Реферат: Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Міністерство освіти України

Державний університет “Львівська політехніка”


Звіт маркетингової роботи

 

фірми “Каштан”

/>

 

Розробили:

Дробот  М.

Базилевич П.

Намачинський І.

Полякова В.

Стойка І.

Ковальська І.

Львів 1998


1. Класифікація потреби за матрицею

 

По ієрархії потреб

Фірма займається наданням охоронних послуг. Томуможемо сказати, що діяльність фірми задовольняє первинні потреби людини.Зокрема таку первинну потребу як безпека. По ієрархії потреб людина перш за всебуде задовольняти нижчі потреби такі як голод, спрага та безпека, а потім вже йвторинні потреби. Тобто не  задовольнивши всі первинні потреби індивід не буде,і не матиме можливостей задовольнити хоча б одну соціальну потребу.

Фактори, що впливають на формування потреби

Такими факторами можна вважати соціально-групові, аджепотреба у безпеці не може розглядатись з погляду національних, статевих,вікових та інших. Оскільки не можна поділити потенційних споживачів охороннихпослуг ні за одним з перелічуваних факторів.

По часових параметрах

Потреба, котру буде задовольняти наша фірма,відноситься до поточних. Тобто розглядаємо її як таку, що потрібно задовольнититепер Але необхідно зазначити, що вона може відноситись до перспективних, тихкотрі необхідно задовольнити в майбутньому. Безпека це постійна потреба, неможна поставити конкретних часових границь в її задоволенні.

За принципом задоволення

Потреба буде задовольнятись за допомогою послуг.Оскільки справжню охорону може надати людина, а не товар (хоча не виключаєтьсяїх синтез). Тому задоволення потреби буде класифікуватися як послуга(людини-охоронця), а не як купівля товару. Клієнт, що потребує безпеки, купляєпослугу, а все решта (обслуговування персоналом, технікою тощо) справа нашоїфірми.

За ступенем принципового задоволення

Порівнявши теперішній попит на охоронні послуги зможливостями фірм, котрі зараз працюють у цій сфері, можна стверджувати, щопопит не є повністю задоволений, а швидше за все тільки частково. Отже можнастверджувати про перспективи для нашої нової фірми.

 За масовістюрозповсюдження

  Розглянемо діяльність фірми з географічного боку.Наша фірма бере за мету регіональне розповсюдження послуги. Організація є малоютому задовольнити зразу потребу в межах країни не є можливим, хоча цеперспективний напрямок для фірми. Всезагальне задоволення цієї потреби взагаліє не можливим. Щодо соціальної сторони, то це буде всезагальне розповсюдження.Оскільки класифікувати потребу безпеки по такими факторам як соціальні групи поосвіті чи по доходу, або приналежності до певних соціальних общин неможливо,адже безпека потрібна всім. Але не можна виключати обмежені доходи клієнтів.

По еластичності

Потреба є слабоеластичною, адже незначні зміни в цініна послуги фірми не змусять потенційних споживачів відмовитись від них. Всімзрозуміло, що нехтування цими послугами призведе до серйозніших наслідків ніжреагування на зміну ціни.

За природоювиникнення

Є основною, споживач перш за все буде захищати своєжиття, життя близьких людей, майно. А потiм, коли в нього вiдпаде питання захищеності,вiн буде думати та задовольняти iншi свої потреби (звичайно крiм їжi).

За суспiльною думкою

Виразно соцiально позитивними є послуги в охоронi. Нiнейтральних нi негативних ознак вони не виявляють в суспiльнiй думцi. З цимпогодиться кожен свiдомий громадянин.

За глибиною проникнення в суспiльну свiдомiсть

Безперечно ця потреба усвiдомлена всiєю потенцiйноюсоцiальною групою. Не залежно вiд вiку, статi, нацiональностi, роду занять. Прибудь-яких обставинах окремий iндивiд усвiдомлює потребу в безпецi, її роль вiснуваннi та дiяльностi цього iндивiду.

За ступенем поточної необхiдностi

Враховуючи складну економiчну ситуацiю, пiдвищенийкримiногенний стан в країнi i безсилiсть нацiональних силових структур, можнавважати потребу в охоронi, як потребу пiдвищеної iнтенсивностi за ступенемпоточної необхiдностi.

За причиною виникнення

Безпека завжди вiдносилась до природних причинвиникнення, тому що вона є первинною потребою людини. Хоча зараз деякiбiзнесмени та керiвники фiрм задовольняють цю потребу пiд впливом моду,оскiльки це вважається престижним i пiднiмає iмiдж, важливiсть людини котруохороняють. Але ця мода нав’язана часом i не вiдповiдає основнiй причинiвиникнення, котра є природною.

За часовими параметрами споживання

Послуги по охоронi вiдносяться до тих, котрi повиннiзадовольнятися постiйно та безперервно. В переважнiй бiльшостi цю послугу неможна надавати по певним перiодам.

За широтою проникнення в рiзнi сфери життя

Потреба виникає в рiзних сферах життя, тому за широтоюпроникнення є полiсферною. Безпека потрiбна всiм i всюди незалежно вiд мiсцязнаходження суб’єкту чи роду дiяльностi. Для найефективнiшої i прибутковоїроботи нашої фiрми, ми не будемо обмежуватися одною чи декiлькома сферамижиття, а будемо проникати у всi сфери i стратимося задовольнити повнiстю.

За специфiкою задоволення

Унiверсальна. Можна охороняти i нерухомiсть i рухомемайно, одного керiвника i весь штат органiзацiї, персонально i комплексно. Мибудемо спецiалiзуватись на комплексi всiх можливих охоронних послуг.

За характером бар'єрiв задоволення потреби

Перед тим як задовольнити цю потребу споживач повиненперейти через психологiчний i ресурсний бар'єри. Оскiльки iндивiд, наприклад,по своїй натурi не може сприймати того, що його чи його майно хтось буде охоронятиз сторони, вiн вважає це для себе принизливим. Можна багато навестипсихологiчних бар'єрiв, оскiльки поведiнку чи сприйняття особистiстю певноїсоцiальної необхiдностi важко передбачити. Ресурсний бар'єр полягає увiдсутностi коштiв для задоволення цiєї потреби, навiть при великому бажаннi.

2. Потреба та її обгрунтування

 

Потреба в безпецi iснувала завжди i буде iснуватипостiйно. Не треба робити детального аналiзу для виявлення того, що проблемаохорони лежить, як нiколи, гостро. I не тiльки для керiвникiв пiдприємств чиполiтичних дiячiв. Квалiфiкованої охорони потребують всi прошарки суспiльства,адже сьогоднi нiхто не застрахований вiд того, що на нього чи на його майнозазiхатимуть iншi.

Якщо ж людина буде знати, що його безпека в надiйнихруках, вона зможе всi свої знання i сили вiддати роботi (перш за все стосуєтьсяпiдприємцiв та багатих людей).

Також сучаснi пiдприємцi зiткнулися з такою новою дляних проблемою як комерцiйний чи промисловий шпiонаж, що є продуктомконкурентної боротьби. Часто пiдприємцi не знають або не вмiють захистити своїкомерцiйнi таємницi. Тому вони потребують спецiалiстiв, котрi захищатимутьiнформацiю їхнього бiзнесу.

Отже, потреба в охоронi, безпецi чи захистi будь-якогосуб’єкту людського життя (особа, майно, iнформацiя тощо) iснує i не вирiшена наданий час. Наша фiрма прагне i ставить за мету частково або навiть i повнiстюзадовольнити її.

3.Мета фiрми i мета маркетингу

 

Метою нашої фiрми є забезпечення спокiйного iснуванняi дiяльностi частки або усього населення нашого регiону. Ми будемо намагатисяусiма способами, дозволеними чинним законодавством вiдгородити мирне населеннявiд кримiнального свiту.

Захист — ось головнамета нашої фiрми. Метою маркетингової дiяльностi фiрми є якнайшвидше входженняна ринок охоронних послуг, дослiдження даного ринку, вивчення усього спектрупослуг, якi потребують задоволення, задоволення як найбільшої частини ринкувисокоякiсними послугами. Обрання максимально ефективного методу цiноутвореннязможе забезпечити нашiй фiрмi найширше коло споживачiв, що сприятиместановлення та зростання прибутку.

АНКЕТА

 

1. Чи вважаєте Ви, що безпека ¾  одна з найнеобхідніших потреб ?

p  так                        p  ні                           p  не знаю 

2. Чи хочете Ви щоб Вас охороняли ?

p так                p  ні                   p не  знаю                    p  інше___________________ 

3.Найважливіше для Васбезпека

p   сім’ї                 p  нерухомості          p  моя власна           p  вантажів

p   машини           p  офісу                     p  інше_____________________       

 

4. Якщо Ви бізнесмен, для Васбезпека у бізнесі:

p   виключно важлива

p   дуже важлива

p   важлива

p   не дуже важлива

p   зовсім не важлива

 

5. “Сучасні  служби  безпеки,  що  засновані  як приватні, обслуговують     населення краще за державні”

p     рішуче не згоден     p     не згоден

p     важко відповісти     p     згоден

p     рішуче згоден

6.  До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що:

              p   низький рівеньобслуговування

              p   високі ціни

              p   не маю такоїпотреби

              p   користуюсьдержавною охороною

              p   вони незадовольняють моїх потреб

              p   незгоден з усімаперерахованими вище пунктами.

7. Від служби  охорони  Ви очікуєте (відмітьте всікотрі Ви вважаєте за потрібне):

                 p    професіоналізму

p     справжньої безпеки

p     якомога менше втручання в діяльність особи котруохороняють

                 p    найкращого кінцевого результату їх діяльності

p     байдуже


8. Справжня охорона повинна бути:

/>        

                 Чисельною                                                         Малочисельною

             Досвідченою                                                           Недосвідченою

                Озброєною                                                           Без зброї

                  Сучасною                                                           Класичною 

                Приватною                                                           Державною

Технічнооснащеною                                                            Безсучасної техніки

9.  Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:

p   відмінний

p   дуже добрий

p   добрий

p   посередній

p   зовсім поганий

   

10. Які фактори можуть вплинути на те, що Визвернетесь до приватної охорони ?

p   кримінальна ситуація погіршиться

p   подешевшення послуг

p   реклама

p   побачите охорону в дії

p   інше___________________________

11. “ Я вільно гуляю по вулиці, тому що: …

p   нічого не боюся

p   зі мною завжди моя зброя

p   зі мною мій пес

p   зі мною моя дружина (чоловік)

p   зі мною моя охорона

p   інше______________________

12. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, щонепогано було б звернутися до охоронної фірми …________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Які  особисті якості охоронця вплинуть на Вашвибір?

________________________________                   ______________________________________

________________________________                  ______________________________________

________________________________                  ______________________________________

14. Вкажіть будь-ласка сферу Вашої діяльності тапосаду.

________________________________________________________

4.Результати анкетування

 

Було проведено анкетування респондентів мiста Львова,переважною бiльшiстю яких були пiдприємцi та державнi службовцi. Кiлькiстьопитаних 31 чоловiк. Результати показанi по кожному з пунктiв анкети упроцентному спiввiдношеннi до загальної кiлькостi.

1. Чи вважаєте Ви, що безпека ¾  одна з найнеобхідніших потреб ?

 

так    94%                 ні    0%                   не  знаю    6%       

2. Чи хочете Ви щоб Вас охороняли ?

 

так   45%         ні    29%     не  знаю   10%        інше     16%     

3. Найважливіше для Вас безпека

 

сім’ї   100%           нерухомості  20%         моя власна   22%     вантажів    0%

машини   16%       офісу   6%                       інше   0%       

 

4. Якщо Ви бізнесмен, для Васбезпека у бізнесі:

 виключно важлива   23%

 дуже важлива           35%

 важлива                     39%

 не дуже важлива        0%

 зовсім не важлива      3%

 

5. “Сучасні  служби  безпеки,  що  засновані  як приватні, обслуговують     населення краще за державні”

 

рішуче не згоден           не згоден          6%

рішуче згоден                згоден             65%

     важковідповісти                                    29%

6. До приватних охоронців Ви не зверталися тому,що:

 

     низький рівень обслуговування                                              10%

     високі ціни                                                                                23% 

     не маю такої потреби                                                               58%

     користуюсь державною охороною                                          3%

     вони не задовольняють моїх потреб                                        3%

     незгоден з усіма перерахованими вище пунктами                  3%  

7. Від служби  охорони  Ви очікуєте (відмітьтевсі котрі Ви вважаєте за потрібне):

 

     професіоналізму                                                                                           48%

справжньої безпеки                                                                                       39%

якомога менше втручання в діяльність особи котруохороняють            19%

     найкращого кінцевого результату їх діяльності                                        52%

     байдуже                                                                                                           0%  

 

8. Справжня охорона повинна бути:

/>        

                  Чисельною     3%   10%   6%     42%   39%  Малочисельною

              Досвідченою     94%  6%     0%     0%      0%   Недосвідченою

                 Озброєною    52%   26%   16%   3%      3%   Без зброї

                   Сучасною     71%  20%    3%     0%     0%   Класичною 

                 Приватною    46%  41%   10%     0%     0%   Державною

Технічно оснащеною     96%  4%      0%     0%     0%   Без сучасної техніки

9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму:

 

  відмінний                                          0%                             

  дуже добрий                                      6%

  добрий                                              32%

  посередній                                       62%

       зовсім поганий                                10%

   

10. Які фактори можуть вплинути на те, що Визвернетесь до приватної охорони ?

 

  кримінальна ситуація погіршиться                  29%

  подешевшення послуг                                       21%

  реклама                                                                9%

  побачите охорону в дії                                        11%

       інше                                                                     30%

11. “ Я вільно гуляю по вулиці, тому що: …

 

  нічого не боюся                                                  23%

  зі мною завжди моя зброя                                 16%

  зі мною мій пес                                                   11%

  зі мною моя дружина (чоловік)                           3%

  зі мною моя охорона                                            6%

  інше                                                                      41%

12. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, щонепогано було б звернутися до охоронної фірми

 

                                                   ні одної відповіді

13. Які  особисті якості охоронця вплинуть на Вашвибір?

Професіоналізм, чесність, мужність, відповідальність,фізичний стан, порядність, розум, сила, надійність, досвідченість,логічне мислення, самовідданість, компетентність.

5.Аналiз анкетування

Провiвши детальний аналiз результатiв анкетування, мивирiшили, що основними i прiоритетними для нас клiєнтами будуть пiдприємцi табiзнесмени. Опитування проводилось серед працiвникiв державних та приватнихустанов. Виявилось, що державнi службовцi та керiвники менше потребують власноїохорони. Скорiше в них є потреба в охоронi офiсiв, нерухомостi. Приватнийсектор в переважнiй бiльшостi вiддав голос за власну охорону. Тобто можназробити висновок, що приватнi пiдприємцi та бiзнесмени менш захищенi, вони нерозраховують на захист держави, на який розраховують державнi працiвники. Отжеiснує попит на який розраховує наша фiрма.

Майже половина опитуваних виявила бажання, точнiшепотребу в охоронi. Найбiльше вразило те, що всi опитуванi (!) висловили бажанняохороняти свою сiм'ю. Потiм за важнiстю йшла безпека нерухомостi та власна. Цейфакт нам допоможе в орієнтації наших послуг. У всiх бiзнесменiв безпека убiзнесi є виключно чи дуже важливою. Бiльшiсть згiднi з тим, що приватнi службибезпеки обслуговують краще за державнi. Це означатиме для нас, що конкурентамивсе ж таки будуть приватнi фiрми, а не державна система охорони i порядку.

З анкет ми бачимо повну картину вимог суспiльства доохоронцiв. Це мають бути досвiдченi, сучасно оснащеннi, переважно приватнi,частково або в мiру озброєнi та нечисельнi. Клiєнти очiкують професiоналiзму,найкращого кiнцевого результату та справжньої безпеки. Всi цi фактори будутьвикористаннi фiрмою у майбутнiй роботi i кадровiй полiтицi.

Рiвень професiоналiзму у сучасних охоронцiв бiльшiстьопитаних вважають посереднiм. Тому слiд взяти до уваги, що найкращий результат(у нашому випадку збiльшення попиту) фiрма отримає тодi, коли задiє справдiпрофесiоналiв до роботи, i щоразу пiдвищуватиме їх рiвень.

Якщо ж погiршиться кримiнальна ситуацiя чиподешевшають послуги, що ми й збираємось зробити, то половина опитаних станенашими потенцiйними клiєнтами. Тiльки четверта частина опитаних вiльно гуляютьпо вулицi, а 3/4 все ж таки вiдчувають небезпеку, хоч i в рiзнiй мiрi, i тiлькидуже мала кiлькiсть вже охороняють себе.

Однак, ми не можемо бути цiлком впевненими увiдповiдностi опитаних всьому колу споживачiв. Мала кiлькiсть запитань також непоказала повної картини про очiкування i сподiвання та потреб клiєнтiв. Щобдiзнатись про реальну ситуацiю потрiбно перевiряти все на практицi. Постiйнобути готовим до змiн у наданнi послуг.

6.Конкуренти

 

До конкурентiв нашої фiрми можна вiднести рядорганiзацiй серед яких i державнi так i приватнi. Державнi — — перш за все цемiлiцiя, мунiципальна дружина, спецзагони «Беркут», «Титан»та «Скорпiон». Але основною їхньою дiяльнiстю є патрулювання вулиць,розшук та знешкодження злочинцiв, бандугруповань та запобiгання тероризму врегiонi. Тобто вони забезпечують загальний суспiльний порядок в мiстi та вобластi, а не конкретно охороняють людей чи їхнє майно. Їхнє фiнансуванняздiйснюється за рахунок бюджетних коштiв тому у них немає великого стимулупрацювати щораз краще тай краще.

Серед приватних фiрм котрi займаються охороннимипослугами слiд видiлити «Галактику», “Доля” та інші. Цi фiрми єдрiбними, крiм «Галактики», але жодна з них не контролює значноїчастки ринку i не є вiдомими широкому загалу, а отже i не мають великого колаклiєнтiв. Вони переважно орiєнтованi на малий сегмент ринку, i на специфiчну клiєнтуру- охорона громадських закладiв (кафе,ресторани, казино, магазини). Майже ні одна з фiрм не надає послуг з особистоїохорони, чи комплексної. Що i вiдрiзнятиме нашу нову фiрму вiд них, оскiльки мистаратимемося задовольнити повний спектр охоронних послуг.

Персонал перерахованих служб пiдготовленийрiзнопланово, за винятком державних спецзагонiв. А працiвники«Каштану» тренуватимуть як у фiзичному планi так i в психологiчному,тобто тримати будь-який контакт з об'єктом охорони.

Слiд вiдзначити, що навiть без детального аналiзуринку цих послуг, iснуючi служби не задовольняють попит. Також на їхню роботувпливає антиреклама про пограбування магазинiв, офiсiв, квартир. Тобто нiдержавнi нi приватнi охоронцi не справилися з своїм завданням. Але не знайшовшиальтернативи клiєнти й надалi звертаються до цих фiрм.

Певний сегмент ринку все ж таки заповнений в значнiймiрi — — це ринок автосигналiзацiй, систем спостереження та iнших механiчнихзасобiв безпеки. Iснує безлiч фiрм котрi продають, встановлюють та обслуговуютьцi системи. Конкуренцiя на цьому ринку досить висока, але також багато фiрм неє вiдомими, тобто без рекламної пiдтримки. Ми також виходитимемо на цей ринок,але наша вiдмiннiсть полягатиме в тому, що ми пропонуватимемо цi послуги всукупностi з iншими, тобто комплексно.

Ринок охорони в нашому мiстi не є висококваліфікованимне є заповненим, вiн потребує нових фiрм, що створили б конкуренцiю державним.Це, вiдомо, приведе до ефективнiшої дiяльностi обох сторiн, до кращогозадоволення потреб. Бiльше людей почуватимуться в безпецi, що спричинитьпокращання соцiального рiвня.

7.Сегментування ринку

Для розподiлу ринку на чiткi групи споживачiв послугми проводимо сегментування ринку.

Нашi послуги є специфiчними тому оптимальним принципомсегментування ми вважаємо демографiчний. Взято такi змiннi: рiвень доходiв, рiдзанять, стать.

Сегментна гратка за трьома демографiчними змiннимивиглядає наступним чином:

/>


                                     

                                                                                                      

       


Отже з гратки випливає, що бажаними клієнтами дляфiрми є керiвники, власники фiрм, особи високооплачуваної розумової працi.Рiвень доходiв повинен бути високим та вищим нiж середнiй. Стать не євирiшальним фактором, тому сегментація включає i жiнок i чоловiкiв.


8.Позицiонування

 

Пiсля визначення сегменту ринку з яким ми будемопрацювати, потрiбно визначити позицiю на ринку нашої фiрми i фiрм-конкурентiв.Для цього вiзьмем чотири найбiльш вживанi послуги, якi буде надавати наша фiрмаi разом з позицiями фiрм-конкурентiв покажемо «Каштан» на схемi:

/>


1 — «Каштан» буде унiверсальним охоронним агентством,персонал буде готовий до широкого обсягу робiт. Спеціалізуватись на чомусьодному зможемо тодi, коли на практицi виявимо потребуючу послугу.

2 — Державна служба охорони. Займається охороною нерухомостi (склади,магазини, офiси, квартири). Також слiдкує за порядком на вулицях.

3 — Спецзагiн «Беркут» займається охороною вантажiв, задiюється припроведеннi демонстрацiй, парадiв, концертiв тощо. Та знешкоджує найбiльшнебезпечнi групи злочинцiв.

4 — Служба «Галактика» найчастiше отримує замовлення на охоронукiоскiв, магазинiв, барiв та ресторанiв, i складських примiщень. Запрошують їхдля охорони знаменитостей при проведеннi концертiв.

Позицiонування можна проводити i за iншими критеріями.Наприклад за цiною i якiстю виконання роботи. Оскiльки наша фiрма є молода i немає досвiду роботи на ринку доцiльним бачимо впровадження полiтики боротьби заспоживача шляхом часткового зниження цiн при незмiнно високiй якостi. Що можнаразом з конкурентами представити на схемi:

/>


Крапками позначено малi фiрми котрi не увiйшли довищеперерахованих.

Вiдповiдно до позицiонування фiрма вибирає один звидiв маркетингу за яким вона  проводитиме свою полiтику.

9.Послуги з пiдкрiпленням

 

На подальших стадіях роботи і розвитку нашої фірми миплануємо розробити ряд проектів, котрі забезпечуватимуть кращу інформованістьспоживачів, сформують позитивну і конкретну думку про нашу фірму, дозволятьпривернути ширше коло споживачів. Послуги з підкріпленням відносяться доодного  комплексу маркетингу, а саме public relations, щовідповідатиме маркетинговій політиці фірми, що приведе до збільшення прибутків.

До цих проектів слід віднести:

      Створення на базі фірми“Каштан” професійно-атлетичного клубу;

      Заснування пейнтбольногоклубу;

      Представництво клубуавтомобілістів “4´4”

      Створення професійноготиру з курсами стрільби;

      Курси самооборони;

      Відкриття магазину зтоварами для особистої охорони.

1. Атлетичний зал, де будуть тренуватись нашіпрацівники, не буде повністю завантажений. Доцільним буде його використання,коли він не завантажений. Ми вирішили відкрити професійно-атлетичний центр.Орієнтуватись в основному ми будемо на молодь, але й інші люди, котрі захочутьзайматися в клубі, теж зможуть ним користуватись. Звідси ми зможемо черпатидобре підготовлених майбутніх працівників фірми. Оскільки контакти зпретендентами будуть тривалими, ми зможемо вибрати найкращих. Також слідзазначити, що це приноситиме певні доходи, оскільки членство в клубі будеплатним, але не дорогим.

2. Як показує досвід столиці, саме охоронніслужби є спонсорами та засновниками пейнтбольної федерації. Пейнтбол — це нова гра, котра щороку набирає все потужнішіоберти в нашій країні. Гра нагадує собою про війну і перестрілки між різнимисторонами, відмінність тільки в тому, що зброя заряджена штучними кульками зфарбою, а гравці команд мають захисне вбрання. Одним з найбільших плюсів цієїгри є те, що вона задовольняє один з інстинктів людини, а саме інстинктмисливця. Кожна людина повинен давати волю своїм інстинктам, її тільки требанаправити в правильне русло. Проведення змагань між командами і популяризаціяцієї гри дозволить зменшити охочих постріляти справжньою зброєю. Працівникифірми зможуть демонструвати своє вміння володіти зброєю і орієнтуватись вскладних ситуаціях. Клієнти зможуть наочно пересвідчитись в професіоналізміохоронців. Дасть змогу працівникам тренуватись і проробляти всі варіантиохорони.

3. Клуб “4´4”- це клуб любителів автомобілів-всюдиходів, а точніше джипів. Це люди, якілюблять долати на своїх “залізних конях” усякі неприступні перешкоди. У нашомумісті дуже багато власників джипів, і ми думаємо, що зможемо зацікавити іоб’єднати їх у своєрідному клубі. Будуть організовуватись виїзди в різнірекреаційні зони України з проведеннями різноманітних конкурсів на колесах.Можливим також буде проведення навчань у практиці їзди, покращення водійськихнавичок членів клубу. Цілком реальним бачимо проведення тренувань за кермом дляохоронців нашої фірми. Буде можливість навчати виходити з екстремальнихситуацій на дорозі.

4. У місті немає справжнього професійногоєвропейського тиру. А тир є необхідний і для населення, яке зможе задовольнятисвої потреби, так і для працівників, котрі перевірятимуть свої вміння.

  

10.Марка фiрми

 

Маркою фірми є  зображення каштану. Цей символпідходить нашій фірмі тому, що плід каштану завжди збережений. Всі знають, щокаштан завжди охоронятиме свій плід. Саме це є кредо нашої фірми, оскільки мизавжди намагатимемось забезпечити безпеку наших клієнтів. Марка фірми не єскладною, легко запам’ятовується, що сприятиме кращому виходу нашої фірми наринок. Також будемо використовувати її в рекламних акціях. Потенційним клієнтаммарка фірми завжди нагадуватиме про сферу діяльності нашої фірми. 

 

11.Ціноутворення

 

Для виходу на ринок, захоплення його сегменту, наперших етапах своєї діяльності фірма може встановлювати низькі ціни. Це дозволитьвиділитись нам серед конкурентів. Оскільки фірма надаватиме послуги, витрати навиробничі потужності будуть малими, собівартість відповідно також низька, отжей ціни можна встановити невисокі.

 

 

12.Стимулювання продажу

 

Наша фірма буде застосовувати стимулювання збуту длязалучення більшої кількості клієнтів.

Будуть запроваджуватись: дисконтна картка постійногоклієнта, сезонні і прості знижки на послуги і товари, безкоштовні туринайкращим клієнтам, подарунки, призи під час змагань серед учасників клубу.

Дисконтна картка поділятиметься на три види: “ЗолотийКаштан” — надаватиметься найдавнішим клієнтам, або тим, хто заплативвступний внесок до клубу “Каштан”. Їм надаватимуться знижки на усі видипослуг, на всіх змаганнях, презентаціях будуть пропонуватись найкращі оглядовімісця, можливі також безкоштовні дрібні послуги. “Срібний Каштан” — послуги будуть надаватись з меншими знижками, але однаково для всіх власниківкарток якість буде найвищою. “Зелений каштан” — це картка, яка буденадавати постійні знижки в якомусь одному нашому закладі.

Поступово фірма “Каштан” буде запроваджувати нові видипослуг і відбудеться розширення компанії до розмірів концерну. Це дозволитьпотужніше проводити стимулювання збуту. Саме тоді використовуватимуться знижки.Клієнтам будуть надаватись квитки на концерти, різні заходи котрі миохоронятимемо. Також постійно надаватимемо подарункові набори.

Серед клієнтів будуть проводитись лотереї. Будеіснувати акція “100, 500, 1000 клієнт”. Їм будуть надаватись цінні подарунки абовеликі знижки. Вітатимемо клієнтів із святами, видатними подіями.

Стимулювання збуту дозволяє забезпечувати більш тіснийконтакт з клієнтами, покращувати відносини з ними, виключати можливістьпереходу клієнта на обслуговування до іншої фірми.


13.Реклама

 

Основною позитивною рекламою нашої фірми, безперечно,будуть відгуки наших клієнтів. Але перш ніж вони будуть взагалі, фірма повиннапровести ряд рекламних заходив. Так як організація тільки появилась на ринку,доречно запроваджувати відразу три напрями реклами: інформативний, ознайомчий інагадувальний.

У інформативному напрямі ми повинні розповісти ринкупро новостворену фірму, доступно описати населенню послуги, які будемонадавати, пояснити порядок роботи. Повинен бути сформований позитивний образфірми.

Ознайомчий розділ корисний тим, що в ньому ми формуємопереваги наших послуг, заохочення до співпраці з нашою фірмою, переконанняспоживачів у необхідності і важливості наших послуг.

Нагадувальна реклама дозволить втримувати в пам’ятіспоживача інформацію про фірму, нагадати куди можна звернутись за послугами,про появу нових можливостей для співпраці.

З самого початку діяльності фірма повинна мати образсильної, злагодженої, перспективної команди. Охоронній  фірмі потрібні найкращірекомендації, чіткі дії і відмінний персонал. На сьогоднішній час охоронніфірми не займаються масовою рекламою. Тому беручи участь в деяких проектах миможемо виграти у часі. Прикладом може бути участь фірми, як охорони  у великихкультурно-масових заходах міста Львова, що послужить public relations нашої фірми. Можливим буде також проведення показових виступів кращихпрацівників.

Одночасно у всіх створених нами закладах будепропагуватися здоровий і цікавий спосіб життя з фірмою “Каштан”. Навіть якщоохорона і непотрібна споживачу, він завжди зможе  цікавоі з користю провести свій вільний час. Постійно будуть шукатися нові ідеї, що недасть уодноманітнитись.

В перспективі для рекламних цілей влаштовуватимутьсязмагання для широких мас населення, що сприятиме покращанню контактів зпотенційними споживачами, більш повної інформативності про діяльність фірми“Каштан”.

Лице фірми — молодий,здоровий чоловік. Охоронець. Він веде активний спосіб життя і закликає всіхставати на цей шлях.

Охоронні заходи і додаткові послуги будуть тісно іпостійно пов’язуватись з рекламою. Безперечно, крім тих випадків, коли ситуаціяпотребуватиме конфіденційності. Але й тоді, в разі відмінного виконаннязавдання клієнти будуть розповсюджувати самі, без нашого втручання, позитивнуінформацію про фірму, що буде також найкращою рекламою.

Паралельно буде проводитись рекламна кампанія в ЗМІ.Оскільки фірма на етапі розвитку буде працювати на ринок регіону, то реклама нателебаченні не буде ефективною за відсутністю популярного каналу регіональноготелебачення. Тому реклама в основному буде розміщуватись на радіо, врегіональних виданнях ділових газет, журналів. Для реклами застосовуватимутьсязовнішні рекламні щити (bigboards, light boxes). Клієнтамбудуть розсилатися повідомлення про наступні заходи у фірмових конвертах. Щодозволить прорекламувати і товарний знак і сам захід.

Обов’язково буде проводитись акція “День відкритихдверей”, під час якої буде можливість продемонструвати усім бажаючим все, щоможе фірма. В цілях реклами і ознайомлення населення фірма братиме участь успеціалізованих виставках міста Львова, типу “Безпека і офіс”, “Засобибезпеки”, “Відпочинок”, що організовуються фірмами “ГК” і “Гал ЕКСПО”.

Маркетологи фірми будуть постійно вивчати новітнітехнології в галузі реклами, що дасть можливість бути на вершині у нашомубізнесі.

  


Висновок

 

Після проведення маркетологічного дослідженняпрацівники фірми дійшли висновку, що створення охоронної компанії цілкомреально. Єдиною проблемою є брак коштів для заснування і роботи фірми. Для будьяких грандіозних ідей потрібна фінансова підтримка.

Але навіть теоретичні навички отримані в процесідослідження дозволять бути компетентними в цій галузі. Була проведена такаробота:

·    анкетування. Розповсюджено і зібрано дані, за допомогою яких мимогли більш аналізувати ринок охорони і смаки споживачів у нашому регіоні. Невиключаємо часткової недостовірності інформації в зв’язку з неможливістюохопити всіх потенційних споживачів і дослідити їх бажання.

·    конкуренти. Було проведено аналіз діяльності конкурентів фірми наринку. Їх потенційні можливості і слабкі сторони. Досліджено їх цінову сітку івідповідно створено власну, конкурентноспроможну.

·    сегментування. Допомогло нам виявити ту частку ринку, яка є найменшохопленою конкурентами. На неї було спрямовано наше анкетування.

·    позиціонування. Сприяло кращому виявленню позиції нашої фірми на ринкуохорони. Дало можливість кращої спеціалізації послуг, а відповідно задоволеннямаксимальної кількості споживачів.

·    підкріплення послуг. Ця частина дослідження дозволила виявити нам тіпослуги, котрі наша фірма могла б надавати паралельно з основною діяльністю незазнаючи великих витрат, але задовольняючи попит споживачів. Тим більше щоконкуренти ще взагалі не захопили цю частку ринку. Тому ми знаходимося унайвигіднішому положенні на ринку і можемо вважати себе монополістами.

·    стимулювання продажу та реклама. Без цього розділу маркетингу наша фірма немала би майбутнього. Тож зрозумілими є наші дії у цій області. Ми навеличастину тих можливостей, які можна впровадити у життя і досягти успіху.

Загальним результатом роботи є широкомасштабний аналіз ринку охорони внашому регіоні. Ми випробували себе як маркетологи і навчились проводитидослідження попиту та ринку.

еще рефераты
Еще работы по маркетингу