Реферат: Історіографія досліджень голодомору

Міністерство освіти України

Тема:

«Історіографія досліджень голодомору»

Виконала:

Учень К.з «НСЗШ I – III ст. № 24»

10-А класу

Міхневич Марія

Нікополь – 2008р.


ПитанняпропричиниголодоморунаУкраїнієоднимзнайскладнішихіводночасоднимз найважливішихпитаньновітньоїукраїнськоїісторії. Цієюпроблемоюзаймалисьізаймаютьсяне тількиукраїнськітаросійські, алетакожічисельнізахідніісторики. Насьогоднішнійденьсеред науковцівсвітуодностайноїдумкищодопричинголодоморунемає.

Докінця 1980-хроківпроблематикоювизначенняпричин, масштабівтанаслідківголодомору займаласятількизахіднаісторіографія. Цепояснювалосятим, щодотогочасурадянській історичнійнауцівціломуіукраїнськійзокремабулозабороненовивчатицеісторичнеявище, бо радянськийурядневизнававсамогофактуголодунаУкраїніу 1932-1933рр. Більшістьзахідних істориківсхиляєтьсядодумки, щоосновнимипричинамиголодоморубулинаціонально-політичні чинники. ПершезначнедослідженняголодоморупровівУ. Чемберлен, якийназвавголодомор засобомнаціональноїполітикибільшовиків, свідомовжитийдлятого, щобзламатиопір українськогоселянстваколективізації. ВидатнийісторикДжеймсМейсвважаєголодомор московськимінструментомпригніченнянаціональнихпочуттівукраїнськогоселянства, якебуло основнимносіємнаціональнихрисукраїнськогонароду. Крімцього, більшовикималивсіпідстави ворожеставитисядоселянства, бо, якзазначаєусвоїйстатті„Політикаголодомору" Дж. Мейса покипролетаріат… грабуєнаграбоване, експропріюєекспропрійоване..., селянамтимчасомєщо втрачати — землю, насамперед, нажитевласноюпрацеюіуспадкованевідпредківгосподарство тощо".

АналогічноїдумкидотримуєтьсяіРобертКонквест, авторпершорядногодослідженняпроголод „Жниваскорботи. Совєтськаколективізаціяітерорголодом". Усвоїхпрацяхвіндоводить, щоголо; буввлаштованийбільшовикаминасампереддлятого, щобзламатиукраїнськийнаціоналізм. осередкомякоговважалосяселянство,

Проблемаголодоморунезалишиласяпроблемоювласнеісториків, томущоїїбулозалучено західнимидержавамидоідеологічноїборотьбизСРСР. Так, у 1983 роціамериканськийуряд висунувнапершийплануборотьбізСРСРправалюдини^ щонадалоційтемібільшеполітичного змісту. Алезайваполітизація, використанняісторичноїнаукивполітичнійборотьбінесприяли об’єктивномуаналізуданогоісторичногоявища. Досихпірзахіднаісторіографія, яказробила значнийвнесокувивченняпроблемиголодомору 1932-1933 рр., дотримуєтьсядумкипроте, що голодбуврезультатомцілеспрямованихдійбільшовицькогоурядунаправленихназнищення селян-українців. Середзахіднихісториківєі прибічникипоглядівСтефенаВіткрофта (Мельбурнськийуніверситет), якийвважавголод результатомполітичнихпомилок, злочинногонедбальстваідужескрутногоекономічного становищаСРСР, алеажніякнерезультатомцілеспрямованоїполітики. Російськаісторіографія 1980-1990-хроківневиокремлювалапроблемиголодунаУкраїні, не виявляючидослідницькогоінтересудоцього явища. ІсторикиВ.П. Данилов, I.Є. Зеленін; М.О. ІвнцькийтаД.О. Волконоговцілкомслушноіаргументовановиділялиосновніекономічніта соціальніпричиниголодомору (колективізація, розкуркулення, хлібозаготівлі), Алевонине виходилизарамкиінтернаціональноїпозиціївоцінцігеографії тамасштабівголодомору, цілковито заперечуючийогоантиукраїнськунаправленість. Дотогожрозбіжностіупоглядахросійськихта українськихдослідниківнабулиполітичногозабарвлення. Так, М.0. Іваницький, одинзпровідних спеціалістівІнститутуросійськоїісторіїРАН, уоднійзісвоїхстатейвисловивпідозру, щоукраїнська сторонабажаєвикористатитрагічністорінкизагальноїісторіїУкраїнитаРосіїдляобґрунтування непростихросійсько-українськихвідносинсучасності.

Сьогодніочевидноюєнеобхідністьпозбутисяполітичноїза ангажованостіприаналізіданого історичногоявищатаоб'єднатиіснуючігіпотези.

Першимиукраїнськимидослідниками, якізаймалисяпитаннямпропричиниголодоморубули представникиукраїнськоїдіаспори: М. Вербицький, 0. Второпай, В. Гришко, В. Давиденкотаінші. Публікуючивеликукількістьрозвідокіматеріалівстосовноголодомору, вонинамагалисядати відповідьнаголовнепитання — якіпричиниголодоморуіхтовньомувинен. Вонивважають. що основнимзавданняморганізованогобільшовикамиголодоморубулоякщоневинищення, то всебічнеослаблення, упокоренняукраїнськоїнації.

ВукраїнськійрадянськійісторіографіївпершепоставивпитанняпроголодС.В. Кульчицький. Він вбачаєуголодоморінасампереднайбільшжахливийкаральнийзасіб, застосованийСталіним протиколгоспників, якізробилиспробудобросовіснопрацюватитількинаприсадибнійділянці, ане вгромадськомугосподарстві.

УкраїнськідослідникиВ. ДаниленкоіП. Бондарчуквважаютьнадмірнізаготівлі (афактичновилучення) зернауселянпрямоюпричиноюголодомору. Дослідникизазначають. щонаціонально-культурнийрозвитокУкраїнизачасівукраїнізаціївикликавглибокезанепокоєнняуМоскві, яка бояласьдецентралізаціїсуспільногожиттяСРСР, по-перше, могутнімкаталізаторомукраїнізації" вмістівиявилосьсело, якебулобазоюукраїнізації"… По-друге, у 20-тірокивідбуваласьчіткадиференціаціяміждвома національнимикультурами — архаїчноюімодерною. Дляпершоїбулохарактерним...існування разомзколоніальноюструктурою. Інша — модернаідинамічна — буланетерпимадоколоніальних структурінамагаласяїхзнищити, Однієюзознак такоїнаціональноїкультурибулогасло ХвильовогогетьвідМоскви". В. ДаниленкоіП. Бондарчуктакожнаголошуютьнанеобхідності розглядатибільшглибокіпричиниорганізованогобільшовизмомголодомору. Сталіннаголошував натому, щобезселянськоїарміїнебуваєінеможебутисильногонаціональногорухуіщо національнепитанняєпитаннямселянським. Тобтонаціональнатаселянськаполітикабільшовиків евзаємопов'язаними — ударпоселянствубувлишеоднієюзіскладовихполітикинаступуна українськийнаціональнийрух, Отже, надумкудослідників, головноюпричиноюголодомору 1932-1933 роківєполітикаМоскви, направленанапідривтапридушенняукраїнськихнаціональнихсил.

Такимчином, цілкомслушнимєзауваженняДж. Мейса, щоможназрозумітиполітикутапроцесилишевконтекстісукупності (тотальності) їхніхвзаємовідносин, вконтекстіпроектусуцільної трансформаціїсуспільствапідпроводомрежиму, якийфанатичноувірував, щовін (ітількивін) володієнауковими" формуламистворенняутопії".

Наосновіцієїдумкимимаємозвернутиувагусаменапершоджерелакомуністичноїідеології. Вжеу «маніфестікомуністичноїпартії» МарксатаЕнгельсаможназнайтидеякіпоясненняголодомору 1932-1933рр. У„Маніфесті" написано, щоселяни ,, нереволюційні, аконсервативні. Навітьбільше, вониреакційні: вонипрагнутьповернутиназадколесоісторії", Вжетутмибачимовороже ставленнятворцівкомуністичноїідеологіїдоселянства, якенебулосхильнимдоідеї, що заперечувалаприватнувласність, втойчасколидляселянинасвояземлябуланайціннішим засобоміснування. Тобтоу„ світломукомуністичномумайбутньому " основоположникимарксизму невиділялимісцяселянамяк традиційномукласу.

РозглядаючиситуаціювласневРадянськійРосіїпісля 1917 року, мизнаходимопередумови більшовицькоготерорупротисела. Післязахопленнявладибільшовикипочалибудуватиідеальнесуспільствоувідсталійаграрнійкраїні, десучаснийсектор економікибувнезначним. ІснуючатодіуРосіїпромисловістьнемоглазабезпечитимодернізацію, тобтоперехідсільськогогосподарстванановийтехнологічнийіорганізаційнийрівень індустріальногогосподарства. Більшовикизробилиспробумодернізаціїсільськогогосподарстване еволюційним, априскореним, сутополітичнимшляхом — впровадженнямкомунякновогоспособу організаціїсільськогосподарськоговиробництва. Алевбільшостісвоїйселянствонетількине підтрималоцюспробубільшовиків, алейвиступилопротирадянськоївладизізброєюзруках. Шляхомпоступок (відмінакомуніпродрозкладки) татероруопірселавдалосязламати. Увсіх партійнихдіячівсклалосятвердепереконаннявтому, щоселянство (якізазначалиМарксз Енгельсом) являєтьсянереволюційнимкласом, апотенційнимворогомрадянськоївладичисельнимтадоситьжорстоким, щопродемонструвалиподіїгромадянськоївійни.Процещев квітні 1917 рокупопереджавбільшовицькекерівництвоЛенін: „Неможнапролетарськійпартії покладатитепернадіїнаспільністьінтересівзселянством".

Теоретичнобільшовикимализмогуповільноздійснюватимодернізаціюселашляхомйого технологічноїмодернізаціїіпоступовогоперетворенняселянваграрнихробітниківіндустріального тилу. Цепотребуваловеликихкапіталовкладеньусільськегосподарствоічасудля„комуністичного перевиховання" селянства. ЯкзазначилаЄ. Шаталіна, „вольовіідеолого-політичні, урядово-партійнірішеннявладизгідноздоктринерськимипрограмамийшливрозрізіззакономірностями об’єктивногопроцесусоціально-економічногозбалансованогорозвиткувсіхгалузейнародного господарства". Поступовий, еволюційнийваріантрозвиткуунеможливлювавсямесіанським характероммарксизмувзагаліійогоросійськоговаріантузокрема. Метоюбільшовиківбулоне будівництвокомунізму„уокремовзятійкраїні", асвітовареволюція. Ленінтвердив, щопролетаріат, якийперемігуоднійкраїні, повинен„ повстати… протикапіталістичногосвіту, залучаючидосебе пригніченікласиіншихкраїн… виступаючиуразінеобхідностінавітьзвоєнноюсилоюпроти експлуататорськихкласівтаїхніхдержав", Сталін, продовжуючидумкувождяпролетаріату, вбачав значенняЖовтневоїреволюціївтому, що„ вонаскладаєпершийетапсвітовоїреволюціїта могутнюбазуїїподальшогорозгортання". ДестабілізаціяекономікитаполітичноголадуСШАі західноєвропейськихкраїнвнаслідоккризиперевиробництватасвітовоїдепресії 1929-1933 рр. спонукалаСталінаприскорититемпипідготовкидодругогоетапусвітовоїреволюції. В 1929 роцінапленуміЦКВКП(б) буловирішеноприскорити„ будь-якоюціною" розвитокмашинобудуваннятаіншихгалузейважкоїпромисловості. Iвтомужроцібулоприйнято курснафорсовануколективізацію, босільськегосподарствобулоневзмозізабезпечитиміста навітьнеобхідниммінімумомпродовольства — з 1928 рокувмістахбуловпровадженохлібні картки. Сталінописувавцюситуаціютак. „Основанашиххлібнихтруднощівполягаєвтому, що зріствиробництватоварногохлібаідевнасповільніше, ніжзрістпотребухлібі… Виробництво товарногохлібаростестрашенноповільнимитемпом". ПричиноюцихтруднощівСталінвважавте, щовскладінародногогосподарстваєелементи, „щонепіддаютьсяпокищоплануванню. є, нарешті. ворожінамкласи, якінеможнаподолативиключнопростимдержплановським плануванням".

Надумкубільшовицькогокерівництва, основнимекономічнимзавданнямколективізаціїбуло забезпеченняпромисловихцентрівнеобхідноюсільськогосподарськоюпродукцієютасировиною. а такожробочоюсилоюзсела. Політичнимжезавданнямбуланегайналіквідація„ ворожихкласів: '. Навітьзаоптимальнихумовзамінаоднихформорганізаціївиробництва (індивідуальних) принциповоіншими (колективними) призводитьдотимчасовоїдезорганізаціїданогосектору економіки. В Радянському ж Союзі така зміна не була забезпечена ні технологічними поставками нової техніки, ніідеологічно — ефективноюпропагандоюперевагколективнихформвиробництва Крімтого, становищепогіршувалосятим. щотемпипереходубулиприскореними. Єдине. що більшовикизробилиналежнимчином, булаполітичнапідготовкадоколективізації. Шляхом репресій, виселеннятазнищення… куркулі" та… підкуркульники" булиліквідованіякклас.Таким чиномбулоліквідованоможливихнайактивнішихорганізаторівопоруколективізації. Якзазначав

М. Івницький, „ ліквідація„ куркульства" яккласу, врезультатіякоїнайбільшдієздатнийіпрацелюбний прошарокселянствабулоекспропрійованоізначнуйогочастинудепортовано, призвеладо падіннясільськогосподарськоговиробництва". Алеосновноюпричиноюпадіння сільськогосподарськоговиробництваукраїнськідослідникивважаютьнездатністьколгоспів організуватиефективневиробництво, щозазначивС. Кульчицькійусвоїйстатті„ Кризаколгоспноголаду".

Більшовицькекерівництвонебачило (абонебажалобачити) об'єктивнихпередумовпродовольчоїкризи, розцінюючинеефективнуроботуколгоспівякрезультатсаботажуселян, Крімцього. Сталінубуловідомопронищенняреманенту. худобисамимиселянами, „якінебажаливіддаватисвоєдобро, нажитеважкоюпрацею". О.ДБойкоповідомляє, що„ заперіод 1929-1932 рр. ВУкраїніпоголов’явеликоїрогатоїхудобискоротилосяна 41%, коней — на 33,3%, свиней — на 62,3%; овець на 74%. РічнийваловийзбірзерновихкультурвСРСР 1933 і 1934 рр. Становив 680млнц (найнижчіпоказники післяголодного 1921 р.)". Цесприймалосябільшовикамиякборотьбаселянствапротирадянської влади. С. Кульчицькийзазначає, що„ опірселянствавідбувавсяврізнихформах. Цейопірбув абсолютнонеорганізованим, алейогосилаполягалавмасовості". 3 оглядунацеСталінвирішив зробитикрокназад. 2 березня 1930 рокубулоопублікованойогостаттю«Запамороченнявід успіхів» деу„ перегинах" упроцесіколективізаціївінзвинувативвладунамісцях. Зразупісляцієї публікаціїпочавсямасовийвихідселянзколгоспів, щоправдаселян„ випускалинаволю" без худоби, реманенту, їмвиділялисялишегіршіземлі, втойчасколиколгоспникималипевніпільги, алевжевосени 1930 рокууколгоспахзалишилосяменшетретиниселянськихдворів. Увересні 1930 рокувийшладиректива, уякійЦКВКП(б) наказувавзавершитиколективізацію вирішальнихсільськогосподарськихрайонівпротягом 1931 року. Цеозначалоприскорення колективізаціїнаУкраїні. якузавждивважаливсесоюзною„ житницею". Тількипротягом 1930 року булодепортованоблизько 75 тисячселянськихродин. Зарокисуцільноїколективізаціїбуло експропрійованопонад 200 тисячселянськихгосподарств, Хочау 1930 роцівжебулопроведено кампаніюпроти… куркулів", нагрудневомупленуміЦККП(б)Убуловирішенопровестиповторний „нещаднийнаступнаглитаяповсьомуфронту". Алецейнаступ, засловамиС. Кульчицького. не обов'язковоозначаврозкуркулення. Рекомендувалосянаступатинаньогохлібозаготівлямиі… посиленнямоподаткування. Наступалинатих, хтонедававзгодинаколективізацію. Самеїх оголошуваликуркулями".

НаУкраїнібільшовикивживалиособливожорстокихзасобівдляпридушенняопоруселянства колективізації. Нацебулодекількапричин. По-перше, Українабуладужеважливим сільськогосподарськимрегіоном — „ житницею" СРСР. Зривколективізаціївукраїнськомуселі означавбизагостренняпродовольчоїкризи; яказ'явиласяраніше — післяпереходудоколективних формвиробництва, атакожвтратуМосквоюконтролюнадстратегічноважливимрегіоном.Це, в своючергу, означалобзривприскореноїіндустріалізації: чогобільшовикидопуститинемогли. По-друге, більшовицькікерівникималидосвідгромадянськоївійни, колиукраїнськеселопроявило здатністьдосамоорганізаціїзметоюопору. Тепер, колимасиселянбулиневдоволені колективізацією,

репресіямитависеленнями, вонимоглизновупіднятисязізброєюврукахнаборотьбузрадянською владою. чомубільшовикипрагнулизапобігтишляхомповторнихрепресій, надмірних хлібозаготівельтаіншихзасобів. По-третє, Українабулапограничноюзоноюімалабстати плацдармомрозгортаннядругогоетапусвітовоїреволюції, 3 оглядунацеМосквапрагнула придушитивсілякийрухопорунаційтериторії, поставитиУкраїнупідповнийконтрольукраїнське селоявлялособоюбазу, якапостійнопороджуваланаціоналістичнінастрої. Внаслідокпритоку колишньогосільськогонаселеннядопромисловихцентрів. націоналістичнінастроїмоглив перспективіпоширитисяісередміськогонаселення. Такимчином, відуспішноїсуцільної колективізаціїУкраїнизалежаловирішенняпродовольчої тасировинноїкризи, насичення промисловихцентрівробочоюсилоюзселатапридушеннянаціональногорухувукраїнському селі. Дляцьогобільшовикинезастосувалисвоїзвичайнізасоби (розстріли, каральніекспедиції), томущобоялисямасовогозбройногоопору. Ю. I. Шаповалпише, що„ влададобрепам'ятала масштабиселянськогоспротивувУкраїніу 1930-1931 р.р. колипроти„ великогоперелому" воювалицілимиселами, бохтожвіддаєзаробленепростотак". Увересні 1932 рокуСталінписав доКагановича: „ ЯкщоневізьмемсятепержезавиправленняположеннянаУкраїні, Україну можемовтратити… ПоставитисобізаметуперетворитиУкраїнуунайкоротшийстрокнасправжню фортецюСРСР...". IМосквавирішилазастосуватитерорголодом. Якщопродовольчакризав СРСРмалаоб'єктивніпередумови, тоголодоморнаУкраїні 1932-1933 рокахбувштучним, організованимМосквоюзметоюупокоренняукраїнськогосела.

АналізпостановЦККП(б)УтаЦКВКП(б), законодавчихактівРНКУСРРтаСРСРза1929-1933 роки даютьнамможливістьстверджувати, щоголодомор 1932-1933 роківбуввлаштований більшовикамиштучнозметоюупокоренняселянства,, проведеннясуцільноїколективізації українськогоселатапридушенняукраїнськихнаціональнихсил. В. I. Марочкопише, що „збереглосячималодокументівполітбюроЦККП(б)У, радянськогоуряду… якіможназважати такими, щопідтверджуютьспрямованутаобґрунтовануполітикусамогогеноцидувусіхйого проявах: масовевинищенняетнонаціональних тарелігійнихгрупнаселеннявУкраїні. депортація закласовимитанаціональнимиознаками, навмиснезастосуваннярепресійпротиукраїнцівта іншихнаціональностей, ліквідаціяінтелігенції, штучнепереселенняпредставниківіншихнаційз Росіїдоукраїнськогоселатощо".

20 листопада 1932 рокуурядУСРРвидавпостанову„ Прозаходипосиленняхлібозаготівлі", виконанняякоїпризвелодопозбавленняукраїнськихселянпродовольстваі, якслідствозцьогодо масовогоголодомору. 21 листопадаРаднаркомУСРРпровадивподвійнеоподаткуваннятакзваних „ індусів" — індивідуальнихселянськихгосподарств. Цесвідчитьпронавмиснеісвідоместворення умовдлявиникненняголодоморунаУкраїні, томущоіурядуУСРР, іурядуСРСРбуловідомопро ситуаціюнаселіібільшовицькікерівникиусвідомлювалинаслідкисвоїхпостановтарозпоряджень. Функціїстатистиків таінформаторіввиконувалиорганиДПУ, якінадавалиоб'єктивніданіпро масштабитахарактерсоціальноїкатастрофинаселі. Виходячизцього, мимаємовсіпідстави визнатинеприйнятноюверсіюпроте, щоголодоморбувслідствомпомилок. прорахунківабо недбальстварадянськогокерівництва. ВлистідоШолоховаСталінписав, що„ хлібороби… проводили… саботажінепротибулизалишитиробітників, ЧервонуАрміюбезхліба. Тойфактщо саботажбузтихимтаззовніневинний (безкрові), — цейфактнеміняєітого, щоповажніхлібороби вели„ тихувійну" зРадянськоювладою. Війнуназмор, дорогийтоваришШолохов". Цепоказує відношеннярадянськогокерівництвадоселянства, колиневиконаннянимзавищених планів хлібозаготівельсприймалосяякоб'явленнявійни, саботаж.

Упостанові „ Прозаходипосиленняхлібозаготівлі" зазначалосящопотрібно„ припинитивидачу будь-якихнатуральнихавансівповсіхколгоспах, щонезадовільновиконуютьплани хлібозаготівель". Тіколгоспи, яківжевидалинатураванси, повиннібулиорганізуватиповернення селянаминазад«незаконнорозданогохліба». Тобтобільшовикипозбавляликолгоспниківхліба, а тих, хтонепішовдоколгоспу, обкладаливеличезнимиподатками. Торгівлюзерномбуло заборонено, зернофактичновилучалосязсімейногоужитку. 6 грудня 1932 рокуРаднаркомУСРР разомзЦККП(б)Увидалипостанову„ Прозанесенняначорнудошкусіл, якізлісносаботують хлібозаготівлі". Додеякихукраїнськихсілурядомбулозастосованоособливізаходи:

1.Товаропостачанняприпинялося, усілякаторгівлязаборонялася, атоваризкрамниць вивозилися.

2.Всілякекредитуванняприпинялося, стягненнярізноманітнихфінансовихзобов'язань проводилосядостроково.

3.Кооперативнийтадержавнийапарат„ очищувався" від„ ворожих" та„ контрреволюційних" елементів.

20 січня 1933 рокусоюзнийурядзапровадивпрактику„ твердихзавдань" дляодноосібних господарств. Невиконанняїхпризводилодозастосуваннярепресивно-каральнихзаходів, а виконанняфактичнопризводилоголоднусмертьусієїродини. Крімцього, існувала загальнодержавнаустановка — невидаватиселянамтрудодні, якіневиконалиплану хлібозаготівель, основнихзерновихкультурзавиробленінимитрудодні. Післяприпинення продовольчогопостачаннямайжеутретинурегіонівУкраїни, позбавленняселянвинагородиза працютазапровадження„ чорнихдошок" означалисмертнийвирокселянству. ЦККП(б)Утаголова урядуВ. Чубарзналипроголоднаселі, малидокладнуінформацію, але, являючисьоднимиз організаторівгеноциду, незробилинічогодляполегшенняжиттяселян. Більшетого, хлібозаготівлі супроводжувалисярепресіямипроти„ саботажників": селян, членівправліньколгоспів, уповноваженихтавсіхінших. РепресіїпосилилисяпісляпостановиЦВКтаРНКСРСР„ Проохорону майнадержавнихпідприємств, колгоспівтакоопераційIзміцненнягромадської (соціалістичної) власності" від 7 серпня 1932 року. Закрадіжкуколгоспногомайнадавали 10 роківтаборівз конфіскацієюмайна, абопросторозстрілювали. В. Марочкоповідомляє, що тільки ,, усічні 1933 рокуу 182 районахУСРРзасудилизанесдачухліба 1309 осіб, арепресіїнабулипланового характерутасвоєрідногозмаганняміжрайонами: хтобільшезнищить„ саботажників" В. М. Кривонісзазначає, що„ органиюстиціїнепроводилислідства, небралидоувагиекономічної спроможностіселянськихгосподарств, покладалисянаспискисільськихрад ...". Наркомюст та генеральнийпрокурорреспублікипідтримувалитерордержавнихструктурівлистопаді 1932 року видалинаказ, вякомузокремаговорилося: „ Репресія, щоєодназмогутніхзнарядьподолання класовогоопорувхлібозаготівлях, повиннастатисправжнімчинникомборотьбизахліб. Своєчасно таправильновжитасуворарепресіяобумовлюєуспіхтаефективністьборотьбизізривачами хлібозаготівель. Требазастосовуватинещаднукарудокуркулівівсіхкласовихворогів, що зриваютьбогальмуютьуспішнуборотьбузахліб".

Втойчасселянизнаходилисяфактичноукріпоснійзалежностівідрадянськоївлади. бонаселі малипаспортилишепредставникивлади. Селянинмігвиїхатизамежіселалишезаконтрактомта заплановимнаборомробочоїсилидляновобудовпершоїп'ятирічки, амолодьдлянавчанняу вищихзакладахтатехнікумах. Самочинне„ відходництво" селянневизнавалосязаправомірнеі „уходників" поверталиназаддоколгоспу-резервації. Українськеселобулосоціальноюрезервацією, дехлібороби, педагоги, дітивинищувалисяплановоіметодично. прощосвідчатьфактимасової смертності, епідемійтаканібалізму.

ЗанаказомурядуСРСР 21 тисячагосподарствзіншихрегіонівпідлягалапереселеннювукраїнські села, спустошеніорганізованимбільшовизмомголодоморомтакарально – репресивними діями державнихорганів, щосвідчитьпроспрямованістьдійрадянськоївладипротиукраїнського селянства.

ГолодоморнебувнаслідкомнестачікоштівуСРСР, як твердитьСтефенВіткрофт. Коштив наявностібули, алевонинаправлялисянепростонаіндустріалізацію, ананебаченихтемпіві масштабівмілітаризацію. Так, наприклад, ХарківськийіСталінградськийтракторнізаводи, які теоретичномоглизабезпечитисільськегосподарствопринциповоновоютехнікою, перетворилися внайбільшівсвітіцентританкобудування. В 1931 роцівСРСРбуловиготовлено 740 танків, ав1932 році — вже 3121 ТакийтемпзберігавсядопочаткуДругоїСвітовоївійни. Всьогоза 1929 – 1933 ррбуловиготовлено 7500 танківякі„ малисуттєвуперевагунадтанками, щознаходилисьна озброєннізахіднихармій! '.Дляпорівнянняслідзауважити, щоарміяВеликобританіїнапочаток ДругоїСвітовоївійнимала 922 танки, США — 320 танків, аФранціяза 17 роківпісляДругоїСвітової війнивипустилавсього 280 новихтанків — в 2,6 разименше, ніжСоюзу 1931 році! Танк – цезброянеоборони, анаступу. Длякраїни. яказбираєтьсяоборонятися. наступальназброя втакихкількостяхнепотрібна. Цещеразпідтверджуєте, щоосновноюметоюколективізаціїбула неіндустріалізація, амілітаризаціязметоюпідготовкидорозв'язаннявійни. Самепрагнення більшовиківдоздійснення«світовоїреволюції»сталопричиноюприскореноїфорсованої колективізації. Репресійпроти„ класововорожого" українськогосела, яківсвоючергуспричинили голодомор 1932-1933 років.

Кількістьпомерлихвідтероруголодомвстановитидоситьважко. Iдотепернемаєточнихданихпро кількістьжертвбільшовицькоготерору, Існуєвеликакількістьрізноманітнихверсій, якіналежатьяк українським, такііноземнимдослідникам. Однакслідзазначити, щодеякідослідженнянеє обґрунтованимистатистичноівнихнаводятьсязавищеніцифри, якіприваблюютьтих, хтонадто емоційноставитьсядоподійминулого. ВтойжечаснзЗаходієвідомівчені. якітвердять. щов 1932-1933 рокахвУкраїніневідбувалосянічогоособливого. С. Кульчицькийзвертаєувагунате щодеякіісторичніміфинебезпечні, боздатніпосіятинедовірудоочевиднихявищнавітьтакихяк українськийголодомор". Необхідністьоб'єктивногонауковоговивченнядемографічних наслідківголодоморупосилюєтьсянеобхідністюспростуваннярезультатів„ сумнівних" досліджень. ПершимповідомивпроголодвСРСРанглійськийжурналістМалькольмМаггерідж. Уберезні 1933р. угазеті„Манчестергардіан" булоопублікованойогостаттю, вякійвінописавсвоївраження відпоїздкипоголодуючійУкраїнііПівнічномуКавказу. Цястаттяіщедвінаступнихзасвідчували масовузагибельселян, аленіякихцифрненаводили. Першакількіснаоцінкаполеглихвід голоду з'явиласяузарубіжнійпресівсерпні 1933 року. Газета„Нью-Йоркгеральдтрібьюн" опублікувала матеріалРальфаБарнса, якийнаписавпроодинмільйонзагиблихвідголоду. Буквальночерез кількаднівупресіз'явилосясвідченняФредерікаБерчелла, засловамиякогокількістьзагиблих становила 4 мільйони. Московськийкореспондент« Манчестергардіан» УільямЧемберлен, якийза завданнямредакціївідвідавУкраїнутаПівнічнийКавказ. виїхавзСРСРівидавкнигу„ Залізнийвік Росії", деповідомлялосяпроохопленіголодомтериторіїзнаселенням 60 мільйоніві 3-4 мільйони померлих,

Суттєвимнедолікомвсіхнаведенихоцінокбулоте, щовониробилисябезопоринзстатистичнідані, „зпташиногольоту". Так, наприклад, у 1938 роціФредБілвидавуЛондонікнигу, дерозповівпроте, щоіноземнийробітникнахарківськомузаводідізнався відвідповідальногопрацівника, щоПетровський (головаВУЦВК) говоривпро 5 мільйонівзагиблихвід голодоморунаУкраїні. Подібніданіповиннірозглядатисякритично, особливозоглядунаполітичнезабарвленняпитанняпроголодомор.

Після 1933 рокудемографічнастатистикавСРСРбулазакрита, аофіційніцифринемоглибути основоюдля затриманнядостовірнихрезультатів, томущорадянськекерівництвозаперечувало самфактголодомору. Так, усічні 1937 рокубулопроведеноВсесоюзнийпереписнаселення, дані якогонеспівпализофіційними. Переписсвідчив, щоу 1937 роцівРадянськомуСоюзівиявилося на 6 мільйонівлюдейменше, ніжнапочатку 1934, якщовіритифальшивимцифрам. які оприлюднивСталіну 1934. АвторитетнийросійськийдемографБорисУрланісзробивпідрахунки. згідноякихнаXVIIз'їздіВКП(б) у 1934 роціСталінзавищивкількістьнаселенняСРСРна 10 мільйонів. Перепис 1937 рокувивівнаповерхнюнаслідкиголодоморуіцевикликалограничне незадоволеннябільшовицькогокерівництва. Результатипереписубулоскасовано, начальника ЦентральногоуправліннянародногосподарськогооблікуI. Краваля — заарештованоірозстріляно ТакожбулоліквідованоДемографічнийінститутАНУРСР.

Голод 1932-1933 роківвідрізняєтьсявідпопереднього (1921-1923) інаступного (1946-1947) тим, що спричиненінимдемографічнівтратипіддаютьсяпідрахункам. Першийрадянськийголодмавмісце післямайжесемироківбезперервноївійни, атретій — післякривавоїДругоїсвітовоївійни. Вобох випадкахнеможливовстановитихочабприблизнукількістьзагиблихсамевідголоду, відокремившиїхвідтих, хтозагинувнавійніабовиїхавзУкраїни.

ПрацівникРосійськогодослідницькогоцентруГарвардськогоуніверситетувСШАСергійМаксудов дійшоввисновку, щоголодірепресіїнаУкраїнів 1927-1938 рокахвикликалидемографічнівтратив 4,5 мільйонівлюдей. Цірезультатибулооприлюдненоу 1983 роцівукраїнськомужурналі „ Сучасність". якийвтойчасвидававсявМюнхені.

ТакожслідзгадатипродослідженняВ. КубійовичатаВ. Гришка, якінамагалисявизначити конкретнукількістьжертвукраїнськогоголодомору. УКубійовичацяцифраскладає 2.5, ауГришка — 4,8 мільйони. Таказначнарозбіжністьврезультатахпояснюєтьсядієюбагатьохфакторів, атакож недоступністюархівноїджерельноїбази.

ОсобливослідвідзначитироботиукраїнськогоісторикаС. В. Кульчицького, якийнаоснові ґрунтовнихдослідженьі, втомучислі, глибокогоаналізустатистики, зробиввисновокпроте, що демографічнівтратинаселенняУкраїнивнаслідокголодомору 1932-1933 роківстановлятьвід 3 до 3,5 мільйонівлюдей.

„ Голодслідрозглядатияксоціально-біологічнеявище, змістякогоскладаєпостійневідчуття ненаситностілюдськогоорганізмуїжеювмежахнеобхідноговідтворенняйогожиттєдіяльності. Психологічнимиознакамиголодуєприроднийпотягдоїжі; перманентнийпозивнаїжу; ненаситність, потребаїжі".

Голодомор 1932-1933 роківєнаслідкомствореннябільшовицькоювладоюдляселяннелюдських, антиприроднихумовжиттязадопомогоюцілогокомплексузасобів: економічних, репресивних. каральних. організаційнихтаінших. Голодоморбувспрямованийназнищення, умертвіннялюдейі надеморалізацію, залякуваннятих, комувдалосявижити, зметоюпридушеннямасовогоопору селям.

Голодоморвідноситьсяякраздотихстрахіть, пережившиякілюдинавженеможеповернутисядо абсолютнонормальногожиття. Голодоморвідзначавсянадзвичайнимипроявамитваринно-хижацькоїприродилюдини: підвищенимстаномагресивності, канібалізмом, трупоїдствомтаіншим „ Знавіснілілюдибожеволіли, втрачалиморальнийіпсихологічнийконтрольнадсвоїмивчинками, невідчувалисвоюлюдськусутність. Вониїлисобіподібних, споживалитрупизагиблих, вбивали дітей, членівсім'ї, сусідів, родичів, односельців, простоперших-ліпшихперехожихгромадяніті Морально-психологічнадеградаціяголодуючогоселянствадійшласвоєїкрайньоїточкивідліку, коливженеспрацьовувалибудь-якізагальнолюдськінормиспівжиття". Всіціявищастворювали загрозудляподальшогозбереженнясуспільства, принаймніпевноїйогочастини. С. Кульчицькийуоднійзісвоїхстатейзазначає: „ Одинзмоїхстаршихколегпороботі, якийу минуломупрацювавнависокійпосадівМоскві. розповівменіухвилинувідвертості, щовйогоселі всізнали, хтокогоз! їв, алежилизцимижахливимиспогадамидесятиліттями, замовчуючиїх". іце стосуєтьсянетількиякогосьодногоокремогосела. Архівнідокументисвідчатьпротаківипадки, що сталисявДонецькійобластіпідчасголодомору. „… КолгоспникБабенкоЛука 28 березняу померлогобратавідрізавголову, руки, ногиівикинувурічку, рештуз'їв.… ХриповаІриназадушила своюонуку 9 роківізнутрощівготувалаїжу. ...20 березня 1933 рвселіБулавинівкапомер одноосібникКруподераСвиридонМиколайович 46 років. Жінкайого… напідґрунтіголоду… порубалатрупначастиниісклалаудіжкузметоюспоживання...". ДонецькийобласнийвідділДПУ 6 квітня1933 рокуповідомлявДонецькийобкомКП(б)У, що„ заперіодз 27.02 по 9.03 ц.р. включно по 21 районуобластізареєстровано 1008 голодуючихсімей… Заперіодз 1 лютогопо 9 березня ц.р. напідґрунтіголодупо 12 районамобластіпомерло 267 чоловік, знихдітей (зане зовсімточним обліком) — 76 чоловік, знихдосімейодноосібниківвідноситься 20 дітей" 3 нихуНовопсковському районіпомерло 117 людей, Біловодському — 32, Рубіжанському — 26. Міловському — 13. Троїцькому — 8, Старобільському — 45, Новоайдарському — 8.

Використовуючиголодомор, більшовикипідриваливнутрішнісилиселянстваПідчастакзваного „ розкуркулення" булознищенонетількизаможнихселян -„ куркулів'. айвсіхінших, хтонамагався чинитиопірбільшовикамабобувпросто„ класововорожимелементом", щозначноослабилорух опору, боселозавждибулобазоюукраїнськогонаціональногоруху. Відомо: щотривале перебуваннявстаніголодузнижуєактивно-вольовіпотягилюдинидоопору, перетворюючи вчорашніхбунтівниківнапокірних„трудящіхся". Масовірепресіїспричинилидозмінисоціальної структурисела, руйнації традиційних суспільнихвідносин. якідовгийчасіснуваливукраїнському селідоколективізації. Нелюдськіумовижиття, якістворилибільшовикиселянам. призвелидозростанняімунодефіциту організмутазниженняпотенційнихможливостейдляспротивузахворюваннямуголодуючих. Цевикликалозростаннясмертностінетількивщсамого голоду, айвідрізноманітниххвороб, якійогосупроводжували.

Голодомортакожпозначивсянаментальностіукраїнськогоселянстваі. якслідство — на ментальностіукраїнськоїнації. „ПІДментальністюрозуміютьстійкіструктуриглибинногорівня колективної таіндивідуальноїсвідомостійпідсвідомості, щовизначаютьустремління. нахили, орієнтирилюдей, уякихвиявляютьсянаціональнийхарактер, загальновизнаніцінностісуспільна, психологія… Ментальністьявляєсобоюглибиннеджереломислення, ідеологіїтавіри, почуттівта емоцій".

Українськаментальністьформуваласявпродовжстолітьпідвпливомземлеробства, якез найдавнішихчасівбулоосновнимзаняттямукраїнців. Соціальнаорганізація, культурніорієнтири світобачення — всецевизначалосяувеликіймірісамеспособомжиттяземлеробів. Длятогощоб упокоритиукраїнськунацію, більшовикипрагнулинанестиударпоосновінації – поселу. Голодоморзаставивукраїнськогоселяниназмиритисязколективізацією, зсвоїмбезправним положенням. Тих, хтопотенційномігорганізуватиіочолитиактивнийопірвженебуло. апасивний спротивселянськихмасзгас, колиселянинабулодоведенодомежібіологічноїзагибелі. ЮКотляр зазначає, що„ більшовицькийпідхіддоселянськогопитанняпризвівдознищенняіндивідуального власника — справжньогоносіяукраїнськоїдуховності". Руйнаціятрадиційнихцінностейсуспільства вціломуіцінностейселянствазокрема. розладпсихікинародупідчасбільшовицькоготерорув значнійміріпояснюютьганебніпоразкиЧервоноїарміїнапочаткуДругоїсвітовоївійни, колисотні тисячрадянськихсолдатівздавалисявполондоворога. Селянин-власник, якого„ якклас ' винищилибільшовики, бувхорошимоборонцемсвоєїземлі; чогонеможнасказатипроселян – колгоспників. Защоїмбуловоювати? Заповерненнядоколгоспногорабства^ Напочаткувійниз фашистамивоювалинесамостійномислячівоїни, якічіткоусвідомлюють, защоіпротикоговони воюють: асхильнийдопаніки, дезорієнтованийнатовпзрозладнаноюпсихікоюОрестСубтельний зазначає, щогітлерівці„ догрудня 1941р… контролювалиблизько 80млнчоловік, або 42% населенняРадянськогоСоюзу, йвеликучастинуйогоекономічногопотенціалу, атакожзахопили 3,8млнрадянськихвійськовополонених.,, Відносналегкість, ізякоюцілюдибулизахопленів полон, свідчилапроте, наскількибайдужеставилосябагаточервоноармійцівдозахисту радянськоїсистеми".

Голодомор 1932-1933 роківтаколективізаціянемоглинепозначитисянаекономіціСРСР. Колективізованеселянствовженемалоособливоїекономічноїзацікавленостіупрацінарадянську владу. Є. Шаталінапише, що„ тутвступаливдію… морально-психологічніфактори. Будучи найманимипрацівникамиводержавленихколгоспах, селянствовтратилоправонарозпорядження результатамисвоєїпраціівідповіднувинагородузасвійтруд". Відсутністьекономічної зацікавленостілюдейувласнійпраціробилоколгоспнусистемунеефективною, якоювонаі залишаласядосамогорозпадуРадянськогоСоюзу, Людейзаганяливколгосписилою. тероризуючилюдей, прирікаючиїхнаголоднусмерть. Підірванефізичнетапсихічнездоров'я селянунеможливлювалоїхнюефективну, високопродуктивнупрацю. Такимчином, голодомор 1932-1933 роківмавнетількизгубнідемографічнінаслідкидля українськогонароду, алетакожісоціально-психологічні, іполітичні, ібіологічні, іекономічні. Причомуостанніпозначилисянавсьомурадянськомусільськомугосподарстві. Окреслитибільш-меншоб'єктивнорозміритіеїшкоди, якоїзавдавголодоморукраїнськійнації, дужескладно, Сьогоднінісереднауковців, нісередіншихавторівнемаєодностайноїдумкизцьогоприводу, як немаєчіткоївідповідінапитання, хтоповиненнестивідповідальністьзастражданняукраїнських селян. Однітвердять, що„РосійськаФедераціяоголосиласебеспадкоємицеюСРСР.… Вонай повиннанестивідповідальністьпередгромадянамиУкраїни". Іншівважають, щонікому відповідати, боніякогоголодоморувзагалінебуло. Якоїбточкизоруминедотримувалисявцьому питанні, минемаємоправазвинувачуватиуголодоморініросійський, нієврейський, нібудь-який іншийнарод, бобільшовикамибулиіросіяни, ієвреї, іукраїнці. Зазлочиннідіїбільшовиківмають відповідатибільшовики, аненароди, доякихвониналежать.

Більшовикипрагнулизнищитиселянство — осередокукраїнськогонаціонально-визвольногоруху Післяголодоморуукраїнськийнародбувдеморалізованимірадянськавладавирішила. щоз українськимнаціональнимрухомпокінчено. Алецьогонесталося. Історіяпоказала, щоукраїнський народзнайшоввсобісилидлярозбудовивласноїдержави. Сьогоднімиповинніпам'ятати, щобез власноїнаціональноїдержави, безнаціональноїеліти, національноїідеїтанароду, якийможе вистоюватисвоїнаціональніінтересинаціянеможеіснувати.


Література

1. КотлярЮ. В. Ментальністьпівденноукраїнськогоселянинаіголодомор 1932-1933 років. /; Голодомор 1932-1933 роківяквеличезнатрагедіяукраїнськогонароду: Матер. Всеукр. НзукКонф. Київ, 15 листоп. 2002 р — К.: МАУП, 2003 — 280 с

2. КривонісВ. М. Соціальніфункціїорганів„ правопорядку" вперіодголодомору 1932-33 рр. в Україні. /7 Українськийісторичнийжурнал. — 2004. — №1 (454).

3. КульчицькийС. В. Опірселянствасуцільнійколективізації. // Українськийісторичнийжурнал. — 2004. — №2 (455).

4. МарочкоВ. I. Геноцидвукраїнськомусєлі1932-1933 років: історико-політологічнийаспект. // Голодомор 1932-1933 роківяквеличезна трагедіяукраїнськогонароду: Матер. Всеукр. Наук. Конф Київ, 15 листоп. 2002 р. — К.: МАУП; 2003. — 280 с.

5. ШаталінаЄ. Голодомор: соціально-економічні. суспільно-політичні, морально-психологічні аспекти. // Голод-геноцид 1933 рокувУкраїні: історико-політологічнийаналізсоціально-демографічнихтаморально-психологічнихнаслідків: Міжнар. Наук. -теорет. конф., !<иїв; 28 листопада. 1998р,: Матеріали / Редкол.: С, Кульчицький (відп. ред.) таін. — Київ — Нью-Йорк: Вид-вс М. П. Коць, 2000. — 536 с.

еще рефераты
Еще работы по истории