Реферат: Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

NARVA KÕRGKOOL

RIIGIEKSAMIT<span Lucida Console";mso-ansi-language:ET">ÖÖ

EESTI KEELE ÕPETAMISEMETOODIKAST

NARVA, 1999.

Sisu.

1.<span Times New Roman"">    

Sissejuhatus…………………………………………… 2

2.<span Times New Roman"">    

Ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:ET">ükkel………………………………………………. 6

3.<span Times New Roman"">    

Tunniplaan……………………………………………7

4.<span Times New Roman"">    

Lisad…………………………………………………… 8

Viiimasel ajal metodistid eelistavadvõimalikult rohkem kasutada võõrkeele õpimiselkommunikatiivseid meetodeid. Kommunikatiivõppe oletab, et uue materialiõpimine ja omandamine toimub läbi suhtlemise. Nii põhiliseksõpitajate <span Lucida Console";mso-ansi-language:ET">ü

lesandeks on luua tunnide käigus niisuguseid situatsioone, kusõpilastel tekkiks suhtlemise vajadus võõrkeeles. Minuarvates, loodud õpetaja poolt suhtlemissituatsioonides ei piisa.Suhtlemissituatsionist on rohkem kasu siis, kui ta tekkib tavalises elus.

Laps tegeleb heameelega sellega, milleeesmärgist ta aru saab. Kaasaegne õpilaste põlvkond saab arueesti keele õpimise vajadust. Nad saavad aru, et elavad Eestis, et eestikeel on riigikeel, ja teavad eesti keele vajadusest kõrghariduse saamisel.Nad teavad juba oma vanematelt, et eesti keele oskust nad vajavad meeldivaelukutse omandamiseks ja ka hea palkaga t<span Lucida Console";mso-ansi-language: ET">öö

saamiseks.

Aga meie regiooni probleem on selles, et meieoleme piiratud keelelistes kontaktides tavalises elus, tähendab kooliseinate väljaspool. Suhelda eestlastega me saame ainult regiooniväljaspool. Palju vanemaid saavad sellest aru. Sellega ma seletan, miksnad saadavad oma lapsi eesti peredesse:selleks et seal nadõpiksid eesti keelt. See maksab aga palju (umbes 1000 EEK <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

he nädala eest). Midavõib pakkuda selle asemel?

Mulle meeldib mõtte, kui klass venekoolist sõbrustab klassiga eesti koolist. Nad võiksid teineteisele k<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

lla sõita, teha erinevaid peosid koos ja samal ajal vene lapsedõppiksid eesti keelt. Lapsed saaksid lisamotivatsiooni keeleõpimiseks.

“Oled liiga naiivne! Sa ei ole koolis t<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">öö

tanud! Sa ei tea, kuiraske see on. Kooli tulles sul kadub niisugune soov. Koolis sind ootab rutiinet<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö. Sul ei ole aega niisugusteks asjadeks!” – nii rääkisid mulleminu tuttavad eesti keeli õpetajad. “Miks ka mitte?!?” – mõtlesinmina, sest  olen niisuguseid näiteidtegelikuses näinud, kui kõik toimub just nii, nagu ma ka kujutanette. Muidugi suur tähsus on siin õpetaja ja klassiõpetategevusel. Jah, see on raske, aga pole võimatu. Kui on sellineeesmärk, siis võib alati leida võimalusi tema saavutamiseks.Sellega ka lapsed saavad hea stiimuli  jaselgitust milleks nad õpivad mingit teemat eesti keeli tundides.

Niisuguseid kontakte luua eelistaksin minaneljandast klassist. Neljandas klassis õpilased omavad juba piisavatsõnavara, et suhelda olmeteemadel. Niisugune suhtlemine oleks nendejaoks heaks stiimuliks eesti keeli arendamiseks.

Just sellepärast olen valinud niisuguseteema oma õppets<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

kli jaoks. Ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ükli teema on jutt iseendast. Selle õppets<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ükliga algab õppet<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ööneljandas klassis.Selle teema valikuks on mul mõned põhjused. Kõige pealt,neljandas klassis algab uus õppeastme. See tähendab, et klassisvõivad tulla uued õpilase. See teema annab mulle võimalusetutvuda nendega ja nende eesti keele oskusega. Teiseks, see teema on vajaliksõbraliku kontakti loomiseks mõne eesti kooli klassiga, sestesiteks nad vajavad ennast tutvustada. Kolmandaks, selle teema õpimineon õppekavas ettenähtud.

Vastavalt õppekavale selle teemaõpimine algab teisel õppeastmel suhtlusoskuste valdkonnas“Inimene ja perekond”.Õppekavale vastavalt  õpilane peab oskama andma andmeid endakohta (nimi, perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumber jm.) ja k<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

sima samasuguseid andmeidteistelt. Programmi järgi seda teemat õpitakse esimesena.

Kõige pealt tahan <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ö

elda eesmärkidest midama taotlen oma ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ükliga. Ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ükli käigus toimub suhtluskeele edasine täiustamine kuulamisel,monoloogilises ja dialoogilises kõnes. Kõige pealt on vajakorrata õppematerialli, mis on õpitud esimesel õppeastmel.Selle ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ükliga mul on võimalus õpilasi õppeprotsessikäiguse pärast pikka koolivaheaega sisse viija. Oma ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ükliga võin kaõpetada <span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ümbrikuid õigesti vormistama ja oma adressi õigestikirjutama. Õpilane õpib andma andmeid oma vanusest,välimusest, lemmiktegevusest, nimetama oma telefoninumbrit. Liisaks ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ükli käigus harjutataksemõne hääliku hääldamist. Mis puutub materjallidesse,mida ma kasutan, siis põhiliseks on eesti keele õpik vene koolide4. klassile, mille autorid on Ivi Sepp ja Taavi Tammsaar. Liisamaterialid on onvõetud “Aabitsast” eesti koolide jaoks (hääldusharjutus 1. ja2. tunni jaoks) ja eesti keele õpimist algkoolile “Tere päevast! 1”(liisusalm 3. ja 4. tunni jaoks) /autorid Õie Vahar ja Lea Maiberg/.

Milliseid teadmisi selle ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

kli piires õpillasedjuba omavad:

·<span Times New Roman"">        

nad võivad <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ütelda oma nimi japerekonnanimi

·<span Times New Roman"">        

võivad nimetada linnakus elavad ise ja nende sõbrad

·<span Times New Roman"">        

teavad arvusid (1-100)

·<span Times New Roman"">        

teavad värve javärvevarjundeid

·<span Times New Roman"">        

teavad mõnedekehaosade nimetusi

·<span Times New Roman"">        

suudavad erinevates õppetegevusevormides osaleda

·<span Times New Roman"">        

omavad r<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ühma-, paari- ja individuaalt<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ööoskusi

·<span Times New Roman"">        

teavad mõni nimi- jaasesõnade allal<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ütleva ja alale<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ütleva käänete vorme

Terve ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

kkel on on jagatudetapidele.

Esimeseetappinimetus on “Saagem tuttavaks”. Selle etapieesmärk on korrata sõnavara, mis kasutatakse tutvusekäigus.  Liisaks õpilasedpeavad eraldama eesti nimesid vene nimedest. Põhilised osaoskused, missel etapil on audeerimine, rääkimine, kirjutamine. Nende oskustearendamiseks kasutatakse järgmiseid harjutusi:

1.<span Times New Roman"">     

kuula nimesid ja panenendest kirja eesti nimesid

2.<span Times New Roman"">     

nimeta oma pinginaabrile omanimi ja perekonnanimi ja k<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">üsi sama temalt..

3.<span Times New Roman"">     

koosta nimedest kett nii etjärgmine nimi algas eelmise nimi viimase tähega

Teiseetapinimetus on “Minu aadress”.Kuidas oli juba <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ö

eldud, nad võivadnimetada kus elavad nad ise ja nende sõbrad. Uueks sel etapil olednimetada oma aadressi (tänavat, maja ja korteri numbrit). Tähelepanupeaks p<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öörata –s ja –l lõppudele linnade nimetustes. Õpilasedõpivad ka kirjutama oma aadressi õies vormis (nii <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ümbrikul, kui ka kirjalikuskõnes). On vaja korrata arvusid <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ühest sajani.Põhilised osaoskused mis arendatakse sel etapil on vestlemine jakirjutamine.

<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

lesanded:

1.<span Times New Roman"">     

reageeri k<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">üsimustele

2.<span Times New Roman"">     

Kosta oma tekstinäidendi järgi

3.<span Times New Roman"">     

kuula ja kirjuta mida sakuulsid

4.<span Times New Roman"">     

koosta jutustus antudandmete kohta (lisa 1)

5.<span Times New Roman"">     

vaheta allakripsutatudsõna

6.<span Times New Roman"">     

kuula teksti ja tõlgi

Kolmandaetapinimetus on “Helista mulle”.

Põhiline eesmärk: uuekõnekonstruktsiooni pähe õppimine (Minu telefooninumber on…). Sel etapil me kordame uuesti arvusid.

Osaoskused: vestlemine ja audeerimine.

T<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö

vormid: frontaalt<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ööja  paarit<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">öö.

Samal ajal õpilased õpivadhinnata teineteise vastuseid. Iga<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

ks nendest peab lugema oma pinginaabrile telefoninumber (lisa 2).Pinginaaber peab kontrollima vastuse õigust ja panna hinna. Lisaksharjutatakse alale<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ütleva käändevorme (näit: Mida sa paned Katjale? Ma panenKatjale 5/4/3/…).

Neljaetapi nimetus on “Kui vana ma olen”.

Põhiline eesmärk: õppida omavanuse kohta andmeid andma. Õpilased õpivad pähekeelekonstruktsiooni (vastus k<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

simustele: Kui vana sa oled?): mina olen … aastat vana.

T<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö

vormid: paarit<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö.

Osaoskused: vestlemine ja rääkimine.

 <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">Ü

lesanded:

1.<span Times New Roman"">     

k<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">üsi klassikaaslaselt temavanus (kettemäng).

2.<span Times New Roman"">     

koosta jutustuse antudandmete kohta.

Viiets<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

kli teemaon “Minu välimus”. Siin õpilasedkordavad värve. Nad omavad ka uue keelekonstruktsiooni välimusekirjelduses:

       kasvust: Mina olen pikka/l<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

hikest kasvu.

       juustevärv: Mul on tumedat (heledat) pikkad (l<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

hiked) juuksed.

       silmadevärv: Mul on sinised (hallid jne.) silmad.

T<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö

vormid: paarit<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö.

Oskused: vestlemine, kuulamine.

<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">Ü

lesanded:

1.<span Times New Roman"">     

Kirjelda ennastpinginaabrile

2.<span Times New Roman"">     

kirjelda klassikaaslast

3.<span Times New Roman"">     

jutustuse koostamine antudandmete kohta

Kuueteema nimetus on “Minu lemmikmäng”

Eesmärk: uue sõnavara omamine (teemad“lemmikmäng” ja “lemmiktegevus”); uue keelekonstruktsiooni omamine (meeldib + Os. + da-inf.).

Osaoskused: kuulamine ja vestlemine.

<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">Ü

lesanded:

1.<span Times New Roman"">     

kuula ja kirjuta vajalikutarve vajaliku värviga ( näit: Kirjuta 58 kollase pliiatsiga).

2.<span Times New Roman"">     

pantomiim

3.<span Times New Roman"">     

koosta jutustus antudandmete kohta (lisa 1).

Sellel etapil toimub eelõpitudmaterjalikordamine ja ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

kli lõpput<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ööks valmistamine (jutustus iseendast).

Viimaseletapil, mille nimetus on “Tahaksin jutustadaiseednast”, ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

kel lõpeb kontrolt<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ööga. Õpilased jutustavad iseendast ettevalmistatu plaanijärgi:

·<span Times New Roman"">        

nimi

·<span Times New Roman"">        

perekonnanimi

·<span Times New Roman"">        

aadress

·<span Times New Roman"">        

telefooninumber

·<span Times New Roman"">        

vanus

·<span Times New Roman"">        

välimus

·<span Times New Roman"">        

lemmiktegevus

Kõik teised oma kaaslaste kuulatespeavad täitma visiitkarte mida nad valmistasid ette kodus näidendijärgi.

Osaoskused: audeerimine ja vajaliku informatsioonieraldaminekõnest, kirjutamine.

Tunnilõppus õpilased saavad <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

lesadeks joonistada omapinginaabri või sõbra portree ja koostada temast jutustuse(kirjalikult) sama plaani jargi.

Niimodi ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

kli lõpus peavadõpilased jutustama iseendast ja teistest ja andma neid andmeidkirjalikus vormis.

Ts<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

kkel

Kogemuslikvaldkond: Inimene ja perekond.

Arendatavteema: Jutustus iseendast.

Kogemuslik<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

lesanne: Õpilane peab jutustama iseendast:nimetama oma nimi, perekonnanimi, vanus, aadress, telefoninumbri, kasvu, silmaja juustevärv, lemmiktegevust.Eesmärgi saavutamiseks

läbitavad astmed.

Osaoskused.

Keeleteadmised ja

grammatika.

1. Saagem tuttavaks.

rääkimine

kirjutamine

lugemine

sõnavara teemale “nimed”

2. Minu aadress.

rääkimine

audeerimine

-s ja –l lõppud linnade nimetuses; aadressi õige vormistamine; arvud (1-100)

3. Helista mulle!

rääkimine

kuulamine

keelekonstruktsioon: “minu telefoninumber on …”;

nimisõnade alale<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

tleva käändevormid.

4. Kui vana ma olen?

rääkimine

vestlemine

keelekonstruktsioon: “Mina olen … aastat vana”

5. Minu välimus.

vestlemine

kuulamine

keelekonstruktsioonid ja sõnavara teemale

6. Minu lemmikmäng, minu lemmiktegevus.

vestlemine

kirjutamine

sõnavara teemale

keelekonstruktsioon: meeldib + Os. + da-inf.

sõna “…koos”

7. Tahaksin jutustada iseendast.

rääkimine

audeerimine

kirjutamine

Kogu ts<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

kkel on planeeritud 4.tunniks.

Õppets<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

kli kultuuriaspekt: õpilased õppivad jutustada iseendast – väga vajalikoskus uue kontakti loomiseks.

Õppets<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">ü

kli <span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">üldarendavaspekt: õpilased võivad õigesti kirjutamaaadressi <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ümbrikule.

Hinnang:

1.<span Times New Roman"">     

Hinnatakse õpilasteaktiivsust tunni käigus.

2.<span Times New Roman"">     

Hinnatakse kodu<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ülesannete täitumiseõigust.

3.<span Times New Roman"">     

Hinnatakse t<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ööpaarides.

4.<span Times New Roman"">     

Hinnatakse oma kaaslaste t<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ööõpilastepoolt.

5.<span Times New Roman"">     

Hinnatakse lõpput<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">öökoostamise  ja lisa<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ülesannete täitumiseõigust.

 

Tunniplaan

See tund on teine selles õppets<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ü

klis.

Tunniteemad: Minu vanus. Minu telefonninumber. Minu välimus.

Eesmärgid:

·<span Times New Roman"">      

hääldusnormidemeeldetuletamine

·<span Times New Roman"">      

sõnavara  ja keelekonstruktsioonide teemadeleomandamine ja esimene kinnistamine

·<span Times New Roman"">      

kuulamise arendamine

·<span Times New Roman"">      

monoloogilise kõnearendamine

Grammatika:

·<span Times New Roman"">        

nimisõnu alale<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ütleva kändevormid

Õppevahendid:

·<span Times New Roman"">        

luuletused

·<span Times New Roman"">        

pidid

·<span Times New Roman"">        

kaardid väikesteandmebaasidega

Tunnikäik.

1.<span Times New Roman"">     

Tunni organiseerimine(hääldusharjutus– lisa 4) /5min/

2.<span Times New Roman"">     

Eelõpitu kordamine(harjutus “Parandavigu”- lisa 5) /5min/

3.<span Times New Roman"">     

Uue materialli õpimine:

-<span Times New Roman"">         

teema “Helista mulle!”  (kettemäng; harjutus “Mul onsõber. Tema telefoninumber on …” – paarit<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">öö; oma kaaslastehindamine – lisa 2) /7 min/

-<span Times New Roman"">         

teema <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">“Kui vana ma olen?” (frontalt<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">öö-lisa 6; paarit<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">öö)/ 5min/

-<span Times New Roman"">         

teema “Minu välimus”(frontalt<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö– lisa 7; paarit<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">öö– lisa 1) /13 min/

4.<span Times New Roman"">        

<span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">Üldistav etapp /5min/

5.<span Times New Roman"">        

Kodune <span Lucida Console"; mso-ansi-language:EN-US">ülesanne. /5min/

6.<span Times New Roman"">        

Tunni lõpp.

 

Lisa 1

KATRIN

TARTU

NARVA MNT. 35- 11

TEL. 23 73 16 18

11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

SIRJE

SILLAMÄE

VIRU 6 — 16

TEL. 23 97 35 17

12

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

HEIDI

JÕHVI

MÕISA 5

TEL. 23 32 42 12

11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

ERKI

TALLINN

SINIMÄE 6-7

TEL. 26 34 72 11

 11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

MARGUS

KOHTLA — JÄRVE

PARGI 13-24

TEL. 23 34 87 63

 10

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

PEETER

OTEPÄÄ

KESK 4-7

TEL. 25 57 11 14

 12

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

ENO

TALLINN

SINIMÄE 6-7

TEL. 26 34 72 11

11

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

ARGUS

KOHTLA — JÄRVE

PARGI 13-24

TEL. 23 34 87 63

10

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

LIISA

SILLAMÄE

VIRU 6 — 16

TEL. 23 97 45 16

12

JUUKSED

SILMAD

MÄNG

Lisa 2

ENN:

 24 64 13 12

GUSTAV:

25 75 11 31

GUNNAR:

 23 11 12 13

EERO:

25 56 77 41

HEIKI:

75 77 35

GUIDO:

45 64 28 87

KAAREL:

23 33 45 62

KALJO:

24 56 13 23

OSKAR:

 23 90 76 54

JAAN:

25 12 34 31

NILS:

23 56 74 23

NEEME:

24 75 43 02

AUDU:

23 65 84 22

BORISS:

64 24 12 72

DMITRI:

21 64 78 90

ERKI:

52 66 84 11

AILI:

23 54 13 38

ENE:

22 66 74 31

KAIRI:

24 65 75 80

TELJA:

23 56 09 77

OLVI:

23 56 31 23

SIIRI:

26 76 11 13

ULVI:

26 13 16 19

VIRVE:

24 17 19 43

PILVI:

24 62 71 26

TIIU:

25 64 68 94

ÄNNI:

26 90 09 85

ULMI:

27 99 76 11

ENN:

 24 64 13 12

GUSTAV:

25 75 11 31

GUNNAR:

 23 11 12 13

EERO:

25 56 77 41

HEIKI:

75 77 35

GUIDO:

45 64 28 87

KAAREL:

23 33 45 62

KALJO:

24 56 13 23

OSKAR:

 23 90 76 54

JAAN:

25 12 34 31

NILS:

23 56 74 23

NEEME:

24 75 43 02

AUDU:

23 65 84 22

BORISS:

64 24 12 72

DMITRI:

21 64 78 90

ERKI:

52 66 84 11

AILI:

23 54 13 38

ENE:

22 66 74 31

KAIRI:

24 65 75 80

TELJA:

23 56 09 77

OLVI:

23 56 31 23

SIIRI:

26 76 11 13

ULVI:

26 13 16 19

VIRVE:

24 17 19 43

PILVI:

24 62 71 26

TIIU:

25 64 68 94

ÄNNI:

26 90 09 85

ULMI:

27 99 76 11

ENN:

 24 64 13 12

GUSTAV:

25 75 11 31

GUNNAR:

 23 11 12 13

EERO:

25 56 77 41

HEIKI:

75 77 35

GUIDO:

45 64 28 87

KAAREL:

23 33 45 62

KALJO:

24 56 13 23

OSKAR:

 23 90 76 54

JAAN:

25 12 34 31

NILS:

23 56 74 23

NEEME:

24 75 43 02

AUDU:

23 65 84 22

BORISS:

64 24 12 72

DMITRI:

21 64 78 90

ERKI:

52 66 84 11

AILI:

23 54 13 38

ENE:

22 66 74 31

KAIRI:

24 65 75 80

TELJA:

23 56 09 77

OLVI:

23 56 31 23

SIIRI:

26 76 11 13

ULVI:

26 13 16 19

VIRVE:

24 17 19 43

PILVI:

24 62 71 26

TIIU:

25 64 68 94

ÄNNI:

26 90 09 85

ULMI:

27 99 76 11

Lisa 3

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

NIMI..........................................................

PEREKONNANIMI.....................................

AADRES....................................................

TELEFONINUMBER................................

LEMMIKTEGEVUS

Lisa 4

Õige õrnalt lõunatuul

Paitas õunu õunapuul.

Õhtul tuul tõi alla õuna –

Õie õed said õunast lõuna.

Lisa 5

40101  Narva

Keresa, 14a, 22

eesti

petja Limonadov

Minu aadres on r<span Lucida Console";mso-ansi-language:EN-US">üü

tli, 12 — 65

`

еще рефераты
Еще работы по иностранным языкам