Реферат: Маркетингове дослідження

ЗМІСТ

Вступ

1.   Добровільнообрати товар або послугу та підприємство або фірму, що виробляє цей товар абопослугу (реально існуючі обов’язково на ринку транспортних послуг)

2.   Провестианаліз факторів мікро маркетингового середовища функціонування обраного об’єктуна українському ринку

3.   Провестианаліз факторів макро маркетингового середовища функціонування обраного об’єктуна українському ринку

4.   ПровестиSWOT – аналізу діяльності обраного об’єкту підприємства «БІ ТРАНС»

5.   Визначитицілі маркетингового дослідження

6.   Розробитипошукові питання та визначити обсяг необхідної інформації

7.   Скластиопис методології первинної інформації та визначити границі дослідження

8.   Розробитианкету для проведення опитування

9.   Провестиопитування респондентів

10.    Обробитирезультати первинної інформації

11.    Розробитиполітику комунікацій

Висновки

Списоквикористаної літератури


Вступ

Маркетинговий аналіз припускаєвизначення і оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу зметою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць вроботі підприємства. Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовоюрозробки планів маркетингу, але він також виконується в процесі їх реалізації іконтролю. Інформація, необхідна для маркетингового аналізу, збирається врезультаті проведення маркетингових досліджень які проводяться в різнихваріантах: опитування, спостереження, експерименти, а також — ряд якіснихметодів досліджень.

З точки зору Ф. Котлера,«маркетингові дослідження — систематичне визначення круга даних,необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть перед фірмою, їхзбір, аналіз і звіт про результати».

Дослідження ринку припускає з'ясуванняйого стану і тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недолікисьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості і шляхи його поліпшення,але це, проте, тільки частина проблем, що визначають зміст маркетинговихдосліджень в цілому.

Усі маркетингові дослідженняздійснюються в двох розрізах: оцінка тих або інших маркетингових параметрів дляцього моменту часу і набуття їх прогнозних значень. Як правило, прогнозніоцінки використовуються при розробці як цілей і стратегія розвитку організаційв цілому, так і її маркетингової діяльності.


1.        Добровільно обрати товарабо послугу та підприємство або фірму, що виробляє цей товар або послугу(реально існуючі обов’язково на ринку транспортних послуг)

Підприємство «БІ ТРАНС» єюридичною особою, має самостійний баланс, відособлене майно, несе самостійнувідповідальність по своїх зобов'язаннях, може від свого імені придбавати іздійснювати майнові і інші немайнові права, виконувати обов'язки, бутипозивачем і відповідачем в суді. Підприємство має рахунки в банках, має правона простий круглий друк, штамп, символіку, товарний знак. Правоздатністьпідприємства виникає з моменту його створення і припиняється у моментзавершення його ліквідації. Підприємство вважається створеним з моменту йогодержавної реєстрації. Підприємство не має відособлених підрозділів, у своїйдіяльності керується законодавством України і Статутом підприємства.

Метою створення і діяльностіпідприємства є господарська діяльність, спрямована на витягання прибутку ізадоволення громадських потреб в його продукції, роботах, послугах. Такожпідприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинногозаконодавства України. Основноюметою діяльності підприємства є отримання прибутку. Основним завданнямпідприємства є насичення ринку України товарами, продуктами, послугами.

Основні напрями діяльності підприємства:

·         надання внутрішньо міських вантажоперевезень;

·         надання міжнародних вантажоперевезень;

·         ремонт вантажних автомобілів;

·         торговельно-закупівельна діяльність.

Основна діяльність ТОВ «БІ ТРАНС»- міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародним перевезенням вважається такеперевезення, коли переміщення товару, що становить предмет зобов'язанняперевізника, виробляється через державний кордон і виконується на умовах, яківстановлені ув'язненими цими державами міжнародними угодами. Підприємство ТОВ «БІТРАНС» здійснює наступні види міжнародних перевезень. Управлінняпідприємством здійснюється власником відповідно до законодавства України. Довиняткової компетенції власника відносяться наступні питання:

·         твердження, зміна і доповнення статутупідприємства;

·         встановлення розміру, форми і порядкувнесення додаткових вкладів до статутного фонду;

·         ухвалення рішення про ліквідаціюпідприємства, його реорганізацію або продаж;

·         визначення предмета і цілей діяльностіпідприємства;

·         призначення і звільнення з посадидиректора підприємства;

·         визначення порядку розподілу чистогоприбутку;

1.      по кількості використовуванихтранспортних засобів :

·         перевезення змішаного повідомлення;

2.      залежно від предметатранспортної операції :

·         перевезення вантажів;

3.      залежно від періодичностітранспортних операцій :

·         перевезення регулярні;

·         перевезення чартерні (нерегулярні);

4.      з урахуванням порядкупроходження пограничних пунктів :

·         без перевантажувальні;

·         перевантажувальні.

Вибір транспорту визначається наступнимипоказниками: швидкість, вартість, надійність, якість перевезення. Кожен видтранспорту відрізняється своєю специфікою. На підприємстві товаросупровіднадокументація залежно від виду транспорту розрізняється. При змішанихперевезеннях(у 2009 році підприємство здійснювало автомобільно-залізничні перевезення,тепер цей вид діяльності не застосовується) використовується документ змішаногоперевезення, він оформлений відповідно до уніфікованих правил міжнароднихзмішаних перевезень. При міжнародних автомобільних перевезенняхвикористовується документ — товарно-транспортна накладна автомобільноготранспорту — CMR, в ній вказуються дані про вантаж, місце і дату її складання,найменування і адресу відправника, перевізника, одержувача та ін. У теж час CMRє страхуванням вантажу. При міжнародних автомобільних перевезенняхвикористовується документ — книжка МДП (корнет TIR).Цейдокумент призначений для спрощення перетину митних меж, оскільки відповідно доміжнародної конвенції вантаж, що перевозиться автомобільним транспортом зкорнетом, зазвичай звільняється від митного огляду в проміжних митних постах іє страхуванням перед митними органами.

Транспортно-експедиційне обслуговуванняздійснюється в наступній послідовності:

1 етап (до укладення контракту): аналізкон'юнктури ринків транспортних послуг (тарифні ставки, фрахт тобто вартістьдоставки одиниці вантажу різними засобами транспорту); розрахунок транспортнихвитрат з урахуванням базисних умов — кошторис транспортних витрат.

2 етап (в процесі реалізації угодиполягає договір з транспортно-експедиційною фірмою): готуються усі необхіднідокументи; готується товар; оформляється страхування вантажу; виконуютьсямитні, санітарні, ветеринарні формальності; оформляється ГТД (вантажна митнадекларація), паспорт угоди; оплачуються податки, мита, збори; організовуєтьсястеження за просуванням транспорту (від вантажовідправника довантажоодержувача).

3 етап (після завершення угоди):виробляються додаткові взаєморозрахунки, якщо вони з'явилися; при необхідностіпред'являється позов, претензії до транспортно-експедиційних служб, якщо вониз'явилися. Оформляється необхідна документація з урахуванням позовної давності.До транспортно-експедиційних операцій відносяться:

·         вибір раціонального виду транспорту зурахуванням вартості доставки і термінів переміщення;

·         організація накопичення вантажу,зберігання на складах;

·         упаковка та комплектація;

·         забезпечення контейнерних перевезень воптимальному режимі;

·         підготовка необхідних транспортних ігрузосопроводительных документів; здійснення розрахунків з перевізником;

·         оформлення комерційних актів (псування,недостачі, ушкоджень і т. д.); підготовка транспорту до перевезення режимнихвантажів (вогненебезпечних, вибухонебезпечних).

Будь-які рішення, що приймаютьсяпідприємцем в процесі своєї господарської діяльності, несуть в собі можливостіневдачі, втрати, тобто є ризиковими. Ризик можна визначити як небезпекапотенційно можливої, вірогідної втрати ресурсів, або втрати прибутків впорівнянні з можливим, розрахованим на раціональне використання ресурсів вцьому виді підприємницької діяльності. Інакше кажучи, ризик є загроза того, щопідприємець може зазнати втрат у вигляді додаткових витрат понад передбаченихпрогнозом, проектом, програмою його дій, або отримати дохід нижче за той, наякий він розраховував. З ризиком підприємство «БІ ТРАНС» стикаєтьсязавжди при рішенні як поточних, так і довгострокових завдань. Видоварізноманітність ризиків дуже велика — від пожеж і стихійних лих доміжнаціональних конфліктів, змін в законодавстві, регулюючому підприємницькудіяльність, і інфляційних коливань.

Окрім цього, економічний і політичнийрозвиток сучасного світу породжує нові види ризику, які досить важко визначити,оцінити кількісно. Транснаціоналізація бізнесу супроводжується створеннямскладних фінансових і виробничих взаємозв'язків. Виникає «ефектдоміно», який у разі краху однієї компанії спричиняє за собою рядбанкрутств компаній, пов'язаних з компанією-банкротом. Посиленнякомп'ютеризації і автоматизації виробничо-господарської діяльностіпідприємницьких організацій призводить до можливості втрат в результаті збоюкомп'ютерної системи, збою обчислювальної техніки. Особливого значенняостанніми роками набули риски, пов'язані з політичними чинниками, оскільки вонинесуть з собою великі втрати для підприємництва.

З ризиком підприємець стикається нарізних, етапах своєї діяльності, і, природно, причин виникнення конкретноїризикової ситуації може бути дуже багато. Для ризику такими джереламиявляються: безпосередньо господарська діяльність, діяльність самого підприємця,недолік інформації про стан зовнішнього середовища що чинить вплив на результатпідприємницької діяльності. Виходячи з цього слід розрізняти:

·         ризик, пов'язаний з господарськоюдіяльністю;

·         ризик, пов'язаний з особою підприємця;

·         ризик, пов'язаний з недоліком інформаціїпро стан зовнішнього середовища.

У зв'язку з тим, що вірогідністьвиникнення останнього ризику назад пропорційна тому, наскільки підприємствоінформоване про стан зовнішнього середовища по відношенню до своєї фірми, віннайбільш важливий в сучасних умовах господарювання. Недостатність інформаціїпро партнерів, особливо їх діловому іміджі і фінансовому стані, загрожуєпідприємцеві виникненням ризику. Для того, щоб забезпечити себе віднепередбаченого настання ризику підприємство «БІ ТРАНС» може застрахуватисебе від непередбачених «випадків». Усі підприємницькі риски можнатакож розділити на дві великі групи відповідно до можливості страхування:страховані і не страховані. Підприємець може частково перекласти ризик іншісуб'єкти економіки, зокрема забезпечити себе, здійснивши певні витрати увигляді страхових внесків. Таким чином, деякі види ризику, такі, як: ризикзагибелі майна, ризик виникнення пожежі, аварій та ін. підприємець можезастрахувати.


2.        Провести аналіз факторівмікро маркетингового середовища функціонування обраного об’єкту на українськомуринку

Реалізація маркетингових стратегій ітактичних прийомів може зустріти неприйняття яких-небудь служб компанії,непередбачену реакцію ринку, не відповідати макроекономічним тенденціям.Маркетингове середовище — це активні суб'єкти і чинники, що впливають намаркетингові можливості і рішення.

Реалізація маркетингових стратегій ітактичних прийомів може зустріти неприйняття яких-небудь служб компанії,непередбачену реакцію ринку, не відповідати макроекономічним тенденціям. Зточки зору можливостей маркетингової дії на оточення виділяють:

— мікросередовище, діюче на рівнікомпанії;

— макросередовище, незалежне відмаркетингу компанії.

Внутрішньому мікросередовищу відносятьсявідділи, служби, підрозділи компанії, що взаємодіють із службою маркетингуі(чи) контрольовані їй, :

— фінансова служба, бухгалтерія(можливості бюджету маркетингу).

— виробництво (рівень виробничихпотужностей маркетингу).

— постачання (можливості ціноутворення,інновацій).

— збут (можливості реалізації).

У своєму арсеналу підприємство маєбільше 80 сучасних вантажних автомобілів провідних фірм — виробників. Підприємство«БІ ТРАНС» займає істотну частку ринку Києва і Київської області, якпо міжнародних, так і внутрішнім перевезенням. За час існування, фірма отрималахорошу репутацію як серед населення, так і серед фірм-виробників,дистриб'юторських компаній і інших організація.


3.        Провести аналіз факторівмакро маркетингового середовища функціонування обраного об’єкту на українськомуринку

Що уміють досягати успіху компаніїрозуміють, що завжди існують незадоволені потреби покупців, і реагуютьвідповідним чином. Заповзятливі організатори і компанії уміють йти назустрічпотребам споживачів і періодично пропонують нові рішення.

На увагу маркетологів заслуговують ітенденції, і мегатенденції. Очевидно, що якщо новий товар або маркетинговапрограма вписуються у відчутні тенденції, а не суперечать їм, їх шанси на успіхростуть. Проте виявити можливість — ще не означає досягти успіху, навіть якщодо цього немає ніяких технічних перешкод.

Компанії і їх постачальники, ринковіпосередники, покупці, конкуренти і громадськість в цілому — усі працюють підвпливом чинників макросередовища; саме ці чинники і формують можливості іпогрози для ринкових суб'єктів. Діючі в маркетинговому середовищі сили єнеконтрольованими чинниками, які необхідно виявляти і відповідним чиномреагувати на них. Компанії, які займаються перевезеннями, і споживачі все більшепідпадають під вплив глобальних сил до яких відносяться:

1.      Значне скорочення часу наміжнародні перевезення, розвиток комунікацій і фінансових операцій, що веде допосиленого зростання об'ємів світової торгівлі і інвестиційних операцій.

2.      Переміщення виробничихпотужностей і технологій в країни з нижчою оплатою праці. Такі підприємствачасто потребують надійного партнера — компанії, яка займається міжнароднимиперевезеннями.

3.      Зростання масштабів бартерних іконтрторговельних операцій в міжнародній торгівлі .

4.      Глобалізація діяльностітранснаціональних корпорацій.

5.      Розвиток глобальних торговельнихмapoк в автомобілебудуванні, харчовій, легкій, електронній промисловості іінших галузях.

У цих умовах глобалізації економіки, щошвидко змінюються, компанія «БІ ТРАНС» повинна здійснювати моніторингшести основних чинників: демографічних, економічних, природних, технологічних,політичних і соціальних. Ці, непіддатливі контролю, сили за якими фірма повиннауважно стежити і на які повинна реагувати.

4.        Провести SWOT – аналізудіяльності обраного об’єкту підприємства «БІ ТРАНС»

SWOT — метод аналізу в стратегічномуплануванні, що полягає в розподілі чинників і явищ на чотири категорії: strengths(сильні сторони), weaknesses(слабкі сторони), opportunities(можливості) і threats(загрози).

У повному об'ємі стратегічний аналіздоступний лише дуже великим компаніям. Проте, в умовах середовища, що динамічнозмінюється, навіть для порівняно невеликих підприємств, одній інтуїції керівникастає недостатньо для успішних дій на ринку. Цим обумовлена необхідністьпостановки в таких компаніях обмежених, «дешевших» варіантіввироблення стратегій. Але і для великих компаній «дуже часто витрати накількісне обґрунтування вибору цілей і стратегій набагато вище за ефект від їхпереваг, в порівнянні з простішими „якісними“ методами».

Зробивши аналіз факторів мікро та макромаркетингового середовища підприємства «БІ ТРАНС», можна всіотриманні дані занести в таблицю SWOT-аналізу, в якій будуть перелічені всіслабкі та сильні сторони підприємства, можливості та загрози.


Таблиця 1 SWOT-аналіз підприємства «БІТРАНС»

Сильні сторони Можливості

·           Якість обслуговування клієнтів — полягає в персональному підході до кожного замовника.

·           Досвід роботи компанії — більш 10 років на українському ринку.

·           Жорсткий конкурент на ринку.

·           Вища за середню обізнаність про стан ринку.

·           Можливість пошуку нових клієнтів — і ведення переговорів.

·           Охоплення можливо більшого числа клієнтів.

·           Стабілізація економічної і політичної ситуації спричинила збільшення рівня життя населення.

·           Ненасичений український ринок представляє практично необмежені можливості для зростання.

Слабкі сторони Загрози

·           Відсутність планування — до теперішнього моменту не робилося спроб аналізу, прогнозування і планування діяльності фірми.

·           Відсутність інвестування в маркетинг за винятком мінімально необхідних засобів на розміщення реклами;

·           Недолік фірмових комунікацій, відсутність регулярного інформування співробітників про результати їх праці, слабкий зворотний зв'язок.

·           Висока схильність впливу зміни законодавства і регулятивних заходів.

·           Зміна митних процедур і мит може різко понизити рентабельність бізнесу або навіть зробити його нерентабельною.

·           Виникнення труднощів при укладанні договорів із замовниками.

·           Велика ймовірність виникнення нових конкурентів

·           Постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується).

5.        Визначити цілімаркетингового дослідження

Ринкова ситуація, що склалася насьогодні на тлі структурних змін на ринку перевезень, вимагає прискореногорозвитку галузевої економіки з метою забезпечення її стійкого функціонування.Це обумовлено рядом макроекономічних тенденцій, серед яких основною і найбільшважливою для транспортних компаній являється поступове зростання виробництватоварів в різних галузях народного господарства. При цьому зростаннявиробництва носить явно виражений регіональний характер відбуваєтьсядецентралізація зв'язків між промисловими підприємствами, і підприємці намісцях прагнуть забезпечити потребу населення в товарах і послугах власнимисилами і з використанням власних ресурсів. Така ситуація, з одного боку, сприяєзростанню об'ємів і ускладненню логістичних ланцюжків перевезень в місцевихповідомленнях і деякому скороченню транзитних і, як наслідок, потенційномузбільшенню прибутку окремих транспортних компаній, а з іншої — внаслідок того,що ринкові стосунки примушують підприємців шукати найбільш відповідні їм зточки зору співвідношення «ціна-якість» способи доставки продукції докінцевого споживача. Це стимулює розвиток конкуруючих місцевих транспортнихкомпаній, що забезпечують навколишні підприємства послугами з перевезеннявантажів автомобільним або водним транспортом.

Метою цього дослідження є збільшенняприбутковості підприємства за рахунок маркетингової діяльності, визначення сумимаркетингових витрат і розробка ефективної комунікаційної політики.

6.        Розробити пошукові питаннята визначити обсяг необхідної інформації

Визначення складу збираної інформації єнайбільш важливим підготовчим етапом дослідження, оскільки саме відправильності його виконання залежить адекватність і ефективність результатуусього дослідження. При формулюванні пошукових питань спираються на сукупністьнаявної інформації в цій області, джерелом якої можуть бути існуючі теорії,виробничий і управлінський досвід, або результати попереднього дослідження.Результати формулювання пошукових питань із запропонованими до них параметрамизаносяться в таблицю 2.

Таблиця 2Перелікпошукових питань

Пошукове питання Параметри 1. Як часто Ви користуєтеся послугами компанії «БІ ТРАНС»? Кількість в місяць. 2. Якими послугами компанії «БІ ТРАНС» користуєтеся Ви (чи Ваша фірма)? Дистриб'юторські послуги; вантажоперевезення по місту; вантажоперевезення по області; вантажоперевезення по Україні; міжнародні вантажоперевезення. 3. Чи користуєтеся Ви послугами інших транспортних компаній? Якщо так, то якими послугами, яких компаній? 4. Міра задоволеності якістю послуг. Оцінка задоволеності. 5. Визначення цільової категорії споживачів. Стать; вік; дохід; рід діяльності; фізична або юридична особа. 7.        Скласти опис методологіїпервинної інформації та визначити границі дослідження

Визначення джерел отримання інформаціїполягає у виявленні цільової аудиторії споживачів і визначенні вибірки, тобточисла людей, яких необхідно опитати щоб отримати необхідні результати дляпроведення дослідження.

Цільова аудиторія споживачів складаєтьсяз тих, хто постійно користується послугами транспортних компаній, у тому числіі послугами компанії «БІ ТРАНC».

Від суті проблеми і рішень, щоприймаються на попередніх етапах розробки плану дослідження залежить те якийметод збору інформації буде використаний в дослідженні і дозволить отриматинеобхідний об'єм інформації.

Для маркетингового дослідження ринкутранспортних послуг в даному випадку якнайкраще підходить опитування.

Опитування клієнтів транспортнихкомпаній здійснювалося шляхом анкетування, анкети були заздалегідь перевіреніна предмет легкості розуміння питань, після анкетування проводилася хвилиннаспівбесіда (неструктуроване, один — два питання) для оцінки загального враженняклієнтів від компанії «БІ ТРАНC».

Клієнтам видавалися складені ранішеанкети а після анкетування кожному задавалося контрольне питання, що не впливаєна об'єм і характер отримуваної інформації, але що дає уявлення про щирістьвідповідей, правильність розуміння цілей анкетування, і стосунки до організаціїв цілому.

8.        Розробити анкету дляпроведення опитування

Анкета, по якій проводилося опитування

Добрий день,

Компанія «БІ ТРАНС» проводитьопитування думки споживачів відносно послуг, що надаються транспортнимикомпаніями. Ми просимо вас відповісти на декілька питань. Ваші відповіді дужедопоможуть нам.

Вибраний вами варіант відповідіпозначайте будь-яким зручним для вас значком, не міняючи його упродовжвідповідей.

1.      Як часто Ви користуєтесяпослугами транспортних компаній?

 5 і більш раз на місяць

 3 — 5 раз на місяць

 2 — 3 раз на місяць

 1 раз рідше чим в місяць

2.      Ви користуєтеся послугамитранспортних компаній, як..?

 Фізична особа

 Юридична особа

3.      Чи користуєтеся Ви послугамикомпанії «БІ ТРАНС»?

 Так

 Ні

4.      Якими саме послугами нашої компаніїВи користуєтеся?

 Дистриб'юторські послуги

 Вантажоперевезення по місту

 Вантажоперевезення по області

 Вантажоперевезення по Україні

 Міжнародні вантажоперевезення

5.      Оціните важливість для Васнаступних чинників при виборі транспортної компанії:

Дуже важливо Важливо Майже не важливо Не важливо Зовсім не важливо Відомість фірми Ціна на послуги, що надаються Швидкість перевезень Якість перевезень

6.      Оціните вашу задоволеністьякістю послуг, які надає наша компанія за 5-бальною шкалою (5 — найвища оцінка;1 — найменша оцінка)

7.      Ваша підлога:

 жіночий

 чоловічий

8.      Ваш вік:

 18 — 25

 26 — 35

 36 — 45

 46 і більш

9.      Ваш дохід:

 до 1500 грн.

 1501 — 3000 грн.

 понад 3000 грн.

Спасибі за надану вами інформацію!

9.        Провести опитуванняреспондентів

Опитування клієнтів транспортнихкомпаній здійснювалося шляхом анкетування, анкети були заздалегідь перевіреніна предмет легкості розуміння питань, після анкетування проводилася хвилиннаспівбесіда (неструктуроване, один — два питання) для оцінки загального враженняклієнтів від компанії «БІ ТРАНC».

Запис і зберігання інформаціїпроводяться з метою фіксації отриманих відповідей для розгляду їх як первиннаінформація для цього дослідження, а також, можливо для створення на її основівторинної інформації, яку можна буде згодом використовувати цій фірмісамостійно або продати.

Анкета, використовувана для проведеннядослідження, побудована з урахуванням усіх правил, вживаних для цього вмаркетингу. Питання повинні «перетинатися» з тими пошуковимипитаннями, які вимагають відповідей в ході дослідження.

Збір інформації проводився згідно зівстановленими раніше, на етапі планування дослідження, параметрам в офісікомпанії протягом декількох днів.

10.     Обробити результатипервинної інформації

На цьому етапі, що має як мету повторнуперевірку кожної заповненої анкети, передбачається виключення анкет, заповненихреспондентами, що не відносяться до цільової групи споживачів, явно неповнихабо недбало і нерозбірливо заповнених; перевірку читаності відповідей іугрупування близьких відповідей на відкриті питання; перевірку змістовноїідентичності відповідей і порядку їх дотримання; вирішення проблеми відсутніхабо ухильних відповідей.

У разі цього дослідження можнавідмітити, що повторна перевірка кожної анкети істотно спрощена тим, що питання(чи низка запитань), що ставиться після анкетування, вже дозволяло визначитиякість і достовірність отримуваної від кожного респондента інформації. Врезультаті, при зроблених заходах виявилось, що неправильно заповнених абонеякісних анкет немає.

Отримані дані свідчать про те, щобільшість опитаних — 45%, користувалися послугами компанії «БІТРАНС». Міра задоволеності якістю послуг, що надаються, складає: 32% — 3бали, 44% — 4 бали, 24% — 5 балів. Оцінку в 1 і 2 бали ніхто з опитаних непоставив.

Маркетингове дослідження показало, щонайчастіше послугами нашої компанії користуються юридичні особи (процентнеспіввідношення 65%).

Найбільш популярними послугами єміжнародні перевезення і перевезення вантажу по місту.

Середній вік наших клієнтів складає 26 — 31 рік.

Середній дохід 3000 гривен.

Серед клієнтів велику частину складаютьчоловіки (68%), жінки складають 32%.

11.     Розробити політикукомунікацій

Політика ТОВ «БІ ТРАНС» вобласті комунікацій має наступні цілі:

1) інформувати клієнтів про пропонованіпакети послуг і постійно чинити необхідний вплив на клієнтуру, щоб вона моглавикористовувати послуги в можливо більшому об'ємі;

2) сприяти розширенню і вдосконаленнювзаємодії Логістична організація ТОВ «БІ ТРАНС» вимагаєпереосмислення політики з точки зору того, що збут транспортних послугпереважно відбувається виключно на ринку покупців, а не продавців. Це має наувазі, що для ефективної діяльності підприємства потрібне: постійна присутністьна ринках попиту; постійне інформування клієнтів про пропоновані пакети послуг;щоб в інформації для клієнтів знаходилося щось нове наприклад реклама новогомаршруту або нового способу перевезень; організовувати роботу з точки зоруринку покупців також і в періоди, що характеризуються недоліком транспортнихпотужностей, оскільки прагнення збути послуги характеризується тривалою дією.

Щоб проводити ефективну комунікативнуполітику, фірмі необхідно вдатися до використання одного з чотирьох засобівкомунікації: реклами, зв'язків з громадськістю, стимулюванню збуту або доособистих продажів. транспортних фірм і вантажовідправників на основівикористання обчислювальної техніки, головним чином за допомогою електронногообміну даними.

Корпоративним замовником транспортнихпослуг є, як правило, великі фірми, які користуються послугами компанії з метоювитягання прибутку, правових зобов'язань або скорочення витрат. Виходячи зцього слід зазначити, що для таких організацій передусім важливі якість інадійність, а також кваліфіковане і швидке обслуговування.

Для залучення максимального числазамовників ТОВ «БІ ТРАНС» проводить комунікативну політику одночаснов двох напрямах:

·         створення сприятливого образу фірми укерівників підприємств-замовників;

·         привертання уваги фахівців цихпідприємств з послугами фірми.

Виявивши цільову аудиторію і вивчивши їїпотреби і можливості, фірма приступає до розробки ефективного звернення, якеповинне притягнути увагу фірми-замовника і спонукати її до здійснення купівлі.

Як вже було відмічено, корпоративнийзамовник, як правило, користується послугами компанії для отримання додатковогоприбутку, тому, формулюючи звернення до потенційних замовників, «БІ ТРАНС»робить акцент на раціональних мотивах тобто переконує замовника в якості інадійності перевезень.

Для задоволення бажань замовника фірманадає йому для ознайомлення корпоративну легенду, оформлену у вигляді альбому,або, якщо зустріч із замовником проходить «на короткій нозі», усно.Корпоративна легенда ТОВ «БІ ТРАНС» демонструє великий досвід їїроботи на ринку транспортних послуг і показує високу кваліфікацію персоналуфірми.

Корпоративна легенда сприяє залученнюфірм — замовників, хоча ґрунтується в основному на психології корпоративногозамовника. Зазвичай корпоративною легендою цікавиться керівник фірми і доручаєтехнічному фахівцеві ознайомитися з діяльністю фірми-постачальника. Алеоскільки технічний фахівець, на відміну від керівника фірми, схильний довірятиінформації отриманої від співробітників фірми те надання йому ефектноїкорпоративної легенди іноді стає вирішальним чинником для укладення оборудки.

Для привертання уваги потенційнихзамовників ТОВ «БІ ТРАНС» використовує наступні заходи:

·         організовує виставки і презентації, деусі охочі можуть ознайомитися з послугами фірми, отримати відповіді на питання,що цікавлять, відносно діяльність організації, ознайомитися з рекламнимипроспектами, зав'язати прямі контакти з представниками фірми;

·         веде семінарську діяльність (у томучислі бере участь в семінарах сторонніх організацій і фірм).

Завданням комунікаційної політики єпереконати потенційного замовника в надійності і компетентностіфірми-постачальника. А оскільки для керівників підприємств основним критеріємнадійності часто є популярність фірми, то для досягнення пізнаваності істворення сприятливого образу ТОВ «БИ ТРАНС» проводить наступнізаходи:

·         установка інформаційних і рекламнихщитів;

·         розміщення інформаційних і рекламнихматеріалів в галузевих періодичних виданнях на корпоративній основі;

·         розробка фірмового стилю.

В цілому, для просування своїх послуг,фірма «БІ ТРАНС» використовує канал особистої комунікації, вважаючийого найбільш дієвим і ефективним при роботі з корпоративним замовником. Однієюз умов діяльності фірми є надання обслуговування європейського класу. Ця вимогавиражається як в бажанні простого обслуговування, так і в упевненості, щопропоноване послуги здатні «удосконалитися, щоб задовольнити майбутнізапити».

За багаторічний досвід роботи натериторії України фірма «БІ ТРАНС» придбала багато постійнихклієнтів, комунікація з якими здійснюється за допомогою розсилки:

·         інформаційних листів з пропозиціями пронові послуги;

·         запрошень на виставки і семінари;

·         прайс-листів з інформацією про зміницін.


Висновки

Дослідження ринку припускає з'ясуванняйого стану і тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недолікисьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості і шляхи йогополіпшення, але це, проте, тільки частина проблем, що визначають змістмаркетингових досліджень в цілому.

Підприємство «БІ ТРАНС» єюридичною особою, має самостійний баланс, відособлене майно, несе самостійнувідповідальність по своїх зобов'язаннях, може від свого імені придбавати іздійснювати майнові і інші немайнові права, виконувати обов'язки, бутипозивачем і відповідачем в суді. Підприємство має рахунки в банках, має правона простий круглий друк, штамп, символіку, товарний знак. Правоздатністьпідприємства виникає з моменту його створення і припиняється у моментзавершення його ліквідації. Підприємство вважається створеним з моменту йогодержавної реєстрації. Підприємство не має відособлених підрозділів, у своїйдіяльності керується законодавством України і Статутом підприємства.

Основною метою діяльності підприємства єотримання прибутку. Основним завданням підприємства є насичення ринку Українитоварами, продуктами, послугами. Ринковаситуація, що склалася на сьогодні на тлі структурних змін на ринку перевезень,вимагає прискореного розвитку галузевої економіки з метою забезпечення їїстійкого функціонування. Це обумовлено рядом макроекономічних тенденцій, середяких основною і найбільш важливою для транспортних компаній являється поступовезростання виробництва товарів в різних галузях народного господарства. Прицьому зростання виробництва носить явно виражений регіональний характервідбувається децентралізація зв'язків між промисловими підприємствами, іпідприємці на місцях прагнуть забезпечити потребу населення в товарах іпослугах власними силами і з використанням власних ресурсів. Метою цьогодослідження є збільшення прибутковості підприємства за рахунок маркетинговоїдіяльності, визначення суми маркетингових витрат і розробка ефективноїкомунікаційної політики.

Опитування клієнтів транспортнихкомпаній здійснювалося шляхом анкетування, анкети були заздалегідь перевіреніна предмет легкості розуміння питань, після анкетування проводилася хвилиннаспівбесіда (неструктуроване, один — два питання) для оцінки загального враженняклієнтів від компанії «БІ ТРАНC».

Отримані дані свідчать про те, щобільшість опитаних — 45%, користувалися послугами компанії «БІТРАНС». Міра задоволеності якістю послуг, що надаються, складає: 32% — 3бали, 44% — 4 бали, 24% — 5 балів. Оцінку в 1 і 2 бали ніхто з опитаних непоставив.

Маркетингове дослідження показало, щонайчастіше послугами нашої компанії користуються юридичні особи (процентнеспіввідношення 65%).

Найбільш популярними послугами єміжнародні перевезення і перевезення вантажу по місту.

Середній вік наших клієнтів складає 26 — 31 рік.

Середній дохід 3000 гривен.

Серед клієнтів велику частину складаютьчоловіки (68%), жінки складають 32%.

Корпоративним замовником транспортнихпослуг є, як правило, великі фірми, які користуються послугами компанії з метоювитягання прибутку, правових зобов'язань або скорочення витрат. Виходячи зцього слід зазначити, що для таких організацій передусім важливі якість інадійність, а також кваліфіковане і швидке обслуговування.

Для залучення максимального числазамовників ТОВ «БІ ТРАНС» проводить комунікативну політику одночаснов двох напрямах: створення сприятливого образу фірми у керівниківпідприємств-замовників; привертання уваги фахівців цих підприємств з послугамифірми.


/>/>Список використаноїлітератури

 

1.        АнсофИ. Стратегическое управление: Сокр. пер. с ан1. Шоу Р., Меррик Д. Прибыльныймаркетинг. Окупается ли ваш маркетинг? — К.: Companion Group, 2008. – 496 с.

2.        КунявскийМ.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление маркетингом промышленногопредприятия. – М.: Международные отношения, 2004. – 516 с.

3.        3.ГордонД. Маркетинг и управление брендом. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 174 с.

4.        ХейсДж. Управление маркетингом: опыт и проблемы. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. –2005 с.

5.        КрюковА.Ф. Управление маркетингом. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2008. – 512 с.

6.        МоисееваН. К., Конышева М. В. Управление маркетингом. Теория, практика, информационныетехнологии. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 684 с.

7.        ШарковФ.И. Управление маркетинговыми коммуникациями (интегрированный подход). – М.:Академический проект, 2006. – 256 с.

8.        СтроковВ.А. Управление маркетингом на предприятии. Учебное пособие. – М.: ХОРС-2,2004. – 239 с.

9.        КоротковА.В. Управление маркетингом. Гриф МО РФ. – М.: Юнити, 2005. – 463 с.

10.     ФедосеевИ.В. Управление маркетингом. Учебный курс. – М.: Март, 2006. – 208 с.

11.     БеллД. Управление маркетингом: опыт и проблемы. Выпуск 2. Инструменты рекламы. –М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 180 с.

12.     БурцеваТ.В. Управление маркетингом: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Экономистъ, 2005.– 223 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу