Реферат: Інформаційні технології управління маркетингом

Курсова робота

з дисципліни:«Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу»

на тему:

«Інформаційнітехнології управління маркетингом»


Зміст

 

Вступ

1. Інформаційнітехнології управління маркетингом

2. Використанняінформаційних корпоративних систем в управлінні маркетингом

3. Використанняспеціалізованих програмних продуктів в управлінні маркетингом

4. Використання програм змаркетинговою складовою в управлінні маркетингом

Практична частина

Висновок

Список використаноїлітератури


Вступ

 

Якістьуправління та прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов’язані знаявністю повної, актуальної і достовірної інформації про ринок, попит натовари, уподобання споживачів, ринкові ціни, дії конкурентів і т. п., а такожінформації про показники діяльності об’єкта управління. Значні обсягиінформації, нагальна потреба оперативних розрахунків, пошуку та наданнямаркетологам відповідної інформації для прийняття рішень зумовлюютьнеобхідність використання засобів обчислювальної техніки та інформаційнихтехнологій.

Метароботи — набуття теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонуванняІСМ, сучасних технологічних засобів оброблення даних та інформаційнихтехнологій розв’язання основних маркетингових задач.

Основнимнапрямом удосконалення управління маркетинговою діяльністю є створенняінформаційних систем маркетингу (ІСМ), які базуються на сучаснихапаратно-програмних засобах, інформаційних технологіях, розподіленомуобробленні даних у мережах, на використанні економіко-математичних методів і моделейта систем підтримки прийняття рішень.

ІСМ —наукова і прикладна дисципліна. У ній з наукових позицій досліджуютьсяособливості маркетингової інформації, визначається склад функцій і задач, щореалізуються в системі, аналізуються методи та інформаційні технологіїрозв’язання задач.

Прикладнезначення має обґрунтування комплексів і черговості впровадження задач, вибіртехнічних засобів та організація інформаційної бази, програмне забезпечення,встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, нагромадження таоброблення даних для управління і прийняття маркетингових рішень.


1.Інформаційні технології управління маркетингом

 

Автоматизаціямаркетингової діяльності компаній, вибір конкретного програмного продукту абонабору програмних засобів для розв’язання маркетингових задач залежать відхарактеру бізнесу, інфраструктури, сфери діяльності, масштабів підприємства.

Функціональнаструктура інформаційних систем маркетингу формується під потреби конкретногооб’єкта автоматизації, проте можна визначити основні функції відділумаркетингу, які знаходять програмну реалізацію у вітчизняних і закордоннихпрограмних продуктах. Такими функціями є:

¾        розроблення і ведення на підприємствах системи договірного обліку,що включає аналіз цін комерційних пропозицій, які надходять на підприємство,формування та укладання контракту, моніторинг виконання укладених угод зпартнерами;

¾        пошук реальних і потенційних партнерів — постачальників сировинита матеріалів, обладнання, товарів, ведення історії угод з постачальниками;

¾        оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства звизначенням ринку збуту, темпів зростання ринку, а також з аналізомконкурентного середовища, в якому функціонує підприємство;

¾        збирання та аналіз інформації про реалізацію товарної продукції завизначеними цінами на кожному об’єкті карти ринку, а також облік маркетинговихвитрат для відповідної карти ринку;

¾        проведення сегментного аналізу прибутковості для визначенихоб’єктів карти ринку;

¾        вибір цільових сегментів ринку, на яких підприємство маєконцентрувати свої зусилля та ресурси;

¾        створення стратегічного плану маркетингу.

Аналізуючи стан ринкупрограмного забезпечення, необхідно відмітити значне зростання програмнихпродуктів для маркетингу як іноземного, так і вітчизняного виробництва тавиділити такі їх класи:

·          корпоративні інформаційні системи, в яких присутній модульмаркетингу;

·          спеціалізовані програми, що дають змогу автоматизувати окремімаркетингові функції;

·          програми, що мають маркетингову складову.

2.Використання інформаційних корпоративних систем в управлінні маркетингом

Корпоративніінформаційні системи (КІС) дають змогу виконувати комплексну автоматизаціюдіяльності підприємств, фінансових установ, організацій.

Корпоративніінформаційні системи мають низку суттєвих особливостей, обумовлених базовимипринципами або концепцією їх побудови. Розглянемо такі концепції.

Концепція ERP (EnterpriseResource Planning) є фактичним стандартом для сучасних КІС у світі. ERP означаєуправління всіма ресурсами (виробничими, фінансовими ресурсами, замовленнями тощо)територіальнорозподіленого підприємства. Концепція ERP ще не має статусу стандарту, томуіснують різні визначення її.

Відповіднодо матеріалів Асоціації APICS (Американське об’єднання управління виробництвомі запасами) концепція ERP повинна включати:

¾        управлення послідовністю поставок (Supply Chain Management, SCM;раніше застосовувався термін Distribution Resource Planning, DRP;

¾        удосконалення планування та складання розкладу — календарнепланування (Advanced Planning and Scheduling, APS);

¾        модуль автоматизації продажу (Sales Force Automation, SFA);

¾        автономний модуль, який відповідає за конфігурацію системи (StandAlone Configuration Engine, SАCE);

¾        остаточне планування ресурсів (Finite Resource Planning, FRP);

¾        інтелект бізнесу, OLAP-технології (Business Intelligence, BI);

¾        модуль електронної комерції (Electronic Commerce, EC);

¾        управління даними про продукцію (Product Data Management, PDM).

КонцепціяSCM (Supply Chain Management) реалізує нову технологію управління, описанустандартом CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), який передбачаєнаявність у системі можливостей управління зовнішніми щодо підприємства елементами.

SCM —управління розширеним виробничим процесом, тобто не тільки внутрішнімиресурсами підприємства, а й важливішими зовнішніми (наприклад, облік замовниківу замовників та постачальників у постачальників). Метою такого підходу єуправління повним циклом випуску продукції — від проектування до гарантійногота сервісного обслуговування після продажу.

Концепція МRP ІІ (MaterialResource Planning). У системі класу MRP II виокремлюють три базовихблоки:

·          формування основного плану на основі замовлень клієнтів і прогнозупопиту. Це організаційно-алгоритмічний процес, який включає процедуру швидкоїперевірки можливості виконання плану по ресурсах, так зване «приблизнепланування потужності» (Rough Cut Capacity Planning),

·          планування потреб, тобто формування плану-графіка виготовленняпартій виробів власного виробництва і плану-графіка закупівлі матеріалів ікомплектування. У програмних продуктах цього класу використовуються алгоритмирозрахунку розмірів замовлень і дат запуску замовлень, які будуються на основімережевих моделей і відбивають специфіку підприємств. На етапі плануваннявиконується також розрахунок завантаження ресурсів або встановлюється балансплану-графіка по ресурсах — процедура «планування потужності» (CapacityPlanning),

·          оперативне управління. До нього належать: процедури перевіркиукомплектованості і запуску замовлень; управління ходом виробництва черезмеханізми виробничих циклів, пріоритетів, розмірів замовлень; облік виконанняоперацій і замовлень; складський облік.

Системикласу MRP II дають змогу планувати діяльність служб збуту, постачання івиробництва як наскрізний графік взаємопов’язаних замовлень.

Цісистеми включають засоби планування бюджету підприємства і розвинену системууправлінського обліку, фінансового планування, містять систему бухгалтерськогообліку.

Середнайвідоміших закордонних систем управління виробничими ресурсами, в яких функціонуютьпідсистеми маркетингу, — MANMAN/X і CAS (Computer Associates, США), R/3 (SAP,Німеччина), PRODIS (SOFTWARE AG, Німеччина), HP MM II (Hewlett Packard, США),BAAN (BAAN, Бельгія), «Scala» (SCALA, Швеція).

Середкорпоративних інформаційних систем значний інтерес являє програмний продуктR/3. Наявність понад 12 тис. інсталяцій у світі (в СНД близько 100) робитьсистему R/3 однією із найпоширеніших ERP програм. Цей програмний продукт автоматизуємайже весь спектр виробничо-економічних і фінансово-господарських функційкорпорації, у тому числі й маркетингову діяльність. Окремі функції управліннямаркетингом здійснюються в таких функціональних модулях:

¾        виробниче планування (РР). Модуль використовується для організаціїпланування та контролю виробничої діяльності підприємств. Ключові елементиприкладного модуля: специфікації (ВОМ), технологічні карти, робочі центри,планування збуту (SOP), планування виробництва (MPS), планування потреби вматеріалах (MRP), управління виробництвом (SFC), виробничі замовлення,калькуляція витрат на виріб, облік витрат за процесами, серійне виробництво,планування безперервного виробництва;

¾        управління матеріальними потоками (ММ). Модуль підтримує функціїпостачання та управління запасами, використовуваними у різноманітнихгосподарчих операціях. Ключові елементи модуля: закупівля матеріалів,управління запасами, управління складами, оцінювання запасів матеріалу,атестація постачальника, оброблення даних щодо робіт і послуг, управліннязакупівлями, управління продажем;

¾        збут (SD). Модуль вирішує задачі розподілу, продажу, поставок.Ключові елементи модуля: передпродажне підтримання, оброблення запитів,оброблення пропозицій, оброблення замовлень, оброблення поставок.

Застосуваннякорпоративних інформаційних систем доцільне для досить великих підприємств.Малі та середні підприємства для автоматизації маркетингової діяльностінайчастіше використовують спеціалізовані програмні продукти.

3. Використанняспеціалізованих програмних продуктів в управлінні маркетингом

Спеціалізовані програмніпродукти можна поділити за функціональними ознаками. Ці програмні продуктидають змогу автоматизувати такі функції:

¾        маркетингові дослідження;

¾        моделювання стану ринку;

¾        підтримання прийняття рішень щодо окремих маркетингових заходів.

Маркетингові дослідження

Допрограм, що автоматизують функції маркетингового дослідження належать програми,які забезпечують маркетинговий аналіз ринку, товарів, оброблення данихопитування. Розглянемо ці програмні продукти.

Програма«БЭСТ-Маркетинг» дає змогу виконувати різноманітні види маркетинговогоаналізу, а також формує конкретні рекомендації для поліпшення становища фірмина ринку.

Програмауможливлює: проведення аналізу ринку (визначення перспективних ринкових ніш;аналіз конкурентоспроможності товару; рекомендації щодо підвищенняконкурентоспроможності товару; аналіз реклами, рекомендації щодо підвищення їїефективності; public relations; стимулювання продажу); проведення аналізуконкурентів (ступінь присутності конкурентів на ринку; порівняльний аналіз потовару; порівняльний аналіз рекламних кампаній; проведення фінансовогопланування маркетингової діяльності — прогноз продажу; бюджет реклами; зведенийбюджет; підготовка бюджету витрат з просування продукції і контроль за його виконанням).Основна одиниця збереження інформації у програмі «БЭСТ-Маркетинг» — проектмаркетингу.

Проведеннямаркетингових досліджень ринку уможливлює також програма «MarketingExplorer».Головними задачами цієї програми є: виявлення потреби покупців (споживачів),сегментація споживачів з метою повнішого розуміння потреб та уподобаньпокупців, виявлення головних конкурентів фірми, аналіз маркетингових заходів.Програма дає змогу проводити багатокритеріальну сегментацію ринкового простору,виявити негативні тенденції у сегментному позиціюванні товарів фірм, що конкуруютьміж собою.

Як ів програмі «БЭСТ-Маркетинг», у програмі «MarketingExplorer» здійснюєтьсясегментування споживачів з використанням обраних користувачем критеріївсегментації. У програмі «MarketingExplorer» критерії сегментації поділяються начотири класи: географічна, демографічна, психографічна сегментація тасегментація за рівнем доходу. У свою чергу класи критеріїв включають конкретнікритерії.

Російськийпрограмний пакет «КОБРА» (комплекс оброблення анкет). Цей програмнийпродукт орієнтований, насамперед, на введення інформації з анкет і стандартнібазові процедури аналізу даних. У разі використання складніших методів створеніфайли даних конвертуються у формат пакета SPSS.

Програма«Да-система» призначена для детермінаційного аналізу даних, отриманих зарезультатами маркетингової діяльності (опитування, оброблення оперативноїінформації, оброблення фінансових результатів діяльності фірми і т. п.).Система дає змогу виявити наявність і логічну сутність закономірностей, якіможуть бути визначені на основі даних статистичного масиву.

Останнім часом дляоброблення даних опитувань все ширше використовуються статистичні пакети: SAS(найбільш досконалий), «Statistic», SPSS.

ПакетSAS орієнтований в основному на створення та впровадження комплекснихінтегрованих систем доставки інформації і підтримання прийняття рішень на рівніпідприємств. Статистичні методи є лише складовою пакета.

ПрограмаSPSS («Statistikal Package for the Social Sciences») створювалася, навідміну від SAS, з орієнтацією на оброблення результатів статистичнихспостережень, якими, зокрема, є маркетингові дослідження з використанням анкет.Цей пакет містить практично будь-яку необхідну статистичну процедуру— відбазових, пов’язаних із вивченням одномірних і двомірних розподілів, доскладніших — факторного, регресійного і кластерного аналізу. Крім того, з йогодопомогою можна створювати наочні та інформативні звіти — з використаннямрізноманітних графічних і табличних форм. Дослідницькі задачі — від уведеннявихідних даних з анкет до одержання звіту про результати аналізу— виконуються вєдиному режимі.

Моделюваннястану ринку

Моделюваннястану ринку — новий напрям створення програмних продуктів для маркетингу.

Особливий інтересстановлять програмні продукти, які описують динамічну ринкову модель, тобтосистему оцінювання якісних і кількісних параметрів ринку в їх взаємозв’язку.Такі моделі включають низку параметрів, які зв’язують окремі складові ринку вєдину схему аналізу, а також мають кілька підпорядкованих змінних, що описуютьчасовий ряд. Комп’ютеризація таких моделей вкрай складна, й оскільки вони маютьімітувати розвиток ринкової ситуації і демонструвати динаміку домінуючихфакторів ринку, питання про вибір самої моделі та взаємопов’язаних показників єдуже важливим. Наприклад, компанія Sawtooth Software, Inc (одна з історичноперших компаній у світі з розроблення спеціалізованого маркетинговогопрограмного забезпечення) взагалі відмовляється від побудови універсальнихмоделей, а у своєму програмному забезпеченні пропонує лише набірвисокопрофесійного обслуговуючого програмного забезпечення: окремі модулі«SERVQUAL» аналізу, SWOT аналізу і т.п., тобто програмне забезпечення, в основуякого покладено лише методично вивірені модулі.

Отже,щодо створення програмного забезпечення на сьогодні існує два підходи:створення програм у вигляді маркетингового інструментарію окремих методіваналізу або програм, які моделюють ринкову ситуацію за одним чи кількомасполученими параметрами.

Підтримкаприйняття рішень щодо окремих маркетингових заходів

Системипідтримання прийняття рішень (СППР) являють собою системи, розроблені дляпідтримки прийняття управлінських рішень у складних і слабкоструктурованихситуаціях. СППР знаходять широке застосування в різних галузях економіки, деякіз них успішно використовуються у маркетинговій діяльності. Системи включаютьбазу моделей, яка може складатися зі статистичних моделей, моделей імітаційногомоделювання, генетичних алгоритмів, моделей аналізу дерев рішень та ін.

Програмнийпродукт PrimeDecisions — аналітичний інструментальний засіб підтримкиприйняття управлінських рішень, розроблений в Університеті технології(Гельсінкі). Він побудований з використанням моделі аналізу дерева рішень.Одним з можливих напрямів застосування програми PrimeDecisions у маркетинговійдіяльності є аналіз конкурентоспроможності товарів, продукції, послуг.

4.Використання програм з маркетинговою складовою в управлінні маркетингом

До цього класу програмналежать програми бізнес-планування, фінансово-аналітичні програми,бухгалтерські програми, програми для автоматизації менеджменту. Такими єпрограми: Project Expert, «ФРАНТ», DeloPro, «Офіс 2000», «Торгівля та склад(«1С»), «Менеджмент і маркетинг» («Парус») та ін.

Програма«Project Expert»комп’ютерна система, призначена для створенняфінансової моделі нового або існуючого підприємства незалежно від йогогалузевої належності та масштабів. Основні характеристики програми: тривалістьпроекту — до 30 років; максимальна кількість стадій проекту — 400, номенклатурапродуктів (послуг) — 100 одиниць в одному проекті з можливістю розширенняноменклатури до 400 найменувань.

Усистемі створено динамічну імітаційну модель грошових потоків, яка дає змогувиконувати розрахунки з кроком в 1 місяць і з урахуванням часових факторів, якізмінюються у днях.

Вартонаголосити, що всі дані про надходження і виплати вводяться у поточних цінах ізподальшою автоматичною щомісячною корекцією у процесі розрахунків відповідно допрогнозу показників.

ProjectExpert дає можливість:

¾        розробити детальний фінансовий план і визначити потребу в коштахна перспективу;

¾        визначити схему фінансування підприємства, оцінити можливість таефективність залучення коштів із різноманітних джерел;

¾        розробити план розвитку підприємства або реалізації інвестиційногопроекту, визначити найефективнішу стратегію маркетингу, а також стратегіювиробництва, що забезпечує раціональне використання матеріальних, людських іфінансових ресурсів;

¾        проімітувати різноманітні сценарії розвитку підприємства, варіюючизначення факторів, які можуть вплинути на його фінансові результати;

¾        сформувати стандартні фінансові документи, розрахуватинайпоширеніші фінансові показники, провести аналіз ефективності поточної іперспективної діяльності підприємства;

¾        підготувати та оформити бізнес-план інвестиційного проекту, щоцілком відповідає міжнародним вимогам, українською, російською та декількомаєвропейськими мовами.

Програма«DeloPro» автоматизує виконання таких операцій:

¾        ведення обліку закупівлі товарів та історії сплати по них;

¾        ведення обліку продажу товарів, відвантаження та повернення;

¾        формування комерційних пропозицій, рахунків, актів, документів звідвантаження та податкових;

¾        виконання операцій з передання та приймання товарів на консигнацію;

¾        підготовки актів передання, приймання та повернення товарів;

¾        проведення резервування, ведення обліку товарів на складі;

¾        формування статистичної звітності про рух товарів, грошей ідокументів за будь-який період часу, у розрізі організацій, товарів,відповідальних працівників.

ОФІС2000— система автоматизації офісної діяльності являє собоютоварно-фінансову обліково-аналітичну інформаційну систему, призначену длякомплексної автоматизації фінансового та управлінського обліку, діловодства,менеджменту та аналізу господарської діяльності.

Програмаавтоматизує виконання таких операцій:

¾        ведення обліку накладних;

¾        фіксування та проведення сплати по конкретних операціях, товарахабо послугах;

¾        облік роботи з торговими агентами;

¾        відслідкування стану товарів, їх резервування, коригування ціни,проведення переоцінювання;

¾        облік повернення товарів;

¾        облік партнерів і даних щодо них;

¾        складання звітності.

Система охоплює вісіммодулів: «Товари» («Робота»); «Фінанси»; «Документи»; «Партнери» («Маркетинг»);«Звіти»; «Склад»; «Бухгалтерія»; «Персонал». Кожний модуль призначений для автоматизаціїпевної функції або виду управлінської (офісної) діяльності.

Модуль«Товари»дає змогу:

¾        виконувати роботу зі списком рахунків на закупівлю та продаж товарів,наданих або виставлених партнерами;

¾        уводити інформацію про нові рахунки, відслідковувати терміни їхоплати, а також самі оплати (повні чи часткові);

¾        відслідковувати надходження товарів (повне чи часткове) законкретними рахунками з оформленням відповідних накладних. У цьому модуліведеться робота зі списком усіх накладних (як прибуткових, так і видаткових),які можуть бути пов’язані з раніше оформленими рахунками. Крім того, у модуліобліковуються операції відвантаження та приймання товарів на реалізацію,оформлення договорів поставки.

Програма дає змогуавтоматично формувати і виставляти партнеру рахунки на оплату фактичновідвантаженого товару, відслідковувати терміни оплати й самі оплати,взаєморозрахунки з конкретним партнером, а також повернення від нього товару.

Умодулі «Фінанси» виконуються операції з обліку руху коштів та коштівзалишків по банку і по касі.

Умодулі «Маркетинг» фіксується інформація про нових партнерів: назви,адреси, телефони та інші параметри і здійснюється швидкий пошук даних пропартнерів за певними критеріями.

Модуль «Документи»дає змогу створювати і слідкувати за документообігом різноманітних документівна підприємстві (угоди, контракти, накази тощо) — ким і коли вони створені,коли внесено зміни, хто несе відповідальність.

Модуль«Склад» призначений для роботи з картками аналітичного обліку товарів,їх перегляду і друкування. Дає змогу відслідкувати рух будь-якого товару,список товарів, запас яких менший за встановлену мінімальну норму, а такожпереглянути список зарезервованих товарів (за даними пред’явлених й сплаченихрахунків) і, за потреби, відмінити резервування окремих позицій.

Програма«Менеджмент і маркетинг» належить до класу CRM (Customer RelationshipsManagement) систем — тобто систем керування взаємовідносинами з клієнтами.Програма орієнтована на компанії, що займаються продажем товарів і наданнямрізного роду послуг, сервісним обслуговуванням клієнтів, і може бутивикористана всіма службами таких компаній — від департаменту продажу імаркетингу до відділів обслуговування клієнтів і сервісних центрів.

Системадає змогу:

¾        відслідковувати історію розвитку взаємовідносин із замовниками;

¾        координувати зв’язки з клієнтами;

¾        централізовано керувати продажем і клієнт-орієнтованиммаркетингом;

¾        автоматизувати керування бізнес-процесами організації;

¾        вести облік робочого часу співробітників;

¾        розробляти графік роботи;

¾        інтегруватися з електронно-пропускною системою.

Вона вирішує задачі:

·          збирання та оброблення інформації про контрагентів (клієнтів,потенційних клієнтів, партнерів, конкурентів та ін.);

·          автоматизації роботи менеджерів;

·          контролю та аналізу роботи менеджерів зі збуту та обслуговуванняклієнтів, аналізу результативності діяльності компанії;

·          збирання і оброблення інформації для ведення маркетинговоїдіяльності компанії.

Клієнтськабаза у програмі ведеться у таких розрізах: реквізити клієнта (найменування,адреса, трансфер, телефон, факс, е-mail, www, банківські та інші реквізити);контактні особи, організації та їх реквізити; види діяльності, етапи і напрямивзаємодії тощо.

Усфері маркетингової діяльності програма автоматизує:

¾        облік різних маркетингових заходів (акції, семінари, участь увиставках, презентаціях тощо). При цьому щодо кожного заходу відслідковуєтьсяінформація про учасників заходу, використовувані матеріали, надаєтьсяможливість вести відповідний облік витрат і доходів;

¾        проведення аналізу зворотної реакції на використання того чиіншого рекламного носія, проведення маркетингового заходу. Програма дає змогувідслідковувати найефективніші маркетингові заходи (наприклад, виявлятирекламні носії, що справляють на цільову аудиторію найбільше враження). Цездійснюється шляхом фіксації у картках вхідних звертань з боку потенційнихклієнтів джерела одержання інформації про компанію і дає змогу визначитинайвигідніші способи залучення клієнтів;

¾        оцінювання результативності проведення цінових та іміджевих акцій.Програма уможливлює проведення аналізу змін обсягів продажу у розрізі товарів іпослуг на періоди проведення різних маркетингових акцій та визначення ефектувід їх здійснення;

¾        сегментацію споживачів, яке виконується шляхом створення вибіркиспоживачів за визначеними критеріями. У результаті проведення сегментаціїстворюються групи контрагентів, для яких розробляються спеціалізованіпропозиції виходячи з обсягів продажу цій групі, витрат на її обслуговування йвиробництво для неї товарів і послуг;

¾        аналіз причин відмов від придбання товарів і послуг, причинрозриву співробітництва. Періодичне проведення подібного аналізу допоможеправильніше будувати збутову політику шляхом своєчасного виявлення негативнихтенденцій та оперативного реагування;

¾        аналіз якості товарів і послуг. Програма дає змогу в розділі«Журнал обліку рекламацій» фіксувати рекламації щодо якості виготовленоїпродукції, реалізованих товарів і наданих послуг. Облік та аналіз подібноїінформації уможливлює забезпечення оперативного реагування на скарги клієнтів,одержання точної інформації про якість продаваних товарів і наданих послуг і,отже, забезпечувати належний рівень обслуговування клієнтів.

Програма«ФРАНТ»це інструмент аналізу фінансово-господарської діяльностіпідприємства, відображеної у звітності. Крім цього, система виконуєоцінювання потенціалу організації чи підприємства на майбутнє, порівняльнийаналіз партнерів, що ґрунтується на даних зовнішньої звітності.

Системамає таку структуру:

·          зовнішня звітність (звітність фірми, розрахунки по податках);

·          комплексний аналіз (структура майна, платоспроможність, фінансовастабільність, ділова активність);

·          загальна звітність (агрегований баланс, консолідований баланс,баланс за правилами GAAP);

·          />спеціальний аналіз(аналіз потенційного партнера, вибір банку, аналіз інвестиційної привабливості,аналіз імовірного банкрутства).


Практичначастина

 

1.   Обробка анкетних даних звикористанням SPSS

 

1.1.    Матеріали, необхідні дляпроведення статистичного аналізу

Першимкроком при підготовці до проведення статистичного аналізу даних у маркетинговихдослідженнях є підбір вихідних матеріалів, у яких утримуються основні параметрипроведеного дослідження. Звичайно ці матеріали містять у собі такі документи.

1.   Технічне завдання надослідження (ТЗ) – дослідження на тему: «Рівень якості медичних послуг».

2.   Структура аналітичного звітуза результатами дослідження.

3.   Анкета для опитування.

Анкета

1.        Як Ви вважаєте, чи актуальна в наш час, проблема низького рівнямедичного обслуговування

а)Так б) Ні в) Незнаю

2.        Як часто Ви звертаєтесь до лікарів

а)                    Один раз в місяць

б)                    Один раз в півроку

в)                    Один раз в рік

г)                     Рідше, ніж один раз в рік

д)                    По мірі необхідності

3. ДляВас рівень медичного обслуговування є важливим фактором при виборі медичноїустанови

а)Так б) Ні

4. ЯкВи вважаєте, рівень медичних послуг прямо залежить від вартості отриманоїлікарем оплати (подарунку)

а)Так б) Ні

5.Що, на Вашу думку, необхідно змінити, щоб покращити якість медичних послуг

а)  Покращити матеріально-технічну базу медичних закладів

б)  Покращити ставлення медичного персоналу до пацієнтів

в)  Підвищити кваліфікаційний рівень медичних закладів

г)   Можливість швидше отримати результати аналізу

6.Ваша стать

а)  Жіноча

б)  Чоловіча

7.Ваш вік

а)  45 – 50 років

б)  50 – 55 років

в)  55 – 60 років

г)   Більше 60 років

1.2.    Загальні параметри вибірки

Визначеннязагальних параметрів вибірки здійснюється після завершення польових робіт (колизібрані всі анкети).

Кількістьреспондентів склала 30 осіб.

Рівеньдовіри до результатів опитування складає 95% — найбільш релевантний стосовномаркетингових досліджень.

1.3.    Складання схеми кодуванняанкети

Схемакодування анкети являє собою таблицю відповідності питань і варіантів відповідіанкети внутрішньому представленню змінних у базі даних SPSS. Таблиця кодуваннярозміщена у Додатках (File Information).

Типипитань, які використовувались у анкеті:

-      закриті питання, у якихреспондент може вказати тільки 1 варіант відповіді (одноваріантні);

-      закриті питання, у якихреспондент може дати кілька варіантів відповіді (багатоваріантні).

1.4.    Введення даних у комп’ютер ікодування змінних

Існує3 основних способи формування бази даних у форматі SPSS:

1)   імпорт бази даних з іншихпрограмних джерел.

2)   введення даних безпосередньов SPSS за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

3)   ручне введення даних у SPSS.

Вданому випадку ми імпортували базу даних з Microsoft Excel (вигляд таблиці, щоімпортувалася на рис. 2.1.).

Основнеробоче вікно SPSS містить спеціальні вкладки для переміщення між видом файлуданих (Data View) і таблиці змінних (Variable View). Кодування зміннихздійснюється на вкладці Variable View. Загальний вигляд вікна показаний нарис.1.1.

/>

Рис.1.1 – Вікно SPSS Data Editor, вкладка Variable View

ПолеMeasure є для SPSS єдиною можливістю визначити шкали наявних змінних:номінальна (Nominal), порядкова (Ordinal), інтервальна (Scale).

Нарис. 1.2. представлена кінцева таблиця кодування змінних.


/>

Рис.1.2. – Таблиця закодованих змінних у SPSS

1.5.    Модифікація і відбір даних

Етапмодифікації і відбору даних поєднує цілий ряд процедур, використовуваних дляманіпуляції з наявними даними: умовний відбір даних, формування випадковоївибірки, сортування даних, перекодування змінних, обчислення нових змінних іт.д.

Відбіранкет за умовою виконується за допомогою меню Data →Select Cases.

Унашій роботі ми вибрали всі анкети, отримані від респондентів, які вважають, щов наш час існує проблема низького рівня медичного обслуговування (q1=1). Заумову ми вибрали стать респондентів (q6=1). Загальний вигляд вкладок післяфільтрування анкет представлено на рис. 1.3. та 1.4


/>

Рис.1.3. – Фільтрування анкет за частотою паління серед молоді вкладка, Data View

/>

Рис1.4. – Фільтрування анкет за частотою паління серед молоді, вкладка VariableView

1.6.    Перекодування змінних

Перекодуваннязмінних служить для трансформації значень змінних зі створенням або безстворення нових змінних, а також для автоматичного кодування текстових зміннихдля перетворення їх до числового вигляду.

Перекодуванняусередині однієї змінної здійснюється за допомогою меню Transform →Recode → Into Same Variables.

Ми невикористовували в даній роботі, бо вже заздалегідь виставили потрібні нампараметри кодування.

1.7.    Підрахунок значень змінних

У насє відповіді респондентів на багатоваріантне питання «Що, на Вашу думку,нелбхідно змінити, щоб покращити якість медичних послуг?» з чотирма варіантамивідповіді.

Урезультаті роботи описуваної процедури ми одержимо нову змінну q100, у якій длякожного респондента у вибірці буде відбиватися кількість факторів покращенняякості медичних послуг.

Підрахунокзначень змінних виконується за допомогою меню Transform → Count.

Загальнийвигляд таблиць в SPSS з результатами підрахунку значень змінних представлено нарис. 1.5 та рис. 1.6.

/>

Рис.1.5. – Результат підрахунку значень змінних, вкладка Data View

/>

Рис1.6. – Результат підрахунку значень змінних, вкладка Variable View


1.8.    Лінійні розподіли дляодноваріантних питань

Одноваріантніпитання є основним ресурсом аналізу за допомогою SPSS. Практично усі функції,реалізовані в одному програмному пакеті, призначені для роботи тільки зодноваріантними змінними.

Розглянемолінійний розподіл респондентів за швидкістю відмови від паління. У файлі данихнашого прикладу є одноваріантні запитання, одне з яких «Як часто Ви звертаєтесядо лікарів?», з п`ятьма варіантами відповіді.

Викликдіалогового вікна для побудови лінійних розподілів (частот) здійснюється задопомогою меню Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies.

Діаграмата її розшифровуючи таблиці розміщені у Додатках (Frequencies).

/>

Рис.1.7 – Таблиця Statistics

 

/>

Рис.1.8– Таблиця Як часто Ви звертаетесь до лікарів?


/>

Рис.1.9 – Діаграма Як часто Ви звертаєтесь до лікарів?

/>

Рис.1.10– Вікно Chart Editor

 

2.        Обробка анкетних даних іззастосуванням MS Excel

Спершудамо наглядний приклад закодованих анкетних даних респондентів (рис. 2.1.). Цізакодовані дані потім імпортувались в SPSS.


/>

Рис.2.1. – Закодовані анкетні дані респондентів в MS Excel

2.1.Сортування даних за певним стовпцем

Длясортування масиву даних з варіантами відповідей на певні питання обирають менюДанные → Сортировка…

Мисортували дані за частотою звернень до лікарів (q2) за підвищенням (рис. 2.2.).

/>

Рис.2.2. – Сортування даних за частотою паління (q2)


2.2.    Виділення кольором рядків,що відрізняються за певною ознакою

Цязадача виконується за допомогою умовного форматування. Умовне форматуваннядозволяє виконувати умовне форматування комірок вибірково та автоматично,спираючись на їхній вміст. Виконується за допомогою команди Формат →Условное форматирование, але перед цим потрібно виділити комірку чи діапазон.

Умовидля умовного форматування є 2:

-      значення – для простих умов;

-      формула – для більшскладних, що групуються на формулах

Миздійснювали умовне форматування по значенню:

-      актуальність проблеминизького рівня медичного обслуговування (равно 1)

-      вибирали всіх опитаних зачоловічою статтю.

/>

Рис.2.3. – Результат застосування умовного форматування

2.3.    Виконання розподілуреспондентів на групи та підрахування чисельності груп

Розподілреспондентів на групи за певною ознакою можна виконати за допомогою умовногоформатування (для кожної з груп дані виділяються кольором). Розрахунок чисельностікожної з груп можна провести з використанням функції СЧЕТЕСЛИ, яка підраховуєкількість комірок всередині діапазону, що задовольняють певну умову.

Миздійснювали розрахунок чисельності за статтю, спочатку за чоловіками, потім зажінками. Наглядно це представлено на рис. 2.4

/>

Рис.2.4. – Підрахунок чисельності групи

Такимчином, можна зробити висновок, що всі необхідні операції з обробки даних(анкети) працюючи з різними програмами.


Висновок

Сучаснідосягнення у сфері інформаційних технологій справили величезний вплив настворення інформаційних систем. Функціонування багатьох типів ІС було бнеможливе без тієї швидкості і точності оброблення та надання даних, якізабезпечуються використанням таких технологій. Проте роль новітніхінформаційних технологій не обмежується лише поліпшенням відповідних технічниххарактеристик інформаційних систем.

Вонизабезпечують різке зниження трудомісткості та скорочення термінів створення івпровадження ІС. При цьому слід наголосити, що за використання сучаснихтехнологій інформаційна система маркетингу (ІСМ) не може існувати відокремленовід загальної інформаційної системи організації. Вона є її складовою, яказначною мірою використовує те саме обладнання і те саме програмне забезпечення,тобто ті самі технологічні засоби оброблення інформації. Але для ефективного їхвикористання необхідно враховувати характерні особливості маркетингової інформаціїта методів і процедур її збирання, оброблення, аналізу і надання, що висуваєдодаткові вимоги до професійної підготовки спеціалістів.

Головнаперевага нових інформаційних технологій у разі їх упровадження у процеспланування та управління маркетингом полягає у тому, що вони дають змогупроводити аналіз та обґрунтування варіантів рішень на підставі врахуваннязначно більших відомостей про ринок, регіон, кон’юнктуру, фірму, економіку,трудові та матеріальні ресурси. А це уможливлює впровадження якісно інших форммаркетингової діяльності. Характерним прикладом впливу нових інформаційнихтехнологій на вдосконалення методів маркетингу є розширення сфери використанняінтерактивного маркетингу, розвиток якого йде у напрямі все ширшоговикористання персоналізованих комунікаційних засобів, завдяки чомузабезпечується більша ефективність зв’язків фірми з ринком.


Списоквикористаної літератури

1. Береза А.М. Основистворення інформаційних систем: Навч. посібник.— 2-е вид., перероб. і доп.— К.:КНЕУ, 2001.— 241 с.

2. Галузинський Г.П.,Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник.—К.: КНЕУ, 1998.— 224 с.

3. Гаркавенко С.С.Маркетинг: Підручник.— К.: Лібра, 2002.— 712с.

4. Методичні вказівки до виконання практичних завдань іконтрольних робіт з курсу «Компютерні інформаційні технології маркетингу» /укладачі: О.М. Олефіренко, О.О.Карпіщенко, — Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 41с

5. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційнісистеми і технології в маркетингу: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп.— К.: КНЕУ, 2003. — 352 с.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу