Реферат: Мислення

Мислення – це процес опосередкованого, предметного відображення(пізнання) загальних, суттєвих властивостей об’єктів та явищ дійсності,відображення  взаємозв’язків та відношень, що існують між ними.

Мислення починається з проблемної ситуацїї, для виходу з якої індивід повінен знайти і застосувати  нові для себе знання чи дії. Вонавключає в себе невідоме (шукане ), пізнавальну потребу індивіда, його здібностіта досвід.Однак з багатьох причин індивід,  оцінюючи ситуацію якпроблемну, часто не шукає виходу з неї.Він вдається  до мислення тоді, колипроблемна ситуація   перетворюється на задачу- мету, яка дається в певнихумовах і в якої можна  досягти за рахунок останніх. Інакше кажучи           задача-цепроблемна ситуація, прийнята індивідом. Тепер вона набуває вигляду відомого і невідомого, зв’язки між якими слід віднайти. Пошук таких зв’язків,          тобто розв‘язуваннязадачі і становить  процес мислення.

 Порівняно з відчуттями і сприйманнями це значно повніший образсвіеу, який несе в собі ступінь проникнення індивіда в сутність явищадійсності  з’ясування їх неявних властивостей. Усвоїх розвинених формах цераціональна пізнавальна діяльність, шляхом людина здобуває нові абстрагованівід чуттєвих даних, знання, будує  узагальнений образ світу, створює власнуфілософію, з рештою, здійснює акти творчості. Закономірності розвитку мислення,і психіки в цілому, висвітлює аналіз його філо-історіо- та онтогенезу. Протягомфілогенезу,  воно надбудовується над стадіями елементарної сенсорної таперцептивної психіки і виконує функції інтелекту. На початкових етапахісторіогенезу цей процес має вигляд первісного (міфологічного)мислення й слугуєзасобом пояснення життя   людини. Він  виникає під час практичних дій, задопомогою яких, людина реалізує стосунки з природою, започатковує шлях, якимлюдина прямує від чуттєвого до теоретичного пізнання дійсності.В онтогенезімислення формується івидозмінюється в міру ускладнення життєвих зв’язків дитинизі світом.       

Ще мислення є здатністю людини відображати об’єктивну дійсні.сть у поняттях та судженняхю

Процес мислення характеризується  такими особливостями .

1.Процес мислення  становить складну  єдність. Мислення не пов’язане  з мовою, але виражене в мові.

Незважаючи на те, що в онтогенезі  відношення мислення і мовленнясвоєрідні і мінливі, неможливо вивчати ппроцес мислення вдитини  поза аналізомрозвитку її мовлення .

2. Мислення дорослої людини має узагальнений характер. Про що блюдина не думала, над розв’язанням якої б конкретної задачіне працювала, вона завжди думає за допомогою мови, отже, узагальнено.

І.П. Павлов визначаючислово, як особливий  сигнал дійсності, якспецефічний подразник, що має узагальнений характер, розкриває і йоговідношення до мислення,

Він писав про те, що мовні сигнали “є абстрагування від дійсностіі припускають узагальнення, що й становить наше зайве спеціально людське, вищемислення, яке створює спочатку загально-людський емпіризм, а нарешті йнауку-знаряддя вишого орієнтування людини в навколишньому світі і в собі самій.

Зв’язки між предметами і явищами відбражаються звичайно у мовних формах, хочдеякі  зв’зки,наприклад  просторові і часові, людина може сприймати й безпосередньо.

3. Для мислення характерна проблемність, тобто пошук зв’язків у кожному конкретному випадку, у кожному явищі, яке єоб’єктом пізнання. Цей пошук розпочинаєтьсязвичайно у відповідь на словесний сигнал. Таким сигналом є запитання, з якогорозпочинається  процес мислення У запитанні формулюється завдання мислення. Прицьому кожне  запитання символізує цілко визначений тип зв’язку, розкриття якого в певномуконкретному явищі істановить завдання, що постало перед людиною. Запитання: ” Чий м’ячпокотився?”-потребує встановити зв’язок лише однієї категорїї відношеньналежності.Запитання: ” Куди  м’яч покотився?”- сигналізує також лише один типзв’язку- напрям, місце Запитання:” Чому м’яч покотився ?-зумовлює пошукипричинних зв’язків.

Запитання- одна з найбільш доказових форм єдності мислення і мови.Запитання є сигнал, і він спричиняє відповідь- специфічну для людиниорієнтувальну реакцію, пошукову розумову діяльність.

Мислення- це розв’язанняпевноъ задачі, сформцульованоїв запитанні. Пошук відповіді на поставлене запитання надє процесу мисленняспрямованого, організованого характеру.

4. мислення- стрижень будь-якої розумової діяльностілюдини.Цимрозумовий процес навіть дворічної дитини, яка засвоює мову, якісновідрізняється від примітивних форм аналізу і синтезу, доступних вищимтваринам.Пошукшляхів розв’язаннятвариниздійснюють методами безладних спроб іпомилок, спрямованих на досягнення “приманки”, але не на націленість.Сформульована взапитанніпотреба пізнати, зрозуміти має в людини усвідомленийхарактер.Мисляча людина знає, що вона не знає і що хоче взнати. Вона знає, щовона знайшла, розв’язавши поставлену задачу.

Оформлення задачі в запитанні є першим етапом розумового процесу,бо перш ніж розв’язувати задачу, треба розкритикатегорію, в межах якої лежать шукані зв’язки.Знайдений розв’язок задачі- це розуміння, тобтовстановлення нових знань, яких набула людина.

Звичайно, не тільки діти, а й дорослі і не завжди відразузнаходятьправильний розв’язок поставленої задачі.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта www.referaty.com.ua/

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку