Реферат: Пути интеграции Украины в мировое пространство. Политэкономия

 Нинішняситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до новогоякісного стану, нового типу цивілізації третього тисячоліття. Розв`язанняцихнагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус-пільства.Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-ютсья певною міроюв Організації Об`єднаних Націй та її підроз-ділах, регіональні питання -у межахсучасних інтеграційних об`єднань, економіка окремих країн — державними таіншими установа- ми, науково-дослідними інституціями. За такого великогорозмаїття неабиякого значення набувають наукове узагальнення, синтез існуючихтеорій і концепцій та їх адаптація до потреб і реалій економіки України .

 Об`єктивнанеобхідність вимагає поступового, але неухильного включення економіки Українидо системи міжнародного поділу праці (МПП), світових інтеграційних процесів, требавраховувати усі вихідні, визначальні умови, що складаються у світовійекономічній системі.

по-перше, вона дедалі більша стає глобальною цілісністю, в якій посилюєть сявзаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізаціївиробництва та обігу, всього господарського життя.

по-друге, зростає інтенсивність регіональних інтеграційних процесів, що веде, зодного боку, до виникнення великих економічних просторів та вилученнявідповідного ефекту за рахунок зростання масштабів виробництва, а з іншого — до сегментації світового ринку, до секторизації єдиного світового господарствавнаслідок створення відносно замкнутих торгово-економічних  блоків таінтеграційних угрупувань.

по-третє, глобальна економіка як міжнародна господарська система характе- ризуєтьсяциклічністю розвитку, яка впливає на динаміку, темпи та пропор ціїекономічного пступу окремих країн як її елементів та ланок.

по-четверте, домінуючими факторами і світового, і національного економіч ного розвиткустають інтелектуально-інформаційні складові, які отримують  могутній поштовхвнаслідок науково-технологічної революції .

по-п`яте, поступово змінюється економічна основа сучасної цивілізації. Індустріальнамодель розвитку визначається пріорітетом знань, людського капіталу,формування «економіки розуму», «економіки думки» .

Однимз найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входженняУкраїни до ЄС .

 Важливимиетапамина шляху повернення України в Європу були підписання Угоди проПартнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї УгодиВерховною Радою в листопаді 1995 року, підписання Тимчасової Угоди проторгівлю та питання, пов`язані з торгівлею — першої такої угоди з однією зНових Незалежних Держав, а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою таГоловою Єв-ропейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви порезультатам переговорів, що стало першим прецедентом по відношенню до державине члена ЄС, в червні 1995 року. Особливого значення для поглиблення довіридо України та  закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти  донашої держави набуває вирішення питання про вступ Ук- раїни до Ради Європи, щовже відбулося .

 Інтеграціяу західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є не самоціллю, а засобом досягнен- ня, в першу чергу, конкретних економічних цілей.Обсяг торгівлі між Україню та ЄС у 7 разів перевищує обсяг торгівлі України з США.Українські товаровиробники, у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сферукраїнської економіки: металургійної і текстильної промисловості, сільськогогосподарства, певних сфер науковомістких та енергетичних технологій, маютьотримати більше можливості  для експорту своїх товарів у Західну Європу.Підготовка нової угоди з ЄС по текстилю, угоди щодо науково-техніч- ногоспівробітництва, зменьшення митних, нетарифних та інших обмежень у взаємнійторгівлі сприяння скорішому набуттю чинності Угоди про Партнерство таСпівробітництво та практичній реалізації Тимчасової Угоди про торгівлю міжУкраїною та ЄС, — цим та багатьом іншим невідкладним завданням буде присвяченаголовна увага Постійного предс- тавництва України при ЄС.

 Українане є самотньою у своїх намаганнях вирішувати нагальні завдання економічнихвідносин з ЄС. Консультації з цього приводу з представниками кількохкраїн-членів ЄС свідчать, зокрема, про їх принципову готовність у межахполітичних та економічних реалій сприяти зменшенню митних та інших зборів напродукцїю, що експортується з України до ЄС та розширення існуючих квот погрупі так званих «чутливих товарів»: сталі, текстилю, ядерних товарів тасільгосппродукції.Ці країни підтримують раціональне і прагматичне ставленняУкраїни до її інтеграції у західноєвропейські структури .

 Підчас останніх зустрічей і переговорів в Європейський Комісії розглядалися хідпідготовки до запланового на 1995 р. в м.Києві засідання Спільного комітетуУкраїни та Європейської Комісії, процес ратифікації Угоди про Парт-нерство таСпівробітництво і набуття чинності Угодою про торгівлю між Україноюта ЄС,проблеми узгодження підходів сторін до чорнобильського питання, підвищенняефективнос- ті програм технічної допомоги по лінії Тасіс, які маютьрозглядатись не як самодостатня категорія, а як засіб для досягнення конкретних, в першу чергу — економічних — цілей .

 Багатозусиль Україна доклала, щоб стати повноправним  членом РЄ -впливовоїміжнародної регіональної інституції.

Історичнадля нашої держави подія відбулася 9 листопада 1995 р., коли Комітет МіністрівРади Європи юридично затвердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступУкраїни до цієї авторитетної міжнародної організації.Ця подія стала актомюридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейськіструктури, що створює на континенті нову політичну ситуацію, дає Украї- нішанс на поглиблення демократичних перетворень .

Список литературы

Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.bolshe.ru/

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку