Реферат: Інформаційні системи в маркетингу

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівськийдержавний інститут новітніх технологій і управління ім. В. Чорновола

 

 

 

Кафедрамаркетингу


М.І. Бублик

 

ІНФОРМАЦІЙНІСИСТЕМИ В МАРКЕТИНГУ

Конспектлекцій

Львів2007


УДК 614.11

Бублик М. І. Інформаційнісистеми в маркетингу. Конспект лекцій. –

Львів: В-во ЛДІНТУ,2007.-162с.

Автор:

кандидат фізико –математичних наук, доцент кафедри маркетингу

М. І. Бублик

Затверджено назасіданні експертної ради кафедри маркетингу Львівського державного інститутуновітніх технологій і управління

ім. В. Чорновола (протокол №__ від __вересня 2007р.)

Затверджено додруку на засіданні кафедри маркетингу Львівського державного інституту новітніхтехнологій та управління ім. В. Чорновола (протокол № __ від __ вересня 2007р.)

Рекомендованонауково-методичною радою Львівського державного інституту новітніх технологій іуправління ім. В. Чорновола, як навчальне видання, протокол № __ від __ вересня2007р.

Рецензенти:

кандидаттехнічних наук, доцент кафедри маркетингу ЛДІНТУ

О. М. Бєлуха кандидатекономічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів ЛРІДУ НАДУ при ПУ З.В.Клєпікова

Відповідальний завипуск:

докторекономічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингуІ. М. Комарницький

© М. І. Бублик

 

еще рефераты
Еще работы по маркетингу