Реферат: Організація обліку на торгівельному підприємстві

ВСТУП

Торговельнадіяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху активів у формітоварів від виробничих підприємств різних форм власності до безпосередніхспоживачів. Для забезпечення торговельної діяльності підприємства здійснюютьоперації купівлі-продажу товарів, які є найбільш важливою і значною частиноюактивів підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна та домінуючіпозиції у структурі витрат торговельних підприємств.

Основнимзавданням торговельного підприємства є найбільш повне і оптимальне забезпеченнятоварного асортименту для здійснення торговельних операцій як з оптовими, так із роздрібними покупцями. Темпи росту обсягу реалізації продукції, покращення їїякості безпосередньо впливають на обсяг витрат і прибуток торговельного підприємства.Оскільки метою будь-якої діяльності, у тому числі і торговельної, є отриманняприбутку, який є фінансовою базою подальшого розвитку підприємства тапоказником ефективності даного виду діяльності, то постає необхідність вповному та достовірному його визначенні, тобто достовірному визначенні доходівта витрат, понесених підприємством на його отримання.

Різноманіття формвласності в період ринкової економіки та розширення прав торговельних підприємстввимагають альтернативних, а часом і різноманітних підходів при рішенніконкретних питань методики й техніки ведення обліку торговельної діяльності.

Облік діяльностіторговельного підприємства здійснюється за такими напрямками:

·  кількісний і вартісний обліктоварів;

·  облік надходження та вибуття товарівна підприємстві та розрахунків з постачальниками;

·  облік наявності товарів таруху на складах;

·  облік доходів та витратторговельного підприємства;

·  порядок формування та облікфінансових результатів торговельного підприємства.

У зв’язку здослідженням цих питань стає чітко обумовленою актуальність теми дослідження.

Мета курсовоїроботи — дослідження обліку діяльності торговельного підприємства і визначенняшляхів її удосконалення.

Для досягненнямети необхідно вирішити задачі:

·  здійснити огляднормативно-правових документів, що регламентують облік діяльності торговельногопідприємства;

·  переглянути літературніджерела;

·  розкрити теоретичні основиобліку діяльності торговельного підприємства;

·  розглянути особливості облікудіяльності торговельного підприємства;

·  розглянути первинний облік діяльностіторговельного підприємства;

·  розробити шляхи вдосконаленняобліку діяльності торговельного підприємства.

При написанніроботи були використані закони та нормативно-правові акти, які регламентують правила діяльності торговельногопідприємства, порядок надходження, зберігання та вибуття товарів, формуваннядоходів, витрат та фінансового результату діяльності торговельногопідприємства.

Теоретичні засадибухгалтерського обліку діяльності торговельного підприємства складають Закон України «Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні стандартибухгалтерського обліку, а також інструкції та положення з окремих питаньбухгалтерського обліку діяльності торговельного підприємства. Також була використана різноманітнанауково-практична література, з якої була взята інформація про аналітичний ісинтетичний облік діяльності торговельного підприємства, порядок і методи її здійснення, первиннийі складський облік товарів.

РОЗДІЛІ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1     Методологічнізасади формування доходів на торговельних підприємствах

Діяльністьбудь-якого підприємства являє сукупність операцій купівлі, заготівлі, виробництва,переробки, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг з метою отриманнядоходу. В залежності від сфери діяльності підприємства можна виділитипромислову, будівельну, торговельну, сільськогосподарську та іншу діяльністьпідприємства. Під торговельною діяльністю підприємства слід розуміти роздрібнута оптову торгівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчування)сфері за кошти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредитнихкарток [19, 24].

Метою діяльностіторговельного підприємства, як і інших суб'єктів господарювання, є отриманняприбутку, що визначається як різниця між доходами від певної діяльності тавитратами на її здійснення. Оскільки прибуток торговельного підприємства єфінансовою базою для його подальшого розвитку та показником ефективності даноговиду діяльності, то постає необхідність в повному та достовірному їхвизначенні, тобто достовірному визначенні доходів та витрат, понесенихпідприємством на їх отримання.

Всі торговельніпідприємства діють по принципу комерційного розрахунку, який включає такіосновні аспекти:

• повна юридичната господарська самостійність;

• самофінансування;

• саморозрахунок;

• юридична та фінансовавідповідальність за результати своєї діяльності.

За допомогоюкомерційного розрахунку підприємство забезпечує самооплатність власноїгосподарської діяльності, виконує свої фінансові зобов'язання перед іншими підприємствамита бюджетом, забезпечує власний розвиток, розширюючи та поновлюючиматеріально-технічну базу, запаси товарно-матеріальних цінностей.

Необхіднозазначити, що дохід — це багатозначне поняття, уживане в різних значеннях.Розглянемо деякі визначення терміну «доход», які використовуються в вітчизнянійекономічній літературі:

1.      Дохід —це одержання у власність фізичною особою коштів або матеріальних цінностей, щомають певну грошову вартість [14, 12].

2.      Дохід —це засоби в грошовій або натуральній формі, які отримують окремі підприємстваабо держава у результаті своєї господарської або фінансової діяльності [14, 12].     

3.      Дохід —те,що приносить власникові речі експлуатація цього предмета іншими особами напідставі укладених з ними угод (наприклад, від речі, переданої у найм,наймодавець одержує доход у вигляді певної плати). До доходів можна віднестипродукцію, отриману підприємцями в результаті заняття ними підприємницькоюдіяльністю [14, 13].

4.      Дохід —різниця між виручкою від реалізації товарів, робіт, послуг і вартістю витрат,понесених на виробництво та збут товарів, робіт, послуг [24, 25].

В залежності відстадії отримання доходи поділяються на первинні та вторинні. Первинні доходиотримують власники ресурсів та держава (мито, акциз, рентні виплати). Вториннідоходи формуються на основі відрахувань з первинних доходів у централізованихдержавних фондах та перерозподіляються між регіонами, сферами, галузями таверствами населення.

Поняття «дохід»можна розглядати двояко в системі бухгалтерського обліку, оскільки післяреформування системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до ЗаконуУкраїни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІвід 28 грудня 2000 р. облік поділився на фінансовий та податковий.

У фінансовомуобліку поняття «доходи» розглядається згідно П(С)БО № 3 «Звіт про фінансовірезультати» і є збільшенням економічних вигод у вигляді надходження активів абозниження зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу, завинятком зростання капіталу за рахунок внесків власників [4, 23].

Згідно ЗаконуУкраїни «Про податки з доходів фізичних осіб» дохід —сума будь-яких коштів,вартість матеріального та нематеріального майна, інших активів, що маютьвартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платникомподатку у власність або нарахованих на його користь [1].

Таким чином, уфінансовому обліку доходи визначають для встановлення величини власногокапіталу як надходження активів або зменшення зобов'язань; у податковому облікудоходи визнаються для встановлення величини активів, які платник податку(фізична або юридична особа) отримує у власність в результаті минулих подій, зметою встановлення величини податкових платежів, що мають бути перераховані добюджету.

У міжнароднійпрактиці згідно з МСФЗ № 18 «Доход» доходом є валове надходження економічнихвигод протягом періоду в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання,коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результатівнесків учасників власного капіталу[3, 1016-1021].

Існують певніособливості при визнанні доходу торговельного підприємства, а саме, слідпам'ятати, що дохід визнається не у всіх випадках, а за загальним критеріємвизнання статей у фінансовому обліку, згідно якого необхідною умовою визнанняактивів у фінансовому обліку є ймовірність збільшення або зменшення майбутніхекономічних вигод і достовірна оцінка їх вартості.

Доходивідображаються у фінансовій звітності згідно з принципів нарахування тавідповідності доходів та витрат, тобто для визначення фінансового результатузвітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, щобули здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витративідображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення,незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Критерій визнаннядоходу застосовується окремо до кожної операції. Проте ці критерії необхіднозастосовувати окремо до окремих елементів однієї операції або до двох чи більшеоперацій разом, якщо це випливає із сутності такої господарської операції.

Необхідновідзначити, що основне місце в доходах торговельного підприємства займає доход(виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг, що визначається як сумагрошових коштів, які поступили на рахунок в банк або касу підприємства завироблену і поставлену замовникам, покупцям продукцію, виконанні для них роботиабо надані послуги.

Існують випадки,коли отриманні грошові кошти підприємством, не визнаються доходом, а саме:

• сума податку надодану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягаютьперерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів;

• сума надходженьза договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користьклієнта, принципала тощо;

• сумапопередньої оплати товару;

• сума авансу врозрахунок оплати праці;

• сума завдаткупід заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

• надходження, щоналежать іншим особам;

• надходження відпервинного розміщення цінних паперів [6, 134-135].

В особливомупорядку у фінансовому обліку відображається ПДВ, акциз та інші податковівідрахування, що включаються до ціни товару, надходження за договором комісії,агентським та іншим аналогічним договором, сума яких включається до складудоходом без вирахування знижок, повернення товару та непрямих податків, яківідображаються за кредитом рахунків з обліку доходів, а потім їх відповідначастина відображається записом за дебетом того самого рахунку або дебетомрахунку для відображення вирахування з доходу.

Підприємство взалежності від сфери діяльності може отримувати доход від різних видівдіяльності. Насамперед, кожне підприємство (за виключенням страхових компаній)створюється для ведення певної діяльності і дохід, який воно отримує, в такомуразі називається звичайним.

Для торговельногопідприємства прикладами звичайної діяльності є операції з придбання та реалізаціїтоварів, розрахунки з працівниками, бюджетом, банківськими та іншимикомерційними установами та інші операції, пов'язані з придбанням та реалізацієюпродукції.

До надзвичайноїдіяльності торгового підприємства можна віднести такі операції та події, яківідрізняються від звичайної діяльності та не відбуваються часто або регулярно(пожежі, крадіжки, стихійні лиха).

Визнані доходи вбухгалтерському обліку можна класифікувати за такими групами:

• виручка відреалізації продукції;

• іншийопераційний доход;

• доход відфінансової діяльності;

• доход відінвестиційної діяльності;

• інший доход;

• надзвичайнийдоход.

Поряд з цим уміжнародній практиці існує інша класифікація доходів, а саме — дохід відреалізації товарів, надання послуг, відсотки, роялті, дивіденди. Найбільшучастину доходу торговельне підприємство отримує від торгової діяльності, що єдля нього основним видом діяльності. Слід відмітити два основних джерела доходуторговельного підприємства від продажу товарів, а саме — торгівельну надбавкудо закупівельної ціни товару та торгівельну знижку ціни продажу товару.

Натомість,доходами визнається виручка від реалізації товарів у випадках, коли:

• сума доходуможе бути достовірно визначена;

• є впевненість,що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства,а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені;

• покупцевіпереданні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товар;

• підприємство нездійснює надалі управління та контроль за реалізованими товарами.

У випадку, якщонаведені вище умови справджуються, грошові надходження у касу або набанківський рахунок підприємства визнаються доходом.

Якщо здійснюєтьсяобмін подібною за призначенням продукцією, яка має однакову справедливувартість, дохід не визнається. Важливе значення для визнання доходу мають умовидоговору (контракту). Дата відвантаження не завжди є умовою визнання доходу,наприклад, якщо за умовами контракту право власності переходить до покупця змоменту доставки товару на склад, то всі ризики з транспортування несе торговепідприємство і визнає грошові кошти як дохід після підтвердження фактуоприбуткування товару на склад покупця.

Якщо згіднодоговору право власності на товар переходить до покупця після відвантаженняйого на транспортні засоби, то дохід визнається після списання товару зі складупродавця, а всі ризики при транспортування та подальше управління товаромпереходять до покупця. Окрім того, грошові кошти можуть бути визнані доходом домоменту відвантаження продукції, якщо виконані всі умови визнання доходу.

У випадку, колимає місце передоплата товар переходить у власність покупця, але за певних умовпокупець залишає його на відповідальному зберіганні продавця, то дохід визнаєтьсяодночасно з відображенням собівартості продукції, збільшенням дебіторськоїзаборгованості покупця та нарахуванням ПДВ. Якщо дохід не відповідає умовамвизнання доходу, то його суму вилучають з доходу, стернуючи запис про операціюреалізації та відновлюючи виробничу собівартість товарів у складі відповіднихстатей балансу.

Існують випадки,коли дохід не може бути достовірно визначений, тоді він відображається в облікув розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню. Визначений дохід відреалізації товарів не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної табезнадійної дебіторської заборгованості, сума якої визнається витратамизвітного періоду. Сума доходу за бартерним контрактом визначається засправедливою вартістю товарів, що одержані або підлягають одержаннюпідприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих абоодержаних грошових коштів та їх еквівалентів. Дохід — є метою функціонуванняпідприємства і від правильності відображення в обліку операцій, пов'язаних зотриманням доходу, залежить ефективність підприємницької діяльності. Не завждигрошові надходження визнаються доходом підприємства, тобто належать йому, алише при виконанні загальних економічних критеріїв визнання активів.

1.2     Методологічнізасади формування витрат на торговельних підприємствах

Отримання доходубезпосередньо пов'язано з витратами певних видів активів, грошових коштів,запасів тощо. Для раціонального управління підприємством, визначенням обсягуоптимального виробництва продукції та її продажу необхідно володіти інформацієюпро витрати, які несе підприємство.

Дохід є наслідкомвиробництва і реалізації продукції, на виготовлення якої були понесені витрати.При цьому склад витрат визначається направленістю обліку, так інформація провитрати відображається для складання фінансової та податкової звітності,оперативного та стратегічного управління виробництвом. Умови визнання та оцінкидоходу визначає П(С)БО № 15 «Доходи», а умови визнання, класифікації витратвідображаються в П(С)БО № 16 «Витрати».

В економічнійлітературі з поняття «витрати» трактується як виражені в грошовій формі затратирізних видів економічних ресурсів, в тому числі праці, сировини, матеріалів такомплектуючих, фінансових ресурсів, основних засобів, у процесі виробництва,обігу розподілу товарів та продукції. З економічної точки зору існує багатокласифікацій витрат постійні, змінні; умовні, натуральні; уречевлені,нематеріальні і т.д. [14, 19].

Розглядаючипоняття «витрати» в фінансовому обігу слід відмітити, що це — зменшенняекономічних вигод внаслідок вибуття активів або зменшення зобов'язань, щопризводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу зарахунок внесків учасників) [7, 136-137].

Необхіднозазначити, що витрати мають комплексний характер та складаються з елементіввитрат — сукупність економічно однорідних витрат. Витрати відображаються вбухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшеннямзобов'язань.

Згідно П(С)БО«Витрати» № 16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, абозбільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталупідприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Якзазначалося вище, визнання витрат відбувається за принципом нарахування тавідповідності доходів та витрат, а отже, витрати визнаються витратами певногоперіоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

Витративизнаються у випадку, якщо:  

·  зменшення активів абозбільшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталупідприємства;

·  визнання на основі систематичногоі раціонального розподілу економічних вигод, яке забезпечує актив протягомкількох звітних періодів;

·  негайне визнання, якщоекономічні вигоди не відповідають або перестають відповідати загальнимкритеріям визнання активів;

·  можливо достовірно оцінитисуму витрат.

В той же час невсі витрати визнаються і включаються до звіту про фінансові результати (рис. 1.2).

Інші зменшення активів або збільшення зобовязань, що не відповідають ознакам, наведеним вище

 

Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо

   

/>


Рис. 1.2. Витратине визнаються і не включаються до звіту про фінансові результати

За елементамиможна виділити наступні види витрат, як матеріальні, на плату праці, амортизаційні,інші операційні, фінансові, інвестиційні та інші витрати.

Витратикласифікують за наступними ознаками:

·  за елементами;

·  залежно від способу включеннядо витрат окремих підрозділів;

·  залежно від періодичностіздійснення та обсягу виробництва та реалізації;

·  за часовим факторомздійснення витрат і отримання доходу від них.

Залежно відспособу включення до витрат окремих підрозділів виділяють прямі та непрямівитрати. Прямі витрати — відносяться безпосередньо до витрат окремихструктурних підрозділів чи до витрат на транспортування конкретного видутовару, а непрямі — відносяться до всього підприємства в цілому або до групитоварів різних видів.

Залежно відперіодичності здійснення та обсягу виробництва та реалізації виділяють постійніта змінні витрати. До постійних витрат відносяться ті виртати, величина яких незмінюються при різних обсягах виробництва та реалізації товарів; до змінних — витрати,величина яких прямо пропорційна обсягу виробництва та реалізації товарів.

Розглядаючичасовий фактор здійснення витрат і отримання доходу від них виділяють витратизвітних періодів і витрати майбутніх періодів.

Крім зазначенихкласифікаційних ознак, можна застосовувати додаткові ознаки класифікації — заступенем реагування на зміну обсягів діяльності, за періодами, за центрами відповідальності чи місцем виникнення, за ступенем однорідності, за можливістюконтролю в конкретному структурному підрозділі, за принципами організаціїуправління.

До складу витратторговельної діяльності належать витрати підприємств, що здійснюють такудіяльність, які виникають у процесі руху товарів, а також витрати підприємствгромадського харчування, що пов'язані з випуском і реалізацією продукціївласного виробництва.

Аналізуючи самусутність діяльності торговельного підприємства легко дійти висновку, щозагально виробничих витрат на даних підприємствах не буде, а матимуть місцелише адміністративні витрати (у складі: витрат на службові відрядження апаратууправління, загально організаційних, корпоративних та представницьких, наоплату праці апарату управління, відрахувань на соціальні заходи, амортизаціїнематеріальних активів загальногосподарського призначення) та витрати на збут (витратипакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готовоїпродукції, на ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди продавцям,торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут, намаркетинг, на передпродажну підготовку товарів, на відрядження працівників,зайнятих збутом, на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротнихактивів, пов'язаних зі збутом товарів, на транспортування, перевалку істрахування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані зтранспортуванням товарів відповідно до умов договору поставки, на гарантійнийремонт і гарантійне обслуговування, інші витрати, пов'язані зі збутом товарів).

Розрахуноксобівартості реалізованих товарів включає вартість реалізованих товарнихзапасів, визначену розрахунковим шляхом відповідно до П(С)БО № 9 «Запаси», татранспортно-заготівельних витрат (ТЗВ), які припадають на реалізовані товари.Причому ТЗВ можуть відноситися прямо на собівартість реалізованої продукції заумови, що ТЗВ понесені на транспортування продукції одного виду, таопосередковано (непрямі витрати, тобто ті витрати, що не можуть бути віднесенібезпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом) заумови, що транспортувалися декілька видів неоднорідної продукції.

До складупоточних витрат торговельного підприємства входять витрати обігу — представленів грошовій формі витрати підприємства на здійснення процесу реалізації товарів,які складають за своєю суттю собівартість послуг з доведення товарів відвиробника до споживача та пов'язаних із зміною форм вартості. До складу витратобіг включають операційні витрати, ТЗВ, що припадають на реалізовані товари(продукцію власного виробництва підприємств громадського харчування даліпродукція); відсотки за кредит, що відносяться до витрат фінансової діяльності.


РОЗДІЛ2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

2.1Облік надходження та вибуття товарів на підприємстві

 

Об’єктомдослідження є приватне підприємство «Гадячанка», яке займається роздрібноюторгівлею. Саме на його прикладі проведений аналіз стану обліку доходів івитрат та механізм формування фінансового результату діяльності торговельного підприємства.

Надходженнятоварів на підприємство здійснюється для подальшої їх реалізації. Товари, які надійшли напідприємство, оприбутковуються на підставі супровідних документів, які засвідчуютьфакт отримання за кількістю та якістю, зокрема накладною, товарно-транспортноюнакладною, рахунок та іншими документами, та відображаються за дебетомсубрахунку 281 «Товари на складі» за первісною вартістю. Так як аналізованепідприємство має значну і змінювану номенклатуру товарів, воно веде облік зацінами продажу, тобто відразу після оприбуткування товарів при передачі їх вроздрібну торгівлю на первісну вартість нараховується торгова націнка, якаустановлюється у відсотках до первісної вартості товарів. Торгова націнка єджерелом покриття витрат підприємства та забезпечує достатній (запланований)рівень прибутковості. На підприємстві продажну вартість товарів з урахуваннямнацінок обліковують на субрахунку 282 «Товари в торгівлі», а суму націнок натовари, що надійшли за звітний період, — за кредитом субрахунку 285 «Торгованацінка». ПП «Гадячанка» веде придбання товарів як у випадку попереднбоїоплати, так і у випадку післяплати, залежно від умов договору зпостачальниками. Розглянемо облік придбання товарів підприємством у випадкупопередньої оплати та у випадку післяплати, де вартість товарів у обох випадкахстановить 1200,00 грн, у т.ч. ПДВ – 200,00 грн., а розмір торговельної націнки– 30%. Кореспонденції по даним операціям наведені відповідно в Додатках А, Б.

Підприємствоотримує деякі товари в тарі, яку відображають за дебетом субрахунку 284 «Тарапід товарами». А якщо тара за умовами договору є поворотною та заставною, топерерахована сума застави обліковується за дебетом субрахунку 377 «Розрахунки зіншими дебіторами» і рахунку 05 «Гарантії і забезпечення надані». Тараодноразового використання включається до первісної вартості запасів й окремо нарахунках не відображається.

У разінадходження на підприємство товарів без супровідних документів їх беруть наоблік на підставі акта про приймання товарів, а саме «Акта про прийманняматеріалів», що складається у 2-х примірниках приймальною комісією, створеноюза наказом керівника ПП «Гадячанка», з обов'язковою участю МВО та представникапостачальника. Затверджується даний акт керівником чи особою, яка на теуповноважена. Товари без супроводжувальних документів відображається за дебетомпозабалансового субрахунка 023 «Матеріальні цінності на відповідальномузберіганні» або на балансі підприємства за дебетом рахунка 28 «Товари», щозалежить від наявності або відсутності договору купівлі-продажу або договорупоставки.

Згідно обліковоїполітики, визначеної підприємством, на складі здійснюється кількісно-сумовий(за цінами придбання) облік товарів. За відсутності договірних відносин ПП«Гадячанка» оприбутковує його за дебетом позабалансового рахунка 023«Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» за справедливою вартістю,а після отримання документів, такі ТМЦ відображаються за кредитом субрахунка023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні» та оприбутковуються набаланс за дебетом рахунка 28 «Товари» у кореспонденції з рахунком 63«Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

У разі наявностідоговірних відносин з постачальником ПП «Гадячанка» такі ТМЦ оприбутковує набаланс — за дебетом рахунка 28 «Товари», за вартістю, визначеною в договорі. Уразі отримання документів на товар їх вартість корегується.

Оскільки ПП«Гадячанка» є платником ПДВ, воно зацікавлений в отриманні податковоїнакладної, яку йому зобов'язаний надати продавець товару згідно Закону України«Про податок на додану вартість». У випадку відмови постачальника товарівнадати податкову накладну підприємство має право додати до податковоїдекларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такогопостачальника, що є підставою для включення сум цього податку до складуподаткового кредиту за умови, що ПП «Гадячанка», як покупець товару, надастьдокумент, що засвідчує факт сплати податку внаслідок придбання таких товарів.

Приклад 1. Учервні 2005 р. ПП «Гадячанка» отримало товар від ПП «Тристан». Жодногодокументу на отриманий товар не було. Договору купівлі-продажу товарів міжпідприємствами немає. У січні 2006 р. ПП «Гадячанка» оплачує товар у повнійсумі і сподівається отримати документи за січень 2006 р. ПП «Тристан» надаєдокументи, але вони датовані червнем 2005 р. на суму 1200,00 грн., у т.ч. ПДВ –200,00 грн. ПП «Гадячанка» не хоче брати такі документи, а постачальниквідмовляється надати документи за січень 2006 р. Обидва підприємства єплатниками податку на прибуток та ПДВ.

Дані товарифактично прийняті на склад ПП «Гадячанка» у червні 2005 р., але оскількисупровідні документи від ПП «Тристан» до бухгалтерії не надійшли, товар неоприбутковано в обліку ПП «Гадячанка». Оскільки рахунки обліку запасів єактивними рахунками, кредитового сальдо на таких рахунках бути не може. Данітовари тимчасово оприбутковуються на рахунку 023 «Матеріальні цінності навідповідальному зберіганні» за вартістю, вказаною у приймально-передавальномуакті. Реалізація таких товарів не відбувається. Порядок облік невідфактурованихтоварів у ПП «Гадячанка» наведено в Додатку В.

Якщо зарезультатами приймання товарів за участю представника відправника за кількістювстановлено недостачу, то це відображається в акті приймання, який підписуютьвсі уповноважені представники сторін і затверджує керівникпідприємства-відправника не пізніше наступного дня після складання акту, зразокякого наведений у Додатку Д. Сума нестачі товарно-матеріальних цінностейвідображається за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псуванняцінностей», а після виставлення претензії постачальнику за фактом нестачі сумапретензії відображається за дебетом субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями».Порядок та облік приймання товару та виставлення претензії перевізнику наведенов прикладі 2 та Додатках Д, Е, Ж.

Приклад 2. ПП«Гадячанка» здійснює постачання товарів, зокрема майонезу, на територіїУкраїни. З метою швидкої доставки товарів покупцям підприємство користуєтьсяпослугами перевізника ТзоВ «Транс-Експрес», що доставляє товар від складупродавця до складу покупців. 30.06.2006 р. ТзоВ «Транс-Експрес» прийнялозамовлення на перевезення 250 банок майонезу, вартість вантажу – 1250 грн, ут.ч. ПДВ – 208,33 грн.

Наступного дняпредставник перевізника повідомив, що вантаж із майонезом був пошкоджений приперевантаженні у м. Гадяч, Полтавської області, через падіння контейнеру ізвантажом, в результаті чого розбилися 175 банок майонезу. Уповноважені особивідправника і перевізника склали акт приймання продукції (товару) за кількістю.ПП «Гадячанка» (відправник) скерував ТзоВ «Транс-Експрес» (перевізнику)претензію з вимогою відшкодування і відобразило в обліку псування цінностей ірозрахунки за претензією. Відображення цих операцій наведено в Додатку Ж.

З товарами, щознаходяться на складі ПП «Гадячанка» до моменту продажу, здійснюютьсянеторговельні операції (операції, не пов'язані з продажем), а самекомплектація, пакування, розфасування, інвентаризація, переоцінка тощо. Длязручності здійснення таких операцій і правильного їх обліку на підприємстві передбачаєтьсяпевний порядок розміщення та зберігання товарів, який полягає в окремому(відокремленому) розташуванні комісійних, власних товарів, товарів назберіганні та переданих у заставу. Це дозволяє уникнути використання одноріднихтоварів (як власних, комісійних, так і тих, що перебувають на зберіганні), якеспричиняє негативні юридичні та податкові наслідки.

Під часзберігання власних товарів на складі підприємства здійснюється підготовка їх допродажу, сортування, розфасування, пакування та інші заходи. Усі витрати,пов'язані з проведенням зазначених робіт, у бухгалтерському облікувідображаються за дебетом рахунку 93 «Витрати на збут». Виконання робіт зпідготовки товарів до продажу оформляється актами. При цьому їх вартість (атакож матеріалів, що використовуються під час передпродажної підготовки)включається до складу валових витрат підприємства, а сума ПДВ — до податковогокредиту.

Для визначеннясобівартості реалізованих товарів на підприємстві використовується метод цінипродажу, що полягає у застосуванні підприємством середнього проценту торговоїнацінки товарів. Застосування даного методу передбачено обліковою політикою ПП«Гадячанка». Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця міжпродажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнкина ці товари, а сума торгової націнки на реалізовані товари визначається якдобуток продажної вартості реалізованих товарів і середнього відсотка торговоїнацінки. Структура продажної ціни подана у вигляді схеми (рис. 2.1).

/>


Рис. 2.1.Структура продажної ціни

Товари, яківідпускають зі складу для подальшого їх продажу, оформляють накладною. Ваналітичному обліку вартість товарів відображається за кредитом субрахунку 281«Товари на складі» у кореспонденції з дебетом субрахунку 282 «Товари вторгівлі». У складському обліку на підприємстві роблять відмітку про вибуттятоварів у розрізі товарного асортименту.

ПП «Гадячанка»запроваджує різні види торгових націнок, а саме: роздрібну (30%), дрібногуртову(25%), гуртову (20%), спеціальну (15%). Розглянемо нарахування продажноївартості товарів і визначемо вартість реалізованих товарів за методом цінипродажу.

Приклад 3.Вихідні дані про рух товару «Майонез «Провансаль» за грудень 2006 р. наведено втабл. 2.1.

Таблиця 2.1

Вихідні дані доприкладу 3

Дата Показник Кількість банок Ціна за одиницю, грн Сума, грн 01.12.2006 Залишок на початок місяця 50 3,3 165,00 05.12.2006 Надходження товару 20 3,5 70,00 10.12.2006 Реалізація 40 15.12.2006 Надходження товару 30 3,8 114,00 30.12.2006 Реалізація 40 Разом надійшло за місяць 50 - 184,00 Разом продано за місяць 80 - 408,00 (з ПДВ)

На субрахунку 285«Торгова націнка» підприємство відображає торгові націнки на товари при веденніобліку товарів за продажними цінами. За кредитом субрахунку – їх збільшення, задебетом – зменшення (списання).

Торгова націнка,яка обліковується на субрахунку 285, складається з:

1.   торгової націнки на первіснувартість товару;

2.   суми ПДВ у продажній вартостітовару, яку можна розкласти на 2 частини: ПДВ на купівельну вартість і ПДВ наторгову націнку.

Розрахуноксобівартості вибуття запасів за методом ціни продажу наведено в Додатку З.Списання суми торгової націнки з реалізованих товарів відображається за дебетомсубрахунку 285 «Торгова націнка» і кредитом субрахунку 282 «Товари в торгівлі»або способом сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків. До звітностівключається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28 «Товари». На ПП«Гадячанка» списання суми торгової націнки шляхом коригування субрахунку 902«Собівартість реалізованих товарів» на суму торгової націнки, що припадає нареалізований товар (методом сторно). Продажна вартість товару протягом місяцясписується на субрахунок 902, а наприкінці місяця, після розрахунку середньоговідсотка торгової націнки, дебет субрахунку 902 зменшується на сумурозрахованої торгової націнки на реалізовані товари згідно з розрахункомбухгалтерії. Розглянемо операції списання суми торгової націнки в обліку ПП«Гадячанка» на прикладі списання торгової націнки на «Майонез «Провансаль» загрудень 2006 року, наведені в Додатку И.

Отже, особливостінадходження та вибуття товарів на ПП «Гадячанка» регулюються обліковоюполітикою підприємства, національними П(С)БО, чинним законодавством і мають наметі об'єктивне відображення операцій придбання, транспортування, зберігання тапродажу товарів, що підтверджуються первинною документацією.

2.2     Облікдоходів та витрат торговельного підприємства

Доходи відреалізації товарів на ПП «Гадячанка» відображаються на субрахунку 702 «Доходивід реалізації товарів», в якому по кредиту відображається отримання доходувирахування наданих знижок, а по дебету

сума непрямихподатків. Суми податків і обов'язкових платежів, одержані у складі доходу відреалізації відображаються кореспонденцією Д-т 70 – К-т 64 (Додатки Ж, И).Основним джерелом доходу ПП «Гадячанка» є готівка, що надходить домагазину від покупців при передачі (продажу) їм товарів. Розмір доходу прямозалежить від рівня роздрібних цін. Продажна (роздрібна) ціна товарів на ПП «Гадячанка» включає в себе первісну вартістьтовару, відповідну суму транспортно-заготівельних витрат та націнку, якупідприємство встановлює самостійно, виходячи з дії ринкового механізмуціноутворення.

Аналітичний облікдоходів від реалізації товарів підприємство веде за видами товарів. У зв’язку зтим, що передача товару покупцеві та сплата за нього співпадають у часі, вмагазинах ПП «Гадячанка» відсутній аналітичний облік покупців. Якщо покупецьповертає товар у випадках, передбачених чинним законодавством, то дохідпідприємства зменшується на вартість повернутого товару. При цьому підприємствоу обов’язковому порядку веде окремий облік бракованих товарів, а також облікпокупців, що звернулися до нього з цього питання. Повернення товару впливає нафінансовий результат, адже у цьому разі:

·  зменшується дохід відреалізації (субрахунок 704 «Вирахування з доходу»);

·  коригується собівартістьреалізованих товарів (субрахунок 702 «Доходи від реалізації товарів»),відновлюється торгова націнка (субрахунок 285 «Торгова націнка») та коригуєтьсязалишок товару в роздрібній торгівлі (субрахунок 282 «Товари в торгівлі»).

При поверненнітовару ПП «Гадячанка» має право корегувати ПДВ способом «червоне сторно» подебету рахунків обліку доходів і кредиту аналітичного рахунку «Розрахунки зподатку на додану вартість».

Приклад 4.Покупець повернув 05.01.2007 р. кондитерські вироби вартістю 120,00 грн., ут.ч. ПДВ – 20,00 грн. Собівартість повернених товарів (без ПДВ) — 70,00 грн.Бухгалтерський облік за наведеними операціями буде таким, як у табл. 2.2.

Якщо сума коштів,належна до видачі покупцю, перевищує 100,00 грн, матеріально відповідальнаособа складає акт про видачу коштів (Додаток К), обов'язковими реквізитамиякого є:

·  документ, що засвідчує особупокупця, який повернув товар;

·  відомості про товар;

·  сума виданих коштів;

·  номер, дата і час видачірозрахункового документа, який підтверджує купівлю товару.

Таблиця 2.2

Бухгалтерськийоблік повернення товару на ПП «Гадячанка»

№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн 11 Повернуто товар покупцем та видано кошти за повернутий товар 704 301, 303 120,00 22 Відкориговано податкове зобов'язання ПП «Гадячан-ка» (операція «сторно») 704 641 20,00 33 Відкориговано собівартість реалізованих товарів (операція «сторно») 902 282 70,00 44 Відновлено торгову націнку 282 285 50,00 55 Списано на фінансові резуль-тати вартість поверненого товару 791 704 100,00 66 Скориговано фінансовий результат на собівартість поверненого товару (операція «сторно») 791 902 70,00

На величинудоходу також впливають знижки, які в обліку можна відобразити шляхом зменшеннянарахованої раніше надбавки (торгової націнки). В обліку знижки відображаютьсякореспонденцією Д-т 285 «Торгова націнка» — К-т 282 «Товари в торгівлі». ПП«Гадячанка» для надання покупцям знижок у момент реалізації товару видає їмдисконтні картки. Облік емісії і списання на витрати вартості послуг звиготовлення дисконтних карток, а також операції з продажу товарів зі знижкоюза дисконтною карткою відображається в прикладі 5, наведені в Додатку Л.

Приклад 5. ПП«Гадячанка» випустив дисконтну картку, яка дає право на знижку у розмірі 10%при купівлі товару на суму понад 400 грн. Витрати на виготовлення 1 карткистановлять 6 грн (у т.ч. ПДВ – 1грн). На складі підприємства обліковуєтьсятовар за ціною 300,00 грн (ціна придбання), за яким було відображено податковийкредит 60,00 грн. Торгову націнку на підприємстві встановлено на рівні 50%.

Собівартістьреалізованих підприємством товарів відображається по дебету субрахунку 902«Собівартість реалізованих товарів», за кредитом рахунку відображаєтьсясписання на рахунок 79 «Фінансові результати», яке оформлюється довідкою (ДодатокЕ).

Витрати підприємстваскладаються із адміністративних, витрат на збут, інших витрат операційноїдіяльності, найбільшу питому вагу серед яких займають витрати на збут, щозумовлено специфікою діяльності торговельного підприємства «Гадячанка». Данівитрати обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут», і включають витрат,пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) товарів.

Транспортно-заготівельнівитрати (ТЗВ) обліковуються на субрахунку 289, а їхня сума, узагальнена нацьому рахунку, щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на кінецьзвітного періоду і сумою запасів, що вибули (реалізовані) за звітний період.Таким чином, на субрахунку 289 підприємство відображає загальну суму ТЗВ, невключених до собівартості товарних запасів. Для розподілу ТЗВ на підприємствірозраховується середній відсоток ТЗВ (форм. 2.1).

%ТЗВсер=(С-до Д-т289 поч.+Оборот Д-т 289 за місяць)/(С-до Д-т 28+Оборот Д-т 28),             (2.1)

де %ТЗВсер –середній відсоток ТЗВ;

С-до Д-т 289 поч. –сальдо Д-т 289 на початок звітного періоду;

Оборот Д-т 289 замісяць – нарахувння ТЗВ за місяць;

С-до Д-т 28 –залишок товарів на початок звітного періоду;

Оборот Д-т 28 – надходженнятоварів за звітний період.

Розподілені ТЗВвідображаються на тих самих рахунках обліку запасів, у кореспонденції з якимивідображено вибуття цих запасів (субрахунок 902). Розглянемо розподіл ТЗВ тапорядок розрахунку середнього відсотка ТЗВ, наведений в табл.2.3.

Таблиця 2.3

Розрахунок ТЗВ,реалізованих за місяць товарів

Зміст Вартість товарів, грн (рахунок 28) ТЗВ, грн (субрахунок 289) 1. Залишок на початок місяця 8000 3000 2. Надійшло за місяць 50000 6000 3. Вибуло за місяць (реалізовано та інше вибуття) 40000 6206* 4. Залишок на кінець місяця 18000 2800 * Сума ТЗВ, що за розподілом припадає на товари, які вибули у звітному місяці, становить: (3000+6000):(8000+50000)*40000=6206

На величину витрат також впливає уцінка товарів. Зниження цінина товари на підприємстві здійснюється шляхом проведення уцінки, якапроводиться за даними інвентаризації, відповідно до норм Положення про порядокуцінки і реалізації продукції, що залежалася.

Уцінці підлягають:

·  товари, що залежалися та не маютьзбуту понад 3 місяці;

·  товари, що втратили свою первіснуякість.

Інвентаризаційна комісія підприємства складає перелікитоварів (описи-акти), в яких вказуються повна назва, кількість, роздрібна цінатовару, назвапідприємства-виробника та пропозиції щодо розміру уцінки (Додатки К, Н). Результати уцінкивідображаються у тому місяці, у якому було складено опис-акт уцінки. На ПП «Гадячанка» суми уцінкив межах торгової націнки відображаються за дебетом рахунку 285 «Торгованацінка» та кредитом рахунку 285 «Товари в торгівлі». Уцінка понад межіторгової націнки відображається за дебетом рахунку 946 «Втрати від знеціннязапасів» і кредитом рахунку 282 «Товари в торгівлі». Таким чином, напідприємстві спочатку списується сума уцінки в межах торгової націнки, а при їїперевищенні залишок суми відображається у складі витрат. Облік продажу товарупісля уцінки, у разі коли розмір уцінки перевищує торгову націнку, відображено вДодатку М.

В результатіінвентаризації може бути виявлена пересортиця товарів. Залік суми нестачі ТМЦсумою виявлених надлишків буде відображено у аналітичному обліку тільки заодним місцем їх зберігання (МВО). Дану операцію відображають коригуючупроводку: Д-т 20 (22, 28) — К-т 20 (22, 28). Таким чином, дані бухгалтерськогообліку буде приведено у відповідність з фактичною наявністю ТМЦ за конкретниммісцем зберігання (МВО). Таким чином, в результаті пере­сортиці виникає дохід,якщо вартість надлишків вища за вартість ТМЦ, або витрати, якщо вартістьнадлишків нижча за вартість ТМЦ, яких не вистачає. При заліку нестач надлишкамипри пересортиці вартість ТМЦ, виявлених в нестачі, більше надлишків ТМЦ,виявлених в надлишку, різницю вартості відносять на винну особу, а якщо її невстановлено, то її різницю понад норму природного убитку відносять на результатифінансово-господарської діяльності. Перевищення вартості ТМЦ, виявлених внадлишку, над вартістю ТМЦ, виявлених в нестачі при пересортиці, відображаєтьсяу складі доходу підприємства за кредитом субрахунку 719 «Інші доходиопераційної діяльності» (Додаток П).

Сума нестачітоварів відображається за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псуванняцінностей». Сума нестачі товарів в межах природного убутку списуються насобівартість товарів на рахунки 902 і 901.

До прийняттярішення щодо конкретних винних осіб вона відображається на позабалансовомусубрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей». Післявизначення винної особи сума нестачі відображається за дебетом субрахунку 375«Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», списується з позабалансовогорахунку і включається до складу інших операційних доходів за кредитомсубрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів». Якщо винну особу невизначено, суму нестачі списують на збитки і відображають у складі фінансових результатів.Для узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльностіпідприємство використовує рахунок 71 «Інший операційний дохід». Надлишкивласних товарів, виявлені під час інвентаризації, підприємство оприбутковує звідображенням доходу за кредитом субрахунку 719 «Інші доходи від операційноїдіяльності». За кредитом цього рахунку відображається дохід від операційноїоренди активів, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списанихактивів, реалізації обігових активів, інший дохід від операційної діяльності.За дебетом відображається сума непрямих податків та списання в порядку закриттяв кінці періоду на рахунок 79 «Фінансові результати».

Такимчином, облік доходів та витрат торговельного ПП «Гадячанка» ведеться увідповідності до принципів бухгалтерського обліку, облікової політикипідприємства та Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерськогообліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств іорганізацій. Підприємство враховує при визначені величини доходів та витратоперації повернення товарів покупцями, уцінки, знижки, пересортування товарів,крадіжки тощо.

2.3         Порядокформування та облік фінансових результатів торговельного підприємства

 

Метою складаннябухгалтерської звітності є визначення результатів діяльності підприємства завизначений період або фінансового результату, що інтерпретований в грошовійформі і є економічним підсумком господарсьої діяльності підприємства в цілому.

Оскільки рахункиобліку доходів та витрат є тимчасовими тому, що по закінченні відповідногозвітного періоду сальдо цих рахунків переноситься на рахунок 79 «Фінансовірезультати». По кредиту рахунку 79 «Фінансові результати» відображаються суми впорядку закриття рахунків обліку доходів, по дебету – суми в порядку закриттярахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Для узагальненняінформації про доходи (виручку) від реалізації товарів призначений рахунок 70«Доходи від реалізації» субрахунок 702 «Дохід від реалізації товарів». Покредиту субрахунку 702 відображається збільшення доходу від реалізації разом ізсумою непрямих податків, зборів, обов’язкових платежів, які включені в цінупродажу, по дебету — належна сума непрямих податків, зборів, обов’язковихплатежів, суми, отримувані підприємством на користь комітента, принципала,щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 «Фінансовірезультати» субрахунок 791 «Результат основної діяльності».

Крім того, насубрахунку 704 «Вирахуваний з доходу» відображається сума наданих після датиреалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем товарів та іншівирахування. По дебету субрахунку 704 відображається вище переліченевирахування, а по кредиту — списання дебетових оборотів на рахунок 79«Фінансові результати».

Для всіх одиницьбухгалтерського обліку товарів, які мають однакове призначення й однакові умовивикористання, на підприємстві застосовується тільки один з наведених методів –метод ціни продажу.

Для узагальненняінформації про собівартість реалізованих товарів передбачений рахунок 90«Собівартість реалізації» субрахунок 902 «Собівартість реалізованих товарів».По дебету цього субрахунку відображається фактична собівартість реалізованихтоварів (без торговельних націнок), а по кредиту — списання в порядку закриттящомісяця або в кінці звітного року дебетових оборотів на рахунок 79 субрахунок791.

Типові обороти зарахунком 791 для підприємства ПП «Гадячанка» наведено на рис. 3.1.

/>/>Дебет                                                        791 Кредит

собівартість реалізованих товарів виручка від реалізованихтоварів за

валовий прибуток, що припадає вирахуванням непрямих податків;

на суму повернення або знижок інші операційні доходи.

(утворюється як сума двох

кореспонденцій: ОК 704 + ОК 282);

витрати на збут;

адміністративні витрати;

інші операційні витрати;

податок на прибуток;

нерозподілений прибуток.

Рис 3.1. Типовіобороти за рахунком 791 для підприємства

Витрати,пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості товарів,поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційнівитрати. Узагальнення інформації про витрати підприємства забезпечуєтьсязастосуванням рахунків 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94«Інші витрати операційної діяльності», а також рахунків класу 8 «Витрати за елементами».Витрати, які враховуються на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витратина збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» списуються безпосередньо нарахунок 79 «Фінансові результати». Приклад 6. За звітний період ПП «Гадячанка»отримала передоплату в сумі 3000,00 грн. за товар, собівартість реалізаціїякого склала 1600,00 грн. За період адміністративні витрати склали 200,00 грн.,витрати на збут – 300,00 грн., інші операційні витрати – 50,00 грн.Підприємство здійснювало лише основну діяльність. Порядок формуванняфінансового результату на відображення обліку доходів та витрат наторговельному підприємстві відображено в Додатках С, Т.


РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА

 

3.1Удосконалення обліку доходів і витрат торговельного підприєм-ства

Питаннявдосконалення обліку на торговельних підприємствах завжди перебуває в центріуваги наукових і практичних працівників, що пояснюється складністю йтрудомісткістю даної діяльності і її прикладним характером.

Аналіз діючоїпрактики показує, що на торговельних підприємствах як в організаційному так і вметодологічному аспекті облік надходження та вибуття товарів, облік доходів івитрат, а також формування фінансових результатів продовжує мати серйознінедоліки, які проявляються при інвентаризаціях товарно-матеріальних цінностей,а також при звіреннях даних складського обліку, коли виявляються недостачі йзначні розбіжності за рахунок пересортування окремих видів товарно-матеріальнихцінностей. Має місце й велика кількість помилок у первинних документах йоблікових регістрах, що характеризують надходження і рух товарів.

Дослідженнябухгалтерських прийомів та методів, що застосовуються на ПП «Гадячанка»,дозволили зробити висновок, що, в цілому, облік відповідає вимогам національнихстандартів бухгалтерського обліку. Разом з тим, нами виявлено ряд недоліків, щопотребують змінити підходи до обліку окремих питань, які вирішуютьсябухгалтерією підприємства. У зв’язку з цим ми пропонуємо наступні заходи поудосконаленню організації бухгалтерського обліку.

Специфікоюторговельної діяльності є швидко змінний та кількісно значний асортименттоварів, що спричинює ускладнення надходження та вибуття товарів,інвентаризації тощо. Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат дляпідприємства, що обліковуються, на субрахунку 289 є надто складним. Крім того,облік транспортно-заготівельних витрат безпосередньо на рахунку 28 «Товари»пов'язаний зі значним ускладненням синтетичного й аналітичного обліку товарів.

Розгляньмонайбільш доцільний і раціональний варіант обліку та списання на фінансовірезультати витрат обігу торговельних підприємств, при якому витрати,безпосередньо пов'язані з придбанням товарів, транспортуванням їх до місцявикористання та доведенням до стану, в якому вони придатні для реалізації,включаються до фактичної собівартості реалізованих товарів за спеціальнимщомісячним розрахунком цих витрат.

Оскільки, заекономічним змістом та методологією обліку транспортно-заготівельні витратибезпосередньо відносяться до витрат торгівлі, а не до товарів, тому їх слідвключати до фактичної собівартості реалізованих товарів опосередковано напідставі спеціального розрахунку підсумком за місяць. У торгівлі всі витрати напридбання товарів, їх доставку та доведення до придатного для реалізації станумають обліковуватися протягом звітного місяця на окремих статтях аналітичногообліку до рахунка 93 «Витрати на збут» або на окремому субрахунку до цьогорахунка.

На думку ПавлюкаІ., названі витрати, шо входять до первісної вартості товарів, найдоцільнішесписувати для включення до собівартості реалі-зованих товарів наприкінцізвітного місяця на підставі розрахунку їх розподілу на основі середньоговідсотка цих витрат, розрахованого згідно з положенням П(С)БО 9, такою кореспонденцією:

Д-т 902«Собівартість реалізованих товарів» – К-т 93 «Витрати на збут» [22, 35].

Отже, рахунок 93«Витрати на збут» певною мірою має виконувати функціїнакопичувально-розподільчого рахунка в частині витрат, що входять до первісноївартості товарів. Списання транспортно-заготівельних витрат наприкінці місяця зкредиту рахунку 93 «Витрати на збут» за спеціальним розрахунком на дебетрахунку 902 «Собівартість реалізованої продукції» для визначення їх фактичноїсобівартості є найбільш доцільним.

За спеціальнимрозрахунком витрати, які входять до первинної вартості товарів, требарозподілити на дві частини:

·  витрати, що відносяться нареалізовані товари;

·  витрати, що відносяться назалишок товару на кінець місяця.

Тоді розрахуноктранспортно-заготівельних витрат на товари, реалізовані за місяць, буде мативигляд табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Розрахуноктранспортно-заготівельних витрат на товари, реалізовані за місяць

Статті витрат обігу Сума витрат Вартість товарів за обліковими цінами Середній відсоток витрат гр.4*100 «Разом» гр.7 Сума витрат на залишок товарів «Разом»гр.6 * гр.8: :100 Сума витрат на реалізовані товари гр.4-гр.9 На поч. місяця За місяць Разом гр.2+гр.3 Реалізовано за місяць У залишку на кінець місяця Разом гр.5+гр.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. На придбання товарів 1205 344 1549 Х Х Х 0,76 1053 496 2. Транспортно-заготівельні витрати 2648 1658 4306 Х Х Х 2,11 2925 1381 3. На доведення товарів до при-датного для реа-лізації стану 1532 707 2239 Х Х Х 1,10 1525 714 РАЗОМ 5385 2709 8094 65080 138615 203695 Х 5503 2591

Гол. бухгалтер_______________ Д-т 902 – К-т 93 — 2591

Данийметодологічний підхід до обліку витрат, що входять до первісної вартостітоварів, простіший і раціональнішим, не суперечить нормам положень (стандартів)бухгалтерського обліку та забезпечує точність і об'єктивність визначенняфактичної собівартості товарів. Такий порядок обліку та списання названихвитрат раціональніший, звичний і простіший для вивчення та застосування впрактичнії роботі. Він забезпечує правильне відображення в обліку фактичноїсобівартості реалізованих товарів та залишку їх у Балансі. Тому первіснавартість товарів (фактична їх собівартість) не може й не повинна обліковуватисяна рахунку 28 «Товари», а фактична собівартість реалізованих товарів повиннавідображатися й визначатися на рахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів»,який за своєю назвою та економічним змістом для цього й призначений, а не нарахунку 28 «Товари».

Аналітичний облікдо статті 93 «Витрати на збут» доцільно слід вести за встановленою Методичнимирекомендаціями номенклатурою статей витрат. Для обліку і списуваннятранспортно-заготівельних витрат за розрахунком на собівартість реалізованихтоварів можна виділити наступні статті:

1.        «Витратина придбання товарів»;

2.        «Транспортно-заготівельнівитрати»;

3.        «Витратина доведення товарів до придатного для реалізації стану».

Важливим длябухгалтерського обліку є поточний контроль за витратами на придбання товарів,їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, тому пропонуєтьсяпідвищити аналітичність їх обліку. З цією метою пропонуємовиділити субстатті достатей 1-3.

 Витрати напридбання товарів мають включати:

·  Суми, що сплачуються згідно здоговором постачальнику (продавцю) понад договірну купівельну вартість завирахуванням непрямих податків.

·  Суми ввізногомита.

·  Суми непрямих податків, якіне відшкодовуються підприємству.

·  Інші витрати на придбаннятоварів.

Транспортно-заготівельнівитрати мають включати:

·  Витрати на відрядження длязаготівлі товарів.

·  Інші витрати на заготівлютоварів.

·  Витрати на транспортуваннятоварів до місця їх використання.

·  Витрати на залізничніперевезення.

·  Витрати на автомобільніперевезення.

·  Витрати на перевезеннятоварів іншими видами транспорту.

·  Витрати зстрахування ризиківтранспортування товарів.

·  Витрати навантажно-розвантажувальні роботи.

·  Витрати на оплатуекспедиційних операцій.

·  Інші витрати на заговілю тадоставку товару.

Витрати надоведення товарів до придатного для реалізації стану повинні включати:

·  Витрати на зарплатупакувальників і відрахування на соціальні заходи.

·  Витрати пакувальнихматеріалів.

·  Інші витрати на перепродажнупідготовку товарів.

·  Витрати на підвищенняякісно-технічних характеристик товарів.

·  Інші прямі витрати напідготовку товарів до реалізації.

Для того щобскласти наприкінці звітного місяця розрахунки розподілутранспортно-заготівельних витрат та торговельної націнки, які відносяться дореалізованих товарів, треба завершити облік руху товарів за обліковими цінами,системно перевірити правильність ведення синтетичного й аналітичного облікутоварів, після чого перевірити тотожність даних синтетичного та аналітичногообліку, проте системно перевірити правильність ведення обліку товарів загаломна рахунку 28 «Товари» неможливо без завершення записів на рахунках витрат, щовходить до первісної вартості товарів, та торговельної націнки.

Враховуючи, шопрактично неможливо віднести до первісної чи купівельної вартості товарів тівитрати, які нараховують або сплачують не в момент оприбуткування товарів, араніше чи пізніше за окремими первинними документами, доцільніше вести обліктоварних запасів за договірними купівельними або продажними цінами з окремиманалітичним обліком витрат на купівлю, доставку товарних запасів і доведення їхдо придатного для використання стану. Тільки наприкінці місяця такі витратислід включати за спеціальним розрахунком до фактичної собівартості реалізованихтоварів.

ПП «Гадячанка»веде облік вибуття товарів за методом ціни продажу, тобто з використанням середньоговідсотку торгової націнки. Показник торгової націнки дуже важливий для контролюза собівартістю залишку товарів і відображення її в балансі, а також дляконтролю за правильним визначенням фактичної собівартості реалізованих товаріві, відповідно, за об'єктивністю фінансових результатів торгівлі. Оскількирівень торгових націнок на ПП «Гадячанка» істотно відрізняється (на одну групутоварів вона становить 10%, а на іншу – 50%), то застосування методу цінипродажу не забезпечує достовірність інформації. Для підприємства удосоналеннямоцінки вибуття запасів є об'єднання товарів з приблизно однаковим рівнемнацінки у групи і здійснення розрахунку середнього відсотку торгової націнкидля кожної групи окремо.

Облік товарнихзапасів і відображення на бухгалтерських рахунках фактичної собівартостіреалізованих товарів на підприємстві ускладнюється тому, що об'єднання нарахунку 28 «Товари» активних субрахунків для обліку товарів і тари зконтрактивним пасивним регулюючим субрахунком 285 «Торгова націнка», суперечитьположенням теорії бухгалтерського обліку.

До продажної(роздрібної) ціни товарів на підприємстві входять, крім первісної вартостітоварів, суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам, та сумиторгової націнки на покриття витрат і отримання доходу від торгівлі. Планомрахунків для обліку торгової націнки на товари передбачено окремий субрахунок285 «Торгова націнка», а товари повинні списуватися з кредиту рахунка 28«Товари» на дебет рахунка 902 «Собівартість реалізованих товарів» за фактичноюсобівартістю.

На підприємствіфактична собівартість реалізованих товарів визначається як різниця міжпродажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торгової націнки, яказа розрахунком до них відноситься. Проте П(С)БО 9 не вказано, як це практичноздійснити в синтетичному й аналітичному обліку, застосовуючи в обліку товарівпродажні ціни.

Об'єднання нарахунку 28 «Товари» активних субрахунків для обліку товарів і тари зконтрактивним пасивним регулюючим субрахунком 285 «Торгова націнка» — явищененормальне, яке призводить до плутанини в бухгалтерських записах товарнихоперацій.

У зв'язку з вищевикладенимна ПП «Гадячанка» у робочому плані рахунків доцільно виділити субрахунки дорахунка 28 «Товари» для окремого обліку товарів кожного виду торгівлі. Оскількина субрахунку 285 «Торгова націнка» щось подібне зробити майже неможливо, тодля обліку торгових націнок доцільно використати резервним код рахунка 29 вкласі рахунків 2 «Запаси».

Такий підхід дообліку товарів і торгових націнок не лише дає можливість спростити синтетичнийі аналітичний облік, а й сприяє об'єктивному відображенню в бухгалтерськомуобліку та звітності фактичної собівартості реалізованих товарів, залишківтоварів, а також фінансових результатів торговельних підприємств і організацій.

Завершений ісистемно перевірений облік товарних операцій і товарів є основою длябухгалтерського обліку інших операцій (розрахунків з постачальниками іпокупцями, витрат, що входять до первісної вартості реалізованих товарів,торговельних націнок тощо). Тому треба створити умови, щоб облік товарів заобліковими цінами був завершений насамперед та якомога швидше й не затримувавобліку інших господарських операцій.

Таким чином,запропоновані нами шляхи удосконалення сприятимуть більш повному таоб’єктивному відображенню торгових операцій у бухгалтерському облікупідприємства, а саме від цього залежить ефективність та оперативність прийняттярішень щодо стратегії і тактики розвитку підприємства.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1.        ЗаконуУкраїни «Про податки з доходів фізичних осіб»

2.        Інструкціяпро застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженонаказом МФУ від 30 листопада 1999 року № 291 // Нова бухгалтерія. – 17.04.2006.– С. 125-128.

3.        Міжнародністандарти бухгалтерського обліку

4.        П(С)БО 3«Звіт про фінансові результати», затверджено наказом МФУ від 31.03.99 № 87, іззмінами і доповненнями // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. –№ 12. – С. 23.

5.        П(С)БО 9«Запаси», затверджено наказом МФУ від 20.10.1999 №246, із змінами і доповненнями// Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 130-133.

6.        П(С)БО 15«Дохід», затверджено наказом МФУ від 14.12.1999 №860/4153, із змінами і доповненнями// Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 134-135.

7.        П(С)БО 16«Витрати», затверджено наказом МФУ від 19.01.2000 №27/4248, із змінами ідоповненнями // Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 136-140.

8.        Бухгалтерськийфінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., перероб. ідоп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

9.        Водоп'яноваО. Товар отримано без документів // Дебет-кредит. – 2007. – № 9. – С. 20-23.

10.      Водоп'яноваО. Облік запасів у роздрібній торгівлі // Дебет-кредит. – 2007. – № 12. – С.22-25.

11.      ГарасимП.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облікна підприємстві. – Тернопіль: Астон, 2005 – 464с.

12.     ГолубенкоВ. ПДВ після повернення товару // Дебет-кредит. – 2006. – № 11. – С. 33-37.

13.     ГрачоваР. Облік торгових націнок. Яким він має бути // Дебет-кредит. – 2004. – № 28. –С. 21-24.

14.     ДроботяЄ. Основи економіної теорії – Х.: Нова книга, 2002. – 325 с.

15.     ЗолотухінО. Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат // Дебет-кредит. – 2006.– № 25. – С. 20-25.

16.     Єрохін К.Перераховуємо залишки // Дебет-кредит. – 2004. – № 15. – С. 17-21.

17.     Кім Г.,Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їхзаповнення. – Київ: ЦНЛ, 2004 – 440с.

18.     КоваленкоГ. Облік товарів на складах // Бухгалтерія. – 2006. – № 9 (684). – С. 57-61.

19.     КоружинецьО. Патентування торговельної діяльності // Нова бухгалтерія, 17.04.2006. – С.24.

20.     ЛишиленкоО.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання. – К.: ЦУЛ,2005 – 624 c.

21.     Павлюк І.Первісні проблеми // Дебет-кредит. – 2003. – № 10. – С.40-45.

22.     Павлюк І.Первісні проблеми // Дебет-кредит. – 2003. – № 11. – С. 33-37.

23.     Павлюк І.Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів, товарів та пропозиції щодоїх вирішення. // Бухгалтерський облік і аудит (укр.) – 2000 – №6 – с. 40-57.

24.     ПереверзєваО. Виробничі та товарні витрати // Головбух. – 2006. – № 14. – С. 9-12.

25.     ПереверзєваО. Уцінка товару та її вплив на бухгалтерський та податковий облік // Головбух.– 2006. – № 21. – С. 13-16.

26.     ШаповалО. Відображення пересортиці в обліку // Бухгалтерія. – 2006. – № 47 (722). – С.40-41.

27.     ШаповалО. Пересортиця: порядок проведення і документальне оформлення // Бухгалтерія. –2006. – № 46 (721). – С. 42-46.

28.     ФілімоненковО.С. Фінанси підприємств – К.: Ельга Ніка-Центр, 2002. – 375 с.

29.     Федак О.Втрати і недостачі ТМЦ з вини перевізника // Дебет-кредит. – 2006. – № 42. – С.31-35.


ДодатокА

Облік придбаннятоварів ПП «Гадячанка» у випадку попередньої оплати

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 Згідно з отриманим рахунком перераховано попередню оплату ПП «Торбинка» згідно з рахунком 12000,00 371 311 2 Відображено податковий кредит згідно з отриманою від поста-чальника податковою накладною 2000,00 641 644 3 Оприбутковано товари 10000,00 281 631 4 Передано товари в роздрібну торгівлю 10000,00 282 281 5 Нараховано торговельну націнку 3000,00 282 285 6 Відображено розрахунки за ПДВ 200,00 644 631 7 Проведено залік заборгованостей 12000,00 631 371

Додаток Б

Облік придбаннятоварів ПП «Гадячанка» у випадку післяплати

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 Оприбутковано товари 10000,00 281 631 2 Відображено податковий кредит згідно з отриманою від постачальни-ка податковою накладною 2000,00 641 631 3 Передано товари в роздрібну торгівлю 10000,00 282 281 4 Нараховано торговельну націнку 3000,00 282 285 5 Оплачено товар постачальнику ПП «Гаманець» 12000,00 631 311

Додаток В

Облікневідфактурованих поставок у покупця (за умовами прикладу 1)

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т Червень 2005 р. 1 Прийнято на позабалансовий облік товари від ПП «Тристан» 1000,00 023 — Січень 2006 р. 2 Відображено оплату за товар 1200,00 371 311 3 Відображено ПК з ПДВ 200,00 641 644 4 Списано у разі зарахування на баланс 1000,00 023 311 5 Оприбутковано товар за фактич-ною датою отримання накладної за січень 2006 р.

1000,00

200,00

1200,00

281

644

631

631

631

371


Додаток Д

Акт

приймання продукції (товарів) за кількістю

«01» липня 2006 р.

Місце складання акта приймання продукції (товарів) м.Гадяч, Полтавська область

Час посатку приймання продукції (товарів) 12-00 Час закінчення приймання 12-45

Комісія у складі: начальника відділу збуту ПП «Гадячанка» Василенка О.О., комірника ПП «Гадячанка» Павленка Т.А., водія ТзоВ «Транс-Експрес» Швидкого В.М.            (посада, місце праці, ПІБ)

Комісія ознайомлена з Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю ___________________________________________________________                            

                                                       (підписи)

Найменування постачальника ПП «Гадячанка»

Найменування і адреса відправника ПП «Гадячанка»

Дата і номер рахунка-фактури 30 червня 2006 р. №574

Дата і номер транспортної наклдної 30 червня 2006 р. №211845

Станція відправлення і дата відправлення м. Гадяч, склад ПП «Гадячанка» 

Станція призначення і час призначення вантажу м. Гадяч, Полтавська область 12-30

Номер і дата комерційного акта (акта, виданого органом автомобільного транспорту) № 25 від 01.07.2006 р.

Стан тари і упаковки в момент огляду продукції, склад зовнішнього маркування тари та інші дані, на підставі яких вбачається, у чиїй упаковці пред'явлена продукція – відправника чи виробника

Вага кожного місця, в кому виявлена недостача (фактична і за трафаретом на тарі (упаковці))

Маркування місць ___________________________(за документами і фактично)

 

(Продовження Дод.Д)

Наявність чи відсутність пакувальних ярликів і пломб на окремих місцях __________________________________________________________________

При перевірці вантажу вивлено:

Найменування продукції,

 товарів

Од. виміру Ціна За докумен-тами поста-чальника Фактично надійшло Кількість Сума Кількість Сума бій лишки нестача Кількість Сума Кількість Сума Кількість Сума 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Майонез банок 5 250 1250 250 1250 175 875

Яким способом визначено кількість недостаючої продукцї

зважування, перерахунок кількості місць

(зважування, перерахунок кількості місць, обміром тощо)

Висновок про причини і місце утворення недостачі необережність відповідальних осіб перевізника

Особи, що беруть участь у прийманні продукції (товару), попереджені про відповідальність за підписання акта, що містить дані, які не відповідають дійсності.

Підписи членів комісії:

1. __________________             2. __________________

3. __________________              4. __________________

Представник постачальника ______________________ (підпис)

 

Додаток Е

Бланк (штамп) керівнику                                             ТзоВ«Транс-Експрес»

підприємства-заявника                                                     Адреса: м. Суми

Вих. №111/11                                                              вул. Курська, 11

«01» липня 2006 р.

Претензія

до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу

  На суму 875,00 грн

Вашим підприємством прийнята від ПП «Гадячанка» для доставки в м. Гадяч, Полтавської області за товаротранспортною накладною №211845 від  30 червня 2006 року продукція (товар) майонез у кількості 250 банок на суму 1250,00 грн.

При перевантаженні вантажу встановлена недостача майонезу у кількості 175 (сто сімдесят п'ять) банок на суму 875,00 (вісімсот сімдесят п'ять) грн, що підтверджується актов від 01 липня 2006 року.

Вартість товару, який було пошкоджено з вини Вашої компанії, відповідно до наведеного розрахунку становить 875,00 грн.

Керуючись пунктами 15.1, 16.1, 16.6 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом, прошу перерахувати вартість пошкодженого товару у сумі 875,00 грн на наш р/р №2600123456 в АКБ «Київ», МФО 32022, ЄДРПОУ 21131145.

Додаток:

1.   Товарно-транспортна накладна №211845 від 30 червня 2006 року.

2.   Акт приймання продукції за кількістю від 1 липня 2006 року.

3.   Розрахунок суми претензій.

Директор ПП «Гадячанка»    _________                    _______________

                                                             (підпис)                                         (П.І.Б.)

 

Додаток Ж

Облік недостачітоварів з вини постачальника

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 Відвантажено товар покупцеві через перевізника 1250,00 361 702 2 Відображено податкові зобов'я-зання з ПДВ 208,33 641 361 3 Відображено недостачу 175 банок майонезу відповідно до акта з вини перевізника*

700,00

700,00

700,00

175,00

947

374

685

374

281

685

281

715

4 Сторно вартості товару, пошкодженого при перевезенні і не отриманого покупцем

-875,00

 

361

 

702

  5 Списано операційні витрати на фінансовий результат 700,00 791 947 6 Частково отримано відшкоду-вання за претензією від перевізника 800,00 311 374 7 Наприкінці звітного періоду отримане відшкодування зара-ховано до фінансового резуль-тату (800-700=100) 100,00 715 791

* Розрахунок сумипретензії: 1250:250банок=5 грн – вартість 1 банки, 175*5=875 грн, собівартістьтовару – 4 грн/банка, 175*4=700 грн, втрачена вигода – 875,00-700,00=175,00грн.


Додаток З

Розрахуноксобівартості вибуття «Майонезу «Провансаль» за методом ціни продажу за грудень2006 року

№ п/п Показник Первісна (купівельна) вартість Сума торгової націнки, грн. Продажна вартість товарів 1 2 3 4 5 1 Залишок на початок місяця 165,00

49,5

С-до К-т 285

214,5

С-до Д-т 282

2 Надійшло за місяць товарів (нараховано торгової націнки) 184,00

55,2

Оборот К-т 285

239,2

Оботор Д-т 282

3 Середній відсоток торгової націнки сер.%ТН=(С-до К-т 285+Оборот К-т 285):(С-до Д-т 282+Оборот Д-т 282)*100% =104,7 грн: 453,7 грн*100=23% 4 Реалізовано товарів за місяць

314,6/>*(408-93,84)

Оборот Д-т 902

93,84 (408*23%)

Оборот Д-т 285

408,00

Оборот К-т 282

5 Залишок на кінец місяця (р. 1 + р. 2 – р. 4) 34,84 (165,00+184,00-314,16)

10,86 (49,5+55,2-93,84)

С-до К-т 285

45,70 (214,50 + 239,20 – 408,00)

С-до Д-т 282

/> - собівартість реалізованого за грудень товару «Майонез «Провансаль»


Додаток И

Списання сумиторгової націнки в обліку підприємства ПП «Гадячанка»

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 2 3 4 5 Залишок товару на 01.12.2006 р.:

— на суму продажної вартості

— на суму торгової націнки

214,50

49,50

282

-

-

285

1 Надходження товару «Майонез «Провансаль» на підприємство 184,00 282 631 2 Податковий кредит з ПДВ 38,60 641 631 3 Нараховано суму торгової націнки 552,00 282 285 4 Отримано виручку від реалізації 408,00 301 702 5 Податкові зобов'язання з ПДВ 68,00 702 641 6 Списання торгової націнки, яка припадає на реалізований товар 93,84 285 282 7 Списання собівартості реалізованого товару 314,16 902 282 8 Дохід від реалізації товару віднесено на фінансовий результат 340,00 702 791 9 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованого товару 314,16 791 902 Залишок товару на 31.12.2006 р.:

— на суму продажної вартості

— на суму торгової націнки

45,70

10,86

282

-

-

285


Додаток К

/>


Додаток Л

Продаж товарів зізнижкою

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 2 3 4 5 Емітовано та видано покупцю дисконтну картку 1 Відображено отримання дисконтної картки від постачальника 5,00 209 631 2 Відображено податковий кредит з ПДВ у складі вартості дисконтної картки 1,00 641 631 3 Сплачено за виготовлення картки 6,00 641 631 4 Нараховано суму торгової націн-ки 552,00 631 311 4 Видано картку покупцеві 5,00 93 209 Продаж товару зі знижкою 1 Товар зі складу передано у роздріб 300,00 282 281 2 Нараховано торгову націнку 150,00 282 285 3 Нараховано товар з урахуванням знижки* 405,00 301 702 4 Податкові зобов'язання з ПДВ 67,50 702 641 5 На суму знижки зменшено нараховану раніше торгову націнку 45,00 285 282 6 Списано суму фактичної торгової націнки 105,00 285 282 7 Собівартість реалізованого това-ру 300,00 902 282 8 Фінансовий результат операції

337,50

300,00

702

791

791

902

* Ціна товару – 450,00 грн з ПДВ. Знижка 10% — 45,00 грн. Продажна вартість з урахуванням наданої знижки – 405,00 грн.

Додаток М

Відображенняуцінки у бухгалтерсьткому обліку

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 2 3 4 5 1 Надходження товару 1840,00 281 631 2 Податковий кредит з ПДВ 368,00 641 631 3 Сплачено постачальнику за отриманий товар 2208,00 631 311 4 Передано товар зі складу в торговельну точку 1840,00 282 281 5 Нараховано суму торгової націнки 552,00 282 285 У наступному звітному періоді 1

Проведено уцінку товару:

— у частині націнки;

— у частині зниження первісної вартості

552,0

140,00

285

946

282

282

2 Отримано виручку від реалізації 2040,00 301 702 3 Податкові зобов'язання з ПДВ 340,00 702 641 4 Списання собівартості реалізованих товарів 1700,00 902 282 5 Дохід від реалізації товарів віднесено на фінансовий результат 1700,00 702 791 6 Списано суму уцінки 140,00 791 946 7 Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів 1700,00 791 902 /> /> /> /> /> />

Додаток Н

/>ПП «Гадячанка»

Підприємство(організація)

Ідентифікаційнийкод ЄДРПОУ 21131145

/>Код за УДУК

 Інвентаризаційний опис 3

на 1 жовтня 2006р.

товарно-матеріальнихцінностей, що знаходяться на складі № 4

навідповідальному зберіганні комірника Павленка Т.А. (ПІБ)

інвентаризаціюпроведено на підставі наказу (розпорядження) від 22 вересня 2006 р. № 354

№ п/п Номенклатурний номер Найменування матеріалу Розмір (тип) Сорт або марка Одиниця виміру Фактична наявність Ціна, грн 1 18568 Чай китайський - 1 уп. 500 4,50 2 18569 Чай цейлонський - вищий уп. 1000 6,00 3 18570 Чай цейлонський - 1 уп. 759 5,40 4 16384 Печево галетне - 1 кг 25 3,20 5 16385 Печево «Ромашка» - 1 кг 18 4,45 6 19115 Цукерки кара-мель «Лимонні» - 1 кг 13 2,80 7 19116 Цукерки кара-мель - 1 кг 20 3,00 … … … …

Разом по описупорядкових номерів двісті пятдесят три з № 1 по № 253 прописом

/>Голова комісії: начальник відділузбуту Василенко О.О.

/>/>Члени комісії: економіст ПетровІ.І.

/>/>бухгалтер Федорова О.В.

Усі цінності,перелічені в інвентаризаційному описі, комісією перевірено і у моїй присутностіприйнято на відповідальне зберігання.

Матеріальновідповідальна особа: Павленко Т.А.

 (підпис)


Додаток П

Відображення вбухгалтерському обліку результатів пересортиці

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т 1 Відображено пересортицю чаю цейлонського 3000 281 281 2 Віднесено на винну особу результат пересортиці по чаю 300 375 281 3 Відображено пересортицю печева 53,40 281 281 4 Віднесено на винну особу результат пересортиці по печеву 15,00 375 281 5 Віднесено на винну особу суму фактичної нестачі товарів, встановленої при інвентаризації та не перекритої надлишками при пересортиці 53,40 375 281 6 Відображено пересортицю цукерок 16,80 281 281 7 Відображено „результат” пересортиці у складі доходу підприємства 1,20 281 719 8 Погашено винною особою суму нестачі шляхом внесення готівки до каси 368,40 301 375 9 Відображено фінансовий результат 1,2 719 79

Додаток Р

/>ПП «Гадячанка»

Підприємство(організація)

Ідентифікаційнийкод ЄДРПОУ 21131145

/>Код за УДУК

Протокол № 18

засіданняінвентаризаційної комісії

/>від 2 жовтня 2006 р.

На засіданніприсутні: голова комісії – начальник відділу збуту Василенко О.О.; членикомісії – економіст Петров І.І. та бухгалтер Федорова О.В.; матеріальновідповідальна особа – комірник Павленко Т.А.; працівник бухгалтерії – бухгалтерСергеєва Т.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:Результати проведеної інвентаризації активів, що знаходяться під матеріальноювідповідальністю комірника Павленка Т.А.

СЛУХАЛИ:

1.        БухгалтераСергеєву Т.І. – про результати виявлених надлишків і нестач за низкою товарнихпозицій. Нестачі виявлено за такими найменуваннями товарів:

a)        чайцейлонський у кількості 500 упаковок на суму 3000 грн.;

b)        печиво„Ромашка” у кількості 24 кг на суму 106, 80 грн.;

c)        цукеркикарамель „Лимонні” у кількості 6 кг на суму 16,80 грн.

 Усього на суму –3123,60 грн.

 Водночаснадлишки становлять:

a)        чайцейлонський у кількості 500 упаковок на суму 2700 грн.;

b)        печевогалетне у кількості 12 кг на суму 38,40 грн.;

c)        цукеркикарамель у кількості 6 кг на суму 18,00 грн.

 Усього на суму –2756,40 грн.

2.        Матеріальновідповідальну особу – комірника Павленка Т.А. – про причини нестачі занаявності надлишку.

Нестача за однимитоварними позиціями за наявності надлишку за іншими пояснюються помилкою,допущеною при відпуску товарів, схожих за зовнішніми ознаками. Цю помилку булодопущено внаслідок напруженого робочого дня. Покупці цих товарів не зверталисяз проханням про заміну.

Пояснювальназаписка комірника Павленка Т.А. додається.

 УХВАЛИЛИ:

1.        Зарахуватинестачу товарів надлишками шляхом проведення пересортиці. Збитки, завдані підприємствуу зв’язку з пересортицею, віднести на винну особу – комірника Павленка Т.А.

/>Голова комісії: начальник відділу збутуВасиленко О.О.

/>/>Члени комісії: економіст ПетровІ.І.

/>/> бухгалтер ФедороваО.В.


Додаток С

Відображенняпорядку формування фінансового результату

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т Оплата, потім відвантаження товару 1 Отримана передоплата за товар 3000,00 300, 311 681 2 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 500,00 643 641 3 Відвантажено товар покупцеві 3000,00 681 702 4 Відображено розрахунки за податковими зобов'язаннями з ПДВ 500,00 702 643 5 Списана собівартість реалізованих товарів 1600,00 902 281 6 Списана сума доходу від реалізації на фінансовий результат 2500,00 702 791 7 Відображено адміністративні витрати 200,00 92 311, 372, 631, 65, 661 8 Відображено витрати на збут 300,00 93 631, 65, 661, 685,311 9 Відображені інші оперативні витрати 50,00 94 281 10 Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів 1600,00 791 902 11 Списана на фінансовий результат витрати на збут 300,00 791 93 12 Списана на фінансовий результат адміністративні витрати 200,00 791 92 13 Списана на фінансовий результат інші операційні витрати 50,00 791 94 14 Відображено суму прибутку від основної діяльності 350,00 791 44

Додаток Т

Відображенняпорядку формування фінансового результату

№ п/п Зміст господарської операції Сума, грн Кореспондуючі рахунки Д-т К-т Відвантаження товару, а потім оплата 1 Відвантажено товар покупце-ві 3000,00 361 702 2 Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ 500,00 702 641 3 Списана собівартість реалізо-ваних товарів 1600,00 902 281 4 Списана сума доходу від реа-лізації на фінансовий результат 2500,00 702 791 5 Відображено адміністративні витрати 200,00 92 311, 372, 631, 65, 661 6 Відображено витрати на збут 300,00 93 631, 65, 661, 685,311 7 Відображені інші оперативні витрати 50,00 94 281 8 Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів 1600,00 791 902 9

Списана на фінансовий результат витрати на збут,

адміністративні витрати

550,00 791 92,93,94
еще рефераты
Еще работы по маркетингу