Реферат: Технологія та автоматизація виробництва блока живлення БП 9/4

Міністерствоосвіти та науки України

Запорізькийнаціональний технічний університет

Кафедра КВР

Пояснювальназаписка до курсового проекту

«Технологіята автоматизація виробництва блока живлення БП-9/4»

З дисципліни:

«Технологіята автоматизація виробництва РЕЗ»


Реферат

Метакурсового проекту — систематизуватита закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні даного курсу.

Основнізадачі курсового проекту:

— надбання навичок системного аналізу базової тадовідкової інформації, необхідної для розробки робочих технологічних процесівскладання, монтажу та регулювання РЕА;

— практичне ознайомлення з основними етапами розробкиробочих технологічних процесів відповідно до єдиної системи технологічногопідготування виробництва;

— отримання практичних навичок самостійного вирішеннязадач аналізу типового та синтезу робочого технологічного процесу;

— надбання та закріплення навичок оформлення комплектутехнологічних документів відповідно до вимог стандартів ЄСТД;

— ознайомлення з методами економічної оцінки йоптимізації прийнятих технологічних рішень.

Конструкторськасхема складання, технологічна схема складання, маршрут складання, технологічнеустаткування, технологічний процес.


Зміст

Перелікумовних скорочень

Вступ

1. Аналізтехнічного завдання

1.1Технічна характеристика об'єкту виробництва

1.2Виробничо-технологічні вимоги, аналіз та забезпечення

2. Аналізконструкції виробу

2.1 Описконструкції

2.2Технологічний аналіз елементної бази

2.3Розробка конструкторської схеми складання (КСС)

3.Технологічний контроль об'єкту складання

3.1 Якіснаоцінка технологічності

3.2Кількісна оцінка технологічності

4. Розробкатехнологічної схеми складання (ТСС)

4.1Технологічний аналіз методів з'єднання

4.2Розробка ТСС

5. Розробкатехнологічного маршруту складання

5.1 Вибірта обгрунтування вибору основних технологій

5.2Планування та організація виробничого процесу

5.3Розробка маршрутного технологічного процесу

6. Вибіртехнологічного устаткування

7.Проектування операцій технологічного процесу

8.Нормування технологічного процесу

9.Оптимізація технологічного процесу складання та монтажу

Висновки

Перелікпосилань


Перелікумовних скорочень

ВДП — вузол на друкованій платі

двеж — джерело вторинного електроживлення

ДП — друкована плата

ере — електрорадіоелемент

кд — конструкторська документація

КСС — конструкторська схема складання

пфе — пристрій функціональної електроніки

ТП — технологічний процес

тпв — технологічне підготування виробництва

ТСС — технологічна схема складання

фв — функціональний вузол


Вступ

Виробничийпроцес являє собою сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхіднихна даному підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів РЕА, що випускаються[1].

Технологічнийпроцес (ТП) (ГОСТ 3.1109-82) — це частина виробничого процесу, що міститьцілеспрямовані дії на зміну та (чи) визначення стану предмета праці. Дорозробки ТП складання та монтажу входить такий комплекс взаємопов'язаних робіт:

1) вибірможливого типового чи групового ТП та його доопрацювання у відповідності звимогами, наведеними у вихідних даних;

2) складаннямаршруту одиничного ТП загального складання та встановлення технологічних вимогдо конструкції блоків та складальних одиниць, що входять до нього;

3) складаннямаршрутів одиничних ТП складання блоків (складальних одиниць) та встановленнятехнологічних вимог до складальних одиниць та деталей, що входять до них;

4) визначеннянеобхідного технологічного устаткування, оснащення, засобів механізації таавтоматизації;

5) моделюваннята оптимізація ТП за продуктивністю;

6) розбиванняТП на елементи;

7) розрахунокта призначення технологічних режимів, технічне нормування робіт та визначеннякваліфікації робітників;

8) розробкаТП та вибір засобів контролю, настроювання та регулювання;

9) виданнятехнічного завдання на проектування спеціального технологічного оснащення;

10) розрахунокта проектування поточної лінії, ділянки серійного складання чи гнучкоївиробничої системи, складання планів та розробка операцій переміщення виробівта відходів виробництва;

11) вибір тапризначення внутрішньоцехових під'ємно-тронспортних засобів, організаціякомплектувального майданчика;

12) оформленнятехнологічної документації на процес у відповідності з ЄСТД та її затвердження;

13) випускдослідної партії;

14) коретуваннядокументації за результатами випробувань дослідної партії.

Мета курсовогопроекту — систематизувати та закріпити теоретичні знання, отримані при вивченнякурсу «Технологія та автоматизація виробництва РЕЗ».


1. Аналіз технічного завдання

1.1 Технічна характеристика об'єктувиробництва

Призначення таобласть використання виробу

Блок живлення БП-9/4 призначений для живленнярадіоелектронної апаратури та інших пристроїв стабілізованою постійноюнапругою.

Блок живленняпрацює від електричної мережі загального призначення напругою 220В здопустимими відхиленнями K10%.

Областьвикористання даного виробу — широка номенклатура побутової стаціонарної апаратури.

Технічніхарактеристики виробу

Номінальна напруга мережі — 220В

Номінальний струмнавантаження — 0,35А

Вихідна постійнанапруга при номінальній напрузі мережі та номінальному струмі навантаження — 9 — 0,2В

Амплітуднезначення напруги пульсації вихідної напруги,

не більше — 20В

Максимально допустимийструм навантаження, не більше — 0,5K0,008А

Струм короткогозамикання, не більше — 0,31А

Потужність, щоспоживається від мережі при номінальному струмі навантаження, не більше — 12В×А

Маса блокуживлення, не більше — 430г

Габаритні розміри(без шнура) — 50×65,5×115,5мм

Будова та принципдії блока живлення

Системаелектроживлення є невід'ємною частиною РЕА різноманітного призначення; вонаявляє собою комплекс елементів та пристроїв, що виробляють електричну енергіюта перетворюють її до виду, необхідного для нормальної роботи РЕА [2].

Джерелавторинного електроживлення (ДВЕЖ) — це пристрої, що використовують електроенергію,отриману від первинних джерел живлення, та формують вторинне електроживленняапаратури. ДВЕЖ складаються з функціональних вузлів, що виконують одну абодекілька функцій, наприклад випрямлення, стабілізування, підсилення,регулювання, інвертування та ін. Даний блок живлення БП-9/4 належить до ДВЕЖ, якийзабезпечує високу стабільність вихідної напруги у порівнянні з мережеюживлення.

Коли длянормальної роботи РЕА необхідно забезпечити більш високу стабільність напругиживлення у порівнянні зі стабільністю мережі змінного струму, як в даномувипадку, схеми випрямлювачів додаються стабілізуючими пристроями, щоприєднуються на вході чи виході випрямлювача; в останньому випадку (рис. 1.1) вякості стабілізатора (СН) використовуються безперервні (лінійні) чи імпульсністабілізатори постійної напруги.

/>

Рисунок 1.1 — Структурна схема блока живлення БП-9/4

У даному пристроївипрямлювач виконаний на мостовій схемі з'єднання діодів. Ця схема дозволяєотримати двохнапівперіодне випрямлення. Вона містить трансформатор та 4 діоди,два з яких, з'єднуючись анодами, створюють загальний мінус випрямлювача, а дваінших, з'єднуючись катодами, — загальний плюс.

R-C фільтр, застосований уданому блоці живлення, зазвичай використовують у випрямлювачах невеликоїпотужності при опорі навантаження, що вимірюються десятками кОм. Привикористанні цієї схеми досягається економія маси, зменшення габаритнихрозмірів та вартість фільтру.

В даній схемівикористано стабілізатор напруги в інтегральному виконанні — мікросхема ХР142ЕН2А. Такістабілізатори виконуються на основі напівпровідникової планарної технології воб'ємі кристалу кремнію. На виході мікросхеми можна отримати стабілізованупостійну напругу від 3 до 12 В. Мінімальна потужність розсіювання цієїмікросхеми дорівнює 0,8Вт при температурі навколишнього середовища від -60 до +55 °С. Максимальний струмнавантаження за цих умов дорівнює 150мА. Для підвищення вихідної потужностістабілізатора використано підключення зовнішнього регулюючого транзистора.

1.2 Виробничо-технологічні вимоги, аналізта забезпечення

Вимоги до виробуяк до об'єкта виробництва

Типвиробництва — масове, так як даний виріб належить до побутової апаратури широкоговикористання.

Річна програмавипуску — 100тис. штук.

Ступіньуніфікації та стандартизації — висока, яку потрібно забезпечити значною кількістювикористання стандартних та уніфікованих виробів.

Умови виробництва- радіоприладобудівнепідприємство з широкою номенклатурою виробів, що означає наявність значноїноменклатури обладнання та устаткування для виготовлення РЕА, а такожзастосування відпрацьованих типових та робочих ТП виготовлення РЕА.

Аналіз вимог

Масовевиробництво характеризується вузькою номенклатурою та великим обсягом випускувиробів, що безперервно виготовляються протягом значного проміжку часу [1].

Коефіцієнтзакріплення операцій (ГОСТ 3.1108-74) для масового виробництва дорівнює 1, тобто накожному робочому місці закріплюється виконання однієї операції, яка постійноповторюється. При цьому використовується спеціальне високопродуктивнеобладнання, що розставляється за поточною ознакою (тобто за напрямком ТП) та вбагатьох випадках зв'язується транспортувальними пристроями та конвеєрами зпостами проміжного автоматичного контролю, а також проміжними складами — збирачами деталей таскладальних одиниць, що оснащені роботами-маніпуляторами, широковикористовуються автоматичні лінії та автоматизовані виробничі системи, щокеруються від ЕОМ.

Потрібна точністьдосягається методами автоматичного отримання розмірів на налагоджених верстатахпри забезпеченні взаємозамінюваності заготовок та вузлів, які оброблюються чизбираються. Тільки в окремих випадках використовується селективне складання, щозабезпечує групову взаємозамінюваність.

Середнякваліфікація робітників в сучасному масовому виробництві нижче, ніж водиничному, так як на налагоджених станках та автоматичному оснащенні можутьпрацювати робітники-оператори порівняно низької кваліфікації.

Річна програмавипуску на даному підприємстві забезпечується за 3 квартали року завдякивисокій продуктивності ТП виготолення виробу.

Висока ступіньуніфікації забезпечується великим відсотком стандартних та уніфікованих частин,що входять до складу даного виробу.

Вимога щодовиготовлення виробу на радіоприладобудівному підприємстві з широкоюноменклатурою виробів обумовлює наявність різноманітного обладнання і такимчином дає змогу обирати необхідні типові ТП.

Вибір таобгрунтування вибору складального процесу виробу

Складаннявиробу являє собою сукупність технологічних операцій механічного з'єднаннядеталей та ЕРЕ у виробі або його частині, що виконуються у певній послідовностідля забезпечення заданого їх розміщення та взаємодії.

Для виготовленняданого виробу у відповідності з річною програмою випуску продукції підприємстванеобхідно організувати рухомий процес складання виробу з диференціюваннямоперацій. Рухоме складання характеризується тим, що складальна одиницярухається конвеєром вздовж робочих місць, за кожним з яких закріплено певнучастину роботи. Переміщення об'єкту складання може бути вільним за виконаннямзакріпленої операції або примусовим у відповідності з ритмом процесу.Диференційоване складання передбачає розчленування складально-монтажних робітна декілька послідовних простих операцій. Це дозволяє легше механізувати таавтоматизувати роботу, використовувати працівників низької кваліфікації.


2. Аналізконструкції

2.1 Описконструкції

Блок живленняБП-9/4 являє собою конструкцію, що призначена для перетворення рівнянапруги. Первинним джерелом живлення для побутової апаратури є електромережа.Для з'єднання джерела живлення та елекромережі у корпусі першого передбаченіштирі, через які здійснюється безпосередній електричний контакт. Корпус БП-9/4виготовлено з полістіролу (для забезпечення електричної ізоляції). Всерединіоснови корпусу, до якої впресовано контактні штирі, розміщено друковану плату зЕРЕ та ПФЕ. Електричне з'єднання плати та штирів здійснюється за допомогоюпроводів, що вміщені до ізоляційних трубок. Електричний контакт блоку живленнята пристрою, що живиться пертвореною ним напругою (наприклад, магнітофон),здійснюється через шнур, на кінці якого розміщено накінечник длябезпосереднього контакту з рознімом магнітофону. Інший кінець шнура припаяно доконтактних площадок плати. Для зменшення імовірності обривів на кінці шнурапередбачено обмежник, а також гумову втулку. На друкованій платі розміщено ЕРЕ,трансформатор та радіатор з встановленим на ньому транзистором. Транзистор дорадіатору кріпиться гвинтом, а тепловий контакт їх здійснюється крізь нанесенуна радіатор теплопровідну пасту. Сам радіатор кріпиться до плати також гвинтамиз діелектричними шайбами. Трансформатор до плати кріпиться двома гвинтами такожз діелектричними шайбами. Кришка корпусу, що виготовлена також з полістіролу,кріпиться до основи корпусу гвинтом, для запобігання самовідгвинчування якоговсередині кришки предбачено спеціальну пружину. Для побутової апаратурипотрібно забезпечити пломбування цього гвинта (для забеспечення гарантійногоремонту). В конструкції кришки для цього передбачено пломбувальний «стакан»,що під час складання виробу на виробництві заповнюється пломбувальною пастоюперед загвинчуванням гвинта.

2.2 Технологічнийаналіз елементної бази

В своємускладі блок живлення БП-9/4 має таку елементну базу: мікросхема,транзистор, діоди, конденсатори, резистори постійні та змінні. Усі переліченіЕРЕ є стандартними, тобто вони є покупними для даного підприємства, що значнозбільшує технологічність виробу при масовому виробництві.

Уніфікованимелементом даного виробу є трансформатор. Уніфіковані елементи виготовляються застандартами даного підприємства та використовуються у конструкціях декількохінших виробів.

Впровадженняпринципів стандартизації та уніфікації дозволяє отримати такі переваги [3]:

1) значноскоротити строки та вартість проектування;

2) скоротитиноменклатуру деталей та складальних одиниць, що використовуються напідприємстві, збільшити застосованість та масштаб виробництва;

3) виключитирозробку нового спеціального оснащення та спеціального обладнання для кожногонового варіанту РЕА, тобто спростити підготовку виробництва;

4) створитиспеціалізовані виробництва стандартизованих та уніфікованих СО дляцентралізованого забезпечення підприємства;

5) здійснитипоетапне впровадження складальних систем, що складаються з кількох РЕА, та їхпоступове доукомплектування, а також модернізацію під час експлуатування;

6) спроститиобслуговувння та ремонт РЕА, тобто покращити експлуатаційну технологічністьконструкції.

Крім тогопотрібно якомога зменшити номенклатуру типів та типорозмірів ЕРЕ. Це пов'язаноз тим, що для кожного типорозміру ЕРЕ існують свої пристрої захопленняелементів. Ще для кожного виду формовки виводів існують також свої пристрої.Тому усі типорозміри та види формовки мають бути узгоджені з наявними напідприємстві устаткуванням та обладнанням.

В даному випадкувсі елементи з осьовими виводами мають нетипову формовку виводів. Але це невпливає на технологічність виробу, оскільки це забезпечує найменші розміриплати, а на даному підприємстві є необхідне обладнання.

Технологічнийаналіз елементної бази наведено в табл.2.1, з якої видно, що майже всі ЕРЕ,крім трансформатора, придатні для автоматичного захоплення, автоматичноїформовки, автоматичного встановлення на ДП. Крім того вони не потребуютьдодаткового кріплення (крім транзистора). Використання такої елементної базидозволяє атоматизувати операції формовки виводів елементів та встановлення їхна плату, що в умовах серійного виробництва значно підвищує технологічністьвиробу і спрощує технологічний процес його складання.

Таблиця 2.1 — Технологічний аналіз елементної бази.

Назва ЕРЕ Характеристика виводів Характеристика корпусу Необхідність формовки виводів Можливість автоматичного захоплення Можливість автоматичної формовки Пристрій захоплення Характер встановлення елементів Необхідність додаткового кріплення Характеристика монтажу Необхідність додаткового монтажного матеріалу Конденсатори К10-7В Радіальні Металевий + + + Звичайний Автом. - Пайка - К59-35 Радіальні Металевий + + + Звичайний Автом. - Пайка - Резистори МЛТ-0,25 Осьові Металевий + + + Звичайний Автом. - Пайка - СП3-38а Осьові Металевий + + + Звичайний Автом. - Пайка - МЛТ-0,5 Осьові Металевий + + + Звичайний Автом. - Пайка - Мікросхема ХР142ЕН2А Планарні Пластмас. + + + Звичайний Автом. - Пайка - Діод КД208А Осьові Пластмас. + + + Звичайний Автом. - Пайка - Транзистор КТ816Б Пласкі Пластмас. + + + Звичайний Ручне Радіатор Пайка Гвинт Термозапобіж-ник Пласкі Пластмас. + + + Звичайний Автом. - Пайка - Трансформатор ТП8-8 Радіальні Пластмас. - - - Звичайний Ручне + Пайка Гвинт

2.3 РозробкаКСС

Конструкторськасхема складання — це графічне зображення складових частин конструкції, що відбиваєвзаємозв'язок його елементів та показує їх конструктивно-технологічну ієрархію.Вона не залежить від типу виробництва та вимагає максимальної диференціаціїскладових частин.

Конструкціяданого виробу являє собою корпус, в якому розміщено плату. Плата — одностороння, виготовлена з гетинаксу, на ній встановлено деталі та СО. До СОналежать деталі корпусу, шнур та радіатор з встановленим на ньому транзистором.До оригінальних деталей належать: деталі корпусу (основа, кришка, штирі,пружина); гумова втулка, обмежувач (деталі, що входять до складальної одиниці «шнур»);друкована плата, радіатор, стяжка. На ДП встановлено ЕРЕ, що приєднуються доплати за допомогою пайки, а також трансформатор та радіатор з транзистором,вони кріпляться до плати гвинтами. Під час складання використовуються такіконструктивні матеріали: провода, ізоляційні трубки. Технологічні матеріали — припій, флюс, лак, стопорна фарба, теплопровідна паста та пломбіровочнамастика. Технологічний аналіз оригінальних деталей, що входять до складувиробу, наведено у табл.2.2. КСС даного виробу наведено на рис.2.1.

Таблиця 2.2 — Технологічний аналіз оригінальних виробів

Назва деталі Матеріал Метод виготовлення Основа Полістірол УМП-0,3 Пресування Кришка Полістірол УМП-0,3 Лиття Штирі Сталь Ст1 Штампування, згин Пружина Сталь А12 Штампування, згин Втулка Гума VI-1а-21 1847 Лиття Обмежувач Картон ЭВ 1,5 Штампування ДП Стеклотекстоліт СФ1-35-1,5 Хімічний метод Стяжка ПАБ-22 Штампування, згин Радіатор Алюмінієвий сплав АК-12 Лиття

Проаналізувавшипобудовану КСС можна зробити висновок, що даний виріб має три рівня складальниходиниць, які можна складати паралельно. Крім того, виріб має багатооригінальних деталей, але це не знижує його технологічність, оскільки вінвиготовляється у масовому виробництві.


3. Оцінка технологічностіоб'єкта складання

3.1 Технологічнийконтроль конструкторської документації (якісна оцінка технологічності)

Відпрацюванняконструкції на технологічність передбачає виконання таких взаємопов'язанихзадач: забезпечення технологічності конструкції РЕА; керуванням рівнемтехнологічності РЕА за стадіями розробки КД [1].Забезпечення технологічності конструкції РЕА — функція підготовкивиробництва, що передбачає взаємопов'язане вирішення конструкторських татехнологічних задач на стадіях проектування, конструювання, технологічногопідготування виробництва (ТПВ), виготовлення, випробувань дослідних зразків,передавання виробу у серійне виробництво та експлуатацію, що спрямовані напідвищення продуктивності праці, досягнення оптимальних трудових таматеріальних витрат, скорочення часу на виобництво, технічне обслуговування таремонт виробу (ГОСТ 14.201-83).

Даний виріб єтехнологічним, оскільки у ньому забезпечуються такі показники технологічності:

— використанняобмеженої номенклатури складових частин конструкції виробу (плата з ЕРЕ, ЕРЕ,корпус, кришка) та матеріалів, що використовуються під час виготовлення виробу;

— використаннятипових ТП (на платі — групова пайка ЕРЕ, корпус виготовленопресуванням, кришку — литтям), стандартних засобів технологічногооснащення (формовка виводів, пайка, пресуваня корпусу та ін.). У даному випадкувдалося досягнути раціонального рівня механізації та автоматизації праці, такяк формовка всіх ЕРЕ виконується на спеціальних пристроях, пайка ЕРЕ до плативиконується автоматично. Проте виріб має також деяку кількість ручних операцій(електричне з'єднання плати з корпусом проводами, встановлення трансформатората радіатора на плату), що за умов масового виробництва зменшує технологічністьвиробу;

— використаннястандартної елементної бази (всі ЕРЕ є стандартними), стандартних чиуніфікованих (як трансформатор) складових частин виробу;

— використанняконструкторських рішень, що дозволяють зменшити витрати на доступність доскладових частин, їх встановлення та знімання, забезпечення взаємозамінюваності(тобто мінімальну необхідність у регулювальних та підгоночних операціях під часзаміни частини конструкції). Доступ до плати з ЕРЕ стає можливим одразу після зніманнякришки корпусу. Але в конструкції даного виробу є елемент, що заважає доступудо інших — це радіатор;

— використанняобгрунтованих сортаментів матеріалів та їх марок, що дозволяє зменшити матеріалоємністьвиробу. Наприклад для виготовлення корпусу використано полістірол УМП-0,3,який можна використовувати як для пресування, так і для лиття; платувиготовлено зі стеклотекстоліту СФ1-35-1,5; радіаторвиготовлено литтям з алюмінієвого сплаву АК-12, щозабезпечує достатній тепловідвід від транзистору.

Таким чиномданий виріб є технологічним і його можна запускати у серійне виробництво.

3.2 Якіснаоцінка технологічності виробу

Технологічністьконструкції визначається за показниками технологічності [1].Технологічність конструкції виробу характеризується конструкторськими та технологічнимипоказниками технологічності. Конструкторські показники визначають конструктивненаслідування — сукупність властивостей виробу, яка характеризується повторюваністю вньому складових частин, що відносяться до виробів даної класифікаційної групи,та використованістю нових складових частин, що обумовлені його функціональнимпризначенням, а також деякі вимоги до складності ТП складання. До конструкторських показників технологічностіданого виробу належать:

1 коефіцієнтповторюваності ЕРЕ

КПОВ ЕРЕ=1-НТРЕРЕ/НЕРЕ,

де НТРЕРЕ — кількість типових ЕРЕ у виробі;

НЕРЕ — загальна кількість ЕРЕ у виробі.

2 коефіцієнт установочних розмірів

КВР=1-НВР/НЕРЕ,

де НВР — кількість видів установочних розмірів ЕРЕ.

3 коефіцієнт складності складання

КСК СК=1-ЕТРСП/ЕТР,

де ЕТРСП — кількість типорозмірів вузлів, що потребують регулювання чи підгонки ускладі виробу з використанням спеціальних пристроїв чи спеціальної обробки зрозробкою та повторним складанням;

ЕТР — загальна кількість типорозмірів вузлів.

Технологічніпоказники технологічності конструкції визначають технологічне наслідуванняконструкції, пристосованість її до механізації та автоматизації під часвиготовлення, а також складність ТП обробки деталей.

Дотехнологічних показників техногогічності конструкції даного виробу належать:

4 коефіцієнтавтоматизації та механізації монтажних з'єднань


КАМ=НАМ/Нм,

де НАМ — кількість монтажних з'єднань, що виконуються з використаннямавтоматизації та механізації;

НМ — загальна кількість монтажних з'єднань.

5 коефіцієнтмеханізації підготовки ЕРЕ до монтажу

КМП ЕРЕ=НМПЕРЕ/НЕРЕ,

де НМПЕРЕ — кількість ЕРЕ, що механізовано підготовляються до монтажу.

Таким чином,для даного виробу вказані показники в числовому виразі мають вигляд:

КПОВ ЕРЕ=1

КВР=1-10/19=0,47

КСК СК=1

КАМ=46/52=0,88

КМП ЕРЕ=18/19=0,95

У нормативнійдокументації наведено такі значення коефіцієнтів значимості показниківтехнологічності для радіотехнічних блоків:

1 j1(КПОВ ЕРЕ)=0,31

2 j2(КВР)=0,5

3 j3(КСК СК)=1

4 j4(КАМ)=1

5 j5(КМП ЕРЕ)=0,75


Технологічністьконструкції РЕЗ визначається за допомогою комплексного показника, щовизначається за формулою:

/>

Таким чиномкомплексний показник технологічності конструкції даного виробу дорівнює:

К=0,88

За значеннямкомплексного показника технологічності можна зробити висновок, що даний вирібтехнологічний, що підтверджується і висновками з якісної оцінкитехнологічності.


4. Розробка технологічної схеми складання

4.1 Технологічнийаналіз методів з'єднання

У даномувиробі використовуються як роз'ємні, так і нероз'ємні з'єднаня деталей. Дороз'ємних належать різьбові з'єднання, до нероз'ємних — пайка.

Різьбовез'єднання є основним видом роз'ємних з'єднань. Для його здійснення в даномувипадку використовується напівавтоматичне та автоматичне устаткування. Важливоюумовою забезпечення якості таких з'єднань при роботі з використанняммеханізованого та автоматичного оснащення є встановлення необхідного зусиллязатяжки. Величина моменту, що прикладається до гвинта, залежить від того, якийелемент лімітує міцність. При з'єднанні гвинтом момент затяжки визначаєтьсяміцністю на розтяг. Для підвищення надійності з'єднань і запобіганнясамовідгвинчування в даному виробі застосовано стопоріння анаеробнимигерметиками (тобто стопорною фарбою). Стопоріння стопорную фарбоюзастосовується для різьбових з'єднань невеликого діаметра (М1-М6)та для кріплення вузлів конструкції, що розташовані всередині блоків, які підчас складання регулюються. У даному виробі за допомогою гвинтів кріпляться такіелементи конструкції: трансформатор до ДП, транзистор до радіатору та радіатордо ДП, а також кришка до основи корпусу.

Паяннямназивають процес з'єднання металів у твердому стані за допомогою введення узазор розплавленого припою, який взаємодіє з основним металомта створює рідкийметалевий прошарок, кристалізування якого призводить до створення паяного шва.Паяні електричні з'єднання дуже широко застосовуються під час монтажуелектронної апаратури через низький та стабільний електричний опір,універсальність, простоту автоматизації, контролю та ремонту. Але цей метод маєзначні недоліки: висока вартість використаних кольорових металів та флюсів, триваладія високих температур, корозійна активність залишків флюсів, виділенняшкідливих речових. Технологічний аналіз методів з'єднання наведено в табл.4.1.

Основним — груповим — методом пайки у даному виробі є паяння хвилею припою. Цей метод широковикористовується як у масовому, так і в одиничному виробництві. Він має такіпереваги, як висока продуктивність, відносно малий термічний вплив на ДП, ЕРЕ,ФВ, наявність широкого вибору моделей устаткування, висока якість паянихз'єднань. Але при цьому потрібно виконувати металізацію отворів. Технологіяпаяння хвилею припою має можливість створення комплексно-автоматизованогообладнання, але головною умовою високої роздільної здатності є створеннятонкого та рівномірного шару припою на провідниках.

Крім того, вданому виробі деякі з'єднання виконуються індивідуально за допомогою паяльника.Таке паяння ефективне під час монтажу ДП в умовах одиничного виробництва, приоб'ємному монтажу, при запаюванні елементів зі штирьковими виводами на одномубоці ДП після виконання пайки груповим методом на іншому боці, при виготовленнімакетів, при ремонтних та регулювальних роботах і т.ін. Так як даний вирібвиготовляється в умовах масового виробництва, то індивідуальна пайка суттєвозменшує його технологічність. Цим методом виконуються електричні з'єднанняплати на основи корпусу, а також приєднання шнура до плати. Решта з'єднаньвиконуються груповою пайкою хвилею припою.

Таким чином,виходячи з аналізу методів з'єднання, видно, що під час складання даного виробувідсутня потреба у розробці та виготовленні спеціального інструмента чипристосування, хоча є потреба у значній різноманітності додатковихконструкційних елементів та матеріалів для здійснення з'єднань.


Таблиця 4.1 — Технологічний аналіз методів з'єднання

Конструкивні складові, що з'єднуються Метод з'єднання Характеристика з'єднання Додаткові конструквні елементи або матеріали для з'єднання Механізація або автоматизація ТП Спеціальні інструменти чи пристосування Вид витраченої енергії ДП-ЕРЕ Електрич. Нероз'єм. Паяне Припій, флюс + - Теплова ДП-Трансформатор Електрич. Механіч. Паяне Різьбове Припій, флюс, гвинти, шайби, стопор. фарба - - Теплова Термозапобіжник-Трансформатор Механіч. Механічне Стяжка, теплопровідна паста - - Механічна ДП-Радіатор Електрич. Механіч. Паяне Різьбове Припій, флюс, гвинти, шайби, стопор. фарба - - Теплова Радіатор-Транзистор Механіч. Роз'ємне Різьбове Теплопровідна паста, гвинт, стопор.фарба + - Механічна ДП-Основа корпусу Електрич. Нероз'ємне Паяне Провода, ізол. трубки, припій, флюс - - Теплова ДП-Шнур Електрич. Нероз'ємне Паяне Припій, флюс - - Теплова Кришка-Основа корпусу Механіч. Роз'ємне Різьбове Гвинт, пломбувальна мастика + - Механічна

4.2 РозробкаТСС

Розробкатехнологічного маршруту складання та монтажу РЕА починається з розчленуваннявиробу або його частини на складові елементи шляхом побудови схем складальногоскладу та схем технологічного складання. Побудова таких схем дозволяєвстановити послідовність складання, взаємозв'язок між елементами та нагляднозобразити проект ТП [1].

Для описускладального процесу даного виробу було використано схему з базовою деталлю.Така схема відбиває часову послідовність процесу складання. Під час поточноговиготовлення пристрою необхідний рівень диференціювання операцій залежить відїх змісту, обладнання, що використовується, та економічної ефективності. Впершу чергу виконуються нерухомі з'єднання, що вимагають значних механічнихзусиль. Кожна попередня операція не повинна перешкоджати виконанню наступних.На заключних етапах збираються рухомі частини виробів, роз'ємні з'єднання,встановлюються деталі, що можуть бути заміненими під час настроювання.

Розробленасхема складання дозволяє проаналізувати ТП з урахуванням техніко-економічнихпоказників та обрати оптимальний як з технічного, так і з організаційногопогляду.

ТСС даноговиробу наведено на рис.4.1. З неї видно, що в процесі складання виробу є тритехнологічних підскладання, тобто паралельно виконується встановленнятрансформатору на ДП та встановлення транзистору на радіатор; групова пайкаелементів на ДП та складаня кришки корпусу. Крім того видно, що даний виріб зпогляду організації ТП складання є нескладним, але містить багато ручнихоперацій.


5. Розробка технологічного маршруту складання

5.1 Вибірта обгрунтування основних технологій

Заключним етапом у вробництві РЕА є складання, яку проводять у трипідрівня.

До першогопідрівня відноситься механічний монтаж, що часто проводиться у такійпослідовності:

— виконання нероз'ємнихз'єднань деталей та вузлів з рамою, шассі, платою виробу;

— встановлення деталейкріплення;

— виконання рухомих частинвузлів та блоків;

— контроль монтажу.

Другий підрівень — виконання електричного з'єднання, щоскладається з наступних видів робіт:

— заготовчі операції;

— встановлення навішаних ЕРЕта мікросхем на платах;

— вузлове складання таелектричне з'єднання;

— складання вузлів на платі(шассі) та міжвузлове електричне з'єднання, з'єднання жгутів з рознімамиприладу;

— контроль та регулюванняприладу.

Третій підрівеньзаключається в загальному складанні готового виробу. Виконують закріпленнярегулювальних деталей, встановлення кожухів та ін.

Передвстановленням ЕРЕ на ДП потрібно зробити формовку їх виводів. Вона виконуєтьсяна спеціальних пристосуваннях. Формовку виконують не на автоматичних пристрояхчерез те, що більшість ЕРЕ мають нестандартний вид формовки.

Механічніз'єднання, які потрібно виконати під час складання виробу, — це різьбові з'єднання різнихдеталей за допомогою гвинтів, а також заклепочне армування ДП, яке виконуєтьсядля створення контактних площадок для припаювання з'єднувальних проводів ташнура.

Електричніз'єднання — приєднання ЕРЕ до провідників ДП. Деякі з цих з'єднань виконуютьсяіндивідуально (паяльником), а більшість — груповим методом.

Пайка елементівзі штирьковими виводами в умовах поточного виробництва виконується двомаосновними методами: зануренням та хвилею припою. Для даного виробу пропонуєтьсяпаяння зануренням. Найбільш досконалим методом реалізації такого методу єпаяння протягуванням, коли ДП укладається на утримувач під кутом біля 5°, занурюється у ванну тапротягується по дзеркалу припою. Спереду утримувача є закріплений скрібок, щоочищує поверхню дзеркала. Створюються гарні умови для видалення флюсу танадлишків припою. Час паяння протягом збільшується до 10с.

ДП з бокувиконання пайки покривається лаком для захисту від корозії паяних з'єднань тадрукованих провідників. Покриття здійснюється вручну пензликом.

Як видно, ТПскладання РЕА складається з різних за характером операцій. Він потребуєзастосування різноманітного обладнання, спеціального технологічного оснащення,покупного інструменту та є трудомістким. Але конструкція даного виробу дозволяєавтоматизувати більшість складальних операцій, які до того ж не потребуютьвеликої різноманітності обладнання. Крім того, під час складання даного виробувикористовуються лише типові технологічні процеси, що були вже неоднократновикористані на даному підприємстві і вже відпрацьовані.

Типовийтехнологічний процес (за ГОСТ 3.1109-73) — це процес, що характеризується єдністю змісту тапослідовності більшості технологічних операцій та переходів для групи виробівіз загальними конструктивними ознаками. До типових процесів відноситьсянапівавтоматичне армування ДП; автоматичне встановлення ЕРЕ на ДП; автоматичнагрупова пайка хвилею припою.

Типізація ТПзменшує об'єм технологічної документації без втрат інформації, що міститься вній, зменшує об'єм робіт з підготовки виробництва, створює можливість розробкигрупових пристосувань та засобів автоматизації, організації спеціалізованихділянок, поточних ліній, виключає можливість грубих помилок у нормуванніматеріальних та трудових витрат.

5.2 Планування таорганізація виробничого процесу

За розробленоюраніше ТСС визначають найбільш доцільну послідовність загального ТП складаннявиробу. Зміст операцій складаня встановлюють так, щоб на кожному робочому місцівиконувалася однородна за характером та технологічно завершена робота. Цесприяє спеціалізації робітників та підвищує продуктивність праці. Так якскладальні роботи неоднорідні, то їх належить розділяти. Звичайно механічні складальніроботи виконуються раніше. Але в даному випадку повне закінчення цих робіт (асаме встановлення транзистора на радіаторі на ДП) ускладнює доступ до вузлів тадеталей для виконання електричного з'єднання, тому допускається чергуваня робітз механічного та електричного з'єднання.

При побудовімаршрута операцій складання вирішують питання про організацію виробничогопроцесу. Для заводів масового та серійного виробництва РЕА характернезастосування одно- та багатономенклатурних безперервних однопоточних ліній(ГОСТ 14.312-74). Поточне складання характеризується безперервністю процесу,побудованого на диференційованих операціях, та випуском готових виробів черезпевний проміжок часу, що називається ритмом (тактом) випуску. Поточне складаннябільш продуктивне, воно скорочує виробничий цикл та міжопераційні заділидеталей, дає можливість застосовувати механізацію та автоматизацію увиробництві, зменшує трудомісткість виготовлення виробів.

Для забезпеченняритмічного випуску виробів час, що витрачається на виконання кожної операції,повинний бути однаковим та рівним чи кратним ритму. При масовому складанні,малих розмірах складальних елементів ритм випуску одиниці виробу є доситьнезначним. З метою зменшення допоміжного часу, зручності складання,транспортування, планування та обліку праці лінію розраховують та організуютьне за штучним ритмом, а за ритмом условного об'єкту — пачки одноіменнихскладальних елементів. Технологічною основою організації поточних ліній єтипові та групові ТП складання.

Поточна лініязазвичай оснащується конвеєром, який часто визначає ритм робіт та за своїмпризначенням може бути транспортним (розподільним) та складальним. Найвищапродуктивність при конвеєрному складанні досягається синхронізуванням операцій.Вимогам синхронізації перш за все відповідають операції, що складаються звеликої кількості технологічних переходів, наприклад складання ДП з навіснихЕРЕ. Тому потрібно вибирати з всієї сукупності технологічних переходів такіоперації, що за часом виконання однакові. Це дає можливість на всіх робочихмісцях конвеєру починати та закінчувати операцію приблизно в той самий моментчасу, а також застосовувати замість безперервного конвеєр пульсуючої дії.

В даному випадкускладальний цех повинен бути оснащений транспортним конвеєром, який маєпереміщувати пристрій вздовж робочих місць. Це необхідно для того, щоб зменшитивитрати та час транспортування виробу та деталей.

Для організаціївиробничого процесу розраховується такт випуску чергового предмету наоднопредметній поточній лінії:

Т=ТПЛ/N,


де ТПЛ — плановий період (в даномувипадку він складає три квартали, тобто 200 робочих днів за умови п'ятиденногоробочого тижня),

N — програма випуску за плановийперіод даного виробу (це 100000 штук).

Т=(200×8,25×60)/100000=0,99 (хв/шт)

5.3 Розробкамаршрутного ТП

У поточномувиробництві необхідний рівень диференціювання операцій в основному визначаєтьсяритмом складання. Оптимальна послідовність технологічних операцій залежить відїх змісту, обладнання, що використовується, та економічної ефективності. Впершу чергу виконуються нерухомі з'єднання, що вимагають значних механічнихзусиль. Кожна наступна операція не повинна перешкоджати виконанню наступних. Назаключних етапах складаються рухомі частини виробів, роз'ємні з'єднання,встановлюються деталі, які будуть замінюватися під час настройки.

Блок-схема ТПскладання данного виробу представлена на рис.5.1. З неї видно, що для складанняданого пристрою необхідно мати один цех №44, в якому потрібно розміститирізноманітні ділянки, які повинні з'єднуватися замкнутим транспортнимконвеєром, а всі операції повинні виконуватися зі зняттям виробу зтранспортувальної платформи. А операція армування ДП повинна виконуватися віншому цеху №41, де виконуються всі операції, що потребують значних механічнихзусиль.

Для кожноїоперації розраховується кількість робочих місць, а також розраховуєтьсязагальна кількість робочих місць на лінії. Кількість робочих місць на лініїрозраховується за формулою:

К=åСі=ТТР/Т,


де Сі — кількість робочих місць, щовиконують паралельно і-ту операцію;

Сі=ТШТі/Т,

ТШТі — норма штучного часу і-їоперації;

ТТР — важкість складання предмету;

Т — такт випуску виробу (віндорівнює 0,99хв/шт).

Тоді длякожної операції значення кількості робочих місць вказані у табл.5.1 (номераоперацій у відповідності з вказаними на блок-схемі маршрутного ТП складання).

Деякі операції завидами робіт можна об'єднати у ділянки, які будуть розташовані у цеху за ТПскладання виробу. Таким чином цех має містити:

1 — механічну ділянку (де будутьпроводитись операції з виконання різьбових з'єднань);

2 — підготовчу ділянку (депотрібно виконувати операції з підготовки складальних одиниць та елементів, щовходять у виріб, до складання);

3 — ділянку встановлення ЕРЕ наДП (тут потрібно розмістити автоматичні пристрої);

4 — ділянку групової пайки (вонамає містити пристрої для виконання пайки зануренням та промивки після неї);

5 — ділянку контролю тадефектації (тут мають проводитись операції контролю електричних параметрів,контролю якості паяння та дефектації ДП);

6 — ділянку покриття лаком ДП;

7 — ділянку ручної пайки (тутмають виконуватися електричні з'єднання шнура з ДП та ДП з основою корпусу);

8 — ділянку контролю ВТК;

9 — склад готових виробів (детакож буде виконуватися упаковування готових виробів до індивідуальної тари).

Загальний планцеху наведено на рис. 5.2.

Таблиця 5.1 — Визначення кількості робочих місцьна лінії Операція Норма часу на виконання, хв Кількість робочих місць Комплектація ЕРЕ 0,5 0,51 Розпаковування ЕРЕ 0,5 0,51 Формовка виводів ЕРЕ 1 1,01 Лудіння виводів ЕРЕ 0,5 0,51 Упаковування у касети ЕРЕ 0,3 0,3 Армування ДП 2 2,02 Встановлення ЕРЕ 1 1,01 Встановлення трансформатора 1 1,01 Встановлення транзистора на радіатор 0,8 0,81 Встановлення радіаторної збірки 1 1,01 Групова пайка зануренням 1,3 1,31 Промивання 0,5 0,51 Контроль електричних параметрів ДП 0,5 0,51 Контроль якості пайки 0,5 0,51 Дефектація ДП 1,5 1,51 Покриття ДП лаком 0,3 0,3 Ручна пайка шнура до ДП 0,8 0,81 Ручна пайка — з'єднання ДП та основи корпусу 1,5 1,51 Встановлення пружини на кришку 0,1 0,1 Встановлення кришки та пломбування виробу 0,7 0,71 Контроль ВТК 1 1,01 Упаковування виробу до індивідуальної тари 0,2 0,2 Всього 17,5 17,7

З цієїтаблиці можна зробити висновок, що виконання деяких операцій потрібно поєднатина одному робоому місці. Це такі операції, як комплектація та розпаковуванняЕРЕ; лудіння виводів ЕРЕ та упаковування їх у касети; контроль якості пайки таконтроль електичних параметрів; ручна пайка шнура та електромонтаж;встановлення пружини на кришку, встановлення кришки на основу та пломбування.

Таким чином,таблиця 5.1 приймає вигляд, показаний у табл.5.2.

Таблиця 5.2 –Кількість робочих місць на лінії за операціями

Операція Норма часу на виконання, хв Кількість робочих місць Номер ділянки Номера робочих місць Комплектація та розпаковування ЕРЕ 1 1 1 1 Формовка виводів ЕРЕ 1 1 1 2 Лудіння виводів та упаковування ЕРЕ у касети 0,8 1 1 3 Армування ДП 2 2 2 1,2(цех№41) Встановлення ЕРЕ на ДП 1 1 3 4 Встановлення трансформатора на ДП 1 1 2 5 Встановлення транзистора на радіатор 0,8 1 2 6 Встановлення радіатоної збірки на ДП 1 1 2 7 Групова пайка зануренням 1,3 1 4 8 Промивання 0,5 1 4 9 Контроль електричних параметрів та контроль якості пайки 1 1 5 10 Дефектація 1,5 2 5 11, 12 Покриття ДП лаком 0,3 1 6 13 Ручна пайка 2,3 2 7 14,15 Встановлення пружини на кришку, встанов- лення кришки на основу та пломбування виробу 0,8 1 2 16 Контроль ВТК 1 1 8 17 Упаковуввання виробу до індивідуальної тари 0,2 1 9 18 Всього за цехом: 17,5 20

Зарезультатами розробки маршруту складання виробу було складено маршрутну карту,яка вміщена в додатку А.1.


6. Вибір технологічногоустаткування

Увідповідності з ГОСТ 14.301-83 засоби технологічного устаткування включають:технологічне обладанання (в тому числі контрольне та випробувальне);технологічне оснащення (в тому числі інструменти та засоби контролю); засобимеханізації та автоматизації виробничих процесів.

Для складанняданого виробу було вибрано обладнання, вказане у табл.6.1, а його описприведено нижче.

Таблиця 6.1 — Обладнання для складаннявиробу

Операція Характеристика виконання Устаткування Комплектація та розпаковування ЕРЕ Руч. Стол монтажний цеховий Формовка виводів ЕРЕ Механізов. Пристрій ГГ1944-4003 Лудіння виводів ЕРЕ та упаковування їх у касети Автом. Руч. Установка УВЛ-902 Касети С11 Армування ДП Механізов. Напівавтомат БМ769-1358 Встановлення ЕРЕ на ДП Автом. Автомат VS 2016 TDK Встановлення трансформатора на ДП Механізов. Електромеханічна викрутка ОЭМ ОСТ 4Г0.060.017 М-6350-987 Встановлення транзистора на радіатор Механізов. Встановлення радіаторної збірки на ДП Механізов. Групова пайка зануренням Автом. Пристрій MPS 100-0,1.30 Промивання Автом. Установка вЫМ1.240.001 Контроль електричних параметрів Автом. Тестер моделі CMS 100 C Контроль якості пайки Автом. Дефектація Руч. Паяльна станція МВТ201АЕ Покриття ДП лаком Руч. Пензлик Ручна пайка Руч. Паяльна станція МВТ201АЕ Встановлення пружини на кришку, встановлення кришки на основу та пломбування Руч. Стол монтажний цеховий Електромеханічна викрутка ОЭМ ОСТ 4Г0.060.017 М-6350-987 Формовкавиводів

ГГ1944-4003 –пристрій для формовки виводів ЕРЕ, призначений для формовки виводів ЕРЕ зциліндричною формою корпусу та осьовими дротяними виводами (можна і П-образної)з «зигзамком» та без нього. Його параметри:

— продуктивність — 800шт/год;

— габаритні розміри ЕРЕ:

довжина корпусу — 7…36мм;

діаметр корпсу — 2,7…14мм:

— габаритні розміри пристрою — 255´305´295мм;

— маса — 28кг.

Лудіннявиводів ЕРЕ

В умовах великоїноменклатури та малих партій ВЕТ знаходить широке використання установкалудіння типу УВЛ-902. Вона оснащена ванною, що містить 15кг припою, зі щілинною сопловоюнасадкою розміром 200´300мм.

Габаритні розміриустановки — 54´290´330мм [5];

Маса — 20кг;

Споживанапотужність — 1,5кВт.

УпаковуванняЕРЕ

Упаковування ЕРЕдля переміщення з одного робочого місця на інше відбувається вручну у касетиС11 — однорядні зі стиканням ЕРЕ більшою поверхнею.

Армування ДП

Армування ДПпорожнинними заклепками для наступного виконання ручної пайки до нихвиконується на напівавтоматі для встановлення та розвальцовування порожниннихзаклепок БМ769-1358 (ОСТ 4Г0.054.088), що має продуктивність 60шт/хв.

Встановлення ЕРЕна ДП

Автомат VS 2016TDK призначений для складання ВЕТ нестандартної форми. Він оснащений 4головками та може встановлювати до 20 типів ВЕТ на ДП розміром до 400´300мм зі швидкістю3600шт/год. Складальні головки та пристрої підгинання виводів переміщуютьсявздовж вісі Y, а ДП — вздовж вісі Х. Є пристрої завантаження-розвантаження татранспортування ДП. ВЕТ розміщуються у прямоточних пеналах чи укладеними дострічки.

Виконаннярізьбових з'єднань

Різьбові з'єднання виконуються вручну за допомогоюелектромеханічної викрутки ОЭМ ОСТ 4Г0.060.017 М-6350-987

Пайказануренням

Для виконаннягрупової пайки було обрано пристрій MPS 100-0,1.30 (ФРГ) для пайкиелементів зі штирьковими виводами. Пристрій займає мало місця та має високупродуктивність, використовується під час випуску невеликих партій товарівнародного споживання. Його параметри:

— максимальні розміри ДП — 290´190мм;

— робоча ширина конвеєру — 290мм;

— швидкість конвеєру — 0,5 — 5,0 м/хв;

— маса припою — 38кг;

— місткість ванни з флюсом — 4дм³;

— споживана потужність — 4,8кВт;

— габаритні розміри — 2135´535´340мм;

— маса — 125кг.

Промивка

Для промивки ВДП відзалишків каніфольних флюсів застосовується в умовах серійного виробництваустановка вЫМ1.240.001. вона працює на воді, технічних миючих засобах типу «Електрин»(ТУ38-407242-83) при температурі (60±5)°С.

Контрольніоперації

Для контролю ВДП призначений тестер моделі CMS 100 C фірмиVicheck (Англія). Він являє собою відеоскануючий пристрій з 2…8 приймальнимиЕПТ, розміщеними зверху та знизу. Оброблюються паралельно декілька контролюємихділянок. Сигнали ЕПТ порівнюються із закладеною до пам'яті моделлю.

Тестер оснащений координатним столом типу ММЕ, розміри якого 450´400мм, похибка руху не гірше ±0,02мм, повторюваність ±0,01мм.Швидкість переміщення столу 150мм/с, допустиме навантаження — 150Н.

Основні технічні характеристики тестера:

— максимальний розмір ДП — 450´400мм;

— тривалість контролю ДП розміром 400мм² — 10с;

— габаритні розміри — 1845´950´1950мм;

— маса- 500кг.

Покриття ДП лаком

Покриття ДП виконується вручну на монтажному столі за допомогоюпензлика.

Ручнапайка

Для виконанняручної пайки була обрана двоканальна паяльна станція МВТ201АЕ. До базовогокомплекту її входять універсальний паяльник SP-2A та паяльник з відсосом SX-70. Параметри станції:

— температура насадок — (232 — 482)±1,1;

— потужність споживання — 207Вт;

— габаритні розміри — 135´165´203мм;

— маса — 3,7кг.


7. Проектуванняоперацій технологічного процесу

Технологічнаоперація є основною одиницею виробничого проектування та обліку. На основіоперацій оцінюється трудоємність виготовлення виробів та встановлюються нормичасу та розцінки; визначається необхідна кількість робітників, обладнання,пристосувань та інструментів, собівартість виготовлення (складання); ведетьсякалендарне планування виробництва та здійснюється контроль якості та строківвиконання робіт.

В умовахавтоматизованого виробництва під операцією потрібно розуміти закінчену частинуТП, яка виконується безперервно на автоматичній лінії, що складається здекількох одиниць технологічного обладнання, пов'язаних автоматично діючимитранспортно-згрузочними пристроями. За умови гнучкого автоматизованноговиробництва безперервність виконання операції може порушуватися.

Проектуваннятехнологічних операцій являє собою розробку операційних карт на визначеніоперації (встановлення радіаторної збірки на ДП та встановлення трансформаторуна ДП).

Операційні карти — документи, що призначені дляопису технологічних операцій із вказанням послідовного виконання переходів,даних про засоби технологічного оснащення, режимах та витратах праці.

Розроблені вданому розділі операційні карти на виконання операцій встановлення на ДПрадіаторної збірки та трансформатора входять до складу маршрутної карти,розробленої у підрозділі 5.3, що розміщена в додатку А.1.

Операційний ескізмістить зображення виробу в тому вигляді, який він буде мати після виконанняданої операції. Крім того на ескізі виріб повинен бути розміщений так, як вінбуде розміщений під час виконання даної операції.

Ескіз виконуєтьсязгідно вимогам ЄСКД, але в довільному масштабі. На операційному ескізі все, щобуло зроблено до виконання даної операції, зображується тонкими лініями, а те,що буде зроблено під час виконання даної операції, — основними лініями. Крім тогопроставляються виконуючі розміри з заданими допусками та довідкові розміри.

Розроблені ескізина задані операції номер 040 та 050 розміщені в додатках Б.1 та Б.2


8. Нормування технологічного процесу

Нормуванняскладальних робіт виконують, грунтуючись на основі технологічних документів танормативів часу.Нормування ТПполягає у визначенні величини штучного часу ТШТ для кожної операції(за умов масового виробництва) та штучнокалькуляційного часу ТШК заумов серійного виробництва. Визначення штучного часу проводиться за формулою:

ТШТ=tОСН+ tДОП + tОБСЛ + tВІДП,

де tОСН — основний технологічний час; tДОП — допоміжний час;

tОБСЛ — час обслуговування робочогомісця;

tВІДП — час перерви на відпочинок таособисті потреби робітника.

Суму основноготехнологічного та допоміжного часу називають оперативним часом tОП:

tОП= tОСН+ tДОП.

Якщо позначити (tОБСЛ+ tВІДП)×100/ tОП через К, тоді:

ТШТ= tОП×(1+К/100),

де К — у відсотках від оперативногочасу.

Для конвеєрубезперервної дії з примусовим ритмом К=9,3% від оперативного часу виконанняоперації

Таким чином,норми часу на виконання переходів для розрахунку штучного часу для операцій 040встановлення трансформатора на ДП та 050 встановлення радіаторної збірки на ДПнаведено в табл. 8.1 та 8.2.


Таблиця 8.1 – Операція040: Встановлення трансформатора на ДП

№ пер. Зміст переходу Оперативний час, хв. 1 Взяти ДП та встановити її на підставку 0,08 2 Витягти трансформатор з тари 0,06 3 Вставити виводи трансформатора поз.53 у відповідні отвори у ДП поз.13 згідно операційного ескізу 0,13 4 Перевернути підставку з ДП на 180 градусів, притримуючи трансформатор лівою рукою 0,05 5 Взяти два гвинта з тари та наживити їх 0,08 6 Взяти електромеханічну викрутку 0,02 7 Закрутити гвинти викруткою до упору та відкласти викрутку 0,04 8 Взяти пензлик, змащений стопорною фарбою 0,02 9 Виконати стопоріння різьбових з'єднань 0,02 10 Повернути пензлик до ємності з розчинником 0,02 11 Взяти пензлик та занурити його у ємкість з теплопровідною пастою 0,02 12 Змастити поверхню запобіжника, що повернута до трансформатора, теплопровідною пастою 0,02 13 Повернути пензлик до ємкості з розчинником 0,02 14 Взяти стяжку з тари 0,02 15 Приєднати термозапобіжник поз.10 до трансформатора поз.53 за допомогою стяжки поз.14 згідно операційного ескізу 0,1 16 Зняти ДП з встановленим трансформатором з підставки 0,08 17 Укласти ДП до тари 0,02 18 Відмітити виконання операції 0,02 Всього 0,82

Штучний часвиконання цієї операції є 0,89 хв.

Таблиця 8.2 — Операція 050: Встановленнярадіаторної збірки на ДП

№ пер. Зміст переходу Оперативний час, хв. 1 Взяти ДП та встановити її на підставку 0,08 2 Взяти радіаторну збірку 0,02 3 Встановити радіаторну збірку поз.11 на ДП поз.13, заправивши виводи транзистора у відповідні отвори згідно операційного ескіза 0,12 4 Перевернути підставку з ДП на 180 градусів, притримуючи лівою рукою радіаторну збірку 0,05 5 Взяти гвинт з тари 0,02 6 Наживити гвинт 0,02 7 Взяти електромеханічну викрутку 0,02 8 Закрутити гвинт до упору та відкласти викрутку 0,02 9 Взяти пензлик, змащений стопорною фарбою 0,02 10 Виконати стопоріння різьбових з'єднань 0,02 11 Повернути пензлик до ємкості з розчинником 0,02 12 Зняти ДП з встановленою радіаторною збіркою з підставки 0,08 13 Укласти ДП до тари 0,02 14 Відмітити виконання операції 0,02 Всього 0,53

Тоді штучний часвиконання цієї операції дорівнює 0,58хв.


9. Оптимізація ТП складання та монтажуТехнологічний процес виготовлення ВДП у більшостівизначається конструкцією ВДП та особливо застосованою елементною базою. Вінтакож залежить від обсягів виробництва, але менше, оскільки визначаєтьсянеобхідним мінімумом всіх технологічних операцій та переходів, а об'ємвиробництва впливає на ступінь автоматизації, механізації та організаціївиробництва.

Розроблений ТПскладання виробу містить багато ручних операцій, що підвищує час виготовленнявиробу, а відповідно знижує продуктивність виробництва і потребує багаторобочих місць. Але це обумовлено конструкцією виробу.

Крім того, деякіоперації потрібно виконувати на одному робочому місці. Це такі операції, якручна пайка шнура до ДП та електромонтаж виробу (тобто приєднання за допомогоюпроводів ДП до основи корпусу). Виконання їх разом обумовлено тим, що шнурпотрібно заправити до отвору в основі, а переміщувати ДП зі шнуром конвеєром недуже зручно. Цей недолік також обумовлений конструкцією виробу.

Реалізуватиконструцію блоку живлення, яка б не містила цих недоліків, і дотого ж була бдосить дешевою у виготовленні та не містила б зайвих ускладнюючих елементівнеможливо. Тому можна зробити висновок, що на заданій елементній базі булорозроблено виріб, який має мінімально можливі габаритні розміри та розумнусобівартість. В такому випадку немає сенсу змінювати конструкцію виробу татехнологію виготовлення. Тим більш, що річна програма випуску виробництва блокуживлення дозволяє утримувати таку кількість робочих місць.


ВисновкиПід час виконання даного курсового проекту було розробленотехнологію складання виробу побутової техніки — блокаживлення БП-9/4. Конструкція даного виробу була відпрацьована натехнологічність, тобто було проаналізовано пристосованість (зручність) виробудо використання: підготовку його до роботи, технічному обслуговуванню, ремонту,відновленню, забезпеченню вимог техніки безпеки та його транспортабельність. Зпобудованих КСС та ТСС для даного виробу видно, що він має багато оригінальнихдеталей, але це цілком пийнятно для масового виробництва. А за розрахованимкомплексним показником технологічності, що дорівнює 0,88, можна зробитивисновок, що виріб є технологічним.Крім того, в даному курсовому проекті було побудовано ТПскладання виробу та на його основі — план складального цеху. Дотехнологічного процесу складання блоку живлення БП-9/4 було складено маршрутнукарту, де вказано все обладнання, оснащення та пристосування, необхідне під часроботи. В тій самій маршрутній карті було докладно описано виконання операцій040 встановлення трансформатору на ДП та 050 встановлення радіаторної збірки наДП, для яких розроблено і операційні ескізи, що належать до графічної частиниданого курсового проекту.

Перелік посилань

1. Технологияи автоматизация производства РЭА: Учебник для вузов /И.П.Бушминский,О.Ш.Даутов, А.П.Достанко и др.; Под ред. А.П.Достанко, Ш.М.Чабдарова. — М.: Радио и связь, 1989.

2. ГумбинаА.Б. Электрические машины и источники питания радиоэлектронных устройств.:[Учебник для среднеспециальных учебных заведений радиотехническихспециальностей] — М.: Энергоатом-издат, 1990.

3. ГелльП.П.,Иванов-ЕсиповичН.К. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектроннойаппаратуры: Учебник для вузов. — Л.: Энергоатомиздат, 1984.

4. ПавловскийВ.В.,ВасильевВ.И., ГутманТ.Н. Проектирование технологических процессов изготовленияРЭА. Пособие по курсовому проектированию: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Радио и связь, 1982.

5. ВейцманЭ.В.,ВенбринВ.Д. Технологическая подготовка производства радиоэлектроннойаппаратуры.- М.: Радио и связь, 1989.

6. Автоматизацияи механизация сборки и монтажа узлов на печатных платах /А.В.Егунов,Б.Л.Жоржолиани, В.Г.Журавский, В.В.Жуков; Под ред. В.Г.Журавского.-М.: Радио и связь, 1988.

еще рефераты
Еще работы по коммуникациям и связям