Реферат: Регламент Верховного Совета Украины

            РЕГЛАМЕНТ – правило, регулирующеепорядок какой-либо деяте-

льности, например рабочегособрания. (Словарь иностранных слов).

       

        Єдиным органом законодавчої влади в Україні є парламент- Верхов-

на Рада України. Законодавча влада — це державна влада,функцією якої є

прийняття законів і контроль за діяльністю виконавчоївлади.

         Констітуційнийсклад Верховної Ради України- 450 народнихдепу-

татів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого ви-

борчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки.Народ-

ним депутатом України може бути громадянин України, який на день ви-

борів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом

останніх5 років.

         Нардні депутати України не можуть мати іншого представницького

мандата чи бути на державній службі.

         Народним депутатам Українигарантується депутатська недоторкан-

ність.

         Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради

України притягненідо кримінальної відповідальності, затримані чи за-

арештовані.

         До повноважень Верховної Ради Україниналежить:

1)<span Times New Roman"">  

внесення зміндо Конституції України вмежах і порядку, передба-

чених розділомХIIIцієї Конституції;

2)<span Times New Roman"">  

призначення всеукраїнського ркферендуму зпитань, визначених

статтею 73Конституції;

3)<span Times New Roman"">  

прийняття законів;

4)<span Times New Roman"">  

затвердження  Державного бюджету України та внесення зміндо

нього; контрольза виконанням Державного бюджету України, прийняття

рішення щодозвіту про його виконання;

5)<span Times New Roman"">  

визначення засад внутрішньої і зовнішньоїполітики;

6)<span Times New Roman"">  

затвердження загальнодержавних програмекономічного, науково-

технічного,соціального, національно-культурного розвитку, охорони дов-

кілля;

7)<span Times New Roman"">  

призначення виборів Президента України устроки, передбачені

цієюКонституцією;

8)<span Times New Roman"">  

заслуховування щорічних та позачерговихпослань Президента

України провнутрішнє і зовнішнє становище України;

9)<span Times New Roman"">  

оголошення за поданням Президента Українистану війни і укла-

дення миру,схвалення рішення Президента України про використання

Збройних СилУкраїни та інших військових формувань у разі збройної аг-

ресії протиУкраїни;

10)<span Times New Roman"">         

усуненняПрезидента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту),встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11)<span Times New Roman"">         

розгляді прийняття рішення щодо схвалення Програми діяль-

ності КабінетуМіністрів України;

12)<span Times New Roman"">         

наданнязгоди на призначення Президентом України Прем’єр-

міністра України;

13)<span Times New Roman"">         

здійсненняконтролю за діяльністю Кабінету Міністрів України

відповідно доцієї Конституції;

14)<span Times New Roman"">         

затвердженнярішень про надання Україною позик і економіч-

ної допомогиіноземним державам та міжнародним організаціям, а також

 про одержання Україною від іноземних держав,банків, міжнародніх фі-

нансовихорганізацій позик, не передбачених Державним бюджетом Ук-

раіни, здійсненняконтролю за їх використанням;

15)<span Times New Roman"">         

призначеннячи обрання на посади, звільненя з посад осіб у ви-

падках,передбаченних цією Конституцією;

        16) призначення на посади та звільненяз посад Голови та інших чле-

нів Рахунковоїпалати;

        17 ) призначення на посаду тазвільнення з посади Уповноваженого

Верховної РадиУкраїни з прав людини; заслуховування його щорічних

Доповідей простан дотримання та захисту прав і свобод людини в Украї-

ні;

        18) призначення на посаду та звільненняз посади Голови Національ-

ного банкуУкраїни за поданням Президенту України;

        19) призначення та звільненя половинискладу Ради Національного

банку України;

        20) призначення половини складуНаціональної ради України з пи-

тань телебаченняі радіомовлення;

        21) призначення на посаду та припиненняповноважень членів Цен-

тральної виборчоїкомісії за поданням Президента України;

        22) затвердження загальної структури,чисельності, визначення фун-

кцій Збройних СилУкраїни, Служби безпеки України, інших утворених

відповідно дозаконів України військових формувань Міністерства внут-

рішніх справУкраїни;

        23) схвалення рішення про наданнявійськової допомоги іншим дер-

жавам, пронаправлення підрозділів Збройних Сил України до іншої

держави чи продопуск підрозділів збройних сил інших держав на тери-

торію України;

        24) надання згоди на призначенняПрезидентом України на посаду

Генеральногопрокурора України; висловлення недовіри Генеральному

ПрокуроруУкраїни, що має наслідком його відставку з посади;

        25) надання згоди на призначення напосади та звільнення з посад

ПрезидентомУкраїни Голови Антімонопольного комітету України, Голо-

ви Фондудержавного майна України, Голови Державного комітету теле-

бачення ірадіомовлення України;

        26) призначення третини складуКонституційного Суду України;

        27) обрання суддів безстроково;

        28) дострокове припинення повноваженьВерховної Ради Автоном-

ної РеспублікиКрим за наявності висновку Констітуційного Суду Украї-

ни про порушеннянею Конституції України або законів України; призна-

ченняпозачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки

Крим;

        29) утворення і ліквідація районів,всановлення і зміна меж районів і

міст, віднесеннянаселених пунктів до категорії міст, найменування і пе-

рейменуваннянаселених пунктів і районів;

        30) призначення чергових тапозачергових виборів до органів місце-

вогосамоврядування;

        31) затвердження протягом 2-х днів змоменту звернення Президента

України указівпро введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні

або в окремих їїмісцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про

 оголошення окремих місцевостей зонаминадзвичайної екологічної ситу-

ації;

        32) надання у встановлений закономстрок згоди на обов’язковість

міжнароднихдоговорів України та денонсація міжнародних договорів

України.

         Верховна Рада України за пропозицієюне менш як однієї третини

народнихдепутатів України від її конституційногоскладу може розглянути питання провідповідальність Кабінету Міністрів України та

прийнятирезолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю

відконституційного складу Верхвної Ради України.

         Верховна Рада України працює сесійно.Перше засідання Верховної

Ради Українивідкриває найстарший за віком народний депутат України.

         Робота Верховної Ради  України ведеться державною мовою.

У разі, колипромовець не володіє державною мовою, він має право вис-

тупати іншоюмовою. Секретаріат Верховної Ради забезпечує переклад

його виступу наукраїнську мову.

        На першому засіданні Верховної Ради Голова Центральної виборчої

комісії повиборах народних депутатів України пропонує депутатам роз-

почати формуваннядепутатських груп (фракцій), дає пояснення про їх права  і порядок формування. Формування депутатськихгруп (фракцій)

проводитьсядепутатами в позапленарний час.

         Чергові сесії Верховної Ради Українипочинаються першого вівтор-ка лютого і першого вівторка вересня кожного року.За звичайних обста-

вин перший ітретій місяця сесійного періоду відводяться для пленарних

засіданьВерховної Ради, другий – для роботи комісій Верховної Ради,

четвертий – дляроботи депутатів у виборчих округах, їх самостійної ро-

боти, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень, атакож для

роботи комісій задорученнями Верховної Ради.

         У сесійний період щотижнева роботаВерховної Ради та її комісій

починається увівторок о 10 годині і закінчується у п’ятницю о 14 годині.

Верховна Рада,якщо вона не приймає adhocіншого рішення, проводить

протягом дня двазасідання: ранкове- з 10 до 14 години і вечірнє- з 16 до

18 години.

         Засідання Верховної Ради Українипроводяться відкрито. Закрите

засіданняпроводиться за рішенням більшості від конституційного скла-

ду Верховної РадиУкраїни. Рішення Верховної Ради України приймають-

ся виключно на їїпленарних засіданнях шляхом голосування.

Представникителебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на

певний строк абона весь час сесії Верховної Ради при її Секретаріаті;

відмова вакредитації повинна бути вмотивованою. На засіданнях Верховної Ради та їїорганів можуть бути присутніми за запрошеннями

гості та службовіособи.

         У разі введення воєнного чинадзвичайного стану в Україні верховна Рада України збирається у дводеннийстрок без скликання та без прийнят-

тя  спеціального рішення продовжується до йогоприпинення.

         Верховна Рада України обирає зі свогоскладу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника ГоловиВерховної Ради

України тавідкликає їх.

         Голова Верховної Ради України:

1)<span Times New Roman"">  

веде засідання Верховної Ради України;

2)<span Times New Roman"">  

організовує підготовку питань до розглядуна засіданнях Верхов-

ної Ради України;

3)<span Times New Roman"">  

підписує акти, прийняті Верховною РадоюУкраїни;

4)<span Times New Roman"">  

представляє Верховну Раду України узносинах з іншими органа-

ми державноївлади України та органами влади інших держав;

5)<span Times New Roman"">  

організовує роботу апарату Верховної РадиУкраїни.

         Верховна Рада України затверджуєперелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. КомітетиВерховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньороз-

глядають питання,віднесені до повноважень Верховної Ради України.

Верховна РадаУкраїни у межах своїх повноважень може створювати

тимчасовіспеціальні комісії для підготовки і попередньго розгляду пи-

тань.

         Прийняття  Законів є вищою формою прояву державноївлади. Передбачено особливий порядок прийняття законів України.

         Опублікування закону – це офіційнеінформування населення про прийняті рішення. Закони друкуються в офіційнихдрукованих органах

Верховної РадиУкраїни – “Відомостях Верховної Ради України” чи га-

зеті “ГолосУкраїни” та інших виданнях. Закон набирає чинності через

10 днів з дняйого офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено

самим законом,але не раніше дня його опублікування.

         Порядок роботи Верховної Ради Українивстановлюється Законом про регламент Верховної Ради України. Цей Законскладається з 11 розді-

лів:

    Розділ 1. Загальні положення.

    Розділ 2. Сесії Верховної Ради.

    Розділ 3. Засідання Верховної Ради.

    Розділ 4. Народні депутати України,посадові особи і органи Верховної

                    Ради України.

    Розділ 5. Формування органів виконавчої ісудової влади. Персональні  

                    обрання, призначення, затвердженняі звільнення. 

    Розділ 6. Законодавча процедура.

    Роздил 7. Прийняття постанов та інших актівВерховною Радою Украї-

                     ни, її органами іпосадовими особами.

    Розділ 8. Здійснення Верховною Радою та їїорганами контрольних      

                    функцій і повноважень.

    Розділ 9. Розгляд і прийняття рішеньВерховною Радою за спеціальни-

                    ми процедурами.

    Розділ 10. Аппарат і кошторис.

    Розділ 11. Заключні положення.

         Законодавча влада – гілка державноївлади, функцією якої є законо-

творчадіяльність. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Вер-

ховна РадаУкраїни. Лише вона може виступати від імені народу.

Таблиця “Компетенція органів Верховної Ради України”

Сфера

Голова Верховної Ради

Президія

Секретаріат

Комісії

Законодавча

         +

Кадрова

         +

Організаційна

            +

         +

                 СХЕМА СТРУКТУРИ  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

   

              ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

                          450депутатів      

<img src="/cache/referats/6609/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1031 _x0000_s1042">

Секре-

таріат

Голова Верховної

Ради

Прези-

дія

Перший

заступ-

ник

Заступ-

ник

Комі-

сії

<img src="/cache/referats/6609/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1032 _x0000_s1040 _x0000_s1048 _x0000_s1051 _x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1054"> <img src="/cache/referats/6609/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1033 _x0000_s1049"> <img src="/cache/referats/6609/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1034 _x0000_s1050">
 

                                                        ПЛАН.

1) СкладВерховної Ради України.

2) КомпетенціяВерховної Ради України.

3) Порядок таорганізація роботи Верховної Ради України.

4) Зміст Закону орегламенті Верховної Ради України.

5) Висновок.

 

 

                       СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1)<span Times New Roman"">  

Конституція України.

2)<span Times New Roman"">  

Основи правознавства. І.Коляда, Я.Лозовий.

3)<span Times New Roman"">  

домості Верховної Ради України»№35.
еще рефераты
Еще работы по конституционному (государственному) праву зарубежных стран