Реферат: Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

Міністерствоосвіти і науки Україні

Одеськийнаціональний політехнічний університет

Гуманітарнийфакультет

Кафедрадокументознавства та інформаційної діяльності

 

Курсоваробота

здисципліни «Теорія та практика реклами»

Впливдевіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

 

 

 Виконала:

студентка групи ІК-053

денної форми навчання

    Сорокіна М.В.

 Науковий керівник:

  доц. каф. ДІД

Грушевська Ю.А.

Одеса2009


ЗМІСТ

 

Вступ

1. Визначення поняття, виявлення причин виникнення івикористання девіантної реклами

1.1 Етапи розвитку реклами. Поняття девіантної реклами

1.2 Визначення девіантної поведінки.Цілі її використання в рекламі

1.3 Теорія ризику гедонізму

1.4 Наслідки впливу девіантної реклами

2. Використання девіацій у соціальній рекламі: за і проти

3. Класифікація каналів поширення девіантної реклами (приклади)

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

 

Актуальністьвибраної теми очевидна: реклама не стоїть на місці, а чітко і ясно, якдзеркало, відображає всі зміни в культурній, політичній, економічній ісоціальній сферах життєдіяльності.

На даному етапі розвиткусуспільства ми може спостерігати розвиток нової форми реклами – девіантної, де навмисно використовуютьсярізного роду спотворення, порушення, які спричиняють ряд негативних наслідків,а саме: отуплення нації, якою можна легко управляти у власних інтересах.

Провідним науковим діячему даній галузі є Проніна ОленаЄвгеніївна: доцент, доктор філологічних наук, кандидат психологічних наук.

Мета даної роботи полягаєу вивченні і аналізі, такого явища в сучасних ЗМІ як девіантна реклама і їїнаслідків.

Об'єктом дослідження єдевіантна реклама, а предметом – визначення девіантної поведінки, вивченнярізних теорій, що обгрунтовують появу такого феномену в рекламі, аналізможливих негативних і позитивних наслідків від використання такої реклами.

У ході вивчення даної теми булипоставлені наступні завдання:

— визначення поняття,виявлення причин виникнення і використання девіантної реклами;

— визначити позитивні інегативні сторони використання девіацій в соціальній рекламі;

— класифікаціяканалів поширення девіантної реклами.

Для реалізаціїпоставлених цілей і завдань були вибрані такі методи як аналіз і синтез різноїлітератури, спостереження загальних тенденцій в ситуації, що склалася, на даниймомент.


1. ВИЗНАЧЕННЯПОНЯТТЯ, ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЕВІАНТНОЙЙ РЕКЛАМИ

 

1.1 Етапи розвитку реклами. Поняттядевіантної реклами

 

На сьогоднішній деньнемає єдиного чіткого визначення реклами. Це пов'язано з швидкими темпамирозвитку суспільства і реклами, у тому числі, яка як дзеркало відображає потреби даного суспільства. Але мидобре знаємо з чого складаєтьсяреклама: з маркетингу, який забезпечує головну мету реклами, – здобуттяприбутку за рахунок продажу якого-небудь товару або послуги, і психології, задопомогою якої робиться вплив різноїміри на підсвідомість потенційних споживачів. Поєднання цих двох чинників і забезпечує ефективність реклами.

До нас реклама прийшла напочатку 90-х років. І якщо проаналізувати її розвиток, то можна виділити 3етапи:

1) реклама апелювала дотрадиційних цінностей повсякденного життя: вірність, кохання, надійність,довіра, турбота, братська дружба, патріотизм, потреба в самореалізації (рекламаМММ), в той час, як ЗМІ пропагували «чорнуху» і «порнуху»;

2) на перший план у рекламі виходить потреба у владі,стали стверджуватися цінності домінування,необмеженої влади, з одного боку, і хитрої послужливості, з іншого боку (банк «Імперіал», м'ятні пластинки «Рондо»,батончик «Мілки-Вей»); за законом спрощення, звернення до первинних переживань,прагнення до влади трансформувалося в мотив заздрості-помсти, особливо заситуації, коли соціальна нерівність достатня великий і матеріальні благадоступні далеко не кожному (печиво «Твікс»);

3) лейтмотивом рекламистає «неправильна» (негожа,спонтанно-егоїстична, безвідповідальна, орієнтована на задоволення безпосередніх бажань задля збиткуоточуючих) поведінка персонажів [3; 43-44].

Така реклама називаєтьсядевіантною, тобто такою, дедемонструються відхилення, анормальні форми поведінки. Вона спричиняє за собою,формує девіантну поведінку. Поняття девіантної реклами склалося недавно. Цеобумовлено сучасними особливостями нашого світу: він став динамічнішим,жорстокішим і агресивнішим.

Цей термін ввела внаукову практику Проніна Олена Євгеніївна, доцент, доктор філологічних наук,кандидат психологічних наук, в статті «Девіантна реклама», опублікованій у Віснику Московського університету.У такому виді реклами відбувається підміна цінностей і понять: жорстокість якупевненість, самопопустительство як вірність собі, грубість характеру як свобода, ворожість якконкурентоспроможність, безцеремонність як сміливість, егоїстичність якприродність і так далі [3; 52].

 

1.2 Визначеннядевіантної поведінки. Цілі їївикористання в рекламі

Девіантна поведінка —здійснення вчинків, які суперечать нормам соціальної поведінки в тому або іншому співтоваристві. Доосновних видів девіантної поведінки відносяться перш за все злочинність,алкоголізм і наркоманія, а також самогубства, проституція. Вірогідністьдевіацій поведінки істотно зростає при ослабінні нормативного контролю, щовідбувається на рівні соціуму. Перш за все виникає тоді, коли цінності, щосуспільно приймаються і задаються, не можуть бути досягнуті деякою частиноюцього суспільства. До такої поведінки схильні люди, соціалізація яких проходилав умовах заохочення або ігнорування окремих елементів девіантної поведінки(насильство, аморальність) [8].

Логічно передбачити, щонормальне, тверезомисляче суспільство уникатиме зайвої демонстрації, нагадування про таку форму поведінки. Алевиходячи з глобалістського проекту західної цивілізації ми можемо спостерігатиабсолютно протилежну картину. Глобалізм вважає, що ресурси планети обмежені, а людей надто багато. Тому їхнеобхідно «скоротити», по можливості, не удаючись до відвертого насильства [2].Адже здійснюючи геноцид всього людства необхідно зберігати обличчя дійснихдобродійників, що піклувалися про демократію і гуманізм. Саме тут стає в нагоді реклама девіацій.

Особа, що відбулася, звищою освітою, професійними досягненнями, орієнтована на моральні високіцінності і ідеали, не піддасться такій пропаганді, не зрадить своїм принципам.Але як же тоді пояснити той факт, що більшість наркоманів – це діти з багатих іблагополучних сімей, а алкоголіками частенько стають люди з вищою освітою?

У цьому і полягає силареклами і інших засобів масової інформації: не важливо ким ти був учора, сьогодні ми з тебе зробимо «потрібного» нам, «зручну» для нас «істоту», якою легко управляти і маніпулювати.

Під такукатегорію людей підпадаю діти і підлітки з їх слабкою, нестійкою психікою. І в результаті ми отримуємо обдуренумолодь, частина якої піде по кривій доріжці, і їх можна буде посадити ув'язницю [2], відправити до армії, зробити на них революцію. Реклама спиртних іенергетичних напоїв, тютюнових виробів, сексуально-еротичні стосунків з їїзавидною частотою появи перед очима потенційних споживачів практично зомбує наїх придбання, а якщо з'єднати рекламний чинник з бажанням дитини скоріше стати дорослим, то рекламастає двигуном не лише торгівлі, але і розкладаючим засобом несталої дитячоїпсихіки [6].

Інша частина населеннямогла б спокійно жити, виховувати дітей. Але оскільки дітородіння наглобалістському світі слід обмежувати, статеві збочення зводяться в ранг нормиі всіляко вихваляються, аби «основний інстинкт» задовольнявся без «небажаної»вагітності. Ну а третя група людей звикла сидіти з відкритим ротом передекраном і сліпо довірятиме телеавторитетам. Такими людьми, природно, дуже легкоуправляти.

Для глобалістськогопроекту поважно сформувати у молоді і комплекс невдах. Інакше кому збуватинаркотики, алкоголь, сигарети. Невдаха невдоволений життям, схильний впадати вдепресію. А йому послужливо підсовують «ліки»: наркотики, випивку, секс і такдалі. І дійсно, вони дозволяють на якийсь час здригнутися. Правда, потімдепресія накотить з новою силою, але можна буде прийняти нову дозу – і зновустрепенутися [2].

З вище сказаноговидно, що мета використання девіацій в рекламі, як одного з сучасних потужнихзасобів впливу на свідомість молоді, — це формування у дітей і підлітківрізного роду комплексів, які сприяють нав'язуванню зручних для глобалістів формповедінки і мислення.

 

1.3 Теорія ризикугедонізму

Виходячи зісказаного, виникає питання: чому молодь приваблює смерть,насильство, груба поведінка?

Доктор психологічнихнаук, професор Л.Н. Матвєєва з МГУ проводила такий дослід: молодим людям при перегляді різних фільмів давали в рукидатчики з проханням в особливо цікаві моменти натискувати на кнопку. Результатуразив. Глядачам було однаковоцікаво дивитися і на щось прекрасне, і на щось жахливе. Скажімо, на героя, що переміг, який забрався на високу скелю імилується прекрасною панорамою. І на видовище кривавої страти. І те, і інше лоскотало нерви.

Коли така стимуляція стаєзвичною, людина не може без неї обходитися. Життя без гострих відчуттівздається їй прісним. А з іншого боку, вона тепер сприймає лише таку жорстку стимуляцію, будучи нездібною розібратися в тонших відчуттях. Томустимулювання жорсткими стимул-реакціями сексу, насильства, відрази або садизмустає для неї нормою. Все інше вже за порогом її сприйняття [2].

Це пояснює теорія ризику гедонізму, де аналізується прагнення отримувати задоволення від гострихвідчуттів. Сам по собі феномен відомий давно. Як вишукано висловився О.С.Пушкін: «Все, все, що загибеллю загрожує, для серцясмертного таїть непояснені насолоди».

Вивчаючи феномениповедінки гедонізму в сучасній масовій і молодіжній культурі, куди можнавіднести і рекламу, психологи і терапевти прийшли до виводу, що існують двіосновні форми ризику: це, по-перше, загроза життю, фізичній цілісностіорганізму і, по-друге, загроза самооцінці, особистій цілісності. Чергуваннямаксимальної напруги і радості позбавлення породжує надсильні емоції, які,строго кажучи, безумовно рефлекторні і володіють здатністю пригнічувати всіінші відчуття і види діяльності. Психологічні дослідження показують, що отримати «гострівідчуття» можна не лише в реальному житті, ризикуючи особисто, беручи участь у такій ситуації, але і навіть спостерігаючи за тим, якпіддаються небезпеці або гинуть інші, сидячи перед своїм екраном.

Є підстави вважати, щопрагнення ЗМІ і реклами зокрема до показу усе більш відвертих і страхітливихсцен насильства, жорстокості, мук і горя – ескалація жорстокості, що констатуєтьсядослідниками, в масовій комунікації – є спробою експлуатації безумовнорефлекторних механізмів ризикугедонізму. Небезпечне, страхітливе, екстраординарне завжди привертає увагулюдини, як би вона сама не ставилася до предмету зображення,достовірності джерела повідомлення, естетичним і етичним достоїнствамзображення і так далі. Є лише однеобмеження у використанні механізму ризику гедонізму: швидке притуплювання чутливості, підвищення толерантності донадсильних дій аж до бездушності. Тому спостерігається постійний дрейф до усебільш сильних і безпосередньо діючих подразників таких як секс, насильство,смерть, приниження особистості[3; 48-49].

Відомий соціолог іпубліцист Сергій Кара-Мурза вважає, що воснові даної проблеми лежить фрейдистська теорія. Згідно з нею в підсвідомості людини існують руйнівні комплексиТанатоса і Ероса, пов'язані з прагненням до насильства і сексу. Вони пригніченікультурою. Фахівці з реклами, прибічники фрейдизму, вважають, що видовищесмерті збуджує інтерес і увагу глядачів. Якщо давити на ці комплекси,знімається психологічний захист, людина легко сприймає всяку інформацію.Маніпуляція образом смерті руйнує культуру. Тому на видовища, пов'язані з насильствомі сексом, в будь-якому суспільстві, навіть у дикунів, завжди накладалося табу.Мистецтво їх передає умовно. У того ж Шекспіра гори трупів в трагедіях. Алевони не спричиняють руйнівної дії, оскільки піднесенів умовній, високохудожній формі. Режисер, який хоче слідувати Шекспірові, небуде натуралізувати вбивство.

Людина відрізняється відтварини тим, що у неї з'явиласяморальність. З її допомогою вона пригнічує багато проявів своїхінстинктів. Є речі, які можна показувати на людях, лише обмеживши рамкамипевного ритуалу. Наприклад, похорони. Коли реклама показує небіжчика поза цимиритуалами, це руйнівне видовище. А людина з підірваною мораллю легко керована.

Здійснюють це люди звисокою, академічною культурою, які виконують певні соціальні, політичні,культурні програми формування підлітків, дітей, взагалі людини — формування впевному культурному типові. Реклама як і будь-яке виробництво, виконуєзамовлення [7].

 

1.4 Наслідки впливудевіантноїреклами

Аби описати механізм діїдевіантної реклами можна навести наступний приклад: 10 років потому американцібомбили Сербію збідненим ураном, який раслагаєтся мільйонами років. Ця радіаціязгубно відіб'ється не лише на тих жителях, які були свідками даної агресії, алеі на тих, хто ще не народився.

Девіантна реклама маєтакий же принцип. Вона «калічить», спотворює не лише тих, хто безпосередньопідпадає під її вплив, але і всіподальші покоління. Відбувається ланцюгова реакція: «отруюються, заражаються» батьки, потім їх діти, внуки і так далі.

Можна виділити дваосновні аспекти девіантної поведінки:

— індивідуальні девіації(особистий рівень): модель поведінки індивідане відповідає нормам і очікуванням усього суспільства і не є прийнятною і конформною повідношенню до якого-небудь колективу. У всі часи так звані «білі ворони»викликали побоювання і здивування, а самі у свою чергу випробовувалинерозуміння і відторгнення;

— групові девіації(масовий рівень або рівень середовища): норми життя окремої групипротиставили легітимним нормам всього останнього суспільства. Це може бути группа, що володіє своєю субкультурою, проте,її відмінність від інших громад у тому, що членитакої групи є не лише носіями даної субкультури, але і правопорушниками, абовони явно не визнають які-небудь загальноприйняті цінності. Наприклад, злочинціабо хіппі мають свої власні закони, норми поведінки, моралі, що діють в їхсередовищі. Тобто тут йдеться про масові девіації, про окрему субкультуру, щознаходиться в протистоянні нормам, прийнятим у суспільстві [4].

Підводячипідсумки, можна зазначити, що реклама як яскравий представник масової культури робить негативний впливза допомогою механізму наслідування, тобто прийняття найбільш частоспостережуваних моделей поведінки.


2. ВИКОРИСТАННЯДЕВІАЦІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ РЕКЛАМІ: ЗА І ПРОТИ

Використання девіацій врекламі може бути і корисним. Наприклад, великий твір «Преступление и наказание» геніального і всесвітньо відомогописьменника Ф.М. Достоєвського, де описується саме девіантна поведінка –вбивство староїростовщиці. Але в творіголовне не злочин, а покарання – кожен несе відповідальність за свої вчинки.

Таким чином реклама, восновному соціальна, може і повинна використовувати, демонструвати «покарання», тобто після здобуттяуявного «задоволення», будь-то наркотики, сигарети або алкоголь,кожен понесе «покарання» і ні до чого доброго це не приведе. Ось тут соціальна реклама і повиннавиявити свою виховну функцію.

Метою соціальної рекламиє зміна моделі поведінки суспільства. Але в яку сторону? Чи завжди коректновикористовуються різні образи в соціальній рекламі?

Одній з перших у рядітих, що шокують і таких, що запам'ятовуються соціальних реклам стала кампаніяУправління безпеки дорожнього руху в Ризі (CSDD,2005-2007), що попереджала пронеобхідність бути обережним на дорогах. Було передбачено три варіанти цихплакатів: для городян, сільських жителів і автомобілістів. На міських плакатахбули збережені трупи, що лежали в ряд на асфальті і накриті зверхупростирадлами. Слоган «Дивися, куди йдеш» проголошував нові правиламіської поведінки, протилежні до принципу фланірування, що забороняють бездумно і безцільногуляти, дивлячисьпо сторонах. Більш того,реклама оскаржувала презумпцію невинуватості пішохода, перевертаючи звичнуситуацію, внаслідок чого винною ставала жертва.

Плакат длясільської місцевості проголошував: «Краще бути помітним, чимпокійним», і для порівняння пропонував дві фотографії — всміхнена людиназі світловідбивачами і її труп (без світловідбивачів) на землі. Автомобілістам адресувався плакат ізспиною людини, що йде в темноті із слоганом «Бережися темнихлюдиськ».

У рамках кампанії був зроблений такожтелевізійний ролик, в якому пішохід перебігає дорогу на червоне світло. Кліпдетально показував зіткнення людини з машиною, після чого камера знімала зточки зору збитого пішохода перехожих, що обступили його, кров на руці, приїзд «швидкої»і в кінці — як тіло накривають ганчіркою. Радіоверсію супроводжував наступнийтекст: «Ти квапишся. З пішохода ти перетворився на спешехода. Тобіздається — ти квапишся жити, але, що б не змусило тебе вискочити перед машиною,тепер ти лежиш і з тебе тече кров. Приїжджає поліція і намагається встановити,хто ти. Одного дня ти читав, що цього року поховано 12 невідомих пішоходів, і дивувався: у всіх же в кишенімобільний! У твоєму випадку перше слово, яке в телефоні знаходять поліцейські,це — »мама". Спешеход, думай, куди йдеш!" [9].

Із репрезентацією покаліченого(мертвого) тіла пов'язана реклама, направлена проти насильства в сім'ї (весна2005 року): на плакатах були змальованіфрагменти тіла, зафарбовані червоноюфарбою, що нагадує кров. Так, на плакаті, що представляє дитину як жертву домашнього насильства, вчервоний колір була зафарбована дитячаніжка, жінку — спина і рука, а на плакаті, на якому змальований чоловік, фарбоюбуло покрито особу (плакат говорив про кількість самогубств в світі). Ці три плакатипредставляють сім'ю, чий образ в цій кампанії показаний як схильний донасильства і смерті [9].

Показова соціальнареклама, що закликає до сплати податків (вересень 2007 року).На плакатізмальований пацієнт на операційному столі із скальпелем в руках, готовий внаступну секунду розпороти собі живіт. «Не заплатите податки — оперуватимете себе самі», — повідомляє реклама [9].

На вітчизняному ринкутакож досить прикладів соціальної реклами сумнівного змісту. Наприклад, Асоціація зовнішньої реклами почаларозміщувати в крупних містах України соціальну рекламу, направлену на боротьбуз наркоманією, — «Без наркотиків краще!». Ця соціальна реклама має жорсткий характер. На одному зплакатів на чорному фоні розміщений білий напис «Мама, чому я помер»і символічне зображення могили, а також попередження «У наркоманів небуває здорових дітей». Плакати другого типа: білий напис «Мама, чомуя виродок?» також на чорному фоні, зображення долоньки, і згаданепопередження. Рекламісти упевнені, що така лякаюча реклама буде ефективна. Алечи впевнені ми в тому, що така реклама будеефективною, а не лише такою, що лякає? [10].

У квітні 2009 року навулицях Львова з'явилася «соціальна» реклама дивізії СС «Галичина»,щити були з написом «Українська дивізія Галичина. Вони захищалиУкраїну». Ні адміністрація, ні обласна порада не узяли на себевідповідальності за появу настільки некоректної, компрометуючої реклами. Протеексперти з реклами стверджують, що реклама проплачена міською владою Львова.

Важливо навіть не те, хто проплатив таку рекламу, а її суть, якаповністю спотворює дійсність, а значить і вабить спотворені дії, тобтодевіації. 28 квітня 1943 року «державним актом» генерал-губернатораГаличини Вехтера була створенастрілецька дивізія СС «Галичина», що складалася з числа добровольців-галичан. Згідно з розпорядженням рейхсфюрера СС Гіммлера,«галіційську дивізію»заборонялося іменувати українською. Її повна назва — 114-а добровольчапіхотна дивізія СС «Галичина». Текст присяги свідчив: «Я служутобі, Адольф Гітлер, як фюрерові і канцлерові Німецького рейху, вірністю івідвагою. Присягаюся тобі і підкорятимуся до смерті.» Дивізія СС«Галичина» відрізнилася не лише «у визвольних боях » наУкраїні, б'ючись проти радянських військ, але і брала участь в придушеннінародного повстання в Словаччині, в боротьбі з антифашистським рухом опору вСловенії і інших країнах [11].

Напрошується один лише висновок зі всього сказанного вище: соціальна реклама спрацьовує лише у тому випадку, коли вонанаправлена на благородні цілі, і засоби досягнення цих цілей людські. А оськоли політики або бізнесмени, прикриваючись «благими намірами», зацікавленілише своїми інтересами, тоді реклама набуває девіантногохарактеру.


3. КЛАСИФІКАЦІЯКАНАЛІВ ПОШИРЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ РЕКЛАМИ (ПРИКЛАДИ)

Девіантна реклама маєвелику міру впливу, оскільки поширюється всіма каналамипередачі інформації. Але найважливіший і ефективніший канал – це, безумовно,телебачення, яке впливає і через зір, і через слух. Розглянемо найбільш яскравіприклади реклами на телебаченні за останні роки.

1.комерційна реклама на телебаченні Печиво «Твікс» Багата капризна пані приходить в салон краси. Співробітники у поті чола виконують всі її побажання, але, сівши передихнути і випити чаю з печивом «Твікс», про все забувають. Коли пані, розлючена, з'являється перед ними з солярію, вона виглядає комічно: абсолютно чорна, а довкола очей білі круги за формою сонцезахисних окулярів. «Здрас-сьте.» — винувато-глузливо говорить співробітник, що проштрафився. При всій очевидній «неправильності» поведінки персонажів ролика, саме вони за задумом творців повинні викликати симпатії і співчуття глядачів, що власне і відбувається. Батончик «Мілки-Вей» Діти «суворо розправляються» зі своїми батьками: зв'язують маму, роблять їй уколи, заганяють до знемоги папу-коня і, звичайно, позбавляють їх батончика. Реклама була не стільки результатом свідомої комерційної акції, скільки спонтанним психологічним регресом, тобто процесом, який, будучи запущений, продовжує неостановимо розвертатися за інерцією до вихідної точки. «Пепсі» Директор загрожує виключити з школи всіх учнів класу, якщо ніхто не признається, хто узяв «Пепсі» з вчительської. Один з учнів здійснює мужній вчинок і берет загальну провину на себе: «Це я», потім піднімається інший учень, але замість очікуваного «Це я» на знак солідарності несподівано говорить «Це він!», і далі все учні по черзі встають і вказую на першого як єдиного винуватця. Батончик Кедбері Мама машинально з'їдає шоколадку своєї дитини.
Пиво «Товстун» «Де ти був?» — «Пиво пив!» Жувальна гумка «Stimorol» Дівчина, що збирається стрибати з парашутом, по дорозі до літака потихеньку витягує з кишені супроводжуючого її молодого чоловіка пачку гумки. Він виявляє пропажу в мить, коли вона виплигує з літака, і кидається за нею, забувши про парашут. В повітрі виникає коротка бійка, молодий чоловік відбирає пачку і стрімголов падає вниз, адже у нього немає парашута. Досягнувши землі, дівчина забирає пачку, мабуть, вже в «трупа», а коли вона хоче із зневажливою гримасою штовхнути його ногою, з ями витягується рука і хапає її за черевик [3; 44-45] Батончик «Снікерс» З'ївши батончик молоді люди перетворюють на монстрів, які з явною агресією бігають за м'ячем. Мінеральна вода «Трускаве-цька» Маленький хлопчик катає по підлозі дерев'яну іграшку. Піднімаючи голову, він запитує стару жінку, яка сидить поруч: “Бабуся, а коли ти помреш?» Бабуся відкриває півлітрову пластикову пляшку мінеральної води «Трускавецька», наповнює стакан. Потім повільно робить ковток і відповідає внукові: «Не знаю, милий, не знаю!». М'ятні цукерки «Рондо» Йдуть похорони, все в чорному, скорботно личать по черзі прощатися з покійним. Останньою личить дівчина з яскравою зовнішністю, в роті в якої «Рондо», і в губи цілує небіжчика. Небіжчик від такого поцілунку «воскрес». Фінансові послуги Jan Kneiding Змальований великий фешенебельний зал: білі під мармур стіни, дорогі гардини, шикарна люстра і «царські» меблі. На столику стоять срібний сервіз і ваза з фруктами. Біля стіни стоїть чорний диван, який виділяється поряд з іншими білосніжними меблями. На канапці лежить чоловік у смокінгу. Його поза настільки специфічна, що неважко здогадатися: він – мертвий. Напис білого кольору, що відображує головну ідею компанії: «We want you to die happy» («Ми хочемо, аби ви померли щасливими»).

Магазина електроніки

«Ельдорадо»

«Смокчу пил за копійки!» /> /> /> />
Енергетичний напій Red Bull «Спайдермен» чує з вікна жіночі крики про допомогу, він хоче полетіти до неї на допомогу, але для цього необхідне «підзарядится» від Red Bull, відкриває холодильник, а там порожньо, всі запаси закінчилися. Тим часом жінка все продовжує благати про допомогу. Але в спайдермена закінчився Red Bull і він нікуди летіти не збирається! 2. «real-show» «Моя сім'я», «Як стати мільйонером», «Велике прання», «За склом», «Останній герой», «Слабка ланка» Приниження особи, заохочення відкритої сексуальної поведінки, прилюдное роздягання і здійснення гігієнічних процедур, штучно створені ситуації жорсткої конкуренції, неприйнятні умови моральної і фізичної риски 3. преса

“COOL GIRL”

“Плейбоя” і ін.

Агресивне нав'язування молоді сексуально-еротичних стосунків. У жіночих журналах реклама крему для сосків Garmastan Сосок жінки і рот дитяти заклеєні лейкопластирем. Рекламу можна трактувати неоднозначно: хай дитя помре з голоду, але соски матері не злущуватимуться і не дратуватимуться.

Цей перелік можнапродовжувати нескінченно. Одне видно однозначно: реклама спотворює як іцінності, ідеали, так і абсолютно побутові, буденні речі. Така реклама можеприймати нешкідливий, жартівливий характер, а може бути і відвертою грубою іжорстокою. Але міра маніпулювання і впливу на підсвідомість особливо незмінюється. Вся девіантна реклама, будь-якої форми, несе в собі лише негативнінаслідки.


ВИСНОВКИ

Зі сказаного вище можна зробити наступні висновки:

— тенденції розвиткусуспільства в цілому і реклами зокрема такі, що пропаганда насильства,наркотиків, сексу, алкоголю і тютюну на сьогоднішній день дуже «популярні» і«вигідні» тим, хто заробляє великі гроші на «споживачах»;

реклама як дзеркало відображує сучасні тенденціїсуспільства, і це послужило появі нового вигляду реклами – девіантної, де пропагуються вчинки аморальні,неправильні, жорстокі. У такій рекламі відбувається підміна цінностей і понять:жорстокість як упевненість, самопопустительство як вірність собі, грубість характеру як свобода, ворожість якконкурентоспроможність, безцеремонність як сміливість, егоїстичність якприродність і т.д.;

— основною цільовоюаудиторією, на яку направлена така реклама, є молодь з її психікою, що ще несформувалася. Реклама насильства, смерті, жорстокості, сексу ради задоволеннябез якої-небудь відповідальності за наслідки, алкоголю і сигарет зомбує молодепокоління, кажучи їм, що це «модно», це «круто». І молода людина вже не в змозівідрізнити правду від брехні, хороше від поганого. Її поведінка і діїнабувають характеру девіацій, відхилень, що спричиняє за собою ряд негативнихнаслідків: вона стає ізгоєм в нормальному суспільстві, своїх дітейвиховуватиме в негативному середовищі;

— девіантна поведінкатакож дуже широко використовується в соціальній рекламі. Наслідки такоговикористання можуть бути як негативними, так і позитивними. Недостатньосказати, що сигарети, алкоголь і наркотики – це погано. Необхідно продемонструвати«покарання» за таке уявне задоволення. І форма цього «покарання» має бутисильною, ефективною, навіть жорстокою, але не з девіантним характером, інакшебуде зворотна реакції. Таку рекламу сприймуть як заклик до дії, що часто івідбувається. Також необхідно чітко продумати місце розташування соціальноїреклами: ми вважаємо, що розташування соціальної реклами в місцях скупченнямолоді або інших вужчих цільових груп було б ефективнішим, ніж просто всуспільних місцях, т.ч. відбувалася б цілеспрямована дія на необхіднуаудиторію;

— для того, щоб зникдевіантний «наліт» з реклами необхідно поміняти замовників такої реклами, алеце не в наших силах. Цьому повинні протидіяти кожен з нас, підвищуючи власну особову культури,яка служитиме деяким бар'єром між споживачами і девіантною рекламою. Ібезумовна ж держава, яка повинна не лише друкувати закони, де говориться продобросовісну, правдиву рекламу, але і безпосередньо відстежувати всі рекламніповідомлення, що потрапляють в широкі маси, через спеціальні служби і комісії.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

 

1. Боченков, В.[Электронный ресурс].- Загл. с экрана.- www.russia-today.ru

2. Вікуліна, К [Электронный ресурс].- Загл. с экрана.- www.advertology.ru

3. Гаврилов, К.В. Заповеди заказчика телевизионной рекламы / К.В.Гаврилов. — М.: Вильямс, 2008. — 218 с.

4. Клейберг, Ю.А. Психологиядевиантного поведения. — М., 2001.

5. Медведева, І. Почему детей притягивает гадость.

6. Никонов, А.П. Управлениевыбором: искусство стрижки народ. масс / А.П. Никонов. — М.: Энас; СПб.:Питер: Питер Пресс, 2008. — 301 с.

7. Пронина, Е.Е. Девиантна реклама / Вестник Моск. ун-та. Сер.10.Журналистика. 2002. № 3. – с.13-53.

8. Резепов, И.Ш. Психологиярекламы и PR: учеб. пособие / И.Ш. Резепов. — М.: Дашков и К°, 2008. — 222 с.Ломоносова.

9. Рудченко, П.В. Девиантноеповедение: факторы его формирования в современном обществе и влияние напроцессы коммуникации / Московский государственный университет им. М.В.

10. Сендидж, Ч. Реклама:теория и практика: пер. с англ. / Ч. Сендидж. — М.: Сирин, 2001. — 618 с.

11. Уэллс, У. Реклама.Принципы и практика: пер. с англ. / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт. — 7-еизд. — СПб.: Питер: Питер Пресс, 2008. — 733 с.

12. Хан, Ф.Э. Библия рекламы: бесценный кладезь информ. для тех,кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу: пер. с англ. / Ф.Э. Хан. — М.: НТ Пресс, 2008. — 663 с.

13. Шарков, Ф.И. Разработка и технологии производства рекламногопродукта: учеб. пособие / Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина; под общ. ред. Ф.И.Шаркова; Междунар. акад. бизнеса и упр. — М.: Дашков и К, 2007. — 338 с.

14. Шматова, Г.Г.Влияние СМИ на формирование у подростков девиантного поведения Межвузовскаякафедра общей и вузовской педагогики Кемеровский государственный университет.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу