Реферат: Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

Міністерство освіти та науки України

Львівський інститут економіки і туризму

КУРСОВА РОБОТА

з теми: «Організація анімаційних послуг в закладах ресторанногогосподарства»

ЛЬВІВ — 2008


Зміст

Вступ

Розділ 1. Сутність поняття анімаційніпослуги

1.1.    Служба анімації в готельно-ресторанному бізнесі

1.2.    Види анімаційних програм в підприємствах ресторанного господарства

Розділ 2. Характеристика анімаційнихпрограм підприємства

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Анімаційні послуги підприємства

Розділ 3. Дослідження впливу анімаційнихпослуг на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Літературні джерела

Додатки


Вступ

Рестораннегосподарство, як одна з вагомих складових туристичної індустрії, євисокодохідною галуззю економіки України, що динамічно розвивається.Ресторанний сервіс містить у собі цілий комплекс послуг для туристів і єключовим чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні.

Державапроголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки та культуриі створює умови для туристичної діяльності.

Дотенденцій розвитку підприємств індустрії гостинності, що набули розвитку заостанні десятиліття, належать поглиблення спеціалізації готельної таресторанної пропозиції, утворення міжнародних готельних та рестораннихланцюгів, розвиток мережі малих підприємств, упровадження в індустріюгостинності нових комп’ютерних технологій.

Останнімчасом поряд із традиційними повносервісними готелями і ресторанами з’являєтьсявсе більше спеціалізованих підприємств із скороченим набором послуг і страв.Спеціалізація може бути найрізноманітнішою. Ресторани, як правило,спеціалізуються на виготовленні національних страв. У зв’язку з цим особливуувагу привертають ресторани з орієнтацією на певну тему: Дикий Захід,рок-н-рол, футбол, літаки, залізниця, ностальгія за 50-ми та ін. Звичайно, вонипропонують обмежену кількість страв. Їхнє основне завдання полягає у створеннінастрою та відповідної атмосфери, використовуючи не лише інтер’єр та екстер’єр,а й відповідні до стилю закладу анімаційні програм.

Темоюданої роботи є організація анімаційних послуг в закладах ресторанногогосподарства. Дослідження обраної теми є особливо актуальним в умовахсьогодення, зважаючи на високий рівень конкуренції на динамічного розвиткуринку ресторанного бізнесу.

Сучасністьхарактеризується тим, що людина перестала бачити у закладах гостинності лишеїхнє конкретне призначення, вона хоче розваг, видовищ, активно провестидозвілля, у людей змінились погляди на можливості провести час, саме тому вонипочали більше коштів витрачати на відпочинок. Чим більшу суму людина здатнавитрати на задоволення своїх культурних і духовних потреб, тим вищі вимоги вонаставить до організаторів її відпочинку. А так як вибір закладів ресторанногогосподарства є дуже різноманітним і великим, то кожен заклад намагаєтьсяпривабити і утримати свого клієнта. Для цього і організовуються всеможливіанімаційні розважальні програми.

Тобто,збільшити кількість клієнтів певного закладу можна не лише шляхом розширенняплощі залу чи додатковими місцями, а й шляхом створення комфортного,різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісного дозвіллєвогообслуговування. Підприємства громадського харчування по мірі свого класу,статусу, спеціалізації, фінансових можливостей створюють анімаційні служби, щов свою чергу займаються розробкою і впровадженням в життя розважальних дійств.Робота в цьому напрямку є необхідною і важливою, адже відкриває новіперспективи перед підприємством: оригінальна, захоплююча програма привернеувагу клієнтів, створить у них хороший настрій, залишить приємні спогади проданий заклад. Задоволений споживач не лише приходитиме сюди знову і знову,тобто стане постійним клієнтом, а й поділиться враженнями з людьми, що йогооточують. Така реклама є кращою ніж будь-яка інша у засобах масової інформації,тому, що людина значно більше довіряє інформації з вуст знайомої їй особи.

Метоюкурсової роботи є розкриття специфіки дозвілля на підприємствах громадськогохарчування, дослідження організації розважальних послуг на підприємствахресторанного господарства, їх впливу на діяльність підприємства та йогорозвиток.

Напрямомдослідження обраної теми є вивчення ролі анімаційних послуг для підвищенняефективності діяльності підприємства в умовах жорсткої конкуренції на ринкупослуг.

Методамидослідження використання анімаційних послуг у закладах ресторанногогосподарства є вивчення літературних джерел, Інтернет ресурсів, публікацій,ознайомлення з діяльністю конкретного підприємства харчування.

Ресторани,кафе, бари, намагаючись виокремитись із загальної маси, у своїй діяльностівдаються до найрізноманітніших прийомів заохочення потенційних споживачів довідвідування саме їхнього закладу. Багато з них досягають створення потужнихрозважальних комплексів, враховують світовий досвіт і цій сфері діяльності таадаптують його до потреб певного контингенту відвідувачів.

Розвитоктуризму та ресторанної справи, як його складової частини, є важливими рушіямидля розвитку всієї країни, створення її позитивного іміджу на міжнароднійарені, виходу України на один рівень з провідними туристичними країнами світу.


Розділ1. Сутність поняття анімаційні послуги

1.1Служба анімації в готельно-ресторанному бізнесі

На розвиток туризму істотно впливає організаціядозвілля, що становить вагому складову найперспективнішої галузі світовоїекономіки − індустрії дозвілля. Індустрія дозвілля створює умови длярозгортання дозвіллєвої діяльності. Туризм сприяє задоволенню оздоровчих,просвітніх, професійних, рекреаційних потреб людини, економічному, політичному,соціальному, культурному розвитку суспільства. Головною метою туристичногодозвілля є: удосконалення обслуговування людини у вільний час; залучення ї дорізноманітних розважальних заходів, що здійснюються туристичними комплексами;організація ефективного відпочинку людини; формування оптимістичного настрою,відновлення її духовних та фізичних сил.

Сфера обслуговування закладами ресторанногогосподарства стрімко розвивається, інвестиції в основний капітал у ресторани напротязі 2001-2005 рр. зросли на 464,1% і продовжують збільшуватись.

Соціальна сутність туристичного дозвілля полягаєтакож у формуванні й забезпеченні особистісних і суспільних потреб людини,поглибленні знань, розвитку культури дозвілля. Сучасний ринок туристичнихпослуг неможливий без цілеспрямованої дозвіллєвої діяльності, від якої доситьчасто залежить імідж, та популярність готелю, ресторану його прибуток,психологічний клімат, перспективи й темпи розвитку,

Організація туристичного дозвілля здійснюєтьсяспеціальними службами в туристичних комплексах, які мають назву «анімаційної»,«рекреаційної», «дозвіллєвої». Саме наявність такої служби, їїматеріально-технічне оснащення, кадрове забезпечення відбивають статус та рольтуристичного комплексу на ринку дозвіллєво-туристичних послуг, його комерційнийуспіх та перспективи розвитку [10].

Тобто, збільшити кількість клієнтів у конкретномутуристичному центрі можна не тільки шляхом збільшення готельних номерів, чіткоїроботи авіаліній, усунення комунальних проблем, а й шляхом створення умов длякомфортного, різноманітного, цікавого відпочинку, забезпечення високоякісногодозвіллєвого обслуговування. З цією метою розробляються програми проведенняміжнародних акцій, наукових конференцій, симпозіумів, пропонуються спортивнівиди відпочинку (кінні прогулянки, парусний спорт, гірський туризм, екскурсії),азартні ігри, відвідування історичних пам'яток. Різноманітність формдозвіллєвої діяльності є запорукою подальшого успішного функціонування всьоготуристичного комплексу.

Однак дозвіллєва програма повинна відповідатизагальній стратегії розвитку туристичного комплексу. Створена при туристичномукомплексі анімаційна служба функціонує відповідно до стратегії розвитку усієїорганізації і тісно співпрацює з іншими підрозділами: фінансовим, юридичним,кадровим, технічним, службою безпеки. Тому працівники анімаційної служби нелише розробляють програму дозвіллєвої діяльності з клієнтами, а й беруть участьу формуванні цінової політики закладу, у вирішенні кадрових питань,експлуатаційних, транспортних, туристсько-екскурсійних та інших проблем згідноз тими завданнями, що стоять перед анімаційною службою. У дозвіллєвих заходахвраховуються соціально-демографічні особливості туристів — їх національність,вік, чисельність групи і тривалість перебування, культурні особливості, етнічнаприналежність, релігійні погляди, дотримання певних традицій та звичок та ін.Незайвим буде проаналізувати мотиви, що спонукають людину до туристичноїдіяльності, потреби, які вона прагне задовольнити, відвідуючи дозвіллєві заходи(спілкування, творчості, емоційного збагачення, активності, пізнання,відновлення фізичних сил, спокою, естетичної насолоди).

Ефективність дозвіллєвої діяльності неможлива безталановитих аніматорів, здатних реалізувати певну дозвіллєву програму. Тому«класичної» освіти для спеціалістів туристичної та дозвіллєвоїіндустрії, опанування професійних знань, сьогодні недостатньо. Неабияку рольвідіграють такі риск аніматора, як тактовність і делікатність,комунікабельність і доброзичливість, вміння «чути» клієнта таоперативно реагувати па його проблеми, витривалість і міцне здоров'я. Не даремно упровідних туристичних центрах світу пропагується як основний принципанімаційної служби індивідуальний підхід у роботі з клієнтом. Йдеться провідзначення днів народження туристів, їх професійних свят, сімейних ювілеїв,особистісно значимих подій, про гнучкі пільгові системи. Головною проблемою длямолодих спеціалістів є, зазвичай, відсутність практичного досвіду, гнучкості татворчості мислення, невміння використовувати набуті знання та навички упрактичній діяльності. Тому сьогодні до організаторів дозвілля в туристичній галузіставляться якісно інші вимоги: вища освіта, досвід роботи, бажанняудосконалювати свою кваліфікацію, наявність відповідних особистісних якостей. Зцією метою в туристичних комплексах проводяться різноманітні курси, проектнісемінари, практикуми, тренінги, діють творчі лабораторії та школи.

Як правило, анімаційну службу туристичногокомплексу очолює менеджер-аніматор, у підпорядкуванні якого знаходятьсяметодисти-аніматори, організатори-аніматори та аніматори-виконавці. Зміст ірівень діяльності анімаційної служби, робота її різноманітних відділів залежатьвід завдань та можливостей туристичного комплексу.

Менеджер-аніматор несе відповідальність за:

·         систематичне та своєчасне вивчення культурних запитів різних групнаселення;

·         розробку та реалізацію соціально орієнтованих дозвіллєвих програмі проектів;

·         вивчення інноваційних дозвіллєвих технологій та їх використання уроботі з клієнтом;

·         прогнозування подальшого використання дозвіллєвого потенціалу втуристичній галузі:

·         ефективне управління анімаційною службою закладу;

·         впровадження педагогічних методик для забезпечення культурної,декоративно-прикладної, естетичної творчості людини, розкриття її рекреаційногопотенціалу;

·         ініціативність та творчість анімаційної команди;

·         роботу з колективом та з людьми різного вікового, освітнього,культурного, соціального, статевого, професійного статусу;

·         реалізацію стратегії розвитку туристичного комплексу, а не лишедозвіллєвої служби організації [10].

Головним завданням методиста-аніматора єметодичне забезпечення дозвіллєвих заходів, акцій та програм, а такожпідготовка та розробка сценаріїв, їх якісна реалізація. Допомагаєметодисту-аніматору організатор-аніматор, який забезпечує організаційний процесдозвіллєвої діяльності готелю.

Для здійснення перерахованих завдань аніматорунеобхідно знати основи соціології, педагогіки, психології, економіки, права,управління, режисури, культурології; володіти навичками та вміннями роботи зрізними соціально-демографічними категоріями населення; іноземними мовами, знатикультуру та традиції інших народів. Такі вимоги до фахівця пояснюються, в першучергу, тим, що він працює одночасно з туристичними групами, члени якихвідрізняються за віком, освітою, соціальним становищем, релігійними поглядами,професією.

Класифікація відвідувачів туристичного комплексуздійснюється за різними ознаками: за віком (діти, підлітки, молодь, дорослі,люди похилого та «золотого» віку), за статтю (чоловіки та жінки), зарелігійними поглядами (невіруючі, православні, католики, мусульмани), за професійноюприналежністю (військові, вчителі, художники, архітектори) та ін.Загальноприйнятою вважається класифікація туристів за віком, хоча слідвраховувати й інші ознаки (національні особливості, інтелектуальний потенціал,матеріальне забезпечення, термін відпочинку).

Дозвіллєві програми в туристичних комплексахможна умовно класифікувати за такими ознаками:

·         місцем проведення — паркові, клубні, готельні;

·         віком учасників — дитячі, юнацькі, молодіжні, для дорослих,пенсіонерів;

·         радіусом дії — районні, місцеві, муніципальні, міжнародні.

Загальновизнаною вважається класифікаціядозвіллєвих програм за напрямом діяльності:

·         рекреаційно-оздоровчі (дискотеки, танцювальні вечори, розважальніпрограми та вечірні шоу, карнавали, рибальство, ігрові конкурси, спортивнізмагання);

·         спортивні (мандрівки, змагання, велоспорт, плавання, екскурсії,подорожі);

·         культурно-мистецькі (спектаклі, виставки, концерти, вернісажі,фольклорні акції, художні програми, відвідування музеїв, виставок, галерей);

·         просвітні (лекції, зайняття за інтересами, зустрічі,інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі) [10].

Дозвіллєва програма має складатися ізрізноманітних за своєю формою та змістом заходів, викликати у відвідувачівзацікавленість та залучати якомога більше учасників.

Розробка та підготовка дозвіллєвої програмивимагає від організатора дотримання та виконання кількох етапів: формуваннязадуму, планування програми, реалізація та завершення.

Формування задуму дозвіллєвої програми. Головнароль на цьому етапі належить аніматорам як ініціаторам проекту, їх вміннюпроаналізувати доцільність проведення конкретної програми, визначити шляхи їїефективної реалізації. На цьому етапі команда аніматорів мас проаналізуватихарактер цільової аудиторії (вік, стать, соціальний статус, професійнуприналежність, національність, стиль і темпи життя, стан здоров’я, активність);сформулювати чіткі завдання та мету дозвіллєвого заходу; визначити час та місцепроведення; здійснити попередні розрахунки витрат4 розподілити функції таобов’язки між членами анімаційної команди.    

Планування програми полягає в тому, щоб визначитизасоби, форми та методи для досягнення мети, виявити матеріально-технічні,кадрові, фінансові та інші ресурси для ефективного втілення програми, здійснитирекламну кампанію запланованих дозвіллєвих закладів, організувати проведеннярепетицій.

Реалізація програми полягає у фіксаціїрезультатів, їх значимості, контролюванні виконання програми, проведеннімоніторингу, оцінці програмної діяльності, аналізу зібраної інформації, нормуванніпроцесу виконання програми. Реалізація запланованих дозвіллєвих заходівпередбачає досягнення поставленої мети.

На етапі завершення програми аніматора порівнюютьдосягнуті цілі із запланованими, аналізують виявлені розбіжності та їх причини,невиконані зобов'язання, вивчають сприйняття програми туристами.

Зростання популярності туристичного дозвіллязумовило розвиток «курортної рекреації». Туристичні комплекси такурортні центри почали використовувати дозвіллєві заклади як такі, що сприяютьзростанню прибутковості установи, на території якої відкрито клуб, рекреаційнийкомплекс, дозвіллєвий центр. Успішно спланована програма дозвіллєвої установи(популярні, зазвичай, приватні клуби) дозволяє завдяки обмеженій кількості їїчленів та відповідної діяльності закладу значно збільшити прибутковістьтуристичного комплексу або курорту.

Курортний клуб – це дозвіллєвий клуб, члени якогоможуть використовувати для свого відпочинку та розваг будь-які послуги, щонадаються курортом. Дозвіллєві клуби можуть створюватися за підтримки курортуабо з ініціативи місцевої громади, яка орендує помешкання, земельні ділянки,спортивні майданчики на території курортної зони. Єдиної схеми створення таправил функціонування курортних клубів не існує: на одному курорті члени клубуможуть проводити кілька днів або тижнів щороку і лише в цей час користуватисядозвіллєвими послугами; на іншому — відвідувати клуб регулярно. На ефективністьклубної роботи впливає детальний аналіз ринку та груп громадськості, на якібуде орієнтуватися клуб. Так. основними клієнтами клубу можуть бутивідпочиваючі, місцеве населення, туристи, співвласники курорту.

Аналіз діяльності таких клубів дозволяєстверджувати, що до основних вплів дозвіллєвої діяльності належать спортивнізахоплення, активна рекреація та розважальні програми.

Важливими критеріями вдало підготовленої програмиклубного членства є обмежена кількість членських місць у клубі; правопередавання або продажу членства іншій людині за певних умов; оригінальністьдозвіллєвої концепції клубу.

Обмежена кількість членських місць підноситьцінність членського місця для потенційних відвідувачів. Їх оптимальна кількістьзалежить від соціально-демографічної ситуації, привабливості курорту і клубу.

Дозвіллєва концепція клубу повинна містити певніорганізаційні правила, головними серед яких можна визначити такі:

1. Працівники клубу повинні чітко уявлятивідмінність у зацікавленнях членів клубу та відвідувачів курорту. Члени клубувіддають перевагу приватним закладам перед місцями відпочинку загальногокористування. Однак, відвідувачі курорту також не хочуть відчувати, що вони неналежать до групи «обраних» і сподіваються на якісний та цікавийвідпочинок.

2. Правильне планування розкладу ігор, системачерговості відвідування басейну, гольф-клубу, спортивних майданчиків сприяютьзростанню популярності курортного клубу, дозволяють попередити можливіконфлікти між членами клубу та іншими відвідувачами. Атмосферу«винятковості» можна створити, відкриваючи для членів клубу окремікімнати для відпочинку, їдальні, роздягальні з індивідуальними шафами та ін.

3. Покращити якість дозвіллєвого обслуговуванняможе консультаційний комітет, створений з членів клубу. Як правило, курортніклуби не контролюються їх членами, бо курортна діяльність розрахована навідвідувачів, які приїздять на курорт час від часу., а не перебувають на ньомупостійно. Систематична співпраця працівників клубу з членами консультаційногокомітету дозволить врахувати поради та рекомендації для поліпшення клубноїдіяльності. Такі зустрічі дозволяють більш гнучкіше реагувати на потреби членівкурортного клубу.

Отже, досвід розвитку індустрії дозвілля взарубіжних країнах дозволяє зрозуміти специфіку використання дозвілля утуристичній сфері. Можна стверджувати, що в сучасному туризмі розвиваються дванапрями: кількісний — будівництво нових туристичних центрів, реконструкціястарих будівель та якісний — організація дозвіллєвого обслуговування високогорівня.

Якщо раніше для успіху туристичного закладу малозначення його вдале географічне розташування, якість харчування, умовипроживання та досить обмежений вибір екскурсійних заходів, то сьогодні потребилюдини у відпочинку, рекреації, розвагах, позитивних емоціях вимагають якісноіншої філософії дозвіллєвої діяльності у туристичних комплексах. Туристичнедозвілля утверджується як дозвіллєва діяльність у туристичних центрах дляорганізації комфортного відпочинку туристів, відновлення фізичних та духовнихсил. Дозвіллєві служби відіграють суттєву роль у функціонуванні туристичногокомплексу на сучасному ринку індустрії дозвілля.

Зазвичай, клієнтами туристичних комплексів єлюди. які не просто бажають фізично та психологічно розслабитися, відновитисвої внутрішні сили, але й отримати позитивні емоції, несподівані, приємнівраження, хоча б тимчасово забути про буденні клопоти.

Серед основних принципів дозвіллєвогообслуговування у туристичних комплексах можна назвати такі: індивідуальнийпідхід, комплексність в організації дозвіллєвих заходів, систематичністьпроведення дозвіллєвих заходів та їх цілеспрямованість, свобода вибору тадобровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв.

Складність підготовки туристичного аніматора дляорганізації туристичного дозвілля полягає в тому, що характер професійноїдіяльності вимагає від нього широкої ерудиції: від основ соціальної такультурної політики держави, загальної організації системи соціальногозабезпечення, специфіки функціонування дозвіллєвої та туристичноїінфраструктур, від демографічних особливостей до конкретних методів роботи зрізними верствами населення. Фахівець з туристичного дозвілля повинен бутифізично витривалим і здоровим, вміти переносити психічні навантаження, володітибагатьма професійними навичками, щоб вирішувати проблеми з питань соціологіїкультури, педагогіки, психології, соціальної роботи.

1.2     Види анімаційних програм в підприємствах ресторанного

господарства

Упереддень свят ресторани традиційно закидають гачки для клієнтів.

Ринокпідприємств ресторанного господарства характеризується швидким зростанням,урізноманітненням надаваних послуг, а отже ресторанне підприємство вже не можедіяти самостійно та незалежно від інших.

Навколишнєі внутрішнє середовище підприємства складається з численних факторів, кожен зяких певною мірою впливає на життєдіяльність підприємства. Усі фактори, яківизначають конкурентоспроможність підприємства громадського харчування можнаподілити на з групи:

·         фактори макросередовища;

·         фактори мікросередовища;

·         внутрішні фактори.

Факторимакросередовища характеризуються тим, що вони не справляють прямого впливу наоперативну діяльність підприємства, проте повністю диктують умови йогодіяльності, формулюють цілі та принципи здійснення діяльності у перспективі.Підприємство не здатне впливати на фактори макросередовища, а може лишепристосовуватись до них. Фактори нижчого рівня, що впливають наконкурентоспроможність підприємства і обов’язково враховуються при формуванністратегії підприємства – це фактори мікросередовища. Фактори мікросередовищаздійснюють прямий вплив на процес управління підприємством [17].

Отже,щоб вести прибуткову діяльність в умовах дії цих факторів необхідно до нихпристосовуватись, вдало маневрувати у сфері надання послуг та жорсткоїконкуренції за клієнта. Підприємства ресторанного господарства намагаютьсябудь-що привабити відвідувача саме у свій заклад, тому і створюють всеможливірозважальні програми, намагаються виділитись, запам’ятатись з кращого боку.Щоправда, нестандартних методів залучення відвідувачів поки що бракує.

Клієнтиресторанів, як відомо люди не бідні. Вони мають можливість співставлятипобачене у нашій країні і за кордоном, оцінювати професіоналізм креативників,художників, дизайнерів, а також дирекції. Елітність ресторану не говорить пройого відвідуваність. Якщо випадковому клієнту сподобається кухня чи інтер’єр,то це ще не означає, що він прийде туди знову. Повинна відчуватись перспективазакладу. І тоді клієнт приведе сюди свого друга, сім’ю, партнера, щоб чимосьздивувати. А таких ресторанів дуже мало. Людям потрібні нові емоції. [15]

Традиційнимисвятами у ресторанах є не лише червоні дати календаря, приміром, Новий рік чи 8Березня. До «головних» свят ресторатори відносять день Св. Валентина, 1 квітня,Масляну, Великдень. Більшість ресторанів української кухні святкують день Св.Миколая, Івана Купала. Не залишається поза увагою і Хелоуїн. На свята коженресторан намагається розважити своїх відвідувачів, приготувати що-небудь особливе,і не тільки зі страв. Утім, з огляду на високу конкуренцію в ресторанномусегменті й брак професіоналів, обізнаних у промоутерстві цього напряму бізнесу,акції ресторанів часто дублюють одна одну. Набір пропозицій, як правило,однотипний — святкове меню, конкурси-розіграші, музична програма. Насправді ждля відвідувача у святковий день не має значення програма (окрім новорічної),оскільки на свято зазвичай вибирають відомий заклад, який вже не развідвідували і можуть бути певні, що свято не буде зіпсовано. До того ж, вуспішному і розкрученому ресторані на свята зал обов’язково буде повним. Якзізнаються самі ресторатори, основними відвідувачами на свята найчастіше єпостійні клієнти. Спеціальні святкові меню розробляють з урахуванням сезону(зміна меню відповідно до сезону — звичний маневр рестораторів, щоб здивуватиклієнтів), традицій, орієнтуючись на основного відвідувача. Наприклад, до 8Березня значно поповнюється пропозиція десертів. На Масляну млинці подаватимутьнавіть у ресторанах італійської і французької кухонь. Практично в кожномуресторані у піст з’явиться спеціальне меню. Окрім меню до свята змінюють йінтер’єр — додають відповідних декорацій. Навесні це переважно квіти, живі абоштучні, букетики у вазочках на столах, ікебани. У багатьох ресторанах 8 Березнякожній відвідувачці обіцяють подарувати квіти. Святковий настрій гостям створюєне лише антураж. Наприклад, на Масляну в «О’Панасі» усі охочі можуть спробувативласноруч спекти млинець і навіть пригостити своїм витвором інших (за їхньогобажання); на Івана Купала гості плетуть вінки, у день Св. Миколая дітиотримують подарунки, а на свято Хелоуїн малеча приходить у маскараднихкостюмах.

Якправило, клієнтам пропонують виграти приз у конкурсній святковій програмі.Зазвичай проводять шоу-програму, запрошують відомих шоуменів, артистів, співаків.Нарешті, серед святкових заходів рестораторів присутні дисконтні програми. А довесняних свят постійні відвідувачі деяких ресторанів отримують подарунковийсертифікат на 50-100 грн.

Витратина свято передусім залежать від креативності та можливостей рестораторів.Найдорожчою розвагою є виступ естрадної зірки, гонорар якої становить кілька тисячдоларів за вечір. Ресторан зазвичай компенсує «зіркові» витрати, продаючи насвятковий вечір квитки, що коштують гостям ресторану в середньому $100 наперсону (залежно від популярності зірки). Хоча розважальні програми за участю зірокресторатори розцінюють як найвигідніші, вони все одно не дають надвисоких доходів.За словами рестораторів, зростання виручки у святковий вечір з музичнимоформленням не перевищує 10-20% (порівняно з буденними вечорами), а подеколиресторани навіть зазнають збитків. До того ж останнім часом попит на послугу«страви плюс зірка» знижується. Як пояснюють самі клієнти ресторанів, часто воплачений набір не входять улюблені страви і напої, а вартість квитка на«зірковий» вечір надто завищена.

Натомістьотримати у святковий вечір гарантований прибуток ресторанам дозволяють такзвані спільні акції з творчими особистостями, що набули поширення лише торік.Так, у ресторані «Le Grande cafe» на свята спільно з художніми галереямипроводять своєрідні міні-аукціони картин — під час вечері можна простоспоглядати (і навіть придбати) картини. Поширюється також практика співпраціресторанів з модельєрами. Наприклад, ресторан «Тампопо» проводить «Аукціонексклюзивних сумок» з Вікторією Гресь, спільні покази з дизайнером ВікторомАнісімовим на «Сезонах моди». «Декаданс-хауз», «Марокана», «Le Grande cafe»спільно з бутиками дизайнерського одягу проводять фешн-покази. На 8 Березня в«О’Панасі» планують провести дефіле вечірніх суконь.

Утім,як зазначають ресторатори, головною метою проведення святкових акцій є нестільки залучення нових клієнтів, скільки підвищення лояльності постійнихвідвідувачів та інформування потенційних клієнтів. Промо полягає не лише вдирект-мейлі (розсилці повідомлень, інформації постійним клієнтам), а й ванонсуванні того чи іншого заходу, тобто в прямій рекламі, яку ресторанивикористовують дедалі частіше.

Закладиресторанного господарства найчастіше пропонують своїм клієнтам такі розваги, як: DVD, TV, дискотека, жива музика, ігрові автомати, карооке, концерти за участюпопулярних співаків чи естрадних артистів, міні-гольф, шоу, відеопроектор,відео, більярд, танцпол, стриптиз-шоу, еротичне шоу, еротичний театр, рибналовля, пляж на березі озера, поле для пляжного футболу, поле для пляжноговолейболу, сауна, нарди, танок живота, нью-витребеньки, міні-казино, живамузика на замовлення.

Закладамресторанного господарства не обов’язково самостійно створювати анімаційніпрограми та витрачати час на їх підготовку і реалізацію, адже не кожнепідприємство має змогу утримувати анімаційну службу. Для таких випадків наринку послуг діють спеціальні організації, підприємства, фірми, що професійнозаймаються організацією різноманітних розважальних заходів [Додаток 1].

Наприклад,мережа ресторанів «Козирна карта» пропонує своїм клієнтам відвідати традиційнесвято Жирний Четвер – кульмінація карнавального місяця, який святкується вресторані щороку – парад карнавальних масок, флірт і кокетування синьйор,щедрість і галантність синьйорів, аукціон авторських ляльок від художньоїгалереї, популярні співаки та ведучий програми – відома телезірка.

Уресторані «Мамбо» проводять Бразильський карнавал: море захоплюючої музики відзнаменитого музичного колективу «СМАК bend»; танцювальний марафон зДавай-Бразерс молодшим; танцювальне шоу у виконанні шоу-балету «Фрідом» і заучастю персоналу «Мамбо»; м'ясне шоу і пригощання від партнера БразильськогоКарнавалу; карнавальний хід і школа самби з балетом Румберос, а також масавеселих конкурсів, участь в яких заохочується призами і сюрпризами; гості, щоприйшли в карнавальних костюмах, зможуть взяти участь в карнавальному ході.

Вдитячому ресторані «Чиполіно» проводиться конкурс малюнків серед його юнихвідвідувачів, переможці отримують подарунки.

Всалоні-ресторані «Дежавю» до дня захисника Вітчизни пропонується спеціальнапрограма: обслуговування цілою дивізією струнких сержантів в спідницях,несподівані розіграші і пустотливі конкурси з неодмінними призами. Особливуатмосферу святу додасть виступ музичного колективу «MERRY WEATHER HUNTERS».

Ресторанфранцузької кухні «Марше» запрошує всіх на Фестиваль Квітів, який проходитиме з5 по 8 березня. Зали ресторану утопатимуть в запашних композиціях і букетах зтюльпанів, гіацинтів, орхідей амарилісів, лілій, альстромерій. Якщо жякий-небудь букет припаде до смаку Пані, його можна буде придбати. Кожен вечірпід час Фестивалю проводитиметься шоу професійного флориста, який створитьбукет або квіткову композицію на ваш смак. [3]

Вберезні в ресторані «Креп Де Шин» готують 2 чудових події, які зацікавлять всіхприхильників живопису і любителів французької вишуканості. Вперше в Києві вресторані «Креп Де Шин» пройде Фестиваль Фіалок – улюблене свято сонячноїТулузи. З 1 по 8 березня «Креп Де Шин» запрошує всіх покуштувати «Фіалковеморозиво» з крапельками шоколаду, «Фіалковий мармелад» — мармелад зсекретними інгредієнтами, фіалковий торт «Квітка Жозефіни» — традиційніфранцузькі ласощі з кремом, фіалковий лікер. І все це подається із справжнімицукатами з квіток фіалок і пелюсток Фіалок. Спеціально для прекрасних пані до 8березня ресторан «Креп Де Шин» готує святкове убрання – тут буде море фіалок.Спеціально для художніх гурманів в «Креп Де Шин» в березні відбудеться НоваВиставка картин Сергія Шулими «Фантазії в стилі неомодернізму».

Ресторан«Дежавю» 8 березня запрошує всіх на феєричне і непередбачуване шоу: вперше будевибрано Королеву ресторану «Дежавю». Голосувати за королеву ресторану будутьйого гості. А в кінці вечора всіх жінок чекає романтичний музичний сюрприз. [3]

8березня в рамках святкової вечірки Concert-hall казино FreeДом представляєувазі відвідувачів допрем'єрний показ ексклюзивного музично-танцювального шоу«ПА». У головних ролях:

— Владислав Яма – володар Кубка України, переможець відкритого чемпіонату Лондонапо спортивних танцях, фіналіст телевізійного проекту «Танці із зірками» і новийсекс-символ України.

— Олена Шоптенко – двократна чемпіонка світу за латиноамериканською програмою іза програмою 10-ти танців, а також переможниця телевізійного проекту «Танці іззірками».

— ЛегендарнийFREEDOM- ballet

Режисер-постановник– Олена Коляденко.

Ведучийвечора: прославлений танцюрист, заслужений артист України Григорій Чапкіс.

Є двідійові особи – він і вона. Вона – вишукана і витончена дівчина з вищогосуспільства, оточена розкішшю і гламуром. Її доля – блищати на світських раутахі спостерігати життя лише з вікна дорого автомобіля. Він – представник модної,волелюбної вуличної тусовки, що не приймає пафос, показну розкіш ірафінованість того суспільства, де обертається вона. Вона ніколи б не змоглапознайомитися з таким хлопцем як Він, коли б не танець...

Романтичнута іронічну, життєрадісну і смішну love story сучасного Ромеоі Джульєтти, самий креативний хореограф України Олена Коляденко, розповідає якблискуче «схрещення ніг, схрещення рук, доль схрещення». Так народжуєтьсярозкішний мюзикл, шикарний музичний кліп, що примушує глядача жадібно ловитикожен рух, кожну ноту, кожен погляд дійових осіб. «ПА» – це блискучий мікстанців, музики, світла, ефектних костюмів, яскравих образів, нових технологій,незвичайних декорацій і лазерного шоу. Вперше на одній сцені зібрані зірки всіхжанрів – від класичного бального і сучасного танцю до циркового мистецтва. Уцій прекрасній казці, зіграній під віртуозний акомпанемент професійного оркестру,унікально навіть світлове оформлення. Неповторна суміш театрального світла ілазерного шоу, приправлена численними візуальними ефектами, створює на сцені ів залі атмосферу іншої реальності. «ПА» – чудова і драматична, смішна іромантична феєрія, що стала для багатьох людей життям і смертю, зоряною годиноюі вічною любов'ю. Ціна квитків: 1000, 800, 600 грн. (знижка за номіналом Вашої«Козирної карти»). [3]

Відзначенням«червоних дат» свята в ресторанах не обмежуються. Практично в кожному закладі єсвої оригінальні акції, одним з різновидів яких є день народження ресторану,куди також запрошують постійних відвідувачів. Мережа ресторанів «Козирна карта»традиційно проводить «Козирну party». «Тампопо» відсвяткував 80-річчя краватки,щороку проводить чоловічий і жіночий «Аукционы замечательных людей». Середнетрадиційних для вітчизняного ринку (подеколи навіть шокуючих) методів впливу— складання оригінального меню, наприклад, «Меню насолод» для… собак і котів [3].

Будь-якесвято для ресторану — привід заявити про себе і проявити лояльність до своїх клієнтів.Якщо у святковий день ( день народження, 8 Березня, навіть 23 лютого) ресторанвиявляє до свого відвідувача особливу увагу, це практично гарантує вдячність клієнта,яка в подальшому може вилитись у частіші відвідування, рекомендації закладу своїмзнайомим.

Історіяорганізації розваг для відвідувачів розважальних закладів пройшла довгий тацікавий шлях.

Першестало діюче кабаре у Львові, тобто літературно-мистецький театр «Вулик» (Ul), з’явилосяпізніше, ніж у Кракові та Варшаві і проіснувало недовго. В період, що передувавекспансивному розвиткові кабаре, тобто на зламі ХІХ та ХХ ст. і під час йогоапогею перед Першою світовою війною, а потім еволюції до норм ревю та радіозабавиу міжвоєнне двадцятиліття – у Львові було достатньо різноманітних естраднихвидовищ, чудових артистів, що брали в них участь, і публіки, що охоче ходила навистави. А тому Львів небезпідставно вважався найрадіснішим й найбільш співочиммістом, а його мешканці славилися надзвичайним почуттям гумору.

Назламі століть крім будівлі театру, у якому йшли драматичні вистави,

У кав’ярняхпередмістя, влаштованих на зразок віденських та паризьких, діяли вар’єте, які по-домашньомуназивалися театрами розмаїтості ( teatry rozmaitosci). До найстарших належав«Орфей Клінсберга» (Orfeum Klingsberga) на вул. Зіморовича, 17 (згодом там бувбудинок Педагогічного товариства), у якому виступали німецькі й угорськіартисти. Популярним серед глядачів-багатіїв та золотої молоді було «Вар’єтеБрістоль» Зиґмунда Зенгута (Variete Bristol) на вул. Кароля Людвіка, а також «Казиноде Паріс» Францішка Мошковіча (Casino de Paris), що по вул. Рейтана, 9(Мошковіч вже незабаром став королем львівських, а потім й варшавськихреставраторів). Більш демократична бідніша публіка навідувалася до «Колізею»Германів (Colosseum) по вул. Сонячній. «Колізей» мав велику театральну залу, деможна було поставити більші видовища.

Розважальнівечірки організовувались і в науково-культурних закладах, у Міському клубі –Kasyno Miejskie (вул. Академічна, 13), Літературно-мистецькому гуртку – KoloLiteracko-Artystyczne (Пасаж Міколяша), товаристві «Сокіл-Матір» –Sokol-Macierz (Зіморовича, 8) й «Зірці» – Gwiazda (Францисканська, 7)організовували так звані гумористичні вечори за участю мандрівнихакторів-аматорів, куплетистів, декламаторів, а також артистів, що працювали утеатрі і час від часу влаштовували індивідуальні виступи. На малих естрадах цихзалів глядачі дивились на тодішніх зірок або – використовуючи визначенняЛюдвіка Семполінского – «великих артистів малих сцен».

Справжнємистецьке кабаре, тобто таке, що славилось би паризьким родоводом (виводилосявід славного «Чорного кота» (Chat Noir)), німецько-австрійськими зв’язками(Simplicissimus, Nachtlicht, Flederhaus) й оригінальним рідним гумором («Зеленакулька» – Zielony Balonik, «Момус» – Momus), приймався у Львові поступово,долаючи різні перешкоди.

Творцікабаре-забав довго прицінювалися, аж доки у суботу, 11 грудня 1909 р., у заліЛітературно-мистецького гуртка у Пасажі не влаштували перший вечір. Це ще небула інавгурація першого театру кабаре. Це була просто спроба ознайомитипубліку із новим мистецтвом.

Нарештівін з’явився! Його назвали Літературно-мистецьким театром «Вулик» і відкрилинаприкінці березня 1911 р. у будинку Страхового товариства «AssicurazioniGenerali», що по вул. Коперніка, 3, у якому свій маленький бізнес і кімнату длясніданків мав Альберт Сковрон. У приміщенні, яке називали пивничкою або «будоюу Сковрона», була невеличка сценка і близько 40 столиків. Вистави відбувалисячотири рази на тиждень, програми, які складалися із сольних виступів і веселоїодноактівки, яка називалася на французький манер «ревю», змінювалися кожнікілька тижнів. На чолі цього всього стояв сатирик і фейлетоніст «СловаПольскєго» (Slowo Polskie), на щодень відомий адвокат Клемент Вейц, він мавлітературний псевдонім Клеве. Збєжховскому перепала пальма першості, а оскількиперед вибухом Першої світової війни він був ініціатором незліченної кількостікабаре-забав, то його можна було – і без перебільшення назвати батькомльвівського кабаре. Він запровадив до програм «Вулика» жанр паризькоїбандитської пісеньки. Адаптований ним «Valse Brune», відомий також під назвою«Вальс ночі» (Walc nocy), став першим шлягером, який наспівувала львівська вулицяі запозичували інші довоєнні кабаре-театри.

Отже,можна зробити висновок, що організація анімаційних програм для відвідувачівзакладів ресторанного господарства завжди була одним з вагомих та невід’ємнихзасобів привернути і утримати клієнтів саме в своєму закладі.


Розділ2. Характеристика анімаційних програм підприємства

2.1.    Загальна характеристика підприємства

Вданій курсовій роботі характеристика анімаційних послуг буде проводитись наприкладі підприємства «Мі100».

Розважальнийцентр «Мі100» є одним з найбільших закладів розваг та відпочинку в західнійУкраїні. «Мі100» − це якісно новий підхід до організації відпочинку людейрізних вікових груп. За відносно недовгий час існування (відкритий на початку2004 року) постійними партнерами розважального центру стали провідні компаніїукраїнського ринку: Київстар, UMC, Перлова, Союз Віктан, ТРК Люкс, БрітішАмерікан Тобако, Час Пік., Магнус, Брокард. До цього переліку постійнододаються нові назви. Він являє собою популярний, престижний заклад, що гарантуєякісний відпочинок для своїх відвідувачів, а також створює серйозну конкуренціюдля аналогічних закладів як Львівщини, так і регіону в цілому.

Розташованийрозважальний центр за адресою 79060, м. Львів, вул. Наукова, 7. Такерозташування є доволі вигідним: до «Мі100» легко дістатись, крім того поручрозташований готель «Супутник», що є вигідним для гостей міста. Дата відкриттярозважального комплексу: 08.05.2004.

Телефон:(0322) 44-71-96.

Факс(0322) 44-71-97.

E-mail:info@mi100.com.ua.

Загальнаплоща центру дозволяє орендувати заклад для корпоративної вечірки, презентації,фуршету. Проектор і великий екран роблять успішною будь-яку конференцію.Провідні компанії і торгові марки вже знають про це і влаштовують своїпрезентації саме в «Місті». Бути гостем «Міста» приємно і зручно −автостоянка з охороною; всі фінансово-кредитні операції можна проводити як вготівці, так і за допомогою кредитних карток або безготівкового рахунку.

Управлінняданим розважальним комплексом здійснюється безпосередньо його директором, атакож фінансовим директором (головним бухгалтером), який проводить усірозрахункові операції. «Мі100» − це потужний багатофункціональнийкомплекс, отож цілком закономірним є його диференціація на окремі структурніпідрозділи, а саме:

·         Господарчий;

·         Сервісний;

·         Арт-відділ;

·         Рекламний відділ.

Начолі кожного відділу стоїть його директор. Загалом комплекс обслуговує 260 осібперсоналу, що працює позмінно, в залежності від завантаженості підприємства,певних подій (вечірок, корпоративів, змагань тощо).

Розважальнийцентр «Мі100» надає своїм клієнтам такі послуги як:

·         Паб;

·         Боулінг;

·         Дискотека на 500 відвідувачів ( 250 посадочних місць);

·         Казино;

·         Ресторан;

·         Стрип у VIP зоні;

·         Більярд;

·         Паркувальний майданчик на 60 автомобілів;

·         Кінотеатр на 250 місць;

·         Бари у відділі боулінгу, відділі відпочинку, в казино, надискотеці, в пабі;

·         Різноманітні розважальні програми;

·         Система карток для постійних клієнтів.

«Мі100»має власний розклад на тиждень, згідно якого проводяться всі програми в розважальномуцентрі:

·         Понеділок: вихідний;

·         Вівторок: вихідний;

·         Середа: музика хіти, вхід для чоловіків 15 грн., жінкам −10 грн.;

·         Четвер: sex і «Мі100» − жіночий день, вхід для дівчатта жінок 5 грн., пропонується чоловічий стриптиз і коктейль, музика хіти; вхідпісля 23.30 для чоловіків − 30 грн., для жінок − 5 грн.;

·         П’ятниця: friday selection − день клубної музики різнихстилів і напрямів, гості з інших прогресивних клубів Батьківщини;

·         Субота: концертний день show night, музика, клубнівиконавці, вхід для чоловіків − 30 грн., для жінок − 20 грн.;

·         Неділя: end week end, музика house, R&B, вхід длячоловіків − 20 грн., для жінок − 10 грн.

Прикупівлі вхідного квитка відвідувачам видається талон на який можна замовитипродукцію в барах, чи розрахуватись за боулінг тощо. Ціни на продукцію, щопропонується в барах та ресторані не змінюється залежно від проведення певнихзаходів, змінюється лише вартість вхідного квитка. Це крок назустрічспоживачам, котрі не турбуються через непередбачувані зміни, знають на що вониможуть розраховувати в той чи інший час.

Розважальнийкомплекс «Мі100» активно співпрацює з різними спонсорами. Зокрема фірма«Фабрика» надає шоу-балету та розпоряднику вечірок одяг для постійногокористування в обмін на рекламу: у приміщенні дискотеки розміщуються два банери«Фабрики». Крім того комплекс співпрацює з радіо: в обмін на оренду приміщенняв «Мі100» для проведення різноманітних вечірок радіохвиля дає рекламу протягомсвого ефіру. Така співпраця проводиться на постійній основі і є економічновзаємовигідною для обох сторін.

Длявідвідувачів розважального центру «Мі100» розроблена спеціальна дисконтнасистема карток, що дають їх власникам певні знижки на послуги комплексу, атакож на вхід на всі розважальні заходи, що тут проводяться. Заклад дбає просвоїх відвідувачів, власників карток, тому інформація про проведеннярізноманітних програм та інша інформація розсилаються клієнтам по sms. Така політикастворює у людини відчуття приналежності до клубу, певних привілеїв, підвищуєпозитивне ставлення до закладу, заохочує його відвідати, адже не кожен отримуєтаку розсилку інформації, а лише постійні клієнти.

Існуєсистема карток трьох рівнів:

·         VIP картки − вони надаються лише заможним постійним клієнтам,що здатні залишити у цьому закладі певну суму. Їх власники обслуговуються у VIP залі, мають пеніпривілеї та додаткові можливості;

·         «Постійний клієнт» − це стандартна картка для відвідувачіврозважально центру, яку може придбати кожен. Вона надає знижки на 5%, 10%, 20%;

·         «ЯскраваЯ» − це особлива картка жіночого клубу, якоюволодіють лише вродливі дівчата. На відміну від попередніх карток, цю неможливопридбати, її можна лише отримати у подарунок. Якщо перші дві картки вказують напевний соціальний статус та матеріальний стан клієнта, то «ЯскраваЯ» картканадається не залежно від цих факторів. Для її отримання необхідно податизаповнену анкету та дочекатись результату [Додаток 3].

Наданнятаких карток як «ЯскраваЯ» є атрактивним заходом, тобто це спрямовано наприваблення відвідувачів, створення у них зацікавленості у цьому закладі,прагнення отримати картку. «ЯскраваЯ» − це картка, що надає не лишепільговий вхід у заклад, а ще і знижки від 5 до 50% на послуги ряду визначенихпідприємств: бутиків, салонів краси, магазинів одягу, клінік тощо. З кожним звключених у список закладів «Мі100» уклало відповідний договір. Багатопідприємств самі пропонують включити їхні заклади до переліку «ЯскраваЯ». Крімтого заклад є зацікавленим у тому, щоб його відвідувало якомога більше красунь −це приваблює відвідувачів і збільшує прибутки підприємства.


2.2.    Анімаційні послуги підприємства

Розважальнийкомплекс «Мі100», як один з кращих у Західному регіоні, надає своїмвідвідувачам повний комплекс різноманітних розваг. Тут поєднані боулінг,дискотека, ресторанне господарство, більярд, казино, анімаційні програми таінше, що разом утворюють потужний розважальний заклад.

Засловами директора «Мі100», серед жителів міста Львова частка їхньої аудиторіїстановить приблизно 20 тисяч відвідувачів. Зрозуміло, що утримувати такуаудиторію дуже важко, адже на сьогоднішній день на Львівщині діє величезнакількість культурно-розважальних закладів та закладів ресторанногогосподарства. Тому даний комплекс намагається йти на крок попереду своїхконкурентів та якомога повніше, а головне − якісніше, задовольнятизростаючі потреби споживачів. Розробкою та реалізацією анімаційних програмзаймаються арт-директор та менеджер з реклами, що також займається співпрацею зіноземними артистами, організацією їхнього прийому, розміщення, проведеннязапланованого виступу тощо.

Характеристикарозважальних послуг, що надає «Мі100»:

1. Урозважальному комплексі «Мі100» є дискотека, що діє з середи по неділювідповідно до розкладу днів. Щоп’ятниці проводиться програма «Клубна п’ятниця»,щосуботи шоу в пабі «Дискотека 80-х».

Дляпроведення вечірок в цьому центрі є власний шоу-балет, що складається з 3хлопців та 6 дівчат. Для створення балету проводився спеціальний кастинг, томупоряд з ді-джеями виступають професійні пі-джеї.

Насвята, на зразок Нового року, Восьме березня чи дня Святого Валентинаорганізовується спеціальна програма. Такі заходи, як правило, широкорекламуються на радіохвилях, з допомогою афіш, відповідно до розмаху свята, щопланується, та публіки на яку воно розраховане. Наприклад, на Новий рік булазапрошена група «Бакара», створено новорічне шоу з різними конкурсами. ДеньСвятого Валентина відзначився вечіркою від радіостанції MFM. Це не булазакрита корпоративна вечірка, сюди міг потрапити кожен відвідувач. Ведучий концертнихпрограм популярний MC Вітамін.

Гучнадискотека проводиться на день народження розважального центру «Мі100» −19 лютого. Для її проведення був запрошений відомий німецький DJ Tomka, котрийвідзначив високий професіоналізм персоналу «Мі100» з організації його прийомута проведенні свята. Такий відгук є важливим елементом у створенні іміджузакладу, адже посилаючись на схвальну оцінку популярних артистів значно легшезавоювати довіру та прихильність з боку інших діячів шоу-бізнесу, це розширюєперспективи і можливості даного підприємства. На святкування дня народженнябула також запрошена російська група «Технологія», що стало приємним сюрпризомяк для старшого покоління, так і для молоді. Проводились конкурси з публікою,котра мала відгадати хто ж буде виступати. Пара переможців отримала відрозважального центру «Мі100» путівку у «Бухту вікінгів» на двох на цілий день.В цю путівку були включені всі можливі послуги, що надаються цим закладомготельного господарства.

Нааналогічних заходах постійно проводиться інтерактив з публікою, розіграш призівтощо. Якщо проводиться корпоративна вечірка чи закрита вечірка, відповідностворюється особлива розважальна програма, узгоджена до побажань замовника. Прицьому призи надаються за рахунок замовників.

Вхідна закриті вечірки лише за запрошеннями, на звичайні вечірки у «Мі100» вхідколивається від 5 до 30 грн., на день народження закладу −50 грн., вхіддля жінок зазвичай дешевший ніж для чоловіків.

У нічз суботи 2 вересня 2006 р. на неділю 3 вересня 2006 р., відбулася вечірка підегідою Національної премії індустрії нічного життя Medoff NightLife Awards в«Mi100», кращому нічному клубі Львова. За оцінками Премії MEDOFF NIGHTLIFEAWARDS-2006 кращим клубом Львова був визнаний нічний клуб «Мі100». Також, запідсумками інтерактивного і експертного голосувань, кращими були названіатмосфера і вечірки цього закладу. Отже, розважальний центр «Мі100»презентував спеціальну Вечірка Нагородження. Цвяхом програми був саунд-парадкращих ді-джєїв Львова. Грали: Paul Wheaten, Lemberg, VIKK, Roma Shpak, Romik,Van Gogh під керівництвом кращого ді-джея Львова за версією MEDOFF NIGHTLIFEAWARDS-2006 BURATINO.

2.Ресторанне господарство представлене рестораном та барами. У розважальномукомплексі діє кілька барів.

Бар взоні боулінгу − розрахований на гравців в боулінг та глядачів,доцільність його функціонування зумовлена також проведенням змагань з боулінгу,тобто значним зростанням клієнтів яких необхідно швидко і якісно обслуговувати;цей бар виступає як додатковий канал обслуговування;

Паб −це спортивний бар, розташований у підвальному приміщені закладу, кількістьмісць: 90. Його затишний інтер’єр та атмосфера розраховані на прихильниківспорту і суміжних подій. В цьому приміщенні розміщенні 3 великих плазмовихекрани, є відеопроектор, звукові колонки. Все створено для комфортного іцікавого перегляду різноманітних матчів у колі друзів. Перед кожною спортивноюподією (футбол, баскетбол, біатлон, теніс тощо) проводиться анонс цих подій.Також є більярдні столи, кальян ( від 30 грн.), “живі” концерти: четвер −пивна вечірка для чоловіків (армреслінг і багато пива), п`ятниця − живийзвук Олена Корнієва, субота − живий звук Павло Табаков. Поєднання бару іпрямої трансляції спортивних подій є популярною і прибутковою справою, щоспричинює появу аналогічних закладі у Львові.

Напостійній основі у Пабі проводиться гумористичне шоу «Нічний квартал»:здійснюється презентація проекту львівського КВК, а також була запрошена студія«95 квартал» на чолі з В.Зеленським, що користується великою популярністю. Доуваги відвідувачів на кожному столику є спеціальна програма-розклад виступівпопулярних артистів, гумористів тощо, тож кожен сам обирає собі шоу до душі.

Пиво у пабі

 

Назва Об’єм, л. Ціна, грн..

 

Beck’s 0,3 7

 

Стелла Артуа 0,3 5

 

Чернігівське 0,3 3

 

Claustha Leer пляшка 13

 

Desperados пляшка 16

 

Рогань 0,5 6

 

Талер пляшка 6

 

Амстелл пляшка 12

 

Асохі пляшка 13

 

Кірін пляшка 13

 

Футбол-меню Назва Вага, г. Ціна, грн. Смажені індичі крильця «Діно» 250/150 25 Смажені свинні ребра 150/150 25 /> /> /> /> /> />

Барив зоні дискотеки, казино, зони відпочинку розраховані на відповідний контингентвідвідувачів, та загалом пропонують однакову продукцію, відповідно доукладеного меню.

Літніймайданчик − розрахований на прийом гостей у теплу пору року, для розвагклієнтів тут встановлюється великий телеекран та проводиться трансляціярозважально-гумористичного телешоу «Камеді Клаб», є музичне оформлення.

Ресторанв українському стилі пропонує різноманітні національні страви та європейськукухню, музичне оформлення. Час роботи: з 10.00 до останнього клієнта.Гуцульський ресторан «Панський шинок» на День Незалежності відвідували зіркиЄвробачення. [Додаток 2]

3.Найбільший боулінг на Західній Україні може задовольнити потреби найазартнішихшанувальників цієї гри. Устаткування – 8 доріжок «BRANS WICK» пляшка – на данийчас якнайкраще в боулінг-індустрії. Крім того, завдяки машині «BRANSWICK FOENIXKEGEL» є можливість індивідуальної натерки доріжок. Відвідувачам, у яких немаєдосвіду гри в боулінг, допоможуть інструктори або електронні викладачі.

Сosmicbowling – це одна з особливостей вечірньої роботи боулінг залу. За допомогоюспеціального освітлення зал перетворюється на простір з несподіванимивізуальними ефектами. Cosmic bowling – стильна розвага, ідея, що змінила уявупро саму гру. В боулінг залі регулярно проводяться любительські чемпіонати збоулінгу, які є справжньою подією не тільки для розважального центру, але і длякультурно-розважального життя всього міста. Кожного разу чемпіонат привертаєвелику кількість учасників; створюються справжні команди гравців. Призи заперемогу складають суму від 5 до 20 тис.грн.

Особливимдосягненням безумовно є проведення в боулінг залі «Мі100» Чемпіонату України побоулінгу, який завжди відбувався в Києві. Це вперше, коли фінал Чемпіонатувийшов за межі столиці. Приємним є той факт, що організатори Чемпіонату високооцінили професіоналізм персоналу, технічне забезпечення і власне організаціюсамого заходу. Задоволеними залишилися і учасники, і гості, і глядачі.Спеціально для дітей є дитяча кімната, де діти знайдуть нових друзів ірізноманітні розваги, за дітьми доглядає вихователь. Година в дитячій кімнатікоштує 10 грн. [11]

Вартістьдоріжки за годину (вказано в грн.)

Дні/години 10:00 — 18:00 18:00 — 20:00 20:00 — 24:00 24:00 — ... Понеділок Середа 60 60 90 60 Четвер 60 60 120 90 П`ятниця 60 120 165 165 Субота 75 120 165 165 Неділя 75 120 165 105

4.Розважальний комплекс «Мі100» пропонує відвідувачам також більярд: є 3більярдних столи. Більярд-клуб запрошує усіх шанувальників та майстрів більярдуна турнір з пулу. Години роботи залу: з 10.00 години до останнього клієнта.Вартість за 1 годину – 40 грн. [Додаток 2]

5. Узоні VIP “Монро” для клієнтів закладу пропонують стриптиз-шоу. Виступають якрезиденти клубу, так і зірки з інших міст України. [Додаток 2]

6.Розважальний центр «Мі100» співпрацює з радіохвилею. Має власну радіопередачуна радіохвилі MFM – «Диско 80-х». Вечірки радіохвилі MFM, що проходять уприміщенні розважального закладу, збирають чималу публіку.

«Мі100»також виступив орендодавцем для проведення чемпіонату з дартсу, організаторамиякого виступила львівська спілка дартсменів. Переможцям були вручені грошовіпризи за рахунок організаторів заходу.


Розділ3. Дослідження впливу анімаційних послуг на ефективність

діяльностіпідприємства

Характерноюрисою сьогодення є розвиток індустрії надання послуг. Це зумовлено передусім нелише покращенням матеріального стану населення, але й зростанням його запитівщодо проведення дозвілля. Чим вищі прибутки людини, тим більше вона можевитрати на задоволення передусім своїх культурних і духовних потреб, а не лишета фізичних. Тому спостерігається такий стрімкий розвиток туризму у світі,динамічний розвиток сфери розваг. Як відомо, потреби людини безмежні і здатнізростати. Їх задоволення приносить підприємствам колосальні прибутки, головнеправильно та високопрофесійно зорганізувати свою діяльність. Використанняанімаційних програм впроваджується скрізь, де це має доцільність, адже це єдодатковим прибутком, засобом привернути і утримати клієнта.

Зтеоретичної точки зору, використання різноманітних культурно-розважальнихзаходів у закладах ресторанного господарства повинні приваблювати великукількість нових відвідувачів, а отже і збільшувати прибутки підприємств харчування.Та на практиці виявляється, що створення анімаційних шоу-програм не завждивиправдовує вкладені у їх створення, розробку і реалізацію затрати коштів тачасу. Як стверджують ресторатори, підприємство може отримати прибуток приблизнона 5-20% більший звичайного, на стільки ж зростає і наповненість залу, а можутьзалишитись у втратах.

Зіслів директора розважального комплексу «Мі100», їхній заклад завжди отримуєприбуток від будь-яких розважальних програм, що там проводяться.

Навідміну від звичайного ресторану чи бару, великий розважальний комплекс маєзначні переваги в організації масових заходів. Поєднуючи у собі кілька структурзадоволення потреб клієнтів (бар, ресторан, боулінг, більярд, дискотека тощо),«Мі100» завжди знаходить свого відвідувача. Крім того, маючи велику територію,цей заклад може виступати як орендодавець для великих масових подій, як отспортивні змагання, грандіозні вечірки, концерти, тобто за будь-яких обставинмати стабільний прибуток.

Розважальномуцентру приносять прибутки як звичайні дискотеки і виступи резидентів клубу, такі виступи відомих артистів. Хоч більш вигідним, з економічної точки зору, єзапрошення артистів. Така безпрограшність пояснюється доволі просто: напрограми, що проводяться на постійній основі в «Мі100» приходить переважнопостійна аудиторія, а також нові відвідувачі, котрі добре знають цей заклад іприносять йому значний прибуток. А виступи відомих артистів, в тому числі ізакордонних, проводяться за рахунок партнерів-спонсорів, котрі оплачують і рекламуконкретного заходу в ЗМІ, і гонорар зірки. Таким чином підприємство отримуєприбуток без явних витрат на його організацію. На «Мі100» покладається відповідальністьза проведення заходу, за прийом артиста і організацію його перебування у місті.Якісне виконання таких обов’язків є надзвичайно важливим для іміджу даногопідприємства і перспективи розвитку в цілому. Адже від прийому виступаючихзалежить їхній позитивний відгук про цей заклад, що полегшує співпрацю з іншимидіячами шоу-бізнесу.

Розважальнийцентр «Мі100» з моменту свого створення дотримується певної цінової політики.Ціни тут дещо вищі ніж у будь-яких інших аналогічних чи схожих закладах(Лялька, Millenium, Picasso, S.Dali, Bit-Club). Така політика введена навмисне,насамперед для того, щоб відсіяти певну категорію споживачів з низьким рівнемдоходу. «Мі100» працює переважно з постійними клієнтами, і відповіднонамагається в першу чергу задовольнити саме їхні потреби. Заможні та прибутковілюди, що можуть залишити тут чималу суму (оплатити боулінг, бар, більярд, стриптощо) приходять в «Мі100» відпочити і приємно провести час. Саме вони єосновним контингентом відвідувачів на яких працює заклад, від яких отримуєстабільний високий прибуток. Тому розважальному центру не вигідно робити закладвседоступним для будь-яких верств населення. Люди з низькими та середнімиприбутками не роблять замовлень на великі суми, обмежуючись здебільшого пивом,деякими закусками, інколи боулінгом чи більярдом. Вони не лише не приносятьсуттєвих доходів, а й відлякують заможних постійних відвідувачів – джерелоприбутку. Такий хід є виправданим, адже прибуткові відвідувачі хочуть проводитичас в колі собі рівних, відчувати себе комфортно. Хоч відвідати цей закладможуть і люди з не надто великими доходами, адже високі ціни на послугивстановлюються на вихідні, при проведенні концертів популярних зірок естради,гумористів, шоу, на великі вечірки з нагоди Нового Року, Восьмого березня і т.п. На попереднє замовлення клієнтів тут можуть проводитись корпоративні,закриті вечірки, що відповідно високо оплачуються.

Проблемавикористання ціни як рушійної сили просування товару і взаємодії збільшеннюоб’єму його продажу на ринку з високим рівнем конкуренції достатньо широковисвітлена в сучасній літературі з маркетингу. Треба відмітити, що встановленняспеціальних цін і різноманітних скидок далеко не завжди призводить до значногозбільшення загального об’єму продажу і приймати рішення про надання такихскидок треба лише з врахуванням реального стану споживчого попиту на ринку, позиційвашого товару (з врахуванням пропозицій конкурентів), стратегічних завданькомпанії. Одним з основних питань в ціновому маркетингу є визначення такихрозмірів скидок, які б дійсно приводили б до бажаного розміру зростання об’ємупродажу.

Враховуючиці чинники, «Мі100» створив власну систему дисконтних карток, які дозволяютьзбільшити прибуток за рахунок приваблення більшої кількості відвідувачів.Створення дисконтних карток на знижки широко використовується для привабленнята утримання клієнта. Цей хід застосовують не лише у розважальних комплексах,нічних клубах, а й у торгових мережах, готельних комплексах тощо. Такий впливна людину є досить вигідним. Власнику дисконтної картки завжди більш вигіднопіти у той заклад де він отримає знижку на послуги, особливо коли така знижка єсуттєвою, ніж в будь-який інший заклад.

Розважальнийкомплекс, як один з найкращих в Західній Україні, дбає про свою репутацію таімідж одного з кращих нічних клубів Львова, тому не проводитиме розважальнихпрограм, які суперечать його статусу навіть при можливості великого прибутку.

Длятого, щоб підприємство діяло насправді ефективно, необхідно постійно оновлюватипослуги закладу, швидко реагувати на зміни в попиті, на діяльністьконкурентоспроможних закладів. З цією метою «Мі100» постійно створює новіанімаційні програми, запрошує популярних зірок тощо.

Важливимелементом в діяльності розважального підприємства є правильно підібратикультурно-розважальний захід відповідно до свят, пори року, тенденцій моди,контингенту відвідувачів. Правильно підібрана програма завжди дає позитивнуреакцію у клієнтів. Наприклад, шоу «Диско 80-х» більше розраховано на старшепокоління, відповідно до цього створюється вся програма, проводиться рекламаданого дійства, встановлюються відповідні ціни на вхідні квитки. Постійніакції, на зразок жіночого дня у четвер, реклами і додаткових витрат непотребують. Постійні клієнти завжди відвідують клуб, розраховуючи на певнупрограму, яка їм подобається.

Проведенняна території розважального центру «Мі100» таких заходів як всеукраїнськізмагання з боулінгу, змагання з дартсу, більярду та інших, безумовно євигідними та приносять не лише значні прибутки, а й популярність «Мі100»,спричинюють приплив нових клієнтів. Наприклад, проведення чемпіонату з боулінгузумовлює приплив преси, телебачення, величезної кількості глядачі, команд зусієї країни, що відповідно витрачають тут свої кошти і приносять вагомийприбуток центру. Проведення таких заходів переважно широко підтримуєтьсярізними спонсорами, що дає можливість зменшити витрати на їх організацію(боулінг), або взагалі їх не нести (дартс).

Отжепопулярність та прибутковість розважального центру «Мі100» зумовлена передусімпрофесіоналізмом в організації анімаційних програм, вивченням доцільності їхпроведення залежно від чинників зовнішнього середовища, а не лише потужноюматеріальною базою. До чинників зовнішнього середовища можна віднести попитвідвідувачів на певні розваги, діяльність конкурентів, популярність тих чиінших шоу або зірок естради, великі свята та інше.


Висновок

Розвитокнових форм дозвіллєвої діяльності, зміна ринку дозвілля та туристичних послугнаприкінці XX ст, зумовили зміну філософії відпочинку. Крім комфортабельнихготельних комплексів, гарного краєвиду, якісного харчування, турист повиненмати можливість задовольняти свої рекреаційні, просвітні, культурні потреби.

Головноюмстою туристичного дозвілля є удосконалення якості обслуговування людини увільний час; залучення її до різноманітних дозвіллєвих заходів в туристичнихкомплексах, готелях, санаторіях, пансіонатах, туристичних базах і таборах,туристичних клубах, а також організація ефективного відпочинку, сприянняоптимістичному настрою, відновлення духовних та фізичних сил людини.

Основнимипринципами дозволеного обслуговування в туристичних комплексах є:індивідуальний підхід, комплексність у організації дозвіллєвих заходів,систематичність проведення дозвіллєвих заходів та їх цілеспрямованість, свободавибору та добровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв.

Соціальнасутність туристичного дозвілля полягає також у формуванні та удосконаленніособистісних і суспільних потреб особистості, поглибленні знань, розвиткукультури дозвілля. Сучасний ринок туристичних послуг неможливо уявити безцілеспрямованої організації дозвіллєвої діяльності, від якої досить частозалежить імідж та популярність закладу, його прибуток, психологічний клімат вньому, перспективи та темпи розвитку.

Ефективнареалізація дозвіллєвої діяльності неможлива без талановитих аніматорів, здатнихреалізувати заплановану дозвіллєву програму.

Дозвіллєвіпрограми класифікують за напрямами діяльності, зокрема: рекреаційно-оздоровчі(дискотеки, танцювальні вечори, розважальні програми та вечірні шоу, карнавали,рибальство, ігрові конкурси: спортивні змагання), спортивні (мандрівки,змагання, велоспорт, плавання, екскурсії, подорожі), культурно-мистецькі(спектаклі, виставки, концерти, вернісажі, фольклорні акції, художні програми,відвідування музеїв, виставок, галерей), просвітні (лекції, зайняття за інтересами,зустрічі, інтелектуальні ігри, вікторини, фестивалі).

Длятого, щоб привернути нових і утримати своїх клієнтів, ресторани вдаються допроведення всеможливих розважальних заходів.

Витратина свято передусім залежать від креативності та можливостей рестораторів. Хоча,як показує практика, не завжди ці витрати себе виправдовують і приносятьочікуваний прибуток. Натомість отримати у святковий вечір гарантований прибутокресторанам дозволяють так звані спільні акції з творчими особистостями, щонабули поширення лише торік.

Якзазначають ресторатори, головною метою проведення святкових акцій є не стількизалучення нових клієнтів, скільки підвищення лояльності постійних відвідувачівта інформування потенційних клієнтів.

Анімаційніпрограми широко використовує мережа ресторанів «Козирна карта». Вони пропонуютьвсе: від карнавальних вечорів до розваг для дітей.

Добреорганізована сфера надання анімаційних послуг і в одному з найкращихрозважальних центрів Західної України «Мі100». Їхня цінова політика дозволяєпривабити заможних відвідувачів, котрі хочуть приємно і високоякісно провестисвій відпочинок і можуть витратити значну суму грошей. Вона також зменшуєможливість відвідати цей заклад людям з нижчими прибутками, а для бідних танезаможних осіб, котрі приносять закдадам ресторанного господарства лише збитки(хуліганять, крадуть, псують майно, роблять маленькі замовлення, відлякуютьпостійних клієнтів) взагалі унеможливлює.


Використаніматеріали

1.        М.Н. Захарченко, Л.С. Кучер, Обслуживание на предприятиях общественного питания. М.: «Экономика» — 1986 р.-272с.

2.        Туризм у Львівській області, стат. зб./ Головне управліннястатистики у Львівській області – Л., 2006-127 с.

3.        http://www.2k.com.ua

4.        http://www.rozvagi.com.ua

5.        http://www.restoran.ua

6.        http://meta.ua

7.        http://www.ji.lviv.ua

8.        http://www.trapeza.com.ua

9.        http://www.uaportal.com

10.      І.В. Петрова, Дозвілля в зарубіжних країнах.

11.      http://www.bowling.org.ua/

12.      http://www.lviv.nezabarom.com.ua/

13.      О.Ю. Завадинська, Т.Є.Литвиненко, навч. посібник/ Організаціяресторанного господарства за кордоном. К.: Видавничий центр КМТЕУ- 2003. — 200с.

14.      Журнал/ Гостиничный & ресторанный бизнес. №2’2002, стаття «Ресторан начинается срекламы».

15.      Журнал/ Гостиничный & ресторанный бизнес. №2 (5) 2001, стаття «Концепция ресторана».

16.      Журнал/ Гостиничный и ресторанный бизнес. №4 (8) 2001, стаття «методика ценообразованияв гостиничном и ресторанном бизнесе – мировая практика».

17.      Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, Менеджмент громадськогохарчування: підручник для вузів. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 655с.

18.      http://www.mi100.lviv.ua/

19.      http://www.university.kherson.ua/

20.      Закон України «Про туризм». 2004


Додаток1

Підприємствоз організації анімаційних програм «Розваги»

«Комплекснеобслуговування» − повний пакет послуг для усіх типів розважальнихзаходів. Замовте усе в одному місці − заощадите час для розваг.

Окреміпослуги:

1.        Послуги ведучого:

будь-якесвято буде цікавим і незабутнім, якщо його вестиме ведучий-фахівець. Вінстворить сприятливу атмосферу та гарний настрій вашій урочистій події.

НазваЦіна гр.

Послугиведучого (традиційне проведення) — 4-6 год. 450

Послугиведучого (артисти театрів) — 4-6 год. 600

Послугиведучого (шоумени, артисти кіно) — 4-6 год. 2000

Нашіспівробітники:

Ім'я:Наталія Миколаївна. Категорія: вища. Досвід роботи: 27 років. Освіта: вищапедагогічна, вища філологічна. Профіль: Корпоративна вечірка, Бенкет, Весілля,Ювілей, Дитячі свята, День народження.

Ім'я:Маковецька Олена Сергіївна. Категорія: вища. Досвід роботи: 6 років. Освіта:середня музично-педагогічна, вища гуманітарна. Профіль: корпоративна вечірка,бенкет, весілля, послуга Week-End, розіграш, рекламна акція, пікнік.

Ім'я:Людмила Анатоліївна. Категорія: вища. Досвід роботи: 22 років.

Освіта:вища гуманітарна. Профіль: корпоративна вечірка, ювілей, весілля, бенкет, деньнародження.

2.        Музичне оформлення:

музичнеоформлення ще з давніх-давен створювало вражаючу атмосферу на кожному святі.Спеціалісти «Майстерні розваг» з радістю підберуть музичнезабарвлення відповідно до Вашої урочистої події будь то фольклорний ансамбльабо хоровий колектив, струнний квартет або дискотека з веселим D.J.

НазваЦіна грн.

Музичнеоформлення до 1 КВт 500

Фольклор- 3-4 чол., 30 хв. 500

Музичнеоформлення до 2 КВт 600

Музичнеоформлення 3 — 5 КВт 800

Струннийквартет — 1 год. 1000

Виступхорового колективу — 12-20 чол., 30 хв. 1000

Джазовийколектив — 3-4чол, 1 год. 1200

Духовийоркестр — 6 чол., 1 год. 1200

Музичнеоформлення > 20 КВт 7800

Зіркиестради — 45 хв. 20000

3.        Відеозйомка

4.        Відеомонтаж

5.        Оренда бенкетного залу

6.        Оформлення повітряними кульками

7.        Оформлення живими квітами

8.        Розважальна програма:

жоднесвято не проходить без цікавих конкурсів та розіграшів, веселощів та розваг. Мизробимо Ваше свято незабутнім.

НазваЦіна грн.

Цирковийномер — 15 хв. 150

Ростовіляльки — 1 ляльки, 1 год. 150

Шоу-балет- 4-5 чол., 1 виступ 200

Стриптиз(жіночий або чоловічий) — 1 чол., 1 номер 200

Карооке- 4-6 год. 250

Бальніпари — 1пара, 20 хв. 250

Художники-карикатуристи- 5 шаржів 350

Дитячавистава — 40хв 400

Вар'єте- 6-8 чол., 20 хв. 400

Професійнітанцювальні колективи — 8 чол., 20 хв. 500

Інтерактивнагра-вистава — 1год 550

Виступфокусника — програма 550

Виступклоуна — 1 год. 600

Живийторт 1200

9.        Написання індивідуального сценарію:

кожнесвято вимагає індивідуального підходу, підбору матеріалу, узгодженняінформації. Ми можемо зробити Ваше свято неповторним.

НазваЦіна гр.

Сценарійдля весілля 500

Стандартнатеатралізована дія 500

Сценарійдля дитячого свята 550

Сценарійз урахуванням корпоративного стилю 750

Новорічнийконцерт з конкурсною програмою 1100

Ексклюзивнийсценарій на замовлення клієнта 1200

10.     Режисерсько-постановочні роботи

11.     Технічне забезпечення свята

12.     Виготовлення тортів

13.     Послуги транспорту

14.     Феєрверк

15.     Фотозйомка

16.     Послуги іміджмейкера та/або візажиста

17.     Послуги для відпочинку.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу