Реферат: Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Зміст

Вступ

1. Поняття Public Relations (PR)

1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі

1.2 Основні принципи Public Relations

1.3 Реклама в системі Public Relations

1.4 PR-кампанія як форма діяльностів PR

2. PR-кампанія на прикладі Кам’янець-Подільського районногоспоживчого товариства

2.1 Характеристика Кам’янець-Подільського районногоспоживчого товариства

2.2 PR-кампанія Кам’янець-Подільськогорайонного споживчого товариства

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

У сучасному світіперед будь-якою організацією виникає складне завдання — виробити свійстратегічний курс на майбутнє на швидко — змінному світі. Компанія повиннауміти прогнозувати сценарії розвитку ситуації в суспільстві, вибирати адекватніним стратегії розвитку, гнучко і ефективно реагувати на зміни довкілля,підвищуючи шанси реалізації своїх планів.

Для досягненнястратегічних цілей, що стоять перед організацією, найбільш дієвим методом єефективне використання технологій зв'язків з громадськістю — public relations.

Діяльність publicrelations (скорочено PR) у сучасному світі надзвичайно багатогранна. Комунікаційнийменеджмент сьогодні в моді, тому що довів свою ефективність з силовими, чистоадміністративними способами вирішення протиріч і досягнення цілей.

Заходи publicrelations необхідні для формування керованого іміджу організації, його послуг,осіб, що представляють його, і тому подібне. Завдяки продуманим і спланованимзаходам PR в свідомості громадськості закріплюється позитивний імідж установи,підвищуються продажі.

Форми і методи PR,традиційно використовувані компанією, можуть бути інтегровані в єдину системуорганізації взаємодії з суспільством, тобто повинні утворювати ціліснуструктуру, здатну вирішувати завдання і досягати соціальні цілі, поставленіперед організацією, що і визначає актуальність даної роботи.

Вивченням феномену“паблік рилейшнз” займаються П. Харлоу, Ф. Буарі, М. Матр, М. Кольєр, а також Г.Почепцов, В. Королько, В. Бебик, В. Іванов, Р. Мендісабаль, Є. Ромат, В. Моісеєв,І. Синяєва, Т. Лебедєва.

Курсова робота маєокреслену структуру: вступ, основна частина, яка складається з двох розділів,висновки та список використаної літератури.

Об'єктом даногодослідження є організація зв’язків з громадськістю на прикладіКам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Предметом даногодослідження є динамічні механізми, стратегії, елементи розвитку PR — кампаніїна прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства.

Метою написанняданої курсової роботи полягає у вивченні головних аспектів організації PR — кампанії на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства.

На основіпоставленої мети передбачається розв’язання наступних завдань:

ознайомитися зпоняттям «зв’язки з громадськістю»;

визначити роль PR — кампанії на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства;

з’ясуватиперспективи розвитку та шляхи вдосконалення PR — кампанії на прикладіКам’янець-Подільського районного споживчого товариства.

Для вирішенняконкретних питань були використані досягненні в галузі:

маркетингу;

економіки;

журналістики;

Інтернеттехнологій.

Специфіка даногодослідження полягає у застосуванні різнорівневих методів дослідження:

аналітичний;

порівняння;

дедуктивний.


1. Поняття Public Relations (PR)1.1 Необхідність Public Relations всучасному світі

Є свідоцтва того,що термін Public Relations запропонував на початку ХХ століття третій президентСША Томас Джефферсон, який створив Декларацію незалежності. Цими словами вінхарактеризував дії людей, компетентних в управлінні суспільною думкою.

Якоїсь Китайськоїстіни між вже звичною для нас прямою рекламою та заходами PR не існує. Більштого, вони використовують схожі засоби. Різниця скоріше в акцентах, ніж в суті.Нижче в таблиці 1 можна побачити схожість та відмінність реклами і PublicRelations [6, c.18].

 

Табл.1«Схожість та відмінність реклами і Public Relations»

Параметри, що порівнюються Традиційна реклама Public Relations Мета Збут товарів та/чи послуг Керований імідж Найбільш типові засоби ЗМІ ЗМІ+ нібір з не менш як 300 акцій PR Постановник задачі Підрозділи фірми Керівництво організації, партії, регіону тощо Об’єкт Товар та/чи послуга Ідеологія, світогляд, мода, стиль тощо

Алеслід зауважити, що реклама рідко є самоціллю. Як правило, реклама товару чипослуги — це лише частина загальної кампанії. Образно кажучи Public Relations — це стратегія, а реклама — це тактика успіху.

Так,маючи достатньо цікавий бізнес або, скажімо, природній талант, без знаннясистеми Public Relations майже неможливо досягти бажаного успіху.

Історія«зірок» показує, що якщо навіть у найталановитішого митця незнаходиться в потрібний час грамотного консультанта чи продюсера, то навряд чидо нього прийде популярність.

Важливеспостереження Public Relations: перше враження про людину чи організацію — найбільш точне. Дотримуючись виключно цього постулату, далекобачні керівникибагато уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду та вигляду співробітників (відгодинників до краватки), інтер’єру офісу, впритул до шрифту табличок на дверяхкабінетів. Якщо Вам вахтер нагрубіянив ще біля входу, а секретар-референт грубовказала на стілець, не встигнувши привітатись, — все в порядку! У Вашійсвідомості вже сформувався образ цієї організації, змінити який буде коштуватидля неї тепер набагато дорожче, ніж навчитися ввічливо зустрічати клієнтів.

Вцілому, значення Public Relations для суб’єктів ринку величезне. За допомогоюретельно продуманих і добре виконаних PR-акцій можливо як успішнепозиціонування, а потім піднесення об’єкту, так і його повне знищення в очахгромадськості [8, c.17].

1.2 Основні принципи Public Relations

Теорія і соціальнапрактика PR вибудовуються на теоретико-методологічній основі принципівдемократичності, альтернативності, громадянського консенсусу, технологічності.

Принцип демократичності PR. Діяльність із PRможлива лише в умовах демократії, реальних громадянських прав людини і вільногофункціонування економічних інститутів, реальної можливості суб´єктівсуспільних відносин реалізовувати свої права, у т. ч. і шляхом громадянськоїініціативи, на основі економічної, політичної і духовної свободи. Володіючирівними правами й обов´язками, вони налагоджують взаємозв´язки зпартнерами у політиці, бізнесі, культурі як «суспільний договір» проузгодження інтересів.

За таких умовуправління органічно поєднується із самоврядуванням, а управлінська структурастворює довкола себе систему суспільних зв´язків, залучає до орбіти своїхінтересів безліч осіб і установ, стимулює усвідомлення єдності завдань. Тому PRпокликані служити суспільству.

Принцип альтернативності PR. Цей принцип постає на основідемократичного функціонування PR, адже багатосуб´єктність суспільнихвідносин породжує невичерпність управлінських альтернатив у формуванні мети,виборі партнерів спільної діяльності, використанні управлінських технологійтощо. І навпаки, за жорсткої регламентації суспільних відносин, підпорядкуванняїх партійним, корпоративним, клановим інтересам PR не функціонуватимуть.

Дотриманняпринципу альтернативності особливо важливе для забезпечення інтересівсуб´єктів соціально-економічних відносин, формування відкритогосуспільства, здатного знаходити ресурси і стимули для модернізації своєїсистеми, її окремих елементів відповідно до викликів часу, глобалізації імінливих умов життя [4, c.17].

Принцип громадянського консенсусу PR. Осмислюючисуперечності, навіть вступаючи в зону конфліктів і прогнозуючи їх, PR-фахівці,PR-структури спираються на пошук обопільної згоди, взаємоприйнятних умов зарадидосягнення консенсусу в суспільстві, спільноті. Це спрямовує PR на врахуванняінтересів усіх сторін.

Принцип технологічності PR. Як фахова діяльність PRсформувалися у процесі становлення і систематизації різних форм, методів,способів і процедур налагодження соціальних контактів. Інструментарій PR можебути використаний у різних ситуаціях і гарантувати запланований результат. Вінпостійно вдосконалюється, бо чим різноманітніші технологічні прийоми, тимширшим стає освоєне ними проблемне поле, тим масштабнішою і досяжнішою можебути мета PR-діяльності.

Теоретико-методологічнаоснова PR має багато спільного з діяльністю в соціогуманітарній сфері, оскількивона спрямована на свідомість, психічне буття індивідів, груп, масових спільнот.Найхарактернішою її ознакою є пошук того, що об´єднує, відкриває дорогудо відвертого діалогу, взаєморозуміння на основі узгодження корінних інтересів,соціального компромісу, творення блага для всіх. Ефективна і послідовнадіяльність фахівців PR слугує розвитку, облагородженню суспільства, об’єднаннюлюдей навколо важливих суспільних цінностей, спонукає їх до соціальноїтворчості. Сприяє вона і досягненню вмотивованих особистих, групових,корпоративних цілей.

1.3 Реклама в системі PublicRelations

Реклама — це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція,метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервіснихпідприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої нимиінформації, що сформувалася таким чином, щоб виявляти посилений вплив на масовуабо індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчоїаудиторії [1, c.158].

Заходи з реклами і просування товарів повинні включати в себе декількапунктів з наведених нижче:

платна реклама: радіо, телебачення, преса (газети, журнали, прайс-листи,«жовті сторінки», спеціалізовані довідники (регіональні, сезонні,видання торгових палат), торгові або виробничі довідники, візитки вашихпродавців, оголошення);

«директ меіл»: листи, сповіщення, листовки з інформацієюрозпродажів, флаєри, поштові картки, брошури;

Public relations: прес-реліз, статті в газетах і журналах, дні відкритихдверей, ділові зустрічі, інтерв'ю, спонсорство, проведення семінарів, членствов клубах і т.п.;

телемаркетинг: телефонний маркетинг, опитувальні листи;

надання послуг: відповідь на кліентські скарги, спеціальні пропозиції;

від продажу до продажу: презентаційний матеріал, особисті листи,клієнтські пропозиції, особистий тренінг продавців;

промоушн: надання знижок, купони (знижки);

спеціальна реклама: сірникові коробки, запальнички і т.п., календарі;

інші види просування: флаєри, постери, роздавальні матеріали, повітрянікулі, «розкладний-дісплей».

Канали розповсюдження інформації поділяються на канали особистої інеособистої комунікації.

До каналів особистої комунікації відносяться особисті зустрічі, особистелистування, бесіди по телефону, спілкування з аудиторією по телебаченню і радіо.Вони дозволяють здійснювати зворотний зв'язок і дадуть можливість дляособистого звернення, наприклад, керівника. Особливо великої ваги цей канал маєв застосуванні до категорій товарів високої вартості, міри відповідальності (наприкладлітак для президента), а також де має місце підвищений ризик.

Для успішного функціонування цього каналу фірма повинна вжити ряд кроків:

виявити впливових осіб і сконцентрувати свою увагу на них;

створити, так званих, лідерів думки постачивши їхнім товаром по пільговійціні;

вступити в контакт з місцевими впливовими фігурами, наприклад керівникаминавчальних центрів, суспільних організацій;

використати впливових осіб в рекомендаційно-свідковій рекламі [2, c.143].

Канали особистої комунікації, часто є більш ефективна ніж масова.

До каналів неособистої комунікації відносяться засоби розповсюдженняінформації без присутності особистого контакту і зворотного зв'язку. До нихвідносяться засоби масової інформації і засоби виборчого впливу. Першірозраховані на більші невиборчі аудиторії, другі, відповідно, на спеціалізованіаудиторії. Масова комунікація впливає на особисті відношення і поведінки,стимулює особисту комунікацію. Це досягається за рахунок того, що первіснозвернення несуть лідери думок що належать до первинної аудиторії, з чиєю думкоюпризвичаїлися вважатися.

Рекламу можна використати як для створення довгочасного стійкого образутовару, так і для стимулювання швидкого збуту. Вона є ефективним засобомширокого географічного охоплення населення, при цьому перевагою реклами є те,що в розрахунку на один рекламний контакт потрібні невеликі витрати [5, C.34].

Деякі риси реклами:

Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безлічлюдей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним.

Спроможність до оповіщування. Крупномасштабна реклама, що проводитьсяпродавцем є свідоцтвом його успіху і популярності і величини. Вона дастьможливість покупцю оцінювати і порівнювати звернення різних конкурентів.

Експресивність. За допомогою правильного використання кольору, звуку,типографського шрифту реклама дасть можливість помітного і яскравого поданняпро фірму і її товари.

Обезособленість. Реклама не є настільки же особистим актом якбезпосереднє спілкування з продавцем. Аудиторія не зазнає відповідальності занеобхідність реагувати або відповісти. Реклама — це монолог з аудиторіею.

Перед рекламою, як вже говорилася раніше, можуть бути поставлені безлічконкретних задач в області комунікації і збуту, в залежності від того для чоговона передвизначена: інформувати, оповіщувати або нагадувати.

Інформативна реклама. Оповіщування ринку про новинку або про нові можливізастосування вже існуючого товару. Окрім цього інформація про зміну ціни, пронові послуги, що виявляються, розсіювання сумнівів і побоювань споживача,формування образу фірми.

Цей вид реклами, в основному має перевагу при демонстрації товару наринку, коли потрібне створити його первинний образ.

Сповіщальна реклама. Формує перевагу до марки, прагне переключити з маркиконкурентів на свою. Змінює сприймання споживачем властивостей товару, прагнезмусити його вчинити покупку не відкладаючи або прийняти комівояжера.

Сповіщальна реклама набуває особливої значимості на етапі зростання, колипостає задача формування виборчого попиту. Вона прагне затвердити перевагиоднієї марки за рахунок конкретного порівняння її з іншими марками даноготоварного класу.

Що нагадує реклама. Нагадує споживачам про те, що товар може бути їмкорисний в найближчому майбутньому, інформує про те, де його можна придбати,утримує товари в пам'яті в періоди міжсезоння.

Цей різновид реклами надзвичайний важливий на етапі зрілості для того щобспоживач не забув про товар.

Вибір правильного поєднання засобів просування і реклами вимагаєнаявності професійних навиків. Для проведення цієї роботи краще всьогоскористуватися послугами рекламного агентства.

1.4 PR-кампанія як форма діяльності вPR

Професійна роботау сфері паблік рілейшнз передбачає послідовність, точність і універсальністьвиконання окремих її елементів. Вона може бути короткостроковою або тривалою. Частовона має ознаки цілеспрямованої кампанії (франц.campagne — похід) — спеціально організована на певний період роботи,діяльності, спрямована на досягнення конкретної мети (перемоги на виборах,досягнення лідерських позицій на ринку, лобіювання урядового рішення тощо) [4,c.130].

Передумовами дляздійснення PR-кампанії можуть бути політичні, економічні, соціальні, правові таінші зміни у зовнішньому середовищі або внутрішньорганізаційні процеси, щовимагають відповідних змін.

Протеоб´єктивні фактори рідко зумовлюють усвідомлення керівництвом фірми (організації)необхідності якісних змін; потрібно, щоб ці фактори поєднувалися зсуб´єктивними чинниками. Такими чинниками можуть бути відчуття загрози,втрата важелів управління фірмою (організацією), а також уявлення про бажанірезультати змін. При цьому слід враховувати неможливість удосконалення роботисистеми поліпшенням її окремих елементів. Крім того, успіху досягає таРR-кампанія, яка не лише відповідає цілям фірми (організації), а й враховуєінтереси суспільства. її планують і здійснюють для досягнення (створення) умов,які б сприяли вирішенню актуальних завдань фірми (організації). Незалежно відконкретних цілей, вона передбачає і налагодження взаєморозуміння між фірмою (організацією)та її партнерами (владою, клієнтами, громадськістю) завдяки ефективнійкомунікації.

За своїмипроблематикою і засобами реалізації РR-кампанії часто вирішують ексклюзивнізавдання, що обумовлює їх зміст. Серед найпоширеніших РR-кампаній можнавиокремити такі їх напрями:

загальний (розвитокзв´язків із широкою і ключовою аудиторіями);

міжнародний (впливна громадськість однієї або кількох країн);

загальносуспільний(використання PR у програмах в інтересах суспільства);

суспільно-політичнийзв’язок (короткострокові проекти щодо впливу на владні структури та їхнірішення);

передвиборчікампанії (участь у виборах кандидата на політичну посаду);

вирішенняконкретних проблем (довгострокова PR-кампанія, спрямована на вирішенняконкретних проблем суспільства, фірми (організації));

протидія кризовимситуаціям (подолання наслідків гострих криз або надзвичайних ситуацій);

відносини зорганами місцевого самоврядування (робота з ключовими для клієнта аудиторіямина місцевому рівні);

відносини зінвесторами (вплив на наявних і перспективних інвесторів, на фінансовеспівтовариство загалом);

менеджмент (участьу налагодженні корпоративних комунікацій, формуванні корпоративної культуритощо);

відносини зперсоналом (підвищення ефективності роботи персоналу або поліпшення моральногоклімату в колективі фірми (організації));

маркетинг (стимулюваннязбуту товарів, послуг);

здійсненняспеціальних заходів (організація і проведення ювілеїв, заходів до пам’ятних датта інших акцій);

захистнавколишнього середовища (стимулювання і проведення відповідних заходів);

сприяння розвиткумистецтва (підтримка творчих організацій);

спонсорськадіяльність (організація і проведення спонсорських заходів) [3, c.258].

РR-кампанії можутьбути зосереджені на реалізації інноваційної програми, пошуку партнера,налагодженні з ним взаємовигідних відносин та виконанні багатьох інших завданьу політиці, бізнесі, управлінні. Вони можуть передбачати формування сприятливоїгромадської думки, у т. ч. в окремих регіонах і серед певних груп населення; розробленняі реалізацію концепції презентації фірми (організації), її продукції (послуг); створенняіміджу фірми (організації) з метою підвищення ефективності її діяльності; налагодженнявзаємовигідних зв´язків і формування доброзичливого ставлення до фірми (організації)за її межами; підвищення комунікаційної майстерності її співробітників; участьу подоланні конфліктних ситуацій; сприяння реалізації окремих програм фірми (організації):випуск продукції, здійснення спільних з партнером проектів, одержання кредитів,пошук партнера, розміщення замовлення; підвищення суспільної значущості,соціальної ролі ділових людей, громадських діячів, керівників органівуправління, фірм (організацій); сприяння законотворчій діяльності з урахуваннямконкретних інтересів фірми (організації).

При плануванніPR-кампанії слід виходити із запитів замовника і функціональних можливостейпаблік рілейшнз. Однак вони повинні підпорядковуватися соціально прийнятнимцілям і не підтримувати протиправні або негативні дії чи задуми.


2. PR-кампанія на прикладіКам’янець-Подільського районного споживчого товариства2.1 ХарактеристикаКам’янець-Подільського районного споживчого товариства

Центральноюспілкою споживчих товариств України від 15.06.06 було оголошено результатиогляду-конкурсу на кращий ринок споживчої кооперації України за 2005 рік, дезазначено що "…Відзначити стабільні та вагомі результатигосподарсько-фінансової діяльності, досягнуті у 2005 році ДП КВЗП «Кам'янець-Подільський»Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства Хмельницькоїоблспоживспілки" [9].

Кам’янець-Подільськерайонне споживче товариство знаходиться в місті Кам’янець-Подільське,Хмельницької області, за адресою вул. Огієнка, 22. Кам’янець-Подільське районнеспоживче товариство має у власності відособлене майно, що враховується на йогосамостійному балансі. Товариство нараховує 106 закладів торгівлі і громадськогохарчування, 24 пункти по заготівлях, сучасні магазини-маркети та ін.

Районне споживчетовариство щорічно нарощує виробництво власної продукції, обсяги товарообігу,зміцнює матеріально-технічну базу, працює без збитків. Здійснює реконструкціюта переоснащення підприємств торгівлі і громадського харчування. Відкритообрядові зали, які користуються попитом у населення для проведення весіль,родин, інших сімейних свят та подій. Для поліпшення торговельногообслуговування населення району споживча кооперація продовжує реформуваннясвоєї структури. Товариство здійснює свою діяльність, керуючись Статутом,Конституцією України, господарчим кодексом України та іншими нормативнимидокументами.


2.2 PR-кампаніяКам’янець-Подільського районного споживчого товариства

PR-кампанія — цекомплекс інформації, що дозволяє потенційному клієнтові сформувати власну думкущодо торгової марки. Інформація збирається фахівцями, вибудовується устратегічному порядку, та подається суспільству. Ефективність від однієї чикількох статей дорівнює нулю, необхідна стратегічна розробка хоча б на півроку,що передбачає цикл статей та відеосюжетів [11].

В рамкахдослідження респондентам було запропоновано відповісти на питання відносноготого, чи повинне підприємство в сучасних умовах займатися формуванням свого іміджу.Відповіді розподілилися таким чином (рис 1):

/>

Рис. 1. Чи повиннепідприємство в сучасних умовах займатися формуванням свого іміджу.

Отже, більшачастина опитаних респондентів вважають, що підприємству необхідний позитивнийімідж, тобто, більшість респондентів признають важливість PR-кампанії районногоспоживчого товариства.

При проведенніопитування також було виявлено проблему проінформованості населення проКам’янець-Подільське районне споживче товариство (опитаних 200 людей містаКам’янець-Подільський) (рис 2). Більшість опитаних відповіли «так», деякіреспонденти знають лише частково про споживче товариство і лише незначнакількість не знають нічого про товариство.

/>

Рис. 2.Проінформованість населення про Кам’янець-Подільське районне споживчетовариство

Способамиздійснення PR-кампанії можуть виступати:

Партнерськіпрограми.

Партнерськіпрограми ефективні в першу чергу завдяки тому, що розширюють круг контактів зпотенційною аудиторією Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства. Якпартнери можуть виступати:

клієнти товариства;

міськаадміністрація;

учбові заклади;

підприємстваобласті (оскільки продукція розповсюджується на території Хмельницької тасусідніх областей).

ЗМІ.

Потужним потенціаломнаділені неофіційні зустрічі зжурналістами, коли відбуваєтьсяобмін інформацією, передавання журналістам спеціальних інформаційних пакетів,що можуть спонукати їх до підготовки відповідних матеріалів. Однак такізустрічі пов’язані з певними ризиками, якщо не знати і не враховуватиспецифічних інтересів, особистісних якостей, манери журналістів, а також вимогдо такої специфічної форми ділового спілкування.

Цікаву інформаціюможуть отримати журналісти під час нарад, засідань, зборів, іншихзаходів, на яких обговорюються й розв’язуються важливі для функціонуванняспоживчого товариства проблеми.

У роботі з пресоюважливо уміло і цілеспрямовано використовувати і навіть створювати новини,інформаційні приводи, організовувати заходи, що є суттєвою передумовою появивідповідних матеріалів на сторінках видань, в ефірі, глобальній інформаційніймережі.

Телебачення — основний канал, що забезпечує максимальний спектр широкої аудиторії і щодозволяє позиціювати товариство на масовому ринку. ТБ-реклама є пріоритетнимрекламним носієм для послуг масового попиту, оскільки дозволяє забезпечитивелике число контактів з аудиторією, закріплює назву і позицію споживчоготовариства, візуальні константи рекламної кампанії в свідомості споживачів. Дляпросування фонду пропонується використовувати декілька варіантіввідеоматеріалів:

іміджевийвідеоролик тривалістю 30 сек. з раціональним поясненням переваг районногоспоживчого товариства (канал «Поділля Центр»);

рекламнівідеоролики з активною пропагандою переваг співпраці з Кам’янець-Подільськимрайонним споживчим товариством (канал «Поділля Центр»);

новинні сюжети (канал«Поділля Центр»).

Друковані засобимасової інформації також є одним з основних медіаресурсів, завданням рекламноїкампанії, що відповідають, і відповідним цільовим аудиторіям. Перевагами газетперед іншими засобами масової інформації є масовість, тривалий часфункціонування, вибірковість.

Для вирішенняпоставлених завдань цікавитимуть перш за все масові видання («КрайКам’янецький»).

У друкованих ЗМІпланується:

розміщеннярекламних модулів;

інформаційніматеріали про діяльність споживчого товариства;

пропозиції щодоспівпраці товариства з приватними підприємцями області.

Радіо, також як ітелебачення, є каналом комунікації, що забезпечує значне охоплення масовоїаудиторії. Проте в даному випадку представляється доцільним не постійне, аперіодичне його використання, зокрема при анонсуванні майбутніх подій (рис.3) (радіоканал «Подолянин ТС»).

/>

Рис. 3. Часрадіотрансляції реклами Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

 

Внутрішній PR.

Розв´язаннярізноманітних РR-завдань відбувається під час засіданькруглих столів, семінарів, конференцій — зібрань, на якихобговорюють актуальні для фірми, суспільства проблеми. Активно використовуютьсемінари для вироблення політичних рішень, налагодження взаємодії представниківорганів влади з громадськістю.

Внутрішній PRКам’янець-Подільського районного споживчого товариства повинен:

організовуватиакції, конкурси та свята;

розробляти макетита календарі;

здійснюватинаписання внутрішніх комунікацій;

На запитання якчасто працівники обговорюють імідж товариства (250 осіб) було отримано наступнірезультати (рис.4)

/>

Рис. 4. Частотаобговорення іміджу Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

 

Інтернет.

Сучасні технологіїдозволяють розміщувати рекламу в Інтернеті. Кам’янець-Подільське районнеспоживчого товариство не має власного сайту, також інформації про товариствоможна знайти на сайті www.kompass. kiev.ua, але перегляд можливихпослуг, що надає товариство немає. Тому для товариства є необхідним створеннясайту.

Отже, слідзазначити, що співробітники Кам’янець-Подільського районного споживчоготовариства вважають, що сучасне підприємство повинне займатися цілеспрямованимформуванням свого іміджу. Це у свою чергу говорить про визнання респондентамиважливості PR-діяльності.


Висновки

Отже, провівшивідповідну пошукову роботу, а також опрацювавши доступну літературу за темою,можна зробити наступні висновки:

PR це наука імистецтво організації та здійснення зв'язків суб'єктами управління економічною,соціальною, політичною і духовно-культурною діяльністю з громадськістю,досягнення взаєморозуміння і доброзичливості між особистістю, закладом таіншими людьми, групами людей або суспільством загалом за допомогою поширенняпояснювального матеріалу, розвитку обміну інформацією;

сучаснепідприємство повинне займатися цілеспрямованим формуванням свого іміджу в цьомуїй допомагає правильно зроблена PR — кампанія. Дослідження показали, щоКам’янець-Подільське районне споживче товариство потребує у проведенні PR — кампанії, оскільки велика частина населення міста знають про товариство лишечасткову інформацію;

ряд запропонованихPR-ходів зможуть допомогти товариству залучити до співпраці велику кількістьпідприємств та установ.


Список використаної літератури

1.        Білоус В.С. Зв’язки з громадськістю (паблікрилейшнз в економічній діяльності): Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 275 с.

2.        Викентьев И.Л., Приёмы рекламы и public relations. Программы-консультанты:446 примеров, 200 учебных задач и 21 практическое приложение, СПб, 8-едополненное издание, «ТРИЗ-ШАНС» и «Бизнес-пресса», 2007 г.,406 с.

3.        Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи,методика, практика. — К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. — 400 с.

4.        Мойсеєв В.А. Паблік рілейшенз: Навч. посіб. — К.: Академвидав,2007. — 224с.

5.        Носач 3.С. «Как зделать RP и рекламу успешным»// Отдел маркетинга №4, 2006. — C.32-35

6.        Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз:Навч. посіб. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 506 с.

7.        Чумиков А.Н. Связи с общественностью. Теория и практика:Учебное пособие. — М.: Дело, 2003. — 496с.

8.        Яновский В. «public relations» в системеуправления"/«Маркетинг» № 9, 1997. — С.15-20

9.        http://zakon. nau.ua/doc/? uid=1041.15752.0

10.     http://www.kompass. kiev.ua/enterprises? q=&v=1047&o=602&page=11

11.     http://pr-consultant.ru/oprpr. htm

12.     http://pr-maslennikov. livejournal.com/236924.html

еще рефераты
Еще работы по маркетингу