Реферат: Влияние наркотиков. Соцопрос /Укр./

Дослідження

1. Проблемадослідження.

В житті сучасногосуспільства особливо гостро постала проблема пов’язана з наркоманією. Особливо велике росповсюдженняця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливаєне тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особиокремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичнимданим, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах,в окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічноїситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного таполітичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальноюі розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З даною проблемоюповинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина повиннаусвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цієюнегативною звичною. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленоїпроблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне дослідження, щоб наочнопобачити росповсюдження наркоманії серед молоді, так як молодь являєтьсяосновою нашого суспільства.

2. Метадослідження.

Мета мого соціологічногодослідження полягає в вивченні росповсюдження наркоманії серед молоді. А такожметою даного соціологічного дослідження є зібрати якомога більше інформації пропоставлену проблему.

3. Завданнядослідження.

Завданням могосоціологічного дослідження є за допомогоюсоціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію із’ясувати причини росповсюдження наркоманії, та шляхи вирішення даноїпроблеми.

4. Гіпотези.

Я вважаю, щонаркоманія глибоко вкоренилась серед молоді;

Більшість випадківвживання наркотичних засобів молодими людьми пов’язане з ціллю підвищити свійнастрій, а причиною, через яку вони почали вживати наркотики є бажанняпопробувати;

Молодь якщопочинае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці;

Наркотики – це порокякого важко позбутися.

Також я вважаю, щонаркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.

5. Спосіб зборуінформації.

Своє дослідження я проводивза допомогою соціологічного опитування.

Генеральноюсукупністю мого соціологічного опитування являється вся молодь у віці від 15 до23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20 чоловічої статі та 10жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою анкетування і не претендуюна високу репрезентативність отриманих даних. Даним соціологічним дослідженням яхочу звернути увагу суспільства на дану проблему.

 

Шановний друже!

Я прошу виділити небагаточасу до моєї анкети і відповісти на декілька неважких запитань, щоб допомогтимоєму дослідженню. Прошу відповідати часно. Анонімність та конфіденційністьгарантую. Більшість питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, деє вказівки можливі декілька варіантів відповіді; питання, що не відносяться довас можна пропускати.

Завчасно дякую!

 

 

1. Чи вживали Ви коли небудьнехай навіть слабкий наркотик?

а) так;

б) ні.

2. В якому році Ви спробуваливперше наркотики?

а) до 15 років;

б) від 16 до 20 років;

в) після 20 років.

 

3. Через яку причину Вивирішили вжити наркотики?

а) вплив компанії;

б) спроба зняти стрес;

в) бажання попробувати;

г) свій варіант відповіді________________________

_________________________________________________

4. Які найсильніший наркотикВи вживали (вживаєте)?

а) “травку”;

б) “ангідридку”;

в) свій варіантвідповіді________________________

_________________________________________________

5. Чи завжди Ви можетевідмовитись від пропозиції вжити наркотик?

а) так;

б) не завжди;

в) ні.

6. Як Ви вважаєте, наркотикишкодять здоров’ю?

а) так;

б) ні.

7. Ви регулярно вживаетенаркотики?

а) так;

б) ні.

 

Вкажіть вашу стать:

а) жіноча;

б) чоловіча.

Результати дослідження.

Аналізуючи результати могодослідження, я зробив слідуючі висновки:

моя гіпотеза про те, щонгаркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася,регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів;

з’ясувалося, щопричиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%),бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентіввияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажаннянових відчуттів та інші;

моя гіпотеза про те, щомолодь починае вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносносправдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління,поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління;

більшість респондентів такожяк і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися.

Також, як і було ранішесказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію наорганізм людини.

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку