Реферат: Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУЄМОЇ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУНА БАЗІ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КОМУТАЦІЇ 5ESS

На даний момент, відповідно данимстатистики по м. Донецьку існує більш ніж 150 тисяч абонентів різних категорій,що мають доступ до різних видів мереж зв'язку.

Зокрема, Ворошиловський район, як одинз районів, що має дуже велику щільність по кількості абонентів, має показникблизький до 30-40 тисяч. До них можна віднести як абонентів телефонної,мобільної, пейджингової мереж, так і абонентів, що мають доступ до глобальнихта локальних обчислювальних мереж, а також віддалений доступ до іншихкорпоративних мереж.

Необхідно також враховувати,що часто один абонент може одночасно мати доступ до декількох мереж, що  веде до появи різноманіття різногоустаткування і каналів зв'язку.

Для Ворошиловського району,як одного з великих ділових районів м. Донецька, можливе застосування мережізв'язку на базі цифрової системи комутації 5ESS. Це обумовлено тим, що середабонентів, поряд з постійними квартирними абонентами, існує велика кількістьтаких абонентів, як наприклад, державні установи, різні підприємства, щопред'являють більш високі вимоги до якості й оперативності доставки інформації.Усі ці вимоги можуть бути задоволені завдяки широким можливостямбагатофункціональної мережі зв'язку на базі цифрової системи комутації 5ESS.

Згідно з [1] архітектура5ESS базується на трьох головних елементах: комутаційних модулях SM, модулізв'язку CM і модулі керування й експлуатації AM. Структурна схема 5ESSзображена на мал.1.1.

Комутаційний модуль SM — основна одиниця нарощування ємності системи. Тільки до SM підключаються АЛ ізовнішні відносно 5ESS ЗЛ і SM виконує більшість функцій з обслуговування  зроблених ними викликів, забезпечуючи яккомутацію каналів, так і комутацію пакетів.

<img src="/cache/referats/11342/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

Малюнок 1.1 — Структурна схема 5ESS

Внутрішнє навантаження замикається вSM, а з'єднання між АЛ і ЗЛ, підключені до різних SM, установлюються черезмодуль зв'язку CM по внутрішньо системним опто-волоконним лініям зв'язку,керування і синхронізації, так званих лініях NCT. Між СМ і кожним SM чотиридвуволоконні лінії NCT(2 резервні) зі швидкістю передачі інформації в кожній32,768 Мбітс, що відповідає 256 16-розрядним KI. Модуль SM комутує максимум512х512 тимчасових каналів, а між SM і CM — 512 основних і 512 резервнихканалів. Модифікація модуля(SM-2000) має просторово-часовий комутатор на12288х12288 KI і дозволяє використовувати як 256, так і 512 канальні лінії NCT.

Модуль SM може знаходитисяпоза приміщенням опорного устаткування (Опо) системи. Такий виноснийкомутаційний модуль може мати прямі зв'язки з іншими RSM і в мережі зв'язкуфактично виконує усі функції самостійної АТС. В бік опорного устаткування HostRSM має до 16 стандартних 32-канальних лінійних трактів ІКМ зі швидкістюпередачі 2048 кбіт/з (ЛТ 2048), організованих у будь-якім середовищі передачі.Ці тракти включаються в локальний SM опорного устаткування.

До чотирьох RSM можутьпоєднуватися в багатомодульний виносний комутаційний модуль MMRSM.

Абонентські лінії двупроводні.Вони безпосередньо включаються в інтегральні блоки абонентських ліній ISLU чи вінтерфейсні блоки доступу AIU, що входять до складу SM. Ці блоки можуть бути івиносними, розміщеними в місцях концентрації абонентів. Між RISLU і SMустановлюється від 4 до 24 ЛТ 2048 кбітс у будь-якому середовищі передачі. ВідISLU (RISLU)  за допомогою трактів 2048кбітс можливо додаткове винесення групового обладнання 32 чи 64 аналогових чицифрових АЛ, так званої виносної абонентської групи RLG. Припустимі відстані міжRISLU і SM (RSM) і між RSM і опорною станцією — до 160 км.

У кожен ISLU включається до2048 індивідуальних ААЛ чи 1024 ЦАЛ. Для аналогових АЛ виконуються функціїBORSCHT, для цифрових виділяється основний доступ BRA до цифрової мережі зінтеграцією служб ЦМІС, тобто канали 2В+D16 (2x64+16=144 кбіт/c).Функції блоків AIU такі ж, як ISLU, але завдяки новій технології ємністьабонентських плат збільшена до 32 ААЛ чи 12 ЦАЛ і тому загальна ємність блокудосягає 3584 ААЛ чи 1440 ЦАЛ.

У SM може бути до 8 ISLU(AIU) чи RISLU (RAIU), але при цьому загальна чисельність АЛ для SM не повиннаперевищувати 5120 аналогових чи 2048 цифрових. У цілому SM має шістнадцять32-канальних групових трактів для підключення ISLU (AIU), RISLU (RAIU) ізовнішніх цифрових ЗЛ.

Модуль зв'язку СМ задопомогою блоку тимчасової комутації TMS і комутатора повідомлень MSGSвідповідно забезпечує комутацію каналів між SM і комутацію пакетів для обмінукеруючими повідомленнями між процесорами SM чи SM і АМ.

У максимальній комплектаціїсистема 5ESS повинна обслуговувати до 350000 АЛ при відсутності зовнішніх ЗЛ чидо 90000 ЗЛ (каналів) при відсутності абонентів. Реальні граничні ємність ічисельність ЗЛ залежать від конкретних умов роботи системи в мережі зв'язку йобмежуються її максимальною пропускною здатністю 45000 Ерл і 1,5 мільйонавикликів на годину найбільшого навантаження

Висока надійністьфункціонування 5ESS повинна забезпечуватися спеціальним Пз, що виконує необхідні функції, а також дублюванням тихвузлів і пристроїв, відмовлення яких впливає на понад чому 32 АЛ чи СЛ. Усісистеми комутації, керування і синхронізації повинні бути цілком продубльовані.Повинна існувати гарантія, що при нормальних умовах експлуатації (температура0...45ос, відносна вологість 10...75%) наробіток на відмовленняскладе не менш 40 років, а для окремої АЛ тривалість обслуговування черезсистемні несправності в середньому не більше 28 хвилин за рік.

2АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ І РІШЕНЬ

У сучасному складному і багатоликому світі жодну велику технологічну проблему не можна вирішити без переробкизначних обсягів інформації і комунікаційних процесів. На даний момент існує безліч різних мереж зв'язку, в тому числі і традиційна телефонна мережа, а також спеціалізованіінформаційно-обчислювальні мережі. Дляобслуговування абонентів телефонних мережзастосовуються АТС різного типу, такі як координатні, декадно-крокові,електронні АТС. Абоненти обчислювальних мережмають можливість використати технології X.25, Frame Relay, а також ISDN. Кожне рішення характеризується своїми потенційнимиможливостями, а також областю застосування.Розглянемо детальніше найбільшстандартні з них.

2.1 Рішення для абонентів телефонних мереж

2.1.1 Декадно-крокові АТС

Декадна-крокова АТС характеризується використанням основних комутаційнихприладів — шукачів типу КШ і ДКШ [2].

Шукачі називають кроковими (КШ)тому, що їх контактні щітки пересуваються по ламелямконтактного поля крок за кроком прикожному тяжінні якора електромагніту і здійснюютьтільки обертальне рушення.

Для АТС великої ємностірозроблений декадний-кроковий шукач, щітки якого здійснюють підіймальний іобертальний рухи. Декадний-кроковий шукач, складається з контактного поля, вяке можна включити до 100 абонентських ліній, і рушійного механізму(див. мал. 2.1):

<img src="/cache/referats/11342/image003.gif" v:shapes="_x0000_i1026">

1, 3 — обертальний і підіймальний електромагніти; 2, 4 – якори; 5- храповий півциліндр; 6 — підіймальнарейка; a, b, з -  контактні щітки

Малюнок 2.1 — Кінематична схемадекадного-крокового шукача ДКШ-100

На мал. 2.2 зображена функціональна схема АТС на 100 номерів, де кожна абонентськая лінія, вімкнена в щітки лінійного шукача і паралельно в ламели контактного поля всіх лінійнихшукачів даної станції.

<img src="/cache/referats/11342/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

Малюнок 2.2 — Функціональна схема АТС на 100 номерів

Для скорочення кількості ДКШ-100 ізбільшення ємності АТС до необхідногочисла номерів застосовують спосібпослідовного (групового) шукання. Функціональна схема побудови АТС на 1000 номерів за такому способом зображені на мал.2.3:

<img src="/cache/referats/11342/image006.jpg" v:shapes="_x0000_i1028">

Малюнок 2.3 — Функціональна схема АТС на 1000 номерів:

У АТС на 1000 номерів використовуються десять груп виходів від десяти декадконтактного поля ГШ по десять лінії вкожному виході (від кожної декади). Десять ліній від першої декади груповихшукачів з'єднуються з щітками десяти лінійних шукачів (ДКШ-100) першої сотенної групи чи першоїсотні абонентських ліній, багато разіввімкнених в ламелі контактних полів. Аналогічно з'єднуються лінії інших 9 декад групового шукача з щітками відповідних сотень.

Десятковийспосібутворення ємності АТС характеризуєтьсятим, що в ДК АТС використовуютьсяградації ємності, кратні десяти.Мінімальна ємність ДК АТСстановить 100 номерів. У цьому випадку на АТС є тільки рівні попереднього ілінійного шукання (ПШ чи ЛШ ).

До достоїнств ДК АТСможна віднести:

-<span Times New Roman"">      

ОбладнанняДК АТС дозволяє здійснювати зв'язок з міжміською телефонною станцією, з вузламиспеціальних служб, дозволяє включатилінії таксофонів, з'єднувальні лініїустановчих телефонних станцій і підстанцій, а також абонентскі лінії зіспареними телефонними апаратами

До недоліків ДКАТС можна віднести:

-Пристрійдекадного-крокового шукача досить складний,вимагає значних витрат ручної праці в процесі виготовлення і експлуатації,що утрудняє автоматизацію його виробництва і технічне обслуговування.

-Контакти шукачів, що створюються рухомими щітками з ламелямі поля, недостатньо надійні і можуть бути джереламиперешкод, погіршуючих якість телефонної передачі.

-<span Times New Roman"">      

Декадні-крокові шукачі пристосовані длякомутації трьох проводів (шукач має три щітки: a, b, з ), а при автоматичному міжміськомуо зв'язкунеобхідно комутувать більше числопроводів, що пов'язано зі значним дорожчанням і зниженнямнадійності роботи ДКШ.

2.1.2 Координатні АТС

У координатних автоматичних телефонних станціях (АТСК) використовуються для комутації розмовних трактів багатократнікоординатні з'єднувачі (БКЗ). У поєднанні з електромагнітним реле і елементамиелектроніки в окремих вузлах багатократні з'єднувачі забезпечують високу якістьрозмовного тракту, велику швидкість комутації, створення багатопроводних трактів, високу надійністькомутаційних пристроїв [2].

З'єднувач БКЗ є основнимкомутаційним механізмом координатної системи АТС (див. мал. 2.4).

<img src="/cache/referats/11342/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

а)- зовнішній вигляд, б) — схема; 1,2  втримуючі і вибираючі планки, 3,4   втримуючіУ1 У 10 і вибираючі В1 В10 електромагніти,5   контактні пружини, 6   контактні струни

Малюнок 2.4 — Багаторазовий координатний з'єднувач

Основними конструктивними елементами БКЗє вертикальні блоки (вертикалі) івибираючі планки з вибираючими електромагнітами, число яких залежить від типу БКЗ. Ємністьконтактного поля БКЗ може бути 100,120 або 200 номерів.

Схема дії БКЗ приведенана мал. 2.5:

<img src="/cache/referats/11342/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

1,6   втримуюча і вибираюча планки, 2   отвір у втримуючійпланці, 3.7   вибираючі і втримуючі електромагніти, 4. 12   поворотніпружини, 5   штифт, 8   вибираючийпалець, 9   отвори для рухомих контактних пружин, 10   нерухомі вертикальні струни, 11   рухомігребінки

Малюнок 2.5   Схема дії БКЗ

Принцип дії БКЗ полягає в наступному: замикання рухомих контактних пружин з нерухомимивертикальними струнами 10 здійснюєтьсяпри спрацюванні одного звибираючих 3 і одного з втримуючих7 електромагнітів. Спочатку спрацьовує одинз вибираючих електромагнітів, івибираюча планка 6 разом з всіма вибираючими пальцями 8 повертається на певний кут(поворот планки обмежений ходом якора вибираючого електромагніту). Вільнийкінець вибираючого пальця попадає в поглиблення рухомої гребінки. Услід за вибираючим електромагнітом спрацьовує втримуючий електромагніт і повертає втримуючу планку. Час комутації (утворенняодного контакту) в межах одного БКЗ — 50 мс.

По закінченні з'єднання втримуючий електромагніт відпускає свій якірі втримуючу планку, під дією поворотної пружини приходить в початкове становище,звільнивши при цьому затиснутий вибираючий палець. Внаслідок цього рухома гребінка з рухомими контактними пружинами повертається в початкове положення.

Багаторазові координатні з'єднувачі діляться на двох- і трьохпозиційні. Двохпозиційними називаютьтакі БКЗ, в яких підключеннябудь-якого входу до виходу здійснюєтьсяспрацюванням вибираючого і втримуючогоелектромагнітів. У трьохпозиційних БКЗ будь-який вхід до виходу підключаєтьсявнаслідок спрацювання трьох електромагнітів.

Координатна АТС типу АТСКвикористовується на нерайонованих і районованих міських телефонних мережах МТС,а також на районованих МТС з вузламивхідного і вихідного повідомлення (МТС з УВСі УИС), і забезпечують:

-<span Times New Roman"">        

Можливістьбагатопроводної комутації, створення чотирьохпроводних розмовних трактів у разівикористання ущільнених ліній між окремою АТС і вузлами;

-<span Times New Roman"">        

Можливістьуправління станціями різних системшляхом видачі з регістрів АТСКвідповідних сигналів управління;

-<span Times New Roman"">        

Можливістьелектричного розподілу поля, тобтоможливість утворення різного числа напрямківз різною доступністю в залежності від ємностіпучка з'єднувальних ліній (каналів), включених в ці напрями, і їх вартості;

-<span Times New Roman"">        

Можливістьвибору напрямку на рівні груповогошукання кодами різної значності,можливість вибору при транзитномузв'язку одних і тих же напрямів різними кодами, можливість повторенняв процесі встановлення з'єднання якокремих цифр абонентського номера, такі повного номера абонента;

-<span Times New Roman"">        

Незалежністьчисла рівнів групового шукання від значностіабонентського номера, а отже, іможливість розвитку мереж без зміни абонентської нумерації.

У результаті, до достоїнств АТСК можна віднести те, що:

-<span Times New Roman"">        

ОбладнанняАТСК дозволяє здійснювати спільну роботу АТСКз АТС декадної-крокової і машинної систем і більш ефективно будувати міськітелефонні мережі;

-<span Times New Roman"">        

ОбладнанняАТСК дозволяє здійснювати зв'язок з міжміською телефонною станцією, з вузламиспеціальних служб, дозволяє включатилінії таксофонів, з'єднувальні лініїустановчих телефонних станцій і підстанцій, а також абонентські лінії зіспареними телефонними апаратами.

До недоліків АТСК відноситься:

-<span Times New Roman"">        

Телефоннімережі з комутацією каналів малопристосовані для передачі даних, оскільки вони принципово проектуються для обслуговування менш частих вимог при порівняно великому часі заняття.

2.1.3 Електронні АТС

Згідно з [2] електронні АТС можнакласифікувати по способам побудови комутаційного поля (КП) і керуючогопристрою (КП).

За способом побудови КП все ЕАТСділяться на дві великі групи: аналогові і цифрові. У аналогових ЕАТС комутація сигналів в КП відбуваєтьсяіз зберіганням їх первинної форми, вякій вони поступають від джерелаінформації. У цифрових ЕАТС початкова інформація перетворюється в єдинуцифрову форму, а потім комутується.

Серед аналогових ЕАТС з програмнимкеруванням поширені системи комутаціїз просторовим розділенням каналів.Вони характерні тим, що з'єднувальний шлях між абонентами в КП надаєтьсяна весь час встановлення з'єднаннятільки єдиній парі користувачів. Тому для встановленогоз'єднання одні і ті ж комутаційні елементи обслуговують тільки це з'єднання. Схема комутації з просторовим розділенням каналів представлена на мал. 2.6:

<img src="/cache/referats/11342/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

Малюнок 2.6 — Схема комутації з просторовим розділеннямканалів

Аналогові ЕАТС з часовим розподілом каналів представляють інтерес прироботі з аналоговими системамипередачі, оскільки в цьому випадку проводитьсятільки дискретизація сигналів за часомбез подальшого цифрового кодування.Комутація з часовим розділенням передбачає спільневикористання точок комутації шляхом розділеннячасу на більш короткі інтервали так, що окремі комутаційні елементи і відповідніним проміжні лінії періодично закріпляються за існуючими з'єднаннями. При такому спільномувикористанні точок комутації можна отриматизначну економію їх числа. Схема комутації з часовим розподілом каналів представленана мал. 2.7:

<img src="/cache/referats/11342/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1032">

Малюнок 2.7 — Схема комутації з часовим розподіломканалів

2.1.4 Квазіелектронні АТС

У квазіелектронних системах АТС (КЕАТС)комутація розмовного тракту здійснюєтьсягерконовими реле, феррідами, реле ESK або БКЗ, а управління — електронними керуючими пристроями(КП) [2].

По структурі керуючих пристроїв квазиелектронніАТС можна розділити на два класи: із вмонтированою програмою і із записаною(накопиченої) програмою. У першому випадку порядок встановлення з'єднання (алгоритм) визначається схемною логікою, у другому — записаними програмами (командами), що зберігаються вдовготривалому запам'ятовуючому пристрої(ДЗУ). Для зміни програми необхідно зробитиперезапис інформації в ДЗУ [2].

На мал. 2.8 приведена структурна схема КЕАТС ємністю65000 номерів.

<img src="/cache/referats/11342/image016.jpg" v:shapes="_x0000_i1033">

Малюнок 2.8 — Структурна схема КЕАТСємністю 65000 номерів.

Комутація розмовного тракту в цій системі здійснюєтьсябагаторазовими феррідними з'єднувачами(матрицями) типу 8х8х2. У КП, а також увсіх абонентських комплектах ікомплектах з'єднувальних ліній (АК і КСЛ)використовуються електронні і магнітні елементи. Керуючий пристрій має записану програму. Визначник(О) абонентських, з'єднувальних і службових ліній періодичночерез кожен інтервал випробує стан комплектів.

Результати випрбовування через центральне УУфіксуються в оперативному запам'ятовуючому пристрої(ОЗУ), який зберігає інформацію,необхідну для процесу встановлення з'єднання(номер викликаючої лінії, або що викликається,зайнятість тих або інших шляхів іт.п.).

Центральний керуючий пристрійобробляє службову інформацію, що отримуєтьсяз визначника, з урахуваннямінформації, записаної в ОЗУ і ДЗУ. На основі отриманої інформації ЦУУвидає команди для включення точоккомутації комутаційної схеми (КС) і через розподіляючий пристрій (РУ) включаєрізні службові сигнали. У ДЗУзберігаються програми управління роботою станції для всіх видів зв'язку, дляконтролю за роботою станції, а такожзведення про склад пріоритетних абонентськихгруп. Результати виконання програм контролю за роботою станції передаються в центр обслуговування (ЦО), який уразі необхідності може змінити програми, що зберігаються в ДЗУ.

До недоліків ЕАТС можна віднести:

-<span Times New Roman"">        

телефоннімережі з комутацією каналів малопристосовані для передачі даних, оскільки вони принципово проектуються для обслуговування менш частих вимог при порівняно великому часі заняття.

2.1.5Цифрові АТС

Цифрові АТС характеризуються модульною побудовоюі розподіленим багатопроцесорним програмнимуправлінням [3].

Використовуються багатофункціональнімодулі, що мають власне керування іпрограмне забезпечення. Збільшення ємностідосягається доданням окремих модулів.

Структура цифрової АТС зображена на рис 2.9:

<img src="/cache/referats/11342/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1034">

Малюнок 2.9 — Структура цифрової АТС

Як правило, всі сучасніцифрові АТС реалізовані з використанням наступнихзагальних принципів побудови:

-<span Times New Roman"">       

Перетворенняаналогових сигналів в цифрову форму виконане із вживанням імпульсно кодової модуляції (ІКМ);

-<span Times New Roman"">       

Комутаційнеполе комутує всі види сигналів уцифровій формі у вигляді 8-мі бітових комбінацій, що передаються по каналах ІКМ;

-<span Times New Roman"">       

Всіабонентські лінії включаються в АТС через абонентські блоки, які можуть бути якмісцевими, так і віддаленими, останніз’єднуються з опорною станцією за допомогою стандартних трактів ІКМ;

-<span Times New Roman"">       

Віддаленіабонентсікі блоки можуть працювати як в зонінумерації своєї опорної станції, так і інших АТС, із збереженням нумерації того телефонного району, в якій вонивстановлюються, оскільки немаєжорсткої прив'язки між нумерацією і апаратним забезпеченням;

-<span Times New Roman"">       

Цифровісистеми комутації можуть використовуватися як комутаційні вузли будь-якогорівня ієрархії телефонної мережі;

-<span Times New Roman"">        

Уцифрових станціях не передбачене включенняспарених абонентів;

-<span Times New Roman"">       

Абонентицих станцій можуть користуватися додатковими видами обслуговування;

-<span Times New Roman"">       

Передбаченатарифікація з урахуванням тривалості розмови як міжміських так і місцевих з'єднань;

-<span Times New Roman"">       

Цифровісистеми комутації можуть експлуатуватися як на місцях, так і із загальногоцентра експлуатації і техобслуговування. Експлуатація і техобслуговування декількох станцій з одного центра дозволяєраціонально розміщувати персонал і централізованозберігати дані. Станції автоматичновиявляють помилки і збої як в апаратному, так і в програмному забезпеченні і включають коректуючі заходи. З цією метоюголовні частини системи виконанідубльованими. Загальний нагляд включає в себе контроль під час роботи, індикацію помилок і їх діагностику.

Цифрові ЕАТС з просторово-часовою комутацією каналіввимагають наявності принаймні двох ланок: просторової комутації і часовоїкомутації.

Схема комутації з просторово-часовим розподіломканалів зображена на мал. 2.10:

<img src="/cache/referats/11342/image019.gif" v:shapes="_x0000_i1035">

Малюнок 2.10 — Схема комутації з просторово-часовим розділенням каналів

Принцип часової комутаціїзводиться головним чином до запису інформації і читання її із запам'ятовуючого пристрою. У процесі комутації інформація, що поступає по одному вхідному часовому каналу, передається в іншому часовомуканалі. Однак швидкодія запам'ятовуючого пристроюобмежує допустимі розміри блоку часової комутації, тому в комутаційних схемахвеликої ємності обов'язково вводиться просторова комутація.Для того щоб забезпечити бажану часову комутацію каналів, ланки часової комутації принципово вимагають наявності деякого вигляду елементів затримки, які легше усьогореалізовуються за допомогою запам'ятовуючого пристроюз довільною вибіркою. Запис в них проводитьсяпо мірі надходження біт інформації, ачитання при необхідності їх передачі.

До достоїнств ЦАТСможна віднести:

-<span Times New Roman"">        

Електроннийконтакт нерухомий і не схильний до впливів навколишнього середовища, тому,цифрові АТС здатні працювати в більшважких умовах, ніж електромеханичні;

-<span Times New Roman"">        

Дляцифрової АТС характерні невеликі розміри.

До недоліків ЦАТС можна віднести:

-<span Times New Roman"">        

Електронніелементи не можуть передавати ні сигнали постійного струму, ні могутні сигнали;

-<span Times New Roman"">        

Передаючийтракт не пропускає частоти, що знаходятьсяпоза звуковим діапазоном;

2.2 Рішення для абонентів обчислювальних мереж

2.2.1 МережіX.25

Специфікація Х.25 визначає взаємодіюміж термінальним обладнанням (DTE) і обладнанням завершення дії інформаційногопристрою (DCE) [4]. Пристрої DTE (терміналиі головні обчислювальні машини в апаратурі користувача) підключаються до пристроїв DCE (модеми, комутатори пакетів іінші порти в мережу PDN, звичайно розташовані в апаратурі цієї мережі), які з'єднуються з  «комутаторами перемикання пакетів»(packet switching exchange) (PSE або просто switches ) і інших DCE всерединіPSN і, нарешті, до іншого пристроюDTE. Взаємовідношення між об'єктами мережіХ.25 показані на мал. 2.11:

<img src="/cache/referats/11342/image021.gif" v:shapes="_x0000_i1036">

Малюнок 2.11 — Взаємовідносини між об'єктами мережі Х.25

DTE може бути терміналом, який не цілком реалізовує всі функціональніможливості Х.25. Такі DTE підключаються до DCE через трансляційний пристрій, званий пакетний асемблер/дизассемблер — packet assembler/disassembler- (РAD).

Специфікація Х.25 складає схеми Рівнів 1-3 еталонної моделіOSI. Рівень 3 Х.25 описує формати пакетів і процедури обміну пакетами між рівноправними об'єктами Рівня 3. Рівень 2 Х.25реалізований Протоколом Link Access Procedure, Balanced (LAPB). LAPB визначає кадрировання пакетів для ланки DTE/DCE. Рівень1 Х.25 визначає електричні і механічні процедури активації і дезактиваціїфізичної середи, що з'єднує дані DTE іDCE. Це взаємовідношення представленена мал. 2.12:

<img src="/cache/referats/11342/image022.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

Малюнок 2.12 — Схемирівнів 1-3 еталонної моделі OSI

Крізна передача між пристроями DTE виконується через зв'язок,званий віртуальним ланцюгом. Віртуальні ланцюги дозволяють здійснювати зв'язок між різними елементами мережі через будь-яке число проміжних вузлівбез призначення частин фізичної середи. Віртуальні ланцюги можуть бути абоперманентними, або комутуємими(часово).

Післятого, як віртуальний ланцюг організований, DTE посилає пакет на інший кінець зв'язку шляхом відправки його в DCE,використовуючи відповідний віртуальний ланцюг. DCE переглядає номер віртуального ланцюга для визначення маршрутуцього пакету через мережу Х.25.Протокол Рівня 3 Х.25 здійснює мультиплексну передачу між всіма DTE, якіобслуговують пристрій DCE,розташований в мережі з боку пунктупризначення, внаслідок чого пакет доставляється до DTE пункту призначення.

До достоїнств X.25 можна віднести:

-<span Times New Roman"">        

Мережідозволяють в режимі реального часу розділяти одині той же фізичний канал декількомабонентам

-<span Times New Roman"">        

Використаннямережі X.25 ефективне для широкогоспектра задач передачі даних. Серед них і обмінповідомленями між користувачами, і звертаннявеликої кількості користувачів до віддаленоїбази даних, а також до віддаленому хосту електронної пошти, зв'язок локальних мереж (при швидкостях обміну не більше за512 Кбіт/з), об'єднання віддаленихкасових апаратів і банкоматів.

-<span Times New Roman"">        

Дозволяютьпередавати дані по каналах телефонної мережізагального користування (виділеним і коммутуємим) оптимальним чином.

До недоліківX.25 можна віднести:

-<span Times New Roman"">        

неможливістьпередавати по мережах X.25 такі видиінформації, як голос і відео.

2.2.2 Мережіframe relay

Frame Relay забезпечує можливістьпередачі даних з комутацією пакетів через інтерфейс між пристроями користувача DTE ( маршрутизаторами, мостами, головнимиобчислювальними машинами) і обладнанняммережі DCE ( перемикаючими вузлами)[5]. У ролі мережевого інтерфейсу,Frame Relay є таким же типом протоколу, що і Х.25. Однак Frame Relay значновідрізняється від Х.25 по своїм функціональним можливостям і по формату.

Frame Relay забезпечує:

-<span Times New Roman"">      

засобидля мультиплексированнявеликого числа логічних інформаційних діалогів (званих віртуальними ланцюгами)через один фізичний канал передачі,які виконуються за допомогою статистики. Frame Relay використовує:

-<span Times New Roman"">      

новітнідосягнення технології передачі глобальних мереж. Вони включають всебе алгоритм перевірки за допомогою циклічного надмірного коду (CRC) длявиявлення пошкоджених бітів, але в ньому відсутні які-небудь механізми длякоректування пошкоджених даних засобамипротоколу. У Frame Relay передбачені дуже прості механізми повідомлення проперевантаження, дозволяючі мережіінформувати який-небудь пристрійкористувача про те, що ресурси мережі знаходяться близько до стануперевантаження. Таке повідомлення може попередитипротоколи вищих рівнів про те, що може знадобитися керування потоком.

До достоїнств Frame Relay можна віднести:

-<span Times New Roman"">        

FrameRelay може бути використана як інтерфейс до послуг або загальнодоступної мережі зісвоєю несучою, або мережі з обладнанням, що знаходиться в приватному володінні.

-<span Times New Roman"">        

Длябудь-якого типу мережі лінії, щопідключають пристрої користувача до обладнання мережі,можуть працювати на швидкості, вибраній зширокого діапазону швидкостей передачі інформації. Типовими є швидкості в діапазоні від 56 Kb/с до 2Mb/с, хоч технологія Frame Relay може забезпечувати також і більш низькі ібільш високі швидкості

До недоліківFrame Relay можна віднести:

-<span Times New Roman"">        

ретрансляціякадрів є досить простим механізмом інформаційного обміну, але при більшглибокому аналізі виявляється надзвичайно складною. Frame Relay властивіпрактично всі проблеми, пов'язані із забезпеченням надійності і якості передачісигналів

2.3 Інтегральні мережіISDN

Термін ISDN розшифровується якцифрова мережа з інтеграцією послуг(Integrated Services Digital Network), це стандартний набір інтерфейсів ісигнальних протоколів для передачі голосу і даних по звичайним телефонним лініям [6]. Завдяки ISDN різні пристрої типу телефонів, комп'ютерів,факсу-апаратів можуть одночасно передавати і приймати цифрові сигнали після встановлення комутуємого з'єднання забонентом на протилежному кінці. Таким чином, ISDN дозволяє зробити все з'єднання між кінцевими вузлами цифровим.

Стандартне підключення ліній ISDN здійснюється по інтерфейсам BRI (Basic RateInterface) або PRI (Primary Rate Interface). Перший з них забезпечує два дуплекснихВ-канали по 64 Кбіт/с кожний. Кожному В-каналу надається номер, аналогічний телефонному.

Цифрові мережі з інтеграцією послуг ISDN можна використати для рішення широкого класу задач по передачіінформації в наступних областях:

-<span Times New Roman"">      

Т
еще рефераты
Еще работы по компьютерным сетям