Реферат: Информационные компьютерные технологии

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ІОСВІТИ УКРАЇНИ

Херсонський ДержавнийПедагогічний Університет

Фізико-математичнийфакультет

Кафедра інформаційнихтехнологій

ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІТЕХНОЛОГІЇЇ

Курсова робота

Виконавець                                           студент351-ої групи спеціальності

                                                                   “ПМСО.  Англійська мова та літе-

                                                                 ратура,основи інформатики”, фа- 

                 культету іноземної філології, ден-

                 ної форми навчання. 

                                                        

      ________ Резніков Д. Ю.

Керівник                                                 викладач________ВалькоН. В.

 

 

Херсон 2001

Зміст

Вступ___________________________________________________________ 3

1.  Поняття інформаційноїтехнології_______________________________ 4

1.1 Що таке інформаційнатехнологія.______________________________ 4

1.2 Етапи розвиткуінформаційних технологій.______________________ 4

1.3 Складові частиниінформаційної технології______________________ 8

1.4 Інструментарійінформаційної технології________________________ 9

2. Види сучасних інформаційнихтехнологій__________________________ 10

2.1 Інформаційна технологіяопрацювання даних___________________ 10

2.2 Інформаційна технологіякерування___________________________ 12

2.3 Інформаційна технологіяпідтримки прийняття рішень___________ 15

2.4  Інформаційна технологіяекспертних систем___________________ 16

3. Проблеми і перспектививикористання інформаційних технологій_____ 19

3.1 Старіння інформаційноїтехнології____________________________ 19

3.2 Методологія використанняінформаційної технології_____________ 20

3.3 Небезпека та труднощівикористання інформаційних технологій___ 22

Висновки_______________________________________________________ 24

Список використаної літератури__________________________________ 25

 

Вступ   

Інформація - явище незрівнянно більш древнє, ніж сама людина. Ужеприрода у процесі своєї еволюції передавала закодовану інформацію в  рослинах і  живих  організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять новізасоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людствоне накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Томузакономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такогорозвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшитиефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. Заостанні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобальногопоширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. Насучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використанняінформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту.   Сьогодніуспіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютернимитехнологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженнямвідповідних інформаційних компю’ютерних технологій, які зможутьзробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночаснонададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання,спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо.

Насправді, перспективи розвитку інформаційних компю’ютернихтехнологій безмежні. Саме тому мною була обрана така цікава та невичерпна темакурсової роботи, в якій було зроблено спробу дати відповіді назапитання що являє собою інформаційна технологія, яки існують видиінформаційних технологій. Також розглядаються етапи розвитку інформаційнихтехнологій, перспективи їх використання. Не обминув я своєю увагою і тіпроблеми та небезпеку, які пов’язані з використаннямінформаційних технологій.                

1. Поняття інформаційної технології1.1 Що таке інформаційна технологія

Технологія — це комплекс науковихта інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних,технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об'єднаннядля створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам.  Томутехнологія нерозривно пов'язана з машинізацією виробничого або невиробничого,насамперед управлінського процесу.  Управлінські технології грунтуються назастосуванні комп'ютерів і телекомунікаційної  техніки.

Відповідно довизначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія — це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, щовивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням ізбереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодіїз людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані зусім цим соціальні, економічні і культурні проблеми.  Самі інформаційнітехнології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат інаукомісткої техніки.  Їхнє введення повинно починатися зі створенняматематичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системахпідготовки спеціалістів.

1.2 Етапи розвитку інформаційнихтехнологій

     Існує декілька точок зору щодорозвитку інформаційних технологій із використанням комп'ютерів, що визначаютьсярізноманітними ознаками поділу.

Загальним для усіх викладених нижчепідходів є те, що з появою персонального комп'ютера почався новий етап розвиткуінформаційної технології.  Основною ціллю стає задоволення персональнихінформаційних потреб людини як для фахової сфери, так і для побутової.

Ознака поділу — вид задач і процесівопрацювання інформації:

1-й етап (60 — 70-і рр.) — опрацювання даних в обчислювальних центрах у режимі колективного користування. Основним напрямком розвитку інформаційної технології була автоматизаціяопераційних рутинних дій людини.

2-й етап (з початку 80-х рр.) — створення інформаційних технологій, спрямованих на розв'язання стратегічнихзадач.

Ознака поділу — проблеми, які стоятьна шляху  інформатизації:

1- й етап (до кінця 60-х рр.)характеризується проблемою опрацювання великих обсягів даних в умовах обмеженихможливостей апаратних засобів.

2-й етап (до кінця 70-х рр.) пов’язаний з поширенням ЕОМ серії IВМ/360.  Проблема цього етапу — відставання програмного забезпечення від рівня розвитку апаратних засобів.

3-й етап (з початку 80-х рр.) — комп'ютер стає інструментом непрофесійного користувача, а інформаційні системи- засобом підтримки прийняття його рішень. Проблемами цього етапу є максимальне задоволення потреб користувача і створеннявідповідного інтерфейсу для роботи в комп'ютерному середовищі.

4-й етап (з початку 90-х рр.) — створення сучасної технології міжустановних зв'язків і інформаційних систем. Проблеми цього етапу дуже багаточислені.  Найбільше суттєвими з них є:

• укладання угод і встановленнястандартів, протоколів для комп'ютерного зв'язку;

•   організація доступу достратегічної інформації;

•   організація захисту і безпекиінформації.

Ознака поділу — перевага, яку надаєкомп'ютерна технологія:

1-й етап (з початку 60-х рр.)характеризується досить ефективним опрацюванням інформації при виконаннірутинних операцій з орієнтацією на централізоване коллективне використанняресурсів обчислювальних центрів.  Основним критерієм оцінки ефективностіінформаційних систем, які створювались, була різниця між витраченими нарозробку і зекономленими в результаті впровадження коштами.  Основною проблемоюна цьому етапі була психологічна — погана взаємодія користувачів, для якихстворювалися інформаційні системи, і розроблювачів через розходження їхніхпоглядів і розуміння розв'язуваних проблем.  Як наслідок цієї проблеми,створювалися системи, які користувачі погано сприймали і, незважаючи на їхдостатньо великі можливості, не використовували повною мірою їх потенціал.

2-й етап (з середини 70-х рр.)пов'язаний з появою персональних комп'ютерів.  Змінився підхід до створенняінформаційних систем -орієнтація зміщається убік індивідуального користувачадля підтримки прийнятих ним рішень.  Користувач зацікавлений у проведенійрозробці, налагоджується контакт із розроблювачем, виникає порозуміння міжобома групами спеціалістів.  На цьому етапі використовується як централізованеопрацювання даних, характерне для першого етапу,  так і децентралізоване, щобазується на розв'язанні локальних задач і роботі з локальними базами даних наробочому місці користувача.

3-й етап (з початку 90-х рр.)пов'язаний з поняттям аналізу стратегічних переваг у бізнесі і заснований надосягненнях телекомунікаційної технології розподіленого   опрацюванняінформації.  Інформаційні системи мають своєю метою не просто збільшенняефективності опрацювання даних і допомога керівнику.  Відповідні інформаційнітехнології повинні допомогти організації вистояти в конкурентній боротьбі йодержати перевагу.

Ознака поділу — види інструментаріюінформаційної технології:

1-й етап (до другої половини XIX ст.)- «ручна» інформаційна технологія інструментарій якоїскладали: ручка,  чорнильниця, книга. Комунікації здійснювалися ручним способомшляхом переправки через пошту листів, пакетів, депеш.  Основною метоюінформаційної технології цього періоду було представлення інформації впотрібній формі.

        2-й етап (з кінця XIX ст.) — «механічна»технологія, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон,диктофон, оснащена більш досконалими засобами доставки пошта.  Основна метатехнології- представлення інформації в потрібній формі більш зручнимизасобами.

        3-й етап (40-60-і рр. XX ст.) — «електрична»технологія, інструментарій якої складали: великі ЕОМ і відповідне програмнезабезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, портативні диктофони. Нацьому етапі відбувається зміна мети технології.  Акцент в інформаційнійтехнології починає зміщуватись з форми представлення інформації на формуванняїї змісту.

        4-й етап (з початку 70-х рр.) — «електронна»технологія, основним інструментарієм якої стають великі ЕОМ і створені на їхнійбазі автоматизовані системи керування (АСК) і інформаційно-пошукові системи(ІПС), оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмнихкомплексів.  Центр ваги технології ще більш зміщується на формування змістовноїсторони інформації для управлінського середовища різноманітних сфергромадського життя, особливо на організацію аналітичної роботи.  Безлічоб'єктивних і суб'єктивних факторів не дозволили вирішити поставлені передновою концепцією інформаційної технології задачі. Проте був здобутий досвідформування змістовної сторони управлінської інформації і підготовлена фахова,психологічна і соціальна база для переходу на новий етап розвитку  технології.

5-й етап (з середини 80-х рр.) — «комп'ютерна»(«нова») технологія, основним інструментарієм якої є персональнийкомп'ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів різногопризначення.  На цьому етапі відбувається процес персоналізації АСК, що проявляєтьсяу створенні систем підтримки прийняття рішень певними спеціалістами.  Подібнісистеми мають умонтовані елементи аналізу та інтелекту для різних рівнівкерування, вони реалізуються на персональному комп'ютері і використовуютьтелекомунікації.  У зв'язку з переходом на мікропроцессорну базу суттєвимзмінам піддаються і технічні засоби побутового, культурного та іншихпризначень.  Починають широко використовуватися в різноманітних галузяхглобальні і локальні комп'ютерні мережі.

1.3 Складові частини інформаційноїтехнології

Такі технологічні поняття, щовикористовуються у виробничій сфері, як норма, норматив, технологічний процес,технологічна операція і т.п., можуть застосовуватися і в інформаційнійтехнології.  Перед тим, як розробляти ці поняття в будь-якій технології, у томучислі й в інформаційній, завжди варто починати з визначення мети.  Потім вартоспробувати провести структурування всіх дій, що призводять до наміченої мети, івибрати необхідний програмний інструментарій.

Необхідно розуміти, що освоєнняінформаційної технології і подальше її використання повинні бути зведені дотого, щоб було потрібно спочатку добре оволодіти набором елементарних операцій,кількість яких обмежена.  З цієї обмеженої кількості елементарних операцій урізних комбінаціях складається дія, а з дій, також у різних комбінаціях,складаються операції, що визначають той або інший технологічний етап.Сукупність технологічних етапів утворить технологічний процес (технологію). Він може починатися з будь-якого рівня і не включати, наприклад, етапи абооперації, а складатися тільки з дій.  Для реалізації етапів технологічногопроцесу можуть використовуватися різні програмні середовища.

Інформаційна технологія, як ібудь-яка інша, повинна відповідати таким вимогам:

• забезпечувати високий рівеньрозчленування всього процесу опрацювання інформації на етапи (фази), операції,дії;

•   включати весь набір елементів,необхідних для досягнення поставленої мети;

•   мати регулярний характер.  Етапи,дії, операції технологічного процесу можуть бути стандартизовані й уніфіковані,що дозволить більш ефективно здійснювати цілеспрямоване керуванняінформаційними процесами.

1.4 Інструментарій інформаційноїтехнології

Реалізація технологічного процесуматеріального виробництва здійснюється за допомогою різноманітних технічнихзасобів, до яких відносяться: устаткування, верстати, інструменти, конвеєрнілінії і т.п.

За аналогією і для інформаційноїтехнології повинно бути щось подібне.  Такими технічними засобами виробництваінформації будуть апаратне, програмне і математичне забезпечення цьогопроцесу.   З їхньою допомогою відбувається переробка первинної інформації вінформацію нової якості.  Виділимо окремо з цих засобів програмні продукти іназвемо їх інструментарієм, а для більшої чіткості можна його конкретизувати,назвавши програмним інструментарієм інформаційної технології.

 Визначимо це поняття:

Інструментарійінформаційної технології — один або декілька взаємозалежних програмнихпродуктів для певного типу комп'ютера, технологія роботи в яких дозволяєдосягти поставленої користувачем мети.

У якості інструментарію можнавикористовувати такі поширені види програмних продуктів для персональногокомп'ютера як текстовий процесор (редактор), настільні видавничі системи,електронні таблиці, системи керування базами даних, електронні записні книжки,електронні календарі,  інформаційні системи функціонального призначення(фінансові, бухгалтерські, для маркетингу та ін.),  експертні системи і т.д.

 

2. Видисучасних інформаційних технологій2.1 Інформаційна технологіяопрацювання даних

Інформаційна технологія опрацюванняданих використовується для розв’язаннядобре структурованих задач, стосовно яких є необхідні вхідні дані і відоміалгоритми та інші стандартні процедури їх опрацювання.  Ця технологіязастосовується на рівні операційної (виконавчої) діяльності персоналу невисокоїкваліфікації з метою автоматизації деяких рутинних постійно повторюванихоперацій управлінської праці.  Тому впровадження інформаційних технологій ісистем на цьому рівні істотно підвищить продуктивність праці персоналу,звільнить його від рутинних операцій, можливо, навіть призведе до необхідностіскорочення чисельності працівників.

На рівніопераційної діяльності вирішуються такі задачі:

·      опрацювання данихпро операції, які здійснює фірма;

·      створенняперіодичних контрольних звітів про стан справ у фірмі;

·      одержаннявідповідей на всілякі поточні запити й оформлення їх у вигляді   паперовихдокументів або звітів.

Прикладом може послужити щоденнийзвіт про надходження і видачу готівки банком, який формується з метою контролюбалансу готівки; або ж запит до бази даних по кадрах, який дозволить одержатидані про вимоги, що висуваються до кандидатів на певну посаду.

Існує декілька особливостей,пов'язаних з опрацюванням даних, що відрізняють дану технологію від усіх інших:

•  виконання необхідних фірмі задачпо опрацюванню даних. Від   кожної фірми закон вимагає наявності та збереженняданих про свою діяльність, які можна використовувати як засіб забезпечення іпідтримки контролю на фірмі.  Тому в будь-якій фірмі обов'язково повинна бутиінформаційна система опрацювання даних і розроблена відповідна інформаційнатехнологія;

•  вирішення тільки добреструктурованих задач, для яких можна розробити    алгоритм;

•  виконання стандартних процедуропрацювання.  Існуючі стандарти визначають  типові процедури опрацювання данихі регламентують їхнє дотримання організаціями усіх видів;

•  виконання основного обсягу робіт вавтоматичному режимі з мінімальною участю людини;

•  використання деталізованих даних. Записи про діяльність фірми мають докладний характер, що допускає проведенняревізій.  У процесі ревізії діяльність фірми перевіряється хронологічно відпочатку періоду до його кінця і від кінця до початку;

•   акцент на хронологію подій;

•  вимога мінімальної допомоги увирішенні проблем з боку спеціалістів інших рівнів.

Багато даних на рівні операційноїдіяльності необхідно зберігати для наступного використання або на цьому жрівні, або на іншому.  Для їхнього збереження створюються бази даних.

     Стосовно створення звітів(документів) слід зазначити, що у інформаційній технології опрацювання данихнеобхідно створювати документи для керівництва і працівників фірми, а також длязовнішніх партнерів.  При цьому документи можуть створюватися як за вимогою узв'язку з проведеною фірмою операцією, так і періодично наприкінці кожногомісяця, кварталу або року.

2.2 Інформаційна технологія керування

Метою інформаційної технологіїкерування є задоволення інформаційних потреб усіх без винятку співробітниківфірми, що мають справу з прийняттям рішень.  Вона може бути корисна набудь-якому рівні керування.

Ця технологія орієнтована на роботу всередовищі інформаційної системи керування і використовується при більш поганійструктурованості розв'язуваних задач, якщо їх порівнювати з задачами, якірозв'язуються за допомогою інформаційної технології опрацювання даних.

Інформаційна технологія керуванняідеально підходять для задоволення подібних інформаційних потреб працівниківрізноманітних функціональних підсистем (підрозділів) або рівнів керуванняфірмою.  Інформація, що поставляється нею, містить відомості про минуле, дійснеі ймовірне майбутнє фірми.  Ця інформація має вигляд регулярних або спеціальнихуправлінських звітів.

Для прийняття рішень на рівніуправлінського контролю інформація повинна бути подана в агрегованому вигляді,так, щоб проглядалися тенденції зміни даних, причини відхилень, що виникли, іможливі варіанти вирішення проблеми.  На цьому етапі розв’язуються такі задачі опрацюванняданих:

•   оцінка планованого стану об'єкта керування;

•   оцінка відхилень від планованогостану;

•   виявлення причин відхилень;

•   аналіз можливих рішень і дій.

Інформаційна технологія керуванняспрямована на створення різноманітних видів звітів.  Регулярні звітистворюються відповідно до встановленого графіка, що визначає час їхньогостворення, наприклад місячний аналіз продажів компанії.

Спеціальні звіти створюються за вимогоюкерівників, або коли в компанії відбулося щось незаплановане.  І ті, і іншівиди звітів можуть мати форму підсумкових, порівняльних і надзвичайних звітів.

У підсумкових звітах даніоб'єднані в окремі групи, відсортовані і подані у вигляді проміжних і остаточних результатів по окремих полях.

Порівняльні звіти містять дані, отримані зрізноманітних джерел або класифіковані по різноманітних ознаках івикористовуються для  порівняння.

Надзвичайні звіти містять дані виняткового(надзвичайного) характеру.

Використання звітів для підтримкикерування є особливо ефективним при реалізації так званого керування повідхиленнях.  Керування по відхиленнях припускає, що головним змістомодержуваних спеціалістом даних повинні бути відхилення стану господарськоїдіяльності фірми від деяких встановлених стандартів (наприклад, від їїзапланованого стану).  При використанні на фірмі принципів керування повідхиленнях до звітів, які створюються, висуваються такі вимоги:

•  звіт необхідно створювати тількитоді, коли відхилення відбулося;

•  відомості у звіті повинні бути відсортованіза значенням критичного для даного відхилення показника;

•  усі відхилення бажано показатиразом, щоб спеціаліст міг уловити існуючий між ними зв'язок;

•     у звіті необхідно показати,кількісне  відхилення від норми.

Вхідна інформація надходить із системопераційного рівня.  Вихідна інформація формується у вигляді управлінськихзвітів у зручному для ухвалення рішення вигляді.  Зміст бази даних задопомогою відповідного програмного забезпечення перетворюється в періодичні іспеціальні звіти, що надходять до спеціалістів, які беруть участь у прийняттірішень в організації.  База даних, що використовується для одержання зазначеноїінформації, повинна складатися з двох компонентів:

1) даних, що накопичуються на основіоцінки операцій, проведених фірмою;

2) планів, стандартів, бюджетів таінших нормативних документів, що визначають планований стан об'єкта керування(підрозділи фірми).

2.3 Інформаційна технологія підтримкиприйняття рішень

 Ефективність і гнучкістьінформаційної технології багато в чому залежать від характеристик інтерфейсусистеми підтримки прийняття рішень.  Інтерфейс визначають: мова користувача;мова повідомлень комп'ютера, що організує діалог  на екрані дисплея; знаннякористувача.

Мова користувача- це ті дії, які користувач робить по відношенню досистеми шляхом використання можливостей клавіатури; електронних олівців, щопишуть на екрані; джойстика; «миші»; голосових команд, тощо. Найбільш простою формою мови користувача є створення форм вхідних і вихідних документів. Отримавши вхідну форму (документ), користувач заповнює його необхідними данимиі вводить у комп'ютер.  Система підтримки прийняття рішень робить необхіднийаналіз і видає результати у вигляді вихідного документа заданої форми.

Мова повідомлень- це те, що користувач бачить на екрані дисплея(символи, графіка, колір), дані, надруковані принтером, звукові вихідні сигналиі т.п.  Важливим показником ефективності інтерфейсу, який використовується, єобрана форма діалогу між користувачем і системою.  В даний час найбільшпоширеним є такі форми діалогу: режим “запитання-відповідь”, командний режим,режим меню, режим заповнення пропусків у виразах, запропонованих комп'ютером. Кожна форма в залежності від типу задачі, індивідульності користувача ірішення, яке приймається, може мати свої переваги і недоліки.  Довгий часєдиною реалізацією мови повідомлень був надрукований або виведений на екрандисплея звіт або повідомлення.  Тепер з'явилася нова можливість представленнявихідних даних -машинна графіка.  Вона дає можливість створювати наекрані і папері кольорові графічні зображення в тривимірному вигляді. Використання машинної графіки, яка значно підвищує наочність іинтерпретованість вихідних даних, стає усе більш популярним в інформаційнійтехнології підтримки прийняття рішень.

Знання користувачаце те, що користувач повинен знати, працюючи зсистемою.   До них відносяться не тільки план дій, що знаходиться в голові укористувача, але і підручники, інструкції, довідкові дані, які видає комп'ютер.

Удосконалення інтерфейсу системипідтримки прийняття рішень визначається успіхами у розвитку кожного з трьохзазначених вище компонентів. 

Інтерфейс повинен мати такіможливості:

•    маніпулювати різноманітнимиформами діалогу, змінюючи їх у процесі ухвалення рішення  за виборомкористувача;

•    передавати дані  до системирізноманітними засобами;

•    одержувати дані відрізноманітних пристроїв системи в різних форматах;

   • гнучко підтримувати (надаватидопомогу за вимогою, підказувати) знання користувача.

2.4  Інформаційна технологія експертнихсистем

Найбільший прогрес серед комп'ютернихінформаційнихтехнологій спостерігається у галузі розробки експертнихсистем.  Експертні системи дають можливість спеціалісту одержуватиконсультації експертів стосовно будь-яких проблем, про які ці системаминакопичили знання.

Розв’язання спеціальних задач вимагає спеціальних знань.  Проте некожна компанія може собі дозволити тримати у своєму штаті експертів по всімпов'язаним із її роботою проблемам або навіть запрошувати їх щоразу, коливиникає якась проблема.  Головна ідея використання технології експертних системполягає в тому, щоб одержати від експерта його знання і, загрузивши їх упам'ять комп'ютера, використовувати їх кожного разу, коли в цьому виникаєнеобхідність.  Все це надає можливість використовувати технологію експертнихсистем у якості систем, що дають поради.

Подібність інформаційних технологій,які використовуються в експертних системах і системах підтримки прийняттярішень, проявляється в тому, що обидві вони забезпечують високий рівеньпідтримки прийняття рішень.  Проте між ними існують три суттєві відмінності:

Перша пов'язана з тим, що рішення проблемив рамках систем підтримки прийняття рішень відображує рівень її розуміннякористувачем і його можливості одержати й осмислити рішення.  Технологіяекспертних систем, навпаки, пропонує користувачу прийняти рішення, яке виходитьза рамки його можливостей.

Друга відмінність зазначених технологій проявляється уздатності експертних систем пояснювати свої міркування у процесі одержаннярішення.  Дуже часто ці пояснення виявляються більш важливими для користувача,чим саме рішення

Третя відмінність пов'язана з використанням новогокомпонента інформаційної технології — знань.

Основними компонентами інформаційноїтехнології, яка використовується в експертній системі, є: інтерфейскористувача, база знань, інтерпретатор, модуль створення системи.

Інтерфейс користувача. Спеціаліст використовує інтерфейс длявведення інформації і команд в експертну систему та одержання вихідноїінформації з неї.  Команди містять у собі параметри, що спрямовують процесопрацювання знань.  Інформація звичайно видається у формі значень, щоприсвоюються певним змінним.

Технологія експертних системпередбачає можливість одержувати в якості вихідної інформації не тількирішення, але і необхідні пояснення.

 Розрізняють два види пояснень:

•   пояснення, що видаються завимогою.  Користувач у будь-який момент може зажадати від експертної системипояснення своїх дій;

•  пояснення отриманого рішенняпроблеми.  Після одержання рішення користувач може зажадати пояснень того, яквоно було отримано.  Система повинна пояснити кожний крок своїх міркувань, щоведуть до розв’язання задачі.  Хоча технологіяроботи з експертною системою не є простою, інтерфейс користувача цих систем єдружнім і звичайно не викликає труднощів при веденні діалогу.

База знань.  Вона містить факти, що описуютьпроблемну галузь, а також логічний взаємозв'язок цих фактів.  Центральне місцев базі знань належить правилам.  Правило визначає, що варто робити вданій конкретній ситуації, і складається з двох частин: умова, яка можевиконуватися або ні, і дія, яку варто виконати у випадку виконання умови.

Всі правила, які використовуються векспертній системі, утворюють систему правил, яка навіть для відносно простоїсистеми може містити у собі декілька тисяч правил.

Інтерпретатор.  Це частина експертної системи, щовиконує у певному порядку опрацювання даних, які знаходяться в базі знань. Технологія роботи інтерпретатора зводиться до послідовного розгляду сукупностіправил (правило за правилом).  Якщо має місце дотримання умови, що міститься вправилі, то виконується певна дія, і користувачу надається варіант вирішенняйого проблеми.

Крім того, у багатьох експертних системахуводяться додаткові блоки: база даних, блок розрахунку, блок введення ікоректування даних.  Блок розрахунку необхідний у ситуаціях, пов'язаних ізприйняттям управлінських рішень.  При цьому важливу роль грає база даних, демістяться планові, фізичні, розрахункові, звітні та інші постійні абооперативні показники.  Блок введення і коректування даних використовується дляоперативного і своєчасного відображення поточних змін у базі даних.

Модуль створення системи.  Він служить для створення набору(ієрархії ) правил.  Існують два підходи, що можуть бути покладені в основумодуля створення системи: використання алгоритмічних мов програмування івикористання оболонок експертних систем.

Для представлення бази знаньспеціально розроблені мови Лісп і Пролог, хоча можна використовувати і будь-якувідому алгоритмічну мову.

Оболонка експертних систем являє собою готове програмнесередовище,  що може бути пристосоване для вирішення певної проблеми шляхомстворення відповідної бази знань.  У більшості випадків використання оболонокдозволяє створювати експертні системи швидше і легше в порівнянні зпрограмуванням.

 

 

3.Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій3.1 Старіння інформаційної технології

 Для інформаційних технологій єцілком природним те, що вони застарівають і заміняються новими. Так, наприклад,на зміну технології пакетного опрацювання програм на великий ЕОМ вобчислювальному центрі  прийшла технологія роботи на персональному  комп'ютеріна робочому місці користувача.  Телеграф передав усі свої функції телефону.  Телефон поступово витісняється службою експресс-доставки.   Телекс передавбільшість  своїх функцій  факсу й електронній пошті.

        Привпровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно оцінитиризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння, тому щоінформаційні продукти, як ніякі інші види матеріальних товарів, маютьнадзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або версіями.  Періодизмінюваності коливаються від декількох місяців до одного року.  Якщо в процесівпровадження нової інформаційної технології цьому фактору не приділяти належноїуваги, цілком можливо, що до моменту завершення переходу фірми на новуінформаційну технологію вона вже застаріє і прийдеться вживати заходів щодо їїмодернізації.  Такі невдачі з впровадженням інформаційних технологій звичайнопов'язані з недосконалістю технічних засобів,  в той час як основною причиноюневдач є відсутність або слабка пропрацьованність методологіївикористання інформаційної технології.

3.2 Методологія використанняінформаційної технології

Централізованеопрацювання інформації на ЕОМ обчислювальних центрів  були першою історично сформованоютехнологією.  Створювалися великі обчислювальні  центри колективного користування,оснащені великими ЕОМ.  Застосування таких ЕОМ дозволяло опрацьовувати великімасиви вхідної інформації й одержати на цій основі різноманітні видиінформаційної продукції, яка потім передавалася користувачам.  Такийтехнологічний процес був обумовлений недостатнім оснащенням обчислювальноютехнікою підприємств і організацій у 60 — 70-і рр.

Переваги методології централізованої технології:

• можливість звертаннякористувача до великих масивів інформації у вигляді баз даних і доінформаційної продукції широкої номенклатури;

•відносна легкість упровадження методологічних рішень по    розвитку йудосконалюванню  інформаційної технології завдяки їх централізованомуприйняттю.   

       Недолікитакої методології очевидні:

• обмежена відповідальністьнижчого персоналу, що не сприяє оперативному одержанню інформації користувачем,тим самим перешкоджаючи правильності виробітку управлінських рішень;

• обмеження можливостейкористувача в процесі одержання і використання інформації.

      Децентралізоване опрацювання інформації пов'язане з появою в           80-х рр. персональнихкомп'ютерів і розвитком засобів телекомунікацій.  Вона дуже істотно потіснилапопередню технологію, оскільки дає користувачу широкі можливості в роботі зінформацією і не обмежує його ініціатив.

Перевагамитакої методології є:

• гнучкість структури, що забезпечує простір ініціативам користувача;

• посилення відповідальності нижчої ланки співробітників;

• зменшення потреби вкористуванні центральним комп'ютером і відповідно контролі з бокуобчислювального центру;

• більшповна реалізація творчого потенціалу користувача завдяки використанню засобівкомп'ютерного зв'язку.

Протеця методологія має і свої недоліки:

•  складність стандартизації через велику кількістьунікальних розробок;

• психологічне неприяйняттякористувачами що рекомендуються   обчислювальним центром стандартів у готовихпрограмні продукти;

•нерівномірність розвитку рівня інформаційної технології на локальних місцях, щов першу чергу визначається рівнем кваліфікації конкретного працівника.

 Описаніпереваги і недоліки централізованої і децентралізованої інформаційноїтехнології призвели до необхідності притримуватися лінії розумного застосуванняі того, і іншого підходу. 

Такийпідхід назвемо раціональною методологією і покажемо, як у цьому випадкубудуть розподілятися обов'язки:

•обчислювальний центр повинен відповідати за створення загальної стратегіївикористання інформаційної технології, допомагати користувачам як у роботі, такі у навчанні,  установлювати стандарт і визначати політику застосуванняпрограмних і технічних засобів;

• персонал, який використовує інформаційну технологію, повинен дотримуватисявказівок обчислювального центру, здійснювати розробку своїх локальних систем ітехнологій відповідно до загального плану організації.

Раціональнаметодологія використання інформаційної технології дозволить досягти більшоїгнучкості, підтримувати загальні стандарти, здійснити сумісність інформаційнихлокальних продуктів та знизити дублювання діяльності.

3.3 Небезпека та труднощівикористанняінформаційних технологій

Складне програмнезабезпечення має недоліки, якими можуть скористатися сторонні особи (хакери)і використати їх на свою користь. Так, наприклад, один хакер вкрав з кредитнихкарток Парекс банку біля 7000 долларів, з комп’ютерної бази поліції одного зміст Америки зникла вся база по автомобілям, що перебували у розшуку. Дляпопередження несанкціонованого доступу використовуються дуже дорогі системизахисту, а також вдосконалюється програмне забезпечення.

Привикористанні програмного забезпечення існує можливість втрати інформації, спричиненадією вірусів, які використовують його недоліки. У звязку з тим, що вартістьінформації росте, втрати можуть бути суттєвими. Для захисту доводиться використовуватиспеціальні програми – антивіруси. Беручи до уваги те, що зараз відбуваєтьсяконцентрація у сфері інформаційних технологій, перед користувачемпостає дилема вибору платформи інформаційної технології, так як в майбутньому він буде залежати від свогопостачальника програмногозабезпечення.

Легкістьтиражування інформаційних продуктів надає змогу з легкістю порушувати авторскіправа. Це стосується, в першу чергу, програмного забезпечення.    

 Висновки

Одним із засобів керування розвитком інтелекту і підвищення йогоорганізованості на сучасному етапі є інформатизація суспільства, що ґрунтуєтьсянасамперед на розвитку інформаційних комп’ютернихтехнологій. Значення  інформаційної технології величезне -  вона формуєпередній край  науково-технічного прогресу, створює інформаційний  фундаментрозвитку науки і всіх інших технологій.  Головними, визначальними стимуламирозвитку інформаційної технології, є соціально-економічні потреби суспільства,і саме зараз суспільство як ніколи зацікавлене в якомога швидшій інформатизаціїта комп'ютеризації всіх без винятку сфер діяльності. 

Дуже важливою властивістю інформаційної  технологіїє те, що для неї інформація є не  тільки продуктом, але і вихідною сировиною.Особлива роль приділяється всьому комплексу інформаційної технології і технікив структурній перебудові економіки убік наукоємності. Більш того, інформаційнатехнологія є свого роду  перетворювачем всіх інших галузей господарства, яквиробничих, так і невиробничих, основним засобом їхньої автоматизації, якісноїзміни продукції і, як наслідок, їх  переходу частково або цілком у  категоріюнаукомістких. Пов'язаний з цим і працезаощаджувальний характер інформаційноїтехнології, що реалізується, зокрема, у керуванні багатьма видами робіт і технологічнихоперацій.

Безсумнівною перевагою інформаційної технології є те, що вона самастворює засоби для  своєї еволюції. Формування  системи, що саморозвивається — найважливіший підсумок, досягнутий у сфері  інформаційної технології.

  Такимчином, усі вищевикладені риси інформаційної технології вказують на те, що вонай у майбутньому залишиться самим перспективним видом технології, що допомагаєлюдині впевнено крокувати шляхом прогресу.

Список використаної літератури

1.   Макарова Н. В., Матвєєва Л. А., Бройдо В. Л. Підручник “Інформатика”, М.: «Фінансита статистика»,  1997 р.

2.   Багриновський К.А., Хрусталєв Е.Ю.  «Нові информаційні    технології»,  М.: “ЭКО”,1996 р.

3.   Крилов І. В. «Інформаційні технології: теорія іпрактика», М.: «Центр», 1996 р.

4.   Малиновський Б.М. “Історія обчислювальної техніки”,К.: “Лотус”, 1995 р.

5.   Кондрашова С.С. Учбовий посібник “Информаційнітехнології в управлінні”, К.: МАУП. 1998 р.

6.   Каpатигін С. В.  “Базиданих: найпростіші  засоби  опрацювання  інфоpмації; системи упpавління базамиданих”, М.: ABF, 1995 р.

7.   Барсуков В.С.,Тарасов О.В. “Нова інформаційна технологія”, журнал “Обчислювальна техніка таіі застосування”, 1989 р., №2, С. 41-42.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию