зовнішньоекономічної діяльності;

-    здійснення маркетингової,дилерської, брокерської та комівояжерської діяльності, виконання лізинговихоперацій;

-    відкриття представництв,філіалів, як на території України, так і за її межами;

-    інвестиційна діяльність.

Одним із основнихвидів діяльності підприємства є роздрібна торгівля товарами народного споживання,яка здійснюється магазином, загальна площа якого становить 145 м2.

Раціональневиконання операцій торговельно-технологічного процесу в магазині залежить віднаявності певних приміщень. За функціональним призначенням приміщення магазинуподіляють на такі групи: 1) торговельні приміщення (торговельний зал,приміщення для приймання та видачі попередніх замовлень, оформлення продажутоварів у кредит, кафетерій тощо); 2) приміщення для приймання, зберігання тапідготовки товарів до продажу (розвантажувальні рампи, приміщення для прийманнятоварів, комори); 3) підсобні приміщення (приміщення для зберігання тари,контейнерів, інвентарю); 4) службово-побутові приміщення (кабінет директора,конторські приміщення, кімната для приймання їжі і відпочинку тощо); 5)технічні приміщення; 6) комунікаційні приміщення.

Одним із основнихприміщень, де безпосередньо виконуються головні торговельно-технологічніоперації є торговельні приміщення, тобто торговий зал та приміщення, в якихнадаються додаткові послуги покупцям. Площа даного приміщення у магазині МПП„ФермерСервіс” складає 94,25 м2. Решта ж приміщень, а самеприміщення для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу, підсобніта службово-побутові приміщення займають відповідно 30, 13,5 та 7,25 м2.

Розміщенняприміщень визначається їх функціональним призначенням і особливостями торговельно-технологічногопроцесу магазину, проте необхідно дотримуватись певних вимог при плануванні.Торговельний зал безпосередньо зв’язують з приміщенням для зберігання товарів іпідготовки їх до продажу, що забезпечує своєчасне поповнення товарних запасів уторговельному залі найкоротшими шляхами руху товарних потоків. Приміщення длязберігання товарів розміщують відповідно до послідовності виконанняторговельно-технологічного процесу, створюючи можливості максимальноїмеханізації робіт з переміщення вантажів та забезпечуючи найкоротші шляхи доторговельного залу. Для збереження товарно-матеріальних цінностей вони повиннібути не прохідними. Службово-побутові приміщення розміщують окремо відприміщень для приймання, зберігання та підготовки товарів до продажу, але вониповинні мати зручний зв’язок з іншими групами приміщень і окремий вхід.

У торговельнихзалах магазинів для розміщення виставкового, робочого та резервного запасівтоварів використовують наступні види немеханічного обладнання: гірки, корпуснівироби торгового обладнання, автономне обладнання.

Гірки – найбільшрозповсюджений тип обладнання; за розташуванням поділяються на пристінні,острівні й привітринні, а за товарним профілем – на універсальні йспеціалізовані. Універсальні гірки застосовуються для демонстрації і продажубільшості продовольчих та деяких непродовольчих товарів. Спеціалізовані гіркипризначені для обмеженого асортименту товарів (хлібобулочних виробів,кондитерських і бакалійних товарів, тканин, взуття тощо). До корпусних меблівналежать прилавки, столи, подіуми, стенди для демонстрації товарів. Прилавкивикористовують для викладки і продажу продовольчих і непродовольчих товарів,пакування і розміщення реєстраторів розрахункових операцій. Столи призначенідля викладки і пакування товарів, перекладання товарів покупцями іззакупівельних кошиків у власні сумки.

Важливимпоказником, що визначає вибір торгових меблів та ефективність використанняплощі торговельного залу, є розмір експозиційної площі, тобто площі меблів,призначеної безпосередньо для розміщення та демонстрації товарів. Відношеннясумарної площі викладки до площі торгового залу визначає ступінь використанняторгового залу під викладку товарів, яка характеризується коефіцієнтомекспозиційної площі, що розраховується за формулою (1):

Ке = Sе/ Sт. з., (1)

де: Ке– коефіцієнт експозиційної площі;

Sе – експозиційна площа, м2;

Sт. з. – площа торговельного залу,м2.

Підставивши данідосліджуваного магазину в вищезазначену формулу ми визначили, що коефіцієнтдемонстраційної площі складає 0,71.

Ке =66,95/94,25=0,71.

А це свідчить проте, що площа обладнання використовується не зовсім ефективно, оскількиоптимальний розмір коефіцієнта експозиційної площі дорівнює 0,60 – 0,86. Данийпоказник можна збільшити за рахунок збільшення експозиційної площі, тобтозбільшення сумарної площі різних площин торговельно-технологічного обладнання,що використовується для показу і демонстрації товарів у торговому залі.

Ступіньраціональності добору комплекту меблів визначає також коефіцієнт установчоїплощі, що визначається відношенням сумарної площі, зайнятої торговими меблями,до площі торгового залу (формула 2):


Ку= Sу/ Sт. з., (2)

де: Ку– коефіцієнт установчої площі;

Sу — установча площа магазину, м2;

Sт. з. – площа торговельного залу,м2.

Ку=27,3/94,25=0,29.

Аналізуючизначення даного показника можна зробити висновок про те, що у магазині можназбільшити частину площі торговельного залу, що зайнята обладнанням, якепризначене для викладки товарів та проведення грошових розрахунків з покупцями,оскільки оптимальними параметрами коефіцієнта установчої площі є коефіцієнт, щоколивається в межах 0,27 – 0,32.

Особливо важливуроль у реалізації товарів відіграє викладання товарів у магазині. У практиціторгівлі розрізняють товарну та декоративну викладку. Товарна викладкаформується з товарів робочого запасу з метою одночасного їх показу та відпуску.Декоративна викладка формується з товарів виставкового запасу у виглядірізноманітних фігур, штабелів, пірамід тощо і завдяки цьому забезпечуєтьсяпривертання до них уваги покупців. Залежно від ступеня доступу покупців дотоварів виділяють відкриту та закриту викладку.

Для створеннямаксимальних зручностей для покупців та для ефективного використання площіелементів торгового обладнання при викладці товарів рекомендуєтьсядотримуватися наступних вимог:

-    викладати однорідні товари повертикалі для кращого їх огляду і відбору покупцями;

-    застосовувати для товарівробочого запасу найпростіші прийоми викладання;

-    викладати в оптимальній зоніогляду (в межах 1100-1600мм від підлоги)товари, швидка реалізація яких єпріоритетною для магазину;

-    викладати окремі зразкитоварів без упаковки або в прозорій упаковці для більш детального ознайомленняпокупця з пропонованим товаром.

Вибір того чиіншого виду викладки визначається методом продажу товарів та асортиментнимпрофілем магазину. У магазині підприємства „ФермерСервіс” здебільшого товарреалізується з відкритою викладкою методом індивідуального обслуговування. Загальнакількість працюючих магазину складає 22 чол., з яких 4– адміністративно-управлінськихпрацівника, 12 торговельно-оперативних та 6 допоміжних працівників. Вищим органомуправління підприємства є засновник. Виконавчим органом є директор, якийпризначається засновником. До компетенції засновника належить:

-    визначення основних напрямківдіяльності підприємства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

-    внесення змін до Статутупідприємства;

-    призначення та звільненнядиректора та головного бухгалтера;

-    затвердження річних звітівдіяльності підприємства;

-    створення, реорганізація таліквідація підприємства;

-    винесення рішень пропритягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;

-    прийняття рішень проприпинення діяльності підприємства, призначення ліквідаційної комісії.

Директорзаймається поточною діяльністю підприємства в тому числі:

-    забезпечує виконання поточнихта інших перспективних планів;

-    розпоряджається майномпідприємства, включаючи його грошові засоби;

-    представляє інтересипідприємства у всіх державних та іноземних організаціях, підписує договори,заключає угоди;

-    затверджує правилавнутрішнього трудового розпорядку, положення по оплаті праці та інші локальнінормативні акти підприємства.

Для того, щобторговельне підприємство успішно функціонувало необхідно провести глибокийаналіз його комерційної діяльності. Проводячи систематичний аналіз комерційноїдіяльності швидко і якісно оцінити результативність комерційної роботи, якпідприємства загалом, так і його структурних підрозділів, точно і своєчаснознайти і врахувати фактори, що впливають на кінцевий результат діяльності цьогопідприємства.

Найважливішимпоказником ефективності роботи торговельного підприємства є прибуток, в якомувідбиваються результати торговельної діяльності підприємства. Від розміруотриманого прибутку залежить поповнення фондів, матеріальне заохоченняпрацівників, сплата податків. Наявність прибутку свідчить про те, що витратиторговельних підприємств повністю покриваються прибутками від реалізаціїтоварів і надання послуг.

Одним із якіснихпоказників ефективності комерційної роботи є витрати обігу. Витрати обігуявляють собою виражені у грошовій формі витрати на здійснення торгівлі.Показник, який відображає кінцевий результат його господарської діяльності єрентабельність. Основні показники фінансово-господарської діяльності малогоприватного підприємства „ФермерСервіс” за останні три роки наведені в табл. 1.

Таблиця 1

Основні показникифінансово-господарської діяльності малого приватного підприємства„ФермерСервіс” за 2004 – 2006 роки

№ п/п Назва показника Роки Абсолютне відхилення, тис.грн Відносне відхилення% 2004 2005 2006 2004 2005 2004 2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 2283,7 2052,3 1344,6 -939,1 -707,7 58,9 65,5 2 Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 2001,5 1710,2 1120,5 -881 -589,7 56,0 65,5 3 Валовий дохід від реалізації продукції, тис.грн 199,3 285,6 882,5 683,2 569,9 442,8 309,0 4 Витрати обігу, тис. грн. 2014,4 1768,9 1121,1 -893,3 -647,8 55,7 63,4 5 Витрати обігу у відсотках до товарообороту, % 88,2 86,2 127,0 38,8 40,8 144,0 147,3 6 Витрати по заробітній платі, тис. грн. 32,6 31,3 32,4 -0,2 1,1 99,4 103,5 7 Матеріальні витрати, тис. грн. 10,0 85,9 19,8 9,8 -66,1 198 23,1 8 Виручка від реалізації на 1 працівника, тис. грн. 103,8 93,3 61,1 -42,7 -32,2 58,9 65,5 9 Виручка від реалізації на 1 торгово-оперативного працівника, тис. грн. 190,3 171,0 112,1 -78,2 -58,9 58,9 65,6 10 Прибуток, тис. грн. 2427,3 2162 2174,3 -253 12,3 89,6 100,6 11 Рентабельність товарообороту, % 106,3 105,3 161,7 55,4 56,4 152,1 153,6 12 Рентабельність витрат обігу, % 120,5 122,2 139,9 19,4 17,7 116,1 114,5 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Як видно з табл.1 виручка від реалізації у 2006 році в порівнянні з 2004 р зменшилась на 939,1тис. грн., або на 58,9 %, а відносно 2005 року – на 707,7 тис. грн., щостановить 65,6%.Відповідно зменшився чистий дохід від реалізації продукції у2006 році в порівнянні з 2004 роком на 881 тис. грн. (56,0%) та 589,7 тис. грн.у 2005 році, що складає 65,5%. Прибуток підприємства у звітному році складає 2174,3тис. грн., а це на 253 тис. грн. менше, ніж у 2004 році, тобто на 89,6%. Протев порівнянні із 2005 роком у 2006 році цей показник збільшився на 12,3 тис.грн., тобто на 0,6%, що пояснюється зменшенням витрат обігу та збільшеннямвалового доходу від реалізації продукції. Також спостерігається тенденціязбільшення рентабельності товарообороту та рентабельності витрат обігу. Так, у2006 році рентабельність товарообігу складає 161,7%, а це на 52,1 більше, ніж у2004 р та на 52,64% більше, ніж у 2005 році. Збільшення рентабельності витрат єнегативним явищем, що свідчить про великі витрати підприємства. Для зменшеннявитрат і збільшення прибутку необхідно підприємству впроваджувати сучаснетехнологічне та торговельне обладнання, удосконалювати організацію праці,зменшувати кількість працюючих. Таким чином, на підставі аналізу економічнихпоказників, можна зробити висновок, що досліджуване підприємство на даниймомент є рентабельним, але необхідно темпи зростання прибутку збільшуватипорівняно з темпами зростання товарообороту.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ТА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ В МАГАЗИНІ

Попит – це формавияву потреби, що забезпечується коштами. Обсяг попиту визначається сумоюкоштів, яка знаходиться у населення і може бути спрямована на купівлю товарів.Вивчення попиту – складовий елемент комерційної діяльності будь якихпідприємств, як виробничих, так і торговельних.

Розрізняють тривиди споживчого попиту:

-    реалізований попит;

-    незадоволений попит;

-    попит, що формується.

Реалізованийпопит – це складова попиту населення, що фактично задоволена у результатіпокупок товарів.

Незадоволенийпопит – це попит на товари, які на певний момент були відсутні у продажу.

Попит, щоформується – це попит на нові товари.

У маломуприватному підприємстві „ФермерСервіс” здійснюється постійна, комплексна,оперативна робота щодо вивчення попиту. Головною метою даної роботи є правильнеформування асортименту товарів і своєчасне поповнення його необхідними виробамизгідно зі змінами запитів обслуговуючого контингенту покупців. Оцінюванняпопиту має велике значення для визначення можливостей збуту товару, плануваннямаркетингових зусиль, обґрунтування рішення про можливе розширення цільовогоринку.

Для вивченняреалізованого попиту на товари підприємства найбільш прийнятним є балансовийметод, що ґрунтується на аналізі даних про рух товарів у підприємстві. Прицьому використовується формула товарного балансу:

Р= Зп +Н – Д — Зк, (3)

де: Р –реалізація товару за обліковий період (обсяг реалізованого попиту);

П – постачання;

Зп –запаси товарів на початок періоду;

Д — документованівитрати;

Зк –запаси товарів на кінець облікового періоду.

Наприклад,реалізація лікеро-горілчаних виробів у 2006 році в досліджуваному підприємствісклала:

Р= 3,2 + 280,4 –19,2=264,4 тис. грн.

Порівняльнахарактеристика даних про реалізацію лікеро-горілчаних та тютюнових виробівпоказана у табл. 2.


Таблиця 2

Реалізаціялікеро-горілчаної та тютюнової продукції в МПП „ФермерСервіс” за 2004-2006 роки

2004 2005 2006 Найменування товарів Обсяг реалізації, тис. грн. Питома вага, % Обсяг реалізації, тис. грн. Питома вага, % Обсяг реалізації, тис. грн. Питома вага, % Горілка та лікеро-горілчані вироби 96,5 52,5 113,5 39,6 264,4 31,5 Слабоалкогольні напої 10,6 5,8 13,6 4,7 12,7 1,5 Вино 48,7 26,5 54,2 19,0 194,6 23,2 Коньяк 7,5 4,1 9,4 3,3 29,3 3,5 Шампанське 9,5 5,2 13,6 4,7 15,7 1,9 Пиво 3,8 2,1 4,0 1,4 68,2 8,2 Безалкогольні напої в т. ч мінеральні води

3,0

2,9

1,6

1,6

5,0

5,0

1,8

1,8

63,9

44,7

7,6

5,3

Тютюнові вироби 4,3 2,2 73,2 25,5 189,3 22,6 Разом 183,9 100 286,5 100 838,1 100

Як видно з табл.2 найбільша частка товарообігу припадає на лікеро-горілчані вироби та горілку іскладає 96,5 тис. грн. або 52,5%, а найменша – на безалкогольні напої 3,0 тис.грн. (1,6%). У 2005 та 2006 році тенденція збереглась, однак часткалікеро-горілчаних виробів зменшилась на 12,9 та 21% відповідно, абезалкогольних напоїв, навпаки, збільшилась на 0,2 та 6%.

Одним із важливихумов культури торгівлі є постійна наявність та широкий вибір товарів уроздрібній торговельній мережі. Виконання цієї умови значною мірою досягаєтьсяпланомірним формуванням товарного асортименту магазинів. Формування товарногоасортименту – це процес підбору для продажу різних груп товарів, їх видів тарізновидів за певними ознаками, від якого залежить задоволення попитуспоживачів та результати торговельної діяльності.

Одним із основнихфакторів, який впливає на формування товарного асортименту є попит споживачів.Торговельним підприємствам дуже важливо досліджувати кінцевого споживача,оскільки їх „виживання”, функціонування на ринку залежать від спроможностізнаходити споживачів і задовольняти їхні запити та потреби. При формуванніасортименту продовольчих товарів в роздрібному торговельному підприємстві МПП„ФермерСервіс” враховуються й деякі особливості попиту на продукти харчування.Так, попит на продовольчі товари відрізняється високою мірою стійкості, а вокремих випадках – відомою консервативністю. Необхідно також враховувати ічинник взаємозамінності продовольчих товарів, особливо це стосується товаріводнієї групи. Крім того, на продовольчі товари попит комплексний, тобтоодночасно придбаваються продукти, що доповнюють один одного. Купівельний попитна товари простого та складного асортименту також має певні особливості, якінеобхідно враховувати при формуванні асортименту. Так, на товари простогоасортименту, що мають незначну кількість різновидів, попит в основномуконкретний, твердо сформульований і не допускає заміни цих товарів. Навпаки,при покупці товарів складного асортименту, що нараховують десятки і сотнірізновидів, в попиті допускається їх широка взаємозамінність. Також потрібнозазначити, що на попит і споживання багатьох товарів, особливо продуктівхарчування, впливає сезонність їх виробництва. Внаслідок цього відбуваєтьсянерівномірність їх споживання протягом року і попит перекидається на товари, щоїх замінюють. На формування товарного асортименту впливає також тип магазину ізона його діяльності. Тип торговельного підприємства, що характеризуєтьсяасортиментним профілем і його торговою площею, визначає напрям у формуваннітоварного асортименту. Не менш важливими факторами, що впливають на формуванняасортименту є такі фактори, як канали товароруху та збуту, матеріально-технічніможливості торговельного підприємства, рівень цін на товари, метод продажутоварів, сезонні коливання тощо.

Магазин МПП„ФермерСервіс” є неспеціалізованим магазином, на формування асортименту якоговпливають, крім вищезазначених чинників, соціально-економічні (рівень податківта обов’язкових зборів тощо), демографічні (статево-віковий склад населення) таприродно-кліматичні фактори.

Процес формуванняасортименту товарів в магазинах складається з трьох етапів.

На першому етапівстановлюється груповий асортимент товарів. Магазин МПП „ФермерСервіс” реалізуєтакі групи товарів, як хліб та хлібобулочні вироби, молоко та молокопродукти,бакалія, кондитерські вироби, гастрономія, лікеро-горілчані та тютюнові товари.На наступному етапі визначається детальний (внутрішньо груповий) асортименттоварів. При цьому кожне найменування може бути представлене різною кількістюйого різновидів в залежності від глибини асортименту товарів. Так, наприклад,лише у межах лікеро-горілчаних виробів налічується 784 різновиди. Заключниметапом формування товарного асортименту є визначення для кожного товарного видута різновиду ступеня їх представлення на обладнанні. При цьому враховуєтьсяпопит на товар, сезонність, торговельна площа магазину, новизна товару.

Структураасортименту магазину представлена в табл. 3, де визначено питому вагу товарнихгруп та підгруп товарів у загальному асортименті та показано реалізацію товарівпо групах у 2004-2006 роках.

Таблиця 3

Структураасортименту товарів МПП „ФермерСервіс” та питома вага груп у загальномуасортименті

Товарна група 2004 2005 2006 Тис. грн. Питома вага, % Тис. грн. Питома вага, % Тис. грн. Питома вага, % Лікеро-горілчані вироби 183,9 8,1 286,5 14,0 838,1 62,3 Хліб та хлібобулочні вироби 257,6 11,3 195,9 9,5 65,5 4,9 Молоко та молокопродукти 456,1 20,0 285,7 13,9 80,4 6,0 Бакалія 406,1 17,8 348,5 17,0 126,0 9,4 Кондитерські вироби 598,5 26,2 579,3 28,2 189,0 14,1 Гастрономія 381,5 16,6 356,4 17,4 45,6 3,3 Всього 2283,7 100 2052,3 100 1344,6 100

Як видно з табл.3 у 2004 році найбільша частка реалізації припадала на кондитерські вироби істановила 598,5 тис. грн., що складає 26,2 %, в 2005 році частка даних виробівзросла ще на 2,0 %, а у 2006 році – зменшилась на 14,1%. Найменша частка у2004 році припадала на лікеро-горілчані вироби вона складала 8,1 %, а у 2005році збільшилась і становила вже 14,0 %, а у 2006 році взагалі займаланайбільшу частку у товарообороті – 62,3% або 838,1тис. грн. Проте такатенденція не є постійною і протягом останніх років питома вага різних груптоварів змінювалась. Це пояснюється, перш за все, посиленням конкуренції тапоявою спеціалізованих та універсальних роздрібних торговельних підприємств врадіусі дії даного магазину.

4. КОМЕРЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯДОГОВОРІВ

Системагосподарських зв’язків торгівлі з промисловістю – найважливіша складова частинагосподарського механізму, що представляє собою сукупність форм, методів іважелів взаємодії підприємств, об’єднань, фірм, галузей народного господарствазі споживачами продукції. Вона включає участь торгових організацій в розробціпромисловими підприємствами планів виробництва товарів за допомогоюпредставлення заявок і замовлень; господарські договори; контроль за дотриманнядоговірних зобов’язань; застосування економічних санкцій; встановленняоптимальних фінансових взаємовідносин та ін. Раціональні господарські зв’язкисприяють планомірному розвитку економіки, збалансованості попиту і пропозиції,своєчасному постачанню продукції виробничого призначення і товарів народногоспоживання покупцям.

Засобом, щорегулює відносини партнерів у здійсненні господарської діяльності є договір.

Господарськийдоговір – це цивільно-правовий документ, призначенням якого є правовезакріплення економічних обов’язків між незалежними суб’єктами господарювання.Найбільш поширеними у торгівлі є договір купівлі-продажу та договір постачаннятоварів.

Обов’язковиммоментом перед укладанням договорів є доконтрактна робота, яка являє собоюкомплекс операцій, пов’язаних із підготовкою та оформленням договорів. Вонамістить такі складові:

— вибір форміметодів роботи на конкретному ринку;

— проведеннярекламної кампанії;

— підготовка і надсиланняпропозицій та запитів про укладання договору;

— виявленняреального наміру осіб укласти договір;

— визначенняімовірного рівня цін та загальної суми витрат;

— складання техніко-економічниххарактеристик виробів;

— вивченнякон’юнктури ринку.

МПП„ФермерСервіс” у 2006 році було заключено договорів постачання на загальну суму1005,8 тис. грн. Серед підприємств, з якими були заключені договори наступні:

1.  ВАТ „Концерн Хлібпром”;

2.  ВАТ „Жмеринський молокозавод”;

3.  ВАТ „Жмеринський м’ясокомбінат”;

4.  ВАТ „Вінницький олійножировийкомбінат”;

5.  Філія „Кондитер”;

6.  ТОВ „Союз-Віктан Трейд”;

7.  ТОВ „Подільська тютюнова компанія”;

8.  ТОВ „Авіс”;

9.  ТОВ „ТоргМастер”;

10.     ТОВ „Лікеро-горілчанийзавод ЛІК”;

11.     ДП ДАК„Хліб України”;

12.     ДАК„Княжий град”;

13.     АК „ІміджХолдинг АпС”;

14.     ПП„Камелія”;

15.     ПП„Філін”;

16.     ПП„Бандера”;

17.     ПП„Молочний світ”;

18.     ПП„Кондитер — Конті”;

19.     МП„Меркурій”;

20.     МП„Іванівські ковбаси”.

Проте данийсписок не обмежується лише вище вказаними постачальниками. В зв’язку ізрозширенням обсягів своєї діяльності та постійним оновленням асортиментукількість постачальників збільшується.

Більшість іззаключних договорів ефективні, так як дозволили отримати підприємству чистийприбуток.

У табл. 4наведено оцінку ефективності договору поставки, запропонованої підприємствутовариством з обмеженою відповідальністю „Подільська тютюнова компанія ” напоставку тютюнових виробів.

МПП„ФермерСервіс” уклало договір поставки з ТОВ „Подільська тютюнова компанія ” назакупівлю тютюнових виробів кількістю 70 одиниць за ціною 39 грн. Середняроздрібна ціна цього товару становить 47 грн. Оплата проводиться протягом 7календарних днів з моменту поставки. Рівень матеріальних та прирівняних до нихвитрат становить 0,9%. Рівень витрат на оплату праці становить 5% роздрібноготоварообороту.


Таблиця 4

Оцінкаефективності договору поставки

№ п/п Показники Механізм розрахунку Значення 1 2 3 4 1 Ціна закупівлі, грн. (Цз) Цз 39 1.1. У т. ч. ПДВ, грн. (податковий кредит) Цз/6 39/6=6,5 2 Ціна реалізації (Цр), грн. Цр 47 2.1. У т. ч. ПДВ, грн. Цр/6 7,8 3 Кількість (К), шт. К 70 4 Витрати, пов’язані із реалізацією товарів (ВР), грн. МВ + ФОП 24,57+164,5=189,07 4.1. Рівень матеріальних витрат до обороту по закупівлі, % Рмв 0,9% 4.2. Сума матеріальних і прирівняних до них витрат (МВ), грн (Цз *К*Рмв)/100 (39*70*0,9)/100=24,57 4.3. Середньомісячний рівень витрат на оплату праці (Роп),% Роп 5%

 

4.4. Витрати на оплату праці (ФОП), грн. (Цр *К*Роп)/100 (47*70*5)/100=164,5 5 Сума обов’язкових платежів, що відносяться на витрати обігу (ОП), грн. ВПФ+ВВБ+ВТН+ВНВ 52,64+3,13+4,8+1,48=62,05 5.1. Відрахування до пенсійного фонду (ВПФ), грн. (ФОП*32)/100 (164,5*32)/100=52,64 5.2. Відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття (ВВБ), грн. (ФОП*1,9)/100 (164,5*1,9)/100=3,13 5.3. Відрахування до фонду соціального страхування на випадок тимчасової непрацездатності (ВТН), грн (ФОП*2,9)/100 (164,5*2,9)/100=4,8

 

5.4. Відрахування до фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (ВНВ), грн. (ФОП*0,9)/100 (164,5*0,9)/100=1,48 6 Податок на додану вартість, що підлягає сплаті, грн. (ПЗпдв-ПКпдв)*К (7,8-6,5)*70=91 7 Витрати обігу (ВО), грн. ВР+ОП 189,07+62,05=251,12 8 Прибуток до оподаткування (Пр) (Цр-Цз)*К-ПДВ-ВО (47-39)*70-91-251,12=217,9 9 Податок на прибуток (ПП), грн. (Пр*Сп)/100 (217,9*25)/100=54,5 10 Чистий прибуток (ЧП), грн. Пр-ПП 217,9-54,5=164,4 11 Рентабельність витрат (РВО), % (ЧП*100)/ВО (164,4*100)/251,12=65,5 12 Рентабельність обороту по закупівлі (РОЗ), % (ЧП*100)/Цз*К (164,4*100)/39*70=6,02

 

Укладаннязапропонованого договору на поставку тютюнових виробів дозволяє отримати чистийприбуток у розмірі 164,4 тис. грн. і забезпечити достатньо високу прибутковістьвитрат (65,5) та товарообороту за закупівельними цінами (6,02%).

МПП„ФермерСервіс” працює з великою кількістю постачальників різнихорганізаційно-правових форм. Так, лише серед постачальників лікеро-горілчаноїпродукції їх налічується понад 28, загальна сума поставок яких у 2006 році склала450 тис. грн. В порівнянні із попередніми 2004 та 2005 роками ця цифразбільшилась в середньому в два рази. Так, у 2005 році обсяг поставоклікеро-горілчаних виробів здійснювався на суму 240 тис. грн., а у 2004 р – 60,5тис. грн. причиною такого стрімкого збільшення обсягів постачання виробів даноїгрупи пояснюється підвищеним попитом та покращенням обслуговування покупців.

Постачаннялікеро-горілчаних виробів здійснюється згідно місячних планів. Обсяги фактичнихта планових поставок наведені в табл. 5.

Таблиця 5

Обсягинадходження лікеро-горілчаних виробів в МПП „ФермерСервіс” у 2006 році

Місяці Фактична сума надходження, тис. грн. Планова сума надходження, тис. грн. Відсоток виконання плану Зараховано у виконання плану за ритмічністю, тис. грн. Січень 41 40 102,5 40 Лютий 38 36 105,6 36 Березень 34 35 97,1 34 I квартал 113 111 101,8 110 Квітень 45 42 107,1 42 Травень 33 40 82,5 33 Червень 38 36 105,6 36 II квартал 116 118 98,3 111 I півріччя 229 229 100 221

Визначимокоефіцієнт ритмічності для аналізу виконання плану за ритмічністю у I та IIкварталах, а також у I півріччі. Коефіцієнт ритмічності визначається як відношеннязарахованого у виконання плану за ритмічністю надходження до планової суминадходження. Він відповідно становить 0,99, 0,94 та 0,97. Отже, не ритмічновиконувався план у другому кварталі, що пояснюється значною недопоставкою абоперепоставкою товарів. Таке становище могло бути спричинено якнедобросовісністю постачальників, так і відмовою роздрібного підприємства відчастини замовлених товарів у зв’язку із зміною попиту, високими цінами,невідповідністю якості тощо.

5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВА

Для успішногофункціонування торговельного підприємства необхідно проводити аналіз йогокомерційної діяльності. Систематичний та глибокий аналіз комерції дозволяє:

-    швидко та якісно оцінюватиефективність комерційної роботи як підприємства загалом, так і його структурнихпідрозділів;

-    точно, своєчасно знаходити тавраховувати чинники, що впливають на товарооборот по конкретних видах товарів іпослуг, що надаються;

-    визначити витрати обігу наторговельну діяльність і тенденції їх зміни, що необхідно для встановлення цінипродажу і розрахунку рентабельності;

-    знаходити оптимальні шляхивирішення комерційних проблем торговельного підприємства й отриманнядостатнього прибутку в найближчій перспективі;

-    отримати повну інформацію простан комерції, виявити фактори та оцінити результативність угод, грамотнорозробити стратегію комерційної діяльності підприємства;

-    зорієнтуватись у кон’юнктуріринку, управляти комерційними процесами завдяки високому рівню кваліфікації тамотивації персоналу.

Оцінкаефективності комерційної діяльності підприємства необхідна при плануваннірізних сторін господарської системи, виявленні причин невиконання плановихзавдань та резервів підвищення ефективності роботи підприємства, дозволяєрозробити тактику поведінки на ринку, визначити слабкі та сильні сторони.

Комерційнадіяльність торговельного підприємства – це складна система, що охоплює різніелементи. Тому одним із підходів є оцінка ефективності комерційної діяльностівідповідно до її функціональних напрямів (табл. 6).

Таблиця 6

Системапоказників оцінки комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства«ФермерСервіс»

Показники Алгоритм розрахунку Значення 1 2 3 Оцінка господарських зв’язків з поставок товарів Ступінь виконання договірних зобов’язань (Дв)

/>

/>

Коефіцієнт рівномірності поставки товарів (Кр.п.)

/>

/>

Обсяг замовлення на чергове постачання товарів (Зч)

/>

/>

Тривалість інтервалу між поставками (Тін)

/>

/>

Рентабельність витрат з угоди (Рв)

/>

/>

Рентабельність обороту із закупівлі товарів (Рз)

/>

/>

Рентабельність обороту з реалізації товарів (Рр)

/>

/>

Оцінка комерційної діяльності з управління товарними запасами Частка роздрібного товарообороту у товарних ресурсах (Чр)

/>

/>

Товарні ресурси на 1 грн. роздрібного товарообороту (Е m.р.)

/>

/>

Рентабельність товарних запасів (Рт.з.)

/>

/>

Постачання на 1 грн роздрібного товарообороту (Пт)

/>

/>

Прибуток від реалізації на 1 грн товарних ресурсів (ПРр)

/>

/>

Ступінь осідання товарних запасів (Со)

/>

/>

Рівень реалізації товарів (Ср)

/>

/>

Як видно з табл.6 виконання договірних зобов’язань забезпечується на 89,0%, рентабельністьвитрат з угоди становить 65,0%, що свідчить про значні витрати підприємства приукладанні угод. Значно меншими є показники рентабельності обороту із закупівліта реалізації товарів, які становлять відповідно 6,02 та 5,0% і свідчать пронизьку прибутковість, отриману від укладання даних договорів. Ефективність торговельногопідприємства визначається як співвідношення результатів господарськоїдіяльності до витрат ресурсів, які необхідні для здійснення цієї діяльності.Так, частка роздрібного товарообороту складає 98,8%, рентабельність товарнихзапасів – 3,3%, рівень реалізації товарів становить 92,0%, що свідчить продостатньо високий товарооборот підприємства.

Оцінкакомерційної діяльності торговельного підприємства «ФермерСервіс» включає різнепоєднання (групування) показників за елементами ресурсів, що використовуються(табл. 7).

Таблиця 7

Показники, щохарактеризують ефективність діяльності торговельного підприємства (заелементами ресурсів)

Група показників Показники Механізм розрахунку Значення 1 2 3 4 Ефективність використання основних фондів Фондовіддача

/>

/>

Фондоємність

/>

/>

Фондоозброєність

/>

/>

Товарооборот на 1 м2 торгової площі

/>

/>

Прибуток на 1 м2 торгової площі

/>

/>

Рентабельність основних фондів

/>

/>


 Ефективність використання оборотних засобів

Оборотність оборотних засобів (оборотів)

/>

/>

Оборотність оборотних засобів (дні)

/>

/>

Рентабельність оборотних засобів

/>

/>

Ефективність використання трудових ресурсів Продуктивність праці

/>

/>

Товарооборот на 1 грн витрат на оплату праці

/>

/>

Прибуток на одного працівника

/>

/>

Прибуток на 1 грн витрат на оплату праці

/>

/>

Рівень витрат на оплату праці

/>

/>

Середня заробітна плата

/>

/>

Ефективність поточних витрат Рівень витрат обігу

/>

/>

Витратовіддача

/>

/>

Рентабельність поточних витрат

/>

/>

Як видно з табл.7, одним із показників, що характеризує ефективність діяльності торговельногопідприємства є рентабельність основних фондів. Значення даного показникастановить 409,5%, що свідчить про ефективне використання основних фондів. Протеневисокими є показники прибутку на одного працівника (98,8) та рівня витрат наоплату праці (0,31%), що є негативним моментом в діяльності торговельногопідприємства та характеризує недосконале стимулювання праці, що в подальшомуможе позначитись на діяльності підприємства. Для збільшення даних показниківкерівництву підприємства необхідно підвищити мотивацію праці шляхом збільшенняматеріального стимулювання трудового колективу, забезпеченням премій тощо.Досить високим є показник рентабельності поточних витрат (193,9%). Томупідприємству необхідно впроваджувати сучасне технологічне і торговельнеобладнання, удосконалювати організацію праці тощо.

Важливимпоказником оцінки діяльності торговельного підприємства є рентабельність якспіввідношення суми прибутку до одного із показників: обсягу товарообороту,витрат обігу, вартості основних фондів, оборотних засобів (%).

Систему показниківрентабельності наведено у табл. 8.

Таблиця 8

Показникирентабельності

Показники Значення 1 2 Рентабельність товарообороту

Рто=/>

Рентабельність витрат

Рв=/>

Рентабельність основних фондів

Ро.ф.=/>

Рентабельність оборотних засобів

Ро.з. =/>

Як видно з табл.8 досить високим показником є рентабельність витрат (139,9%). Дане явищепов’язане із зростанням тарифів на перевезення товарів, енергоносії, послугитощо, тому однією з найважливіших умов ефективності комерційної діяльностіторговельного підприємства є економія витрат. Показник рентабельності основнихфондів, що становить 1009,0% свідчить поро ефективне використання основнихзасобів підприємства.

Для забезпеченнясистемного підходу до оцінки господарської діяльності торговельногопідприємства слід розрахувати комплексні показники. До них належать:

1. Показникефективності використання торговельного підприємства (Ет.п.)розраховується за формулою 4:

/> (4)

де: Т –роздрібний товарооборот, тис. грн.;

ФЗП – витрати наоплату праці, тис. грн.;

ОЗ –середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.;

ОФ –середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

Длядосліджуваного підприємства значення даного показника становить

/>.

2. Показникефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (Еф.д.).Розрахунок проводимо за формулою 5:

/> (5)

де: Пв– сума валового прибутку.

Згідно вищезазначеної формули показник ефективності фінансово-господарської діяльності МПП«ФемерСервіс» складає:

/>.

3. Показникоцінки ефективності трудової діяльності (Ет.д.) визначаємо заформулою 6:

/> (6)


де: Т – обсяг роздрібноготоварообороту;

ФЗП – сума витратна оплату праці.

/>

4. Інтегральнийпоказник економічної ефективності господарської діяльності підприємства (І) знаходитьсяза формулою 7:

/> (7)

Значення даногопоказника для даного підприємства становить:

/>

5. Коефіцієнтресурсоємності товарообороту (Кр.т.) визначається за формулою 8:

/> (8)

/>

Отже, на підставіаналізу показників ефективності комерційної діяльності можна зробити висновок,що мале торговельне підприємство «ФермерСервіс» станом на січень 2007 року єрентабельним та успішно займається комерційною діяльністю, про що свідчать вищерозраховані показники. Проте даному підприємству необхідно якомога швидшезменшити та скоротити поточні витрати, які в подальшому можуть внести негативнікорективи у результативність його комерційної діяльності. Для досягнення даноїмети підприємству необхідно впроваджувати сучасне торговельне та технологічнеобладнання, удосконалювати організацію праці тощо.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Отже, в данійроботі нами досліджувалась комерційна діяльність малого приватного підприємства„ФермерСервіс”. Для досягнення мети було розраховано основні економічніпоказники фінансово-господарської діяльності, що дозволяє зробити наступнівисновки. Виручка від реалізації у 2006 році в порівнянні з попередніми рокамизменшилася, що відповідно спричинило зменшення чистого доходу від реалізації продукції.Прибуток підприємства на даний час поступово зростає, що пояснюється зменшеннямвитрат обігу та збільшенням валового доходу від реалізації продукції. Такожспостерігається тенденція збільшення рентабельності товарообороту тарентабельності витрат обігу. Проте збільшення рентабельності витрат єнегативним явищем, що свідчить про великі витрати підприємства. Для зменшення витраті збільшення прибутку необхідно підприємству впроваджувати сучасне технологічнета торговельне обладнання, удосконалювати організацію праці, зменшуватикількість працюючих. Таким чином, на підставі аналізу економічних показників,можна зробити висновок, що досліджуване підприємство на даний момент єрентабельним, але необхідно темпи зростання прибутку збільшувати порівняно зтемпами зростання товарообороту.

Формуваннятоварного асортименту підприємства здійснюється із урахуванням факторів, які нанього впливають. Одним із основних факторів, є попит споживачів, тому підприємствунадзвичайно уважно потрібно слідкувати за його змінами. Так, нами буловизначено обсяг реалізованого попиту на лікеро-горілчану продукцію тадосліджено фактори, які впливають на формування товарного асортименту магазину.

Важливим аспектому комерційній діяльності торговельних підприємств є комерційний договір, щорегулює відносини партнерів у здійсненні господарської діяльності. Нами булаздійснена оцінка ефективності договору поставки, який дозволить підприємствуотримати значний чистий прибуток від його укладання.

Підприємствовзаємодіє з великою кількістю постачальників на основі розроблених місячних таквартальних планів, що дозволяє судити про ритмічність їх виконання.

Оцінкаефективності комерційної діяльності торговельного підприємства здійснюваласявідповідно до функціональних напрямків, за елементами ресурсів, показникамирентабельності та комплексними показниками. Отже, на підставі аналізупоказників ефективності комерційної діяльності можна зробити висновок, що малеторговельне підприємство «ФермерСервіс» станом на січень 2007 року єрентабельним та успішно займається комерційною діяльністю, про що свідчать розрахованіу роботі показники. Проте даному підприємству необхідно якомога швидше зменшитита скоротити поточні витрати, які в подальшому можуть внести негативнікорективи у результативність його комерційної діяльності. Для досягнення даноїмети підприємству необхідно впроваджувати сучасне торговельне та технологічнеобладнання, удосконалювати організацію праці тощо. Керівництву підприємстванеобхідно підвищити мотивацію праці шляхом збільшення матеріальногостимулювання трудового колективу, забезпеченням премій тощо. Крім того,підприємству потрібно підвищити ефективність використання торговельної площімагазину, шляхом збільшення частки установчої та експлуатаційної площі тапостійно оновлювати асортимент за рахунок включення до асортиментного перелікурізних новинок.


ЛІТЕРАТУРА

1.Про захист прав споживачів: ЗаконУкраїни. – К.: Парламентське видавництво, 1996.

2.Цивільний кодекс України. – К.:Парламентське видавництво, 2003.

3.Господарський кодекс України. – К.:Видавництво „Право”, 2003.

4.Положення про поставку товарівнародного споживання// Законодавство України про торгівлю: Настільна книгапродавця і покупця – Ч. 2. – К.: „Бліц-Інформ”, 1997.

5.Порядок заняття торговельноюдіяльністю і правила торговельного обслуговування населення: ЗатвердженоПостановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №108// ЗбірникЗаконодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємстввнутрішньої торгівлі всіх форм власності. – Вип. 1. – К.: ЗовнішторгвидавУкраїни, 1997.

6. Правила роботи дрібнороздрібноїторговельної мережі: Затверджено Наказом Міністерства зовнішніх економічнихзв’язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. №369//Юридичний вісник України.– 1999.

7.    Бланк І. В.Фінансово-економічні проблеми розвитку торговельних підприємств в Україні.//Вісник КНТЕУ. – 2004. — №5.

8.    Виноградська А. М. Комерційнепідприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. – К.: Центрнавчальної літератури, 2004.

9.    Виноградська А. М. Стратегіярозвитку роздрібної торгівлі// Ділова панорама. — №3-4. – 2001.

10.  Дадашев А. К. Ресурсная эффективность малых предприятий//Экономист. – 2006. — №6.

11.  Дашков Л. П., Бризгалін А. В.Комерційний договір: від укладення до виконання. – К.: МПП „Капрал”, 1998.

12.  Лошенюк І. Принципи забезпеченняконкурентоспроможності торговельних підприємств// Маркетинг в Україні. – 2005.- №6.

13.  Матвєєва В. Договір поставки: правовіта облікові тонкощі// Податки та бухгалтерський облік. – 2002. — №70.

14.  Пономарьова Ю. Категорійні засадиформування асортиментної політики торговельного підприємства// маркетинг іреклама. – 2005. — №11.

15.Соловйов І. Асортиментна політикапідприємства роздрібної торгівлі// Маркетинг в Україні. – 2004. — №2.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу