Реферат: Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

УКООПСПІЛКА

Львівська комерційна академія

Кафедра товарознавствапродовольчих товарів


Дипломна робота

 на тему:

„Товарознавчі аспекти ринкувиноградних вин в Україні”

 

Робота переглянута і                                       СтуденткиV курсу

допускається до захисту                                 товарознавчо-комерційного

                                                                           …


Зміст

с.

      Вступ

1.   Теоретична частина

1.1  Споживні властивості іфізіологічна дія виноградних вин

на організм людини................................................................................5

1.2  Товарознавча систематизаціяподілу виноградних вин................14

1.3  Фальсифікація виноградних винта методи її

 виявлення і попередження....................................................................25

2.   Об”єкти і методи досліджень… 32

3.   Дослідницько – аналітичначастина

3.1  Соціально – економічніаспекти ринку виноградних вин

в Україні...................................................................................................36

3.2  Товарознавчі аспектиформування асортименту

виноградних вин вУкраїні.....................................................................48

3.3  Аналіз асортиментувиноградних вин, що

реалізується в торгівельніймережі м. Львова......................................59

3.4  Товарознавча оцінка якостівиноградних вин................................73

3.5  Маркетингова діяльністьвиробників виноградних вин

в Україні таоцінка конкурентоспроможності їх продукції.................89

Висновки іпропозиції ....................................................................104

Списоквикористаної літератури....................................................107

Додатки............................................................................................111 

Вступ

 

Виноградним виномназивається напій, отриманий в результаті спиртового бродіння виноградногосусла (відпресований сік винограду) або мезги (роздроблення ягід винограду).

В залежності відмісця виробництва, клімату, грунту, властивостей виноградної лози, типу винахімічний склад виноградних вин відрізняється, але всі вина містять антисептичнуі іонізаційну воду, вуглеводи (глюкозу, фруктозу, сахарозу та ін.), органічнікислоти (винну, яблучну, лимонну та ін.), спирти, альдегіди, складні ефіри таацеталі, дубильні, барвні, азотисті, мінеральні речовини (майже всі елементиперіодичної системи); вітаміни В1, В2, РР, С, фолієвукислоту, іонозит та інші біологічно-активні речовини. В вині міститься такожкомплекс поліфенольних  речовин (рутин, кварцетин, антоціани). Усі ці складовіроблять виноградне вино складним, споживним і біологічно цінним продуктом,корисним доповненням до звичайного харчування.

Виноградні винаволодіють добре вираженими бактерецидними властивостями, які обумовлені вмістоморганічних кислот, етилового спирту та інших сполук, які володіють антисептичнимивластивостями.

Смак вина, такожяк і букет, який характеризує чистоту, повноту, гармонію відтінків, складаєтьсяз великої кількості компонентів. Цукор, спирт, кислоти, фенольні сполуки таінші речовини, що містяться у виноградному вині, надають йому помірнусолодкуватість, терпкість, свіжість та інші присмаки, які характерні для різнихтипів вин.

Однак, сьогодні вУкраїні на ринку виноградних вин доволі розповсюдженою є їх фальсифікація. Доосновних способів фальсифікації виноградних вин відноситься його розбавлення знаступним підкоректуванням напою цукром, кислотами, ароматизаторами та іншиминаповнювачами.

Саме тому метоюдипломної роботи є дослідження  товарознавчих аспектів формування ринкувиноградних вин в Україні.

Для досягненняпоставленої мети нами визначенно такі завдання:

-             вивчитиспоживні властивості та фізіологічну дію виноградних вин на організм людини;

-             вивчтитоварознавчу класифікацію поділу виноградних вин;

-             дослідитифальсифікацію виноградних вин та методи її виявлення і попередження;

-             вивчити соціально-економічніаспекти ринку виноградних вин в Україні;

-             дослідититоварознавчі аспекти формування асортименту    виноградних вин в Україні;               

-             датитоварознавчу оцінку якості виноградних вин, що реалізується в   торгівельніймережі м. Львовам;

-             провестиоцінку маркетингової діяльності виробників виноградних вин в Україні таконкурентоспроможності їх продукції.


1.Теоретична частина

1.1 Споживні властивості іфізіологічна дія виноградних вин на організм людини

         Виноградними винаминазивають алкогольні напої, одержувані шляхом зброджування виноградного сокуабо соку з м”язгою з додаванням або без додавання спирту та інших компонентів,передбачених технологічною схемою [11].

         При споживанні харчовихпродуктів виявляється їх корисність, чи споживна цінність, яка зумовлена їххімічним складом і комплексом властивостей, а саме біологічною, фізіологічною,лікувально-профілактичною, органолептичною та енергетичною цінностями [28].

Сприятливепоєднання різних біологічно-активних речовин робить вино сильнимбіоенергетичним напоєм, яке підвищує життєдіяльність людини, тонізуючим тазагальнозміцнюючим [5].

 Харчоваенергетична цінність столових та кріплених виноградних вин представлена втабл.1.1

Дані табл.1.1показують, що наяність спиртів, органічних кислот, вуглеводів, вітамінів,азотистих, мінеральних та екстрактивних речовин обумовлюють споживнівластивості виноградних вин.

         Виноградне вино володієвиключним хімічним складом, який включає близько 600 складових, головним ізяких являється вода. Вміст екстракту у вині залежить від багатьох факторів. Всередньому в білому вині його близько 22г/л. Червоному вину характерна більшвисока екстрактивність – до 30г/л, а для кріплених та десертних вин – 40-60г/л. [36].

         Вміст етилового спиртуколивається від 9 до 14% в столових винах, від 12 до 14% – в десертних, від 17до 20% — в кріплених. У вині також міститься в незначних кількостяхсильнотоксичний метиловий


Таблиця1,1


спирт; в білому вині його вмістзнаходиться в межах 0,2-1,1г/л. Із багатоатомних спиртів виноградне виномістить гліцерин – 0,7- 14г на 100г етилового спирту. Якщо ж вино виготовленоіз винограду, ураженого благородною гниллю, тоді вміст гліцерину може досягати30г/л [5].

 Хімічний складвина, його властивості залежать від сукупності багатьох факторів: кліматичнихумов, виду грунтів та рельєфу вирощування виноградної лози, агротехнічнихметодів та способів виробництва вина[38].

         В якості сировини дляодержання виноградних вин використовують грона свіжого або зав”яленоговинограду – багаторічної рослини з роду Vitis  Vinifera. Специфіка хімічного складувинограду – один із найважливіших факторів, що визначає якість майбутнього вина [19].

         Вуглеводи виноградупредставлені моно- і полісахаридами. В соці переважають монози (пентози ігексози), а в твердих частинах грона – полізи.

         Із пентоз у виноградномусоці найбільшевсього арабінози. Пентози не зброджуються дріжджами і повністюпереходят у вино, де їх загальний вміст у білих винах складає 0,22-0,79г/л, а вчервоних  — 0,4-1,3г/л.

         Основними цукрамивиноградної ягоди є гексози – α-глюкоза і α-фруктоза, вміст яких допочатку фізіологічної зрілості досягає 17-25%, а в більш спекотних районахвирощування до 30% [11].

Вміст цукрівхарактеризує ступінь зрілості винограду, впливає на вихід та якістьвиноматеріалу [29].

Вищі полісахаридипредставлені у виноградному гроні пентозанами і пектиновими речовинами,камедями, декстринами, крохмалем, клітковиною. Мускатні сорти винограду містятьмаксимальну кількість пектинових речовин (3-4%), а в готових винах залишаєтьсяне більше 20-25% вихідної кількості пектинових речовин в результа ті їхгідролізу ферментами сусла і дріжджів. Максимальним вмістом пектинових речовинвирізняються червоні вина. Пектинові речовини надають м”якість смаку вина, апри надмірному їх вмісті являються джерелом накопичення у вині метиловогоспирту.

Крохмальміститься у плодоніжках і гребнях, а також в недозрілих ягодах при основісудинно-волокнистих пучків. В здорових ягодах винограду присутні в невеликихкількостях декстрини, а в ягодах, уражених Botrytis cinerea, їх вміст підвищується. Цим пояснюютьособливу маслянистість сотернських вин Франції з винограду, ураженого„благородною гниллю” [25].

Органічнікислоти  відіграютьзначну роль у формуванні якості вина.Їх загальний вміст у винограді являєтьсяодним із показників придатності його для виготовлення того чи іншого типу вина.Від рівня pH соку залежить характерферментативних процесів при одержані вина та його бактерецидність.

Основнимикислотоами винограду являються α-винна (5-13г\л) і яблучна (1-25г/л). Їхвмістом зумовленго, в основному, низьке значення pH сусла та вина (pH=2,7-3,5), при якому сповільнюєтьсярозвиток мікроорганізмів і створюються сприятливі умови для зброджування цукрівдріжджами. Солі винної кислоти впливають на органолептичні властивості істабільність вин. Кислий винокислий калій і винокислий кальцій, випадаючи восад у присутності спирту, викликають „кристалічне”  помутніння вина [11].

Яблучна кислотапри її вмісті більше 2г/л надає вину різкий смак, або, як кажуть винороби,„зелену кислотність”. В процесі спиртового бродіння або зразу ж після нього, атакож при витримкі вина може протікати яблучно- і молочнокисле бродіння зутворенням молочної кислоти, яка надає м”якості смаку вина [38].

Ще менш стійкою єлимонна кислота (0-0,5г/л), яка легко руйнується бактеріями.

Крім основних всуслі і вині присутні інші кислоти, але в менших кількостях — янтарна, глюкуронова,піровиноградна, мурашина, хінна, а іноді і у вигляді слідів (гліколева,щавелева) [11].

В складі речовин фенольноїприроди у винограді кількісно переважають катехіни, які легкоокислюються і полімерезуються. В залежності від способу переробки у вино згрона може перейти до 50% катехінів. Переважно вони містяться у червоних винах,в білих їх у 2-5 раз менше. Найбільш багаті катехінами (до 500 мг/л)катехінські вина.

Антоціани – непластичніпігменти червоного винограду, зосереджені у вакуолях клітин шкірки ягід.Інтенсивність  і відтінки забарвлення червоних вин залежать від вихідноговмісту антоціанів у винограді, способюу видалення ії із шкірки і подальшоїтехнології приготування вина, а також від його віку.

Лейкоантоціанимістяться у шкірці та у м”якоті ягід. Вони легко полімеризуються і випадають увині в осад. В процесі аерації молодих вин лейкоантоціани переходят вантоціани, що супроводжується посиленням забарвлення вина.

Флавоноли – цежовті пігменти, які містяться у винограді в основному у вигляді глікозидів.

Таніни – це сумішполімерів, які утворюються при конденсаціїї 2-3 молекул катехінів і лейкоантоціанів.В процесі старіння їх вміст у вині знижується.

Вина із виноградуіз підвищеним вмістом катехінів і лейкоантоціанів мають надто терпкий,грубуватий смак, а при нестачі цих речовин вино набуває так званий „порожній”смак. Особливо важливе значення таніни відіграють при формуванні забарвленнявина. При виготовлені вин, призначених для реалізації у молодому віці, контрактсусла із мезгою повинен бути не тривалим, що забезпечить максимальноінтенсивний колір вина за рахунок антоціанів без надлишку танінів [11].

На смаковівластивості вина та його забарвлення впливають реакції полімеризації таокислення катехінів, які протікеають при дозріванні вина. Продукти окисленнякатехінів мають слабов”язкий прємний смак і золотисто-коричневе забарвленнярізної інтенсивності, завдяки чому видержані вина легко відрізнити від молодих[35].

Рівень вмісту увині поліфенолів визначає біологічну цінність вина, оскільки катехіни,антоціани, флавоноли і особливо лейкоантоціани володжіють Р-вітамінноюактивністю. Ці ж сполуки обумовлюють високі бактерецидні властивості вина тайого стійкість при зберіганні. Найбільшою бактерецидністю володіють антоціани,завдяки чому червні вина використовують для лікування деяких кишково-шлунковихзахворювань. Старі вина, в яких більшща частина випала в осад, не проявляютьбактерецидних властивостей [24].

Азотистіречовини   містяться у винограді і вині у вигляді мінеральних та органічних сполук.Основну їх частину становлять амінокислоти і пептиди. Наявність азотистихречовин являється необхідною умовою розмноження дріжджів [38].

Азотисті речовинивідносят до числа сполук,  які беруть участь в утворені вищих спиртів –компонентів букету вина.

Ферментивиноградної лози, особливо оксиредуктази, відіграють важливу роль увиноробстві. Найбільш активними ферментами є о-дифенолоксидаза та пероксидаза,які беруть участь в окислені фенолів.

Важливимферментом, який каталізує розщеплення цукрів являєтьсяβ-фрукто-фуранозидаза (інвенртаза) [36].

У виноградномусоці ідентифіковано багато водорозчинних вітамінів, вина можна вважати джерелом тих самих вітамінів, але в процесі  витримки вин вони в значноруйнуються. Вино містить незначну кількість вітамінів С, В1, В2, В 6, В12, РР, але їх дія на організм людини надзвичайнокорисна. Вино багате на вітамін Р, який сприяє засвоєнню аскорбінової кислоти [5].

У винірозрізняють первинні і вторинні букетисті ароматичні речовини.Перші утворюються в процесі дозрівання ягід при розладі білка у винограднійлозі, а другі – в моиент дозрівання сусла та при витримкі вина. Вино, що маєпервинний букет, не відрізняється за ароматом від винограду з якого йогоодержують. До таких вин відносяться мускати та вина з сортів винограду Рислінг,Піно. Їх аромат зумовлений ефірами саліцилової і антранілової кислот, ваніліномта іншими ароматичними речовинами, що перейшли у вино з ягід. Вториннібукетисті речовини утворюються при переробці лише деяких сортів винограду(Каберне) і надають вину специфічні тони.

Речовини, якіберуть участь в утворені букету вина, досить нестійкі, легко випаровуються іокислюються [25].

Мінеральніречовинивинограду, незважаючи на їх малий вміст (0,2-0,6%), відіграють важливу роль упроцесі виноробства. Залізо приймає участь в усіх окисно-відновних реакціях, щомають важливе значення при дозріванні вина. Від вмісту марганцю і міді залежитьхарактер бродіння і формування якості вина.

Мінеральніречовини вина представлені в основному       фосфатами калію,кальцію, магнію. З мікроелементів виявлено мідь, марганець, кобальт, цинк,свинець, молібден, бор, фтор, йод – всього 24 мікроелемента [11].

Біологічнацінність виноградних вин визначається вмістом в них поліфенолів, вітамінів,мінеральнах та азотистих речовин, барвних, дубильних та іншихбіологічно-активних речовин, які формують смак, букет та колір вина.

Фізіологічнацінність вина зумовлена дією деяких речовин, що в ньому містяться, на нервову,серцево-судинну, травну системи. Таку дію мають спирт напою, екстрактивнірекчовини та органічні кислоти, які підвищують секрецію травних соків ізасвоюваність продукту [24].

 Енергетичнацінність продукту визначається кількістю енергії, яка виділяється післябілогічного окислення речовин, що в ньому містяться і виражається в ккал абокДж (1 ккал = 4,186 кДж) [28]. Завдяки такому значному і різноманітному вмістуорганічних речовин виноградні вина мають високу калорійність (660 калорій у 1лстолового вина) і відрізняються чудовими смаковими якостями й іншими кориснимивластивостями [20].

           Лікувально-профілактичнацінність продукту визначається властивістю його речовин лікувати хворби тазапобігати їх появі [28]. Наука, яка займається лікуваннямна основі винограду, називається ампелотерапією.

Переліклікувальних і гігієнічних властивостей вина надзвичайно широкий. Воно підвищуєапетит, посилює секрецію ендокринних залоз, сприяє кращому виділенню жовчі,шлункового соку і підтриманню нормальної кислотності шлунку, розширює судини,володіє антитоксичними властивостями, використовується як складова різних ліків[15].

Нові незаперечнівідкриття служать  доказом захисної дії червоного вина від серцево-судиннихзахворювань. Французькі вчені знайшли взаємозв”язок між рівнем смертності відінфаркту і вживанням червоного вина. Вживання його запобігає утворенню тромбів,благодійно впливає на кровообіг і стінки судин, прискорює виділенняхолестерину, запобігає розвитку атеросклерозу і захворювань серця. У народніймедицині для підвищення гемоглобіну вживають настій на кагорі [8].

ВченийН.Простосердов [5] вказує на домінуючі  лікувальні властивості різних типіввин: білі столові характеризуються  діуретичними і легкозбуджуючимивластивостями, червоні – поживністю, кріплені – заряджають енергією, солодкі –висококалорійні, грайливі – сприяють венттиляції легень.

Отже, завдякиунікальному складу  і вмісту різноманітних корисних речовин, випоградне винослід вважати одним з найцінніших гігієнічних напоїв з бактерециднимивластивостями та із найбільш сприятливою дією на організм людини.         


1.2Товарознавча систематизація поділу

винограднихвин

Світова виноробнапромисловість нараховує близько 1200 найменувань виноградних вин, яківідрізняються між собою різноманітністю складу, смаковими, ароматичнимивідтінками і технологією виготовлення [39].

Зазагальноприйнятою на практиці і в торгівлі класифікацією, виноградні вина взалежності від технології виготовлення поділяються на групи. Кожна група вина, заскладом (переважно за вмістом спирту та цукру)  ділиться на категорії. В свою чергу кожна категорія взалежності від смакових, ароматичних і кольорових особливостей розділяється натипи [43].

В основукласифікації виноградних вин покладено різні ознаки.

·    Взалежності від якості і терміну видержки усі виноградні вина поділяються на ординарні і марочні.

До марочноговідносяться високоякісні вина, отримані з відповідних сортів винограду,характерні і постійні за якостю для даного виноробного району і витримані від 2до 6 років.

Марочні винограднівина, витримані не менш 6 років, у тому числі не менш 3-х років у пляшках,називаються колекційними. Якість цих вин у результаті тривалої їхньоївитримки значно поліпшується: смак стає більш гармонічний з яскраво вираженимбукетом. На пляшках з марочним вином наклеюють окремий ярличок, відзначаючи наньому рік збору винограду. Старі  виноградні вина — вина з энотеки(колекційний фонд), вік яких може досягати від 10 до 200 років (архівні вина).

До ординарноговідносяться виноградні вина, що не мають ознак марочних вин. Вони надходять упродаж після витримки їх протягом 1 року. Ординарні виноградні вина, вікомбільше 1 року, називають витриманими ординарними винами.

          Виноградне виноможе бути і контрольованого найменування за походженям — це вино високоїякості, виробляється по спеціальній чи традиційній технології з визначенихсортів винограду суворо регламентованого району. Напій відрізняєтьсяоригінальними органолептичними властивостями, пов'язаними з екологічнимиумовами конкретної місцевості, зазначеної в їхньому найменуванні[44].

·    Заоднорідністю сировини виноградні вина поділяються на сортові та купажні.

До сортовоговідносяться такі, що завжди виготовляються з того самого сорту винограду. Смакцих вин може мати різні відтінки, що залежать від ґрунту, кліматичних умов іперіоду збору винограду.

До купажних відносятьсявиноградні вина, виготовлені з декількох сортів винограду. У результатізмішування одержують вина з більш постійним смаком і ароматом [43].

·    За кольоромвиноградні вина розрізняють білі, рожеві і червоні.

Білі вина виготовляють головнимчином з білих сортів винограду шумуванням сусла (видавленого соку) безшкірочки, насіння і гребенів.

Рожеві вина виготовляють з червонихі рожевих сортів винограду, також шумуванням сусла без шкірочки, насіння абогребенів, купажуванням білих і червоних вин.

Червоні вина виготовляють з червонихсортів винограду шумуванням сусла разом з мезгою. Червоного забаровлення цимвинам додають барвні речовини, що є в шкірці винограду і які переходять у суслопід час шумування.

·    Завмістом цукру виноградні вина бувають сухі, напівсухі, напівсолодкі,солодкі і лікерні [44].

Класифікацію виноградних вин за вмістом спирту і цукру показано втабл.1.2.

Таблиця1.2

Класифікаціявиноградних вин за вмістом спирту і цукру

Виноградні вина

Вміст,%

спирту

цукру

Столові

Сухі 9-14 до 0,3 Напівсухі 9-12 0,5-3 Напівсолодкі 9-12 3-8

Кріплені

міцні 17-20 1-14

                      десертні

Напівсолодкі 14-16 5-12 Солодкі 15-17 14-20 Лікерні 12-17 21-35

Ароматизовані

16-18 6-16

·    Завмістом вуглекислоти усі виноградні вина поділяються на дві категорії: тихі(не містять вуглекислого газу) і насичені вуглекислотою – грайливі.

Товарознавчакласифікація виноградних вин показана на рис. 1.1.

З рис. 1.1 видно,що в залежності від технології виготовлення тихі виноградні вина поділяють натри категорії: столові, кріплені й ароматизовані. Тип винавключає окремі марки, що мають певні найменування.

Столовівиноградні вина бувають сухі і напівсолодкі. Сухі вина одержують внаслідок повногошумування свіжого виноградного сусла з мезгою чи без неї. Вони являють собоюсік винограду, що перебродив і не має ніяких домішок. На Україні виробляютьтакі типи вина цієї групи: столове біле, столове рожеве, столове червоне іхерес столовий [5;42].

Херес столовий виготовляють як біле виноградневино, але для надання йому специфічного запаху і смаку ще витримують підплівками спеціальних дріжджів — солера. При виготовленні Хересувикористовуються спеціальні хересні раси дріжджів, здатні утворювати наповерхні вина, у неповних бочках, плівку. При витримці вина під плівкоюхересних дріжджів, в аеробних умовах, у процесі їх життєдіяльності відбуваютьсязначні зміни хімічного складу вин[5].

Столові білі винамають колір від світло-солом'яного до темно-золотавого; рожеві — відяскраво-рожевого до яскраво-червоного; червоні — від ясно-червоного дотемно-червоного і херес — від світло-золотавого до темно-золотистого.

До кращихстолових сухих виноградних вин варто віднести:

Марочні білі — алиготе«Ай-Даниль» і «Золота балка», рислінг «Алькадар»,«Сильванер феодосійський», «Кокур сейтлерський»,«Перлина степу», «Наддніпрянське», «Ужгородське»,«Шабське», «Променисте», «Берегівське».Марочнічервоні — «Алушта», бордо «Ай-Даніль», «ОксамитУкраїни».

Ординарні білі виноградні вина — «Столове біле», «Біле кримське», «Рислінг»,«Сильванер».

Ординарні червоні виноградні вина — «Столове» рожеве і червоне, «Червоне кримське»,«Червоне дніпровське», «Червоне гібридне».

Столовінапівсолодкі виноградні вина на Україні не виготовляються. Такі винабувають білі, рожеві і червоні. При їхньому виробництві сусло бродиться неповністю, внаслідок чого вони містять від 3 до 8% цукру і 10-14% спирту. Упродаж найбільше часто надходять

ординарні напівсолодкі вина Болгарії(Колекція болгарських вин), Вірменії («Айгестан»,«Миличка», «Вскеваз білий») чи Грузії(«Чхавери», 
 

/>


/>/>/>                                          десертні

/>/>/>/>                                     міцні

/>/>/>                                     вермути

/>/>                                  

/>


/>/>катехинські

/>ечміадзинське

/>/>херес

/> /> /> /> /> /> <td/> /> />

/>/>/>                                                                                                                      брют

/>                                                                                     сухе

/>/>/>/>/>Мадера               Напівсолодкі      Кагор                            напівсухе

/>/>/>/>/>/>Марсала              Солодкі               Мускат              напівсолодке

/>/>/>/>/>Портвейн             Лікерні               Токай                           солодке

/>    Херес                                

        

                   Мускати     Токай         Малага

Рис.1.1 Класифікаціявиноградних вин

«Хванчкара»,«Усахелаури» і ін.) [5;40].  

Кріплені виноградні вина одержують принеповному шумуванні виноградного сусла з додаванням спирту, а іноді іконцентрованого виноградного соку. При виготовленні цих вин шумування припиняютьна визначеній стадії, щоб зберегти у вині більшу або меншу кількість цукру. Ценайчастіше досягається введенням у сусло, що бродить, спирту. Таким чином, усіці вина характеризуються наявністю цукру, що залишився в результаті неповногошумування, і підвищеним вмістом спирту. Напої мають специфічний аромат і смак,що залежать від сорту винограду (мускати, токаї) чи способу їхньоговиготовлення (херес, малага, мадера, портвейн, марсала) [42].

·    Взалежності від вмісту цукру і спирту кріплені виноградні вина поділяються на 2групи: міцні (портвейн, мадера, херес, марсала) та десертні (напівсолодкі,солодкі і лікерні). 

 Кріплені міцні виноградні вина — до цієї групи відносяться такітипи вин: портвейн білий, рожевий і червоний, мадера, марсала, херес міцний,міцне біле, рожеве і червоне.

Портвейн — найбільш розповсюджене виноградне вино. Портвейни виготовляютьсябілі, рожеві і червоні. Портвейни містять від 17 до 20% спирту і від 6 до 14%цукру .

Вино цього типу було вперше приготовленн у м. Порто в Португалії.Традиційна технологія портвейнів у Португалії передбачає збір винограду встадії повної зрілості (без заізюмлювания), сортування. Спиртування до 18-19%проводять неочищеним виноградним спиртом міцністю 77-78%. Витримують вино вбочках місткістю 50-60дал. Основна частина портвейнів складають купажні вина,до складу яких входять вина різних строків витримки. Витримують ці винапротягом 5-6 років, іноді до 20 років у неповних бочках у контакті з повітрямпри високому рівні окисно-відновного потенціалу. У Португалії готують біліпортвейни різних типів, якість їх різноманітна. Поряд з високоякісними винамивипускаються досить посередні портвейни. Вони готуються прискореним способом зіскороченими термінами витримки [5].

На Україні портвейнивипускаються таких назв:

Марочнібілі — «Сурож», «Алушта»,«Южнобережный», «Кримський».

Марочнічервоні — «Алушта», «Южнобережный»,«Кримський», «Тавріда», «Лівадія»,«Масандра».

Ординарні — портвейн білий, рожевий і червоний; портвейн таврійський (білий ічервоний) [40].

Мадера. Це виноградне вино одержують з білих чи рожевих сортіввинограду. Після готування це вино піддається мадеризації, тобто йоговитримують у бочках або на сонці в спеціальних камерах при температурі близько60° протягом трьох місяців, а потім ще кілька років у винних підвалах. Завдякитермічній обробці мадера відзначається особливими смаковими властивостями ібукетом. Справжня мадера готується в Португалії на острові Мадейра біля м.Фуншала із сортів винограду Серсиаль Вердельо і Мальвазил.

Існує багато типів Мадери, що розрізняються за вмістом спирту, цукру, закольором, характером, якістю. Вони можуть бути сухими і солодкими, з вмістомспирту від 17 до 21%, цукру від 0,13-3,3 до 24%. Колір мадер коливається відсвітло-солом'яного (мадера Райнватер — дощова вода) до темно-золотавого (мадераМальмзей). Найбільш сухою мадерою є Серсиаль (подають її як аперитив), поступаєтьсяїй за якістю напівсуха мадера Вердельо, більш солодка, інтенсивно забарвлена,зі специфічним букетом і м'яким смаком — мадера Мальвазія. У Криму із сортіввинограду «Серсиаль» і «Вердель» виробляють мадерунайкращої якості. Колір мадери — від золотавого до темно-бурштинового. Спирту вцьому вині міститься 19-20%, а цукру — 3-6% [5].

Випускаєтьсямадера таких найменувань:

Марочні — «Коктебель», «Алушта», «Масандра».

Ординарні — підзагальною назвою «Мадера».

Марсала. Це виноградне вино одержують тільки з білих сортів винограду.Воно має колір від золотавого до темно-бурштинового і містить 18-20% спирту і3-7% цукру. На смак марсали нагадує мадеру, але більш солодка.

Марсала — відоме італійське вино. В даний час в Італії випускається чотири типи марсали:марсала вержини, марсала супериори, марсала фине, марсала оперенари. Кожний зтипів визначає характер і якість марсали й обов'язково вказується на етикетках.Основними сортами винограду для готування марсали є Катаррато, Греканико,Инзолия Грилло. Виноматеріал жовто-солом'яний або бурштиновий кольори має15-16% спирту. Він може бути спрямований на витримку або на готування іншихтипів марсали з добовлением сифонэ, котто, спирту.

Сифонэ готують із зав'яленого винограду. Сусло задається в бочки, у якіпопередньо залитий спирт у кількості 14 їхнього обсягу. У готовому сифонэ змістспирту складає 20-25%, цукру -10%.

Котто готується із сульфітованого сусла, нагріванням у мідних казанахвеликого розміру на відкритому вогні. Уварене до 1/3 первісного обсягу суслонадходить потім на збереження.

Марсалу готують купажировання основного виноматеріалу котто і сифонэ. Узалежності від кількості доданих сифонэ і котто одержують різні типи марсали. Концентрації одержаваних вин: спирт від 17 до 19,1%, цукристість від 2,8 до 21,9%, титрованакислотність від 5,1 до 5,9 г/л.

У РадянськомуСоюзі найкраще вино цього типу вироблялася в Туркменії із сортів винограду«Тербеш» і «Кара-узюм».

Хересміцний. Це виноградне виновиробляють таким же способом, як і херес столовий, але воно кріпиться спиртом іпідсолоджується концентрованим виноградним соком або солодкими виноматеріалами.Вміст спирту в ньому 19-20% і цукру 3%. Умови виробництва цього вина надаютьйому дуже тонкого фруктового букету з легким присмаком горіхів. Колір його — від золотавого до бурштинового.

Міцнебіле, рожеве і червоне. Ці виноградні вина одержують з винограду різного забарвлення неповним шумуванням суслаз наступним додаванням спирту або купажуванням виноматеріалів. Вони містятьспирту 17-20% і цукру 3-7%. Випускаються в основному, як ординарні вина.

Напівсолодкі ісолодкі кріплені десертні виноградні вина виготовляються з різнихсортів винограду, що володіють однією загальною властивістю — високоюцукристістю. Для збереження у винограді найбільшої кількості цукру йогознімають по досягненні повної чи зрілості в стадії перезрівання (вяленный). Длязбереження ж необхідної кількості цукру у вині за допомогою різних способів ізасобів на відомій стадії припиняють шумування [5;43].

Десертні напівсолодківиноградні вина.Ці вина містять від 3 до 10% цукру, їхня міцність не перевищує 15%, вонибувають білими (світло-солом'яного кольору) і червоними (гранатового кольору зфіолетовим відтінком). Оригінального смаку й аромату напівсолодкі винавиробляють винороби Грузії: «Чхавери» і «Твиши» (білі),«Хванчкара» і «Киндзмараули» (червоні).

На Україні, в Дагестані, наПівнічному Кавказі й у Казахської РСР цілком успішно виготовляють напівсолодківина так називаного "європейського типу" — «Шато-Икем» і«Барзак».

Десертні солодківиноградні вина.Групу десертних солодких вин складають: мускати, токаї, малага, кагор і різніоригінальні десертні вина Середньої Азії [40].

Мускативиготовляються з мускатних сортів, щовідрізняються привабливим і яскраво вираженим ароматом, що додають їм ефірніолії, що містяться в шкірочці ягоди. Мускатний виноград буває білим, рожевим,чорним, фіолетовим. Кращі в нашій країні мускати виробляють у Криму виноробикомбінату «Массандра». Гордістю кримських виноробів справедливовважаються мускати з Ливадії, Червоного Каменю, Гурзуфа, Смарагдового,Магарача. Ці вина містять від 20 до 30 % цукру і від 12 до 16% спирту, їхвитримують, у залежності від марки, від двох до чотирьох років.

Токаїв нашій країні готують з виноградусортів фурминт і гарс левелю. Токаї нарівні з мускатами безперечно потрібновіднести до кращих, найбільш тонких і високоякісних десертних солодких вин. Увиготовленні токаїв виноробні господарства Криму досягли настільки значнихуспіхів, що деякі марки наших токаїв не поступаються своїм прототипам — прославленим токайським винам Угорщини. Батьківщиною токайських вин є угорськемісто Токай, за яким і назване це вино.

Характерний,особливий аромат, що винороби визначають як «запах підсмаженої скоринкижитнього хліба», у сполученні з медяним запахом добре виявлений утокайських винах Південного берега Криму з Ай-Даниля і Магарача.

Кагору нашій країні виробляють з різнихсортів червоного винограду. Специфічна технологія готування кагору — підігрівання мезги порою до 65o — покращує смакові й ароматичні властивостівина і викликає більш інтенсивний перехід барвних речовин шкірочки в сусло, чимі пояснюється настільки густий темно-червоний колір усіх виноградних вин цьоготипу.

Згідно нормативної документації, усікагори повинні містити 18-20% цукру і 16% спирту.

Необхідно такожвідзначити, що десертне виноградне вино типу кагор, що виробляютьазербайджанські винороби в районі м. Кюрдамир і яке одержало свою назву відцього міста, має дуже оригінальний смак і аромат (винороби гкажуть:«бархатистий смак з відтінком шоколаду»), його також відрізняє густийтемно-червоний колір [42].

Десертні лікернівиноградні вина.Ці вина відрізняються високим вмістом цукру. До лікерного виноградного винавідносять також деякі особливо солодкі різновиди мускатів і токаїв.

Найбільшхарактерними представниками лікерних вин варто вважати кримське «Пино-грі»(«Пино-серый») і грузинське «Салхино». Технологія їхнього приготуваннядуже подібна з технологією вироблення мускатних і токайських виноградних вин.За своїм ароматом, що нагадує запах підсмаженої скоринки свіжовипеченого хліба,ці вина також близькі до токаїв. «Пино-сірий» при порівняно незначномувмісті спирту (13%) містить не менш 23% цукру. Це вино красивоготемно-золотавого кольору. №17 «Салхино» виготовлено з винограду сортуізабелла. Своєрідність цього виноградного вина полягає в дуже великому вмістіцукру (30%) і оригінальному темно-кавовому кольорі [40;42].

         Вкожній країні, де широко розвинута виноробна галузь, існує своязагальноприйнята класифікація виноградних вин. Але на які б категорії, групи,типи та марки вони не поділялися, високоякісне виноградне вино завжди користуєтьсянайвищим попитом у споживачів.


1.2 Фальсифікація винограднихвин та методи її

виявлення і попередження                      

Верховна РадаУкраїни приймає ряд законів з важливих державних або суспільних проблем. Увиноробстві до таких проблем відноситься фальсифікація вин, яка загрожуєздоров”ю населення, завдає матеріальні збитки державі та громадянам.Демонополізація виноробства і ринкові відносини поряд із очікуванимипозитивними результатами принесли ослаблення контролю за виробництвом виноробноїпродукції, і як наслідок, в торговельній мережі з”явилося багатофальсифікованих вин та коньяків. Тенденція ця стрімко набирає силу і зараз вонанабула масового характеру[26].

Підфальсифікацією (від латинського falsificfra – підробляти) вин і коньяків розуміють заміну з корисливоюметою дійсних товарів збуту підробленими.

Основнимипоказниками якості вин, які підтвержують фальсифікацію, на думку М.А. Кононової[27], являються слідуючі:

-    показникиспоживних властивостей (органолептичні, хімічні, фізико- хімічні);

-    показникистабільності (гарантійний тармін зберігання, розливостійкість, мікробіологічнаі фізико-хімічна стабільність);

-    ергономічніпоказники (маркування, форма пляшки);

-    економічніпоказники (повнота наливу пляшки і її міскість, ціна, класифікація вина заякістю).

Фальсифікаціюергономічних і економічних показників можна виявити на основі діючихнормативних документів, наприклад, ДСТУ 202.02 – 96 – „Вина тихі. Загальнітехнічні умови”.

Слід зазначити, що в даний час алкогольні напої відносяться до продуктів,що найбільше часто фальсифікуються. Засоби і способи фальсифікаціїалкогольних напоїв та методи її виявлення [33] подані в табл.1.3.

 Таблиця 1.3

Засоби і способифальсифікації алкогольних напоїв

Найменування алкогольних напоїв

Засоби і способи фальсифікації алкогольних напоїв

Горілка

Загальні засоби і способи

Технічний спирт: часткова чи повна заміна.  Вода: розведення, повна заміна.

 

Специфічні засоби і способи

Лікеро-горілчані вироби

Застосування синтетичних барвників. Застосування синтетичних ароматизаторів.

Виноградні вина

Розведення більш дешевим вином. Галлізація. Шапталізація. Петиотипізация. Шеєлізація. Застосування консервантів. Підробка букета. Технологічна фальсифікація. Приготування штучних вин.

Коньяк

Заміна напоєм з невеликим терміном витримки. Заміна спиртовим настоєм. Підфарбовування коньячного спирту настоєм з підвищеним вмістом дубильних речовин (дубова стружка, скорлупа волоських горіхів).

 

Винограднівинавідносяться до найбільш фальсифікованих продуктів, чому найбільше сприяютьскладність технологічного процесу, багатофакторність впливу на якість вин,неможливість одержання сировини із заздалегідь передбачуваним властивостями. Томувинороби за всіх часів нерідко вдавалися до прийомів, за допомогою якихнамагалися «виправити» окислене та вино, що зіпсувалося, щоб сховатийого недоліки і зробити придатним до вживання. З цією метою до натуральноговина додавали цукор, мед, сполук свинцю, гіпс, глину, молоко. Застосування цихречовин у виноробстві ще в XIV сторіччі в Німеччині законодавчо визнавалосяфальсифікацією.

У минуломусторіччі фальсифікація виноградного вина набула колосальних масштабів. Розвитоктехніки, розробка нових і удосконалювання традиційних технологій сприялинасиченню ринку товарами. Ріст конкуренції змушував виробника прагнутиодержувати як можна більш дешеві продукти. Ця задача зважувалася різнимишляхами: або за рахунок здешевлення сировини і матеріалів (зниження вартості),або шляхом здешевлення виробництва за рахунок його удосконалювання і підвищенняпродуктивності праці [27].

Виноробивважають, що з усього того, що вживає людина в їжу і питво, ніщо, здається, непідробляється настільки часто і різноманітно, як виноградне вино. Насамперед цеобумовлено природою самого продукту. Класичне визначення вина як продуктушумування чистого виноградного соку без яких-небудь домішок є далеко неточним.Тільки пройшовши визначені стадії технологічного циклу виробництв, винограднийсік здобуває якості, що дозволяють називати його виноградним вином. Розмаїтістьсортів виноградного вина і способів його виробництва обумовлює численніможливості для фальсифікації цього продукту [42].

До основних видівфальсифікації [33] виноградних вин належать:

— розведення виноградного винамалоцінними продуктами (дешевим плодово-ягідним вином і ін.) для збільшенняйого обсягу. Це найбільш розповсюджений і в той же час самий грубий спосібфальсифікації, як у виробництві виноматеріалів, так і в торгівлі. У результатізмінюються інтенсивність кольору, насиченість букета, зменшується міцністьвина. Як правило, такі вина «виправляють» введенням різних хімічнихкомпонентів (спирту, частіше неочищеного, сахарину, штучних барвників і ін.).

— галлізація вина. Цей спосіб є різновидомпершого, і полягає в тому, що погані, кислі вина «поліпшуються»додаванням води до встановленого обсягу і з наступним доведенням міцності ікислотності до визначених меж.

— шапталізація вина. Цей прийом полягає вобробці кислого сусла лужними реактивами, а також додаванні цукру до чи під часшумування.

— петиотизація вина. Вина виготовлені шляхомнастоювання і шумування цукрового сиропу на вичавках (меззі), що залишилисяпісля відділення виноградного соку. Це дуже витончений спосіб фальсифікації,тому що букет і колір натурального виноградного вина зберігаються (а в деякихвипадках навіть поліпшуються), знижується лише вміст винної кислоти і танінів.Однак відомо, що старі, витримані вина стають більш «тонкими» зарахунок осадження винного каменю, і в цьому відношенні петиотизоване вино заміцністю, м'якістю і букету дуже схоже на вино старе.

— шеєлізація чи додавання гліцерину. Цимприйомом користаються для зменшення кислотності, гіркості, збільшення солодкостівиноградних вин, а також переривання процесу бродіння.

-застосування консервантів (саліцилової кислоти, іншихантисептичних засобів) з метою прискорення технологічного процесу виготовлення.Так, саліцилова кислота використовується для консервування дешевих, що легкозакисають виноградних вин, а також тих, що минули стадії витримки.

-фарбування виноградного вина. Як правило,застосовується для приховування інших підробок (наприклад, розведення). Однаквідомі випадки перефарбовування окремих сортів малоцінних білих вин у червоні.Для фарбування виноградних вин використовуються природні (ягоди бузини,чорниці, водяний буряковий настій і ін.) і синтетичні (анілінова, нафталінова,антраценова фарби, індигокармін, фуксин) барвники, багато з який є не тільки шкідливими,але часом навіть отруйними сполуками (фуксин).

Підробка букету виноградного вина. Так само,як і фарбування, підробка букету використовується в комплексі з іншими видамифальсифікації. З цією метою застосовують суміші різних складних ефірів (енантового,валеріанового, валериано-амілового, масляного й ін.), а також засушені квіти винограду.

Фальсифікаціяспособу виробництва. За високоякісні видаються вина, виготовлені з порушенням технологічноїсхеми, розробленої і затвердженої для даного найменування виноградного вина.Наприклад:

·    засортові видаються вина купажовані;

·    допускаєтьсязмішування різних фракцій сусла (високоякісна фракція змішується знизькосортними пресовими фракціями);

·    фальсифікуєтьсятермін витримки виноградного вина (за марочні видаються вина ординарні).

Часто ці види фальсифікації доситьважко розпізнати [26].

Приготування«штучних виноградних вин». Для виробництва таких вин не потрібно винограднийсік, тому що вони являють собою добре підібрану суміш компонентів, органолептичносприйнятну як виноградне вино. До складу її можуть входити вода, дріжджі,цукор, винно-кислий калій, кристалічна винна і лимонна кислоти, танін,гліцерин, етиловий спирт, енантовый ефір і інші сполуки в залежності від«рецептури» [33].

Приведені вищедані свідчать: усі види фальсифікації пов'язані з обманом покупця, тому що заназвою натурального виноградного вина виробляються і продаються продукти, що невідповідають його якості. В усіх випадках знижується споживча цінність товару.Чим менше розходження у властивостях фальсифікованого продукту і його еталона(натурального виноградного вина), чим більше розходження в їхній цінності, тим,безумовно, вигідніше (з погляду фальсифікатора) ця підробка. Варто пам'ятати,що фальсифіковані вина наносять не тільки моральний і матеріальний збиток, алечасом небезпечні для здоров'я споживачів, особливо при додаванні в кріпленівина технічного спирту.

Для припиненняфактів фальсифікації необхідні суворі законодавчі акти, що регламентуютьдозволені технологічні прийоми виробництва і припустимі норми вмісту в продуктіряду шкідливих речовин, а також санкціонують міри покарання за їхнє порушення.Саме цією необхідністю розуміється поява в багатьох країнах законів про вино.Рішенню питання про фальсифікацію вина повинні сприяти створення іспитовихстанцій і лабораторій для проведення експертизи вина, розробка нормативнихдокументів і технологічних інструкцій виробництва. Уведення державного контролюза виробництвом, розробка і впровадження систем керування якістю цієї продукціїна основі стандартів ІСО серії 9000 — етапи реалізації заходів, спрямованих на захистправ споживача [9].

         Щоб пересічномуспіввітчизнику розпізнати підробку, необхідно перш за все при купівлі звернутиувагу на зовнішню етикетку [10].Згідно з чинним законодавством, маркування виноробної продукції здійснюєтьсятаким чином:

         на лицевому боці етикеткикожної пляшки виноробної продукції, яка реалізується через роздрібнуторгівельну мережу, в доступній для споживача формі вказуються:

—   назва держави;

—   найменування підприємства ійого місцезнаходження;

—   знак для товарів і послуг;

—   назва продукції;

—   місткість посуду;

—   вміст спирту (% об.);

—   вміст цукру (крім сухих вин — % мас.);

—   дата розливу;

—   назва нормативноїдокументації;

—   наявність ароматизаторів,барвників (при їх використанні);

—   на лицевий бік етикетки чиконтретикетки має бути нанесений штриховий код.

Термін витримкидля марочних вин та позначення „марочне” наводиться на кольєретці.

На пляшках зколекційними винами наклеюються додаткові ярлики із зазначенням „Колекційне,додатково витримане в колекції… років”. На шийку пляшки з колекційнимвином наклеюється кольєретка із зазначенням року урожаю винограду, з якоговиготовлено вино.

На етикеткахпляшок з вином контрольованих за походженням назв обов”язково має бути напис„Вино контрольованих за походженням назв „, а на контретикетках – схематичнезображення території району, де виготовлено вино, з позначенням винограднихділянок.

Розлив виноробноїпродукції здійснюється тільки у передбаченну чинним законодавством скляну тару,а також у сувенірні та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованоїкераміки, упаковку типу „Tetra – Pak”.

Необхіднозвертати увагу на якість корка, якщо він при вгвинчуванні штопора кришиться –це фальсифікат, або виробник не піклується про якість вина.

Як показуєсвітовий досвід, на сьогодні найефективнішим методом захисту будь-якоїпродукції є наклейка з голографічним зображенням. Голограма здатна захиститипродукцію від підробок, тому, що технологія її захисту і тиражування в декількараз складніша, ніж технологія поліграфічного виробництва.

        

                 

         2. Об”єкти та методидосліджень

При написаннідипломної роботи ми проводили аналітичні та експерементальні дослідження.

Об”єктамианалітичних досліджень стали: ринок виноградних вин в Україні, зокрема такійого скадові як виробництво, попит, пропозиція, асортимент. Крім того булозроблено короткий аналіз діяльності гуртово-роздрібних підприємств, якізаймаютьтся реалізацією винопродукції. Асортимент виноградних вин, щореалізуються в торгівельній мережі м. Львова вивчався шляхом спостереження їхнаявності у продажу, безпосередньо  в торгівельних підприємствах.

Експерементальнимидослідженнями було встановлено якість  наступних виноградних вин:

—   „Каберне” – столове сухечервоне вино, ординарне;

—   „Коблево” – столове напівсухерожеве вино, ординарне;

—   „Монастырская изба” – столовенапівсухе червоне вино, ординарне;

—   „Шардоне” – столове сухе білевино, марочне;

—   „Аліготе” – столове сухе білевино, марочне;

—   „Кагор” – кріплене десертнечервоне, марочне;

—   „Портвейн червоний Кримський”– кріплене напівсухе червоне вино, марочне;

—   „Чорний полковник” – кріпленесолодке червоне вино, марочне.

Для визначення якості винограднах винвідбиралися зразки і здійснювався аналіз їх якості згідно із чинною нормативноюдокументацією.

Відбір пробвиноградних вин здійснювався згідно з ГОСТ 14137- 74„Вина, виноматериалы,коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб” [51].

Дослідженняякості за органолептичними показниками проводилося в лабораторії кафедритоварознавства продовольчих товарів Львівської комерційної академії.

Дослідженняпроводили використовуючи стандартні та інші лабораторні методи, щозастосовуються для визначення якості напою в технологічній і науковій практиці.

Дегустаційнаоцінка виноградних вин проводиться за десятибальною системою  за такимипоказниками: прозорості, кольору, букету, смаку, типовості [50]. Гранична оцінка в балах кожногопоказника вина наступна:

v прозорість – 0,5

v колір – 0,5

v букет – 3,0

v смак – 5,0

v типовість – 1,0

За відхилення поокремим показникам робиться відповідна знижка від максимальної оцінки, а сумабалів за всіма показниками дає загальну характеристику дегустаційнихвластивостей вина (табл.2.1).

Таблиця2.1

Баловасистема оцінки якості виноградних вин

Категорія якості

Бали

марочні вина

ординарні вина

Відмінна

понад 9,3 понад 8,7

Добра

8,9 – 9,29 7,8 – 8,64

Задовільна

8,5 – 8,89 7,4 – 7,79

Низька

8,0 – 8,48 7,0 – 7,35

Незадовільна

нижче 8,0 нижче 7,0

         Дегустацію вин необхіднопроводити в чистих, світлих приміщеннях. Вікна приміщення, де проводитьсядегустація повинні виходити на північ. Бокал для дегустації — ISO glass (бокал міжнародної організації постндартам), наповнювати його необхідно на 1/3 місткості, щоб виявити всінеобхідні характеристики вина. Зразки вин повинні мати температуру +16, +18 0.Дегустацію необхідно розпочинати із білих столових вин, потім червоні столові,далі – десертні, і в кінці – міцні вина.

         Спочатку визначаютьпрозорість при проходячому або при боковому освітлені. Для густозабарвлених вин(портвейн, кагор) ефективним являється спосіб визначення прозорості в темномуприміщенні. Вино характеризується наступними параметрами: кришталеве з чистимблиском, вино чисте, але без блиску, вино з аполісценцією, мутне, з наявністюосаду.

         Для оцінки кольру вина бокалтримають під кутом на фоні білої бумаги, при цьому визначається повнавідповідність типу і віку вина, невелике або значне відхилення від норми,брудні тони забарвлення вина.

         Визначення букету винапроводиться за допомогою нюхових відчуттів. Бокал з вином підноситься до носу,можна бокал легко згойднути для підсилення  аромату. Чим гармонійніший, добрерозвинений букет, тим вища якість вина.

         Для визначення смаку винадегустатор ополіскує вином ротову порожнину, а після ковтка виділяє видох черезрот. Високоякісне вино характеризується гармонійним тонким смаком, щовідповідає віку і типу вина. Вина із стороннім присмаком вважаються неякіснимиабо фальсифікованими.

         На основі всіх перерахованих показників якості, визначається типовість вина, тобто наскільки дане виновідповідає встановленому типу.

         Із фізико-хімічнихпоказників  при оцінці якості виноградних вин  визначається вміст спирту,цукру, титрованих і летких кислот. Дані показника нормуються в залежності відтипу і найменування вина, і за ними можна визначити до якої групи і категоріївідноситься дослідний зразок вина.

         Мікробіологічним аналізомвизначають стан мікрофлори, природу помутніння і осаду.

        


3. Дослідницько – аналітичначастина

3.1 Соціально – економічніаспекти ринку виноградних вин в Україні

Вирощуваннявиноградної лози та виробництво виноробної продукції зосереджено в країнах зпомірним і субтропічним  кліматом, точніше на території між 30 і 500північної широти, в яку входят такі країни: США, Франція, Португалія, Італія,Греція, Туреччина, Алжир, Україна, Молдова, Угорщина, Іспанія, та на територіїміж 30 і 400 південної  широти (Аргентина, Чилі, ПАР, Австралія). На15 вказаних країн приходиться приблизно 70% збору винограду та 90%вигогтовлення виногоридного вина [5].

           Виноградарство івиноробство України є пріоритетними галузями економіки, і покликанізабезпечувати потреби населення в специфічних продуктах харчування, отримуючиза їх експорт валютні кошти [31].

         Виноградні вина Українизаймають значне місце на світовому ринку алкогольних напоїв і виробництвовисокоякісного вина за останні роки зростає, що передбачає виликі перспективи даної продукції на майбутнє. Для України це розвиток економіки, а саме –платежі до бюджету, підтримка і розвиток виноробної галузі [7]. Своїми багатовіковими традиціямиможуть пишатися виноградарі і винороби Криму, Одещини, Миколаївщини, Закарпаттята багатьох інших регіонів України (додаток А). Аленезважаючи на те, що Україна має сприятливі агрокліматичні умови длявирощування винограду, багаті традиції, високі виробничі потужності  ікваліфікований персонал, активний розвиток ринку вітчизняних виноградних винролзпочався лише в кінці 90-х років [21].

         Тенденції виробництвавиноградних вин в окремих областях  України сильно відрізняються. Насампередвони залежать від урожайності винограду, що залежить від погодніх умов, а такожвід розміру площ виноградників.

         Протягом останньго сторіччявиноробна галузь періодично зазнавала спустошень, насамперед у роки воєннихлихоліть та антимонопольної кампанії (1985 рік), за якими неодмінно наставаловідновлення. Під впливом економічних, а епізодично і природніх факторівз”явилась негативна тенденція скорочення площ насаджень виноградників,зменшення валових зборів винограду [4].

 Однією із причин зменшення  виноградниківзалишається  висока трудомісткість вирощування винограду через низький рівеньйого механізації, про це свідчать дані табл.3.1.

                                                                    Таблиця 3.1

Затрати праціі коштів на 1га сільськогосподарських культур у господарствах суспільного сектораУкраїни

Сільськогосподарські культури

Затрати

Врожайність, ц/га

Рівень

рентабель-

ності, %

праці, людино-години на 1га

коштів, грн. на

1га

Зернові 29,5 249,47 22,3 29,5 Фрукти* 158,8 394,86 15,1 -35,3 Виноград 347,5 829,62 21,1 -13,5 Соняшник 26,1 204,83 11,2 29,9

* Без врахуваннявинограду         

 Зданих табл. 3.1 видно, що на 1га вирощування плодоносних виноградниківзатрачається 347,5 людино-годин живої праці, що в 11,8 раз більше ніж на гектарзернових та в 13,8 раз більше порівняно із соняшником.

         За останні 17років внаслідок різкого зменшення площ насаджень винограду обсяги йогопереробки скоротились до 164,8тис.т (2000рік),  тобто на 515,2 тис.т порівняноз 1985роком (680 тис.т). Хоча ситуація дещо стабілізувалась і виробництвовиноградного вина за 6 місяців 2001 року склало 4,7 млн.дал, що на 127% більше,ніж  на той же період 2000 року [18;23], про що свідчать дані рис 3. 1.   

/>

Рис. 3.1 Виробництвовиноградних вин в Україні в 1996 – 2001    роках

З рис.3.1 видно,що з 1996 року відбувалося зменшення ринку виноградного вина в Україні на 2,4млн.л, а починаючи з 1998 року спостерігається збільшення виробництва на 10%, ів 2000 році  його об”єм на ринку досягнув 9,4 млн.л.

         Ряд формувань і підприємствзуміли забезпечити зростання виноробної продукції. Це Інкерманський заводмарочних вин, радгосп-завод „Коктебель” та „Білозерський”, агрокомбінат„Тарасівський”, ВАТ „Чорна перлина” та „Новоукраїнський” та інші виноробніпідприємсва (більше 600 виробників).

         Основними джереламипоступлення виноградного вина на ринок України являється його офіційне (80-90%)та тіньове (25-30%) виробництво, а також імпорт та контрабанда (рис 3.2) [14;48].

/>

Рис. 3.2 Основні джерелапоступлення виноградних вин на ринок України

            З даних рис. 3.2 можна зробити висновок, що за1999-2000роки частка офіційного виробництва зросла на 11%, а частка тіньовоговиробництва зменшилась майже на 20%. Спостерігається і зменшення офіційногоімпорту (на 10%) та контрабанди (в 2 рази).

         Українська виноробнапромисловість експортує свою продукцію у 12 країн світу. Основними імпортерамиукраїнського вина з 1999 – 2001 роки залишаються Росія (60%) та Німеччина(30%). [3;22] Але продаж вина помітно зменшується,про що свідчать дані експорту виноградного вина із України за 2000 рік, поданів табл 3.2.

                                                                                           

 Таблиця 3.2

Експорт виноградних вин ізУкраїни в 2000 році

Назва країн

Кількість, кг/л 100%-ного

спирту

Вартість експорту,

тис.USD

Всього 14464024,300/10041756,98 11878,77 Країни СНД 10995171,900/7907423,550 6797,74 В тому числі Росія 9240267,800/678788,450 57034,10 Інщі країи світу 3468852,400/2134333,430 5081,03 В тому числі Європа 3233146,800/2010372,350 4729,60 В тому числі Німеччина 2773981,200/17271168,350 4198,79

Зарезультатами табл. 3.2 спостерігається експорт виноградних вин з України в 2000році вартістю у 11,8 млн.USD, тобто порівняно із 1999 роком він зменшився на1,5 млн.USD. Експорт продукції в країни СНД в 2000 році збільшилисm на  1,1млн.USD, а в країни дальнього зарубіжжя скоротився на 2,5млн.USD ( в тому числіекспорт в Німеччину – на 1,5 млн.USD).

         Експортвиноградних вин із України за шість місяців 2001 року в порівнянні з 2000 рокомзбільшився майже на 2,3 млн.USD і становить 5,8 млн.USD. Експорт в Росію зріс в2,5 раз у порівнянні із 2000 роком і за шість місяців 2001 року склав 4,8 млн.USD [41].

         Однією з причин активізаціїекспортерів – загострення конкуренції на внутрішньому ринку та пошук нових абодобре забутих ринків збуту.

         Об”єми імпорту винограднихвин в Україну зростають. Традиційними країнами-імпортерами вина залишаютьсяМолдова і Грузія [3], свідченням чого являютьсядані, наведені в табл.3.3.

                                                                              

Таблиця 3.3

Імпорт виноградних вин вУкраїну в 2000 році

Назва

Кількість, кг/л 100%-ного

спирту

Вартість експорту,

USD

Всього 9468729,250/8980226,68 9557,39 Країни СНД 7186766,050/6779913,700 7940,66 В тому числі  Грузія 1049795,500/767419,700 2624,44

                      Молдова

6127223,550/6002747,000 5289,68 Європа 2275043,200/2194048,480 1603,09 В тому числі Болгарія 1142679,500/113689,000 176,00 Франція 354905,370/294553,750 847,86

Як видно з данихтабл.3.3 Молдова та Грузія забезпечили 99% імпорту виноградних вин в Україну,виріс і „французький” сегмент ринку до 847,9 USD. Отже, в 2000 році Українаімпортувала 9 млн.л вина на 9,5 млн.USD, що на 1,1 млн.USD більше, ніж в 1999 році. В порівняні з 1999 роком імпорт ізМолдови збільшився на 25%, з Грузії – на 41%, а із Франції на 19,3%.

         За перше півріччя 2001 рокуУкраїна ввезла 9,4млн. л вина на 8,2 млн.USD, що в 2,3 рази більше, ніж за той жеперіод 2000 року.Постачання винза шість місяців 2001 року із Молдови та Грузії по відношенню до аналогічногоперіоду 2000 року зросли в 2,1 рази, а із Франції – в 3,4 рази [41].

         Частка поставок основнихкраїн-імпортерів виноградного вина в 2001 році на ринку України наведена нарис.3.3.

/>Рис.3.3 Імпорт винограднихвин на риноку України, млн. пляшок

Як видно з рис.3.3найбільшим імпортером виноградних вин в Україну є Молдова (6-8 млн. пляшок) таГрузія (2млн. пляшок), а французька, італійська та американська продукція(0,73млн. пляшок) і залишається занадто дорогою для українського покупця (30 –200грн. за 0,7л).

         В Україні настав сприятливийперіод для створення єдиної системи державного вреголюванняалкогольно-тютюнового ринку. Так, Верховною Радою України було прийнятоПостанову про односоткові відрахування від реалізації спиртних напоїв напідтримку садівництва і виноградарства. Ці кошти спрямовуються на розвиток  ірозширення українських розсадницьких господарств. Наприкінці 2000 року вже булоотримано 15млн.грн, а в загальному передбачається близько 60млн.грн в рік [30].

         Українські підприємсва в2000 році запрацювали більш ефективно, порівняно із 1998 роком. Цьому значноюмірою спияло те, що в 1999 році були зменшені ставки акцизного збору на тихі,грайливі вина та на коньяки, що значно позначилось на о”бємах виробництва тареалізації даної продукції. Переробка винограду підприємствами Державногодепартаменту продовольства України в 2000 році склала 318,5тис.грн, що на 85%перевищує рівень минулого року, а саме – 133тис.т, що складає 42% їхньоговиробництва [32].

Найбільшогоприросту виноградного вина досягла агрофірма „Золота балка”, яка в 2000 роцівиробила 121тис.дал, тобто на 20% більше, ніж 1999 року. Добрих результатівдосягли також Інкерманський завод марочних вин та ЗАТ „Бахчисарайського”винзаводу, де випуск продукції збільшився віждповідно на 12 і 18%. За рахунокпокращення об”ємів виробництва та обсягів реалізації додаткові надходження доДержавного бюджету значно зросли [4;31], про що свідчать дані табл. 3.4.

                                                                                   Таблиця 3.4

Надходження в бюджет Україниакцизного збору від виробництва та реалізації виноградних вин

Область

Надходження, тис.грн

Відношення 2000р. до 1999 р. в %

1999 рік

2000 рік

АР Крим 15988,38 11268,00 в 1,4 Одеська 17198,94 13357,25 в 1,3 Закарпатська 1833,87 1990,82 92,1 Донецька 9116,34 8827,47 в 3,3 Миколаївська 4166,41 4428,56 94,1 Вінницька 769,48 819,02 94,0 Київська 670,66 194,77 в 3,4 Львівська 903,85 850,98 в 1,1

Дані табл.3.4показують, що за рахунок покращення об”ємів виробництва та обсягів реалізації вАР Крим  та інших семи областях України державний бюджет поповнився на 50 млн.грн, а порівняно із 1999 роком в 2000 році він збільшився в 1,2 рази. Найбільшеакцизного збору надійшло від АР Крим (15,2 млн.грн) та Миколаївської, Донецькоїі Одеської областей. В загальному у 2000 році Україна по усіх областях отримлав бюджет від сплати акцизу на алкогольну продукцію близько 400 млн.грн. [49].

Вина України — цеїї світова слава, авторитет, престиж і визнання. Вони успішно конкурують ізпрославленими напоми зарубіжних країн, і займають перші місця на міжнародних виставкахвин. Представляти  вітчизняну виноробну продукцію під час роботи ГенеральнихАсамблей, Конгресів і на відомих спеціалізованих виставках-конкурсах, а такожознайомлюватись з високопродуктивними виноградниками і високотехнологічнимилініями підприємств передових виноробних країн світу дає змогу МіжнароднаОрганізація Винограду та Вина (МОВВ), повноправним членом якої Україна стала влистопаді 1996 року на 76-й Генеральній Асамблеї в місті Кейптауні (ПАР). Зтого часу щороку офіційні делегації виноградарів та виноробів України берутьактивну участь у роботі Міжнародних конгресів і засідань сесій ГенеральнихАсамблей країн-членів МОВВ. Нині до складу МОВВ входить 45 країн. На такихфорумах постійно проводяться ділові зустрічі з представниками компаній, щозацікавлені у співробітництві з українськими виноробними підприємствами. До відомафахівців виноградарсько-виноробної галузі пропонується аналітична довідкасучасного стану виноградарства і виноробства в світі [13].  

         За даними МіжнародноїОрганізації Винограду і Вина, 2000-го року, у порівнянні з 1999-м роком, в 15країнах-членах ЄС спостерігається зниження виробництва виноградного вина. Цепов”язано, головним чином, з несприятливими погодніми умовами в 1999 році, щовідповідно позначилось на сировинній базі і виробництво виноградного вина вЄвропейському Союзі зменшилось до 165млн.гкл, тобто на 6,3% або майже на11млн.гкл менше, ніж у 1999 році. Хоча з 1997 по 1999 рік воно зросло на17,7млн.гкл (в 1,2 рази).

      В інших країнах світувиробництво вина збільшилось. За даними МОВВ світове виробництво вина в 2000році досягло рівня 283,4млн.гкл, вироблено винограду – 1147тис. т (зросло на1,9% порівняно з 1999 роком). Особливо вирізняються США, де у зв”язку з високоюврожайністю винограду, виробництво вина збільшилось з 22 до 24 млн.гкл. Цейприріст багатьма державами – членами МОВВ трактується як відкриття „новоговиноробного світу”. Динаміку виробництва виноградного вина в світі подано втабл.3.5.

                                                                  Таблиця 3.5

Світове виробництвовиноградного вина, млн.гкл

Країна

Виробництво, роки

1997

1998

1999

2000

США 22 20,5 20,69 24 Швейцарія 1,05 1,17 1,31 1.29 Румунія 6,69 5 6,05 6,79 Аргентина 13,5 12,67 15,89 12,54 Чілі 4,55 5,48 4,81 5,7 ПАР 8,81 8,16 9,14 8,35 Австралія 6,17 7,42 8,51 8,7 Бразилія 2,32 2,18 3,19 3,7 Уругвай 1,08 1,13 1,02 0,9 Разом 66,17 63,71 70,61 71,97

       За результатами, поданими втабл.3.5 можна зробити висновок, що в країнах Південної півкулі спостерігаєтьсязростання виробництва вина за винятком Аргентини (зменшення на 3,4млн.гкл).Так, в Чилі спостерігається збільшення виноробної продукції на 0,9млн гкл за1999-2000 роки, в Бразилії – на 0,8млн. гкл. Стабільний та високий рівеньвиробництва вина  також існує в Австралії – близько 8,7 млн.гкл. Відносновелике зниження винопродукції  відбувається на ринку ПАР, в 2000 році, порівняноз 1999, воно зменшилось на 1млн гкл.

      Зважаючи на рівень всесвітньогоспоживання вина в 2000 році (226-228млн. гкл), отримаємо картину різниці міжвиробництвом і споживанням, що показано в табл.3.6                                                                                           

                                                                                Таблиця 3.6

Виробництво і споживаннявиноградних вин в світі

в 1997 – 2000 роках

1997 рік

1998 рік

1999 рік

2000 рік

Очікуваний

мінімум

Очікуваний

максимум

Виробництво 261,5 258,7 238,4 264,8 280,1 Споживання 219,9 222,7 225,9 228 226

Різниця

„виробництво –

споживання”

41,6 36 57,5 36,8 54,1

        З даних табл.3.6 видно, що,як і в попередні роки потреби ринку у виноградному вині задовільняютьсяповністю. Щорічні незатребувані залишки – від 36 до 55 млн.гкл. Згідно ізстатистичними даними, кожен француз споживає в рік 126 л вина, а італієць – 140л. Набагато менше споживає наш пересічний співвітчизник – 16 л вина, і то незавжди найвищої якості [18;32].

       Отже, виноградне вино відіграєважливу роль в міжнародній торгівлі. До недавнього часу лише деякі люди в нашійкраїні не могли оцінити високоякісні іноземні вина. Сьгодні ж багато марокфранцузьких, німецьких, молдавських, грузинських, рідше іспанських,американських, австралійських та інших країн широко пропонується споживачам вторговельній мережі всіх областей України. Крім того, попит на дорогувисокоякісну продукцію в світі з кожним роком зростає.


3.2 Товарознавчі аспектиформування асортименту виноградних вин в Україні

На формування асортиментувиноградних вин впливають такі основні фактори, як сорт винограду, місце його вирощування та технологія виготовленнянапою [28].

Якість виноградного виназалежить в основному від сортів винограду, що переробляється, клімату даноїмісцевості, агротехніки і часу збору. В світі нараховується більше 4000 сортів виноградноїлози. Більшість сортів винограду придатні для виготовлення з них вина, алекраще готувати вино з винних сортів, що мають соковиту м'якоть і накопичуютьвелику кількість цукру (додаток Б).

Усі виноробні підприємства України,як і саме виноробство, можна умовн позділити на дві категорії:

·    виноробствотрадиційних виноробних районів;

·    виноробстворегіонів, де виноград не є традиційно сільськогосподарською культурою (тобто напостачальницькій сировині).

Місцевістьвирощування виноградної лози також відображається на якості вина. Виноградодного і того ж сорту, вирощений в різних кліматичних умовах і грунтах маєрізний хімічний склад, і при виготовлені виноматеріалів чи готового вина знього, в значній мірі відобразиться на органолептичних, смаковах та фізико — хімічних показниках якості [5].

Хоча виноградтеоретично може виростати на більшій частині території України, за виняткомкрайніх північних і високогірних Карпатських районів (вся 52-я паралель, щопроходить трохи північніше Києва вважається в Європі північною границеювиноградарства), реально промислове виноградарство в Україні розвинуто тільки вАвтономній Республіці Крим, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій іЗакарпатській областях. Саме в цих регіонах розташовані господарства, основноюспеціалізацією яких є вирощування винограду та ваготовлення з нього винограднихвина. Першість по валовим зборам винограду «винних сортів» тримає Одеськаобласть — на частку якої приходиться до половини загальноукраїнськоговиробництва виноматеріалів [2].   

В даний часвиноградарство і виноробство України одержало найбільший розвиток в Криму, хочазагальна площа виноградників скоротилася з 82 тис.га в 1984 році до 44 тис.га в1998 році. За своїми природніми умовами Крим дуже різноманітний. Напідставі вивчення грунтово-кліматичних факторів Кримської області Всесоюзнимнауково-дослідним інститутом виноробства і виноградарства «Магарач»розроблене виноградарсько-виноробне районування Криму, відповідно до якогоКримська область розділена на 13 природних районів. З цього числа тільки одинрайон — високогірний — непридатний для вирощування винограду. В залежності відгрунтово-кліматичних особливостей того чи іншого району визначена виробничаспеціалізація його і виділені для широкого промислового використання сортивинограду, що дають найбільший економічний ефект у цих умовах [17].

Різноманітнісприятливі природні умови різних районів Криму дозволяють створюватиоригінальні вина високої якості самого різного типу.

 Длявиноградарства і виноробства десертного напрямку найбільш сприятливий Південнийберег Криму відгороджений від іншої частини півострова горами і субтропічнийклімат. Тут у прославленому винкомбінаті «Массандра» створюютьсячудові мускати, Пино грі, токайські, і також міцні вина типу портвейну, мадери,хересу. Особливо виділяються:

·    мускатбілий «Червоного Каменя» – вино десертне лікерне марочне, біле;алкоголь – 13%, концентрація цукру – 23г/ 100см3 (має 2 кубкиГран-прі)

·     токай „Южнобережный”– вино десертне марочне, біле; алкоголь – 16%, концентрація цукру – 20 г/ 100см3

·    Піно-грі „Массандра”– вино десертне марочне, біле; алкоголь – 16%, концентрація цукру – 16 г/ 100см3

·    кокурдесертний Сурож — вино десертне марочне, біле; алкоголь – 16%, концентраціяцукру – 16 г/ 100см3

·    кагор „Южнобережний”- вино десертне марочне, червоне; алкоголь – 16%, концентрація цукру – 18 г/100см3

·     портвейнчервоний «Ливадия» — вино міцне марочне, червоне; алкоголь – 18,5%,концентрація цукру – 8 г/ 100см3

·    херес«Массандра» — вино міцне марочне, біле; алкоголь – 19,5%,концентрація цукру – 2,5 г/ 100см3

·    мадера«Массандра — вино міцне марочне, біле; алкоголь – 19,5%, концентраціяцукру – 3 г/ 100см3

Угірничо-приморських долинах Криму вирощують виноград Кокур, з якого готуютьвино кокур десертний „Сурож“.

 У сонячнійдолині (східний мікрорайон Криму) з місцевих сортів винограду Эким кара,Кефесия, Сары пандас і інших створюють самобутні десертні марочні вина»Сонячна долина", «Чорний доктор»   заводу-радгоспу„Сонячна Долина”, а також міцні солодкі марочні вина „Чорний полковник”,„Золота Фортуна” та напівсолодкі – мадера „Кримська”.

Передгірнімікрорайони біля Севастополя, де розташувалися винзаводи комбінату «Золотабалка», мають гарні умови для виготовлення марочних білих столових винрислінг «Алькадар» і алиготе «Золота балка», витримка яких здійснюєтьсяв підземних штольнях Инкермана [12].

Інкерманськийзавод марочних вин  в Україні являється гордістю відчизняного виноробства.Асортимент виноградних вин Інкерману – це марочні та ординарні столові, міцні ідесертні вина, серед яких особливими є наступні:

·    Кокур„Качинський” — вино виноградне натуральне сухе ординарне вищої категоріїякості, біле; алкоголь – 10-12%, витримується в дубових бочках 1 рік;

·    Совіньйон„Кримський” — вино виноградне натуральне сухе марочне, біле; алкоголь – 10-12%,витримується в дубових бочках 2 роки;

·    Фетяска„Кримська” — вино виноградне натуральне сухе марочне, біле; алкоголь – 10-12%,витримується в дубових бочках 2 роки;

·    Портвейнчервоний „Кримський” – вино міцне напівсухе марочне, чероне; алкоголь – 17,5%,концентрація цукру – 6-10    г/ 100см3

·    „ТайнаХерсонеса” – вино десертне слолдке марочне, чероне; алкоголь – 16%,концентрація цукру – 16  г/ 100см3

 Тут виробляютьтакож шампанські виноматеріали для резервуарного і пляшкового методів готуваннямускату грайливого і червоного Севастопольського. В 2001 році до 40-річчязаводу винороби інкерману створили і запустили у виробництво за сучасноютехнологією 10 найменувань нових марок вин – „Жемчужина Інкерману”,„Севастополь”, „Бестардо старий Крим”, „Рубин Херсонесса” та інші напівсухівинограднгі вина і напівсолодке „Древний Херсонес”.

Із 39 марок вин,що випускаються Україною, 29 виготовляються на кримських винзаводах. Крім цього9 марок випускає винзавод інституту «Магарач»; серед них виділяються«Серсиаль» типу мадери, «Мускат білий», «Мускатрожевий», «Бастардо магарачский», «Джалита» і столовівиноградні вина «Кульджинське» і " Альмінська долина" .

 Сприймається яксолідні торгові марки продукція  заводу вторинного виробництва „Діоніс”, якийвиготовляє вина із закуплених в кримських радгосп-заводах виноматеріалів,винопродукція під ТМ „Коктебель”, „Новий світ” та „Золота Балка”.

Одеськаобласть заплощею виноградних насаджень займає друге місце на Україні після Криму. Упосадках винограду Одеської області значний відсоток складають гібриди, з європейськихсортів винограду поширені Ркацителі, Алиготе, Рислінг рейнський і італійський,Каберне, Леанка, а також місцеві сорти Телти курук, Серексия. Особливістю винцієї зони є знижена кислотність і підвищені экстрактивність і спиртуозність. Упівденній частині Одеської області, по узбережжю Чорного моря, і на пологихсхилах у долині Дунаю завдяки достатку сонячного світла і тепла склалисясприятливі умови для одержання врожаїв винограду з підвищеним вмістом цукру, щовикористовується для приготування напівсолодких, міцних і десертних вин [2]. Виробництвомстолових ординарних сухих і напівсухих вин займається Ізмаільський винзавод(„Діамант 2000”, „Вінчальне”).

Одним з провіднихпідприємств, яке фінансує і організовує виробництво широкого асортименту тихихі грайливих виноградних вин в Одеській області є ТПК „Милсан и К”, яка реалізуєсвою продукцію на ринок під ТМ „Бесарабія”. В переліку винопродукції присутніяк сортові вина – „Каберне”, „Мерло”, „Совіньйон”, так і оригінальні купажні –„Південна Пальміра”, „Одеський колорит”, „Бесарабське №1,2, 3”. Продукція ТМ„Бесарабія” успішно позиціонує в сегменті вітчизняних вин і користуєтьсяпостійним попитом у любителів натуральних виноградних вин.

На виробництвом винограднихвин під ТМ „Золотий Віл”: сухих сортових (Мерло, Каберне, Фетяска, Аліготе,Шардоне), марочних сухих (Золотий Віл, Резервне) і міцних десертних (Кагор) займаєтьсяДП „Винконцерн”. Якість вин гарантується державою, свідченням цьго є позначкана етикетці – СВГ (сорт вина гарантовано). Товарознавча характеристикапродукції від ТМ „Золотий Віл” подана в додатку В     

УХерсонськійобласті площа виноградників складає 12,9 тис. га. Асортимент винограду восновному європейський: Рислінг рейнський, Ркацители, Серексия, Каберне,Алиготе, Рислінг італійський, Леанка, Траминер, Плавай, Хиндогны. ОсобливістюХерсонської області є наявність великого масиву піщаних ґрунтів, імунних дофиллоксери. На піщано-глинистих ґрунтах цього району вирощують виноград сортуКаберне, з якого готують марочне червоне столове вино «ОксамитУкраїни». З винограду Рислінг рейнський,  який вирощується  на темно-каштановихґрунтах правого берега Дніпра, радгоспом «Червоний маяк» готуєтьсямарочне столове вино «Наддніпрянске», що за своїми властивостями непоступається  кращим рислінгам [40].

         Виробництвом високоякісногоконьяку та напівсухих і кріплених виноградних вин („Букет Таврії”, „Таврійськийювілей”) займається АПФ „Таврія”, а сухих і десертних – агрофірма„Білозерський”. Широкий вибір пакетованих (1л) напоїв пропонує споживачамагропромислова фірма „Сепро” (ТМ „Букет Тавриди”), асортимент яких включаєстолові та кріплені вина (додаток Д).

Отже,  земельніресурси причорноморських областей, а також сприятливі кліматичної умовидозволяють Одеській, Миколаївській і Херсонській областям бути зоною «масовоговиноробства». Дані області дають понад 90% усіх валових зборів винограду вУкраїні.

Великі можливостідля вирощування цінних технічних сортів винограду і виробництва високоякіснихвин має Закарпатська область, і особливо південно-західна її частина, щоохороняється Карпатськими горами від впливу північно-східних вітрів. З виноградусорту Траминер рожевий, виготовлюють марочне десертне вино «ТрояндаЗакарпаття», столові вина «Променисте», «Середнянске»із сорту Леанка [45]. Виробництвом високоякіснихвиноградних вин займаються  наступні добре відомі підприємства: ЗАТ „Скілур”(ТМ  „Скілур”), СП „Котнар” та СП „Айсберг”, які виготовляють широкийасортимент винопродукції, але особливими є напівсолодкі ординарні вина вищоїкатегорії якості – „Горний монастир”(ТМ „Скілур”), токайські вина – „Harslevelu”, „Muskat Feledes”(ТМ „Котнар”), „Чинзай” (ТМ„Айсберг”).     

 Закарпаття — крайшироких можливостей для подальших посадок цінних технічних і столових сортіввинограду та виробництва високоякісних столових сухих, напівсухих інапівсолодких вин, виноградного соку і шампанських виноматеріалів. 

Що стосуєтьсявиноробства в інших регіонах України, то воно може бути цілком рентабельно і напривізних виноматеріалах при наявності цілком сучасного устаткування. Одними з«піонерів» розкручування «бренда» — розташоване в київській області виноробнепідприємство „Музичі” та компанія „Алеф-Виналь” (Кримська область; ТМ „ЗолотаАмфора”) останнім часом досить активно просувають свою продукцію на вітчизнянийринок.

Компанія„Алеф-Виналь” (ТМ „Золота Амфора”) виготовляє свою продукцію на двохпідприємствах: на заводі первинного виноробства у Бахчисарайському районі Кримута на заводі вторинного виноробства у Дніпропетровській області. Продукція ТМ„Золота Амфора” представлена трьома різними колекціями:

·    „Класична”–вина виготовлені за класичною технологією;

·    „Болгарська”–вина  виготовлені за болгарською технологією;

·    „Крим” — вина  виготовлені із виноматеріалів виготовлених на заводі первинноговиноробства компанії „Алеф-Виналь” в Криму.

Асортиментпродукції від ТМ „Золота Амфора” включає широкий вибір як столових, так і кріплених виноградних вин різних уподобань та смаків (додаток Е).

На 1січня 2001 року в каталозі алкогольної продукції вітчизняних виноробнихпідприємств зареєстровано 319 найменувань тихих виноградних вин (175 столових і144 кріплених) та 38 вермутів, а за даними „Укрсадвинпрома” в першому півріччі2001 року зареєстровано ще 100 нових найменувань вин [41]. Загальнакількість назв виноградних вин на ринку України за видами подано на рис.3.4.                 

/>                  

Столові вина Сухі Марочні Ординарні сортові Одинарні Напівсухі Сортові Купажні сухі ординарні Напівсухі Напівсолодкі Кріплені вина Марочні Міцні Купажні Ординарні Ординарні Купажні Десертні Марочні Солодкі ординарні Лікерні Марочні Ординарні

Рис.3.4 Кількістьнайменувань виноградних вин зареєстрованих в Україні на 1 січня 2001 року

Данірис. 3.4 свідчать про значну перевагу на вітчизняному ринку сегменту столовихвиноградних вин. Із наявного переліку 60% виготовлених вин – столові, 40% — кріплені. Серед столових вин переважає папівсухе і папівсолодке вино(відповідно 25% і 43%), а із кріплених – міцні ординарні та десертні солодкімарочні (38% і 45%).

         Значний вплив на формуванняасортименту виноградних вин має купівельна спроможність населення, що у великіймірі обумовлюється  цінами на них [48]. Градація гуртових цін на виноградні вина вітчизного виробництваприведена в табл. 3.7.

Таблиця 3.7

Градація гуртових цін навиноградні вина в 2002 році

Виноградне вино

Міцність,

% об.

Витримка,

роки

Ємність,

л.

Ціна,

грн.

Біле сухе 9-12 ординарне 0,7-0,75 2,94-3,96 Червоне сухе 9-12 ординарне 0,7-0,75 4,26-7,18 Біле напівсухе, напівсолодке 9-12 ординарне 0,7-0,75 3,60-7,59 Червоне напівсухе, напівсолодке 9-12 ординарне 0,7-0,75 5,29-9,09 Біле сухе 10-12 марочне 0,7-0,75 6,82-7,38 Червоне сухе 10-12 марочне 0,7-0,75 7,98-10,89 Біле десертне 14-16 ординарне 0,7-0,75 5,28-10,89 Червоне десертне 14-16 ординарне 0,7-0,75 7,32-11,44 Мадера 16-19 ординарне 0,7 6,18-7,12 Мадера 16-19 марочне 0,7 7,20-9,94 Херес 17-19 марочне 0,7 22,0-30,00

Дані табл. 3.7свідчать, що сегментом дешевих вин на ринку України  являються ординарнікріплені і столові вина за ціною 3-7 грн. за пляшку 0,7-0,75л., до середніх заціною можна віднести ординарні і марочні кріплені і столові вина вартістю 6-15грн., до дорогих – марочні та колекційні вина більше 15 грн.  Платоспроможніпокупці віддають перевагу більш дорогим французьким, молдавським та італійськимвинам вартістю від 30 до 200 грн. за 0,75л (вина АС або АОС – контрольовані запоходженням і найменуванням).

Отже, імпортованапродукція на ринку України також користується досить стійким попитом. І хочасьогодні „погоду” на ринку виноградних вин роблять вітчизняні виробники(90-92%, близько 600 підприємств), імпортована винопродукція є також доситьпопулярною (8-10%) і являється перспективним бізнесом для підприємців. Найбільшвідомими постачальниками іноземних вин є наступні: корпорація „Алеф”, компанії„Долмарт”, „Квінт”, „Вінфорт”, „Ріоні”, „Батіст”, „Магістр”, „Інтервін”, „Орландо”,СП „Торговий дім „Ц.Д”, „Преміум Він”.

Широкийасортимент виноробної продукції на ринок України пропонує „Діоніс Клуб”. Винавід „Діоніс Клуба” виготовляються в Грузії, Молдові, Угорщині, Болгарії, і томуйого називають Клубом Національних Виноробів (додаток Ж). В 2000-му році„Діоніс Клуб” з річним об”ємом імпорту 14 000 000 пляшок став самимвеликим імпортером грузинських і молдавських вин в Росії, а  в 2001 році відновивімпорт і болгарських вин. Продукція Компанії представлена і на Україні, вкраїнах Прибалтики, Казахстан, Німеччині і США.

Виноградні винаМолдови від „Діоніс Клуба” представлені 9-ма різними серіями:

·    серія„Класична”: вина – Земфіра, Ізабелла, Лідія (десертні і міцні);

·    серія„Молдовська суха”: — Каберне, Мерло, Піно-Фрі, Совіньйон, Шардоне, Фетяска,Аліготе (сухі сортові вина);

·    серія„Кагори”: — Кагор вищої якості і Кагор Благовест (десертні червоні вина);

·    серія„Марочна”: — Мерло, Каберне Совіньйон,  Піно-Фрі, Шардоне (сухі вина із урожаю1996 року);

·    серія„Візантія”: — Земфіра, Ізабелла, Лідія, Мускат де Леова білий напівсухий ібілий напівсолодкий (напівсолодкі вина);

·    серія„Московська” – Таганскоє, Староарбатскоє (напівсухі і напівсолодкі вина);

·    серія„Вино Кохання” – Емануель, Мілагрос, Маріанна, Мануела (вина вермутного типу);

·    серія„Амфора” -  Земфіра, Ізабелла, Лідія (напівсолодкі вина);

·    серія„Советское Шампанское” – шампанське Dionis Club і золоте Dionis Club.

Вина Грузії, Угорщини, Болгарії від„Діоніс Клуба” представлені червоними, білими сухими напівсолодкими інапівсухими напоями (додаток З).

Отже, формуванняасортименту виноградних вин на ринку України проводиться з врахуванням цілогоряду факторів, орієнтуючись на купівельний попит населенння та прибутковудіяльність підприємсв торгівлі.

3.3 Аналіз асортиментувиноградних вин, що реалізуються в роздрібній мережі  м. Львова

 

Забезпеченнянеобхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічнихпоказників діяльності торгового підприємства в значній мірі залежить відраціонального формування асортименту товарів. Під формуванням асортименту впідпиємствах торгівлі слід розуміти процес підбору і встановлення номенклатуритоварів, який відповідав би попиту населення і забезпечував високурентабельність самого підприємства. Створення оптимального асортименту товарівв гуртових комерційних структурах, які здійснюють продаж товарів, являєтьсяоднією із найважливіших умов  безперебійної поставки роздрібної торгівельноїмережі  асортиментом товарів, який задовільняв би попит кінцевих покупців. Взв”язку з цим формування раціонального асортименту товарів представляєнайважливішу функцію коммерційного аппарату гуртових підприємств [20].

         З метою визначення стану ринку винограднихвин в м.Львові 

 нами були проведені обстеження асортименту виноробноїпродукції на наступних гуртово – роздрібних підприємствах:

·    ТзОВ „Гал– Леобуд”(вул. Дорошенка, 19);

·    ТзОВ„Комерційний Центр „Зевс”(вул. Базарна, 20).

В умовах важкогостановища ринкової економіки України ТзОВ “ Гал-Леобуд” та ТзОВ „Комерційний Центр„Зевс” єдостатньо рентабельними підприємствами, видом діяльності яких є гуртова тадрібногуртова торгівля алкогольними і безалкогольними напоями, продуктамихарчування.

Свою діяльністьТзОВ “ Гал-Леобуд ” зареєструвало 6 грудня 1994р.  16 грудня 1997р. Реєстраційною Палатою Департаменту Економічноїполітики та ресурсів Львівського місьвиконкому видано Свідоцтво про державнуреєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності – юридичної особи .

Гуртова тадрібногуртова торгівля ТзОВ “Гал-Леобуд” здійснюється через дрібногуртові склади-магазини, які розміщені на вул.Дорошенка,19 (склад №1) та навул.Городоцька,242 (склад №2). Головний склад (№1) товариство(лізингоодержувач) орендує у фінансово-лізингової компанії “Електрон-Лізинг”,яке є дочірними підприємством ВАТ “Концерн-Електрон”.

  За умов ринкової економікиторгівля всі свої можливості спрямовує на отримання максимальних прибутків.Прибуток є одним із основних показників господарсько-фінансової діяльностіпідприємств і організацій.  Величина прибутку поставлена в залежність відобсягу діяльності й ефективності роботи, обсягу товаробороту, купівельної цінитоварів, повноти отримання доходів, рівня витрат обертання, продуктивностіпраці, ефективності використання основних фондів і оборотніх засобів.Результати господарської діяльності ТзОВ “Гал-Леобуд” показано в табл.3.8.

Ефективністьгосподарювання підприємсва, тобто ефективність використання матеріальних,фінансових і трудових ресурсів фірми, характеризує такий показник як рівеньрентабельності. Аналізуючи дані табл.3.8 можна зробити висновок, що ТзОВ “Гал-Леобуд” є прибутковим підприємством,  оскільки внаслідок своєї діяльностіотримує прибуток, який має тенденцію до зростання. За два останні роки прибуткипідприємсва зросли в 2 рази. Зростання операційного прибутку досягнутовнаслідок нарощування обсягів діяльності та стримування росту купівельних цін івитрат обігу.

Економія витрат, підтримання їхрозміру на такому рівні, що дозволяє встановити конкурентоспроможні ціни натовар – основний шлях до росту прибутку, доходу та товарообороту. Збільшеннягуртово-роздрібного товарообороту (майже на 60%)  досягнуто внаслідок

Таблиця3.8

Основніпоказники діяльності ТзОВ “ Гал – Леобуд”

за1999-2000 роки

п/п

 

Показники

 

Одиниці виміру

 

1999 рік

 

2000 рік

Відношення 2000р. до 1999р. в %

1 2 3 4 5 6 1. Гуртовий товарооборот млн.грн. 5,5 8,6 156 2. Роздрібний товарооборот млн.грн. 4,4 7,3 165 3. Кількість працівників

 

чол.

46 50 109 4. Складська площа кв.м. 1017 1017 - 5. Продуктивність праці тис.грн. 215,2 318 148 6. Товарообіг на 1 кв.м. площі тис.грн. 0,97 1,56 160 7. Товарні запаси млн.грн. 0,6 1,5 250 8. Оборотність товарних запасів дні 23 34,4 150 9. Доходи млн.грн. 0,6 0,9 150 10. Витрати обігу млн.грн. 0,5 0,7 140 11. Прибутки млн.грн. 0,1 0,2 200

                    

безперебійного постачання роздрібної, гуртової торгівлі та окремихспоживачів товарами, які відповідають попиту у необхідній кількості,асортиментові та якості.

Безперебійнуторгівлю товарами при мінімальних витратах на перевезення і зберігання наскладі характеризує норматив товарних запасів. На товаристві даний показник маєнадзвичайно високий приріст — 250%, а оборотність товарних запасів – на 150%.

Підсумовуючигосподарську діяльність ТзОВ “ Гал-Леобуд” можна сказати, що підприємсво працюєбеззбитково, покриває витрати обігу і отримує прибутки. Рівень рентабельностіпідприємства становить за 2000р. — 1,26. Фірма сплачує всі податки, немаєзаборгованості перед працівниками по заробітній платі, виплачує премії, надаєтранспортні послуги своїм клієнтам, що характеризує ефективне використанняматеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

Важливимпринципом формування асортименту на ТзОВ “Гал-Леобуд”  являється забезпеченняйоговідповідності попитунаселення. Комерційний відділ підприємстваслідкує за обсягом та структурою попиту, динамікою його розвитку на окремі видитоварів.

Виноробнапродукція, алкогольні і безалкогольні напої користуються в населення м. Львовадосить високим попитом, тому дана продукція займає основну частку в асортиментітоварів фірми (80%), серед яких 50% складає виноградні вина. Надходженнявиноградних вин на ТзОВ “Гал-Леобуд”  та їх постачальники вказані в табл. 3.9.

Таблиця3.9

Надходження виноградних винна ТзОВ „Гал- Леобуд” з 1.01.2001 року до 31.03 2001 року

Поста-чальник

Назва продукції

 

Кількість пакуваль-них одиниць

Ціна, грн.

Сума, грн.

1 2 3 4 5

ТзОВ „Лаванда Маркет-Груп

 

Вино „Аліготе” 1л. т/п 36,00 3,41 122,70 Вино  портвейн „Алушта”, рожеве 1л. т/п 36,00 4,30 154,80 Вино  портвейн „Алушта”, біле 1л. т/п 36,00 4,25 153,00 Вино  „Приморське”, рожеве 1л. т/п 36,00 4,39 158,10 Вино „Ркацителі” 1л. т/п 36,00 3,42 122,70 Вино „Слав”янське” 1л. т/п 36,00 4,30 154,80 Вино „Совіньйон” 1л. т/п 36,00 3,41 122,70 Вино „Столове біле” 1л. т/п 36,00 3,36 120,60

Продовженнятабл.3.9

1 2 3 4 5

ПП „Сав -сервіс”

 

 

Вино „Мадера” 0,7л. 2,00 8,04 16,08 Вино „Мускат” біле 0,7л. 5,00 15,06 75,29 Вино „Портвейн Кримський” червоне 0,7л. 4,00 9,48 37,93

ТД „Між-

регіональні ресурси”

 

Вино „Кіндзмараулі” червоне напівсолодке 0,75л. 3,00 47,40 142,20 Вино „Мукузані” червоне сухе 75л. 3,00 38,83 116,49 Вино „Сапераві” червоне сухе 0,75л. 12,00 20,70 248,40 Вино „Хвачакара” червоне напівсолодке 0,75л. 2,00 51,72 103,44 Вино „Тудор Пур” 0,7л. 12,00 10,65 127,80 Вино „Каберне Пуркар” марочне 0,7л. 41,00 10,65 436,63 Вино „Кагор” 0,7л. 24,00 11,78 282,72 Вино „Негру де Пуркар” марочне 0,7л. 94,00 10,65 1001,10 Вино „Портвейн Пуркар” 0,7л. 3,00 11,25 33,75

АТ „Перун”

 

 

Вино „Любава (пікнік)” рожеве міцне 0,7л. 15,00 3,63 54,50 Вино „Аліготе” біле сухе 0,75л. 15,00 4,17 62,50 Вино „Ркацителі” біле сухе 0,75л 15,00 4,04 60,63 Вино „Шардоне Дніпропетровське” біле сухе 0,75л 15,00 4,58 68,63 Вино „Чорна перлина” черавоне сухе 0,75л. 15,00 5,53 80,25 Вино „Дніпровський талісман”” черавоне десертне 0,75л. 15,00 5,38 80,75 Вино „Каберне” червоне, сухе 15,00 6,25 93,75

ПП „Баядера”

 

 

Вино „Кагор Український Гібридний” 0,7л. 302,00 6,20 1873,55 Вино „Шабський Рубін” 0,7л. 240,00 4,53 1087,88 Вино „Шепіт ченця” червоне папівсолдке 0,7л. 120,00 4,35 521,58 Вино „Ведмежа кров” червоне папівсухе 0,7л. 180,00 3,98 715,50 Вино „Шабське Оксамитове” 0,7л. 84,00 4,62 387,79

        Аналізуючи дані табл. 3.9можна зробити висновок, що основними постачальниками винопродукції на фірму єгуртові та гуртово-роздрібні підприємства. ТзОВ „Лаванда Маркет Груп” єосновним постачальником  пакетованих виноградних вин ТМ „Сандора”. За обсягамипоставки вітчизняної продукції вирізняється ПП „Баядера” (Вина ТМ „Шабо” і ТМ„Фрізант”), а імпортованої – ТД „Міжрегіональні Ресурси” (грузинські імолдавські вина). Договірні відносини підприємств складаються шляхом підписаннядоговору купівлі-продажу (додаток К).

        Смакові товари в перелікупродукції ТзОВ“Гал-Леобуд” представлені різними групами і асортиментом (рис 3.5).

/>

Рис.3.5 Структурареалізації харчових продуктів на ТзОВ „Гал-Леобуд” в 2000 році

              Як видно із рис. 3.5  горілчанаі виноробна продукція в асортиментному переліку ТзОВ “Гал-Леобуд займає 75% загальноїкількості товарів, слабоалкогольна і безалокогольна – 20%, на тютюнові вироби, начай і каву приходиться 10% .

Товариствозаймається реалізацією продукції як вітчизняного виробництва (90%), так і імпортного(10%). Співвідношення торгових марок в асортименті виноградних вин  показано нарис.3.6

/>Рис.3.6 Частка реалізаціївиноградних вин на ТзОВ „Гал – Леобуд” за торговими марками, %

Дані рис.3.6показують, що виноградні вина торгових марок „Гарлінг”(Молдова), „Білозерськ”,”Коблево”, „Золота Амфора” в асортименті товарів фірми займають 55%. Найбільшучастку займають молдавські вина ТМ „Гарлінг” – 18% і характеризуються доброюякістю та досить високими цінами (кріплені десертні і столові сухі,напівсолодкі вина). Виноградні вина вітчизняних виробників представленіторговими марками „Білозерськ”, „Коблево”, „Золота Амфора” і складають – 33%винопродукції (столові сухі, напівсухі, напівсолодкі та кріплені міцні ідесертні).

Помірна ціната досить висока якість товарів вітчизняних виробників впливає на вибірпокупців. Торгівельна націнка на фірмі становить 7-8% до закупівельної ціни,тому товари  реалізуються за досить вигідними для клієнтів цінами.

Напідприємстві одним із критеріїв раціонального формування асортименту товарівявляється забезпечення правильного співвідношення товарів  різної вартості. Покупець встановлює для себевизначену ціну або діапазон цін, в межах яких він збирається здійснити покупку. Вітчизняна продукція на фірмі реалізуєтьсяза ціною від 3 до 15 грн., а імпортна від 15 до 100 грн. за 0.7-0.75л.

Досить важливимпринципом формування асортименту являється матеріально-технічне обладнанняскладу. Так, як фірма не забезпеченахолодильною технікою, то і асортимент продукції підприємства не включаєшвидкопсувних товарів та товарів, що потребують холодильного зберігання.

Одним ізнайважливіших принципів формування торгового асортименту на підприємствіявляється  забезпечення умов його рентабельної діяльності. Дрібногуртова торгівля алкогольнимита безалкогольними напоями  є досить прибутковим видом діяльності так, як фірмареалізує товари іншим гуртовим базам, роздрібним торгівельним підприємствам,підприємствам громадського споживання і, безпосередньо, кінцевим споживачам. Комерційнийвідділ слідкує за появою на ринку нових видів і найменувань продукції, якікористуються попитом споживачів, і відповідно приймає заходи по вилученю засортименту товарів, що мають низький товарооборот. Відповідно, на ТзОВ“Гал-Леобуд” серед вітчизняної горілчаної продукції з”явилися  нові видиподарункових наборів, а серед імпортних виноградних вин – французькі,іспанські, німецькі вина, які реалізуються за доступними для споживачів цінами.

Ціни на товарвстановлюються у відповідності з “ Реєстром цін”. За  умовипопередньої оплати або оплати по факту отримання продукції встановлені наступнізнижки для покупців, які мають із товариством укладені договори на поставкутоварів:

Ø -від 500 грн.  до 1000 грн. – 0,5%

Ø -від 1001 грн. до 2500 грн. – 1%

Ø -від 2501 грн. до 5000 грн. – 1,5%

Ø -більше 5000 грн. – 2%

·    Постійнимклієнтам надаються додаткові знижки по результатах оплаченого товарообороту замісяць.

     При купівлі товару на суму до 20 грн. на фірмі нараховуєтьсянацінка -  5%.

Інструментом, задопомогою якого здійснюється реголювання асортименту товарів на складі,являється асортиментний перелік товару (додаток Л). В ньому вказується повний асортименттоварів, які реалізуються фірмою. В разі зміни асортименту, в нього вносятьсяпевні поправки.

 Під повнотоюасортименту товарів розуміють можливість широкого вибору їх різновидів, а підстабільністю – постійну наявність відповідних видів товарів в продажу [20].Коефіцієнти повноти і стійкості асортименту визначають як по всьому товарномуасортименту, так і по асортименту товарів окремих груп товарів.

Для визначенняповноти асортименту на підприємстві розраховують коефіцієнт повноти (Кп):

/>

де Рф – фактична кількістьрізновидностей даного виду товару в момент перевірки;  Ра –кількість різновидностей даного виду товару, передбаченого асортиментнимпереліком.

     Стабільність асортименту товарівзабезпечує безперебійну наявність даного виду товарів в продажі. Вонавизначається коефіцієнтом стабільності (Кст):                     

 

 

/>

                              

де n – кількість проведених перевірок.

За допомогоюасортиментного переліку комерційний відділ підприємства здійснює систематичнийконтроль за повнотою і стабільнісю асортименту товарів на складі та станомтоварних запасів (табл.3.10).

                                                                               Таблиця 3.10

Аналіз повноти і стабільностіасортименту продовольчих товарів на ТзОВ “Гал-Леобуд”  за вересень-листопад 2001року

Товари

Кількість  різновидів товару в продажу (РФ)

Кількість різновидів товару за асортиментним переліком (Ра)

Коефіцієнт

повноти асорти -менту

( Кп.)

Коефіцієнт

стабіль-

ності асортименту

( Кст. )

Алкогольні напої 626 826 0,8 0,7 в тому числі виноградні вина 254 276 0,9 0,8 Інші харчові продукти 372 550 0,7 0,65 Всього 1262 1652 0,8 0,75

       З наведених розрахунків табл. 3.10 можна зробити висновок, щочастка алкогольних напоїв (в тому числі в виноградних вин)  в продажу є дужеблизькою до кількості, яка передбачена в асортиментному переліку, що забезпечуєспоживачам широкий вибір даної продукції та безперебійну їх реалізаціюпідприємством.

        ТзОВ “Гал-Леобуд”- підприємство, основним видом діяльності якогоє продаж товарів гуртовими та дрібногуртовими партіями через зали товарнихзразків. Це дозволяє покупцям ознайомитися з наявним асортиментом товарів, якізнаходяться на складі, а при необхідності отримати кваліфіковану консультаціюпро якість і властивості товару.

        Зали товарних зразків фірми розташовані в адміністративнійчастині приміщеня складу. Салон обладнаний у вигляді виставки, наприлавках-вітринах експонуються зразки всього наявного на складі асортиментутовару.

        Формування асортименту товарів на прилавках-вітринах здійснюєтьсяпо групам, а в середині груп за видами. Наприклад: група – виноградні вина;види – портвейн; мадера; шампанське та ін. Але основним принципом розміщеннятоварів є групування товару за торговими марками виробника:

  Вино  ТМ„Фрізант”            

1)   Ведмежа кров черв. н/сухе

2)   Кадарка червоне н/солодке

3)   Монастирська ізба біле н/ сухе

4)    Монастирська ізба червоне н/сухе

5)   Сповідь монаха червоне н/ сухе

Вино ТМ  „Шабо"                  

1.   Ведмежа кров червоне н/ сухе

2.   Кагор червоне десертне

3.   Монастирська ізба біле н/ сухе

Отже,підтримання постійних та пошук нових покупців товарів на фірмі дає можливістьзабезпечення безперебійної торгівлі та зростання товарообороту. На ТзОВ“Гал-Леобуд” комерційний відділ виділяє найбільш вигідну для підприємства групуклієнтів і встановлює з ними  тісні відносини (табл.3.11).

                                                                                   Таблиця 3.11

Обсяги  продажу продовольчих товарів на ТзОВ“Гал-Леобуд” в 2000-2001 роках

№ п\п

                Контрагенти

       Обсяги продажу, тис.грн.

2000р.

2001р.

1 ТзОВ “1000 дрібниць” 17425,21 46533,47 2 ТзОВ “Акація” 6098,47 11924,49 3 ТзОВ “Аксон” - 1119,17 4 ТзОВ “Бістро” 2607,52 7066,85 5 ТзОВ “Галичина” 2899,00 7632,00 6 ТзОВ „ КЦ “Зевс” 8909,44 14706,47 7 ТзОВ “Ірина” 11086,51 9496,63 8 ТзОВ “Лаванда-Маркет-Груп” 508774,45 677811,57 9 ПП “Леді Ікс” 1485,34 4193,57 10 ПМП “Лілія” 1665,23 5865,78

Аналізуючи дані табл.3.11 можна зробити висновок, що завдяки вдалійорганізації комерційної роботи  загальні обсяги  реалізації товарів на ТзОВ“Гал-Леобуд” постійно зростають з достатньо швидкими темпами. Так, найбільшвигідними покупцями являються: ТзОВ “Лаванда-Маркет-Груп” (зростання обсягівзакупівлі на 33%), ТзОВ “1000 дрібниць” (на 37%) та ТзОВ “ Комерційний центр „Зевс” (65%).ТзОВ “Аксон” є новим клієнтом фірми, договірні відносини з яким склалися лише в2001році.

Чітко налагоджений контроль за виконаням договорів дозволяєпідприємству своєчасно виконати свої обов”язки, що дуже важливо для підпримкидовготривалих комерційних відносин із своїми клієнтами.

         Тісні договірні відносини вгосподарській діяльності ТзОВ “Гал-Леобуд” склалися  з ТзОВ „Комерційний центр„Зевс”, що юридично закріплюється шляхом підписання договору (додаток М).

Свою комерційнудіяльність фірма зареєструвала 31 грудня 1993 року. Право здійснювати оптовуторгівлю  алкогольними напоями надає підприємству Ліцензія, видана КомітетомУкраїни з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв татютюнових виробів. (додаток Н).

Зберіганнятоварних запасів і їх реалізація здійснюється через дрібногуртовісклади-магазини, які розташовані на вул. Городоцька, 120 та на вул. Бузкова, 2.

Господарськадіяльність ТзОВ „Комерційний центр „Зевс” також є прибутковою, про що свідчатьрезультати роботи фірми за 2000-2001 роки наведені в табл. 3.12

Таблиця 3.12

Основні показники діяльності ТзОВ„Комерційний центр „Зевс”за 2000 -2001роки

п/п

 

     Показники

 

Одиниці виміру

 

2000 рік

 

2001рік

Відношення 2001р. до 2000р. в %

1 2 3 4 5 6 1. Гуртовий товарооборот млн.грн. 4,8 6,8 142 2. Роздрібний товарооборот млн.грн. 4,8 6,8 142 3. Кількість працівників

 

чол.

11 13 118 4. Складська площа кв.м. 168 168 - 5. Продуктивність праці тис.грн. 436 523 120 6. Товарообіг на 1 кв.м. площі тис.грн. 2,86 4,05 141 7. Товарні запаси млн.грн. 0,3 0,5 166 8. Оборотність товарних запасів дні 22,5 26,5 118 9. Доходи млн.грн. 0,39 0,48 123 10. Витрати обігу млн.грн. 0,27 0,33 130 11. Прибутки млн.грн. 0,12 0,15 125

 

         Аналізуючи основні показникигосподарської діяльності фірми (табл.3.12), можна зробити висновок проефективне використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів. За2000-2001 роки прибутки підприємства зросли на 25%, що було досягнуто шляхомзбільшення обсягів продажу товарів на 42% та зменшення витрат обігу на 30%. Про безперебійне постачанняроздрібної торгівельної мережі говорить збільшення оборотності товарних запасівна 18%. Зростання товарообігу на 1 м.кв. площі свідчить про  ефективневикористання використання складської площі та організовану діяльністьпрацівників, продуктивність праці яких збільшилась на 20%.

         Формування асортименту та організаціягуртово-роздрібної торгівлі  на ТзОВ „Комерційний центр „Зевс” здійснюєтьсяаналогічно до ТзОВ “Гал-Леобуд”.

Асортиментнийперелік продукції підприємства включає горілчану, виноробну продукцію,безалкогольні і слабоалкогольні та кондитерські (печиво, вафлі) товари. (додаток П). Характерною ознакою є значна перевагагорілчаної алкогольної продукції над виноробною (співвідношення яких становитьвідповідно як 2:1). Виноградні вина представлені трьома вітчизняними торговимимарками: ТМ „VIN SENT”, ТМ „Котнар” та ТМ „Винлюкс”. Імпотнапродукція в асортиментному переліку фірми відсутня.

Значну частку васортименті винопродукції займають   вина ТМ „VIN SENT” Староказацького виноробного заводу(27 найменувань), в основному це  сортові сухі, напівсухі і напівсолодківиноградні вина, вартістю від 3грн. до 10 грн. за пляшку.


3.4Товарознавча оцінка якості виноградних вин

Виноградне вино — це складне органічне середовище, яке живе і розвивається. В ньому проходятьзміни фізико-хімічного, біохімічного характеру, які безперервно продовжуютьсядо кінця його життя. Приблизно ці зміни можна розкласти на окремі стадіїрозвитку вина:

·    утворення;

·    формування;

·    визрівання;

·    старіння;

·    відмирання.

Деякі вина звіком при витримці набувають нових якостей і стають кращими. Але процесвитримки і подальшого зберігання – це справа дуже дорога, тому основна масавина не досягає його найкращого стану і реалізується [34].

ОрганиДержспоживзахисту забороняють реалізацію доброякісних вин виробничимпідприємствам та торговельним організаціям з причини закінчення їх гарантійноготерміну зберігання. При цьому підміняється поняття „гарантійний термінзберігання” „строком придатності до вживання”.

В п.2 ст. 13закону України „Про захист прав споживачів” сказано, що строки придатностівстановлюються до тих харчових продуктів, споживчі властивості яких можуть зчасом погіршуватися, бути небезпечними для життя і здоров”я громадян.

Саме томузаконодавство вимагає, щоб строки придатності позначалися на упаковціпродовольчих товарів. Дані відомості необхідні не тільки для продавців, але йдля споживачів.

Для вин, „життя”яких продовжується десятки, сотні років, строків придатності для вживаннянемає, а передчасна втрата товарного вигляду від помутніння регулюєтьсязаконодавством.

Гарантійнийтермін зберігання – це виключно юридичний термін зобов”язальної частинигромадянського права, що розділяє майнову відповідальність сторін у договорі купівлі-продажу.Тож, позначати гарантійні строки зберігання на етикетках вин не потрібно, щобне вводити покупців в оману.

Але це нестосується вин які розливаються в паперові пакети. В цьому випадку втрачаєтьсявізуальний контроль за станом вина, що потребує встановлення виробником термінуреалізації, після якого відповіфдно до закону України „Про захист правспоживачів” вино повинно бути заборонено до реалізації і повернуто виробнику,навіть якщо воно не втратило товарного вигляду, адже споживач не може бачитийого стан. В непрозорій тарі виявити дефекти вина неможливо.

Тривалезберігання вин може призвести до втрати товарного вигляду продукції, але ніяквони не можуть викликати загрозу для здоров”я і життя громадян, що відповіднодо вказаної статті характерно для продукції, на яку встановлюється строкпридатності. До того ж якість виноградних вин з часом не погіршується, анавпаки поліпшується. Про це свідчить висока якість колекційних вин, якізберігаються у пляшках десятки років, а також продаж „прострочених” сторічнихмасандрівських вин на аукціоні „Сотбі” в Англії по ціні 5 тис дол США за однупляшку.

Українськимнауково-дослідним інститутом стандартизації та інформатики ДержстандартуУкраїни за № 804/200118/01 від 23 липня 1997 року введено в дію і зареєстровано:Вина, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не з”явилосяпомутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації.

Державний стандарт України „Вина тихі.Загальтні технічні умови” ДСТУ 202.002.-96  встановлює такі гарантійні термінизберігання вин від дня їх розливу:

·    столовихординарних – 3 місяці;

·    кріпленихординарних і столових марочних – 4 місяці;

·    кріпленихмарочних – 5 місяців.

Отже, можназробити такі висновки: гарантіфйний строк зберігання вин – це проміжок часу,протягом якого постачальник несе майнову відповідальність перед одержувачем увипадку псування вина або втрати ним товарного вигляду при зберіганні його уненалежних умовах, передбачених нормативною документацією. Гарантійнізобов”язання приймаються постачальником в договорах купівлі-продажу на рівні чивище, які обумовлені стандартами строків, які рахуються від вказаної наетикетці пляшки дати.

Строкипаридатності продовольчих товарів – це чисто споживча і медико-біологічнепоняття. Цим терміном позначається відрізок часу, після закінчення якогопродовольчі товари змінюють свої початкові харчові якості або перетворюється упродукти, які непридатні для споживання.

Діючі в Україністандарти на винопродукцію встанорвлюють не терміни її реалізації, а гарантіїзабезпечення якості продукції при її зберіганні.

Якість продукціївідіграє важливе значення для всіх учасників процесу „виробництво –споживання”. Для продукції вітчизняного виробництва документами, що засвідчуютьякість, є Сертифікат відповідності та Посвідчення якості.

Кожна партіятоварів, що надходить від постачальників на ТзОВ „Гал–Леобуд”, ТзОВ „К.Ц.„Зевс”, а в наступному і в реалізацію супроводжується Сертифікат відповідності,Посвідченням якості або їх копіями, завірених постачальником на товар, якийпідлягає обов”язковій сертифікації (додаток Р). Харчові продукти, якісупроводжуються Сертифікатом, вважаються проконтрольваними на відповідність їхякості вимогам стандартів і безпеки. 

З метою оцінкиякості виноградних вин, що реалізуються в торгівельній мережі м. Львова, намибуло відібрано і проаналізовано наступні зразки виноградних вин:

—   „Каберне” – столове сухечервоне вино, ординарне;

—   „Коблево” – столове напівсухерожеве вино, ординарне;

—   „Монастырская изба” – столовенапівсухе червоне вино, ординарне;

—   „Шардоне” – столове сухе білевино, марочне;

—   „Аліготе” – столове сухе білевино, марочне;

—   „Кагор” – кріплене десертнечервоне, марочне;

—   „Портвейн червоний Кримський”– кріплене напівсухе червоне вино, марочне;

—   „Чорний полковник” – кріпленесолодке червоне вино, марочне.

Дослідженняякості виноградних вин за органолептичними показниками проводилося влабораторії кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівської комерційноїакадемії згідно з діючими нормативними документами.

Дегустаційнаоцінка виноградних вин проводиться за десятибальною системою  за такимипоказниками: прозорості, кольору, букету, смаку, типовості. Гранична оцінка вбалах кожного показника вина наступна:

·    прозорість: вино кришталево чисте з блиском — 0,5;

·    колір:повна відповідність виду і типу вина – 0,5;

·    букет:дуже тонкий, добре розвинений букет, що відповідає виду і типу вина – 3,0;

·    смак:гармонійний тонкий смак, що відповідає виду і типу вина – 5,0;

·    типовість:повна відповідність типу – 1,0.

За відхилення поокремим показникам робиться відповідна знижка від максимальної оцінки, а сумабалів за всіма показниками дає загальну характеристику дегустаційнихвластивостей вина (категорію якості).

За результатамидосліджень складено картки аналізу: №1 — №10.

Зведені результатидегустаційної оцінки якості виноградних вин наведено в табл. 3.13.

З даних табл.3.13можна зробити висновок, що досліджувані зразки марочних кріплених винограднихвин: десертного червоного „Кагор”, солодкого червоного „Чорний полковник”, міцногонапівсухого червоного „Портвейн червоний „Кримський” і ординарного столовогосухого червоного виноградного вина „Каберне” за результатами дегустаційноїоцінки отримали максимальну кількість балів – 9,5 – 10,0 і від відносяться донайвищої категорії якості – „відмінне”. Категорію якості „добре” одержалинаступні зразки столових виноградних вин: марочного сухого білого — ”Шардоне”, ординарногонапівсолодкого рожевого „Коблево” та напівсухого червоного „Монастырская изба”,а виноградне вино „Аліготе” — столове сухе біле,  за всіма органолептичнимипоказниками має невелике відхилення від типу і отримало загальну кількістьбалів – 7,55, що відповідає категорії якості – „задовільно”.

Отже, можназробити висновок, що від ТзОВ „Гал-Леобуд” в розбрібну торгівельну мережум.Львова надходять виноградні вина не тільки широкого асортименту, а йдостатньо високої якості.


Картка аналізу № 1

Виноградне вино: „ Каберне”

Група: столове

Категорія: сухе

Тип: червоне

Виробник: компанія „Алеф-Виналь” (ТМ „Золота-Амфора”),Дніпропетровська область

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і датавідбору зразка: товарнийсклад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                 10.03.2001року  

Дата проведенняаналізу: 16.04.2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедритоварознавства      продовольчих товарів Львівської комерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ202.002.-96 

 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-

мальна

фактч-на

1. Упаковка і маркування

споживчою тарою служить скляна пляшка темно-зеленого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, дата розливу, назва нормативної документації. На контретикетці нанесено штриховий код, рекомендації до вживання, особливості напою і сорт винограду: Каберне-Совіньйон.

На кольєретці вказано торгову марку і фірмовий знак підприємства. Ковпачок і корок з фірмовим логотипом. Акцизна марка міцно приклеїна.

- - 2. Прозорість вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5 3. Колір насичений темно-гранатовий колір, повна відповідність типу і віку вина 0,5 0,5 4. Букет складний з насиченим плодовим ароматом 3,0 3,0 5. Смак гармонійний, повний з вираженою терпкістю 5,0 5,0 6. Типовість повна відповідність типу вина 1,0 1,0

           Всього

10,0 10,0

Категорія якості

„відмінна”

 

Висновок: досліджуванний зразок ординарного столовогосухого червоного виноградного вина: ”Каберне” за органолептичною оцінкоювідповідає вимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96 і відноситься до найвищої категорії якості –„відмінна”.

Картка аналізу № 2

Виноградне вино: „Кагор”

Група:кріплене

Категорія: десертне

Тип:червоне

Виробник: компанія „Алеф-Виналь” (ТМ „Золота-Амфора”), Дніпропетровська область

Вид і місткість споживчої тари: пляшка скляна 0,7л.

Місце і дата відбору зразка: товарний склад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                  10.03.2001року  

Дата проведення аналізу: 16.04 2001 року

Місце проведення аналізу: лабораторія кафедри товарознавства продовольчихтоварів Львівської комерційнгої академії

Визначення якості проводилось згідно з ДСТУ 202.002.- 96 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-мальна

фактич-на

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка темно-зеленого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, цукру, дата розливу, назва нормативної документації. На контретикетці нанесено штриховий код, рекомендації до вживання, особливості напою і сорт винограду: Каберне-Совіньйон і Сапераві. На кольєретці вказано торгову марку і фірмовий знак підприємства. Ковпачок і корок з фірмовим логотипом. Акцизна марка міцно приклеїна. - - 2. Прозорість вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5 3. Колір насичений гранатовий 0,5 0,5 4. Букет сортовий з тонами чорносливу і чорної смородини 3,0 2,5 5. Смак насичений, екстрактивний, гармонійний з м”якою терпкістю 5,0 5,0 6. Типовість повна відповідність типу вина 1,0 1,0 Всього 10,0 9,5

Категорія якості

„відмінна”

Висновок: досліджуванний зразок марочного кріпленого десертного червоноговиноградного вина: ”Кагор” за органолептичними показниками якості відповідаєвимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96, вино отримало 9,5 бали і відноситься до категоріїякості – „відмінна”.


Картка аналізу № 3

Виноградне вино: „Шардоне”

Група: столове

Категорія: сухе

Тип: біле

Виробник: компанія „Алеф-Виналь” (ТМ „Золота-Амфора”),Дніпропетровська область

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і датавідбору зразка: товарнийсклад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,                10.03.2001року

Дата проведенняаналізу: 16.04. 2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедритоварознавства продовольчих товарів Львівської комерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ202.002.- 96 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-мальна

фактич-на

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка темно-зеленого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, дата розливу, назва нормативної документації. На контретикетці нанесено штриховий код, рекомендації до вживання, особливості напою. На кольєретці вказано торгову марку і фірмовий знак підприємства. Ковпачок і корок з фірмовим логотипом. Акцизна марка міцно приклеїна. - - 2. Прозорість прозоре без блиску 0,5 0,4 3. Колір світло-золотисяте забарвлення, властиве типу і віку вина 0,5 0,4 4. Букет тонкий з легкими фруктовими тонами 3,0 2,5 5. Смак приємний, ніжний, гармонійний 5,0 5,0 6. Типовість невелике відхилення від типу вина 1,0 0,75 Всього 10,0 9,05

Категорія якості

„добра”

 

Висновок:досліджуванний зразок марочного столового сухого білого виноградного вина:”Шардоне” за органолептичними показниками якості відповідає вимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96   і відноситься до категоріїякості – „добра”.

         Картка аналізу № 4

Виноградне вино: портвейн червоний „Кримський”

Група: кріплене

Категорія: напівсухе

Тип: червоне

Виробник: Інкерманський завод марочних вин (АР Крим)

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і дата відборузразка: товарний склад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                 10.03.2001року  

Дата проведенняаналізу: 16.04 2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедритоварознавства продовольчих товарів Львівської комерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ202.002.- 96 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-мальна

фактич-на

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка світло-зеленого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, цукру, дата розливу, рік врожаю, назва нормативної документації. На контретикетці нанесено штриховий код, рекомендації до вживання, особливості напою і сорт винограду: Каберне, Одеський чорний, Бастардо. На кольєретці вказано торгову марку і фірмовий знак підприємства.  Корок дерев”яний щільно прилягає до пляшки. Акцизна марка міцно приклеїна. - - 2. Прозорість вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5 3. Колір інтенсивний, з темно-гранатовим відтінком 0,5 0,5 4. Букет яскравий сортовий з легким відтінком вишневої кісточки 3,0 3,0 5. Смак повний, гармонійний, з присмаком стиглих плодів 5,0 5,0 6. Типовість повна відповідність типу вина 1,0 1,0 Всього 10,0 10,0

Категорія якості

„відмінна”

Висновок: досліджуванний зразок марочного кріпленого міцного напівсухогочервоного виноградного вина: портвейн червоний „Кримський”за органолептичнимипоказниками якості відповідає вимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96, виноотримало загальну кількість балів – 10,0 і відноситься до найвищої категоріїякості – „відмінна”.

 

Картка аналізу № 5

Виноградне вино: „Коблево”

Група:столове

Категорія: напівсолодке

Тип: рожеве

Виробник: ВАТ „Коблево” (Миколаївська обл.)

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і датавідбору зразка: товарнийсклад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                 10.03.2001року  

Дата проведенняаналізу: 16.04. 2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедритоварознавства продовольчих товарів Львівської комерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ202.002.- 96 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-мальна

фактич-на

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка темно-зеленого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, дата розливу, назва нормативної документації. На контретикетці нанесено штриховий код, рекомендації до вживання, особливості напою. Ковпачок і дерев”яний корок з фірмовим логотипом. Акцизна марка міцно приклеїна. - - 2. Прозорість вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5 3. Колір світло – рубіновий, невелике відхилення кольору властивого даному виді і типу вина 0,5 0,4 4. Букет добре розвинений, ніжний, приємний 3,0 2,5 5. Смак м”який, з присмаком червоних сортів винограду 5,0 4,0 6. Типовість повна відповідність типу вина 1,0 1,0 Всього 10,0 8,4

Категорія якості

„добра”

Висновок: досліджуванний зразок ординарного столового напівсолодкого рожевоговиноградного вина: „Коблево” за органолептичними показниками якості відповідаєвимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96, вино отримало загальну кількість балів –8,4 і відноситься до категорії якості – „добра”.


Картка аналізу № 6

Виноградне вино: „Чорний полковник”

Група: кріплене

Категорія: солодке

Тип: червоне

Виробник: Завод-радгосп „Сонячна долина” (АР Крим)

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і датавідбору зразка: товарнийсклад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                 10.03.2001року  

Дата проведенняаналізу: 16.04 2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедритоварознавства продовольчих товарів Львівської комерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ202.002.- 96 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

 

макси-мальна

фактич-на

 

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка світло-зеленого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, цукру, дата розливу, рік врожаю, назва нормативної документації, штриховий код, торгова марка і фірмовий знак підприємства. На контретикетці — рекомендації до вживання, особливості напою і сорт винограду: Екім кара, Кефесія, Рубіновий, Одеський чорний, Бастардо.  Кольєретка відсутня.  Корок дерев”яний щільно прилягає до пляшки. Акцизна марка міцно приклеїна. - -

 

2. Прозорість вино кришталево чисте з блиском 0,5 0,5

 

3. Колір від рубінового до гранатового, повна відповідність виду і типу вина 0,5 0,5

 

4. Букет складний, гармонійний, багатий аромат з відтінками чорної смородини і шовковиці 3,0 3,0

 

5. Смак м”який розвинений з легкою приємною терпкістю і присмаком чорносливу 5,0 5,0

 

6. Типовість повна відповідність типу вина 1,0 1,0

 

Всього 10,0 10,0 10

Категорія якості

„відмінна”

 

 

Висновок: досліджуванний зразок марочного кріпленого міцного солодкого червоноговиноградного вина: „Чорний полковник” за органолептичними показниками якостівідповідає вимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96, вино отримало загальну кількість балів – 10,0 івідноситься до найвищої категорії якості – „відмінна”.


Картка аналізу № 7

Виноградне вино: Монастырская изба

Група: столове

Категорія: напівсухе

Тип: червоне

Виробник: Винний Дім „Логос” (Дніпропетровськаобласть)

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і дата відборузразка: товарний склад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                 10.03.2001року  

Дата проведенняаналізу: 16.04. 2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедри товарознавства продовольчих товарів Львівськоїкомерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ 202.002.- 96

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-мальна

фактич-на

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка світлого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, дата розливу, рік врожаю — 1999, назва нормативної документації, штриховий код, торгова марка і фірмовий знак підприємства. На контретикетці — рекомендації до вживання, особливості напою і сорт винограду: Каберне-Совіньйон і червоних європейських сортів.  Кольєретка відсутня.  Корок дерев”яний щільно прилягає до пляшки. Акцизна марка міцно приклеїна. - - 2. Прозорість вино чисте але без блиску 0,5 0,4 3. Колір яскраво-червоний, невелике відхилення від виду і типу вина 0,5 0,3 4. Букет добре розвинений з ароматом винограду і польових квітів 3,0 2,5 5. Смак оригінальний, приємний, злегка в”язкий 5,0 4,0 6. Типовість невелике відхилення від типу вина 1,0 0,75 Всього 10,0 7,95

Категорія якості

„добра”

 

Висновок: досліджуванний зразок столового напівсухого червоного виноградноговина: „Монастырская изба” за органолептичними показниками якості відповідаєвимогам стандарту ДСТУ 202.002.- 96, вино має невелике відхилення від типу винаі отримало загальну кількість балів – 7,9 і відноситься до категорії якості – „добра”.


Картка аналізу № 8

Виноградне вино: Аліготе

Група: столове

Категорія: сухе

Тип: біле

Виробник: СП „Котнар” (Закарпатська область)

Вид і місткістьспоживчої тари: пляшка скляна0,7л.

Місце і датавідбору зразка: товарнийсклад №1, ТзОВ „Гал-Леобуд”,

                                                 10.03.2001року  

Дата проведенняаналізу: 16.04. 2001 року

Місце проведенняаналізу: лабораторія кафедритоварознавства продовольчих товарів Львівської комерційнгої академії

Визначення якостіпроводилось згідно з ДСТУ202.002.- 96 

№ п/п

Назва показників

Характеристика зразка

Балова оцінка

макси-мальна

фактич-на

1. Упаковка і маркування споживчою тарою служить скляна пляшка світлого кольору. Етикетка художньо оформлена, щільно прилягає до пляшки, вказано найменування вина, група, категорія, місткість пляшки, вміст спирту, дата розливу, назва нормативної документації. На контретикетці нанесено штриховий код, рекомендації до вживання, особливості напою. Ковпачок і дерев”яний корок з фірмовим логотипом. Акцизна марка міцно приклеїна. - - 2. Прозорість вино чисте але без блиску 0,5 0,4 3. Колір світло-солом”яний, невелике відхилення від виду і типу вина 0,5 0,4 4. Букет не зовсім чистий, розвинений букет 3,0 2,0 5. Смак освіжаючий, приємний 5,0 4,0 6. Типовість невелике відхилення від типу вина 1,0 0,7 Всього 10,0 7,55

Категорія якості

„задовільна”

 

Висновок: досліджуванний зразок столового сухого білого виноградного вина:„Аліготе” за органолептичними показниками якості відповідає вимогам стандартуДСТУ 202.002.- 96, вино має невелике відхилення від типу і отримало загальнукількість балів – 7,55 тому відноситься до категорії якості – „задовільна”.


3.5. Маркетингова діяльність виробників винограднихвин в Україні та оцінка конкурентоспроможності їх продукції

Важливоюскладовою успішної маркетингової діяльності виробників вина є проведеннякомплексу робіт з дослідження ринку. З їхньою допомогою знаходять потенційнихпокупців, вивчають їхні потреби, реальний і можливий попит на виноградне вино,вивчають тенденції до змін ринкової ситуації, прогнозують розвиток ринку вдовгостроковій перспективі [6].

Мало хто бачитьмайбутнє України без власної виноробної галузі.

Дані соціологічного опитування,проведеного серед студентів і випускників кафедри товарознавства продовольчихтоварів (50 респондентів)  щодо прогнозів на перспективу є обнадійливими. На запитання:«Якого рівня розвитку досягне виноробна галузь України до кінця XXIстоліття?» були отримані відповіді:

·    досягнерівня провідних західних країн — 24 чоловіки (48 %);

·    залишитьсяна тих же позиціях  — 18 чоловік (36 %);

·    зупинитьсяв розвитку — 8 чоловік (16 %), а з тим, що виноробство взагалі перестанеіснувати як галузь економіки, не погодився ніхто.

З отриманих даних випливає, що 91 %респондентів пророкують розвиток вітчизняного виноробства.

Визначаючи усіфактори, що сприяють прогресу галузі, як позитивні, а стримуючі — як негативні,приведемо наступний їхній перелік [45]. Для підтримки системного підходу розділимо їх на внутрішні і зовнішні.

1.   Негативні фактори. У группу внутрішніх факторіввходять усі політичні, економічні, психологічні й інші фактори, що знаходятьсяпід контролем різних державних органів, а також організацій і приватних осіб,покликаних захищати національні економічні інтереси. Це:

·    важкаспадковість. Більшість українських виноробних підприємств відносяться дозаводів вторинного виноробства (в основному міського типу). Багато їхпобудовано до 90-х років і орієнтовано на розлив вин і коньяків, що надходять зрегіонів первинного виноробства. Ці підприємства мали міцні зв'язки з обмеженимколом постачальників виноматеріалів, тому практично не мали проблем з оцінкоюякості продукції. Держава відповідала за виробництво, збут і споживаннявиноробної продукції. Вітчизняні підприємства на тривалий період виявилисянездатними вирішувати питання виробництва конкурентноздатної продукції.

·    виноробнапродукція. Дозвіл виготовляти виноробну продукцію підприємствам, а ниніакціонерним товариствам, при сучасних економічних умовах і стані галузі стало невигіднов комерційному відношені. Постають проблеми стабілізації виноробної продукції,постачальників сировини (пошук якісної і дешевої сировини), розвиткувиноградарства, підготовки кадрів в інститутах і технікумах.

·    імпортконцентрованого виноградного сусла. Найбільш далекоглядні виробники  перебудовуютьвиробництво, змінюють асортимент.

·    непродуманаподаткова система.

·    слабкасистема сертифікації і контролю якості продукції.

·    обмеженасировинна база. 

·    диктатурасировинних регіонів. В умовах тотального дефіциту сировини для виробництваякісних вин і коньяків говорити про повноцінну конкуренцію в галузі неприходиться: завжди буде існувати небезпека виникнення диктату з бокусировинних регіонів.

 Крім того не варто забувати також і про зовнішні фактори, головним чиномце — непрямі причини екзогенного походження.

У группузовнішніх факторів входять:

·    пивнийбунт. Головною перешкодою вітчизняного виноробства являється добре розвиненапивна індустрія.

·    газованібезалкогольні й алкогольні напої.

·    надвиробництвовина у світі. Тільки при наявності обмежень на ввезення імпортної алкогольноїпродукції, наші підприємства можуть протистояти добре організованому західномувиробництву.

2.   Позитивні фактори.

У групу зовнішніхпозитивних факторів входять:

·    вино іздоров'я. Величезну позитивну роль у розвитку виноробства в ряді країн відігралипублікації результатів численних медичних досліджень, пов'язаних з вивченнямвпливу споживання вина на здоров'я людини.

·    досвідзакордонних країн. Розвиток алкогольної індустрії повинний підкорятися правилу«чотирьох переходів»: від випуску напоїв з високим відсотком вмістуалкоголю до випуску слабоалкогольних; від дистильованих напоїв до зброджених;від зернових і хлібних напоїв до плодових вин; і нарешті, від звичайної якостідо найвищої. 

Серед внутрішніхпозитивних факторів слід зазначити насамперед:

·    простотуі доступність малого виробництва для організації малого фермерськоговиноробного господарства. Галузі необхідна могутня здорова конкуренціявітчизняних виробників.

·    угодаобміну на вино. Бартерні операції є досить вигідними і неминучими в сучаснійринковій ситуації.

Такі дослідженнязабезпечують отримання вірогідної і систематизованої інформації про всі умовита процеси, що впливають на постановку цілей, розробку стратегії і плануваннямаркетингової діяльності. Особливе значення має дослідження ринку, колипідприємство приймає рішення про випуск нової продукції.

         Після вибору ринкупідприємство визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживача.Найважливішою складовою цього комплексу є товар. Сукупність засобів впливу наспоживачів пов”язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства.До її складових відноситься: визначення оптимальгого асортименту вина та йогопостійне оновлення, якість продукції, дизайн, тара, торгова марка,відповідність потребам споживачів та інше. Сукупність маркетингової товарноїполітики полягає у визначенні в підтримці оптимальної структуриконкурентоспроможних товарів.

         При виборі товару споживачбере до уваги багато аспектів: ціну і якість, практичність і відповідністьмоді, сприйняття друзями та рідними. Значну роль відіграють індивідуальніознаки особистості покупців (вік, стать)  [37].

         В практиці відомо багатосоціологічних досліджень. Але найбільш поширеним є опитування. Його особливістьполягає в тому, що звернення здійснюється безпосередньо до носія інформації,тобто до покупців і споживачів. Ніяким іншим шляхом, крім опитування, недізнатися про мотиви, якими вони керуються при купівлі товару, черговості покупок,оцінок споживних властивостей товару.

         Первинні матеріалисоціологічного дослідження у вигляді заповнених анкет підлягають обробці іаналізу.

         При розробці анкет булапоставлена мета – визначити можливий вплив споживних властивостей виноградних винна формування попиту споживачів.

         Нами було проведеноопитування 50 респондентів. Проаналізувавши інформацію, отриману в ході опитування,зроблено наступні висновки: 48% опитаних вживають алкогольні напої, і лише 8% — взагалі не вживають спиртного.Розподіл респондентів залежно від того,чи вживають вони алкогольні напоїнаведено в табл. 3.14.

         Таблиця 3.14

Розподіл респондентів залежновід того, чи вживають вони алкогольні напої

Показники

Разом

Розподіл респондентів залежно від того, чи вживають вони алкогольні напої

 

так

ні

Кількість респондентів, чол. 50 42 8 Масова частка, % 100 84 16

         За результатамисоціологічного дослідження виявлено наступний розподіл респондентів залежно відтого, чи задумувались вони над якістю продукції, яку споживають (табл.3.15).

         Дані  табл.3.15 свідчать проте, що 46% респондентів не завжди задумуються над якістю товарів, які купують,а 54% завжди задумується над якістю товарів, які споживають… Респондентів, якіне задумуються над якістю продукції серед опитаних немає, що говорить прообізнаність споживачів про якісні властивості товару. 

        

Таблиця 3.15

Розподіл респондентів залежновід того, чи задумувались вони над якістю продукції, яку споживають

Показники

Разом

Розподіл респондентів залежно від того, чи задумувались вони над якістю продукції, яку споживають

не завжди

Ні

завжди задумуються

Кількість респондентів, чол. 50 23 - 27 Масова частка, % 100 46 - 54

Для того, щоб виявити, що саместримує покупців при купівлі вина в анкеті соціологічного дослідження булопоставлено питання: „Ви не купуєте вино, тому що:

a)  не споживаєте винограднівина;

b)  вино має високу ціну;

c)   тому, що взагалі не вживаєтеспиртного.

Результати опитування наведені в табл.3.16.

 Таблиця 3.16

Розподіл респондентів залежновід того, з яких причин покупець відмовляється від купівлі виноградного вина

Показники

Разом

Що стримує покупців від купівлі вина

не споживають виноградні вина

висока ціна вина

взагалі не вживають спиртних напоїв

Кількість респондентів, чол. 50 10 35 5 Масова частка, % 100 25 70 5

Дані таблиці 3.16показують, що 25% опитаних стримує від купівлі вина те, що вони не споживаютьвина, 5% — взагалі не вживає спиртних напоїв, а для 70% опитаних ціна винопродукціїє зависокою в порівнянні з іншими горілчаними  спиртними напоями.

         Розподіл респондентівзалежно від того, де найчастіше вони купують вино наведено в табл. 3.17.

Таблиця 3.17

         Розподіл респондентів залежновід того, де найчастіше вони купують вино

Показники

Разом

Де споживачі найчастіше купують вино

в роздрібних підприємствах типу „Продукти”

в спеціалізованих магазинах

Кількість респондентів, чол. 50 36 14 Масова частка, % 100 72 28

Дані табл. 3.17свідчать про те, що 72% опитаних купують вино в роздрібних торгівельнихпідприємствах типу „Продукти” і лише 28% — в спеціалізованих магазинах типу „Алкомаркет”.

         В залежності від пори рокузмінюються обсяги продажу виноградного вина. Розподіл респондентів, залежно відтого, в який період року найчастіше споживається ними вино (табл.3.18).

Таблиця 3.18

Розподіл респондентів взалежності від того, як впливає пора року на споживання ними вина

Показники

Разом

В який період року найчастіше купуєте вино

осінній

зимовий

весняно-літній

Кількість респондентів, чол. 50 3 45 2 Масова частка, % 100 6 90 4

         З даних табл.3.18 видно, що90% опитаних найчастіше споживають вино в зимовий період. На осінній івесняно-літній періоди припадає лише 10% попиту споживачів.

         Розподіл респондентівзалежно від того, чи впливає на їхній вибір колір вина подано в табл.3.19.

Таблиця 3.19

Розподіл респондентів залежновід того, чи впливає на їхній вибір колір вина

Показники

Разом

Якому кольору вина віддають перевагу покупці

біле

рожеве

червоне

 

 

 

 

 

Кількість респондентів, чол. 50 15 8 27 Масова частка, % 100 30 16 54

Дані  табл.3.19свідчать про те, шо 54% покупців віддають перевагу червоному виноградному вину,30% — білому. Рожеві вина користуються помірним попитом у споживачів, лише 16%.

         Динаміка розподілу респондентівв залежності від того, винам якого виду вони віддають перевагу наведена в табл.3.20.

Таблиця 3.20

Динаміка розподілу респондентівв залежності від того, яким видам виноградних вин вони віддають перевагу

Показники

Разом

Якому виду виноградного вина віддають перевагу покупці

столові

кріплені

сухе

н/сухе

н/солодке

міцне

десертне

Кількість респондентів, чол. 50 5 5 10 10 20 Масова частка, % 100 10 10 20 20 40

Дані табл.3.20свідчать про те, що найбільшим попитом у споживачів користуються кріплені вина– 60%, особливо кріплені десертні – 40%. Столові вина займають лише 40% попиту,основна частка із них припадає на напівсолодке вино – 20%.

         Розподіл респондентівзалежно від того, з яких причин вони купують вино показано в табл. 3.21.

Таблиця 3.21

         Розподіл респондентів залежновід того, з яких причин вони купують виноградне вино

Показники

Разом

Причина купівлі вина

висока якість

помірна ціна

традиція вживання

1 2 3 4 5

Продовженнятабл.3.21

1 2 3 4 5 Кількість респондентів, чол. 50 10 10 30 Масова частка, % 100 20 20 60

З даних табл.3.21 видно, що 60% покупців традиційно до святкового столу купують вино, ависока якість вина або помірна ціна є важливим фактором купівлі для 40% респондентів.

         Опитаних респондентів можнарозділити за ознакою вибору виробника виноградних вин (табл.3.22).

Таблиця 3.22

 Розподіл респондентів за ознакоювиробника

виноградних вин

Показники

Разом

Ви віддаєте перевагу напоям

вітчизняного виробництва

іноземного виробництва

не має значення

Кількість респондентів, чол. 50 26 17 7 Масова частка, % 100 52 34 14

         Із даних табл.3.22 можназробити висновок, що для 14% опитаних не має значення виробник вина, а 52%респондентів віддають перевагу вину вітчизняного виробництва.

         Також є важливим, вино якоїторгової марки покупці віддають перевагу (табл. 3.23).

Таблиця 3.23

Розподіл респондентів за  пріоритетамиторгової марки вина

Показники

Разом

Торгова марка вина

Шабо

Золота Амфора

Фрізант

Коблево

Сепро

Кількість респондентів, чол. 50 15 12 8 10 5 Масова частка, % 100 30 24 16 20 10

         Дані табл.3.23 свідчать про те, що 30%респондентів віддають перевагу вину ТМ „Шабо”, 24% — ТМ „Золота Амфора”, 16% — ТМ „Фрізант”, 20% — ТМ „Коблево”, 10% — ТМ „Сепро”. Дані розподілу респондентівнаведені на рис. 3.7.

/> 

Рис. 3.7 Розподілреспондентів за вибором торгової марки виноградних вин

Характеризуючиоб”єкти дослідження, а саме населення, яке споживає виноградні вина, можназробити висновок щодо того, покупці якого віку найбільше споживають вино(табл.3.24).

Таблиця3.24

Розподіл респондентів завіком.

Показники

Разом

Вік респондентів

до 25 років

25-40 років

більше 45 років

Кількість респондентів, чол. 50 32 14 4 Масова частка, % 100 64 28 8

         Отже, з даних табл. 3.24видно, що 64% опитаних були віком до 25 років, 28% — від 25 до 40 років, і лише8% — віком старше 45 років.

         Розподіл респондентів за їхсоціальним статусом наведено в табл.3.25.

Таблиця 3.25

         Розподіл респондентів за їхсоціальним статусом

Показники

Разом

Соціальний статус

робочі

службовці

 

бізнесмени

студенти

безробітні

пенсіонери

Кількість респондентів, чол. 50 8 5 19 12 2 4 Масова частка, % 100 16 10 38 24 4 8

         За даними табл.3.25 можназробити висновок, що найбільшими споживачами вина є бізнесмени і студентивідповідно 38% і 24%. Серед опитаних 16% складали робочі, 10% — службовці, 8% — пенсіонери, лише 4% — безробітні.

         Результати розподілуреспондентів залежно від їх доходів наведено в табл.3.26.

Таблиця 3.26

Розподіл респондентів залежновід їх доходів.

Показники

Разом

Доходи респондентів

100-200 грн.

201-400 грн.

Більше 400 грн.

Кількість респондентів, чол. 50 16 22 12 Масова частка, % 100 32 44 24

      Дані табл.3.26 свідчать, щосеред 50 опитаних респондентів 22 чоловіки мали середньомісячний дохід 201-400грн., 16 чоловік – 100-200 грн., і лише 12 чоловік з доходами більше 400 грн.

Загальнимивідмінними рисами активних споживачів виноградних  вин є:

Øкультурнамобільність (здатність переймати звичаї і традиції інших культур);

Øздатнілегко ладити з новими чи групами людей;

Øготовністьризикнути для досягнення мети, підприємницький дух;

Øінтересдо нових товарів і послуг, одержання задоволення від споживання вина.

Конкуренція в алкогольномусекторі, у даному випадку, в значній мірі залежить від обсягу легальноїдіяльності підприємства на конкретному ринку. У даному зв'язку необхіднозгадати важливий фактор державного впливу на алкогольний сектор практично увсіх країнах. Це означає, що як вітчизняним, так і особливо іноземнимвиробникам часто приходиться мати справи з дозволом на виробництво або імпорт здержавними органами. Для того, щоб та чи інша компанія одержала право нареалізацію своєї продукції на території тієї чи іншої держави, вона повиннапройти цілий ряд перешкод офіційного характеру. Великим корпораціям, щоволодіють значними засобами, це зробити набагато легше, також завдяки наявностівеликого досвіду. Саме тому на українському ринку, що характеризується твердимидержавними обмеженнями на імпорт алкоголю, особливо добре представленапродукція світових гігантів алкогольного бізнесу. Для боротьби з такими підприємствамиукраїнським фірмам-виробникам виноградних вин, насамперед, необхідно знати якупродукцію представляє та чи інша компанія, як побудована її асортиментнаполітика. Саме фактор правильно побудованого і вміло розробленого асортиментучасто відіграє вирішальну роль в алкогольному секторі, тому що різні групинапоїв мають різний імідж, на них ставляться різні маржі і вони по-різномуконтролюються державою.

Різке скороченнявиробництва виноробної продукції зв'язано, насамперед, зі складнимиекономічними умовами у виноградовиноробній галузі, втратою сировинного ринку, недовикористаннямвиробничих потужностей виробничих підприємств, а також непомірними податками,що роблять вітчизняну виноробну продукцію неконкурентоспроможною.

До позитивних факторівконкурентноздатності українського виноробства відноситься  низька вартістьробочої сили в традиційних виноградарських районах. Для таких країн як Франціяі Італія зарплата за дуже трудомістку працю на виноградниках  є достатньовисокою. Однак на відміну від західно- і південноєвропейських країн вукраїнських виноробів немає достатньої кількості ексклюзивної винопродукції, томусеред «марочних» вин на світовому ринку вона конкурувати не в змозі. Серед«дешевих вин» конкуренція ще жорсткіша — світовий ринок переповненийвиноградними винами з Чилі, ПАР, Австралії і США, де активно розвиваєтьтся виноробство,яке засноване на масованому застосуванні добрив і виведенні нових високоурожайнихсортів.

 

                     


Висновки і пропозиції

 

      Завдяки унікальному складу івмісту цінних поживних і біологічно-активних речовин виноградне вино вважаєтьсяодним з найцінніших найцінніших гігієнічних напоїв з бактерециднимивластивостями та значною фізіологічною дією на організм людини.

      Україна має сприятливі агракліматичніумови для вирощування виноградної лози, передусім це Південний і Східнийрегіони України (Крим, Одеса, Херсон, Миколаїв), Закарпатська область.

      Нані в Україні функціонуєблизько 600 виноробних підприємств, які займаються переробкою винограду тафруктово-ягідної сировини, виготовленням виноматеріалів і виробництвом готовоїпродукції, але ефективність роботи більшості з них залишається низькою.

      Однак, під час формуванняринкових відносин в Україні значні економічні труднощі не обминуои й виноробнугалузь харчового виробництва. Незважаюяи на це виноробні підприємства Українипроводять значну і цілеспрямовану роботу по пошуку джерел постачаннявисокоякісної сировини, яка дозволила б виготовляти і формувати оптимальнийасортимент, високу якість і доступну ціну виноградних вин на ринку харчовоїпродукції України.

      За останні 17 років внаслідокзменшення площ насаджень винограду обсяги його переробки скоротилися до 164,8тис.т (2000 р.), хоча  ситуація дещо стабілізувалася і за 6 місяців 2001 рокувиробництво виноградного вина склало 4,7 млн. дал, що на 127% більше, ніж натой же період 2000 року.

      Порівняно з 1200 назвамивиноградних вин світового виробництва, Україна виготовляє 419 тихих винограднихвин і близько 100 грайливих, які відрізняються між собою технологієювиготовлення та різноманітністю складу, смаковими і ароматичними властивостями.

      Значний попит і популярність успоживачів мають українські вина виробництва експерементальногозаводу-раждгоспу „Магарач”, ХВАТ „Массандра”, Інкерманського заводу марочнихвин, Винного ДомУ „Логос”, заводу-радгоспу „Сонячна Долина”, ВАТ „Коблево”, СП„Котнар” та мінших підприємств.

      На українському ринку заобсягами ввезення  виноградних вин домінують Молдова, Грузія, Франція. Однак,із-за достатньо високого акцизного збору, ці виноградні вина є дорогими і,відповідно, користуються меншим попитом, незважаючи на відмінну якість.

      Можна сказати, що сьогодні вУкраїні наступив сприятливий період для виноробної галузі, а саме активізаціїроботи із закладки нових виноградних угідь для створення високоякісноїсировинної бази; розробка нормативних актів щодо подальшої державної підтримкитоваровиробників. Все це дасть змогу ще більше наситити ринок Українивисокоякісними виноградними винами вітчизняного виноробства.

      На ринку виноградних вин м.Львова певне місце займає ТзОВ „Гал-Леобуд”. Завдяки виконанню умов договорів,а саме своєчасної оплати за поставлені товари, зокрема виноградні вина,вигідних для сторін умов договору купівлі-продажу, фірма завоювала авторитетсеред постачальників та покупців. Помірні ціни, висока якість та широкийасортимент виноградних вин, які реалізує підприємство, забезпечують в певніймірі попит населення та приводять до збільшення кількості контрагентів. Якіснавиноробна продукція на ТзОВ „Гал-Леобуд” відповідає діючим нормативно-технічнимдокументам і підтвержується Сертифікатом відповідності та/або Посвідченнямякості.

      З метою вдосконаленняформування ринку виноградних вин в Україні, і зокрема в м. Львові, на нашудумку необхідно:

-    забезпечитина найвищому державному рівні нормальний розвиток і сприятливі умови дляфункціонування виноробних підприємств та прийняти конкретні заходи з метоюзахисту вітчизняного товаровиробника;

-    длязапобігання фальсифікації виноградних вин необхідно завершити роботу надпроектом закону України „ Про вино” і прийняти його, це пов”язано з тим, щобнавести належний порядок і створити законодавчу базу рішучого наступу на ціявища, поставити надійний заслін підпільному алкогольному бізнесу;

-    відділумаркетингу ТзОВ „Гал-Леобуд” провести вивчення попиту населення на виноробнупродукцію на ринку м. Львова з метою планування на наступні роки програмизакупівлі та реалізації даного виду товару. Це, на мою думку дозволило б розширитиасортимент і збільшити об”єми постачання і реалізації виноградних вин, якікористуються попитом у споживачів;

-    комерційномувідділу ТзОВ „Гал-Леобуд” прийняти більш активну участь у проведені виставок іярмарок на території України  з метою реклами продукції, яка реалізуєтьсяфірмою;

-    торговомувідділу ТзОВ „Гал-Леобуд” з метою збільшення реалізації виноградних виннеобхідно проводити акції під – час великих свят в центральній частині м.Львова, при цьому споживачі могли б познайомитись з асортиментом продукції іпродегустувати зразки, зокрема і виноградні вина.


Список використаноїлітератури

 

1.   Альбом. Виноградные вина СССР. – Л.: Экономика, 1971.

2.    Белявская Н.П. ВиноделиеОдещины // Сад, виноград і виноУкраїни. – 2000. — №4. –с.30-33.

3.    Виновники ”2001// Бизнес. –2001. — №42. — с.61-64.

4.    Дев”ять місяців статистики//Алкоголь і тютюн України. – 2000. – лютий. – 22с.

5.   Иванов Ю.Г. Мир вина. –Смоленск: Русыч, 1998. – 640с.

6.    Кардаш В.Я. Маркетинговатоварна політика: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.

7.    Кондратюк В. Велика рада всекції виноробства // Сад, виноград і вино України. – 2001. — №1-2. –с.5-7.

8.    Кондратюк В. Виноградноевино и алкоголизм //Сад, виноград і вино України. – 2001. — №5-6. –с.25-26.

9.     Корнєєв Є. Кому вигіднаконтрабанда? //Алкоголь і тютюн України. – 2001. – лютий. – с.17.

10.               КорнєєвЄ. Що? Чому? Як? Інформаційно-консультативні матеріали//Алкоголь і тютюнУкраїни. – 2001. – березень. – 44с.

11.               КоробкинаЗ.В. Товароведение вкусовыхтоваров: Учебник для товаровед. фак.торг.вузов. – 2-е изд., перераб. – М.:Экономика, 1986. – с.208.

12.                Кучер І.Садівництва і виноградства Криму вимагають радикальних заходів // Сад, винограді вино України. – 2000. — №3-4. – 9с.

13.                КучеренкоВ. Україна і Міжнародна Організація Винограду і Вина // Сад, виноград і виноУкраїни. – 2001. — №3-4. –с.38-39.

14.               ЛеонідовЮ. Контрабанда. Митниця продовжує боротьбу //Алкоголь і тютюн України. – 2000.- №1. – с.14-16.

15.               Марковець Р.Похвальное слово вину// Продукты питания. – 1998. — №19. – с.6-7.

16.               Мировоепроизводство вина// Бики .– 2001. — № 136. – 6с.

17.               Могилянский Н.К.Жемчужины Крымской земли //Пищевая промышленость. – 1999. — №6. – с.10-12.

18.               НікітанВ. Ринок алкоголю: надії на стабілізацію //Алкоголь і тютюн України. – 2000. — №2. – с.9-14.

19.                ОстровскаяТ. Вино начинается с винограда// Росийский альманах вин. – 1999. — №6. –с.25-28.

20.               ПанкратовФ.Х., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.: Информационно-внедрическийцентр „Маркетинг”, 1996. – 328с.

21.               ПетровичО.Тихие, игристые,шампанские. Українськийринок вин//Продукты питания. – 2001. — №23-24. – с.24-33.

22.                ПиевскийМ. Революция на мировом рынке вина //Галицькі контракти. – 2000. — №52. – 25с.

23.               ПриходькоГ.В. Концепция развития рынка напитков сегодня и завтра // Напитки плюс. –2000. — №1. –25 с.

24.               ПростосердовН.Н. Виноградные вина иих диетические свойства. – М.: Пищепромиздат, 1987. – 232с.

25.               ПуговкинВ.Н. Товароведение вкусовых товаров. Учебн. Пособие длятоваровед.фак.торг.вузов.2-е изд., М.: Экономика, 1980. – 299с.

26.               Савчин Д.Фальсифікат //Алкоголь і тютюн України. – 2000. — №1. – с.12-13.

27.               СеменовЮ. Захистимо товари від підробки //Алкоголь і тютюн України. – 2001. – лютий. –22с.

28.                СирохманІ.В., Пономарьов П.Х., Задорожній І.М. Товарознавство продовольчих товарів. –К.: Лібра, 1997. – 723с.

29.                Сірош А.Його величність виноград – джерело здоров”я і достатку // Сад, виноград і виноУкраїни. – 2001. — №11-12. –с.22-23.

30.                СлюсарВ.Д., Бахтін Ю.Г. Що треба для відродження виноградарства і виноробстваУкраїни? // Сад, виноград і вино України. – 2001. — №3-4. –с.24-25.

31.               СмолянськийО. Акцизний збір. Проблеми, тенденції, перспективи //Алкоголь і тютюн України.– 2000. — №1. – с.42-44

32.                Статистичнийщорічник України за 2000 р./Держкомстат України; за ред. О.Г.Осауленка. –К.: Техніка, 2001. – 598с.

33.                ФуркевичВ. Єжов В. Гержикова В.Фальсифікація вин і способи її виявлення // Сад,виноград і вино України. – 2001. — №3-4. –с.32-33.

34.               ФуркевичВ. Щодо термінів зберігання та вживання виноградних вин //Сад, виноград і виноУкраїни. – 2000. — №3-4. –с.32-33.

35.               ФуркевичВ. Ориентиры качества:от сырья до вина//Сад,виноград і вино України. – 2000. — №7-9. –с.20-21.

36.                Химическийсостав пищевых продуктов. Кн.1: Справочные таблицы содержания основных пищевыхвеществ и энергетической ценности пищевых продуктов/ Под ред. проф., д-ра техн.наук И.М. Скурихина и проф. д-ра мед. наук М.Н. Волгарева. – М.: Агропромиздат,1987. – 224с.

37.               Чаюн Л.,Куценко А. Исследование мотиваций потребителей виноградных вин на рынке Украины// Напитки плюс. – 1999. — №8. – с.27-30.

38.                ЯневськийВ.К. Данілова К.О. Вино і спиртове шумування //Алкоголь і тютюн України. –2000. – лютий. – с.52-53.

39.               В мире насчитываются десятки тысяч сортов инаименований виноградных вин //top.list.ru

40.               Виноделие вУкраине //www.atlanta.com.ua

41.               Годовой обзор рынка виноградных вин. Виновники’2001//www.business.kiev.ua

42.               История виноделия//www.sudack.com

43.               Классификация вин  //www.byhaem.narod.ru

44.               Классификациявиноградных вин//www.vino-veritas.narod.ru

45.           Общий очерккрымского виноделия //www.moscow-crimea.ru

46.  Особенности развития рынка вина //www.webplan.ru

47.               Рынок шампанскихи игристых вин//www.marketcenter.ru

48.               Украина:экономическая справка //www.umg.com.ua

49.               Укрвинпром.Новости//www.fooddept.gov.ua

50.               ДСТУ202.002.-96.Вина тихі. Загальтні технічні умови.

51.               ГОСТ14137 – 74. Вина, виноматериалы,коньяк и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб. – Строкдействия с 01.07.75 до 01.07.90. – М.: Издательство стандартов, 1986.

 

  

еще рефераты
Еще работы по маркетингу