Реферат: Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

Аналіз товарноїінноваційної політики заводу «АКВАІЗОЛ»»


Зміст

 

Вступ

1. Основні економічніпоказники підприємства за останні роки

2. Аналіз ефективностітоварної інноваційної політики підприємства

3. Визначення таобґрунтування ідеї та задуму нового товару

4. Укрупнена оцінкаринкових перспектив нової продукції

5. Оцінка інноваційногопотенціалу підприємства-інноватора

6. Аналіз інноваційногоризику

7. Розроблення заходівстимулювання попиту на інновацію

8. Економічнеобґрунтування інноваційного проекту

Висновок

Список використаноїлітератури


Вступ

 

Темоюцієї курсової роботи є аналіз товарної інноваційної політики заводу «Акваізол»,основна сфера діяльності якого – випуск м’яких покрівельних матеріалів, аінноваційною продукцією є бітумна черепиця.

Метоюцієї роботи є дослідження товарної номенклатури заводу, його товарної політикита розроблення і обґрунтування заходів щодо підвищення її ефективності. Також єнеобхідним аналіз ефективності інноваційної політики, ступінь відповідностітоварів інтересам споживачів та інших суб’єктів ринку.

Виходячиз мети даної роботи необхідно виконати ряд завдань:

– визначитита обґрунтувати можливі напрямки модифікації товарної номенклатури;

– оцінитиринкові перспективи нової продукції;

– зробитиоцінку рівня та достатності інноваційного та виробничо-збутового потенціалівзаводу «Акваізол»;

– проаналізуватиінноваційні ризики;

– розробитизаходи стимулювання попиту на бітумну черепицю;

– датиекономічне обґрунтування заходів з удосконалення товарної інноваційної політикизаводу «Акваізол».

Темаданої роботи є досить актуальною, оскільки кожне підприємство прагнезбільшувати ефективність своєї діяльності за рахунок просування на ринокконкурентоспроможної продукції, що відповідає запитам споживачів, а сутністьтоварної інноваційної політики саме і полягає у формуванні ефективноготоварного асортименту. Тому необхідно постійно за нею слідкувати, визначати їїефективність, розробляти певні заходи щодо її покращення.


1.Основні економічні показники заводу «Акваізол»

 

Завод«Акваізол» – один зпровідних українських виробників бітумно-полімернихнаплавлюємих покрівельних та гідроізоляційних матеріалів європейського рівня.Будівництво заводу було розпочато в 1998 році. В основу створенняспеціалізованих виробничих потужностей було закладено багатовіковий досвідроботи провідних світових виробників рулонних покрівельних матеріалів,помножений на високий науково-технічний потенціал харківських вчених,конструкторів та проектировщиків. Не пройшло і року, як продукція з маркою«Акваізол» стала популярною серед будівників та замовників. Сьогодні «Акваізол»займає одне з провідних місць серед українських покрівельних заводів і єбезперечним лідером у Східній Україні. Об’єми виробництва безперервнозбільшуються. Тільки на покрівлях Харківщини покладено більше 5 млн. м2Акваізола, а загальний об’єм готової продукції вже більше 30 млн.

Сучаснийпідхід до управління підприємством дає можливість оперативно реагувати назростаючі потреби ринку, оптимально використовувати людські, матеріальні тафінансові ресурси. Комплексна модернізація лінії, яка була проведена в 2004–2005роках, забезпечила збільшення продуктивності на 30% та стабільність якісниххарактеристик продукції. Високу якість матеріалу Акваізол відмічено знаком«Вища проба» Асамблеї ділових кіл України.

Завод«Акваізол» має широку торгівельну та дилерську мережу в більшості областейУкраїни. Але процес її формування ще далеко не закінчено.

Змінами№2 до ДБН В.2.6–14–97 «Конструкції будівель. Покриття будівель» Держбуд Українизаконодавчо заборонив при проектуванні та встановленні покрівельних килиміввикористання традиційних руберойдів на картонній основі з покрівельною масою зоксидированого бітуму (типу РКП, РКБ та ін.) та рекомендував використаннясучасних рулонних наплавлюємих бітумно-полімерних матеріалів на негниющихосновах з покривною масою з дистильованого бітуму, модифікованогостирол-бутадиєн-стирольним каучуком (СБС) або атактичним пропіленом (АПП).

Підприємствопропонує розумні ціни, гнучку систему знижок, високий рівень обслуговування,індивідуальний підхід до кожного покупця й, наявність різноманітнихасортиментів продукції на складі.

Підприємствофункціонує досить ефективно. Щоб це показати проаналізуємо деякі економічніпоказники діяльності підприємства за останні кілька років (табл. 1.1)

Таблиця1.1 – Економічні показники заводу «Акваізол»

Рік

Дохід, млн. грн.

Витрати, млн. грн.

Прибуток, млн. грн.

Рентабельність

2006 188,6 150,5 38,1 1,25 2007 194,9 153,1 39,8 1,27 2008 203,4 159,7 43,7 1,28

Якбачимо з таблиці, прибутки підприємства заводу «Акваізол» постійно зростають.За три роки вони збільшились на 5,6 млн. грн. Хоча витрати зростають, але зарахунок відповідного зростання доходів рентабельність підприємствапідвищується: у 2006 році вона складала 1,25, а у 2008 – вже 1,28.

2.Аналіз ефективності товарної інноваційної політики підприємства

Дляобґрунтування заходів щодо введення інновацій на підприємстві необхідновиконати аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Цевідбувається на основі критерію максимізації відповідності внутрішніх умоврозвитку зовнішнім, що ґрунтується на методиці SWOT-аналізу. Тобто особа, щоухвалює рішення про вибір можливих напрямків інноваційного розвитку, перевагувіддаватиме напрямкам, для яки більш повно внутрішні умови розвиткувідповідають зовнішнім.

Отжевизначимо характеристики заводу «Акваізол».

Сильністорони заводу «Акваізол»:

1)активна роль маркетингу (гнучка цінова політика, система знижок, слідкування задіями конкурентів, реагування на зміни запитів споживачів, пошукнайефективніших каналів збуту продукції, засобів стимулювання продажу – рекламана радіо, преса);

2)вигідне географічне розміщення підприємства – підприємство знаходиться на прохіднійтрасі Суми – Харків;

3)великий асортимент продукції, що випускається (даний фактор має значний впливна всі сегментні групи споживачів);

4)наявність власного складу, який розміщений на території підприємства«Акваізол»;

5)наявність власних, а не орендованих транспортних засобів;

6)наявність досвіду роботи (підприємство було засноване в 1998 році).

Слабкісторони:

1)виробництво м’яких покрівель потребує різноманітної кам’яної посипки, якадоставляється з Чехії. Це обумовлює певну залежність від імпортної сировини;

2) поганезнання про конкурентів (особливо дрібних фірм);

3)централізація (концентрація) виробництва зменшує рівень контролю за якістю,умовами постачання, зберігання і реалізації продукції.

Ринковізагрози:

1)масова дискредитація товарної марки може погрожувати заводу у випадку появисильного конкурента, слабкій рекламній підтримці та погіршення іміджу;

2)велика кількість товарів-конкурентів (черепиця, шифер, бітум);

3)конкурентні загрози (можливість появи нових вітчизняних конкурентів, активнідії існуючих конкурентів, високий конкурентний тиск як з боку постачальників,так і посередників);

4)соціально-демографічні загрози (невисока купівельна спроможність споживачів);

5)політичні загрози (зміна влади, законодавства, податкової політики);

6)впровадження конкурентами більш ефективних технологій виробництва м’якихпокрівель.

Ринковіможливості:

1)покращення соціально-економічної ситуації в Україні (сприятиме розширеннювиробничої лінії);

2)розвиток власної мережі роздрібної торгівлі;

3)маркетингові заходи (розширення ринку за рахунок реклами, РR та ін. засобівстимулювання продажу).

Таблиця2.1 – SWOT-аналіз для підприємства «Акваізол»

Ринкові можливості

Ринкові загрози

КУ1

1 2 3 1 2 3 4 5 6

Сильні сторони

1 0,8 0,7 0,9 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,6 0,5 0,2777 2 0,4 0,6 0,8 0,2 -0,4 0,1 0,3 0,2 -0,2 0,2222 3 0,7 0,9 0,8 -0,3 0,6 -0,4 0,5 -0,1 -0,3 0,2667 4 0,5 0,7 0,9 -0,4 0,5 0,6 -0,4 -0,1 -0,1 0,2444 5 0,6 0,9 0,7 -0,3 0,5 -0,1 0,4 -0,4 0,5 0,3111 6 0,6 0,8 0,9 -0,6 -0,2 -0,3 -0,1 0,3 0,1556

Слабкі сторони

1 -0,5 -0,3 -0,1 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,1 -0,1 -0,5222 2 -0,1 0,1 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -0,6 -0,1 -0,2 -0,3889 3 -0,5 -0,3 -0,7 -0,6 -0,9 -0,7 -0,4 -0,5 -0,3 -0,5444

КУ2

0,2778 0,5556 0,4 -0,3889 -0,016 -0,2778 -0,0889 -0,0667 0,0111

К0= -0,5444+0,0111 = 0,4.

Підсумковийкоефіцієнт упевненості дорівнює 0,4, говорить про те, що більше свідчень «за»,ніж «проти» щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємствазаводу «Акваізол» зовнішнім та реалізації напрямку. Таким чином, можназапропонувати компанії обрати такий напрямок товарної інновації, як виробництвонового товару – бітумної черепиці.

Дляаналізу товарної номенклатури підприємства використаємо матрицю «Мак Кінсі –Дженерал Електрик».

Структура бізнес-портфеля заводупредставлена в табл. 2.2

Таблиця 2.2 – Вихідні дані

Вид продукції

Обсяг реалізації продукції заводу «Акваізол», млн. грн

Місткість ринку, млн. грн

Руберіт 35,1 180 Акваізол 72,6 250 Грунтовка бітумна «Акваізол» 27,9 100 Мастика бітумна холодна «Акваізол» 7,8 23 Мастика 21,3 50 Герметики 37,1 98

Алгоритм дій:

1.        Необхідновизначити перелік типових показників для оцінки фактора привабливість ринку тафактора конкурентоспроможність СГП.

Типові показники, які характеризуютьпривабливість ринку збуту: місткість ринку, темпи зростання ринку,рентабельність, рівень конкуренції (індекс Херфіндаля-Хіршмана), розмірнеобхідних інвестицій, коефіцієнт ризику, державне регулювання ринку тощо.

Типові показники, якіхарактеризують привабливість СГП: ринкова частка, відносна ринкова частка,коефіцієнт якості товару, привабливість асортименту, відповідність товарузапитам споживачів, ефективність каналів збуту, ефективність інструментівмаркетингових комунікацій, рівень цін, фінансові ресурси, виробничі потужності,імідж фірми тощо

2.        Методомекспертних оцінок визначаємо вагомість кожного показника (від 0 до 1), щовідповідає його значенню при виборі стратегії. Сума вагомостей по кожномуфактору має дорівнювати одиниці.

3.        Для кожногопоказника методом експертних оцінок визначаємо його ранг за п’ятибальною. Вінхарактеризує реальне значення показника для досліджуваного підприємства (1 –найгірше, 5 – найкраще значення).

4.        Використовуючивихідні дані розрахуємо узагальнену оцінку кожного показника шляхом визначеннядобутку вагомості показника та його рангу. Результати представимо в таблицях.

Таблиця 2.3 – Експертні оцінкифактора «Привабливість ринку»

Характеристики Результати експертних оцінок привабливості ринків (за п’ятибальною шкалою) Вага Руберіт Акваізол Грунтовка бітумна «Акваізол» Мастика бітумна холодна «Акваізол» Мастика Герметики Рівень конкуренції 0,25 2 2 4 4 4 3 Темп зростання ринку 0,15 4 4 5 3 5 4 Прибутковість галузі 0,25 5 3 5 3 3 4 Можливість нецінової конкуренції 0,25 4 4 4 3 3 3 Державне регулювання 0,10 4 4 3 2 2 5 Загальна оцінка 1 3,75 3,25 4,3 3,15 3,45 3,16

Таблиця2.4 – Експертні оцінки фактора «Привабливість СГП»

Характеристики Результати експертних оцінок привабливості СГП (за п’ятибальною шкалою) Вага Руберіт Акваізол Грунтовка бітумна «Акваізол» Мастика бітумна холодна «Акваізол» Мастика Герметики Якість продукції 0,20 4 4 3 2 3 4 Кадрова забезпеченість 0,20 5 5 3 2 3 4 Ринкова частка 0,15 3 2 2 1 2 3 Рівень цін 0,25 3 3 3 3 3 2 Застосування нестандартних підходів 0,20 5 5 4 2 4 3 Загальна оцінка 4 3,85 3,05 2,1 3,05 3,15

5. Побудуємо поле матриці: погоризонтальній вісі відкладаємо значення фактора конкурентоспроможності СГП умежах від 1 до 5, а по вертикальній вісі відкладаємо значення факторупривабливості ринку в межах від 1 до 5.

6. Поле матриці ділимо на 9рівних квадратів (рис. 2.1): поле 1, 2 та 3 – зона росту; поле 4, 5, та 6– зона вибіркового розвитку; поле 7,8 та 9 – зона збору урожаю.

7. Положення кожної СГПвідкладаємо виходячи з загальних оцінок фактора конкурентоспроможності СГП тафактора привабливості ринку.

8. Положення кожного СГПпоказуємо у вигляді кола, діаметр якого відповідає розмірам ринку. Відповіднимсегментом вказуємо ринкову частку кожного СГП.

СГП, які спеціалізуються навиготовленні руберіту, акваізолу та ґрунтовки бітумної «Акваізол» знаходяться взоні росту. Це поле включає середні за конкурентоспроможністю СГП, які діють напривабливому ринку. Стратегії, що рекомендуються: стратегія росту, стратегіявкладення інвестицій, стратегія розширення виробництва.

СГП, що займається виготовленнямгерметиків та мастики розташувався у квадраті 5 – це зона вибіркового розвитку.Квадрат 5 включає середні за рівнем конкурентоспроможності й за рівнемпривабливості ринку СГП. Рекомендується стратегія вибіркового розвитку,що орієнтована на одержання максимального прибутку, а також на пошук шляхів дляпереходу СГП в зону росту. Необхідно інвестувати кошти в ті СГП, які можутьбути найбільш прибутковими при мінімальних ризиках.

Мастикабітумна холодна «Акваізол» знаходиться в полі 8 – зоні збору урожаю.

Розглянемономенклатуру продукції підприємства та динаміку її зміни за 2006–2008 роки, яканаведена в табл. 2.5.

Таблиця2.5 – Номенклатура продукції, що випускається у 2006–2008 р.

Номер по порядку

Вид продукції 2006 р. 2007 р. 2008 р. Сума, млн. грн. % Сума, млн. грн. % Сума, млн. грн. % 1. Руберіт 35,9 19,03 36,5 18,73 35,1 17,26 2. Акваізол 64,1 33,99 68,8 35,30 72,6 35,69 3. Грунтовка бітумна «Акваізол» 26,7 14,16 27,3 14,01 27,9 13,72 4.

Мастика бітумна

холодна «Акваізол»

11 5,83 9,1 5,18 7,8 4,62 5. Мастика 19,5 10,34 17,9 9,18 21,3 10,47 6. Герметики 31,4 16,65 34,3 17,60 37,1 18,24 УСЬОГО 188,6 100 194,9 100 203,4 100

Отже,з таблиці 2.5 видно, що найбільшу частку у номенклатурі виробів підприємствазаводу «Акваізол» займають м’які покрівельні матеріали «Акваізол» і ця часткапоступово зростає. В той же час, найменшу частку займає виробництво мастикибітумні «Акваізол».

Проаналізуємочастки кожної товарної лінії у номенклатурі продукції у загальних обсягахпродажу у відсотках. Аналіз виконуємо за наступною діаграмою (рис. 2.2).

2008

 

2007

 

2006

  />

Рис. 2.2Частка асортиментних груп обсягу продажу продукції, %

Аналізпоказує, що провідну роль у номенклатурі відіграють м’які покрівельні матеріалиАкваізол, які забезпечують у 2008 році 35,69% виторгу. Частка виготовленнямастики зростає. Але частка м’яких покрівельних покрівельних матеріалів Руберітзменшується з 19,03% у 2006 році до 17,26% – у 2008 році. Також повільнозменшується у номенклатурі виробництво мастики бітумної холодної «Акваізол» (на1,21% за три роки) та ґрунтовки бітумної «Акваізол» (на 0,44% за три роки).

Наявнітенденції свідчать як про позитивні моменти – зростання частки основноїасортиментної групи, яка забезпечує основну частину виручки, так і пронегативні – падіння частки, або коливання її рівня на певний відсоток. Але цізміни не є дуже значними. Загалом обсяги продажу у вартісному виразі за трироки зросли на 7,9%.

Щодоінноваційної продукції, то у загальній сумі вона займає невелику частку(близько 1%).

3.Визначення та обґрунтування ідеї та задуму нового товару

Методомвикористання морфологічних карт згенеруємо ідею нового товару – бітумноїчерепиці для підприємства, яка б була конкурентоздатною в сучасних умовах тавраховувала в собі всі можливості компанії щодо якості та виготовлення.Визначимо основні функції, що були визначені за результатами досліджень таінтуїтивно:

– враховуватиможливості підприємства розвитку власної мережі роздрібної торгівлі;

– розробитиновий товар таким, щоб ним зацікавилася б більшість цільової аудиторії(індивідуальне споживання, націлене на населення України в цілому – роздрібнаторгівля);

– мативисоку якість бітумної черепиці, щоб відповідала усім стандартам, і була навітькраща, ніж імпортована в Україну;

– зробититовар легким у використанні (використання без усиленої фізичної підготовки тапрофесійних навичок).

Побудуємоморфологічну карту, на якій зобразимо можливі варіанти рішень – засобівреалізації функцій.

Таблиця3.1 – Морфологічна карта

Основні параметри Проміжні рішення Масштаб поширення Регіональний Всеукраїнський Міжнародний Якість сировини не відповідає стандартам низької якості середньої якості високої якості і відповідає стандартам інша Стійкість посипки осипається при експлуатації починає осипатись через деякий час може осипатись не осипається інша кольорова гамма декілька різновидів кольорів середня кількість багато яскравих кольорів дуже широкий вибір Термін експлуатації До 10 р. 11–15 р. 16–25 р. 26 років і більше

Ціна за 1 м2

Менше 35 грн. 35–45 грн. 45–55 грн. 55–65 грн. Більше 100 грн.

Оберемопо одному прийнятному рішенню для кожної функції.

Більшсвітлим затіненням показано існуючі на підприємстві напрямки діяльності. Більштемним – інноваційний варіант. Він передбачає заснування виробництво нового товару– бітумної черепиці. Перевагами даної інноваційної розробки є такі:

– незначнакількість конкурентів у цьому напрямку виробничої діяльності (вся бітумначерепиця імпортується з-за кордону);

– сприянняпросуванню вітчизняного товару на українському ринку бітумної черепиці;

– наявністьна підприємстві висококваліфікованих та досвідчених кадрів, що будуть займатисярозробкою бітумної черепиці, яка б відповідала усім міжнародним стандартам;

– можливістьвикористання ресурсів найкращої в Україні якості;

– можливістьзалучення державної підтримки, бо товар сприятиме підвищенню іміджу країни(українське – найкраще).

Отже,ідея нового товару може бути визначена таким чином: м’яка бітумначерепиця. Зробити, щоб цей вид покрівлі став найбільш поширеним покрівельнимматеріалом сучасної України. Також розробити, щоб бітумна черепиця булабезвідходною і підходила як для простих поверхонь, так і для покрівель, якіскладаються з надзвичайно складних архітектурних елементів. Інноваційний товарбуде реалізовуватись на ринку України.

Задум товару:

1.Товар за задумом. М’яка бітумна черепиця, що буде виготовлятися з найновітнішихматеріалів сучасності і призначена для заміни такого покриття як шифер. Вонабуде вигідною для споживача, бо відношення «ціна та якість» відповідають навітьнайвибагливішим споживачам, за ціною буде дешевшою, ніж імпортна бітумначерепиця, більш естетичний вид, ніж покриття покрівлі звичайним шифером Товарвигідний для виробника, бо конкуренти у цій сфері майже відсутні (на ринкуУкраїни немає вітчизняних виробників м’якої бітумної черепиці) та можназалучитися підтримкою держави.

2.Товар у реальному виконанні. Бітумна черепиця – це гнучкий покрівельнийматеріал у вигляді фігурних гонт, який складається з 6-ти слоїв. Вона має 2серії виробництва: «Мозаїка» та «Акцент», при чому кожна з серій має по 7унікальних кольорових рішень. Використовується посипка з базальту, замістьсланцевої мінеральної посипки. Цей товар є довговічним, невибагливим вобслуговуванні, також можливість використання на схилах від 12 градусів, анавіть до від’ємних кутів, відсутність шуму під час дощу та стійкість довітрового навантаження. Одиниці виміру бітумної черепиці: упаковка -3м2(22 гонта), вага упаковки – 24 кг. Ціна – 60 грн. за 1 м2.

3. Товарз підкріпленням. Можливість придбання товару у кредит. Комплектація за вимогамиклієнта. При великих замовленнях доставка до необхідного місця безкоштовно.передплати зі знижкою у будь-якій країні, де він розповсюджується. Споживачіматимуть замовити необхідний товар через мережу Internet з доставкою. Такожпостійним клієнтам знижки – 7%.

4.Укрупнена оцінка ринкових перспектив нової продукції

Аналізбітумної черепиці заводу «Акваізол» проведемо у порівнянні зпідприємствами-конкурентами «Будстрой-Інтернешнл» та «Техноеласт». Порівняльнуоцінку будемо проводити за одиничними та комплексними показниками, зокрема,показниками надійності, естетичними, технологічними та економічними.

Основнимипоказниками надійності бітумної черепиці є: якість матеріалів, стійкістьпосипки та термін експлуатації. Для оцінки застосовується наступна шкала:

 

Якістьматеріалів:

дуже міцний матеріал - 3 бала; високої міцності - 2 бала; низької міцності - 1 бал; дуже низької міцності - 0 балів.

 

Стійкістьпосипки:

посипка не осипається - 4 бала; посипка може осипатись - 3 бала; посипка починає осипатись через деякий час - 2 бал; осипається при експлуатації - 1 балів.

 

Термінексплуатації:

26 і більше 4 бала; 16–25 р. - 3 бала; 11–15 р. - 2 бал; До 10 р. - 1 балів.

Економічніпоказники – ціна:

нижче за середню з обраних товарів 3 бала; середня 2 бала; вище за середню з обраних товарів 1 бал;

Дляоцінки показників естетичності (кольорова гама та дизайн) застосовуємо наступнушкалу:


Кольоровагама:

дуже широкий вибір кольорів 3 бала; багато яскравих кольорів 2 бала; середня кількість різновидів кольорів 1 бал; декілька різновидів кольорів 0 балів.

 

Дизайн:

дизайн розробляють спеціалісти 3 бала; розробляють, але лише робітники фабрики 2 бала; розробляється для кількох виробів 1 бал; дизайн не розробляється 0 балів.

Технологічніпоказники оцінюються за такою шкалою:

 

Сировина:

високої якості і відповідають стандартам 3 бала; середньої якості 2 бала; низької якості 1 бал; не відповідає стандартам 0 балів.

 

Фарбники:

екологічно чисті і відповідають стандартам 3 бала; з домішками 2 бала; низької якості 1 бал; не відповідає стандартам якості 0 балів.

Результатианалізу якості виробу за системою показників, що описані вище, наведемо у таблиці4.1.

Ваговіоцінки груп показників відповідно: 0,3; 0,3; 0,25; 0,15.


Таблиця4.1 – Характеристика виробів

Показник

Товаровиробник

«Акваізол»

«Будстрой-Інтернешнл»

«Техноеласт»

Надійності:

1. Якість матеріалів 3 3 2 2. Стійкість посипки 3 3 4 3. Термін експлуатації 4 2 3

Економічні:

1. Ціна 3 2 2

Естетичні:

1. Кольорова гама 3 3 3 2. Дизайн 3 1 2

Технологічні:

1. Сировина 3 3 3 2. Фарбники 2 2 3

Длярозрахунку інтегрального показника якості використовуємо формулу (4.1):

/>, (4.1)

де Ві– вагова оцінка групи показників;

Аj – показник надійності;

п – кількість показниківнадійності у групі.

Такимчином інтегральні показники якості порівнюваних товарів у порядку зниженняякості розміщенні таким чином:

Акваізол:Пакваізол = 0,3 · (3 + 3 +4) / 3 + 0,3 · 3 / 1 + 0,25 · (3 +3) / 2 +
+0,15 · (3 + 2) / 2 = 3,025;

Промізол:Пбудсторой = 0,3 · (2 + 4 +3) / 3 + 0,3 · 2 / 1 + 0,25 · (3 +2) / 2 +
+0,15 · (3 + 3) / 2 = 2,575;

Техноеласт:Птехноеласт = 0,3 · (3 + 3 +2) / 3 + 0,3 · 2 / 1 + 0,25 · (3+ 1) / 2 +0,15 · (3 + 2) / 2 = 2,15.

Аналізпоказує, що підприємство завод «Акваізол» займає найкраще положення, щосвідчить про те, що підприємство найбільше відповідає потребам ринку. Аленезважаючи на це, підприємству ще необхідно поліпшити показники стійкостіпосипки та використовувані у процесі виробництва фарбники. Інші підприємстватеж мають переваги по деяким показникам, але все одно, є гіршими і невідповідають повністю потребам ринку. Їм ще необхідно покращити показникитермін експлуатації, якості матеріалів, дизайн та інші.

Такимчином, новий товар можна віднести до групи товарів, що мають всі шанси бутисприйнятими споживачами, якщо їх переваги компенсують збільшення витратспоживання (купівлі).

5.Оцінка інноваційного потенціалу підприємства – інноватора

 

Аналізінноваційного потенціалу заводу «Акваізол» буде проведений за 2008 рік такимискладовими:

1.Інтелектуальна складова.

2.Інформаційна складова.

3.Інтерфейсна складова.

4.Науково-дослідна складова.

Визначимопоказники інтелектуальної складової та занесемо їх до таблиці. Дані отриманошляхом вибіркових обстежень та опитування фахівців.

Таблиця5.1 – Показники оцінки інтелектуальної складової

Показник Значення Винахідницької активності 0,0598 Творчо мислячих фахівців 0,034 Технічного і наукового забезпечення 0,2231 Освітнього рівня 0,0843 Оновлення знань 0,28 Плинність кадрів високої кваліфікації 0,1973 Інтегральний показник 0,8785

Такимчином, порівнюючи з градацією значень цього показника, можна зробити висновок,що інтелектуальна складова знаходиться на рівні вище середнього (>0,67).

Інформаційнускладову визначимо таким самим чином та занесемо дані до таблиці 5.2.

Таблиця5.2 – Показники оцінки інформаційної складової

Показник Значення Коефіцієнт повноти інформації 0,268 Коефіцієнт точності інформації 0,115 Коефіцієнт суперечливості інформації 0,187 Інтегральний показник 0,57

Отже,інформаційна складова відповідає середньому значенню. Тому підприємству вартовдосконалювати якість інформації, що надходить до нього.

Інтерфейснаскладова. Для аналізу відповідності нового товару інтересам суб’єктам ринку,візьмемо до уваги таких економічних контрагентів підприємства: споживачів,постачальників та посередників. Результати аналізу заводу подано у наступнихтаблицях. Вагомість характеристик визначена шляхом опитувань представниківекономічних контрагентів.


Таблиця5.3 – Оцінка відповідності нового товару інтересам товаровиробника

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Якість товару 0,1 * Прибутковість 0,3 * Наявність споживачів 0,15 * Наявність каналів збуту 0,15 * Наявність ресурсів 0,3 *

Таблиця5.4 – Оцінка відповідності нового товару інтересам споживачів

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Якість товару 0,4 * Сервіс 0,1 * Економічні параметри 0,2 * Технологічні характеристики 0,3 *

Таблиця5.6 – Оцінка відповідності нового товару інтересам постачальників

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Прибутковість 0,3 * Стабільність замовлень 0,4 * Обсяги замовлень 0,3 *

Таблиця5.7 – Оцінка відповідності нового товару інтересам посередників

Характеристика товару Вагомість Оцінка за порядковою і бальною шкалами Повністю відповідає (4) Достатньо відповідає (3) Частково відповідає (2) Практично не відповідає (1) Повністю не відповідає (0) Стабільність постачання 0,2 * Попит на продукцію 0,5 * Прибутковість 0,3 *

Вагомостіекономічних контрагентів відповідно становлять 0,2; 0,4; 0,2; 0,2.

Розрахуємооцінки відповідності нового товару інтересам кожного з контрагентів для заводу«Акваізол»:

– виробника

Нв=4/4·0,1+4/4·0,3+4/4·0,15+?·0,15+?·0,3=0,888;

– споживачів

Нс=4/4·0,4+?·0,1+4/4·0,2+?·0,3=0,9;

-  постачальників

Нп=3/4·0,3+?·0,4+4/4·0,3=0,825;

-  посередників

Нпс=4/4·0,2 +?·0,5+2/4·0,3=0,725;

Інтегральнаоцінка:

Ні=0,888·0,2+0,9·0,4+0,825·0,2+0,725·0,2=0,848.

Зашкалою оцінка підприємства має нормальну достатність та попадає у проміжок від0,75 до 1. Тобто всі суб’єкти ринку, з якими має справу підприємство,зацікавлені в його інноваційній діяльності.

Науково-досліднаскладова характеризує наявність результатів науково-дослідних робот, достатніхдля вироблення нової продукції.


Таблиця5.8 – Показники оцінки науково-дослідної складової

Показник Значення Систематичність виконання НДДКР 0,385 Частка витрат на НДДКР у загальному обсязі товарної продукції 0,013 Співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження нової техніки 0,521 Інтегральний показник 0,919

Отже,науково-дослідна складова підприємства знаходиться на рівні вище середнього.

Визначимоінтегральну оцінку інноваційного потенціалу підприємства.Для цьогоспочатку визначимо вагомості кожної складової у їх загальній сукупності задопомогою методу попарних порівнянь.

Таблиця5.9 – Попарне порівняння складових інноваційного потенціалу

Інтелектуальна Інформаційна Інтерфейсна Науково-дослідна Сума балів Інтелектуальна 1 1 2 Інформаційна 1 1 Інтерфейсна 1 1 2 Науково-дослідна 1 1

Розрахуємовагомості:

Інтелектуальна:2? 6 = 0,33;

Інформаційна:1? 6 = 0,17;

Інтерфейсна:2? 6 = 0,33;

Науково-дослідна:1? 6 = 0,17.

Отже,інтегральна оцінка складає:

Iінт = 1/3 · 3 · 0,33+ 1/3 · 2 · 0,17 +? · 4 · 0,33 + 1/3 · 3 · 0,17 = 0,94.

Такимчином, інтелектуальний потенціал заводу досить високий. Тому можна зробитивисновок, що завод може ефективно займатися інноваційною діяльністю.


6.Аналіз інноваційного ризику

 

Аналізризику виконується на перших етапах інноваційного процесу. Тому аналізвиконується в умовах невизначеності, коли судження мають імовірнісний характер.Розгляд ризиків варто вести, починаючи з етапу розроблення конструкторськогозадуму товару.

Якіснийаналіз ризиків буде проводитись за наступною схемою: сутність ризику, можливінаслідки, чинники ризику.

Розробленняконструкторського задуму товару.

Сутністьризику: низька якість конструкції; виготовлення товару, що не відповідає ідеї,що була сформована; неможливість виготовлення товару.

Можливінаслідки: розроблення неконкурентного товару; розроблення конструкції, яка невідповідає вимогам ринку.

Чинникиризику: відсутність потрібних фахівців; неправильна поінформованістьрозробників про ідею товару; відсутність необхідної кількості коштів.

Аналізцільового ринку, розроблення стратегії маркетингу із виведення товару на ринокі його подальшої реалізації.

Сутністьризику: невідповідність розміру та характеристик цільового ринкупрогнозованим і відповідно неадекватна маркетингова стратегія виходу на ринок.

Можливінаслідки: несприймання товару ринком; низький попит; отриманняпідприємством збитків;

Чинникиризику: недостатні дослідження ринку; непрофесіоналізм спеціалістів;зміна конкурентної ситуації; ігнорування умов споживання в інших країнах;неправильна сегментація.

Аналізможливостей виробництва і збуту.

Сутністьризику: ускладнення ситуації з каналами збуту; переоцінка можливостейвиробництва; проблеми при доведення товару до споживачів.

Можливінаслідки: проблеми з виробничим процесом; недоведення товару до цільовихспоживачів; підвищення витрат на збут; затримка виробництва.

Чинникиризику: недостатність інформації про канали збуту; переоцінка можливостейвиробництва.

Виготовленнятовару.

Сутністьризику: невідповідність реального товару ідеї за певними параметрами; проблемиз втіленням задуму в матеріальний зразок; затримка виготовлення зразка.

Можливінаслідки: збитки, пов’язані з коригуванням способу виготовлення зразка;низька конкурентоспроможність через невідповідність запланованих параметрівотриманим.

Чинникиризику: неузгодженість у роботі представників виробничих підрозділів зрозробниками; низька кваліфікація працівників; відсутність необхідногообладнання.

Випробовуваннятовару в ринкових умовах.

Сутністьризику: неправильна оцінка результатів випробувань.

Можливінаслідки: неправильне позиціювання товару; неадекватна маркетинговапрограма просування; додаткові витрати, пов’язані з повторним випробуванням.

Чинникиризику: недостатня кваліфікація кадрів; неправильно обрана групаспоживачів для випробування; порушення методики випробування; обраннянеправильного методу випробування.

Розгортаннякомерційного виробництва.

Сутністьризику: несприйняття товару ринком; проблеми при розгортаннівиробництва.

Можливінаслідки: збитки підприємства; низький попит.

Чинникиризику: помилки в маркетинговій програмі; неправильно обрана цільовааудиторія; різка зміна ситуації; дії конкурентів.

Занесемовизначені ризики до таблиці, що включає імовірність негативного завершенняробіт етапу Р (Н/Е), яка визначена послідовним комбінуваннямймовірностей чинників ризику за формулою Байєса, зокрема, імовірності Р (Е/Н),що в разі даного негативного результату Н діє фактор ризику Е,імовірності Р (Е/неН), що в разі позитивного результату неНспостерігається дія фактора ризику Е, з урахуванням апріорноїімовірності Р(Н) результату Н.

Р (Н/Е)= Р (Е/Н)·Р(Н) = Р (Е/Н)·Р(Н) Р(Е) Р (Е/Н)·Р(Н)+Р (Е/неН)·(1-Р(Н))

Оцінкичинників ризику отримані на підставі аналізу минулого досвіду діяльності.

Таблиця6.1 – Оцінка чинників ризику

Сутність ризику Р(Н) Чинник ризику Р (Е/Н) Р (Е/неН) Р (Н/Е) Розроблення конструкторського задуму товару 0,244 Відсутність потрібних фахівців 0,010

/>0,200

0,314 Неправильна поінформованість розробників про ідею товару 0,200 0,050 Відсутність необхідної кількості коштів 0,230 0,060 Аналіз цільового ринку, розроблення стратегії маркетингу із виведення товару на ринок і його подальшої реалізації 0,300 Недостатні дослідження ринку 0,190 0,180 0,230 Непрофесіоналізм спеціалістів 0,006 0,210 Зміна конкурентної ситуації 0,100 0,180 Ігнорування умов споживання в інших країнах 0,201 0,190 Неправильна сегментація 0,150 0,167 Аналіз можливостей виробництва і збуту 0,125 Недостатність інформації про канали збуту 0,030 0,195 0,043 Переоцінка можливостей виробництва 0,070 0,120 Виготовлення товару 0,009 Неузгодженість у роботі представників виробничих підрозділів з розробниками 0,210 0,120 0,008 Низька кваліфікація працівників 0,080 0,170 Відсутність необхідного обладнання 0,070 0,100 Випробовування товару в ринкових умовах 0,200 Недостатня кваліфікація кадрів 0,090 0,205 0,201 Неправильно обрана група споживачів для випробування 0,190 0,130 Порушення методики випробування 0,210 0,180 Обрання неправильного методу випробування 0,175 0,145 Розгортання комерційного виробництва 0,220 Помилки в маркетинговій програмі 0,200 0,040 0,290 Неправильно обрана цільова аудиторія 0,050 0,170 Різка зміна ситуації 0,210 0,170 Дії конкурентів 0,220 0,090

Далірозрахуємо можливі втрати у результаті несприятливого завершення робіт кожногоз етапів, що розглядаються за формулою

R = Р (Н/Е) · В,


де В– очікуване значення можливих втрат у випадку настання небажаної події;

Р (Н/Е) – імовірністьнастання несприятливої події.

Ризикусього проекту в цілому слід визначати як суму всіх ризиків на кожному зетапів. Результати розрахунку подано в таблиці 19.

Таблиця6.2 – Розрахунок загального ризику проекту

Назва етапу Імовірність настання несприятливої події, Р (Н/Е) Очікуване значення можливих втрат, В, млн. грн. Елементарний ризик, млн. грн. Розроблення конструкторського задуму товару 0,314 15,3 4,8 Аналіз цільового ринку, розроблення стратегії маркетингу із виведення товару на ринок і його подальшої реалізації 0,230 6,75 1,55 Аналіз можливостей виробництва і збуту 0,043 4,2 0,18 Виготовлення товару 0,008 11,3 0,09 Випробовування товару в ринкових умовах 0,201 3,9 0,78 Розгортання комерційного виробництва 0,290 13,89 4,03 Загальний ризик 11,43

Такимчином, загальна сума коштів, якою ризикує завод при інноваційній діяльності, щостосується виведення нового товару на ринок, складає 11,43 млн. грн.


7.Розроблення заходів стимулювання попиту на інновацію

 

Длятого, щоб новий товар (бітумна черепиця) знайшов свого споживача та почаввиходити на стадію зростання необхідно провадити заходи щодо стимулюванняпопиту на інновацію для підприємства.

Метазаводу «Акваізол» щодо стимулювання попиту – ввести новий товар в торгівельнумережу та створити первинний попит на товар.

Розповсюдженняреклами про товару буде проводитися:

1. Угазетах та журналах виробничо-ділового напрямку.

2. Набіг-бордах у містах України.

3. Насіті-лайтах біля зупинок та вокзалів.

4.Реклама в спеціалізованих магазинах.

5.Через Іnternet.

Будепроводитися стимулювання споживачів та торгових посередників (дилерів тапредставництв).

Стимулюванняторгових посередників (дилерів та представництв).

Надаєтьсядодаткова знижка на товар, а також діє система преміювання. На конкурснійоснові змагаються всі регіональні дилери та представництва.

Стимулюванняспоживачів.

НаселенняУкраїни за відношенням до туристично-пізнавальних журналів можна поділити начотири групи:

1.Населення, що не слідкує за нововведеннями та розробками новітньої технологіїта прихильні використовувати застарілі методи покриття покрівель.

2.Споживачі, що не мешкають в житлових будинках і не мають сама девикористовувати бітумну черепицю.

3.Споживачі, що не визначилися, який вид покрівельного матеріалу обрати длявикористання.

4.Населення, що готові придбати товар при прийнятній ціні та з певними споживчимивластивостями.

Структуранаселення за згаданими ознаками графічно позначена на рис. 7.1

/>

Рисунок7.1 – Структура потенційних споживачів бітумної черепиці

Такимчином, потенційними споживачами можна вважати близько 49% населення, але вартозважати на те, що існує багато конкурентів як безпосередніх, так і заміщуючих.

Длястимулювання споживачів будуть застосовуватися такі заходи:

1.Будуть діяти знижки від 3% (разова знижка – залежить від кількості) та 7% (дляпостійних клієнтів).

2.Пропонуватиметься супутня продукція у подарунок.

3.Проведення першого майстер-класу з покладання бітумної черепиці.

Заходистимулювання будуть підкріплені інформаційною рекламною заводу. Бюджет будевизначений методом «у відсотках до суми продажу». Тобто від об’єму збуту, щопланує отримати підприємство, визначається частка на маркетингові комунікації.Вибір цього методу пояснюється стабільним становищем підприємства та обсягамизбуту.

Запланованийобсяг продажів на наступний рік – 120 млн. грн.

Відсотокна маркетинг – 5%.

Бюджетмаркетингової програми – 120 · 0,05 = 6 млн.

Тобтопідприємство виділяє 6 млн. грн. на впровадження маркетингової програмипросування бітумної черепиці.


8.Економічне обґрунтування інноваційного проекту

 

Дляоцінки ефективності інноваційного товарного напрямку виробництво бітумноїчерепиці використаємо такі показники чистого зведеного прибутку (NPV), індексурентабельності (PI), періоду окупності (PP) і внутрішньої норми доходності(IRR). Визначимо їх значення для трьох ймовірних сценаріїв розвитку подій:песимістичного, нормального та оптимістичного. Вихідні дані подані у таблиці8.1.

Таблиця8.1 – Вихідні дані

Сценарій розвитку подій Імовірність (P) Грошовий потік за роками, тис. грн. 1 2 3 4 5 6 Песимістичний 0,23 -14500 5000 10500 9700 8300 6500 Нормальний 0,67 -18000 9500 13400 12800 12000 11500 Оптимістичний 0,1 -21000 11500 16700 15400 14200 13000

Дляподальших розрахунків нам необхідно продисконтувати вказані доходи та витрати.Ставка дисконту складає 27%. Отримаємо табл. 8.2.

Таблиця8.2 – Дисконтовані доходи та витрати, тис. грн.

Бітумна черепиця

песимістичний

сценарій

нормальний

сценарій

оптимістичний

сценарій

1 -11417,3 -14173,2 -16535,4 2 3105,6 5900,6 7142,9 3 5121,9 6536,6 8146,3 4 3730,8 4923 5923 5 2515,1 3636,4 4303 6 1551,3 2744,6 3102,6

1)Розрахуємо вище перелічені показники для нормального сценарію розвитку подій(див. табл. 8.1).

NPV/> = /> + /> + /> + /> + /> – /> = 9568 (тис.грн.),

PP/> = /> + (3 – 1) = 3,3 (років),

PI/> = /> = 1,68%,

Длярозрахунку значення IRR методом підбору знайдемо таку ставку дисконтування, при якійпоказник NPV буде набувати від’ємного значення. Візьмемо ставку 60%.

NPV/> = 3710,9 + 3268,3 +1954,2 + 1143,9 + 685,3 – 11250 =

= – 487,4(тис. грн.);

IRR/> = 27 + /> * (60 – 27) =58,4%.

2)Розрахуємо вище перелічені показники для песимістичного сценарію розвитку подій(див. табл. 8.2):

NPV/> = 3106 + 5122 + 3730,8 +2515,2 + 1551,3 – 11417,3 =

=4608(тис. грн.),

PP/> = /> + (4 – 1) = 3,85 (років),

PI/> = /> = 1,4%,

NPV/> = 1953,1 + 2563,5 +1480,9 + 791,2 + 387,4 – 9062,5 =

= – 1886,4(тис. грн.);

IRR/> = 27 + /> * (60 – 27) = 50,4%.

3)Розрахуємо такі самі показники для оптимістичного сценарію розвитку подій (див.табл. 8.2):

NPV/> = 7142,9 + 8146,3 +5923,1 + 4303 + 3102,6 – 16535,4 =

=12082,5(тис. грн.),

PP/> = /> + (4 – 1) = 3,21 (років),

PI/> = /> = 1,73%,

NPV/> = 4492,2 + 4077,1 +2351,1 + 1353,7 + 774,7 – 13125 =

= – 76,2(тис. грн.);

IRR/> = 27 + /> * (60 – 27) = 59,8%.

Імовірністьрозвитку подій за різними сценаріями дорівнює:

1)песимістичний сценарій передбачає глибокий і незначний спад (р=0,23);

2)нормальний – стабільний стан (р=0,67);

3)оптимістичний – незначний і потужний підйом (р=0,1).

Таблиця8.3 – Середньозважені за ймовірностями різних сценаріїв розвитку подійпоказники NPV, PI, PP, IRR

Сценарій розвитку

подій

Імовірність

(Р)

NPV, тис. грн.

PI, %

PP, років

IRR, %

Песимістичний 0,23 4608 1,40 3,85 50,4 Нормальний 0,67 9568 1,68 3,3 58,4 Оптимістичний 0,1 12082,5 1,73 3,21 59,8

Середньозважені

значення за

ймовірностями

8678,65 1,62 3,42 56,7

Такимчином, обраний товарний напрямок виявився ефективним, бо середньозважений займовірностями різних сценаріїв розвитку подій чистий зведений прибуток більшенуля, рентабельність більша одиниці. Період окупності досить великий і складаємайже сім років. Внутрішня норма доходності склала 56,7%, це більше за ставкудисконту (27%), тому можна говорити про ефективність проекту.


Висновок

 

Уданій роботі була розглянута товарна інноваційна політика заводу «Акваізол». Упроцесі роботи був детально проведений аналіз товарної номенклатурипідприємства, її ефективність та відповідність потребам ринку. Також булирозроблені і обґрунтовані заходи щодо впровадження у виробництво нового товаруяк бітумна черепиця.

Підчас роботи було виявлено, що аналізоване підприємство працює ефективно, йогообсяги виробництва і прибутки за останні роки постійно збільшуються. Але,незважаючи на це, заводу «Акваізол» можна рекомендувати обрати такий напрямоктоварної інноваційної політики як виробництво нового товару – бітумноїчерепиці. Перевагами даної інноваційної розробки є такі:

– незначнакількість конкурентів у цьому напрямку виробничої діяльності (вся бітумначерепиця імпортується з-за кордону);

– сприянняпросуванню вітчизняного товару на українському ринку бітумної черепиці;

– наявністьна підприємстві висококваліфікованих та досвідчених кадрів, що будуть займатисярозробкою бітумної черепиці, яка б відповідала усім міжнародним стандартам;

– можливістьвикористання ресурсів найкращої в Україні якості;

– можливістьзалучення державної підтримки, бо товар сприятиме підвищенню іміджу країни(українське – найкраще).

Оцінивширинкові перспективи нової продукції – бітумної черепиці, треба сказати, що новийтовар можна віднести до групи товарів, що мають всі шанси бути сприйнятимиспоживачами, якщо їх переваги компенсують збільшення витрат споживання(купівлі). А після проведення оцінки інноваційного потенціалу заводу «Акваізол»можна зробити висновки по кожній складовій: інтелектуальна складова знаходитьсяна рівні вище середнього; інформаційна складова відповідає середньому значенню(заводу варто вдосконалювати якість інформації, що надходить до нього);проаналізувавши інтерфейсу складову можна сказати, що всі суб’єкти ринку, зякими має справу завод, зацікавлені в його інноваційній діяльності;науково-дослідна складова характеризує діяльність результатів науково-досліднихробіт, які є достатніми для виготовлення нової продукції. Таким чином,інтелектуальний потенціал підприємства досить високий, тому завод можеефективно займатися інноваційною діяльністю.

Аналізінноваційного ризику показав, що загальна сума коштів, якою ризикує завод«Акваізол» при інноваційній діяльності, що стосується виведення нового товаруна ринок, складає 11,43 млн. грн. На впровадження маркетингової програмипросування бітумної черепиці підприємство виділяє 6 млн. грн. Післяекономічного обґрунтування інноваційного проекту можна сказати, що обранийтоварний напрямок виявився ефективним.


Списоквикористаної літератури

 

1. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційнаполітика: Підр. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 281 с.2. Маркетинг:бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка.– Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 835 с.

3. Сборникнормативно-технической документации по применению Акваизол.-56 с.

4. Офіційний сайт заводу«Акваізол» // www.aquaizol.ua.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу