Реферат: Маркетингові дослідження

Курсова робота

з дисципліни:

«Маркетингові дослідження»


План

 

Вступ

1.    Характеристика цільовогоринку

2.    Формулювання проблеми, мети, завданняі робочої гіпотези дослідження

3.    Кабінетні дослідження

4.    Анкетування

4.1 Опис генеральноїсукупності, формування вибірки

4.2 Механіка проекту

4.3 Результати анкетування

5.    Глибинне інтерв’ю

6.    Аналіз результатівдослідження

Висновки

Список використаноїлітератури

Додаток


Вступ

 

Маркетинговідослідження є основним засобом збору й аналізу інформації, яка потрібна дляприйняття економічно обґрунтованих рішень у мінливих умовах ринковогосередовища. Саме маркетингові дослідження дають можливість оцінити кон’юнктуруринку та конкурентні позиції підприємства і визначити основні напрямки йогорозвитку, які є адекватними зовнішнім умовам і потенціалу підприємства.Практика доводить, що ринкового успіху досягають насамперед ті підприємства,які реально володіють інформацією про ситуацію на ринку і тенденції їїрозвитку, вміють обертати на свою користь наявні можливості і протидіятиринковим загрозам.

Енергетичнастратегія України орієнтована в основному на ядерну енергетику, і потрібновносити зміни щодо переходу України на відновлювальні джерела енергії. Длярозвитку біоенергетики потрібно буде вирішити наступні питання: по-перше,прийняти політичне рішення про перехід і підтримку біопалива, по-друге,врегулювати нормативно-правову та нормативно-технічну базу, по-третє, створитиекономічні умови для підтримки біопалива.

Предметомданої роботи є маркетингові дослідження.

Метоюроботи є збір інформації, яка допоможе прийняти правильне управлінське рішенняі знайти шляхи вирішення поставленої проблеми, зазначеної у пункті 2.


1.Характеристика цільового ринку та опис досліджуваного питання

Цільову аудиторіюскладають наявні та потенційні споживачі, посередники, тобто особи, щоприймають рішення про купівлю товару або мають вплив на процес купівлі. Одним зметодів вибору цільової аудиторії є факторна сегментація споживачів. Для того,щоб не помилитися у виборі інструментів маркетингових комунікацій, що дозволятьпозиціонувати ідею біопалива найкращим чином, необхідно досконально дослідитицільову аудиторію, визначити її всебічні характеристики.

Безумовноцільовою аудиторією є власники транспортних засобів оснащених дизельнимдвигуном. А саме:

-             усільському господарстві всі трактори та самохідні комбайни працюють назвичайному дизельному паливі (вони становитимуть суттєву частку споживачівбіопалива),

-             середвантажних автомобілів майже 85% працюють на дизелі,

-             серед автобусіві мікроавтобусів – 95%,

-             середлегкових автомобілів їх частка значно менша – 5%.

Саме вищезазначені категорії власників транспортних засобів і становитимуть цільовуаудиторію. Але мову про це можна буде вести при спрозиціонованому продукті. Наданому етапі існує потреба створення у населення стійкого враження пробіодизель (у Законі України «Про альтернативні види рідкого та газоподібногопалива» (14,01,2000) одним з основних принципів державної політики у сферіальтернативних видів палива визначено «пропаганда серед населення економічних,екологічних, соціальних та інших переваг виробництва (видобутку) і споживанняальтернативних видів палива»).

Біодизель – одиніз видів альтернативних видів палива, що може знизити нафтову залежність ізменшити глобальне забруднення атмосфери. Використання концентрованих сумішейбіодизельного палива у існуючих транспортних дизельних двигунах можезабезпечити їх значні переваги в порівнянні з роботою на дизельному паливі увідношенні екологічних показників, отруйних виділень, при цьому біодизельнепальне є відновлювальним.

Біодизель – цеметиловий ефір, що має якості горючого матеріалу і виготовляється в результатіхімічної реакції із рослинних жирів. Окрім відносно високого цетанового числабіопаливо має ряд корисних якостей: рослинне походження, «біологічнанешкідливість», менше викидівСО2, відносно чисте паливо, невеликийвміст сірки, добрі змащувальні властивості, збільшення строку служби двигуна івисока температура запалювання. Доступність у його отриманні (майже із всьогощо росте або колись росло) – ще одне з багатьох переваг біодизеля. Адже ті жнафта і газ були колись такими ж рослинними залишками, але високі температури ітиск за мільйони років зробили їх тим, за що сьогодні ведуться війни.


2 Формулюванняпроблеми, мета, завдання і робочої гіпотези дослідження

 

Як відомо,приблизно 80% механічної енергії, яку використовує людство у своїй діяльності,виробляється двигунами внутрішнього згоряння, для котрих основними є рідкіпалива нафтового походження. Україна належить до енергодефіцитних країн,оскільки забезпечена власними паливно-енергетичними ресурсами лише на 53%(імпортує 75% необхідного обсягу природного газу та 85% — сирої нафти інафтопродуктів)[1]. Залежність від імпорту нафти більшість розвинених країнрозглядають як проблему національної й енергетичної безпеки [2], тому сьогоднідля України настав час розвивати власні потужності для виробництва біопалива зпоновлюваних сировинних ресурсів [3, 4, 5].

Окрім того,широке використання нафтопродуктів як джерел енергії становить значну небезпекудля навколишнього природного середовища.

Кожен автомобільпри згорянні 1 кг бензину використовує 15 кг повітря, зокрема 5,5 кг кисню. Призгорянні 1 т пального в атмосферу потрапляє 200 кг окису вуглецю. Автотранспорт«дарує» понад 200 різних сполук: оксиди вуглецю, свинцю, азоту, сірчистийангідрид, формальдегіди, зокрема домішки ароматичних вуглеводнів, бензапірен,канцерогени, у тому числі ПАР (поверхнево активні речовини), серед яких чималомутагенів. Окиси сірки та азоту, які потрапляють у повітря спричиняють кислотнідощі, які є причиною загибелі життя у водоймах, лісах, врожаю, рослинності.Окрім того кислотні дощі руйнують споруди і пам’ятники архітектури,трубопроводи, знижують плодючість ґрунтів і можуть призвести до просочуваннятоксичних металів у водоносні шари ґрунту.

Забрудненнянавколишнього середовища завдає й економічних втрат. Наприклад, економічнівтрати від кислотних дощів у США, за оцінками одного дослідження, становлятьщорічно на східному узбережжі 13 мільйонів доларів і до кінця століття збиткидосягнуть 1.750 мільярдів доларів від втрати лісів; 8.300 мільярдів доларів відвтрати врожаїв (тільки в басейні ріки Огайо) і тільки в штаті Мінессота 40мільйонів доларів на медичні витрати. Єдиний спосіб змінити ситуацію докращого, на думку багатьох фахівців, — це зменшити кількість шкідливих викидівв атмосферу. Слід враховувати досвід провідних країн світу і залучатися допроцесів екологізації країни.

У зв'язку знаведеними причинами, в Україні великої актуальності набувають науковідослідження та практичні дії, направленні на пошук, розробку і застосуванняальтернативних палив з відновлювальних джерел. Одним з таких видів палива єбіодизель.

Біодизельнепаливо (БДП) (біодизель, МЕРО, РМЕ, RME, FAME, EMAG, біонафта та ін.) — цеекологічно чистий вид палива, який одержують із жирів рослинного і тваринногопоходження та використовують для заміни нафтового дизельного палива (ДП).

Біодизель, якпоказали досвіди, при потраплянні у воду не заподіює шкоди рослинам і тваринам.Крім того, він піддається практично повному біологічному розпаду: у ґрунті абоу воді мікроорганізми за 28 днів переробляють 99% біодизеля, що дозволяєговорити про мінімізацію забруднення рік й озер.

При згоряннібіодизеля виділяється рівно така ж кількість вуглекислого газу, що було спожитоз атмосфери рослиною, що є вихідною сировиною для виробництва масла, за весьперіод його життя. Біодизель у порівнянні зі звичайним дизельним паливом майжене містить сірки. Це добре з точки зору екології.

Точка запаленнядля біодизеля перевищує 100°С, що дозволяє назвати біопаливо відносно безпечноюречовиною.

Розглянемо впливдеяких фізико-хімічних показників біодизельного палива, зумовлених стандартомEN 14214:2003, на параметри дизеля і його еколого-експлуатаційніхарактеристики. Підвищення, порівняно з дизельним паливом густини на 10% ікінематичної в’язкості в 1,5 рази сприяє певному (на 14%) зростаннюдалекобійності паливного факела і діаметра краплі розпиленого палива, що можеспричинити збільшене потрапляння біодизельного палива на стінки камери згорянняі гільзи циліндра.

Менші значеннякоефіцієнта стисливості повітряно-біодизельної суміші приведуть до збільшеннясправжнього кута випередження впорскування палива і максимального тиску у форсунці.Високе цетанове число біодизельного палива (51 і більше) скорочує періодзатримки запалення і зменшує «жорсткість» роботи дизеля.

Наявністьокислювача безпосередньо в молекулі палива інтенсифікує процес згоряння ізабезпечує більш високу температуру в циліндрі дизеля, що, з одного боку,сприяє підвищенню індикаторного й ефективного ККД двигуна.

При використанні біодизеля на 90% знижується ризик раковихзахворювань. За рахунок того, що біодизель містить 11% кисню, кількістьвуглекислого газу зменшується на 80%, вигарного газу – на 35%, окислів сірки –на 100%, аерозолів (димових часток розміром менше 10 мікронів) – на 32%. Ясно,що ці вражаючі показники мають першорядне значення для поліпшення екологічноїситуації. Цікаво також і те, що біодизель має приємний запах попкорну абосмаженої картоплі.

Біодизель може бути використаний у чистому вигляді (марка В100) або в суміші зі звичайним дизельним паливом. Так, найпоширеніший склад В20 відповідає 20% біодизеля й 80% звичайного палива. Біодизель успішнозастосовується в Європі вже близько 20 років і всебічно випробуваний у США, дез його використанням загальний пробіг транспорту склав 50 млн. кілометрів.

У Євросоюзілідером по виробництву біодизеля є Німеччина, де зосереджена 40% йогоєвропейського виробництва й розташовано 1 900 заправних станцій, де можназалити в бак чистий біодизель або з добавкою 30% дизельного палива. Попит нанього збільшується щорічно на 50%. Вільне від акцизного збору пальне коштує на15-20 євроцентів менше, ніж звичайне. В 2006 р. німецький уряд виділив 43 млн.євро на будівництво величезної фабрики біопалива.

Франція у 2007рзбільшила виробництво біодизеля й біоетанолу. Тут побудована перша в Європіфабрика по виробництву етанолу з кукурудзи. Сприятливі для біопалива нормативив Австрії, Швеції, Італії, Чехії, де біокомпоненти також повністю або частковопозбавлені акцизу.

Виробництвобіодизеля в ЄС в 2006 р. склало 2% споживаного палива. Поставлено мету до 2010р. досягти рівня 5,75%, а до 2020-му – 20%. У Швеції ще більш масштабні плани:до 2020 р. вона зобов'язується провадити 100% біодизеля на потреби держави.Китай призупинив експорт насіння кукурудзи, тому що весь її врожай іде навиробництво біодизеля. В 2005 р. країни ЄС виготовили 3,4 млрд. л біодизеля, ав 2006 р. його виробництво зросло вдвічі.

Ціна біодизеля вЄС становить від 0,71 до 0,74 євро за літр. У Німеччині система ціноутворенняна це паливо, використовуване в сільському господарстві, найвигідніша у світі:на нього накладається федеральний акцизний збір у розмірі 4 євроцента на літр.Біодизель, вироблений у приватному господарстві бауера (хазяїна), оцінюється заціною дизпалива «франко-ферма» без обліку провінційних податків і ПДВ.

Складові сировинної бази для виробництва біодизельного паливав Україні – це олії, одержувані з насіння олієвмісних рослин, «мультисировина»м’ясокомбінатів (жири тварин), фритюрний жир тощо. Враховуючи досвідєвропейських держав, виробництво вітчизняного біодизельного палива можнаорганізувати на дрібнотоннажних установках 300—3000 т/рік (для фермерів),регіональних (обласних) заводах 10000—30000 т/рік, промислових заводахдержавного значення — 50000—100000 т/рік.

Перша в Україніспеціалізована автозаправна станція відкрилася в Чернівцях у травні 2008 року.На цій АЗС реалізується два види моторного палива – БІО-100 ібіодизель. Ціни на біопальне нижчі ніж на традиційне пальне.

В місті Суми ще немає жодної АЗС яка б надавала можливістьзаправити автомобіль біодизелем, і порівняти традиційне дизельне пальне ібіодизель. Тому, невідоме ставлення сумських автовласників до біопального і чиготові вони переходити на новий вид пального.

Отже, метою даного маркетингового дослідження є виявленняготовності сумських користувачів дизельного пального перейти на біодизель.

Завданнями даного дослідження є:

1. Виявити обізнаність водіїв про біодизель.

2. Визначити їх ставлення щодо біодизеля.

3. Готовність перейти на даний вид пального.

4. Визначення ціни, за якої користувачі традиційногодизельного пального готові перейти на біодизель.

5. Визначення кількості користувачів, які готові доплачувати«за екологічність».

Робоча гіпотеза дослідження:

Сумські автовласники-користувачі дизельного пального є доситьобізнаними щодо біодизельного пального, позитивно до нього ставляться і готовіперейти на даний вид пального за ціни не вищої від традиційного дизельногопального. Очікується, що кількість користувачів, які готові платити заекологічний товар більшу ціну не перевищіть 5% від усіх опитаних.


3. Кабінетнідослідження

 

Основне правилопроведення маркетингового дослідження звучить так: спочатку слід зібрати іпроаналізувати вторинну інформацію, а лише потім збирати первинну. Вториннідані мають дві важливі переваги: заощадження часу (потрібна інформація вжезібрана і систематизована) і заощадження коштів (інформація безплатна абокоштує вартість носія: примірника довідника чи газети, що значно менше, ніжвартість оригінального дослідження). Водночас переваги вторинної інформаціїможуть звести нанівець кількома значними недоліками: вторинні дані застаріли вжена момент, коли були опубліковані, вони стосуються іншого часу, іншихорганізацій і часто інших проблем, деякі дані та результати можуть невідповідати меті дослідження; інформація, зібрана з іншою метою, може бутинедостатньою для потреб конкретного дослідження.

Проаналізуємоосновні нормативно-правові акти стосовно цього питання:

Програмарозвитку виробництва дизельного біопалива (22,12,2006) згідно з якою Українапланує до 2010 року збудувати не менш ніж 20 зовлдів з виробництва біодизеляпродуктивністю від 5 до 100 тис. тон за рік і загальною потужністю не менше 623тис. тон. З цього можна судити про серйозність намірів з боку держави щодобіодизеля.

РозпорядженняПрезидента України “Про заходи стосовно забезпечення енергетичної безпекиУкраїни”(20,10,2005), де наголошується необхідність стимулювання пропозиції щодозабезпечення вітчизняних споживачів енергетичними ресурсами українськогопоходження, зокрема за рахунок збільшення рівня використання нетрадиційних івідновлювальних джерел енергії.

НаказПрезидента України “Про заходи стосовно розвитку виробництва палива збіологічної сировини” (26,09,2003) саме тут, окрім визначних заходів щодо розроблення на основівикористання біологічної сировини нових компонентів, зазначено про необхідністьвикористання біопалива у побуті та на виробництві.

ЗаконУкраїни “Про альтернативні джерела енергії” (20,02,2003), де визначено, що альтернативніджерела енергії – це поновлювальні джерела, до яких вносять енергіюсонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, тавторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично удовкіллі. Також тут зазначено по необхідність розробки фінансового механізмустимулювання розвитку альтернативної енергетики. На нашу думку це є основнийзаконопроект, що стосується досліджуваного питання. Тут визначені:

—   Ознакиальтернативних видів палива

Паливовизначається альтернативним, якщо воно:

— повністювиготовлене (видобуте) з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини абоє сумішшю альтернативного і традиційного видів палива у пропорціях,встановлених відповідно до державних стандартів;

— виготовлене(видобуте) з нафтових, газових, нафтогазоконденсатних родовищ непромисловогозначення, вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти тощо і за своїми ознакамивідрізняється від вимог до традиційного виду палива. Якщо таке паливо за своїмиознаками відповідає вимогам до традиційного виду палива, дія цього Законупоширюється тільки на його виробництво (видобуток) і не поширюється на споживачівпалива;

— нормативиекологічної безпеки і наслідки застосування альтернативних видів палива длядовкілля і здоров'я людини відповідають вимогам, встановленим законодавствомУкраїни для традиційних видів палива.

—   Альтернативнівиди рідкого палива

До альтернативнихвидів рідкого палива належать:

— горючі рідини,одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців);

спирти та їхсуміші, олії, інше рідке біологічне паливо, одержане з біологічної сировини (утому числі з поновлюваних відходів сільського та лісового господарства, іншихбіологічних відходів);

— горючі рідини,одержані з промислових відходів, у тому числі газових викидів, стічних вод,виливів та інших відходів промислового виробництва;

— паливо,одержане з нафти і газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатнихродовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти таприродних бітумів, якщо це паливо не належить до традиційного виду.

—   Власникмає право переобладнувати технічні засоби для роботи на альтернативному видіпалива у разі, якщо при цьому не погіршуються їх відповідні характеристики впорівнянні з роботою на традиційних видах палива. Факт переобладнаннятехнічного засобу повинен підтверджуватися документом підприємства(підприємця), який виконував це переобладнання, та відповідним органомдержавного нагляду.

—   Організаційно-економічнізаходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживанняальтернативних видів палива включають:

— визначенняджерел і напрямів фінансування заходів у сфері альтернативних видів палива;

— створеннясистеми державних стандартів у сфері альтернативних видів палива, які містятьнормативно-технічні показники споживчої якості, питомих витрат палива в різнихгалузях народного господарства, нормативи екологічної безпеки та показники щодобезпеки праці і здоров'я людини;

— застосування усфері альтернативних видів палива економічних важелів і стимулів, передбаченихзаконодавством України для підприємств, установ, організацій і громадян,діяльність яких пов'язана з розробками і впровадженням маловідхіднихресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій у процесі використаннянетрадиційних та поновлюваних джерел і видів енергії, у тому числі викидів таскидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище в процесівиробництва альтернативних видів палива;

— наданняюридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та іншихпільг, встановлених відповідними законами України для стимулювання розробок івпровадження нових технологій, обладнання, матеріалів у процесі виробництва(видобутку) альтернативних видів палива;

— стимулюванняпідприємств — виготовлювачів машин, механізмів, приладів, енергетичнихустановок, інших технічних засобів та пристроїв до них, що працюють наальтернативних видах палива, а також підприємств, установ, організацій ігромадян, які переобладнують технічні засоби, що працюють на традиційних видахпалива, для споживання альтернативних видів палива;

— стимулюванняінвестиційної діяльності і запровадження новітніх технологій у сферіальтернативних видів палива шляхом створення пільгового режиму інвестиційної таіншої господарської діяльності іноземним інвесторам;

— наданнявідповідно до закону спеціальних державних гарантій захисту іноземнихінвестицій, спрямованих на розвиток сфери альтернативних видів палива;

— створенняспеціального інформаційного фонду з метою накопичення, систематизації тапоширення інформації про наявність в Україні нетрадиційних джерел та видівенергетичної сировини.

—   Фінансуваннязаходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативнихвидів палива

—   здійснюєтьсяза рахунок коштів підприємств, установ, організацій, незалежно від формвласності, коштів державного та місцевого бюджету, інших не заборонених закономджерел.

—   Стандартизація.Метою стандартизації у сфері альтернативних видів палива є встановленнякомплексу норм, правил, вимог, показників щодо технології виробництва(видобутку) та споживання цих видів палива, їх якості, екологічної безпеки,безпеки для здоров'я і праці людей.

—   Стандарти,якими встановлюються вимоги щодо якості альтернативних видів палива, повиннізабезпечувати ефективне та економічне використання енергетичного потенціалупалива. Показники споживчої якості кожного альтернативного виду палива встановлюютьсяу відповідних стандартах. Ці показники мають бути основою для всіх розрахунківщодо альтернативних видів палива (обсяги виробництва та реалізації,техніко-економічні, комерційні та інші показники). Нормативи екологічноїбезпеки альтернативних видів палива та показники щодо безпеки для здоров'я іпраці людей повинні перебувати в межах, встановлених законодавством длятрадиційних видів палива.

ЗаконУкраїни “Про альтернативні види рідкого та газоподібного палива” (14,01,2000), де одним з основних принципівдержавної політики у сфері альтернативних видів палива визначено “пропагандасеред населення економічних, екологічних, соціальних та інших перевагвиробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива”

НаказМіністерствоаграрної політики України 20 листопада 2003 р. за N 1070/8391 «Про затвердженняПорядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України напрограму розвитку виробництва біодизеля» Головним розпорядником коштів, що виділяютьсяз Державного бюджету України для забезпечення розвитку виробництва біодизеля, єМіністерство аграрної політики України

v Визначенняодержувачів, яким будуть надаватися кошти з державного бюджету для проведенняробіт та послуг, здійснюється шляхом проведення тендерів постійним тендерним комітетом

v Міністерствааграрної політики України відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів,робіт і послуг за державні кошти». Кошти виділяються виключно на оплатуробіт та послуг з розвитку виробництва біодизеля (далі — роботи). До таких робітналежать:

·       розробкапроекту Державної програми розвитку виробництва біодизеля на період до 2010року;

·       відпрацюванняі впровадження передових вітчизняних і зарубіжних технологій отримання сировинидля виробництва біодизеля, проведення комплексу польових робіт щодо вирощуванняріпаку та інших олійних культур, аналіз ґрунтів, страхування посівів відвимерзання або засухи, сертифікація та застосування прилипачів, придбання (у частиніпоточних видатків) насіння, засобів захисту рослин, мінеральних добрив, іншихматеріально-технічних ресурсів, необхідних для випробування та впровадженнязазначених технологій;

·       розробкатехніко-економічної, науково-дослідної і нормативної документації, технологій, технікий обладнання для виробництва біодизеля та будівництва біодизельного заводу.

v У вересні2008 року в Києві проходила IV Міжнародна конференція „Енергія з біомаси”.Її організаторами були Інститут технічної теплофізики НАН України, Національнеагентство України по питанням забезпечення ефективного використанняенергетичних ресурсів та НТЦ „Біомаса”. Анатолій Долінський, головаконференції, академік НАН України, директор Інституту технічної теплофізики НАНУкраїни, у зверненні до учасників стверджує, що 2008 рік буде сприятливим длявпровадження біоенергетичних технологій в Україні. За його словами, біомаса єосновним відновлюваним джерелом енергії в країні, що може замінити використаннямінеральних традиційних палив. Її потенціал становить близько 24 млн. тумовного палива на рік, що складає понад 10% від загального споживанняпервинних енергоресурсів України. Крім того, це допоможе скоротити шкідливівикиди в атмосферу.

За словамиГеоргія Гелетухи, директора НТЦ „Біомаса”, загальне використання енергії вЄвропі у 2004 році становило 1,7 млрд. т умовного палива, із них 109,2 млн. т –відновлювальних джерел і тільки 71,9 млн. т припадає на біомасу. За прогнозамина 2010 і 2020 роки, використання біомаси збільшиться до 125 і 235 млн. твідповідно. Отже, на біомасу припадає 65,8% усіх відновлювальних джерел енергії.Для виробництва теплової енергії з відновлювальних джерел на біомасу припадає95,7%, електроенергії – 15,6%, рідких біопалив – 100%. За прогнозамиекспертів потенціал біомаси збільшиться: у 2010 році – в межах від 186 до 189млн. т, у 2020 році – від 215 до 239 млн. т і у 2030 році – від 243 до 361 млн.т, з них в майбутньому найбільший відсоток припадатиме саме на енергетичнікультури.

Аналізуючиресурси України, вчений стверджує, що потенціал соломи в Україні становить20-23 млн. т. Оскільки тваринництво нині скорочується, відповідно залишаєтьсядодаткова солома, яка може використовуватись для виробництва біопалива. Так,найбільший потенціал соломи в Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській,Донецькій, Запорізькій, Одеській, Херсонській і Луганській областях.

Часткавідновлювальних джерел у 2005 році в Україні становила 2,7%, з них на біомасуприпадало лише 1,3 млн. т; у 2030 році передбачається збільшення цих показниківдо16,5% і 20 млн. т. відповідно.

Георгій Гелетухапідкреслив, що тенденції останніх років позитивно впливають на розвитокбіоенергетики. Серед таких тенденцій швидкий ріст цін на природний газ;підвищення інтересу до експорту української біомаси в країни ЄС — Німеччину,Польщу, Швецію, Данію, Італію; розвиток законодавства для деяких секторівбіоенергетики; надлишок ріллі (до 5 млн. га); відносно недорога робоча сила(500 доларів/людину на місяць); хороший урожай 2008 року і відносно низькі цінина зерно та солому. Микола Даценко, директор Департаменту інженерно-технічноїполітики Міністерства аграрної політики України, зробив детальний оглядпотенціалу сировини для відновлювальних джерел енергії в Україні. За йогословами, валовий збір ранніх зернових у 2008 році становив більше 44 млн. тзерна і близько 35 млн. т соломи, для виробництва біопалива можна було бвикористати не менше 15 млн. т соломи. Площа посіву ріпаку постійнозбільшується і фактично є однією з найбільших в Європі, нині вона складає 1,8млн. га, а валовий збір – майже 3 млн. т насіння. Площі посіву соняшнику зрослидо 4,2 млн. га, посіви кукурудзи на зерно склали більше 2,5 млн. га, посіви сої– більше 550 тис. га, цукрових буряків – майже 400 тис. га.

Крім цього,наголошує урядовець, Україна має велику переробну промисловість. Наявні вУкраїні потужності по переробці олійних культур складають більше 7 млн. тнасіння. Для виробництва спирту в державі є більше 88 спиртових заводів, що зарік виробляють понад 32 млн. т етилового спирту. Та через проблеми зреалізацією спирту, нині вони використовуються лише на 20 %.

v  Інтернетвидання «Першоджерело» від 17.02.2009 14:25 повідомляє про те, що Верховна Рада маєнамір зобов’язати Кабінет Міністрів ініціювати звільнення від оподаткування до2017 року прибуток від господарської діяльності з виробництва біологічних видівпалива. У зв’язку з цим суми коштів, що звільнилися в наслідок наданняподаткових пільг, пропонується направити на збільшення обсягів виробництва,переоснащення матеріально-технічної бази, впровадження нових технологій, щопов’язані із діяльністю по виробництву біопалива. Також Уряд, згідно з цимзаконопроектом, має ініціювати ліцензування виробництва біопалива дляпідприємств не менш 5 тис. тон за рік, а також внести зміни у закони, якими до1 січня 2013 року звільняється від сплати мита за ввіз в Україну матеріалів,оснащення та комплектуючих, які будуть використовуватися в подальшому длявиробництва устаткування (яке застосовується для виробництва біологічних видівпалива). Уряд пропонує зобов’язати ініціювати звільнення від податку на доданувартість імпорт устаткування і матеріалів для виробництва біопалива, якщо данеустаткування ввозиться в Україну вітчизняними підприємствами. Аналогічніпільги, згідно законопроекту, повинні бути передбачені при імпорті матеріалів,устаткування і комплектуючих, які будуть в подальшому використовуватися длявиробництва біологічних видів палива. Взагалі цей законопроект визначає основніправові, правові і організаційні принципи діяльності стосовно стимулюваннявиробництва і споживання біологічних видів палива, розвитку в Українінаціонального паливного ринку на базу залучення біомаси як поновлюваногоджерела для виготовлення біологічних видів палива.

v  «Українськіновини»від 24,11,2008 повідомляють, що виробники біопалива створили Асоціацію.Найбільші гравці українського ринку альтернативних видів палива об'єдналися вАсоціацію виробників альтернативних видів палива й енергії. Про це на прес-конференції повідомивголовний редактор міжнародного журналу «Альтернативне паливо» Віталій Давій.Давій зазначив, що до нової профільноїорганізації увійшли компанії «Енергетичні стратегії і біотехнологія»,«Оріана-Галев», «СИФ» (виробник паливних пелет), «Біоресурс Груп» (виробникпаливних брикетів), «Паливна альтернатива», Галузевий інститут УКРНДІНП«Масма». За словами Давія, головними завданнями асоціації будуть відстоюванняінтересів українських виробників палива й енергії з біологічно поновлюваноїсировини, а також створення професійного інформаційного поля для популяризаціїі розвитку в Україні альтернативної енергетики.

«Ми сподіваємося, що за допомогою цьогооргану ми будемо не просто статистами, а справді інформаційним рупором, якийдопомагатиме розвиватися паливним проектам, допомагатиме формувати високуекологічну культуру в Україні. Тому що культура споживання біопалива — ценевід'ємна складова розвитку цієї галузі», — підкреслив Давій.

v   Корреспондент.net від 3жовтня 2007 повідомляє про неабиякій інтереснімецьких виробників біопалива до посівних площ України «Немецкие производители биотопливаведут переговоры об аренде сельскохозяйственных угодий в Украине, чтобыобеспечить себя сырьем в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил главаАссоциации производства возобновляемого топлива (BBK) Питер Шрум. Переговорынаходятся на завершающей стадии, и речь идет о 50 тыс. га земли, отметил он.Ожидается, что поставки рапсовых семян немецким производителям начнутся послесбора урожая в Украине летом. Собственныйурожай позволяет производителям биотоплива избежать высоких мировых цен ипериодов нехватки поставок, когда фермеры отказываются от продаж из-за низкихцен.»

v   Корреспондент.net28 вересня2007 «Биотопливо и ряд других возобновляемых источников энергии,которые должны заменить нефть и природный газ, вызывают более значительныйпарниковый эффект, нежели последние. Обэтом сообщила лондонская The Times со ссылкой на новейшие исследованиябританских ученых. Как установила группа специалистов из Эдинбургскогоуниверситета, выбросы от сгорания биотоплива, произведенного из кукурузы илисемян рапса, являются более разрушительными для атмосферы Земли, чем выбросы отсгорания аналогичного количества нефти и газа. В результате биотопливо создаетот 50 до 70% больше парниковых газов, ведущих к разогреву климата планеты, чемтрадиционное топливо. Ведущие страны Запада в последние годы принялиамбициозные программы замены нефти и природного газа на альтернативныеисточники энергии, и в первую очередь биотопливо. В Евросоюзе 80% биотопливаделается из рапса. Как заявил также принимавший участие в нынешних исследованийлауреат Нобелевской премии профессор Пол Крузен, следует более внимательноизучать последствия перехода на биотопливо. От ряда его разновидностейнеобходимо отказаться, так как это ведет к стремительному изменению климата напланете. Все производители нетрадиционногогорючего в мире ждут, когда замкнется так называемый «биотопливный крест». Ценына нефть непрерывно растут, а себестоимость биоэтанола и биодизеля, напротив,снижается, ведь технология становится совершеннее.»

v  РоссийскаяБизнес-газета N689 от 10 февраля 2009 г. «Вице-президентВсемирного банка в ответ на вопрос нашей газеты даже не исключил, что мировоесообщество будет искать какие-то способы заставить фермеров отказываться отэтого выгодного дела. Новейшее исследование Института глобализации и социальныхдвижений показывает, насколько это было бы разумно — оказывается, биотопливо,забирая колоссальные площади посевных у производителей еды, все равно не будетв состоянии заменить бензин. Очередная модная «панацея» оборачиваетсяпшиком. С дорогостоящими последствиями. Вближайшие годы проекты, связанные с расширением использования топлива,производимого из продуктов сельского хозяйства, не удастся реализовать,поскольку это окажется невыгодно, говорится в исследовании указанного вышеИнститута. Экономическая несостоятельность планов расширения использованиябиотоплива выявится в результате падения мировых цен на нефть на волне общегоснижения потребления топлива. Произойдет это вследствие дальнейшего развитияглобального кризиса.»

v  «Комментарии»повідомляють, що25 квітня2008 р. у Чернівцях (вул. Південна кільцева, 2) розпочала роботу перша вУкраїні та країнах Східної Європи спеціалізована біопаливна автозаправнастанція. АЗС працюватиме під брендом компанії «Енергетичні стратегії табіотехнології», яка є інвестором та оператором проекту розвитку в Українімережі біопаливних станцій. На АЗС реалізується два види моторного палива,виготовленого з біологічної сировини: аналог високооктанового бензину — паливо«БІО-100» та дизельного палива — біодизель. Ціна біопалива — на 50копійок на літрі нижча (5,50 гривні за літр), аніж аналоги нафтопродуктів. Напопередньому етапі розвитку проекту — поставки цієї продукції будуть здійснюватиз Молдови. У перспективі планується налагодити виробництво біопалива натериторії України. Очікується, що до кінця травня 2008 р. мережа біопаливнихстанцій зросте до 10 АЗС.

v  «Другасмуга»провелавласний аналіз стану споживацької готовності переходу на біодизель. «ДругаСмуга» вирішила дізнатися, як ставляться до альтернативного пальногоукраїнські автомобілісти. Ми звернулися до столичних водіїв із запитанням: якбиу Києві з’явилася АЗС з біологічним пальним за ціною 5,50 грн., чи заправляли бви своє авто таким пальним? Правду кажучи, результат нас трохи здивував. Лише2,5% водіїв погодилися «годувати» своє авто в «зеленій» їдальні, якби… 1)біопальне відповідало всім стандартам; 2) його витрати на 100 км не перевищували б 20-25% у порівнянні зі звичними нафтопродуктами. Головні аргументи, якінаводили автомобілісти проти використання альтернативного пального: «занадтолюблю машину, щоб годувати її хтозна чим»; «чув, що потрібно адаптувати двигундо такого палива, а це додаткові витрати»; «кажуть, що вихлопи від біопальногопахнуть смаженою картоплею»; «ріпак вбиває землю». І навіть апеляція дозменшення шкідливих викидів не змусила їх змінити свою думку. Так, українськихавтомобілістів екологією не проймеш, ми ще “недоєвропейці”.Щобпримирити дві сторони – продавця та покупця – потрібно, так би мовити,роздивитися товар під мікроскопом. У якості останнього ми обрали ДмитраЖоголєва, старшого менеджера ТОВ «Цукрове виробниче об’єднання», який минулогороку розробляв бізнес-проект з виробництва біопального в нашій країні.

Про особливостівикористання «зеленого» палива Дмитро розповів наступне: «Якщо двигун неадаптований до біопального, то витрати збільшаться на 3-8%, ніж за умоввикористання звичайного нафтового палива. Плюс потужність двигуна трохи впаде,тому доведеться активніше тиснути на педаль газу. Та таке трапляється, навітьякщо ви заправляєтеся нафтовим, але не дуже якісним пальним. Звідси висновок –зберігаючи екологію, ви витрачаєте трохи більше грошей на заправку авто».

За та проти:

“За” — ФахівціАмериканського союзу етанолу (АСЕ) стверджують, що будь-який автомобіль можназаправляти сумішшю, що на 10% складається з біопального. Це на 2-3 одиниціпідвищує октанове число палива.

“Проти” — Біопальне згубно впливає на гумові деталі, прискорює корозію металу. Можепостраждати паливний насос та паливний шланг, особливо якщо йдеться про машини,що зійшли з конвеєра до 1993 року.

“За” — Привикористанні біодизеля знижується зношуваність деталей та збільшуєтьсязагальний ресурс двигуна. До того ж, в нього кращі змазувальні властивості, ніжу звичайного ДП.

Часто післяпершої заправки біологічним пальним мотор починає глохнути. Це пояснюєтьсяшвидким розчиненням шлакових відкладень у баку та паливній системі, щопризводить до засмічення паливного фільтра.

Заправляючи свійавтомобіль біопальним, ви ризикуєте отримати відмову в гарантійному ТО, тазустрітися з протиріччями й непорозуміннями під час виплати по автостраховці,оскільки в нашій країні поки що не розроблена чітка система підрахункуамортизації авто, яке «годують» біологічним пальним.

Поки українськіавтомобілісти міркують над тим, заправлятися альтернативним пальним чи ні, абіозаправки намагаються довести водіям свою перевагу; букмейкерські конторисміливо можуть робити ставки на те, скільки коштуватиме бензин до кінця цьогороку…


4. Анкетування

 

4.1 Описгенеральної сукупності, формування вибірки

 

Як було зазначеновище, споживачами біодизеля є власники транспортних засобів оснащених дизельнимдвигуном. А саме:

-         у сільськомугосподарстві всі трактори та самохідні комбайни працюють на звичайномудизельному паливі (вони становитимуть суттєву частку споживачів біопалива),

-         середвантажних автомобілів майже 85% працюють на дизелі,

-         середавтобусів і мікроавтобусів – 95%,

-         середлегкових автомобілів їх частка значно менша – 5%.

У ходідослідження визначається готовність автомобілістів міста Суми перейти наальтернативні види палива (біодизель). Отже, генеральною сукупністю анкетуванняє всі власники автомобілів, що працюють на дизелі у місті Суми. За даними ОРЕВу м. Суми зареєстровано 1 700 власників автомобілів з дизельним двигуном. З них9% складають жінки.

Отже, генеральнасукупність проведеного анкетування складається з 1 700 автомобілістів.

Плануєтьсяпровести без повторне вибіркове опитування, з граничною похибкою 1, пригенеральній сукупності 1700 і при загальній дисперсії 50. Ймовірність становить0,954, тобто прийнятий рівень довірчої ймовірності буде дорівнювати 2.

Для такого типувибірки доцільно застосувати таку формулу для підрахунку чисельності вибірки:

/>

/>


Таким чином, мивизначили, що при вище перерахованих даних наша вибірка становитиме 180 осіб, зних 16 жінок та 164 чоловіка.

 

4.2 Механікапроекту

 

Дане опитуванняпроводиться групою з 5ти чоловік. Отже, кожному треба опитати 36 респондентів.

Опитуванняздійснюється на автозаправних станція, тому що саме там можна зустрітинеобхідних нам автовласників, а також можна одразу побачити яким саме видомпалива вони користуються, що позбавить нас зайвого уточнюючого питання ванкеті.

Опитувальнийлист:

Сумський державнийуніверситет

Кафедра маркетингу

Анкета

Шановний автомобіліст!

СумДУ проводить опитуваннясеред користувачів транспортних засобів на дизельному паливі з метою з’ясувати відношеннядо біодизеля.

Нам важлива Ваша думка,допоможіть зробити наш світ чистим.

1.Чи вважаєте Ви,що Україна повинна переходить на екологічні, енергосберігаючі ресурси

ÿТак ÿ Ні

2. Чи хотіли би Виприєднатися до процесу екологізації країни?

ÿТак ÿ Ні

3.Чи чули Ви о біодизелі?

ÿТак ÿ Ні

4. З яких джерелВи чули про БД (можливо декілька варіантів):

ÿпреса ÿ ТБ ÿInternet ÿ друзі, знайомі

ÿінше_____________________________________________

5. Чи згодні Виперейти на БД

ÿТак ÿ Ні ÿПотрібно більше інформації ÿВиникли труднощі у відповіді

6. Чи готові Випридбати БД за ціною:

ÿВище ДТ ÿ На рівні ДТ ÿНижче ДТ

7. Ваш водійськийстаж

ÿменше1 року ÿ1-3 ÿ4-5ÿ6-10ÿбільше10 лет

8. Ваша стать

ÿч ÿж

Оригінальнийзразок анкети – Додаток А.

4.3Результати анкетування

 

Результатианкетування наведені в Додатку Б.

Заданими таблиць можна з'ясувати наступне:

-    близько96% респондентів вважають, що Україна повинна переходити на екологічні,єнергосберігаючі ресурси;

-    81%хотіли б приєднатися до процесу екологізації країни;

-    85%чули про біодизель;

-    восновному вся получена інформація була отримана через ТБ (40%), також преса(32%), приблизно однаково віддають перевагу Internetта друзям (13% та 15% відповідно);

-    41%респондентів згодні перейти на біодизель, 28% респондентів відзначили, що їмнеобхідно більше інформації, і приблизно однакова кількість автомобілістів абоне готові переходити на біодизель, або у них виникли труднощі у відповіді (16%та 15% відповідно);

-    56%готові купувати біодизель за ціною нижче ДТ, 23% — на рівні з ціною на ДТ, атакож 2% готові придбати біодизель за вищою ціною, ніж на ДТ;

-    вході анкетування з’ясувалось, що 43% власників автомобілів з дизельним двигуном– це водії, водійський стаж яких перевищує 10 років, 19% та 18% — водії зводійським стажем 6-10 та 4-5 років відповідно, 15% — 1-3 роки, і, нарешті, 5%- менше 1 року;

-    співвідношеннячоловіків і жінок: 91% на 9%.


5. Глибинне інтерв’ю

 

Глибинне інтерв’юзастосовується для збирання інформації про нові товари, методи просуванняпродукції на ринок тощо.

Глибиннеінтерв’ю полягаєу послідовному задаванні групі опитуваних зондуючих запитань, метою яких євизначення мотивів їх поведінки чи думок з приводу певної проблеми.

Данийметод передбачає суцільну вибірку, отже, як генеральна сукупність, так івибірка становлять 6 осіб.

Респондентамидля даного методу дослідження були обрані наступні експерти:

1.        ПавленкоКостянтин Петрович – власник мережі станцій технічного обслуговуванняавтомобілів МАN та Mercedes Benz у м. Київ

2.        НазаренкоЮрій Олександрович – підприємець, що допоможе виявити думку великого бізнесу (багато років займаєтьсябізнесом та особисто знайом з багатьма високопоставленими особами Сумської та міста Суми)

3.        ЛинецьГригорій Данилович – підприємець, власник мережі автомобільних майстерень вСумській області

4.        КостомаровВалентин Ігнатович – власник мережі АЗС

5.        ЛаринковВолодимир Володимирович – працівник автосалону, що добре орієнтується наавтомобільному ринку

6.        ШкіряОлександр Георгійович – автомобіліст за стажем 32 роки, який допоможе визначитиоб’єктивне ставлення пересічного автомобіліста.

Глибиннеінтерв’ю проведемо притримуючись наступного плану розмови, який розіб’ємо нанаступні блоки:

Блок1. Отримання загальної інформації про відношення потенційних споживачів допереходу на біологічне пальне у найближчий час.

Інформація,отримана у даному блоці, дозволить виявити настрої і відношення до темибіологічного палива.

Зреспондентом обговорюється факторологія і причини наступного:

-Регулярністьзаправок:

1.  Якчасто водій заправляє машину дизельним пальним?

2.  Чиготовий буде водій перейти на біологічне пальне, якщо частота його заправок прицьому не зміниться?

-Технічнеобслуговування:

1.  Скількиразів на рік ви користуєтеся послугами автосервісу для заміни деталей всерединіавтомобіля?

2.  Чиможе бути причиною частого відвідування водіями автосервісів для заміни деталейнеякісне дизельне паливо?

3.  Як Вивважаєте, біологічне пальне значно зменшить витрати на технічне обслуговуванняавтомобіля при його використанні?

-Екологізаціянавколишнього середовища.

1.При підвищеному забрудненню навколишнього середовища чи

вважаєтеВи доцільним перехід на біопаливо?

Блок2. Мотиви поведінки потенційних споживачів біопалива

Інформаціяцього блоку дозволить зрозуміти мотивацію водіїв, що потенційно можуть статиспоживачами біологічного пального і отримати суб'єктивну оцінку цієї ідеї.

1.«Ідеальне»пальне для автомобіля:

-  ціна

-  економністьвикористання

-  регулярністьзаправок

-  відсутністьрізкого запаху

- меншевикидівСО2

- відносночисте паливо

- невеликийвміст сірки

- добрізмащувальні властивості

- збільшеннястроку служби двигуна

-  висока температуразапалювання.

2.Державнапідтримка і регулювання ринку біопалива в Україні

-побудоварозвиненої інфраструктури автозаправних станцій

1.  Якщов межах міста Суми буде встановлено хоча б одну спеціалізовану автозаправнустанцію, чи захочете Ви скористатися її послугами?

2.  Чи єактуальним для нашої країни перехід на біологічне пальне при постійномуздорожчанні світових цін на нафту?

Глибиннеінтерв’ю виявило незначний ступінь зацікавленості в екологічній складовійпродукту серед експертів. Ключовим фактором всі експерти зазначили ціновий. Яквисловився один із експертів з цього приводу: «… українець буде їздити хоч начорті, аби дешевше».

Уході співбесіди, всі експерти зазначили перспективність даного питання, алеодностайно підкреслили проблему непоінформованості, що викликає за собоюнедовіру та насторогу, і в даній змальованій картині важко визначитись усистемі мотивації.

Інтерв’ювиявило, що великі корпорації, що займаються нафтовидобутком і нафтопереробкою,співпрацюють з великими автомобілебудівельниками і у технічній документаціїавтомоделей, що оснащені дизельним двигуном (наприклад, Mercedes Benz) читко зазначено, що застосуваннябіологічного виду палива може призвести до непередбачених наслідків, що непідлягає гарантійному обслуговуванню компанії. Цей аспект суттєво знижуєпотенційний попит серед власників зазначених вище автомобілів та виявляєнебажання нафтових компаній втрачати надприбутки.

Такожми дізналися, що протиріччя між «альтернативниками» і «нафтовиками» триває вжебагато років і має коріння у США (республіканців вже не перше десятиріччяспонсорують великі нафтові корпорації), отже гучні заяви про продуктову кризута про неабияку шкоду для атмосфери від біопалива будуть лунати ще довго. Цісвітові настрої неодмінно відбиваються і на Україні, у тому числі на Сумщині.

Всіексперти за біодизелем вбачають як велику перспективу, так і значний опір (мовапро це йшла вище), і погоджуються в необхідності проведення інформаційного«ликбезу» для населення, а особливо для цільової аудиторії.

 


Висновки

 

В ході проведеноїроботи ми на практиці застосували теоретичне надбання курсу «Маркетинговідослідження». В роботі використовувалися такі методи дослідження, як:

-  кабінетні дослідження

-  анкетування

-  глибинне інтерв’ю.

Цейінструментарій допоміг нам досягти поставленої мети, а саме зібрати іпроаналізувати необхідну інформації, за допомогою якої можна буде визначитиоптимальний комплекс маркетингу для даної ідеї.

Метод кабінетнихдосліджень використовується для збору маркетингової інформації по данійпроблемі, передбачає збір вторинної інформації. Ми використовували цей методшляхом ретельної обробки нормативно-правових актів та періодичних видань.

Метод анкетування– це самий розповсюджений метод збирання первинної маркетингової інформації. Уході дослідження ми використовували структуроване опитування (міститьстандартні запитання, які задаються усім респондентам).

Глибинне інтерв’юполягає у послідовному задаванні групі опитуваних зондуючи запитань.Респондентами виступали експерти у даній галузі, які можуть докладно тадостовірно надати інформацію та передати настрої споживацької аудиторії.


Література

 

1.   Кобец Н. Перспективыпроизводства и переработки семян рапса в Украине. Сборник докладов IVМеждународной конференции «Масложировая промышленность-2005», 15-16ноября 2005 г., г. Киев — с. 46-52.

2.   Ковальський В., ГолодніковО., Григорак М., Косарєв О., Кузьменко В. Про підвищення рівняеколого-енергетичної безпеки України //Экономика Украины, 2000, №10-с. 34-41.

3.   Винтоняк В. Українська рапсодія//Агроперспектива, 2000, №1-с. 10-14.

4.   Семенов В.Г., Кухта В.Г.Дизельное топливо из рапса //Хранение и переработка зерна, 2000, №12-с. 59-61.

5.   Фукс И.Г., Евдокимов А.Ю.,Джамалов А.А., Лукса А. Экологические аспекты использования топлив и смазочныхматериалов растительного и животного происхождения //Химия и технология топливи масел, 1992, №6-с. 36-40.

6.   Ілляшенко С.М., БаскаковаМ.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф.С.М.Ілляшенка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192 с.

7.   Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 р. № 1774 Програма розвитку виробництва дизельного біопалива

8.   Розпорядження ПрезидентаУкраїни “Про заходи стосовно забезпечення енергетичної безпеки України” 20 жовтня 2005 року N 1199/2005-рп

9.   Наказ Президента України “Прозаходи стосовно розвитку виробництва палива з біологічної сировини” 26 вересня 2003 року N 1094/2003

10.          ЗаконУкраїни Проальтернативні джерела енергії (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 24, ст.155 )

11.          ЗаконУкраїни “Про альтернативні види рідкого та газоподібного палива” (Відомості Верховної Ради (ВВР),2000, N 12, ст. 94 )

12.          http://rusbiodiesel.com — Производителей биотоплива освободятот налогов 2.2009

13.          http://www.research-techart.ru

14.          http://www.bioethanol.ru

15.          http://www.ukranews.com

16.          http://www.bioethanol.ru/biodiesel/news

17.          http://r.vsekommentarii.com

18.          http://ua.drugasmuga.com

19.          www.expert.ru/printissues

20.          http://subscribe.ru

21.          http://www.bsuproduct.by

22.          http://www.rsppenergy.ru


Додаток

Сумськийдержавний університет

Кафедрамаркетингу

Анкета

Шановнийавтомобіліст!

СумДУ проводитьопитування серед користувачів транспортних засобів на дизельному паливі з метоюз’ясувати відношення до біодизеля.

Нам важлива Вашадумка, допоможіть зробити наш світ чистим.

1.Чи вважаєте Ви,що Україна повинна переходить на екологічні, енергосберігаючі ресурси

ÿ Так ÿ Ні

2. Чи хотіли биВи приєднатися до процесу екологізації країни?

ÿ Так ÿ Ні

3. Чи чули Ви обіодизелі?

ÿ Так ÿ Ні

4. З яких джерелВи чули про БД (можливо декілька варіантів):

ÿ преса ÿ ТБ ÿ Internet ÿ друзі, знайомі

ÿінше_____________________________________________

5. Чи згодні Виперейти на БД

ÿТак ÿ Ні ÿ Потрібно більше інформації ÿ Виникли труднощі у відповіді

6. Чи готові Випридбати БД за ціною:

ÿ Вище ДТ ÿ На рівні ДТ ÿ Нижче ДТ

7. Ваш водійськийстаж

ÿменше 1 року ÿ1-3 ÿ4-5 ÿ6-10 ÿбільше 10 лет

8. Ваша стать

ÿ ч ÿ ж

еще рефераты
Еще работы по маркетингу