Реферат: Маркетинг фінансових послуг

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни “Маркетинг"

Тема:

Маркетинг фінансових послуг


Зміст

1. Питання №29. Маркетинг фінансових послуг

2. Задача

Список літератури


1. Питання №29. Маркетинг фінансовихпослуг

Фінансову послугу можна віднести і довиробничої, і до соціальної інфраструктури. Але ця сфераринку послуг досить широка і різноманітна, тому фінансові послуги займаютьокреме місце у класифікації послуг. Фінансові послуги, восновному, надаються банками та різними фінансовими установами (ощадкасами,кредитними спілками, лізинговими компаніями, довірчими товариствами,інвестиційними фондами, страховими і пенсійними установами, ломбардами,брокерськими та дилерськими конторами, підприємствами, які спеціалізуються нанаданні консалтингових, аудиторських послуг тощо).

Ф. Котлер пропонуєкласифікацію послуг за таким ознаками: тип власностіпостачальника послуги; вид ринку, на якому надаєтьсяпослуга; ступінь контактності з людиною, якій надаєтьсяпослуга; характер виконавця послуги. Більшдетальний аналіз цієї класифікації наведено у табл. 1.

На підставі вищезазначеного логічним єз'ясування сутності поняття «фінансова послуга» та видів фінансовихпослуг. У законодавстві України фінансова послугатрактується як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересахтретіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках,передбачених законодавством, — і за рахунок залучених відінших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереженняреальної вартості фінансових активів.

Фінансовими вважаються послуги:

випуск платіжних документів, платіжних карток,дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпеченнярозрахунків;

довірче управління фінансовими активами;

діяльність з обміну валют;

залучення фінансових активів із зобов'язаннямщодо наступного їх повернення;

фінансовий лізинг;

надання коштів у позику, у тому числі і наумовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

переказ грошей;

послуги у сфері страхування танакопичувального пенсійного забезпечення;

торгівля цінними паперами;

факторинг;

інвестиційні послуги.

 

Таблиця1. Класифікація послуги за певними ознаками

Ознака

Специфічні особливості надання послуги

Приклад послуги

1. Тип власності постачальника послуги 1. Приватні підприємства Складування, дистрибуція, банківські, готельні послуги, послуги харчування та ін. 2. Державні підприємства Охорона, захищеність, безпека, здоров'я, аудит тощо 2. Вид ринку, на якому пропонується послуга 1. Споживчий ринок Страхування, роздрібна торгівля та ін. 2. Промисловий ринок чи ринок (підприємств) Обслуговування комп'ютерних відділів, послуги рекламних агенцій тощо 3. Ступінь контактності з людиною, якій надається послуга 1. Висока контактність Послуги перукарень, медичні та ін. 2. Низька контактність Хімчистка, автоматизовані мийки машин, грошові перекази тощо 4. Характер виконавця послуги 1. Постачальник послуги — людина Консультації, освітні послуги та ін. 2. Постачальник послуги — автомат Торгові автомати, банкомати тощо

Ці види послуг дають змогу класифікувати їх завидом діяльності та охарактеризувати (табл. 2).


Таблиця2. Класифікація фінансових послуг за видами діяльності

Вид діяльності

Сутність та різновиди послуг

Факторингова Банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг (стягнення боргу та інше) Інвестиційна Довгострокове вкладення капіталу у будь-яке підприємство (бізнес) з метою отримання прибутку Цінні папери Грошові документи, що засвідчують право власності, визначають взаємини між особою, що випустила ці папери, й особою, що їх придбала. Передбачається виплата доходу власнику цінного паперу у вигляді дивідентів чи процентів. Цінні папери можуть бути іменними чи на пред'явника. Різновиди цінних паперів: акції, облігації, скарбничі зобов'язання держави, ощадні сертифікати, векселі Страхова Система заходів щодо створення страхових грошових фондів, призначених для повного або часткового відшкодування витрат суб'єктам господарювання від непередбачених обставин (стихійних лих, аварій, нещасних випадків, невиконання зобов'язань контрагентами, що збанкрутували та ін). Страхування може бути майнове, особисте, відповідальності, підприємницьких ризиків, добровільне, обов'язкове, групове, довічне, подвійне, морське, тощо Пенсійне забезпечення Полягає у формуванні пенсійного фонду за рахунок обов'язкових страхових внесків (у відсотках до фонду оплати праці) підприємств, громадян-підприємців, працюючих громадян. Кошти фонду використовують на виплату пенсій за віком, інвалідністю та інші випадки Грошовий переказ

Спосіб перерахування грошей юридичними або фізичними особами один одному через кредитні установи чи підприємства зв'язку. Здійснюється двома способами:

1) безпосереднє внесення готівки переказовідправником для подальшого вручення грошей переказоодержувачу;

2) кошти перераховуються з банківського рахунку платника на банківський рахунок одержувача

Надання гарантій та поручительств Поручитель бере на себе зобов'язання перед кредитором іншої особи повністю або частково відповідати за виконання цією особою її зобов'язань. Поручитель має право вимагати від боржника повернення сплаченої кредитової суми. Гарантія — передбачене законом чи окремою угодою зобов'язання, згідно з яким юридична або фізична особа відповідає повністю або частково перед кредиторами у разі невиконання боржником своїх зобов'язань. Гарантії можуть надаватись банком. Різновиди гарантій: банківські, кредитні, ризику експорту, ризику інвестицій тощо Надання позик Видаються фінансовими установами та іншими юридичними особами. Регулюється угодою позики і буває разовою чи періодичною. Позика може бути державною, дисконтною, дуальною, опційною, компенсаційною, місцевою, облігаційною, натуральною, незабезпеченою, додатковою, субординаційною, фундованою, цільовою, рентною тощо Надання кредитів Позика в грошовій або товарних формах на умовах повернення. Надається банком чи юридичною (або фізичною) особою, кредитором, іншій особі — позичальнику. Кредит може бути авальним, акцептний, банківським, безпроцентним, бланковим, брокерським, буферним, валютним, вексельним, відкличним, гарантованим, державним, дилерським, експортним, за відкритим рахунком, забезпеченим, змішаним, іпотечним, комерційним, лізинговим, ломбардним тощо Фінансовий лізинг Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення зі збереженням прав власності на товар за орендодавцем. Об'єктом фінансового лізингу переважно виступають виробничі будівлі, споруди. Під час дії лізингової фінансової угоди орендар виплачує орендодавцю всю величину амортизації орендованого майна Клірингова Безготівкові розрахунки за товари, цінні папери та послуги. Кліринг може бути міжбанківським, міжнародним з лімітованим сальдо

У табл. 2 здійсненокласифікацію послуг за видами діяльності та наведено їх характеристику.

Як було зазначено вище, фінансові послугинадаються переважно банками, а також іншими фінансовими підприємствами. За офіційними даними на 01.01.2006 в Українізареєстровано 182 банки, з них мають ліцензію на здійснення своєї діяльності160 банків,20 банків перебуває у стадії ліквідації.Серед найбільш поширених послуг, які надаються представникамспоживчого ринку, можна назвати:

грошові перекази по Україні;

депозити (короткотривалі — до 1 року);

депозити (довготривалі — більш1 року);

зарплатні картки;

грошові перекази за кордон (Western Union);

пенсійні рахунки;

споживацькі кредити на купівлю товарівтривалого використання;

пластикові картки міжнародних платіжних систем;

кредит на купівлю нерухомості;

депозитарні ячейки;

кредит на купівлю автомобіля;

комунальні платежі.

Характеризуючи послугу як різновид товару (продукту), можна зазначити таке:

1) послуга у більшостівипадків не матеріальна;

2) кінцева якість послугиможе змінюватись з часом (деякі послуги ми використовуємо регулярно протягомусього життя);

3) послугу майже не можливозаощадити;

4) іноді послуга можематеріалізуватись, що додає їй цінності;

5) послугу не можнапередати як власність;

6) послуга не може бутивідокремленою від її постачальника.

Вказані ознаки послуги можуть впливати на їїпросування та розповсюдження. Наприклад, нематеріальністьпослуги шкодить її активному продажу. Психологічноспоживач надає перевагу тому, що він може отримати і реально відчути зараз же.Така послуга, як страхування може бути відчутною лише черезпевний час. Цей факт пояснює пасивність споживачів щодострахового продукту. Мінливість кінцевої якості послуги учасі також впливає на її реалізацію. Тут відчуваєтьсясуттєва відмінність традиційного товару від послуги. Письмовийстіл купується на декілька років. При дбайливому ставленнідо цього продукту він тривалий час може зберігати свої якість та властивості.Використання такої послуги, як пластикова картка вимагає відспоживача постійного поповнення свого рахунку. Накопиченняпослуг також майже неможливе, за виключенням заощаджень коштів, за якінараховуються певні проценти. Нарешті, набуття послугоюматеріальних рис, надає більше можливостей для її ефективного просування тареалізації. Наприклад, страхові послуги можуть бутивтілені в офіційний реальний документ — страховий поліс.

У будь-якому разі постачальник послуг повиненпам'ятати характерні ознаки послуги та розуміти психологію споживача, який будеїх купувати. Ці знання дадуть змогу більш ефективноорганізувати діяльність підприємства, що надає послуги.

Для забезпечення достатнього рівняефективності фінансово-кредитних інститутів в умовах динамічного таконкурентного ринку банківських послуг необхідним є використання сучаснихпринципів управління та ефективних підходів до вирішення стратегічних іоперативних завдань. Саме ці принципи відрізняють маркетинговий підхід доорганізації банківської справи, що полягає в плануванні та здійсненні такихзаходів щодо створення, поширення та просування до споживачів банківськихпослуг і продуктів, при виконанні яких банк успішно досягає поставлених цілей.

Маркетинговий підхід у діяльності банкупроявляється у всіх його господарських діях (як зовнішніх, так і внутрішніх). Цейпідхід у своїй основі орієнтується на споживачів та професійну гнучкість приреагуванні на потреби клієнтів в банківських послугах і продуктах. Тим самим маркетинговийпідхід виявляється більш пристосованим до ринкових умов, ніж інші, менш гнучкіпідходи, орієнтовані не на потреби нинішніх і потенційних клієнтів банку, а нарозв'язання більш вузьких, оперативних внутрішніх завдань.

Маркетинг у банківській сфері має суттєвіособливості, зумовлені специфікою банків, що відрізняють їх від підприємств,які функціонують в інших галузях економіки.

По-перше, мета діяльності банків — обслуговуванняобороту суспільно необхідного продукту, а не його виробництво.

По-друге, банк створює свій власнийспецифічний продукт у вигляді платіжних засобів, традиційних і нетрадиційнихпослуг, без яких неможливе підтримання та прискорення виробництва й обігу. Продуктомдіяльності банку є не матеріально-речові, а нематеріальні та інтелектуальніпослуги (кредитні, депозитні, розрахунково-касові й т.д.). Банківські продуктиу своїй основі не мають матеріальної субстанції та реалізуються завдякидоговірним відносинам. Купівля-продаж більшості банківських продуктів необмежується окремим актом, а характеризується протяжністю в часі.

По-третє, ціноутворення щодо банківськихпродуктів має свої особливості, які визначаються специфікою структури ціни. Самаціна виступає у формі відсоткової ставки, що виплачується за надання певноїпослуги. На розмір кредитної відсоткової ставки впливають облікова ставка,рівень відсотка за міжбанківські кредити, а також відсотка за вкладами; ураховуютьсявид і строк кредиту, кредитоспроможність клієнта і рівень ризику від кредитнихоперацій.

Рівень інфляції обумовлює різницю міжномінальною та реальною відсотковою ставкою. Не можна не брати до уваги йзагальну економічну ситуацію у країні та бюджетну політику уряду.

По-четверте, при продажу банківських продуктівкредитору (тобто продавцю) повертається не тільки початкова позичка, але йнадбавка до неї у вигляді кредитного відсотка для покриття витрат банку йотримання ним прибутку, на відміну від товару, що виготовлений у сферіматеріального виробництва.

По-п'яте, особливість банку як господарюючогосуб'єкта визначається і специфікою ринку банківських продуктів (послуг). Нацьому ринку банк виступає у якості кредитора, позичальника і посередника міжкредиторами та позичальниками. Проте якщо між виробничими підприємцямигосподарські зв'язки розвиваються як у грошовій, так і в господарській формі,то через банки потоки проходять тільки у грошовій формі.

Специфіка банківського маркетингу пов'язана зособливостями банківських послуг.

Банківські послуги в цілому мають таківластивості: неосяжність, незбережність, неможливість накопичення і гарантіїстабільності якості послуги. Тому сфера банківських послуг вважаєтьсявисокоризиковою сферою діяльності. Суттєвим фактором, що підтверджуєризикованість і який є відмінною особливістю банківських послуг, вважається їхпатентна незахищеність, що історично склалася у міжнародному масштабі.

Абстрактність і договірний характербанківських послуг викликають необхідність роз'яснення клієнтові її змісту. Порівняноз іншими товарами та послугами визначення і зіставлення якості різнихбанківських послуг вимагають від споживача досить високої економічної культури.Необхідність і залежність банківської діяльності від довіри клієнтів, а такожіснуючі особливості банківської конкуренції накладають суттєвий відбиток наінструментарій банківського маркетингу.

Особливості банківського маркетингу визначаютьметоди його практики. У сфері взаємовідносин банків із господарськимиорганізаціями — вкладниками тимчасово вільних грошових засобів — маркетингорієнтує на вивчення перспектив збільшення депозитів, забезпеченнязацікавленості підприємств, організацій, приватних осіб, населення в одержанніними прибутку у формі відсотка, що сплачується банком.

Специфіка банківського маркетингу зумовленахарактером діяльності банку, який, з однієї сторони, задовольняє потребисуб'єктів у кредитах, а з іншої — приймає вклади різних власників, тим самимстає розпорядником і охоронцем частки сукупного суспільного капіталу. Характернариса банківської діяльності — поєднання інтересів клієнтів і самого банку. Томулогічним виглядає сьогодні звернення до концепції банківського маркетингу (прощо вказувалося раніше), глобальні цілі якого зводяться до наступного:

підвищення рентабельності банку;

збереження ліквідності балансу;

найкраще поєднання обсягу, структури та якостіпослуг відповідно до потреб клієнтів;

чітка постановка виробничої та комерційноїроботи на всіх рівнях організації;

покращення кваліфікації кадрів.

Для цього проводиться велика робота пообстеженню кількісних, якісних та соціальних показників роботи комерційногобанку. До кількісних відносяться: розмір клієнтської бази, співвідношенняоптового та роздрібного ринків, кількість рахунків, обсяг депозитів,максимальні та середні суми виданих кредитів, масштаби інвестиційної діяльності,рівень диверсифікації банківських ресурсів. Узагальнюючим кількісним показникомє прибуток. Якісні показники можуть мати кількісне вираження, наприкладрентабельність, швидкість обігу засобів, витрати й трудомісткість окремихоперацій, тимчасові показники технологічного циклу обробки документації. Такимпоказникам, як задоволеність споживачів структурою і якістю послуг, надійністьбанку, ступінь захищеності інформації можна дати лише відносну оцінку чиописову характеристику, але не менш важливими є зовнішній вигляд приміщення,рівень сервісу та настрій персоналу банку, що прямо залежить від ступенявирішення особистих проблем працівників.

У сучасних умовах, як помітно з проведеногодослідження, коли зростає роль соціального чинника, банківський маркетинг всечастіше починають трактувати як поєднання конкретних технічних прийомів ізпроведенням цілеспрямованої соціальної політики та впровадженням новогомислення банківського службовця. В основі нового підходу лежить принцип «вседля клієнта». Банк повністю відповідає за клієнта, за одержання останнімобумовленого прибутку. Черговість пріоритетів наступна: в першу чергу прибутокклієнта, а після цього — інтереси банку. Орієнтація комерційного банку наклієнта є головним чинником, який приводить до успіху. Клієнт завжди правий. Це- справжня сучасна філософія поводження банку. Вона одержує реальне втілення,зокрема в тому, що банківський службовець у взаємовідносинах із клієнтом всечастіше виступає не як представник договірної сторони, а як кваліфікованийрадник, який зацікавлений у придбанні клієнтом максимуму корисності відпартнерства з банком.

Специфічними рисами характеризується ібанківська конкуренція. У своїй реалізації банківський маркетинг орієнтуєтьсяна концепції маркетингу. Концептуальні принципи маркетингу у сфері банківськоїдіяльності визначаються сутністю банку як суб'єкта економіки, особливістю йогофункцій і змістом діяльності банків, що відрізняється від змісту діяльностіпромислових і торговельних підприємств. Банківська операція — більш вузькепоняття, ніж банківський продукт чи банківська послуга. Однорідні послуги,надані клієнтам на ринку банківських послуг, об'єднані за певними ознаками,становлять банківський продукт.

2. Задача

Підприємство роздрібної торгівлі закупило уоптового посередника телевізори на суму 360 тис. гри. заціною 1 800 грн.

Розрахуйте роздрібну ціну телевізора, якщовитрати магазину складають 60 грн. на одиницю продукції,та прибуток 10 грн. Крім цього визначте суму податковогокредиту, податкових зобов'язань та ПДВ до сплати з даної торгівельної операції.

Рішення:

Кількість придбаних телевізорів 360000/1800 =200 тел.

Оборот без ПДВ 360000 — 360000 х 20/120 =300000 грн.

Ціна придбаного 1-го телевізора без ПДВ 1800 — 1800 х 20/120 = 1800 — 300 = 1500 грн.

Вартість продажу 1-го телевізора 1500 + 60 +10 = 1570 грн.

Ціна продажу 1-го телевізора 1570 + 1570 х 20/100= 1570 + 314 = 1884 грн.

Оборот без ПДВ 1570 х 200 = 314000 грн.

ПДВ 314000 х 20/100 = 62800 грн.

Оборот з ПДВ 314000 + 62800 = 376800 грн.

Різниця між одержаною та сплаченою сумамиподатку 60000 — 62800 = 2800 грн.

Таким чином

податковий кредит 60000 грн.,

податкові зобов`язання 62800 грн.,

ПДВ до сплати з даної торгівельної операції2800 грн.


Список літератури

1.        Бєлявцев, М.І. Маркетинг [Текст]: навчальнийпосібник / М.І. Бєлявцев, Л.М. Іваненко; Мін-во освіти і науки України,Донецький національний університет. — К.: ЦНЛ, 2005. — 328 с.

2.        Бортник Т.І., Рибчак В.І., Харенко А.О. Маркетинг: навч. посіб. для студ.ВНЗ / Уманський держ. аграрний ун-т. — Умань: [УВПП], 2008. — 312с.

3.        Васюткіна Н.В. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун-т.- К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 227с.

4.        Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.- 4. вид., доп. — К.: Лібра, 2006. — 717с.

5.        Гірченко, Т.Д. Маркетинг [Текст]: навчальний посібник / Т.Д. Гірченко, О.В.Дубовик; Мін-во освіти і науки України, Львівський банківський ін-т. — К.: ЦНЛ:Інкос, 2007. — 255 с.

6.        Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст]: краткий курс: пер. с англ / Ф. Котлер.- новое изд. — М. — СПб. — К.: Вильямс, 2007. — 656 с.

7.        Маркетинг для магістрів [Текст]: навчальний посібник / ред. Ілляшенко. — Суми: Університетська книга, 2007. — 928 с.

8.        Іванілов О.С. Маркетинг: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — [2-ге вид., доп. іперероб.]. — Донецьк: [Східний видавничий дім], 2009. — 311с.

9.        Павленко А.Ф., Решетнікова Ірина Леонідівна, Войчак АнатолійВолодимирович, Куденко Н.В., Бєляєв О.О., Оболенська Т. Є. Маркетинг: підручник/ Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічнийун-т ім. Вадима Гетьмана» / А.Ф. Павленко (наук. ред). — К.: КНЕУ, 2008. — 600с.

10.     Савельєв Є.В. Новітній маркетинг: навч. посіб. / Євген ВасильовичСавельєв (ред). — К.: Знання, 2008. — 420с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу