Реферат: Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                           

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ ВПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Суть і концепціїмаркетингової діяльності                                                  

1.2.Розробка комплексу маркетингу                                                                 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІПРО ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС»

2.1.Інформація пропідприємство і ринок                                                        

2.2.Формування місії та цілейпідприємства                                                   

2.3.SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Комфорт-Сервіс»                                  

2.4.Аналіз маркетинговоїстратегії сегментації та вибору цільового ринку

2.5.Аналіз бізнес портфелюпідприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс»           

РОЗДІЛ 3. ВИБІР ІОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ                                                                                                       

ВИСНОВОК                                                                                                        

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                                               


ВСТУП

Україна останньогодесятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній ісоціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливебез оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософіїсучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами.

Період переходу доринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів іінструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані назадоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій,через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належнуякість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючоюфункцією управління стає маркетинг.

На сучасному етапірозвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвитокпідприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функціяуправління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічнуінфраструктуру на задоволення потреб клієнтів.

Метою даної курсовоїроботи набуття навиків самостійного збору та аналізу нових даних, якіхарактеризують головні напрями розширення функцій маркетингу у стратегічномуплануванні маркетингових заходів при створенні комерційно-вдалих товарів,використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових іпрактичних завдань щодо стратегії маркетингу в сучасних умовах ринку.


РОЗДІЛ 1. РОЛЬМАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Суть іконцепції маркетингової діяльності.

Маркетинг — цесистема організації і управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств,вивчення ринку з метою формування і задоволення попиту на продукцію і послуги іздобуття прибутку.

У термін«маркетинг» фахівці вкладають двоякий сенс: це і одна з функцій управління, іцілісна концепція управління в умовах ринкових стосунків.

Як функціяуправління маркетинг має не менше значення, чим будь-яка діяльність, пов'язаназ фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічнимпостачанням і так далі.

Як концепціюуправління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядалавжиток як «демократичний» процес, при якому споживачі мають право «голосувати»за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії і дозволяєоптимально задовольнити потреби споживача.

Оскількимаркетинг — це спосіб переконати маси зробити покупку, більшість помилкова отожествляють дане поняття із збутом істимулюванням. Різниця полягає в наступному: збут, головним чином, передбачаєконтакт лицем до лиця — продавець має справу з потенційними покупцями.Маркетинг використовує засоби масової інформації і інші способи, щоб оволодітиувагою і переконати багато людей.

Маркетинговадіяльність є комплексом заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як:

1. Аналіззовнішнього (по відношенню до підприємства) середовища, в яке входять ринки,джерела постачання і багато що інше. Аналіз дозволяє виявити чинники, сприяючікомерційному успіху або що створюють перешкоду цьому. В результаті аналізуформується банк даних для ухвалення обґрунтованих маркетингових рішень.

2. Аналізспоживачів, як актуальних (що діють, купують продукцію підприємства), так іпотенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними). Даний аналізполягає в дослідженні демографічних, економічних, географічних і іншиххарактеристик людей, що мають право приймати рішення про покупку, а також їхпотреб в широкому сенсі цього поняття і процесів придбання як нашого, так і щоконкурує товарів.

3. Вивчення тих,що існують і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створеннянових товарів або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричніряди, упаковку і так далі. Застарілі, такі, що не дають заданого прибуткутовари, знімаються з виробництва і експорту.

4. Планування рухутовару і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутовихмереж із складами і магазинами, а також агентських мереж.

5. Забезпеченняформування попиту і стимулювання збуту (ФОПСТИЗ) шляхом комбінації реклами,особистого продажу, престижних некомерційних заходів («паблик рилейшнз») ірізного роду економічних стимул-реакцій, направлених на покупців, агентів ібезпосередніх продавців.

6. Забезпеченняцінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, щоекспортуються, визначенні «технології» використання цін, термінів кредиту,знижок і так далі.

7. Задоволеннятехнічних і соціальних норм країни, що імпортує товари підприємства, що означаєобов'язок забезпечити належні рівні безпеки використання товару і захистудовкілля; відповідність морально-етичним правилам; належний рівень споживчихвластивостей товару.

8. Управліннямаркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконанняі контроль маркетингової програми і індивідуальних обов'язків кожного учасникароботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетинговихрішень.

Для здійсненнявище перелічених заходів, необхідно враховувати велику роль тих, від кого посуті і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а самесуб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування,оптові і роздрібні торгівельні організації, фахівців з маркетингу і різнихспоживачів. Поважно відзначити, що хоча відповідальність за виконаннямаркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами,зовсім ними в більшості випадків нехтувати не можна, вони повинні обов'язковокимсь виконуватися.

Процес маркетингупочинається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершуєтьсяпридбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.

Ринок, на якомудіють суб'єкти маркетингу, можна розділити на «ринок продавця», де підприємствореалізує власну продукцію, і «ринок покупця», на якому воно набуває потрібнівиробничі компоненти.

Таким чином,маркетинг в головній мірі вигідний і продавцям і покупцям товару. Проте першніж встановлювати контакти з партнерами, що цікавлять, необхідно встановити:

1. чи зацікавленав цьому інша сторона;

2. чи є технічнізасоби зв'язку (телефон, телефакс) і особа, відповідальна за зв'язок.

Зв'язок і діловеспілкування з дійсними і потенційними партнерами — найважливіша частинамаркетингу. Завдання управління маркетингом полягає в дії на рівень, час іхарактер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що стоятьперед нею. Простіше кажучи, управління маркетингом — це управління попитом.Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких комерційніорганізації здійснюють свою маркетингову діяльність:

1. концепціявдосконалення виробництва;

2. концепціявдосконалення товару;

3. концепціяінтенсифікації комерційних зусиль;

4. концепціямаркетингу;

5. концепціясоціально-етичного маркетингу.

Використаннякожній з них обов'язково і, в першу чергу, ставить питання про те, яким маєбути співвідношення інтересів виробників, споживачів і суспільства в цілому.Адже досить часто ці інтереси вступають в протиріччя один з одним.

Далі короткорозглянемо суть названих раніше концепцій управління маркетингом.

1. Виробничаконцепція, або концепція вдосконалення виробництва. Підприємства, щодотримуються такої концепції, мають переважно серійне або велике серійневиробництво з високою ефективністю і низькою собівартістю, а продаж товарів, щовипускаються ними, виробляється за допомогою багато чисельних торгівельних підприємств.До основних передумов існування цієї концепції управління маркетинговоїдіяльності можна віднести наступні: а) велика частина реальних і потенційнихспоживачів мають невисокі доходи; б) попит рівний або трохи перевищуєпропозицію; у) відбувається швидке зниження високих виробничих витрат (зазвичайпо новій продукції), що приводить до завоювання більшої частки ринку.

2. Основна ідеяконцепції вдосконалення товару полягає в орієнтації споживачів на ті або іншітовари або послуги, які по технічних характеристиках і експлуатаційних якостяхперевершують аналоги і тим самим приносять споживачам більше вигоди. Виробникипри цьому направляють свої зусилля на підвищення якості свого товару, недивлячись на вищі витрати, а, отже, і ціни. До чинників, що підтримуютьіснування такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні: а)інфляція; б) монополістичні обмеження ринку; у) швидкий моральний знос товарів.

3. Збутоваконцепція, або концепція інтенсифікації комерційних зусиль, передбачає, щоспоживачі купуватимуть пропоновані товари в достатньому об'ємі лише в томувипадку, якщо компанією докладені певні зусилля по просуванню товарів ізбільшенню їх продажів.

Слід мати наувазі, що на практиці реалізація збутової концепції пов'язана з нав'язуваннямпокупки, причому продавець прагне в що б те не стало укласти операцію, азадоволення потреб покупця є другорядним моментом. Концепція збуту може бутиефективною протягом довгого часу, що пояснюється наступними причинами: а)багато покупців вважають, що вони в змозі захистити свої інтереси; б) покупці,незадоволені покупкою, незабаром забувають про своє відчуття незадоволення інавряд чи поводитимуться із скаргою в суспільство, що захищає їх інтереси; у)завжди є чимале число потенційних покупців.

4. Концепція маркетингу.Ця концепція приходить на зміну збутової концепції і змінює її вміст. Різницяміж збутовою концепцією і концепцією маркетингу полягає в наступному:діяльність, заснована на збутовій концепції, починається з товару, що є урозпорядженні фірми. При цьому головним завданням є досягнення об'єму продажів,необхідного для здобуття прибутку, за рахунок проведення різних заходів щодостимулювання збуту. Діяльність же, заснована на концепції маркетингу,починається з виявлення реальних і потенційних покупців і їх потреб. Фірмапланує і координує розробку певних програм, направлених на задоволеннявиявлених потреб.

5.Соціально-етична концепція маркетингу, характерна для сучасного етапу розвиткулюдської цивілізації, базується на новій філософії підприємництва, орієнтованійна задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту. Їїмета полягає в забезпеченні довготривалого добробуту не лише окремогопідприємства, але і суспільства в цілому. Саме такого роду спрямованість іміджуфірми і повинна залучати покупців як чинник конкурентоспроможності даної фірмисеред останніх.

Вище переліченіконцепції характеризують різні періоди і основні соціальні, економічні іполітичні зміни, події в розвинених країнах у вирішальному столітті. Якдомінуюча тенденція змін, що сталися, виступає перенесення акценту звиробництва і товару на збут, а також на проблеми, які стоять перед споживачамиі суспільством в цілому.

1.2. Розробкакомплексу маркетингу.

Комплексмаркетингу є сполучною ланкою між виробниками і споживачами, утворюючимиринкові сегменти і  включає: товар, ціна, засоби просування товару на ринок іканали розподілу. По суті, будь-який продукт — це укладена в упаковку послугадля вирішення якоїсь проблеми. Завдання діючого ринку — виявити приховані забудь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди віднього. Зрозуміло, характеристики продукту — його розмір, колір, упаковка такождуже важливі. Але вирішальне значення мають інші чинники. При покупці споживачкерується в першу чергу тими благами, які їм може надати даний продукт,наприклад, покупця в більшості випадків цікавить не конкретні хімічні сполуки,що входять до складу прального порошку, а то, як він відпирає одяг. Отже,кінцевою метою виробників є не випуск конкретних виробів, а надання з їхдопомогою можливості якісно виконувати певні функції.

Ціна, як іпродукт, є елементом комплексу маркетингу. Компанія, яка проводить певнуполітику в області ціноутворення, активно впливає як на об'єм продажів наринку, так і на величину отримуваного прибутку.

Від того,наскільки правильно і продумано побудована цінова політика, залежать комерційнірезультати, міра ефективності всієї виробничо-збутової діяльності фірми,підприємства.

Стратегіяпідприємства в області цін є діяльністю, яка пов'язана з безперервним процесомкоректування. Стратегію ціноутворення необхідно передивлятися:

1. Колистворюються нова продукція.

2. Коли продукціяудосконалюється.

3. Коли міняєтьсяконкурентне середовище на ринку.

4. Коли товар проходит різні стадії життєвого циклу.

5. Коли міняютьсявитрати виробництва.

Найбільш типовимизавданнями, що вирішуються за допомогою проведення продуманої цінової політики,є:

1) Вихід на новийринок (стратегія «міцного проникнення на ринок»).

Ця стратегія прийнятна для сильних з фінансової точки зору фірм, оскільки на початковихстадіях необхідно фінансувати велику кількість виробів. При використанні цієїстратегії підвищувати ціну можна лише після визнання товару споживачем.

2) Послідовнийпрохід по сегментах ринку.

3) Введеннянового товару (політика «зняття вершків»). Ця стратегія може застосовуватисяпри виконанні наступних умов:

— високий рівеньпопиту з боку великого числа покупців;

— висока цінаслужить показником високої якості для споживача;

— високі початковівкладення непривабливі для конкурентів.

4) Стимулюваннякомплексних продажів.

5) Ціновадискримінація.

6) Дотримання залідером.

Ведення ціновоїполітики вимагає відмінного знання обстановки на ринку, високій кваліфікаціїосіб, що приймають рішення, уміння передбачати можливі зміни ситуації на ринку.Встановлюючи ціни, слідує не лише знати їх нижню і верхню межі, за межами якихїх вживання економічно не виправдане, або викликає каральні санкції, але ігнучко маневрувати цінами в цих межах так, щоб в певний момент часу ці цілібули б оптимальними як для продавця, так і для покупця.

Засоби просуваннятовару на ринок, мета яких — стимулювання попиту, є одним з найголовнішихскладових комплексу маркетингу. Основними з них є: реклама, паблик рилейшнз,організація виставок, ярмарків, надання знижок, торгівля в кредит і так далі.

Реклама — цеповідомлення, призначене для деякої заздалегідь визначеної групи людей,сплачене конкретним замовником і що має на меті спонукати цю групу доконкретних бажаних для замовника дій. Раніше розглянуті мотиви споживчоїповедінки і стимул-реакції придбання товару дозволяють обґрунтувати деякіпринципи психології реклами і відповідні правила рекламування товарів і послуг:

1) Слідрекламувати не стільки сам товар, скільки ту користь, ефект, які може чекативід нього споживач. Бо товар потрібний йому не сам по собі (споживач може і непідозрювати, що такий товар існує), а як інструмент для задоволення певнихпотреб.

2) Рекламаповинна викликати довіру споживача.

3) І наступнийнайважливіший принцип: пошана до аудиторії. Реклама не має бути грубою,двозначною, цинічною, не повинна грати на низовинних відчуттях, культивуватинасильство і жорстокість.

4) Рекламаповинна надавати на аудиторію постійну дію. А для того, щоб не робити рекламунав'язливою, її слід різноманітити.

5) Рекламаповинна створювати позитивний образ не лише рекламованого товару, але і фірми.

6) Яким биважливим і актуальним не був вміст реклами, вона пройдет мимо мети, якщо не передбачити ряд спеціальних заходів длязалучення до неї уваги і виклику інтересу:

— оригінальністьвмісту і форми;

— використаннянезвичайних, навіть шокуючих обставин;

— попередняпідготовка.

7) Цілям рекламиі використовуваного в ній навіювання мають бути підпорядковані колір і формарекламного матеріалу.

8) Рекламаповинна вестися систематично, планово і виходити з єдиної стратегії. У основістратегії реклами має бути проста і зрозуміла ідея, довкола якої будуєтьсярекламна компанія.

Перш ніж початирекламну компанію, підприємства повинні вирішити, чого вони хочуть добитися задопомогою реклами, які ринки завойовувати, як сформулювати звернення, якізасоби реклами використовувати, коли і як часто давати рекламу, скільки на неївитрачати. Часто, наприклад, вони рекламують товари, що продаються ними, абопослуги із звичайних цін або за цінами «нижче роздрібних», а такожроблять акцент на престижі або знижках. Реклама зачіпає інтереси кожної людинив будь-який день його життя і сприймається нами як частина повсякденноїзагальнодоступної культури.

Паблік Рілейшнзвизначається як «сприяння встановленню взаєморозуміння доброзичливості міжособою, організацією і іншими людьми, групами людей або суспільством в ціломуза допомогою поширення роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну і оцінкисуспільної реакції».

Стимулюваннязбуту, під яким розуміють сукупність прийомів, сприяючих збільшенню об'ємупродажів впродовж всього життєвого циклу товару, останнім часом придбалоособливо важливе значення. Засобами стимулювання виступають перш за все ціни:

— понижені начесть свят;

— понижені задопомогою купонів.

Окрім грошового,можливо також «натуральне» стимулювання:

— безкоштовнепоширення зразків, запрошення спробувати новий продукт;

— пропозиціядарунку як з числа супутніх товарів (наприклад, одноразової запальнички до двохблоків сигарет).

Добрезарекомендували себе «активні» засоби стимулювання: конкурси, ігри, лотереї.Сьогодні вони використовуються всіма провідними виробниками потребительских товарів, що копітко вишукуютьсвіжі. Розглянуті заходи по стимулюванню збуту, вживані фірмою спільно і встрогому узгодженні з рекламою, знаходять сьогодні найширше вживання, істотнозбільшуючи об'єм і прибутковість продажів.

Різні компанії по- разному вирішують питання збуту.Більшість виробників стараються самі організувати канал розподілу — числовзаємозалежних організацій, залучених в процес просування товарів або послуг докінцевого споживача або підприємства для подальшого використання або вжитку.


РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС»

2.1.Інформація пропідприємство і ринок

У лютому 1999 року булостворено товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Комфорт — Сервіс». Дане підприємство вже 9 років успішно працює на ринку будівельнихпослуг, монтаж та встановлення віконно-дверних конструкцій, а такожвстановлення кондиціонерів. Фірма досить скоро розвивається про це свідчить, щов них збільшилась кількість працівників в 5 разів і в останній рік досить різкозросли зарплати у працівників підприємства.

Товариство є юридичноюособою. Правовий статус Товариства визначається діючим законодавством,установчим договором і Статутом Товариства.

Товариство має самостійнийбаланс, печатку, штамп, зі своєю назвою, може мати фірмовий бланк, емблему ітоварний знак.

Товариство створене зметою діяльності, скерованої на отримання прибутку на вкладений капітал, атакож задоволення на підставі отриманих прибутків соціально-економічнихінтересів учасників та членів трудового колективу Товариства.

Товариство здійснюєнаступні види діяльності:

Виробництво товарівнародного споживання, продукції виробничо-
технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій;

Ремонтно-будівельніроботи;

Торговельна діяльність втому числі  комісійна, роздрібна, гуртова,
дрібно-гуртова, торгівля зі складу, в т. ч. Торгово-закупівельна, комерційна та
постачальницько-збутова, торгово-посередницька діяльність;

Виконання науково-дослідних,дослідно-експерементальних та
проектних робіт в галузях народного господарства та впровадження їх результатіву практичну діяльність підприємства;

Проектування і будівництвовиробничих будівель, об’єктів виробничого,
житлового та соціально-побутового призначення;

Посередницькі роботи тапослуги в будівництві.

На даний час Товариство«Комфорт-Сервіс» охоплює 3 основні види діяльності:

Будівництво;

Системи кліматизації;

Віконно-дверніконструкції.

1)фірма виконує веськомплекс будівельних робіт від дизайну, розробки проектно-кошторисноїдокументації й погодження її у встановленому порядку, земляніроботи; будівельні, ремонтно-будівельні роботи; монтажні роботи; комплекснийремонт та оздоблення; проектування інтер"єрів;

2)виконується повнийкомплекс робіт щодо акліматизації:

кондиціонери;

вентиляція;

/>/>промислові тапобутові системи;

повітряне опалення.

3)віконно-дверний відділвиготовляє:

метало-пластикові вікна тадвері;

вітрини та вхідні блоки;

скляні фасади;

алюмінієві вікна та двері,фасадні системи;

торгівельно-виставковеобладнання.

Отже, підприємство ТОВ«Комфорт-Сервіс» охоплює досить великий спектр діяльності. У відділімаркетингу працює 11 чоловік. Маркетингова діяльність підприємствазосереджується на таких заходах, як вивчення ринку, розробка та плануванняасортименту, ціноутворення, збут, реклама, товароруху, постачання товару,сервісне обслуговування, вивчення конкурентів та залучення потенційнихспоживачів, формування попиту та добір кваліфікованих працівників вуправлінські служби підприємства.

По організаційнійструктурі видно, що підприємство має 3 різних стратегічних господарськихпідрозділів, які займаються різними видами діяльності, мають різних споживачів,постачальників, конкурентів. Кожним СГП керує окремий менеджер. Всі З СГП єприбутковими і надалі успішно розвиваються. Отже, відділу маркетингу необхіднозапропонувати створити ще нові СГП.

2.2.Формування місії тацілей підприємства.

Для підприємства ТОВ«Комфорт-Сервіс» нам потрібно сформулювати місію, оскільки вонадопомагає визначити, чим у дійсності займається фірма, яка його сутність,масштаби, перспективи і напрямки росту, відмінності від конкурентів.

Для того, щоб сформулюватимісію підприємства побудуємо морфологічну матрицю ( табл. 1).

/>Таблиця 1.

Морфологічна матриця ТОВ«Комфорт-Сервіс» для віконно-дверних

конструкцій

Показники Значення показників Матеріал метал дерево метало-пластик Споживачі офіси магазини кафе, бари житлові будівлі Дохід споживачів високий середній низький Географія ринку місцевий регіональний державний Профіль Salamander Fakro Rehau Thyssen /> /> /> /> /> /> /> /> />

Місія фірми: «З намивам завжди буде комфортно»

Після визначення місіїпідприємства, потрібно визначити головну ціль і побудувати ієрархію цілей. Дляскладної організації характерним є певний набір цілей, тому нам потрібно їхпрорангувати, тобто для досягнення головної цілі формуємо цілі другого рівня,для їх досягнення — цілі третього рівня.

Головна ціль визначаєтьсяна тривалу перспективу, вона відповідає концепції розвитку організації таосновним її напрямам.

2.3.SWOT-аналіз діяльностіТОВ «Комфорт-Сервіс».

Процес аналізумаркетингового середовища ТОВ «Комфорт-Сервіс» здійснюємо у такій послідовності:

основні факторисередовища, які впливають на розвиток нашої фірми, до них відносяться зовнішніфактори, а саме нестабільність економіки України, різноманітні політичніконфлікти, часті зміни законодавства, природне середовище, яке для нас характернетрьома порами року, науково-технічний прогрес, демографічні проблеми, якіпов'язані з низькими темпами народжування і старіння населення, соціально-культурний фактор.

На даний час позиціїданого підприємства є досить сильними і стабільними, але оскільки дана фірмазнаходиться на етапі розвитку вона ще більше розширює свої можливості.

Основним збудником попитуна продукцію підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс» є потреба споживача впослузі є встановлення естетично-досконалих вікон та дверей, встановлення кондиціонерів,забезпечення будівлями від проекту до здачі під ключ. У випадку, коли вищевказана потреба виникає на рівні домогосподарства, її можна віднести допервинних потреб (потреба у захисті від зовнішнього середовища), натомість колидана потреба виникає на рівні підприємства, то на ряду з первинною складовоюданої потреби значний вплив відіграє потреби в престижі та самовираженні, яківідносять до вторинних потреб, задоволенню яких сприяє виготовленнявіконно-дверних конструкцій з сучасних матеріалів, встановлення якіснихкондиціонерів, будівництво і ремонт з найкращих матеріалів.

За умови економічногоросту в державі і підвищення соціально-економічного статусу окремої частининаселення країни, для ряду домашніх господарств також стає актуальною потреба упрестижі.

Натомість факторами, якідещо послаблюють позиції даних товарів на ринку можна вважати  консерватизмпокупців, який проявляється у прихильності до старого, високі ціни на товар даноговиду, та, в деякій мірі, недостатня поінформованість споживачів про перевагисаме цих видів продукції.

Щодо конкурентної боротьбив середині ринку то підприємство має велику кількість конкурентів такі, як ТОВ«Квік», ПП «Лагода», 1111 «Піраміда», ТОВ«Півколо-Сервіс». Деякі фірми часто виникають лише на декількамісяців, і не знайшовши власного сегменту на ринку самоліквідуються, недивлячись на те, що ціни на їх товари часто бувають нижчими за ціниконкурентів. Це можна пояснити тим, що на даному ринку при виборіфірми-постачальника, покупець керується трьома основними факторами:

·      якість (надійність при експлуатації, термінексплуатації);

·      ціна товару;

·      термін виконання замовлення.

Таким чином важливу рольвідіграє матеріал з якого виготовляються вироби. Він повинен бути надійним таякісним, при чому якість повинна бути підкріплена гарантіями на вироби. Щеодним з важливих факторів є термін виконання замовлення, який має тенденцію дозбільшення за умови перевезення товару з-за кордону. Усе це впливає надіяльність дрібних компаній негативно і поступово вони, не витримуючиконкуренції, зникають.

Для оцінки факторів, якідіють в середині галузі, які можна вчасно передбачити і в деяких випадкахконтролювати. Для цього необхідно використати модель Портера:

1.появи нових конкурентів;

2.загроза з боку товарівзамінників;

3.тиск з боку споживачів;

4.тиск з бокупостачальників

5.конкуренція між діючимифірмами.

Новими конкурентами можутьбути як новоутворені фірми, так й фірми постачальники, розвиток яких передбачаєосвоєння виробництва даної продукції. Обсяги споживання, яких настільки великі,що вони бажають виробляти її у своїх виробничих  підрозділах., з метою економіївитрат.

Появи нових конкурентів залежитьвід вхідних бар'єрів -перешкод, які необхідно подолати входу в галузь. Такимибар'єрами входу є:

потреба у значнихвиробничих площах;

значні витрати напридбання основних засобів;

залучення або підготовкакваліфікованого персоналу для виробництва даної продукції;

налагодження зв'язків ізпостачальниками якісної сировини;

пошук власної часткиринку;

організації процесу«замовлення -виробництво -обслуговування». При переході постачальникадо виробництва для нього стає неактуальною потреба у «налагодженні зв'язкиіз постачальниками», при переході споживача -«пошук власної частки наринку»

Товаром замінником длявиробів з метало-пластику є дерев'яні вироби. На даний момент на ринку існуютьокремі сегменти споживачів — прихильників виробів з метало-пластику, якіцінують переваги даних виробів. При цьому такі сегменти мають тенденцію дозбільшення, тому вироби з метало-пластику можна вважати загрозою для виробів здеревини, а не навпаки. Для кондиціонерів практично товарів замінників не існуєхіба, що вентиляційні канали, які забезпечують тільки проходження свіжогоповітря і радіатори, які тільки нагрівають повітря і незручні у користуванні.

Тиск з боку клієнтівпрактично відсутній. На даному етапі діяльності підприємство налагодило тіснізв'язки зі своїми постійними споживачами, а також за рахунок якості своєїпродукції постійно збільшує свою частку на ринку разових або середніхспоживачів. Таким чином можна зробити висновок, що споживачі згідні з ціновоюполітикою підприємства. Підприємство може утримувати таку політику до моменту,коли на ринок вийде фірма, яка зможе запропонувати споживачеві аналогічнуякість за нижчу ціну.

Тому конкуренція всередині галузі не впливає негативно на діяльність ТОВ«Комфорт-Сервіс». Підприємство стабільно тримає власну позицію наринку, що в значній мірі забезпечене, тісною співпрацею із постачальниками, яківчасно постачають матеріали та задоволені вчасністю оплати та умовамиспівпраці.

Методика проведенняSWOT-аналізу.

В загальному SWOT-аналізявляє собою групування факторів маркетингового середовища на зовнішні тавнутрішні впливи відносно даної фірми.

Сутність матриці SWOTполягає в тому, що вона дає змогу даному підприємству завдяки різноманітнимкомбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз сформуватиоптимальну маркетингову стратегію ТОВ «Комфорт-Сервіс» згідно зумовами ринкового середовища.

Аналіз можливостей тазагроз.

Можливості для ТОВ«Комфорт-Сервіс» — це сприятливі зовнішні аспекти її маркетинговихдій, завдяки яким вони можуть досягти конкурентних переваг на ринку збуту.

Загрози—це несприятливітенденції розвитку маркетингового зовнішнього середовища, які можуть негативновплинути на ринкові позиції фірми.

Можливості та загрозивизначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми.

Отже, можна зробити таківисновки, що чинник відчуття престижу клієнтами має великі маркетинговіможливості і низькі загрози. Зростання економіки і підвищення рівня доходівнаселення привабливим чинником для нашої фірми, але він має значні маркетинговіможливості, але також великі загрози. Чинник підвищення рівня законодавчоїстабільності і розширення ринків відноситься до етапу зрілості, щохарактеризується незначними маркетинговими можливостями і незначними загрозами,що типово для стадії зрілості життєвого циклу товару.

Масова еміграція закордонмає значні маркетингові можливості, але також великі загрози. Поява новоїтехнології виробництва у конкурентів і несприятливі зміни в системіоподаткування має великі маркетингові загрози за незначних маркетинговихможливостей.

Аналіз сильних та слабкихсторін ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Сильні сторони даногопідприємства — це її визначні особливості, які дають нам змогу визначити ісформувати конкурентні переваги.

Слабкі сторони нашої фірми— це ті показники, які визначають її конкурентну вразливість.

Об'єктом аналізу сильнихта слабких сторін фірми є її внутрішні фактори.

Таблиця 2. Сильні таслабкі сторони ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Сфера діяль ності Сильна сторона Ранг Слабка сторона Ранг Марке Декілька цільових ринків 2 Невелика ринкова частка 3 тинг Високий рівень сервісного обслуговування 2 Неефективна система просування 3 Позитивний імідж 2 Низький рівень 2 Висока якість товарів 3 інноваційної активності Вироб Матеріально-технічна 2 Високі витрати виробництва 2 ництво забезпеченість Низькі виробничі можливості 2 Фінан Наявність власного капіталу 3 Високі загальні витрати 2 си Фінансова стабільність 2 Висока рентабельність 2 Органі зація Ефективна структура управління фірмою 2 Короткострокові перспективи розвитку 2 Кадри Високий рівень професіо­налізму 2 Неефективна система стимулювання праці 1 Великий практичний досвід працівників 1 /> /> /> /> /> /> />

Використавши матрицю«сильних і слабких сторін», можна визначити основні стратегічнінапрями даної фірми.

Для даного підприємствахарактерним є :

концентрація зусиль,розвиток, зміцнення показників для таких
слабких сторін, як невелика ринкова частка, неефективна система
просування оскільки дані показники є важливі для ТОВ «Комфорт-
Сервіс»;

низькі пріоритети для всіхінших слабких сторін оскільки вони не є
важливі для даної фірми;

підтримування зусиль длятаких сильних сторін, як позитивний імідж,
висока якість товарів, високий рівень сервісного обслуговування,
оскільки дані показники є важливі для ТОВ «Комфорт-Сервіс»;

зниження уваги таінвестицій для всіх інших сильних сторін, оскільки
вони не є важливі для даного підприємства.

Пріоритетним стратегічнимнапрямом для ТОВ «Комфорт-Сервіс» є сервіс, оскільки він дужеважливий для споживача, і фірма має великі можливості для його вдосконалення навідміну від конкурента. Тому стратегія даної фірми щодо показника «сервіс»полягає у підтримуванні позицій. Таким чином, одним із головних завдань аналізусильних і слабких сторін даної фірми є визначення її конкурентної переваги.

Узагальнювальним елементомSWOT-аналізу, на якому базується формування маркетингової стратегії нашої фірми,є матриця сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, що супроводжуєтьсянеобхідними висновками щодо здатності нашого підприємства захищати іпокращувати свою позицію з урахуванням рушійних сил, конкурентного тиску, дійсуперників.

Таблиця 3. SWOT-аналіздіяльності підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Сильні сторони Слабкі сторони 1. Високий рівень сервісного 1. Невелика ринкова частка обслуговування 2. Неефективна система просування 2. Позитивний імідж 3. Висока якість товарів Можливості Загрози 1. Підвищення рівня законодавчої 1. Поява нової технології  виробництва у стабільності конкурентів 2. Розширення ринків 2. Несприятливі зміни в системі 3. Відчуття престижу клієнтами оподаткування 3. Митні зміни

Визначення конкурентноїпереваги підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс».

Конкурентна перевагаданого підприємства — це той показник, який забезпечує їй перевершенняконкурентів на цільовому ринку. Саме формування конкурентної переваги є основоюмаркетингової стратегії, яка забезпечить нашій фірмі досягнення рівня зростанняй прибутковості вищого, ніж у середньому на ринку.

Сильна сторона даної фірмиперетворюється в конкурентну перевагу, якщо вона відтворює показник, який єдуже важливим для даного ринку. Сфери та показники конкурентних перевагвідтворені в табл. 4.

Таблиця 4. Сфери іпоказники конкурентних переваг фірми ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Сфера конкурентних переваг Показники конкурентних переваг Організаційні конкурентні Рівень мобільності Ефективність менеджменту переваги Фінансова могутність Маркетинг Імідж фірми Кількість цільових ринків Функціона Знання споживачів льні конкурент ні переваги Високий рівень сервісного обслуговування Якість товарів Кваліфікація персоналу Кадри Досвід практичної діяльності

Інтегральна оцінкаконкурентних переваг підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Існують різні методиоцінки конкурентних переваг забезпечують конкурентноздатності даногопідприємства.

За доцільне доінтегральної оцінки конкурентних переваг застосовувати системний, комплексний інормативний підходи.

З позицій системногопідходу при інтегральній оцінці конкурентних переваг об'єктів як систем вартоокремо оцінювати фактори зовнішнього оточення і внутрішньої структури систем.

З позицій комплексногопідходу при оцінці конкурентних переваг варто враховувати технічний рівеньвиробництва продукції, що виготовляється, стабільність демократичнихперетворень, системність і обґрунтованість законодавчих актів по різнихнапрямках права, потенціал ринку, сила конкуренції, широта і глибиназастосування наукових підходів, сучасних методів, рентабельність, стійкість,фінансові інструменти, забезпеченість ресурсами, організація виробництва, праціі менеджменту, логістика, організація ринкової інфраструктури, психологічні йінші аспекти забезпечення конкурентноздатності, а також їхнього взаємовпливу.

Застосування нормативногопідходу до оцінки буде спонукати організовувати нормування і моніторингконкретних факторів переваги конкретних об'єктів.

Схема перетворенняконкурентних переваг об'єктів у конкурентоспроможність  даної організаціїпоказана на рис. 1.

На стадії проектуванняінтегральну оцінку конкурентних переваг товару чи послуги даної фірми можназдійснювати за формулою:

/>

/>

Рис.1. Схема перетворенняконкурентних переваг об'єктів в конкурентноспроможності організації ТОВ«Комфорт-Сервіс»

Інтегральний показникконкурентних переваг товару чи послуги характеризує його потенційну конкурентноспроможність.

Не всі конкурентніпереваги і визначальні їхні фактори можна оцінити кількісно. Якщо це неможливо,то застосовуються експертні методи оцінки як факторів і переваг, так і їхньоївагомості.

Методичні положеннявизначення конкурентоспроможності підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Оскільки оцінюванняконкурентоспроможності даного підприємства є комплексним, із сукупностіпоказників, які можуть характеризувати конкурентоспроможність нашогопідприємства, визначимо ті, які найповніше характеризують його за всімааспектами його діяльності. Розглянемо групи показників, які використовують дляоцінювання конкурентоспроможності нашого підприємства.

І. Показники ефективностівиробництва.

1 Рентабельність продукції- 0,39

3.       Коефіцієнтспеціалізації підприємства — 0,25

4.       Коефіцієнтвикористання прогресивних методів контролю якості — 0,45

Коефіцієнт використанняпередових форм організації виробництва — 0,16

Коефіцієнт використанняпрогресивних методів організації праці — 0,55

Коефіцієнт якостіуправління — 0,68

II. Показники, щохарактеризують фінансовий стан даного підприємства.

Коефіцієнт автономії —0,4.

Коефіцієнт мобільностікоштів — 0,6.

Відношення власногокапіталу до довгострокової заборгованості — 0,6.

Коефіцієнт покриття — 1,9.

Коефіцієнт абсолютноїліквідності — 0,4.

Коефіцієнт заборгованості- 0,1

Рівень стійкості — 0,8.

III. Показники, щохарактеризують конкурентний потенціал
підприємства

Ефективність технологіївиробництва — 0,5

Ефективність інформаційнихресурсів — 0,4

Ефективність заходівпідвищення творчої активності персоналу — 0,55

Коефіцієнт гнучкості — 0,35

IV.     Показники, щохарактеризують ефективність збуту та просування
товару.

Рентабельність продажу — 0,45

Коефіцієнт затовареностіготовою продукцією — 0,6

Коефіцієнт ефективностіреклами і способів стимулювання збуту — 0,6

V.      Показники, щохарактеризують соціальну ефективність.

Професійно-кваліфікаційнаструктура кадрів — 0,8

Рух і стабільність кадрів- 0,35

Поліпшення умов праці таохорона здоров'я — 0,6

VI.     Показники, щохарактеризують екологічність виробництва — 0,8

VII.    Конкурентоспроможністьпродукції — 0,7

VIII.  Імідж підприємства.

25.     Імідж керівника — 0,6

Імідж персоналу — 0,5

Якість обслуговування — 0,9

Досконалість офісу — 0,6

У табл.5. показуєморозрахунок коефіцієнтів вагомості груп показників конкурентоспроможності нашогопідприємства за критерієм характеристики рівня конкурентоспроможності даногопідприємства.


Таблиця 5.

Коефіцієнти вагомості группоказників, які характеризують рівень конкурентоспроможності ТОВ«Комфорт-Сервіс»

Гру Конку Фінан Ефекти Ефекти Конку Еколо Соціа Імідж Сума пи рентосп совий вність вність рент Г1ЧН1 льна підпри по ромож стан збуту вироб ний сть ефекти ємства каз ність підпри товару, ництва, потен вироб вність, п8 ни продук ємства П3 ГІ4 ціал, ництва П7 ків ції, Пі , п2 п5 , п6 ПІ - 1 1 1 1 1 1 1 7 П2 - 1 1 1 1 1 1 6 ПЗ - 1 1 1 1 4 П4 - 1 1 1 1 4 П5 1 - 1 1 1 4 П6 - 1 1 2 П7 - П8 1 - 1 Су 1 3 3 3 5 7 6 /> ма

/>Згідно з критерієм характеристикирівня конкурентоспроможності коефіцієнт, конкурентоспроможності даногопідприємства:

/>

Розглянутий методвизначення конкурентних позицій підприємства передбачає оцінюваннянайважливіших аспектів його господарської діяльності, дає змогу отриматиоб'єктивну картину становища даного підприємства на галузевому ринку,проаналізувати причини низької конкурентоспроможності, а також є основою дляприйняття стратегічних рішень.

2.4.Аналіз маркетинговоїстратегії сегментації та вибору цільового ринку.

Фактори та критеріїсегментації, принципи ефективної сегментації

Процес сегментаціїрозпочинається з установлення розмірів і меж загального ринку, який ми будемосегментувати. Потім визначаємо сукупність факторів, за якими цей ринок можебути про сегментовано. Отже фактори і критерії сегментації для кінцевихспоживачів  даного підприємства зображено в табл. 6.

Провівши сегментацію можнасказати, що нашими клієнтами можуть бути споживачі віком від 25 до 60 років зсереднім і високим рівнем доходів. А також ми можемо співпрацювати з клієнтами,які мають середній і високий рівень доходів і проживають в обласному центрі тав невеликих містах; і споживачі з високим рівнем доходів, які проживають вселах.

Фактор сегментації Критерій сегментації Можливі сегменти Географічний Рівень урбанізації Обласний центр Місто Село Демографічний Стать Чоловік Жінка Вік Від 25 до 40 років Від 40 до 60 років Від 60 і старше Етап життєвого циклу сім'ї Неодружені Молода сім'я без дітей Сім'я з дітьми Соціальний Соціальний клас Вищий Середній Нижчий Рівень доходу Високий Середній Низький Психологічний Тип особистості Новатор Консерватор Поведінковий Очікувані переваги від придбання товару Якість Сервіс Ступінь прихильності споживача до товарної марки Низька Середня Значна

Таблиця 6. Фактори ікритерії сегментації для ТОВ «Комфорт-Сервіс»

Оцінка сегментів

Цільовий сегмент — це тойринковий сегмент, на який наша фірма зорієнтує свою діяльність. Обсяг сегментавизначається через його потенційну місткість, або оцінку сегментів. Цільовийсегмент — це той ринковий сегмент, на який наша фірма зорієнтує своюдіяльність. Ринковий потенціал характеризує верхню межу споживчого попиту, якийочікується в даному сегменті.

На підприємстві ТОВ«Комфорт-Сервіс» є два цільових сегмента — це кінцеві споживачі іфізичні та юридичні особи ( офіси, магазини, кафе, бари ).

Привабливість сегментаоцінюється через його перспективність та прибутковість для даної фірми.Перспективність сегмента визначається потенційними темпами його розвитку. Дляданого підприємства перспективним сегментом є кінцеві споживачі віком від 25 до60 років з середнім і високим рівнем доходів, а також клієнти, які маютьсередній і високий рівень доходів і проживають в обласному центрі та вневеликих містах; і споживачі з високим рівнем доходів, які проживають в селах,для яких товар розробляється по індивідуальному замовленні. Прибутковістьсегмента означає можливість сегмента забезпечити певний прибуток для нашоїфірми.

На основі аналізуконкурентної структури ринку та маркетингової стратегії фірми розраховуєтьсяпотенційна ринкова частка даної фірми на даному сегменті.

Даний цільовий сегментвідповідає цілям та ресурсам нашого підприємства. Важливою ланкою цього етапу євстановлення конкурентної переваги нашої компанії у цільовому сегменті.

Процес оцінки цільовогосегмента дає змогу зробити висновки щодо вимог, які ставляться до цільовогосегмента. Цільовий сегмент має певну місткість, є перспективним, прибутковим,має сприятливу конкурентну структуру, забезпечує нашій фірмі значну ринковучастку, відповідає довгостроковим цілям, ресурсам і можливостям даноїорганізації, забезпечує нашій фірмі певну конкурентну перевагу над іншимипідприємствами.Дане підприємство використовує стратегію диференційованогомаркетингу.

Сутність диференційованогомаркетингу полягає в тому, що дана фірма виробляє значну кількість різновидівтоварів і надає різні види послуг, які розраховані на різні сегменти ринку ікожен з яких забезпечений певним комплексом маркетингових засобів. Враховуючивисокий рівень фінансових витрат, стратегію диференційованого маркетингуспроможні застосовувати тільки фінансово могутні фірми, до яких можна віднестиі ТОВ «Комфорт-Сервіс».

2.5.Аналіз бізнес портфелюпідприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс».

Побудова матриціБостонської консалтингової групи.

Реалізація стратегічнихнапрямів даного повинна здійснюватись шляхом розроблення і розв'язання завданьдля кожного стратегічного господарського підрозділу або напряму діяльності.Оцінити стан і перспективи розвитку окремих напрямів діяльності або підрозділівдля вкладання коштів у найперспективніші і найприбутковіші з них і скороченняінвестицій у неефективні проекти дозволяє спеціальний інструмент стратегічногоуправління — портфельний аналіз. Завдання портфельного аналізу полягає у тому,щоб створити чітке бачення формування затрат і прибутків на диверсифікованомунашому підприємстві. В практиці маркетингового стратегічного плануваннязастосовують матрицю «темп-частка», запропонована Бостонськоюконсультативною групою ( БКГ). Оцінка можливостей і обрання стратегії задопомогою матриці БКГ проводиться у координатах «темпи зростання ринку — ринковачастка» даної фірми.

На основі стратегічногоаналізу визначаємо діапазон зміни розміру ринків збуту нашого підприємства.Прогноз розвитку ринків збуту установив, що максимальне зростання ринків збутуданого підприємства становить 75%, а максимальне зменшення -5%, то діапазонзміни розміру ринків збуту перебуває в межах від -5% до 75%. Цей діапазон мивідкладаємо на вертикальній лінії матриці.

На горизонтальній лініїматриці відкладаємо діапазон зміни відносної ринкової частки стратегічнихгосподарських підрозділів підприємства.

Горизонтальна лініярозділу для матриці проходить через середнє для нашого підприємства в ціломузначення зміни росту ринку.

У нашому випадку задіапазону від -5 до 75% середнє значення дорівнює 35 %.     -5 + 75/2 = 35

Вертикальна лінія розподілуполя матриці, проходить через значення відносної ринкової частки, яке дорівнюєодиниці.

Кожний стратегічнийгосподарський підрозділ ТОВ «Комфорт-Сервіс» розміщуємо на поліматриці відповідно до значення його відносної ринкової частки та темпу росту йогоринку збуту.

Позицію кожного СГП уматриці показуємо у вигляді кола, діаметр якого відповідає питомій вазі обсягупродажу певного СГП у загальному обсязі продажу даного підприємства.

Згідно з положенням уматриці виділяють чотири основні види стратегічних господарських підрозділівданої фірми:

зірки,

знаки питання,

дійні корови,

собаки.

Згідно даних показниківбудуємо матрицю Бостонської консультативної групи для ТОВ«Комфорт-Сервіс», яка зображена на рис. 2.

/>

Рис. 2. МатрицяБостонської консультативної групи для ТОВ «Комфорт-Сервіс».

Отже, дане підприємствомає 3 різних стратегічних господарських підрозділів: 1) СГП віконно-дверніконструкції

2)СГП будівельні роботи іремонт

3)СГП кондиціонери,системи опалення, холодопостачання.

Розглянувши матрицю БКГможна сказати, що всі СГП даної фірми є досить хорошими і приносять даномупідприємству непогані прибутки.

Згідно з, матрицеюБостонської консультативної групи ТОВ «Комфорт-Сервіс» можна запропонуватитакі маркетингових стратегії, як:

1 .Інтенсифікація зусиль(BUILD) — вкладання коштів у маркетингову діяльність з метою підвищенняринкової частки стратегічного господарського підрозділу. Ця стратегіязастосовується для перспективних «собак», такі як в нашій фірмі СГП1. Вони потребують найбільший обсяг інвестицій.

2. Підтриманняконкурентних переваг (HOLD) — вкладання коштів у маркетингову діяльність зметою збереження ринкової частки стратегічного господарського підрозділу. Цястратегія застосовується для «зірок» і сильних «дійнихкорів» в даній фірмі до цих видів відносяться СГП 3 і 2 відповідно.

Отже, «зіркою»даної організації є СГП, яке займається системами акліматизації. Вони є ринковілідерами, мають перспективні ринки збуту, приносять прибутки, але потребуютьзначних інвестицій. Стратегічними альтернативами може бути — підтриманнядосягнутих позицій. Сильною «дійною коровою» є СГП будівництва таремонту, яке отримує високі прибутки, потреби в інвестуванні невеликі.Стратегічними альтернативами може бути — підтримання конкурентних переваг істратегія «збору урожаю». «Собакою» на даному підприємствіє віконно-дверні конструкції, хоча даний СГП займає досить непогані позиції.Для цього СГП характерним є слабкі ринкові позиції, низька конкурентоспроможність.Стратегічними альтернативами може бути — стратегія розвитку.


РОЗДІЛ 3. ВИБІР ІОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

ЗРОСТАННЯ

Під стратегією«зростання» розуміємо розширення масштабів діяльності -обсягів збутута прибутку даного підприємства. Якщо наше підприємство займає стійкі ринковіпозиції, стабільний розвиток і обирає за мету зростання обсягів збуту, ринковоїчастки чи прибутку та розширення масштабів своєї діяльності, то можназапропонувати такий стратегічні напрям досягнення цієї мети, як інтенсифікаціяіснуючих можливостей.

В даній курсовій роботі мивирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Оскільки маркетинговістратегії зростання розробляються для підприємств, які діють на перспективнихринках збуту, мають певні конкурентні переваги і в змозі ефективно використатинеобхідні фактори успіху, а саме до цього і відноситься підприємство ТОВ«Комфорт-Сервіс».

Існує три основні видимаркетингових стратегій зростання: стратегія інтенсивного зростання; стратегіяінтегративного зростання; стратегія диверсифікаційного зростання.

Для нашого підприємства, ятак думаю найкраща б було обрати стратегію інтенсивного зростання. Оскількидана стратегія передбачає такі стратегії, як стратегія глибокого проникнення наринок, стратегія розвитку ринку, стратегія розвитку товару. Стратегія глибокогопроникнення на ринок збільшення обсягів збуту та ринкової частки даногопідприємства без зміни його товарного-ринкових відносин. Дану стратегію можнареалізувати за допомогою такого напряму, як залучення до товарів нашоїорганізації нових споживачів на існуючому ринку збуту. Цей напрям передбачаєзалучення споживачів, які використовують товару конкурентів, до товару нашогопідприємства. Стратегія розвитку ринку означає адаптацію існуючих товарів чи послугданої фірми до нових ринків збуту. Ця стратегія може бути реалізована череззалучення нових сегментів ринку до існуючого товару чи послуги ( щоб послуги ітовари даної фірми стали доступнішими більшій кількості споживачів ), а такожшляхом виходу на нові територіальні ринки збуту з існуючим товаром чи послугою( заснувати філію ТОВ «Комфорт-Сервіс» в місті Дніпропетровськ ).Стратегія розвитку товару означає модифікацію товару нашого підприємства абойого якісних параметрів, а саме розширення асортиментної лінії, створенняхорошого іміджу, надання більшої кількості сервісних послуг для існуючого коласпоживачів даної фірми.

Щодо класифікаціїмаркетингових конкурентних стратегій, то з А. Літла про конкурентні позиціїфірми та її можливості щодо їх поліпшення для нашої компанії можна обратистратегію фірм із сильною позицією. Це означає, що ТОВ«Комфорт-Сервіс» здійснює незалежну ринкову діяльність, не ставлячипід загрозу довгострокові перспективи. За М. Портером про конкурентні перевагифірми на ринку для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, якапередбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенніпевних аспектів потреб споживачів. Основна ідея диференціації полягає у тому,що товар чи послуга нашої організації має відрізнятися від товарів чи послугконкурентів і бути дещо неповторними з погляду споживача. Щоб реалізувати цюстратегію необхідно провести дослідження, використовувати матеріально-технічніресурси вищої якості, інтенсивна робота зі споживачами.


ВИСНОВОК

У сучасній науковійлітературі зустрічається досить широкий спектр підходів щодо визначеннястратегій, процесу їх розробки і вибору. У загальному розумінні стратегіяувійшла в лексикон ділового управління для визначення того, що можна назватиділовою політикою спрямованою на прийняття узагальнених довготривалих заходів.Метою стратегії є отримання довгострокових конкурентних переваг, якізабезпечують підприємству високу рентабельність. Основним завданням курсовоїроботи було обґрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ«Комфорт-Сервіс». Спочатку ми визначили місію і цілі, дослідилилогіку галузі даного підприємства описали модель Портера, був проведений аналізстратегічних факторів зовнішнього середовища, аналіз факторів внутрішнього середовища.Провели SWOT- аналіз, визначили сильні і слабкі сторони, можливості і загрозиданої фірми.

Сильні сторони — високийрівень сервісного обслуговування, позитивний імідж, висока якість товарів.Слабкі сторони — невелика ринкова частка, неефективна система просування.Можливості — підвищення рівня законодавчої стабільності, розширення ринків,відчуття престижу клієнтами. Загрози — поява нової технології виробництва уконкурентів, несприятливі зміни в системі оподаткування, митні зміни. Визначиликонкурентні переваги даної фірми, а саме рівень мобільності, ефективністьменеджменту, фінансова могутність, імідж фірми, кількість цільових ринків,високий рівень сервісного обслуговування, якість товарів, кваліфікаціяперсоналу. Про сегментували споживачів по таким критеріям, як вік, дохід імісце проживання.

В даній курсовій роботі мивирішили обрати маркетингову стратегію зростання. Для нашого підприємства, ятак думаю найкраща б було обрати стратегію інтенсивного зростання. За М.Портером для нашого підприємства підходить стратегія диференціації, якапередбачає досягнення нашою фірмою певних конкурентних переваг у задоволенніпевних аспектів потреб споживачів.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу