Реферат: Комерційна діяльність

ЗмістВступ1. Поняття, сутність, завданнякомерційної діяльності2. Комерційна інформація,її захист3. Практичне завдання4. Скласти приклад запитута відповідь на запит при комерційному листуванніВисновок Список використаноїлітератури

Вступ

 

Процесприватизації найбільшого успіху досяг у сфері торгівлі, яка відіграє великуроль у встановленні нашої економіки, забезпечуючи споживачів необхіднимитоварами, задовольняючи споживчий попит, і є стабільним платником податків.

Процесдоведення товарів до споживачів проходить кілька важливих етапів: організаціядоговірної роботи з постачальниками, формування асортименту товарів таорганізація збуту. А робота ця проводиться за допомогою комерційної діяльностіпідприємств. Тому роль комерційної діяльності є важливою, а ця тема актуальною.

Головнамета комерційної діяльності — одержання прибутку через задоволення купівельногопопиту при високій культурі торговельного обслуговування. Ця мета рівною міроюважлива як для організацій і підприємств, так і для окремих осіб, що здійснюютьоперації купівлі-продажу на ринку товарів і послуг.

Грамотнаорганізація комерційної діяльності дозволяє підприємству бути чимось більшим,ніж сумою його окремих компонентів — капіталу й співробітників. Вдалеінформаційне забезпечення комерційній діяльності важливо для досягнення метипідприємництва і отримання прибутку.

Завданнямданої роботи є:

-          вивчитипоняття комерційної діяльності;

-          розкритисутність та завдання комерційної діяльності підприємства;

-          визначитипоняття комерційної таємниці та комерційної інформації;

-          розглянутизагальні заходи захисту інформації.

Вищезазначенутему в літературі висвітлюють такі автори як Ф. Котлер, Ф.П. Половцева, В.В.Апопія, Л.В. Осипова, І.М. Синяєва та інші.


1. Поняття, сутність, завдання комерційної діяльності

Комерція – це видторгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того бізнесу, що єосновою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової економіки.[1]

Комерція – слово латинськогопоходження (від лат. commercium – торгівля). Однак треба мати на увазі, що термін«торгівля» має двояке значення:в одному випадку він означає самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в іншому – торговіпроцеси, спрямовані на здійсненняактів купівлі-продажу товарів. Комерційна діяльність зв'язана з другим поняттям торгівлі – торговимипроцесами по здійсненню актів купівлі-продажу з метою одержання прибутку.

Комерційна діяльністьпідприємства – більш вузьке поняття, ніж підприємництво. Підприємництво – цеорганізація економічної, виробничої й іншої діяльності, що приносить підприємцюдоход.[2] Підприємництво можеозначати організацію промислового підприємства, сільського фермерськогогосподарства, торгового підприємства, підприємства обслуговування, банку,адвокатської контори, видавництва, дослідницької установи, кооперативу і т.д.Із усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торгова справа є в чистомувиді комерційною діяльністю. Таким чином, комерцію варто розглядати як одну з форм (видів)підприємницької діяльності. У той же час і в деяких видах підприємницькоїдіяльності можуть здійснюватися операції по купівлі-продажу товарів, сировини,заготовленої продукції, напівфабрикатів і т.п., тобто елементи комерційноїдіяльності можуть здійснюватися у всіх видах підприємництва, але не є для нихвизначальними, головними.

Отже, комерційна роботапідприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торговихорганізацій і підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарівдля задоволення попиту населення й одержання прибутку.

Акткупівлі-продажу товарів базується на основній формулі товарного обігу – зміні форми вартості: Г – Т иТ’ – Г’

З цього випливає,що комерційна діяльність підприємства – поняття більш широке, ніж проста купівля-продажтовару, тобто щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю необхіднозробити деякі оперативно-організаційні і господарські операції, у тому числі вивченняпопиту населення і ринку збуту товарів, перебування постачальників і покупцівтоварів, налагодження з ними раціональних господарських зв'язків,транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів,організацію торгового обслуговування і т.д.

Простийперепродаж товарів з метою одержання прибутку, чи інакше «вироблення» грошей зчогось, є власне кажучи спекулятивною угодою, що не представляє собою корисноїкомерційної діяльності (шляхетного бізнесу).

Основнимизавданнями комерційної діяльності є:

-          забезпеченняконкурентоспроможності на ринку товарів і послуг;

-          виявленнянових ринків збуту;

-          розширенняасортименту продовольчих і непродовольчих товарів, які виробляються напідприємствах і є екологічно чистими;

-          поліпшенняторгового обслуговування населення.

Утримування основкомерційної діяльності включає такі напрямки:

— закупівляматеріально-технічних ресурсів промисловими підприємствами й товарівоптово-посередницькими й ін., торговельними підприємствами;

— плануванняасортиментів і збуту продукції на промислових підприємствами;

— організаціязбуту продукції підприємствами-виготовлювачами;

— вибірнайкращого напарника в комерційній діяльності;

— організаціяоптового продажу товарів і комерційне посередництво;

— роздрібна торгівля як форма комерційно-посередницької діяльності.

2. Комерційна інформація, її захист

Комерційноютаємницею згідно ст. 505 Цивільного кодексу України є інформація, яка єсекретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності їїскладових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно маютьсправу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційнуцінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодозбереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційнаінформація — це інформація, яка є корисною і не є загальновідомою суспільству.Вона має дійсну або комерційну цінність, з якої можна отримати прибуток і щодоякої володілець вживає заходів для її захисту в усіх сферах життя і діяльності.Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційногокомерційного виробничого та іншого характеру.[3]

Право накомерційну таємницю означає для власника такої інформації право їїзасекречування від широкої публіки та право вимагати від інших осіб утриманнявід використання незаконних методів для одержання цієї інформації. Якщоінформація, що становить комерційну таємницю, отримана іншою особою на законнихпідставах, хоча б і без дозволу власника прав на неї, така особа не можевважатися порушником, позаяк власник не забезпечив захист такої інформації, всилу чого вона стала легкодоступною, але аж ніяк не таємною.

До неправомірногозбирання, розкриття та використання комерційної таємниці належать: (1)неправомірне збирання комерційної таємниці; (2) розголошення комерційноїтаємниці; (3) схилення до розголошення комерційної таємниці; (4) неправомірневикористання комерційної таємниці.

Неправомірнимзбиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способомвідомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційнутаємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання(підприємцю).

Розголошеннямкомерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженоїна те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлятькомерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленомупорядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо цезавдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання (підприємцю).

До загальнихзаходів захисту інформації в засобах і мережах їх передачі і обробки переважнопередбачають використання апаратних, програмних та криптографічних засобівзахисту.[4] В свою чергу, апаратнізасоби захисту застосовуються для вирішення таких завдань:

— перешкоджаннявізуальному спостереженню і дистанційному підслуховуванню;

— нейтралізаціяпаразитних електромагнітних випромінювань і наводок;

— виявленнятехнічних засобів підслуховування і магнітного запису, несанкціоновановстановлених або які пронесено до установ підприємства, банку;

— захистінформації, що передається засобами зв'язку і знаходяться в системахавтоматизованої обробки даних.

За своїмпризначенням апаратні засоби захисту поділяються на засоби виявлення і засобизахисту від несанкціонованого доступу. Слід зазначити, що універсальногозасобу, який би дозволяв виконувати всі функції, не існує, тому для виконаннякожної функції відповідно до виду засобів несанкціонованого доступу існуютьсвої засоби пошуку та захисту. За таких умов заходи щодо протидії незаконномувилученню інформації за допомогою цих засобів досить трудомісткі та дорогі івимагають спеціальної підготовки фахівців.

Захист інформаціївід копіювання здійснюється завдяки виконанню таких функцій:

— ідентифікаціясередовища, з якого може запускатись програма;

— аутентифікаціясередовища, із якого запущена програма;

— реакція назапуск із несанкціонованого середовища;

— реєстраціясанкціонованого копіювання;

— протидіявивченню алгоритмів роботи системи.

Складністьвизначення, яка саме інформація підприємства підлягає захисту, полягає в тому,одна й та сама інформація в одному випадку вважатиметься конфіденційною, а віншому – ні. Кожен підприємець самостійно визначає склад відомостей, щоналежатимуть до комерційної таємниці. Законодавством України встановлені дваобмеження, застосовуваних до таких відомостей.

Захист інформаціїможе забезпечуватися багаторівневою системою регламентації доступу довиконуваних задач і інформації (на рівні UNIX, файлової системи, СУБД,адміністрування банківської системи і доступу до баз чи даних окремимрахункам). Могутня система регламентації доступу до задач, подзадачам, окремимпунктам меню, групам чи рахунків окремим рахункам, що ідентифікує ім'я, паролі,сервер і термінальну лінію користувача, дозволяє на основі наявного програмногозабезпечення організувати практично необмежена кількість варіантів робочихмісць зі строго визначеними повноваженнями.

Підсистемарезервного дублювання інформації працює в автоматичному режимі і забезпечує нетільки своєчасне створення резервних копій і їхнє розсилання на локальнісервера, але і контроль що розсилаються репликатов, що виключає розсиланнянекоректної інформації у випадку програмних чи збоїв грубих помилокобслуговуючого персоналу.


4.Практичне завдання

 

Хеджирувати змінуцін на продаж товару з постачанням у майбутньому з укладенням контракту.

На ф’ючерснійбіржі 1 червня ціна товару, який повиненбути поставлений 1 листопада, встановилася на рівні 980 тис грн. за тонну.Продавець укладає контракт, але через перевищення пропозиції над попитом діючаціна падає вже в серпні до 890 тис. грн. за тонну. Відповідно і ціна наф’ючерсному ринку знижується до 920 тис. грн. за тонну.

Розв’язання:

У теоріїф’ючерсів велике значення має поняття базису. Базисом називають різницю міжціною спот Цс та ф’ючерсною ціною активу Ф у певний момент часу:

s = Цс – Ф.

В нашому випадкуможна застосувати ідеальне хеджування, за якого ризик можливих втрат відпадіння цін на реальному ринку цілком нейтралізується внаслідок укладанняф’ючерсного контракту. Вираз для випадку ідеального хеджування:

ЦС2 – Ф2 = ЦС1 –Ф1, або s1 = s2 .

Виходячи з цьогорівняння, знайдемо діючу ціну на 1 червня:

890 – 920 = х –980; х = 890 – 920 + 980 = 950 тис. грн. за тонну

Отже, уклавшиконтракт на продаж товару в серпні за ціною 890 тис. грн. за тонну, а не за 950тис. грн. за тонну, як це було на 1 червня, продавець втрачає:

Цс1 – Цс2 = 890 –950 = — 60 тис. грн. за тонну

На ф’ючерсномуринку продавець саме стільки виграє уклавши контракт на покупку товару. Виграшна ф’ючерсному ринку становить:

Ф1 – Ф2 = 980 –920 = 60 тис. грн. за тонну

Втрати відпадіння цін цілком нейтралізуються виграшем на ф’ючерсному ринку.

Тобто заідеального хеджування базис не змінюється. У цьому випадку:

s1 = – 60 тис.грн. за тонну, s2 = – 60 тис. грн. за тонну.

 

4.Скласти приклад запиту та відповідь на запит при комерційному листуванні

Запит – комерційний документ, щоявляє собою звертання покупця до продавця, імпортера до експортера з проханнямнадати докладну інформацію про товар (послуги та ін.) і скерувати пропозицію напостачання товару.

У запиті обов'язково вказуєтьсянайменування товару (послуг), умови, на яких бажано отримати товар, умовиплатежу, кількість і якість товару.

Приклад запитуПросимо Вас надати інформацію щодо закупівлікондиціонерів для офісних приміщеньвідповідно до нижчезазначених вимог.

Вид товару: установки холодильні та вентиляційні промислові(кондиціонери).

Кількість товару: 17 одиниць. Строк поставки товару: до20.11.2009 року.

Основні технічні характеристики товару: система мультиспліт зобігрівом, продуктивність охолодження – не менше 2,5 Вт, продуктивністьнагрівання – не менше 3 Вт, споживана потужність: охолодження – не більше 2 Вт,нагрівання – не більше 2 Вт. В ціну повинні включатися витрати на податки таінші збори і обов’язкові платежі.

Істотні умови проекту договору:

Поставку товару Постачальник здійснює протягом 20 календарнихднів після перерахування вартості товару Замовником на банківський рахунокПостачальника. Постачальник самостійно та за власний рахунок доставляє товар допункту призначення. Після підписання Договору передплату за товар Замовник здійснює протягом 30 календарних днів на підставізаявки, в якій наводиться асортимент і кількість товару. Строк гарантіївстановлюється з дати підписання обома Сторонами накладних на товар, щопостачається та оформлення довіреностей. Всі витрати по гарантійномуобслуговуванню здійснюються за рахунок Постачальника.

Дякуємо за увагу та сподіваємося на успішне співробітництво.

ГенеральнийдиректорП.Т. Іващенко

Відповідь назапит

Подаємо Вам своїкомерційні пропозиції щодо закупівлі кондиціонерів для офісних приміщень.

Інформація пропостачальника:

Товариство зобмеженою відповідальністю “ЄВРОТРЕЙД ЛТД”. Адреса: Україна, 03113, Київ, пр.Перемоги, 70. Контактні телефони: +(38 044) 451-84-30, 453-49-43. Факс: +(38044) 451-84-30

Нашепідприємство здійснює продаж та встановлення, проектування та монтаж системвентиляції, опалення, водопостачання, систем створення мікроклімату (осушення,зволоження, очищення повітря). Ми маємо широкий вибір моделей на будь-який смак(LG, McQuay, Airwell, Daikin, Starwey та інші), кваліфікований підбір, монтаж,гарантія, сервіс.

Пропонуємо вамнаступний товар:

№ з/п Найменування товару Ціна з ПДВ 1

Кондиціонер Daikin 2MX52H.

Технічні характеристики: побутовий мультиспліт, з обігрівом, висота зовнішнього блоку — 660 см, ширина зовнішнього блоку — 790 см, глибина зовнішнього блоку — 330 см, продуктивність охолодження — 3.6 Вт, продуктивність нагрівання — 4.56 Вт, споживана потужність — охолодження — 1.09 Вт, споживана потужність — нагрівання — 1.2 Вт. Рівень шуму зовнішній: 58 дБ.

1980$

Ми погоджуємося з Вашими умовами щодо оплати та постачаннятовару та сподіваємося на плідну співпрацю.

ДиректорО.Л.Іванов


Висновок

 

Такимчином, в ході даної роботи були розглянуті питання сутності і завданькомерційної діяльності, комерційної інформації, її захисту та зроблено наступнівисновки.

Впроцесі комерційної діяльності торгові організації і підприємства, а такожфізичні особи, що займаються підприємництвом, вивчають попит населення і ринокзбуту товарів, визначають потребу в них, виявляють джерела надходження іпостачальників товарів, установлюють з ними господарські зв'язки, ведуть оптовуі роздрібну торгівлю, займаються рекламно-інформаційною діяльністю.

Комерціюварто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької діяльності.

Отже, комерційнаробота являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торговихорганізацій і підприємств, спрямованої на здійснення процесів купівлі-продажутоварів для задоволення попиту населення й одержання прибутку.

У результаті заходіворганізаційного характеру, як з боку керівника, так і з боку працівників іслужби безпеки на підприємстві, вирішуються питання стосовно використанняінформації з обмеженим доступом на підприємстві. Для того щоб така системапрацювала, знадобиться чимало зусиль та кваліфікованих управлінських рішень.Водночас, слід розуміти, що людина, котра має доступ до якоїсь цінної, нікомуне відомої інформації, має спокусу скористатись такою інформацією задлявласного збагачення. Саме тому в нових умовах технологічного прогресу дужевелику роль відіграє захист інформації як доступної звичайним способом, так іза допомогою спеціальних пристроїв отримання баз даних.

 


Списоквикористаної літератури

1.        Комерційнадіяльність: підручник/ За ред. В.В. Апопія.- 2-ге вид., перероб., доп.- К.:Знання, 2008. — 558с.

2.        Комерційнадіяльність. Підручник Ф.П.Половцева. М.: «Инфра-М», 2008. — 248с.

3.        Котлер Ф.Маркетинг – менеджмент: анализ, планирование внедрение, контроль/Под ред. О.А.Третьяк и др.; Пер. с англ. М. Бугаев и др. 2-е изд. испр. — СПб.: Питер, 1999.- 896 с.

4.        ОсиповаЛ.В., Синяєва І.М. Основи комерційної діяльності. – М.: 2002.

5.        СеменовВ.М. Економіка підприємства. Пітер, 2006. — 383 с.

6.        Шопіна Є.Про удосконалення планування та аналізу господарсько-фінансової діяльностікооперативних організацій і їх підприємств // Вісті. «ДВ-вкладка». – 2008. – № 32. – 8серпня.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу