Реферат: Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

Міністерство освіти і науки України

Кафедра маркетингу

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Маркетингова товарна політика»

 

на тему:

 

Аналіз товарної політики ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш»


Зміст

Вступ

1.Основна характеристика підприємства

2.Товарна номенклатура та її характеристика

3. Побудоваринкового профілю товарних ліній

4.Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку

5. Розробленнязаходів щодо модифікації товарної номенклатури і товарних ліній

6.Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки і бренда

7.Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики

Висновок

Списоквикористаної літератури


Вступ

Дана робота присвячена аналізу товарної політика ВАТ „НВАТВНДІ Компресормаш”. Підприємство являється виробничим підрозділом концерну„Укрросметал”. Сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головноїорганізації компресоробудування в Україні.

Метою даної роботи є дослідження товарної номенклатурипідприємства. До задач, що треба вирішити, відносяться: аналіз діяльностіпідприємства, аналіз ефективності товарної номенклатури, визначеннявідповідності товарних позицій потребам ринку.

Тема даної роботи є досить актуальною, особливо сьогодні,коли підприємство функціонує в умовах економічної кризи, нестабільноїекономічної та політичної ситуації в країні. Саме тому визначення оптимальноїта ефективної товарної номенклатури є важливим для подальшого існуванняпідприємства, дозволяє уникнути зайвих витрат та спрямувати кошти у прибутковінапрямки. У роботі також звертається увага на основні недоліки товарноїполітики підприємства та можливі напрямки її удосконалення.


1. Основна характеристика підприємства

Діяльність досить відомого не тільки в Україні концерну„Укрросметал” почалась в 1994 році. Промисловий концерн „Укрросметал” успішнопрацює на українському і міжнародному ринках. За цей час були встановлені тісніпартнерські відносини і налагоджені гарні зв’язки з промисловими підприємствамиУкраїни, Росії, Білорусі, Азербайджану, країн Балтії. Чітко об лаштованадіяльність всіх підприємств і підрозділів концерну гарантує безперебійнезабезпечення партнерів необхідними для їх роботи сировиною, матеріалами,обладнаннями.

Концерн включає в себе декілька підприємств, серед яких ВАТ„НВАТ ВНДІ Компресормаш”, ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ„Глухівський завод „Електропанель”, СНПП „Технокомпресормаш”, ЗАО АТП„Укрространс”, ЗАО ”Укррос-Центр інформаційних технологій”, ДП «Укрросбуд», ВАТ«Орелкомпрессормаш», ЗАО «Киевская книжная фабрика», ТЦ Універмаг „Київ”,Студія „Стиль Тіффані”.

Основною промисловою базою концерна є ВАТ „Науково-виробничеакціонерне товариство ВНДІ Компресормаш” (м.Суми), ВАТ „Полтавськийтурбо-механічний завод”, ВАТ „Глухівський завод „Електропанель” (м.ГлухівСумської області)

Підприємства концерну „Укрросметал” є лідерами компресорногомашинобудування країн СНД і зберігають свої позиції в розробці прогресивногообладнання нового покоління.

Концерн ставить перед собою наступні задачі і цілі:

- збільшити свою долю на ринку шляхом поставок компресорногообладнання і іншої продукції на рівні світових стандартів, задовольняти потребизамовників в продукції високої якості;

- забезпечити капітальні нужди виробництва і задовольняти інвесторівприбутків від продажу, при цьому справедливо винагороджуючи працівників іпостачальників;

- використовувати кожну можливість експорту своєї продукції і такимчином стати визнаним лідером ринку промислового обладнання не тільки в Україні,а й в Росії та СНД;

- мати переваги у своєму бізнесі;

- прагнути до імпорту тільки високоякісних комплектуючих, як длякомпресорів, так і для інших видів продукції;

- зменшити долю кредитних засобів фінансово-господарської діяльностіпідприємства;

- використовувати сучасні технології і застосовувати сучасні методипланування виробництва і управління персоналом.

Стратегією організації являється:

- прагнення до розширення і збільшення статутного фонду;

- збільшити свою долю на ринку постачальників компресорів;

- розроблювати і застосовувати інновації в компресоробудуванні;

- збалансувати структуру постачань, сформувавши клієнтську сітку.

На сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функціїголовної організації компресоробудування в Україні. Це пояснюється ти, щопідприємство має величезний накопичений досвід, висококваліфікованихспеціалістів, великий виробничий потенціал, запроваджуючи новітнінауково-технічні розробки, виготовляючи високоякісну, конкурентоздатнупродукцію і пропонуючи широкий спектр послуг на найвищому рівні.

Діапазон запровадження машин, створених на виробничій базіВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” дуже широкий: металургійний і горнозбагачувальнийкомплекс, оборонна промисловість, зілізничний транспорт, електроенергетика,будівництво, сільське господарство і інші галузі народного господарства, девикористовуються стиснене повітря, комприміруваний газ, вакуум, пластоваарматура.

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” створене на базінаучно-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорногомашинобудування, заснованого в 1964 році.

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” представляє собою комплекснненауково-виробниче підприємство, яке включає дослідні підрозділи і виробництвопродукції. Єдиний розробник і виробник компресорних станцій, які не маютьаналогів по екномічності і надійності. Проводить сертифікаційні та інші видивипробувань, здійснює безрозбірні технічну діагностику по віброакустичнихпараметрах, проводить лабораторні випробування малих і середніх компресорнихстанцій для наступної їх сертифікації, ремонт роторів по унікальній технології,пропонує послуги по пусконаладочним роботам компресорного обладнання, ремонтукомпресорного обладнання.

Підприємство досягає стійкого фінансового стану в процесівсієї його виробничо-господарської діяльності.

Необхідно систематично, детально і в динаміці аналізуватифінанси підприємства, так як від покращення фінансового стану підприємствазалежить його економічна перспектива. Звернемося до таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Основні показники діяльності концерну„Укрросметал”

№ Показники 2005 2006 2007 Абсолютне відхилення 2007-2005гг. Відхилення в % (2007/2005*100%-100%) 1 2 3 4 5 6 7 1 Доход від реалізації продукції 12148,8 25452,4 51162,3 39013,5 321 2 Чистий прибуток підприємства 36,6 148,64 2423,7 2460,3 6522

Як правило, чим вище показники об’ємувиробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча собівартість, тим вищебуде прибутковість підприємства, і відповідно це буде позитивно впливати найого фінансовий стан. Збільшення собівартості відбулося за рахунок підвищенняцін на імпортовану продукцію, і на її імпортування. Саме в цей періодспостерігається підвищення ділової активності. Це відбулося за рахунокрозширення своєї діяльності підприємством ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”:збільшився спектр виготовлених виробів, постійно здійснювалось їхудосконалення. А основні комплектуючі для своїх товарів підприємство закуповуєза кордоном, що забезпечує продукцію сильною конкурентною позицією.

З метою проясненняситуації, що склалася на підприємстві, необхідно переглянути його основнівиробничо-фінансові показники. Звернемося до таблиці 1.2

Таблиця 1.2— Основні виробничо-фінансовіпоказники ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”

Показник Роки 2007 в % до 2003 2003 2004 2005 2006 2007 Вироблено продукції, 2813,8 2859,6 3405,6 2912,0 9795,1 348,1 — на 1 середньорічного робітника 4,69 4,57 5,17 4,32 14,66 312,65 — на 1 тис. грн. Вартості основних засобів 0,17 0,16 0,32 0,26 0,87 511,76 Отримано валового прибутку (+), збитку(-), 667,1 506,4 341,5 456,3 1077,4 161,5 — на 1 середньорічного рабітника 1,111 0,8089 0,5182 0,677 1,6129 145,17 — на 1 грн. Вартості основних засобів 3,98 2,872 3,087 3,978 9,4338 237,03 Отримано чистого прибутку (+)збитку(-), тис. грн. 528 579,6 958,875 1062,88 1314,9 249,03 — на 1 середньорічного рабітника 0,88 0,926 1,55 1,5769 1,968 23,68 — на 1 грн вартості основних засобів 3,15 3,29 8,6677 9,2656 11,513 365,07 Рівень рентабельності, % 34,21 25,8 13,88 24,2 16,74 0,49

Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що за аналізований періодна підприємстві спостерігається зростання валової продукції, яке відбулося восновному в результаті налагодження випуску гвинтових компресорів.

Крім того, на одного середньорічного працівника і одиницювартості основних фондів приходиться більше валового прибутку. Показникичистого прибутку і рентабельності підвищились в результаті зниження затрат навиробництво продукції за рахунок автоматизації виробництва і науково-технічнимидосягненнями, тобто зменшилась собівартість, що вважається позитивним.

Отже, ВАТ «НВАТ ВНДІКомпресормаш» являється перспективним підприємством, яке за час свого існуваннязмогло не тільки успішно проіснувати, а й зайняти лідируючі позиції в областікомпресоробудування. Маючи далекоглядні плани відносно подальшого розвитку,керівництво підприємства намагається вводити інноваційні технології і новітні методив управлінні всіма процесами, які проходять на підприємстві в тому числі зарахунок впровадження випуску гвинтових компресорів взамін поршневих.

2. Товарна номенклатура та її характеристика

 

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” здійснює дослідження в областікомпресорного обладнання, проведення сертифікаційних та інших видіввипробовувань, спеціалізується на розробці і виробництві компресорногообладнання та шарової арматури.

Основним напрямком діяльності ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” є виробництво:

1) повітряних стаціонарних і пересувних гвинтових маслозаповнених і „сухих” компресорних установок;

2) повітряних поршневих і газових компресорних установок;

3) компресорів спеціального призначення, в тому числіазотно-мембранних;

4) систем електронного контролю роботи компресорногообладнання;

5) компресорів для гальмівних систем тепловозів,електровозів, електропотягів, тролейбусів;

6) мастилоочисних установок;

7) агрегатів зварювання і теплообмінної апаратури та інше.

Також підприємство виготовляє:

— компресора газо- і кисневоцентробіжні;

— компресора поршневі і гвинтові, загального призначення іспеціалізовані;

— арматуру шарову регулюючу для газових і рідких середовищ;

— запасні частини до компресорів;

— центр обіжні насоси;

— насоси вакуумні водокільцеві;

— апаратуру з алюмінію і корозією нестійких сталей.

Номенклатура компресорного обладнання:

-   компресора мембранні;

-   компресори гвинтові виробничою потужністю до 100м3/хв.;

-   компресора пересувні загального і спеціального призначення;

-   компресора стаціонарні поршневі повітряні виробничою потужністю до20 м3/хв., кінцевим тиском до 320 кгс/см2;

-   компресора центр обіжні ;

-   компресора і вакуумні насоси рідинно-кільцеві.

Номенклатура продукції підприємства та динаміка її зміни за2005-2007 роки наведена в табл. 2.1

Таблиця 2.1 – Номенклатура продукції, у 2005-2007 році

Вид продукції 2005 2006 2007 Сума % Сума % Сума % 1 Компресори поршневі 1139 50,8 800 15,7 306 4,1 2 Компресори винтові - - 3245 63,5 5817,5 80,2 3 Насоси 151,7 6,8 150 2,9 148,4 2,0 4 Охолоджуючі 115 5,1 112 2,2 106,8 1,5 5 Шарова арматура 31,2 1,4 175 3,4 306,1 4,2 6 Ін. устаткування 803,1 35,9 625 12,2 570,8 7,9 Всього 2240 100 5107 100 7255,6 100

Як бачимо з таблиці 2.1, в номенклатурі продукції відбулисяважливі зміни. По-перше, це стосується вводу в виробництво нового типупродукції – гвинтових компресорів. Їх було вироблено на суму 5817,5 тис.грн. Цепринципово новий вид продукції на вітчизняному ринку, який відрізняєтьсянизьким рівнем енергоспоживання, і збільшенням строку експлуатації в порівнянніз поршневим компресором. Переорієнтація на виробництво цієї продукції змусилазменшити об’єми виробництва поршневих насосів на 70,1%, що привело до зниженняоб’ємів їх реалізації на 73,1 %. Ці зміни привели до поглиблення спеціалізаціїпродукції, яка випускається, більш чіткого її направлення на виробництвокомпресорного обладнання. Серед інших видів продукції також змінилися об’єми реалізації шаровоїарматури (в8,8 раза). Це пояснюється підвищенням попиту на даний вид продукції на ринку,а досліджуване підприємство має великий об’ємів розробок для шарової арматури, якавикористовується в агресивних середовищах. Крім того сучасний стан ринкудозволяє реалізувати даний вид продукції по вигідним для підприємства цінам припорівняно низьких витратах на її виробництво і проектування.

Проаналізуємо частки товарних ліній у номенклатурі продукціїу загальних обсягах продажу у %. Аналіз виконаємо за допомогою діаграми.


/>

Рис.2.1 — Частка асортиментних груп обсягу продажупродукції, %

Виконаємо поглиблений аналіз однієї з товарних ліній –поршневих компресорів типу КТ. Вони призначені для виробництва стисненого повітряі постачання пневмоінструментів і механізмів на бурильних установках,пневмосистем локомотивів, залізничного транспорту та інших споживачівстисненого повітря.

Таблиця 2.2 — Виробництво компресорів типу КТ за 2005-2007роки

Найменування продукції С/в, грн.. Ціна, грн.. 2005 2006 2007 шт грн шт грн шт грн КТ 6 12300 15100 16 241600 8 120800 5 75500 КТ 7 13700 16300 8 130400 5 81500 3 48900 КТ 6 ЕЛ 15100 17500 6 105000 4 70000 4 70000 30 2651500 17 272300 12 194400

Визначимо основні показники товарної номенклатури.

— ширина – 6

— глибина виділеної товарної лінії (компресорів типу КТ) – 3

— насиченість – номенклатура нараховує близько 70 видівтоварних одиниць

— гармонійність – номенклатура є гармонійною за технологіямивиготовлення, призначенням, методами збуту.

Проаналізуємо частки продажу і прибутку товарних одиницьвиділеної асортиментної лінії –поршневих компресорів типу КТ. Для наочностіпобудуємо діаграми, які показують відповідні частки

/>

Рис. 2.2 – Динаміка частки продажу поршневих компресорів типуКТ

/>

Рис.2.3 – Динаміка частки прибутку поршневих компресорів типуКТ

Таким чином, аналіз показав, що частки продажу поршневихкомпресорів типу КТ і частки прибутку відповідають.

Розширювати дану товарну лінію не варто, так як підприємствопереходить на інший вид продукції, але і звужувати не треба так як кожний типзадовольняє певні потреби споживачів, що дозволяє отримувати запланованийрезультат.

 

3. Побудова ринкового профілю товарних ліній

 

Необхідним є виявлення, аналіз і оцінка позицій товарувідносно продукції конкурентів. Проведемо дане дослідження на прикладікомпресорів типу КТ. Дані компресори призначені для отримання стисненогоповітря і постачання ним пневматичних інструментів і механізмів. Перевагамиданого типу є тривалий період експлуатації, висока надійність, низька витратамасла.

Проаналізуємо виробників компресорів, що є конкурентами ВАТ„НВАТ ВНДІ Компресормаш” по даному виді продукції.

Таблиця 3.1 — Виробники компресорів типу КТ

Виробник Позначення і ціна підвидів насосів ВАТ „Компресормаш Марка КТ 6 КТ 7 КТ 6ЕЛ Ціна 15100 16300 17500 „АTLAS COPCO” Швеція Марка KN 3,8 KN 4,8 KN 6 Ціна 11000 12200 13600 „Южгидромаш”Бердянськ Марка КТЮ 4,5 КТЮ6 КТЮ7 Ціна 11200 14200 15300 „Ясногорский машиностроительный завод” Росія Марка КС4 КС5 КС 6ЕЛ Ціна 14000 14700 17200

Побудуємо за наданими даними карту ринкового профілю.

Таблиця 3.2 – Карта ринкового профілю компресорів типу КТ

Ціна Типорозміри компресорів (тиск нагнітання) 3,5 – 4,0 4,1-4,9 5,0 — 6 6,1 -7 11000-12000 КN 3,8, КТЮ 4,5 Низькі ціни 12001-13000 KN 4,8 13001 — 14000 Середні ціни KN 6 14001 -15000 КС4 КТЮ6, КС5 15001 -16000 КТ 6 КТЮ7 16001-17000 Високі ціни КТ 7 17001-18000 КТ 6ЕЛ, КС6ЕЛ

На карті подано розміщення компресорів виробництва ВАТ „НВАТВНДІ Компресормаш” та його основних конкурентів. Серед них можна виділити „АTLAS COPCO” Швеція,„Южгидромаш”Бердянськ, „Ясногорский машиностроительный завод” Росія. Данакарта показує, які товарні одиниці і на яких сегментах конкурують з продукцієюінших товаровиробників. Отримана інформація може бути використана длявизначення цільових сегментів ринку як існуючих, так і нових товарних одиниць,а також для розробки ринкової стратегії товарної лінії.

Проаналізуємо отримані дані карти ринкового профілю.Виділивши ділянки високих, середніх і низьких цін за принципом, що компресориза тиском нагнітання від 5 до 7 кгс/см2 і ціною 13000-14000 грн. відносятьсядо низьких цін, так як компресори за такою ціною такого тиску нагнітанняповинні коштувати дорожче. Це ж стосується і інших сегментів.

Компресори типу КТ виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІКомпресормаш” займають сегмент високих і середніх цін, тобто підприємствудоцільно знизити ціни, щоб конкурувати з іншими підприємствами-виробниками, щопредставлені в сегменті низьких цін.

4. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатурипотребам ринку

Для аналізу ступеня відповідності продукції, що випускаєтьсяпідприємством потребам ринку, оберемо компресори типу КТ.

Оцінку компресорів типу КТ виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІКомпресормаш проведемо у порівнянні з конкуруючими підприємствами, щовиробляють аналогічну продукцію. Аналіз будемо проводити за такими показникамияк надійність, економічність та технологічність.

Основними показниками надійності є :

1) ресурс установки 3 бали

2) ресурс до капітального ремонту 3 бали

3) характеристика робочих показників 4 бали

Ресурс установки оцінюється:

-      до 1-2 тис.год 1

-      до 3-4 тис.год 2

-      до 5-6 тис.год 3

Ресурс до капітального ремонту:

-      не менше 10000 год 1

-      не менше 12000 год 2

-      не менше 15000 год 3

Характеристика робочих показників:

-      необхідність ремонту не більше 10 разів на рік 1

-      необхідність ремонту не більше 9-5 разів на рік 2

-      необхідність ремонту від 4 до 1 разу на рік 3

-      стабільність всіх характеристик протягом року 4

Загальна оцінка:

-      відмінно – 8-10 балів

-      добре – 6-7 балів

-      задовільно – 3-4 бали

-      незадовільно – менше 3 балів

Для оцінки економічності використовують:

1) потужність, що споживається при частоті обертання:

— 44,1 кВт за об/хв. (0-погано)

-39 кВт за об/хв. (1-задовільно)

-22,8 кВТ за об/хв. (2-добре)

-3 кВт за об/хв. (3 – відмінно)

2) затрати на експлуатацію:

-високі (0-погано)

-порівняно незначні (1-добре)

-мінімальні (2 – відмінно)

3) використання поршневих кілець:

-виготовлені кільця з матеріалу, що не дуже знижує тертя (0 –погано)

-використанння кілець із композиційних полімерних матеріалівз низьким коефіцієнтом тертя (1 – добре)

-використанння сучасних композиційних матеріалів длявиготовлення поршневих кілець з низьким коефіцієнтом тертя, що відчутно знижуєзнос кілець і циліндра (2 – відмінно)

Для оцінювання показника технологічності використаємо шкалу:

1) матеріали:

-неякісні чугун і полімерні матеріали (0 – незадовільно)

-використанння у складі деталей поряд з металом різнихдомішок (1 -задовільно)

-використовуються якісний чугун і полімерні матеріали (2 –добре)

-використанння корозійно-стійкого чугунку і композиційнихполімерних матеріалів (3 – відмінно)

2) виробнича потужність:

-0,1-0,4 м3/хв. (1 – незадовільно)

-0,5-10 м3/хв. (2 – задовільно)

-11-18 м3/хв. (3 – добре)

-19-24 м3/хв. (4 – відмінно)

Результати аналізу якості товарів за системою показниківнаведемо у таблиці

Таблиця 4.1– Характеристика товарів

Показник Назви підприємств „АTLAS COPCO” ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” „Южгидромаш” Надійність: Ресурс установки 3 2 2 Ресурс до капітального ремонту 3 3 2 Характеристика робочих показників 4 3 3 Всього 10 8 7 Економічність: Потужність, що споживається при частоті обертання 2 3 1 Затрати на експлуатацію 1 2 1 Використання поршневих кілець 2 2 1 Всього 5 7 3 Технологічність: Матеріали 3 3 2 Виробнича потужність 3 4 2 Всього 6 7 4

Вагові оцінки груп показників визначено шляхом опитуванняспоживачів, відповідно це: 0,3; 0,25; 0,45

Таким чином, інтегральні показники якості порівнювальнихтоварів:

Пат=0,3*10/3+0,25*5/3+0,45*6/2=2,77

Пк=0,3*8/3+0,25*7/3+0,45*7/2=2,95

Пю=0,3*7/3+0,25*3/3+0,45*4/3=1,77

Для наочності побудуємо діаграму, у якій радіус-векторивідповідають відносним оцінкам товарів за групами показників, а кути між ними –ваговим характеристикам відповідних груп показників.

Розрахуємо відносні оцінки груп показників.

Таблиця 4.2– Показники для побудови діаграми

Показник Назви підприємств ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” „АTLAS COPCO” „Южгидромаш” Надійність: 0,8 1 0,7 Ресурс установки 0,67 1 0,67 Ресурс до капітального ремонту 1 1 0,67 Продовження таблиці 4.2 1 2 3 4 Характеристика робочих показників 0,75 1 0,75 Економічність: 1 0,71 0,29 Потужність, що споживається при частоті обертання 1 0,67 0,33 Затрати на експлуатацію 1 0,5 0,5 Використання поршневих кілець 1 1 0,5 Технологічність: 1 0,88 0,57 Матеріали 1 1 0,67 Виробнича потужність 1 0,75 0,5

Розрахуємо кути показників:

— надійність — />;

— економічність -/>;

— технологічність — />.

Далі побудуємо циклограму. Більша площа свідчить про більшийрівень якості.


/> Рисунок 4.1 –Циклограма якості порівнюваних товарів

Аналіз діаграми показує, що найбільшу площу займає компресорсерії КТ виробництва ВАТ „Компресормаш”.

Необхідно звернути увагу на покращення такого показника якресурс установки та характеристики робочих показників. Інші виробники мають перевагув деяких показниках, але в цілому компресори виробництва ВАТ „Компресормаш” єнайкращими.

5. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатуриі товарних ліній

Результати виконаного аналізу дали підстави рекомендуватитакі заходи:

— у цілому товарна номенклатурна політика проводитьсяефективно, про що свідчить зростання суми прибутку порівняно з 2006 роком;

— частка поршневих компресорів зменшується та відбувається їхзаміна на гвинтов компресори, що є більш ефективними і економічними у роботі.Відносно поршневих компресорів варто сказати, що попит на них на сьогоднішнійдень також високий, хоча починаючи з 2005 року намітились тенденції, щодо зменшеннякількості випуску даного виду продукції на користь більш прогресивного виду, асаме – гвинтових компресорів. Так в порівнянні на кінець 2005 року відсотокпродажу гвинтових компресорів складав 42,9 %, то в 2007 р. він виріс до 63,45 %, що на 20,55 % більше. Виходячи з таких результатів, можна прогнозувати,що через декілька років гвинтові компресори витіснять поршневі, так як попит нагвинтові компресори значно збільшується і це впливає на зменшенні попиту напоршневі компресори. Дана ситуація обумовлена впровадженням новітніх технологійта технічним розвитком в даній галузі.

Але в жодному разі не можна стверджувати, що всі покупціпочали відмовлятися від поршневих компресорів, що обумовлено критеріямиекономічного розвитку галузей економіки.

Також підприємством випускаються компресори серії КТ (різновидпоршневих компресорів) у цілому є досить гармонійною товарною групою, протеполітика підприємства направлена на зменшення їх випуску та збільшення часткигвинтових компресорів що також як і в ситуації з поршневими компресорамипов’язано з критеріями економічного розвитку.

Компресори, що випускаються на підприємстві займають сегментвисоких і середніх цін на внутрішньому ринку, таким чином в умовах нинішньоїекономічної ситуації в державі підприємству варто знизити ціни, щоб конкуруватиз іншими підприємствами-виробниками аналогічних видів продукції.

Крім того варто звернути увагу на такий вид продукції якнасоси та охолоджувачі, тому що підприємство має всі можливості для виробництваданих видів продукції та їх попитом як на внутрішньому так і зовнішньомуринках.

Також увагу слід приділити зниженню витрат на використаннявиробничих площ та обладнання, шляхом їх більш оптимального використання, щодозволить знизити собівартість, а отже і ціну виготовленої продукції.

6. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної маркиі бренда

/>Дослідимоможливість застосування у діяльності одного з провідних підприємствкомпресоробудування в Україні елементів брендингу — напрямку маркетинговихкомунікацій, що спеціалізується на розробленні цілісного фірмового стилю тайого елементів для формування і посилення унікальних рис іміджу товаровиробникаі його продукції.

Підприємство у своїй діяльності застосовує такі елементибрендингу:

— позиціювання концерну „Укрросметал”, до складу якоговходить ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”, як провідного виробника компресорногообладнання в Україні та Азії;

— інформування своїх клієнтів та керівників іншихпідприємств, що потенційно можуть стати нашими клієнтами про новинки у номенклатурі,технології виготовлення, нових, покращених характеристик уже відомої продукції;

— концерн володіє сучасним виставковим центром в центральнійчастині міста, де проводяться різноманітні виставки, ярмарки тощо;

— постійне проведення масових свят, акцій у центрі міста ззалученням громадськості, таким чином відбувається інформування суспільства пропідприємство;

— концерн володіє сучасною будівлею, підтримує зовнішнюпривабливість підприємства;

— залучає молодих спеціалістів, співпрацює з провіднимиВУЗами Сумщини, профтехучилищами, коледжами про майбутнє працевлаштуваннявипускників;

— широко використовує спонсорську та благодійницькудіяльність.

Про ефективність перелічених та інших засобів свідчить тойфакт, що концерн завойовує все більшу кількість клієнтів, а також має репутаціюпрестижного підприємства не лише в Сумах, а й в Україні та за кордоном.

Проведемо аналіз застосування елементів брендингу удіяльності інших провідних підприємств Сумщини, що конкурують з ВАТ „НВАТ ВНДІКомпресормаш”, одним з основних підприємств концерну „Укрросметал”, нарегіональному, державному та міжнародному ринках.

Найбільше підприємство на Сумщині АТ „СМНВО ім… Фрунзе”. Цепідприємство має велику історію, тому в свідомості клієнтів підприємства,просто жителів міста вважається гарантом і майже науковою емблемою м.Суми.Підприємство співпрацює з багатьма профтехучилищами, коледжами, ВУЗами.Підприємство вважається лідером у своїй галузі як на українському так і наміжнародному рівні.

Інше підприємство АТ „Селмі” використовує дуже коротку, легкув запам’ятовуванні назву, відроджує традиції свого виробництва, проте щезбереглися в пам’яті жителів міста, клієнтів спогади про дость складнестановище підприємства на протязі довгих років.

Аналіз дієвості елементів брендингу у діяльності концерну„Укрросметал” показав, що кожне підприємство має чітко визначену номенклатурувиготовляємої продукції, постійних клієнтів, тобто має власну цільову аудиторіюнавзаємодію з якою і орієнтує власну систему маркетингових комунікацій, складовоюякої є брендинг. Слід відзначити, що в цілому коло потенційних споживачівкожного з підприємств вже окреслено і переходи між категоріями є незначними.Проте незважаючи на те, що АТ „СМНВО ім… Фрунзе” займає лідируючі позиції,концерн „Укрросметал” намагається використовувати елементи брендингу більшоюмірою для завоювання більшої частки клієнтів.

Підсумовуючи результати аналізу, та спираючись на досвідпровідних вітчизняних та закордонних підприємств рекомендується таке:

-   більшою мірою говорити про якість виробленої продукції;

-   поширювати інформацію про підприємство, продукціюпідприємств-клієнтів шляхом розсилання буклетів, каталогів тощо;

-   залучать до своїх клієнтів відомих підприємств, бажано в Європі таРосії;

-   вимогливо ставитися до кадрів на підприємстві, залучати як молодихспеціалістів так і професіоналів з досвідом.

Практична реалізація цих заходів посилить імідж концерну,зробить його більш привабливим з боку інших підприємств, потенційних клієнтів,що дозволить розширювати межі збутових ринків для підприємства.

Маркетингова діяльність на підприємстві здійснюється дужеактивно. На підприємстві сформовано відділ маркетингу, виставко-рекламнийвідділ.

ВАТ „Компресормаш” значну увагу приділяє питанню усвідомленнякерівниками підприємства необхідності рекламування свого товару, що призводитьдо збільшення витрат на просування і в першу чергу витрат на рекламу, якими ізаймається відділ маркетингу на підприємстві, поширення інформації про товар,його збуті і донесення до споживачів властивостей даної продукції.

В основі маркетингової політики підприємства концерну лежитьперсоніфікований підхід до споживача і орієнтація на довгостроковеспівробітництво. Тобто всі зусилля направлені на підвищенні довіри допідприємства, посилення його позицій на ринку.

7. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективностітоварної політики

З метою визначення ефективності виробництва окремих видівпродукції та доцільності їх подальшого виробництва визначимо рівеньрентабельності кожного виду.


Таблиця 7.1 – Рентабельність виробництва окремих видівпродукції в 2007 році

Вид продукції Фактично вироблено, шт.

Оптова ціна, без

ПДВ

Звітна собівартість, грн.

Об’єм товарної

продукції

Рівень рентабель-ності, % в оптових цінах по собівартості Компресорні установки 444 41375 40015 18370,5 17766,7 3,4 Охолоджувачі 138 2322 2228 320,436 307,5 4,2 Насоси 483 922 869 445,326 419,7 6,1 Шарова арматура 207 4436 4278 918,252 885,5 3,7

Як видно по даним цієї таблиці, найбільш рентабельноюпродукцією на даному етапі являються насоси. Даний вид продукції займає значнудолю в структурі продукції.

Компресорні установки являються найменш рентабельними, хочаїх виробництво і відповідає спеціалізації підприємства.

Це свідчить про те, що потужності підприємства по виробництвуданого виду продукції не використовуються в повній мірі. Дана ситуаціяпов’язана з тим фактом, що довгий період часу (1991 – 2005 роки) підприємствовиготовляло саме поршневі компресори, які були енергомісткими тавикористовувались лише вітчизняними підприємствами. Починаючи з 2003 року напідприємстві почав впроваджуватись випуск більш ефективних та економічнихгвинтових компресорів. Як вже зазначалось продаж гвинтових компресорів в 2007 роціна 20,55 % зріс в порівнянні з 2005 роком. Даний факт в подальшомуможе призвести до переорієнтування підприємства на випуск саме цього видупродукції, а з виходом на зовнішній ринок і до збільшення рентабельності даноговиду продукції. Таким чином, виготовлення нового виду продукції дозволитьзбільшити об’єм реалізованоїпродукції, покращити фінансові показники підприємства. Продаж гвинтовихкомпресорів є пріоритетним напрямком подальшого розвитку концерну. Тому варторозширювати саме цей напрямок. Це дозволить отримувати більші прибутки ізміцнити позиції підприємства на ринку, а також завоювати нових клієнтів.

Слід зазначити, що серед видів продукції з високим рівнемрентабельності можна відмітити охолоджувачі. Це пояснюється тим, щопідприємство має власні «ноу-хау» із виробництва охолоджувачів,високі експлуатаційні властивості яких відомі споживачам, що дозволяєпідтримувати постійний попит на них, а рівень цін – порівняно високий рівеньрентабельності.

Спробуємо спрогнозувати випуск продукції за допомогою побудови лініїтренда.

/>

Рис. 7.1 – Лінія тренда для поршневих компресорів типу КТ

Як бачимо з даного рисунка, КТ 6 і КТ 6ЕЛ будуть збільшуватисвої обсяги в майбутньому, а от КТ 7 свої позиції втратить, тому підприємствуварто вдосконалювати і модифікувати саме ці два продукти, так як вже булозазначено, не всі підприємства відмовляться від поршневих компресорів, а вумовах кризи взагалі покупка нового більш дорого вартісного обладнання буденеможливою. Так згідно прогнозу кількість реалізованих компресорів КТ 6 складе6 одиниць, а КТ 6ЕЛ 5 одиниць, тобто прибуток від їх реалізації складе16800грн. і 12000 грн. відповідно, але при цьому треба врахувати, що об’ємипотреб в майбутньому будуть зростати, а отже відбудеться і зростання прибутку.

Компресорне обладнання виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІКомпресормаш” оригінально по своїй суті, так як об’єднує в собі європейськуякість, яку забезпечують німецькі гвинтові компресорні блоки і фільтри іневелику, на думку споживачів, ціну, що завжди цікавило клієнтів, які активновідслідковують ринкові тенденції у виробництві даного виду обладнання. Збутцієї продукції допускає оптову і роздрібну торгівлю як самим виробником, так ічерез дилерську мережу, офіційного дистриб’ютора, а також з використаннямярмарок і виставок.

Продукція ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” не поступаєтьсяєвропейським аналогам, але не зважаючи на це вона не може вийти на ринкирозвинутих країн по декільком причинам:

— сформований багаторічний ринок компресорного обладнання;

— віддаленість сервісних центрів від безпосередніх споживачівданого обладнання.


Висновок

Отже, мета поставлена на початку роботи була досягнута. Бувпроведений аналіз товарної номенклатури підприємства ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”.Було виявлено, що товарна політика підприємства проводиться досить ефективно.Всі показники функціонування підприємства мають позитивний характер.

Для підприємства раціонально проводити маркетинговідослідження для підвищення ефективності виходу на зовнішні ринки окремих країн.Необхідно проводити аналіз географії, місткості, специфічних властивостей івимог ринку щодо можливих змін у величині характері попиту. Підприємство зможевитримати конкуренцію, якщо зможе чітко відчувати зміни в характері попиту,гнучко пристосовуватися до нього. Такий підхід являється більш продуктивним упорівнянні з традиційною підготовкою програм, виходячи з виробничих можливостейі фінансових потреб потенційних підприємств-споживачів. Особливу увагу на ценеобхідно звернути в нинішній економічній ситуації.

Підприємство намагається перелаштуватися на випуск новоїбільш вигідної продукції – гвинтових компресорів.

У своїй діяльності підприємство значну увагу приділяєформування брендингу. Аналіз дієвості елементів брендингу у діяльності концерну„Укрросметал” показав, що кожне підприємство має чітко визначену номенклатурувиготовляємої продукції, постійних клієнтів, тобто має власну цільову аудиторіюна взаємодію з якою і орієнтує власну систему маркетингових комунікацій, складовоюякої є брендинг.


Список використаної літератури

1.Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк, 2002. – 562с.

2.Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра,2002.-712с.

3.Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. – 2-е изд., пере раб и доп. — М.: ИНФРА-М, 2001. – 334с.

4. Маркетинг:бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка.– Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

5.Методичні вказівки до виконання практичних робіт та курсової роботи з дисципліни «Маркетинговатоварна політика»/ Укладач С.М. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005.

6.Ильяшенко С.Н.Маркетинг в примерах и задачах: Учеб.пособ. Сумы: ВВП «Мрія -1»ЛТД, 1998. – 112с.

7. Василевский А.А. Проблемыразвития отечественного машиностроения. // Проблемы прогнозирования. – 2005. -№ 4. – С.35

8. Офіційний сайтВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” www.compressor-mash.ru/

еще рефераты
Еще работы по маркетингу