Реферат: Канали збуту на промисловому ринку

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра економіки та маркетингу

Промисловий маркетинг

Реферат

на тему «Визначення, види та параметри каналурозподілу»

Перевірила: Виконала:

Кітченко Олена Миколаївна

Походенко Тетяна Анатоліївна

студентка IІI курсу економічного

факультету групи ЕК-24а

спеціальність

«Інтелектуальна власність»

номер залікової книжки 067/2004

Харків 2007


ЗМІСТ

 

ВСТУП… 3

ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ… 4

ТИПОЛОГІЯ ВИДІВ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ… 5

ПАРАМЕТРИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛІВ ЗБУТУ… 7

ВИСНОВКИ… 9

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 10

 


ВСТУП

У більшості випадків товари потрапляють наринок збуту шляхом формування каналів розподілу, створювані кожним виробникомокремо. Тому саме шляхи створення каналів розподілу можуть розглядатися якоб’єкт, що визначає необхідність розгляду як сутності самих каналів розподілу,так і їх видів так параметрів їх характеристики. Це необхідно для координаціїмаркетингових та логістичних операцій та розрахунків організації.

Таким чином, головною метою даного дослідженнябуде визначення сутності, видів та параметрів каналів розподілу. З цієї метивипливають так основні задачі дослідження:

Визначення сутності поняття “канали розподілу”;

Надання характеристики видів каналів розподілу;

Визначення параметрів порівняльноїхарактеристики каналів розподілу.

Виходячи з теми даної роботи, об’єктом дослідженняпостають канали розподілу, а предметом, у цьому випадку, будуть їх види тапараметри їх порівняння, що розглядатимуться у відповідних розділах реферату.

Відповідно до характеру досліджуваноїінформації, в ході проведення даної роботи доцільніше використовувати якісніметоди дослідження. Це спричиняється тим, що тематика роботи, як і джерелаінформації мають здебільшого якісні характеристики, а не кількісні.

Згідно з результатами проведення дослідження,будуть зроблені відповідні висновки.


ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ

Більшість виробників пропонують свої товариринку через посередників. Кожен з них намагається сформувати власну структуруруху товарів. В англо-американській літературі з логістики як умовні синонімитрапляються такі термін: логістичний ланцюжок (logistical chain), логістичнийканал (logistical channel), канал розподілу (distribution channel) та ін. УНімеччині дуже поширеним терміном є логістичний ланцюжок (die logistische Kette),що відображено в одному з національних стандартів. Щодо українських джерел, товони пропонують ще й такі варіанти термінів “канал товарорух”, “канал збуту”,“канал дистрибуції”, тощо.

Логістичний ланцюжок (logistical chain) – целінійно упорядкована чисельність фізичних чи юридичних осіб (виробників,посередників, складів тощо), які виконують логістичні операції, спрямовані надоведення зовнішнього матеріального потоку від однієї логістичної системи доіншої чи до кінцевого споживача. Здебільшого логістичний ланцюжок об’єднує виробниката споживача, хоч нерідко він має досить складну структуру.

/> <td/> />
Таким чином, канал збуту – це сукупність організацій або окремихосіб, що приймають на себе або допомагають передати іншому суб’єктові правовласності на конкретні товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача.Тобто основною метою логістичної системи розподілу є доставка товару унеобхідне місце в необхідний час.

Малюнок 1. Принципова схема логістичнихланцюжків


Умовні позначення:

зворотній інформаційний потік;

матеріальний потік;

супроводжувальний інформаційний потік, щовключає перевізні документи;

підтвердження прибуття вантажів, взаємнірозрахунки.

/> <td/> />
Показана вище схема подає приблизний вигляд логістичноголанцюжку, тобто шляху здіснення товароруху. ТИПОЛОГІЯ ВИДІВ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ/> <td/> />
Канали розподілу можна характеризувати за кількістю рівнів, що їхскладають, та за функціональними характеристиками. Види класифікацій каналіврозподілу представлені на мал.2 та мал.3.

Малюнок 2. Горизонтальна класифікація каналівзбуту.

Розглядання цієї схеми виявляє існування двохтипів каналів розподілу: каналів прямого маркетингу (безпосередніх каналівзбуту), та каналів непрямого маркетингу (опосередкованих каналів збуту). Доканалів прямого маркетингу належить канал нульового рівня, а до каналівнепрямого маркетингу – всі інші.

/>
Малюнок 3. Порівняння традиційного каналу розподілу (ліворуч) івертикальної маркетингової системи (праворуч)

Малюнок 3. Функціональна класифікація каналівзбуту

Умовні позначення:

а) формуючі канали

б) розподільні канали

в) інтегровані канали

Таким чином, існує багато різновидів каналіврозподілу, що визначає широкий вибір засобів просування своїх товарів на ринокдля організацій, що їх виробляють.

ПАРАМЕТРИ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИКАНАЛІВ ЗБУТУ

Ґрунтуючись на основних рисах каналівдистрибуції допоміжним інструментом у виборі стратегічних умов може служитиподана нижче таблиця переліку дистрибуційних параметрів щодо їх істотності вбезпосередніх та опосередкованих каналах.

Таблиця 1. Визначники каналів дистрибуції.

Чинники вибору каналу дистрибуції Канал безпосередній опосередкований короткий Опосередкований довгий 1. Ринкові чинники: велика кількість споживачів ++ +++ велика концентрація споживачів +++ ++ велика кількість закупівель +++ сезонність закупівель ++ +++ короткий термін поставок ++ +++ індивідуальні замовлення +++ розвинена загальна мережа дистрибуції ++ +++ зміна кон’юнктури на ринку ++ +++ високий ризик ++ +++ 2. Риси продуктів: нетривалість +++ великий об’єм і вага +++ ++ стандартизація ++ +++ складність +++ інноваційність +++ ++ фаза впровадження на ринок +++ ++ висока одинична вартість ++ необхідність до продажної підготовки виробником +++ необхідність контролю за відпрацьованим продуктом +++ ++ ексклюзивний продукт +++ необхідність спеціалізованого транспорту +++ високі вимоги до утилізації продукції +++ ++ висока субституційність +++ ++ 3. Риси підприємства: малі фінансові засоби ++ +++ комплексність асортименту +++ ++ високий рівень контролю дистрибуції +++ ++ престижна марка ++ +++ великий ринок ++ +++ істотне коливання попиту +++ ++ міжнародна діяльність ++ +++

 

Умовні позначення:

++ – важливо;

+++ – дуже важливо.


ВИСНОВКИ

Основними задачами цього дослідження булирозглядання сутності каналів розподілу, класифікації їх видів та поданняосновних параметрів їх характеристики. У виконання цих задач приводитьсядослідження інформації з різних джерел, що має дати можливість скласти уяву прооб'єкт та предмети дослідження.

Стосовно сутності каналів розподілу, можнасказати, що вони являють собою варіації способів постачання та потік готовоїпродукції до споживача. В ході розгляду матеріал щодо каналів розподілу виявлено,що ще не існує постійно діючої термінології, а натомість є декілька варіантівназв цього процесу, як то канали товароруху, канали збуту тощо.

Щодо видів каналів розподілу, то в роботіпредставлені основні види класифікації їх за різними чинниками, але в ходівивчення літератури все ж складається враження, що головним та найбільшзагальним з них є поділ каналів за кількістю рівнів на канали безпосередньогорозподілу та опосередковані канали. Всі інші види класифікації тим чи іншимчином пов'язані з цією, а характеристика параметрів каналів навіть випливають знеї.

Відносно стану предмета дослідження можнасказати, що між маркетологами і логістами досі виникає суперечка з приводутого, до якої сфери – маркетингу чи логістики – належить канал розподілу. Ясно,що ланки каналу, які пов'язані з фізичним розподілом (зберігання,транспортування, вантажопереробка, надання послуг), відносяться до логістики, аті, що пов'язані з процесами купівлі-продажу (збут, реклама) – до маркетингу.

Таким чином, не дивлячись на задовільний станвивченості питань стосовно каналів розподілу, залишаються деякі неупорядковані моменти,виникнення яких спричинено станом швидкого розвитку як маркетингової науки вцілому, так і питань товароруху самих по собі.


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1.     Взаимодействие логистики и маркетинга / Э.Ф. Риккио// Дистрибуция и логистика. – 2004. –№1. – С.7 – 11.

2.     Значення логістики для підприємства в сучаснихумовах / О.І. Корінцева // Механізмрегулювання економіки. – 2005. – №2. –С.127 – 132.

3.     Кальченко А.Г. Логістика: Навчальнийпосібник. – К.: КНЕУ, 2000. –148с.: іл…

4.     Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ,2003. – 284с.

5.     Крикавський Є.В. Логістика. Для економістів: Підручник для вузів. – Львів: Вид-во НУ „Львівськаполітехніка“, 2004. – 448с.

6.     Крикавський Є. В, Логістика: основи теорії: підручник для вузів. – Львів.: Інтелект-Захід,2004. – 414с.

7.     Крикавський Є.В. Логістичне управління: Підручник. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка“, 2005, – 648с.

8.     Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловиймаркетинг: Підручник.2-ге вид. – Львів: Вид-во НУ „Львівськаполітехніка“, 2004. – 472с.

9.     Логистика: Уч-к/ Под ред. Б.А. Аникина: 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 368с. – (Серия „Высшее образование“)

10.    Логістична спроможність системи розподілу в сучасних умовах /Маренкова Г.О. // Вісник ДонДУЕТ, — Серія„Економічні науки“. – 2003. – №4. –С.121–127.

11.    Маркетинг: Підручник / В. Руделіус,О.М. Азарян та ін: Ред. -упор. О.І. Сидоренко,П. С, Редько. – К.: Навчально-методичнийцентр „Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні“, 2005. –422с.

12.    Формирование системы маркетинговой логистики в процессе разработкистратегии распределения / Олег Комяков // Отдел маркетинга. – 2006. – №2. – С.30 – 36.

13.    Щербак В.Г. Маркетинговаполітика розподілу: Навчальнийпосібник. – Харків: ВД „ІНЖЕК“, 2004. – 176с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу