Реферат: Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Визначення економічноїефективності реконструкції кабельної лінії звязку

Курсова робота з предмету “Економікагалузі, менеджмент та маркетинг” проектував студент групи ОБК-51з Віхастий Володимир Романович

Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Львівський електротехнікум зв’язку

Заочне відділення

2001р.

Вступ

Розвиток всіхгалузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаютьсямільйони гривень. Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошовогообігу держави і “заморожуються”, тобто не дають ніякої віддачі. Тому дужевелике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дастьдержаві їх впровадження у виробництво.

Длядержави, як і для підприємства, важливо щоб кінцеві результати використаннянових технологій і нової техніки були найбільш вагомішими, бо чим більше ефектубуде отримано на кожну гривну вкладень, тим вище їх ефективність, а значитьбагатша економіка і вищий добробут людей.

Томуостаточне рішення про впровадження у виробництво будь-якого технічного проектуприймається після того як буде доведена його прогресивність і економічнадоцільність, що і є метою даної курсової роботи.

1. Розрахунок капітальних вкладень

Перед розрахункомекономічної ефективності реконструкції кабельної лінії передач необхіднокоротко охарактеризувати існуючу магістраль.

Кабельна лініяпередач довжиною 102 км. ущільнена апаратурою К-60П (8 систем), що забезпечує480 телефонних каналів. На даний час на цьому напрямку виникла необхідністьзбільшення кількості каналів шляхом зміни даної апаратури К-60П на апаратуруІКМ-120У    (8 систем), що дозволить отримати 960 телефонних каналів.

Існуюча магістральхарактеризується наступними даними:

Капітальнівкладення;

Чисельність штату;

Обсяг продукції внатуральному вимірі;

Експлуатаційнівитрати;

Продуктивністьпраці;

Собівартість одиниціпродукції та собівартість даного канало-кілометру;

Коефіцієнтфондовіддачі;

Питомі капітальнівкладення.

Так як у курсовійроботі передбачено реконструкцію лінії передач для визначення економічноїефективності та обгрунтування доцільності реконструції необхідно визначитидодаткові капіталні вкладення.

Капітальнівкладення — це сукупність витрат на створення нових, розміщення реконструкціїта технічне переозброєння діючих структурних підрозділів підприємства зв’язку.

Для визначеннязагальної суми капітальних вкладень у будівництво та переобладнання кабельноїлінії зв’язку необхідно розрахувати капітільні вкладення:

Лінійні споруди;

Станційні споруди;

Технічні тажитлові будинки;

Інші витрати.

Розрахуноккапітальних вкладень для будівництва магістральних та внутрішньо-зоновихкабельних ліній зв’язку здійснюються на підставі нормативів питомих капітальнихвкладень, що розроблені інститутом   «Дніпрозв’язок».

При визначенівитрат кабелю довжину траси слід помножити на 1,02 для врахування витрат кабелюна введення у НРП, тобто

L=102*1,02=104(км).

1. Розрахунок чисельності штату

Для визначеннязагального штату по обслуговувані лінії зв’язку потрібно розрахувати штат дляобслуговування лінійних споруд, або лінії зв’язку, для обслуговування ЛАЦ КП іпідсилювальних пунктів НРП і ОРП.

Штат дляобслуговуання лінії зв’язку розраховується за формулою:

Рл=1,08*L*Hшт/173                                         (1)

де L — довжина лінії зв’язку, км;

173 — місячний фонд робочого часу одного працівника, год.;

1,08 — коефіцієнт, який враховує резерв працівників для підміни під час черговихвідпусток;

Hшт – штатний норматив на 1 км. кабелю, який дореконструкції дорівнював 3,9 людино-години на місяць, а після реконструкції 2,6людино-години.

Розраховуємоштат для обслуговування лінії:

дореконструкції

Рл1=102*3,9*1,08/173=3(робітника)

післяреконструкції

Рл2=102*2,6*1,08/173=2(робітника)

Длярозрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП занормативами береться:

а) 1інженер;

б) 1старший електромеханік;

в) 4електромеханіки;

г)електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки;

тобто 7працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП – 14 працівників.

Привпроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державногокомітету зв’язку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на півобслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП.

Штат пообслуговуванню НРП, береться з розрахунку 20 НРП на одного працівника,розраховуємо за формулою:

РНРП1=1,08*NНРП/20=1,08*3/20=1(робітник)                    (2)

де NНРП –кількість НРП, одиниць;

20 –штатний норматив на одного електромеханіка, одиниць.

Післявпровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується,так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся накомп’ютері,а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними комп’ютера проводитьсяперсоналом ОРП.

РНРП2=0(робітників)

Штат ЛАЦКП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач,профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток зв’язків, кросуванняі переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації,введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативівобслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну системуза формулою:

РЛАЦКП=2*1,08*N*Hшт/173                                    (3)

РЛАЦКП=2*1,08*20*8/173=2 (робітника)

де Ншт –штатний норматив на 1 СП = 20

N – кількість обладнання (систем передач), одиниць;

2 –кількість ЛАЦ КП.

Крім того,для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КПпотрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одногозмінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦКП – 10 чоловік.

Длярозрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю2.                                                                                         Таблиця 2

Найменуванняпоказників    Кількість штатних одиниць

                                                 Дореконструкції                            Після реконструкції

Лініяпередач                          3                                                       2

ОРП                                         14                                                     6

НРП                                         1                                                       0

ЛАЦ КП                                  12                                                    12

Разом                                       30                                                     20

3. Розрахунок витрат поексплуатації засобів звязку

Експлуатаційнівитрати – це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії зв’язку.Загальна сума витрат по експлуатації засобів зв’язку складається з витрат послідуючи статтях:

Витрати наоплату праці;

Відрахуванняна соціальне страхування та пенсійний фонд;

Амортизаційнівитрати;

Витрати назапасні частини та матеріали;

Витрати наелектроенергію для виробничих потреб;

Іншівитрати.

Витрати наоплату праці, відрахування на соціальне страхування та пенсійний фонд,амортизаційні витрати визначаються прямим рахунком, матеріальні та інші витративизначаються на підставі структури експлуатаційних витрат. За даними ЦПМ-6питома вага цих витрат складає 14,75% від загальної суми витрат.

Витрати наоплату праці штату основної діяльності визначаємо за формулою:

Фоп=12*Р*Зсер                                                (4)

де Р — чисельність працівників, роб.;

Зсер — середня заробітна плата одного працівника з врахуванням премій та інших витрат,яка приймається рівною 455 грн. (за даними ЦПМ-6);

12 –кількість місяців у році.

дореконструкції

Фоп1=12*30*455=163,8(тис. грн.)

післяреконструкції

Фоп2=12*20*455=109,2(тис. грн.)

Відрахуванняна соціальне страхування та пенсійний фонд становить 37,5% від фонду оплатипраці:

ССПФ=37,5*Фоп/100                                          (5)

де Фоп — фонд оплати праці, тис. грн.;

37,5 — норматив відрахувань на соціальне страхування та пенсійний фонд, %/грн.

дореконструкції

ССПФ1=37,5*163,8/100=61,425 (тис. грн.)

післяреконструкції

ССПФ2=37,5*109,2/100=40,95 (тис. грн.)

Річна сумаамортизаційних відрахувань визначається, на підставі кожного виду основнихвиробничих фондів і відповідних норм амортизації, за формулою:

А=Фосн*На/100                                                (6)

де Фосн –вартість кожного виду основних виробничих фондів,    тис. грн.;

На – нормаамортизації, %.

Длявизначення суми амортизаційних відрахувань вартість кожного виду основнихфондів, яка чисельно дорівнює капітальним вкладенням по даному виду фондів,збільшуємо на 12% для врахування інших витрат.

Привизначенні амортизаційних відрахувань враховуємо, що вартість обладнання НРПстановить 66% від вартості НРП.

Результатирозрахунків зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3

Видосновних

фондів  Вартістьосновних фондів, тис. грн.         Вартість основних фондів з врахуванням іншихвитрат, тис. грн.       Норма-

тизація

%                                     Річнасума амортизаційних відрахувань, тис. грн.

                                        Дореконструк.          Після реконструк.     До реконструк.       Післяреконструк.                                                                    Дореконструк.         Після реконструк.

— лінійніспоруди без вартості НРП                 705,8        828,6          790,5      928            3,9              308                                                  36,2

— контейнери НРП         3,7             35,7           4,1            39,9            3,9          0,2             1,5

— обладнання НРП         7,3             69,4           8,2            77,8            5,7          0,5             4,4

— станційні споруди без вартості електроживильних установок та дизельноїелектростанції         821,8                                                  1160          920,4         1299,3      5,7              52,5        74,1

— електроживильні установки        228            292           255,4          327         9,1             2,3              29,7

— дизельніелектроустановки         440            440           492,8          492,8      10,2           50,3            50,3

— будинки                       989            1087          1212,9      22               22           24,4           26,7

Разом                              3195,6       3908,7       3579,1      4377,7        -              161            222,9

Матеріальніта інші витрати визначаються за формулою:

Вмі=14,75*(ССПФ+А+Фоп)/82,25                              (7)

дореконструкції

Вмі1=14,75*(163,8+61,425+161)/85,25(тис. грн.)

післяреконструкції

Вмі2=14,75*(109,2+40,95+222,9)/85,25(тис. грн.)                                                                                

Результатирозрахунків витрат по експлуатації засобів зв’язку зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4                                                                                                                                                  

Статтівитрат                                                                 Сумавитрат, тис. грн.                                     

                                                                                        Дореконструкції          Після реконструкції  

— витратина оплату праці                                            163,8                              109,2                           

— витратина соціальні заходи                                      61,425                            40,95                           

— амортизаційні відрахування                                      161                                 222,9                           

— матеріальні та інші витрати                                       66,825                            64,545                         

Разом                                                                              453,05                            437,595                       

Розрахунокпоказників економічної ефективності капітальних вкладень

Дляобґрунтування доцільності реконструкції кабельної лінії передачі розраховуютьсятакі показники:

Коефіцієнтекономічної ефективності додаткових капітальних вкладень;

Термінокупності додаткових капітальних вкладень;

Зростанняпродуктивності праці;

Зниженнясобівартості одного канало-кілометру;

Зростанняфондовіддачі;

Зростанняфондоозброєності.

Коефіцієнтекономічної ефективності додаткових капітальних вкладень розраховуємо заформулою:

Е=Nтч2*(Спит1-Спит2)/(К2-К1)                                  (8)

Е=960*(0,944-0,456)/(4377,7-3579,1)=0,587

де Спит1 іСпит2 – питомі експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;

Nтч2 – кількість каналів ТЧ після реконструкції;

К1 і К2 –капітальні вкладення до і після реконструкції, тис. грн.

Питоміексплуатаційні витрати Спит1 і Спит2 визначаються за формулою:

Спит=В/Nтч                                               (9)

де  В –експлуатаційні витрати до і після реконструкції, тис. грн.;

Nтч — кількість каналів ТЧ до і після реконструкції.

Спит1=453,05/480=0,944(тис. грн.)

Спит2=437,595/960=0,456(тис. грн.)

Термінокупності додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:

Т=1/Е=(К2-К1)/( Nтч2*(Спит1-Спит2))                            (10)

Т=1/0,587=1,705року

Длявизначення продуктивності праці слід розрахувати доходи кабельної лінії зв’язку до і післяреконструкції.

Доходи – Двизначаються за формулою:

Д=a*СДТ*Nтч*П                                          (11)

де  a — коефіцієнт, що враховує частку доходів за лінійнучастину ТЧ, дорівнює 0,6;

СДТ – середнядоходна такса за телефонну розмову, що становить  до і після реконструкції 3,7грн.;

Nтч – кількість каналів ТЧ до і після реконструкції;

П –пропускна спроможність одного каналу за рік, що дорівнює 8350 розмов.

Продуктивністьпраці до і після реконструкції визначається за формулою:

Ппр=Д/Р                                                 (12)

де Р –чисельність штату для обслуговування лінії передачі до і після реконструкції.

Ппр1=8897,76/30=296,592тис. грн./чол.

Ппр2=17795,52/20=889,776тис. грн./чол.

Зростанняпродуктивності праці визначається за формулою:

DПпр=(Ппр2/Ппр1-1)*100%                                 (13)

DПпр=(889,776/296,592-1)*100=200%

Зниженнясобівартості одного канало-кілометру лінії визначаємо, собівартість одногоканало-кілометру до і після реконструкції, за формулою:

Впит=В/(Nтч*L)                                          (14)

де L –довжина лінії зв’язку, км.

Впит1=453,05/(480*102)=9,253грн.

Впит2=437,595/(960*102)=4,496грн.

Зниженнясобівартості одного канало-кілометру визначається за формулою:

DВпит=(1-Впит2/Впит1)*100%                                 (15)

DВпит=(1-4,469/9,253)*100=51,703%

Длявизначення зростання фондовіддачі слід розраховувати коефіцієнт фондовіддачі доі після реконструкції, за формулою:

Кфв=Д/Фосн                                            (16)

Кфв1=8897,76/3579,1=2,486грн.

Кфв2=17795,52/4377,7=4,065грн.

де Фосн –вартість основних виробничих фондів, до і після реконструкції, яка чисельнодорівнює вартості капітальних вкладень.

Зростанняфондовіддачі визначається за формулою:

DКфв=(Кфв2/Кфв1-1)*100%                                  (17)

DКфв=(4,065/2,486-1)*100=63,517%

Длявизначення зростання фондоозброєності розрахуємо фондоозброєність до і післяреконструкції за формулою:

Кфо=Фосн/Р                                               (18)

Кфо1=3579,1/30=119,303тис. грн./чол.

Кфо2=4377,7/20=218,885тис. грн./чол.

Зростанняфондоозброєності розрахуємо за формулою:

DКфо=( Кфо2/Кфо1-1)*100%                                  (19)

DКфо=(218,885/119,303-1)*100=83,47%

                                                                 ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ                                             Лист.

                                                                                                                                                          13

Зм.      Лист                №докум.             Підпис                                                                             Дата    

Аналізрезультатів розрахунків.

Висновки

На підставіотриманих даних складаємо таблицю основних показників економічної ефективностікабельної лінії зв’язку до і після реконструкції.

Показник                                                               Результатрозрахунку

                                                                               Дореконструкції             Після реконструкції

Довжиналінії зв’язку, км.                                   102                                    102

Кількістьканалів ТЧ в ЛАЦ КП, канали           480                                    960

Капітальнівкладення, тис. грн.                          3579,1                               4377,7

Експлуатаційнівитрати, тис. грн.                     453,05                               437,595

Доходи,тис. грн.                                                  8897,76                             17795,52

Чисельністьштату, робітники                            30                                      20

Коефіцієнтекономічної ефективності капітальних вкладень                   -                                          0,587

Термінокупності капітальних вкладень, роки -                                         1,705

Продуктивністьпраці, тис. грн.                         296,592                             889,776

Зростанняпродуктивності праці, %                  -                                         200

Собівартістьодного канало-кілометру, грн.     9,253                                 4,469

Зниженнясобівартості одного канало-кілометру, %                                 -                                          51,703

Фондовіддача,грн..                                             2,486                                 4,065

Зростанняфондовіддачі, %                                 -                                         63,317

Фондоозброєність,тис. грн.                               119,303                             218,885

Зростанняфондоозброєності, %                         -                                         83,47

Напідставі таблиці можна зробити висновки, що додаткові капіталовкладення нареконструкцію кабельної лінії зв’язку окупляється за рахунок додатковогоприбутку за 1,7 року, що значно менше нормативного терміну окупності, якийстановить 6,6року.

Коефіцієнтекономічної ефективності становить 0,587, що на багато більший нормативного,який становить 0,15, тобто на кожну гривну на 43 копійки прибуток більший.

Крім тогопісля реконструкції кабельної лінії зв’язку показники економічної ефективності будутьзначно кращі, ніж до реконструкції, а саме, продуктивність праці зросте на200%, фондовіддача на 63,517%, собівартість одного канало-кілометра зменшитьсяна 51,703%, фондоозброєність зросте на 83,47%.

Такимчином можна зробити висновок, що реконструкція кабельної лінії зв’язку доцільна.

Список литературы

СраніоновО.С. Економіка, організація і планування на підприємствах зв’язку.-М.: Радіо ізв’язок 1986р.

Методичнірекомендації по виконанню курсової роботи.

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку