Реферат: ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА \Беларус\

 

Контрольна робота

з дисципліни“Економічний ризик та методи його виміру”

Тема ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХОЦІНКА.

Індексгрупи                                                              26897-МБС-1

                              П.І.Б.студента          Даниловський Вадим Леонідович

                              Домашня адреса    284019,м.Івано-Франківськ, вул. Довга, б.47, кв.75

                              Назваорганізації, посада           ТзОВ “Інтерком”ЛТД,                                                                

                                                                                   менеджер відділу реалізації
ПЛАН.

 

ВСТУП… 3

1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХРИЗИКІВ… 4

2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ… 8

ВИСНОВКИ… 10

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ… 11

 

ВСТУП.

               Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвесторав умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти ввиробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитоївпевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практицітаке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвесториризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнатизбитків.

                Таким чином, дослідження інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їхвикликають та обчислення можливих втрат – ось важливі проблеми, на якінеобхідно зважати сучасному інвесторові, приймаючи рішення щодо вкладаннякоштів у той чи інший напрям виробничої чи комерційної діяльності. Саме томувміння оцінювати інвестиційні ризики є необхідним для сучасного менеджера.

              Про важливість врахування інвестиційних ризиків свідчить чимала увага, щоприділяється даній проблемі дослідниками у високорозвинених країнах. Так, поцій проблемі “… у США видана багаточисленна довідкова література; в такихспеціалізованих журналах, як “Форчун”, “Бізнес уік”, з’явилисяспеціальні рубрики, присвячені проблемам обліку ризику в інвестиційнійкредитній діяльності, придбанні цінних паперів і т.і.”[1;23].

              За умов сучасної української економіки проблема інвестиційних ризиків є особливогострою через нестабільність податкового режиму, падінння курсу національноївалюти, низьку купівельну спроможність значної частини населення. Тому длякапіталовкладників, які мають справу з вітчизняним ринком, особливо важливоретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків.

                  

1. СУТНІСТЬТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ.

              Як зазначає  Б. М.Щукін, “інвестиції завжди орієнтовані на майбутнє і тому пов’язані зізначною невизначеністю економічної ситуації та поведінки людей. Від цьогопоходить високий рівень ймовірності невиконання інвестиційних планів з об’єктивнихчи суб’єктивнихпричин.”[3;49]

                 Інвестиційнийризик уявляє собою можливість нездійснення запланованих цілей інвестування (таких,як прибуток або соціальний ефект) і отримання грошових збитків. Цей ризикнеобхідно оцінювати, обчислювати, описувати та планувати, розробляючиінвестиційний проект.

                 Розрізняютьзагальноекономічний ризик, що походить від несприятливих умов в усіх сферахекономіки, та індивідуальний ризик, пов’язаний зумовами даного проекту.

          Залежно від чинників виділяють такі види інвестиційного ризику :

-     політичнийризик;

-     загальноекономічнийризик;

-     правовийризик;

-     технічнийризик;

-     ризикучасників проекту;

-     фінансовийризик;

-     маркетинговийризик;

-     екологічнийризик.

                 Політичний,правовий та загальноекономічний ризики можуть бути викликані зовнішніми умовамиреалізації інвестицій. Інші види ризиків спричинюються можливими помилкамипланування та організації конкретних проектів.

                 Технічнийризик зумовлюється великою кількістю хиб та помилок широкого спектрусторін інвестування, як-от пов’язаними з якістюпроектування, технічною базою, обраною  технологією, управлінням проектом,перевищенням кошторису.

                 Фінансовийризик випливає з нездійснення очікуваних подій з фінансового боку проекту. Цеможуть бути незаплановані зменшення або зникнення джерел та обсягівфінансування,  незадовільний фінансовий стан партнерів, зриви надходжень коштіввід реалізації вироблених товарів чи послуг, несплатоспроможність покупцівпродукції та власні ппідвищені витрати.

                 Маркетинговийризик виникає з прорахунків під час оцінки ринкових умов дії проекту, наприкладринків збуту чи постачання сировини і матеріалів, організації реклами чизбутової мережі, обсягу ринку, часу виходу на ринок, цінової політики,внаслідок низької якості продукції.

                 Екологічнийризик пов’язаний зпитаннями впливу на довкілля, можливої аварійності, стосунків з місцевою владоюта населенням.

                 Нарешті,ризик учасників проекту може бути пов’язаний з усіманеочікуваними подіями в управлінні та фінансовому стані підприємств-партнерів.

                 О. Л.Устенко пропонує дещо інакшу класифікацію інвестиційних ризиків. Він поділяє їхна три групи, залежно від сфери вкладення капіталу:

-     інвестиційні ризики відвкладення коштів у виробничу та невиробничу сфери економіки;

-     інвестиційніризики від діяльності фірми на фінансовому ринку;

-     кредитніризики.

                 Першаз вищезгаданих груп ризиків уявляє собою сукупність всіх тих ризиків, які діютьна фірму під час проведення нею господарської діяльності, за винятком тієї їїчастини, яка пов’язана з діяльністю на фінансовому ринку.

                 Інвестиційніризики, пов’язані з діяльністю на фінансовому ринку, усвою чергу поділяють на три групи :

-     ризики втраченого зиску;

-     ризики зниженнядоходності;

-     відсоткові ризики.

                 Групаризиків втраченої можливості “…має своїм джерелом імовірність  наставаннянепрямих (побічних) фінансових втрат, які виявляються внедоотриманні прибутку в результаті нездійснення фірмою якогось заходу, який бидозволив їй одержати цей прибуток (наприклад, відсутність страховки на судно,що перевозило вантажі даної фірми і згодом затонуло). Окремим випадком цьогоризику є ризик внаслідок падіння загальноринкових цін, який найчастіше пов’язаний з падінням цін на всі цінні папери, що обігають на ринку,одночасно (наприклад, у результаті зниження загальної інвестиційноїактивності)”[2;130].

                 Найчастішеризики втраченої можливості є несистемними. Їх можна запобігти завдякипроведенню спеціальних заходів.

                 Іншоюгрупою інвестиційних ризиків є ризики зниження доходностІ. Існування цмхризиків є наслідком імовірності зниження розміру відсотків і дивідендів попортфельних інвестиціях, а також по внесках і кредитах.

                 Портфельнимиінвестиціями називають вкладення коштів у цінні папери довгостроковогохарактеру, які, за звичай, не передбачають швидкого одержання доходу.Найчастіше це інвестиції великих промислових програм.

                 Ризикизниження доходності мають два різновиди :

-     відсоткові ризики;

-     кредитніризики.                                                            

                 Відсотковіризики – це ризики активних операцій, які проводять фірми (в більшості випадківбанки). Можливі такі джерела їхнього виникнення :

1)   будь-які зміни воблікових ставках Національного банку;

2)   зміни маржі комерційнихбанків  з кредитів, що надаються, і депозитних рахунків;

3)   зміна в розмірах обов’язкових для резервування фондів  комерційнихбанків у Національному банку.  Наприклад, збільшення розміру резервного фонду вНаціональному банку означатиме для комерційних банків недовикористання частиниїхніх пасивів, отже існує висока ступінь імовірності підвищення нимивідсоткових  ставок покредитах, що надаються, з одночасним зниженням відсотку по депозитних рахункахсвоїх клієнтів;

4)   зміни в системіоподаткування всіх суб’єктівгосподарювання і фінансових  інститутів, зокрема;

5)   будь-які зміни в портфеліінвестицій, який має фірма, а також зміни в доходності самих інвестицій;

6)   імовірність змін уструктурі пасивів (співвідношення власних і позичених коштів, термінових іощадних депозитів, депозитів до запитання тощо);

7)   за зростання банківськоговідсотку  може розпочатися масове “скидання” акцій, внаслідок чого їхнявартість зменшується;

8)   в разі вкладання коштівінвестором у середньострокові та довгострокові цінні папери (особливо в ту їхнючастину, що має фіксований відсоток) за поточного підвищення середньоринковоговідсотку порівняно з фіксованим рівнем. Це означає, що інвестор міг би збільшитидоходи, але не може вивільнити свої кошти через зазначені умови;

9)   якщо емітент випустив вобіг цінні папери з фіксованим відсотком, то існує ймовірність настання длянього відсоткового ризику при поточному зниженні середньоринкового відсотку у порівнянніз визначеним їм фіксованим рівнем.                              

                 Кредитніризики тісно пов’язані звідсотковими, причини іхнього виникнення здебільшого однакові. Головнавідмінність між цими двома групами ризиків зниження доходності полягає  в тому,що відсоткові ризики розглядаються з позицій кредитора, а кредитні – з позиційпозичальника. При цьому виділяють декілька суто кредитних ризиків :

1)   біржові ризики, сутністьяких полягає в наявностів ймовірності виникнення втрат  у результаті укладенняфірмою біржових угод (наприклад, ризик неплатежу комісійної винагороди, ризикнеплатежу взагалі тощо);

2)   селективні ризики (ризикивибору), які полягають у невірному виборі видів вкладення капіталу, видівцінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля, виборі позичальникатощо;

3)   ризики ліквідності, якіпов’язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперівабо інших товарів внаслідок зміни їхньої якості, споживчої вартості тощо;

4)   ризики банкрутства, яківиникають у результаті невірного вибору способів вкладення капіталу ізакінчуються повною втратою підприємцем власного капіталу і спроможностірозрахуватися по взятих на себе зобов’язаннях.

                                           />

2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ.

“Для кількісного оцінювання рівня ризику використовується  принципвизначення можливих змін показників ефективності проекту в умовах тих чи іншихнесприятливих для інвестицій подій. Таким показником може бути рівеньсередньоквадратичного відхилення (  ) або коефіцієнт варіації (   ) ” [3;51].

 Дляобчислення цих показників проводиться серія розрахунків очікуваного прибутку зпроекту (наприклад, чистої приведеної вартості проекту – NPV)  за різних можливих ситуацій. Якщо кількість такихрозрахунків позначити n, а прогнозний показник NPV для кожного розрахунку – як NPV  , де i = 1,2,…,n, то можна використати відому зі статистики формулу :

деNPV – середнє значення вартості проекту з усіх проведенихрозрахунків  NPV  .

Останній показник обчислюється за формулою:

NPV =

       або за формулою:

                NPV=

              де Р   — ймовірність майбутніх умов, що відображені варіантом  i-того роз-

рахунку.

         Коефіцієнт  варіації (   ) визначає ступінь відхилень від середнього значенняпоказника по відношенню до його середньої величини :

          Дляобчислення можливих варіантів дохідності проекту залежно від різних обставинвикористовують такі підходи:

         а)аналіз чутливості проекту до змін окремих факторів, які впливають надохідність.  До таких факторів належать ціна реалізації, собівартість, обсягвиробництва, вартість обладнання тощо. Оцінюється значення впливу цих факторівна загальну прибутковість проекту і   відповідно до результатів вживаютьсязаходи щодо грунтовнішої проробки інвестиційних планів та зниженняризикованості, пов’язаної з виявленими факторами;

        б) аналізпрогнозних сценаріїв розвитку загальноекономічних умов та здійснення самогоінвестпроекту. Обчислення здійснюється за трьома варіантами :

-     базовий розрахунок засередніх, найбільш вірогідних умов;

-     оптимістичний варіант занайкращого перебігу подій за всіма факторами, що впливають на дохідністьпроекту;

-     песимістичний варіант, вякий закладаються найгірші можливі ситуації у країні й на конкретному ринку;

  в) метод статистичних випробувань, за якого з допомогоюелектронно-обчислювальної техніки прораховується багато варіантів дохідностіпроекту залежно від показників-факторів у заданих діапазонах їхніх змін. Врезультаті одержуються середні показники і статистичні характеристики їхньоїваріації та розподілу для подальшого аналізу найважливіших  для дохідностіпроекту показників та рівень ризикованості проекту за різними напрямами.


ВИСНОВКИ.

  Умови економічної невизначеності, в яких змушені діяти інвестори, спричинятьвплив тих чи інакших факторів ризику на їхні  майбутні прибутки. Інвестиційніризики загрожують зменшенням прибутків порівняно з можливими або навітьзбитками. Тому при прийнятті рішень з питань щодо інвестиційної діяльностікерівництво фірм, банків або інвестфондів має обов’язкововраховувати вплив інвестиційних ризиків.

Вданій контрольній роботі інвестиційні ризики схарактеризовано відповідно додвох різних класифікацій. За одною з них, що грунтується на вужчому розумінніпоняття “інвестиційні ризики”, їх поділяють на три великі групи:

інвестиційніризики від вкладення коштів у виробничу і невиробничу сфери економіки;

інвестиційніризики від діяльності фірми на фінансовому ринку;

кредитніризики.

Заіншою класифікацією до інвестиційних ризиків відносять і політичний, ізагальноекономічний, і правовий, і технічний, і фінансовий, і екологічний, імаркетинговий ризики, і ризик учасників проекту, пов’язаний з усіма неочікуваними подіями в управлінні тафінансовому стані партнерів.

Длякількісної оцінки інвестиційних ризиків застосовуються різністатистико-математичні методи, в яких обчислюють показники ефективності проектув умовах несприятливих для інвестицій подій. Такими показниками єсередньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

1.   Сивый В., Балыка С.Управление хозяйственным риском // Бизнес информ. – 1998. — № 12. – С.23-27.

2.    Устенко О.Л. Теория экономического риска:Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.

3.    Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: Методичнийпосібник. – К.: МАУП, 1998. – 68 с.

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку