Реферат: Microsoft Excel

Міністерство освіти і наукиУкраїни

Головне управління освіти інауки

Полтавської обласноїдержавної адміністрації

Полтавський професійний ліцей

Дипломнаробота

на тему:

Microsoft Excel

фах: 4112 «Операторкомп’ютерного набору»

учениці групи № 11

Придатченко ВікторіїМиколаївни

Керівник роботи:

викладач технології комп’ютернихробіт

Деньга Н.М.

м. Полтава 2010


Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Microsoft Excel

1.1 Поняття йможливості MS Excel

1.2 Способизапуску Excel і вихід з нього

1.3 Основніелементи вікна MS Excel

1.4 Структураелектронних таблиць

1.5 Можливіпомилки при використанні функцій у формулах

1.6 Аналіз даних в MS Excel

1.7 Сценарії

1.8 Приклад розрахунків внутрішньоїшвидкості обороту інвестицій

1.9 Побудова діаграм

Розділ 2. Технікабезпеки при роботі на ПК

2.1 Основнівимоги до користувачів ПК з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки

2.2 Вимогиохорони праці до приміщення для роботи з ПК

2.3 Вимогиохорони праці до робочого місця користувачів ПК

2.4 Вимогиохорони праці до режиму праці

2.5 Вимогитехніки безпеки до користувачів ПК

2.6 Основні вимоги докористувачів засобів оргтехніки з охорони праці, техніки безпеки, пожежноїбезпеки

2.7Відповідальність

2.8 Діїпрацівників та учнів у разі ураження людини електричним струмом

2.9 Діїпрацівників та учнів у разі виникнення пожежі

2.10 Діїпрацівників при необхідності отримання невідкладної медичної допомоги

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Microsoft Excel – програма призначена дляорганізації даних у таблиці для документування й графічного подання інформації.

ПрограмаMS Excel застосовується при створенні комплексних документів у яких необхідно:

·  використовувати ті самі данів різних робочих аркушах;

·  змінити й відновлюватизв'язки.

Перевагою MSExcel є те, що програма допомагає оперувати більшими обсягами інформації.Робочі книги MS Excel надають можливість зберігання й організації даних,обчислення суми значень у комірках. MS Excel надає широкий спектр методів, що дозволяють зробитиінформацію простою для сприйняття.

У наш час, кожнійлюдині важливо знати й мати навички в роботі з додатками Microsoft Office, томущо сучасний мир насичений величезною кількістю інформацією, з якої простонеобхідно вміти працювати.

Більш докладно вцій дипломній буде представлений додаток MS Excel, його функції й можливості. Атакож використання сценаріїв з їхнім практичним застосуванням.

 


Розділ 1.Microsoft Excel

 

1.1Поняття й можливості MicrosoftExcel

Електроннітаблиці – це програма, що моделює на екрані монітора двовимірну таблицю, якаскладається з рядків і стовпців.

Табличнийпроцесор MS Excel (електронні таблиці) — одне з найбільше частовикористовуваних додатків пакета MS Office, наймогутніший інструмент у вмілихруках, що значно спрощує рутинну повсякденну роботу. Основне призначення MSExcel — розв'язок практично будь-яких завдань розрахункового характеру, вхіднідані яких можна представити у вигляді таблиць. Застосування електронних таблицьспрощує роботу з даними й дозволяє одержувати результати без програмуваннярозрахунків. У комбінації ж з мовою програмування Visual Basic for Application(VBA), табличний процесор MS Excel здобуває універсальний характер і дозволяєрозв'язати взагалі будь-яке завдання, незалежно від його характеру.

Особливістьелектронних таблиць полягає в можливості застосування формул для опису зв'язкуміж значеннями різних комірок. Розрахунки по заданих формулах виконуєтьсяавтоматично. Зміна вмісту якої-небудь комірки приводить до перерахуваннязначень усіх комірок, які з нею зв'язані формульними відносинами й, тим самим,до відновлення всієї таблиці відповідно до даних, що змінилися

Основніможливості електронних таблиць:

1.  проведення однотипних складнихрозрахунків над більшими наборами даних;

2.  автоматизація підсумкових обчислень;

3.  розв'язок завдань шляхом доборузначень параметрів;

4.  обробка (статистичний аналіз)результатів експериментів;

5.  проведення пошуку оптимальних значеньпараметрів (розв'язок оптимізаційних завдань);

6.  підготовка табличних документів;

7.  побудова діаграм (у тому числі й зведених)за наявними даними;

8.  створення й аналіз баз даних(списків).

 

1.2 Способи запуску Excel і вихідз нього

Щоб запуститиExcel, виконаєте команду Пуск / Програми / Microsoft Office / Microsoft Excel.

Післязавантаження програми відкриється робоче вікно Microsoft Excel, яке міститьелементи меню, а також панелі інструментів, де розміщаються кнопки длястворення нової робочої книги, відкриття існуючої і т.д.

Вікно програмиMicrosoft Excel із завантаженою електронною таблицею буде виглядати, як це показанона малюнку 1.

/>

Малюнок 1. — Вікно програми Microsoft Excel

Закінчити роботуз Excel можна одним зі способів:

• Виконаєтекоманду Файл / Вихід;

• Клацніть лівоюкнопкою миші по кнопці закриття вікна програми;

• Натиснітькомбінацію клавіш Alt+F4;

Клацніть правоюкнопкою миші по заголовкові вікна Excel і з контекстного меню виберіть командуЗакрити.

 

1.3 Основніелементи вікна MS Excel

Основнимиелементами робочого вікна є:

1.  Рядок заголовка (у ній вказуєтьсяім'я програми) із кнопками керування вікном програми й вікном документа(Згорнути, Згорнути у вікно або Розгорнути на весь екран, Закрити);

2.  Рядок основного меню (кожний пунктменю являє собою набір команд, об'єднаних загальної функціональноюспрямованістю) плюс вікно для пошуку довідкової інформації.

3.  Панелі інструментів (Стандартна,Форматування й ін.).

4.  Рядок формул, що містить у якостіелементів поле Ім'я й кнопку Вставка функції (fx), призначена для введення йредагування значень або формул у комірках. У поле Ім'я відображається адресапоточної комірки.

5.  Робоча область (активний робітникаркуш).

6.  Смуги прокручування (вертикальна йгоризонтальна).

7.  Набір ярличків (ярлички аркушів) дляпереміщення між робочими аркушами.

8.  Рядок стану

1.4 Структура електронних таблиць

Файл, створенийзасобами MS Excel, прийнято називати робочою книгою. Робочих книг створитиможна стільки, скільки дозволить наявність вільної пам'яті на відповіднімобладнанні пам'яті. Відкрити робочих книг можна стільки, скільки їх створене.Однак активною робочою книгою може бути тільки одна поточна (відкрита) книга.

/>

Робоча книгаявляє собою набір робочих аркушів, кожний з яких має табличну структуру. Увікні документа відображається тільки поточний (активний) робітник аркуш, зяким і ведеться робота. Кожний робочий аркуш має назву, яка відображається наярличку аркуша в нижній частині вікна. За допомогою ярличків можна перемикатисядо інших робочих аркушів, що входять у ту ж робочу книгу. Щоб перейменуватиробочий аркуш, треба двічі клацнути мишкою на його ярличку й замінити стареім'я на нове або шляхом виконання наступних команд: меню Формат, рядок Аркуш усписку меню, Перейменувати. А можна й, установивши покажчик мишки на ярликактивного робочого аркуша, клацнути правою кнопкою миші, після чого вконтекстному меню, що з'явився, клацнути по рядкові Перейменувати й виконатиперейменування. У робочу книгу можна додавати (вставляти) нові аркуші абовидаляти непотрібні. Вставку аркуша можна здійснити шляхом виконання командименю Вставка, рядок Аркуш у списку пунктів меню. Вставка аркуша відбудетьсяперед активним аркушем. Виконання вищевикладених дій можна здійснити й задопомогою контекстного меню, яке активізується натисканням правої кнопки мишки,покажчик якої повинен бути встановлений на ярличку відповідного аркуша. Щобпоміняти місцями робітники аркуші потрібно покажчик мишки встановити на ярличокпереміщуваного аркуша, нажати ліву кнопку мишки й перетягнути ярличок у потрібнемісце.

Робочий аркуш (таблиця) складається з рядків і стовпців. Стовпціозаглавлені прописними латинськими буквами й, далі, двох літернимикомбінаціями. Усього робочий аркуш містить 256 стовпців, пойменованих від A доIV. Рядки послідовно нумеруються числами від 1 до 65536.

На перетинанністовпців і рядків утворюються комірки таблиці. Вони є мінімальними елементами,призначеними для зберігання даних. Кожне комірка має свою адресу. Адресакомірки складається з імені стовпця й номера рядка, на перетинанні якихрозташовано комірка, наприклад, A1, B5, DE324. Адреси комірок використовуютьсяпри записі формул, що визначають взаємозв'язок між значеннями, розташованими врізних комірках. У теперішній момент часу активної може бути тільки однекомірка, яке активізується клацанням мишки по ній і виділяється рамкою. Цярамка в Excel відіграє роль курсору. Операції введення й редагування данихзавжди проводяться тільки в активній комірці. На дані, розташовані в сусідніхкомірках, що утворюють прямокутну область, можна посилатися у формулах як наєдине ціле. Групу комірок, обмежену прямокутною областю, називають діапазоном.Найбільше часто використовуються прямокутні діапазони, що утворюються наперетинанні групи рядків, що послідовно йдуть, і групи стовпців, що послідовнойдуть. Діапазон комірок позначають, указуючи через двокрапку адреса першогокомірки й адреса останньої комірки діапазону, наприклад, B5:F15. Виділеннядіапазону комірок можна здійснити протяганням покажчика мишки від одногокутового комірки до протилежного комірки по діагоналі. Рамка поточної(активної) комірки при цьому розширюється, охоплюючи весь обраний діапазон.

Для прискорення йспрощення обчислювальної роботи Excel надає в розпорядження користувачапотужний апарат функцій робочого аркуша, що дозволяють здійснювати практичновсі можливі розрахунки.

У цілому MS Excelмістить більш 400 функцій робочого аркуша (вбудованих функцій). Усі вонивідповідно до призначення діляться на 11 груп (категорій):

1.  фінансові функції;

2.  функції дати й часу;

3.  арифметичні й тригонометричні(математичні) функції;

4.  статистичні функції;

5.  функції посилань і підстановок;

6.  функції баз даних (аналізу списків);

7.  текстові функції;

8.  логічні функції;

9.  інформаційні функції (перевіркивластивостей і значень);

10.інженерніфункції;

11.зовнішніфункції.

Запис будь-якоїфункції в комірку робочого аркуша обов'язково починається із символу рівно (=).Якщо функція використовується в складі якої-небудь іншої складної функції або уформулі (мега формули), то символ рівно (=) пишеться перед цією функцією(формулою). Звертання до будь-якої функції проводиться вказівкою її імені йнаступного за ним у круглих дужках аргументу (параметра) або списку параметрів.Наявність круглих дужок обов'язково, саме вони служать ознакою того, щовикористовуване ім'я є іменем функції. Параметри списку (аргументи функції)розділяються крапкою з коми (;). Їхня кількість не повинна перевищувати 30, адовжина формули, що містить скільки завгодно звертань до функцій, не повиннаперевищувати 1024 символів. Усе імена при записі (уведенні) формулирекомендується набирати малими літерами, тоді правильно введені імена будутьвідображені прописними буквами.

 

1.5Можливі помилки при використанніфункцій у формулах

При роботі зелектронними таблицями важливо не тільки вміти ними користуватися, але й неробити поширених помилок. Дослідження показали, що більш половини людей, щочасто використовують Microsoft Excel у своїй діяльності, тримають на робочомустолі звичайний калькулятор! Причина виявилася проста: щоб зробити операціюпідсумовування двох або більш комірок для одержання проміжного результату (атаку операцію, як показує практика, більшості людей доводиться виконуватидосить часто), необхідно виконати дві зайві дії. Знайти місце в поточнійтаблиці, де буде розташовуватися підсумкова сума, і активізувати операціюпідсумовування, нажавши кнопку S (сума). І лише після цього можна вибрати тікомірки, значення яких передбачається просумувати.

У комірці Excelзамість очікуваного обчисленого значення можна побачити ####### (діези). Целише ознака того, що ширина комірки недостатня для відображення отриманогочисла.

Наступнізначення, називані константами помилок, Excel відображає в комірках формули, щомістять, у випадку виникнення помилок при обчисленнях по цих формулах:

1.  #ІМЯ? — неправильно введене ім'яфункції або адреса комірки.

2.  #ДЕЛ/0! — значення знаменника уформулі дорівнює нулю (розподіл на нуль).

3.  #ЧИСЛО! — значення аргументу функціїне відповідає припустимому. Наприклад, ln(0), ln(-2), .

4.  #ЗНАЧ! — параметри функції введенінеправильно. Наприклад, замість діапазону гнізд уведене їхнє послідовнеперерахування.

5.  #ССИЛКА! — невірне посилання накомірку.

 

1.6 Аналізданих вMS Excel

Дані — відомості:

— отримані шляхом виміру,спостереження, логічних або арифметичних операцій;

— представлені уформі, придатної для постійного зберігання, передачі й (автоматизованої)обробки.

В Excel тип даних- тип, значення, що зберігається в комірці.

Коли данівводяться на робочий аркуш, Excel автоматично аналізує їх визначає тип даних.Тип даних, що привласнюється комірці за замовчуванням, визначає спосіб аналізуданих, який можна застосовувати до даного комірки.

Наприклад, убільшості інструментах аналізу даних використовуються саме числові значення.Якщо ви спробуєте ввести текстове значенні, то програма відреагує повідомленнямпро помилку.

Типи даних:

1.  Текстовий

2.  Числовий

3.  Число

4.  Числові символи

5.  Дроби

6.  Дата й час

7.  Дати

8.  Час

9.  Формули

Аналіз даних — область інформатики, що займається побудовою й дослідженням найбільш загальнихматематичних методів і обчислювальних алгоритмів витягу знань ізекспериментальних (у широкому змісті) даних.

Аналіз даних — порівняння різної інформації.

Робота з таблицеюне обмежується простим занесенням у неї даних. Важко уявити собі область, де бне вимагався аналіз цих даних.

Таблиці даних єчастиною блоку завдань, який іноді називають інструментами аналізу "що-якщо". Таблиця даних являє собою діапазон комірок, що показує, як змінапевних значень у формулах впливає на результати цих формул. Таблиці надаютьспосіб швидкого обчислення декількох версій у рамках однієї операції, а такожспосіб перегляду й порівняння результатів усіх різних варіантів на одномуаркуші.

MS Excel представляє широкі можливостідля проведення аналізу даних, що перебувають у списку. До засобів аналізувідносяться::

· Обробкасписку за допомогою різних формул і функцій;

· Побудовадіаграм і використання карт MS Excel;

· Перевіркаданих робочих аркушів і робочих книг на наявність помилок;

· Структуризаціяробочих аркушів;

· Автоматичнепідведення підсумків (включаючи майстер часткових сум);

· Консолідаціяданих;

· Зведенітаблиці;

· Спеціальнізасоби аналізу вибіркових записів і даних — підбор параметра, пошук розв'язку,сценарії й ін.

 

1.7 Сценарії

Одне з головнихпереваг аналізу даних — пророкування майбутніх подій на основі сьогоднішньоїінформації.

Сценарії є частиною блоку завдань, який іноді називаютьінструментами аналізу" що-якщо". (Анализ«что-если». Процесс изменения значений ячеек и анализа влияния этих измененийна результат вычисления формул на листе, например изменение процентной ставки,используемой в таблице амортизации для определения сумм платежей.)

Сценарій — ценабір значень, які в додатку Microsoft Office Excel зберігаються й можутьавтоматично підставлятися в аркуш. Сценарії можна використовувати для прогнозурезультатів моделей розрахунків аркуша. Існує можливість створити й зберегти варкуші різні групи значень, а потім перемикатися на кожній із цих новихсценаріїв, щоб переглядати різні результати. Або можна створити кілька вхіднихнаборів даних (змінюваних комірок) для будь-якої кількості змінних іпривласнити ім'я кожному набору. По імені обраного набору даних MS Excelсформує на робочому аркуші результати аналізу. Крім цього, диспетчер сценаріївдозволяє створити підсумковий звіт по сценаріях, у якім відображаютьсярезультати підстановки різних комбінацій вхідних параметрів.

При розробцісценарію дані на аркуші будуть мінятися. Із цієї причини перед початком роботизі сценарієм прийде створити сценарій, що зберігає первісні дані, або жстворити копію аркуша Excel.

Усі сценаріїстворюються в діалоговім вікні Додавання сценарію. Насамперед необхідно вказатикомірки для відображення прогнозованих змін. Посилання на комірки відділяютьсядруг від друга двокрапкою або крапкою з коми. Потім у діалоговім вікні Значеннякомірок сценарію кожному комірці привласнюється нове значення. Ці значеннявикористовуються при виконанні відповідного сценарію. Після введення значеньгенерується сценарій. При виборі іншого сценарію, значення в комірках міняютьсятак, як зазначено в сценарії.

Для захистусценарію використовуються прапорці, які виставляються в нижній частинідіалогового вікна Додавання сценарію. Прапорець Заборонити зміни не дозволяє користувачамзмінити сценарій. Якщо активізований прапорець Сховати, то користувачі незможуть, відкривши аркуш, побачити сценарій. Ці опції застосовуються тількитоді, коли встановлений захист аркуша.

Якщо потрібноодночасно зрівняти кілька сценаріїв, то можна створити Підсумковий звіт,клацнувши в діалоговім вікні по кнопці Звіт.

У багатьохекономічних завданнях результат розрахунків залежить від декількох параметрів,якими можна управляти.

/>Диспетчер сценаріїв відкривається командою Сервіс/Сценарії (мал. 1). Увікні диспетчера сценаріїв за допомогою відповідних кнопок можна додати новийсценарій, змінити, вилучити або вивести існуючий, а також — об'єднати кількарізних сценаріїв і одержати підсумковий звіт по існуючих сценаріях.


 

1.8 Прикладрозрахунків внутрішньої швидкості обороту інвестицій

Вихідні дані:витрати по проекту становлять 700 млн. руб. Очікувані доходи протягом наступнихп'яти років, складуть: 70, 90, 300, 250, 300 млн. руб. Розглянути такожнаступні варіанти (витрати на проект представлені зі знаком мінус):

—  -600; 50;100;200; 200; 300;

—  -650;90;120;200;250; 250;

—  -500, 100,100,200, 250, 250.

/>

Рис 1. Вікно Диспетчер сценаріїв

Розв'язок:

Для обчислення внутрішньої швидкості обороту інвестиції (внутрішньоїнорми прибутковості) використовується функція ВСД.

ВСД- ВСД — Повертає внутрішню ставкуприбутковості для ряду потоків коштів, представлених їхніми чисельнимизначеннями. Ці грошові потоки не обов'язково повинні бути рівними по величині.Однак вони повинні мати місце через рівні проміжки часу, наприклад щомісяця абощорічно.

Внутрішня ставка прибутковості — це процентна ставка, прийнята дляінвестиції, що полягає із платежів (негативні величини) і доходів (позитивнівеличини), які здійснюються в послідовні й однакові по тривалості періоди.

ВСД (Значення; Припущення)

Значення — цемасив або посилання на комірки, що містять числа, для яких потрібно підрахувативнутрішню ставку прибутковості.

· Значенняповинні містити, принаймні, одне позитивне й одне негативне значення.

· ВСДвикористовує порядок значень для інтерпретації порядку грошових виплат абовступів. Переконаєтеся, що значення виплат і вступів уведені в правильномупорядку.

· Якщоаргумент, який є масивом або посиланням, містить текст, логічні значення абопорожні комірки, те такі значення ігноруються.

Припущення — цевеличина, про яку передбачається, що вона близька до результату ВСД.

У нашому випадку функція для розв'язку завдання використовує тільки

аргумент Значення, один з яких обов'язково негативний (витрати попроекту). Якщо внутрішня швидкість обороту інвестицій виявиться більше ринковоїнорми прибутковості, то проект уважається економічно доцільним. А якщо ні, топроект повинен бути відкинуть.

Розв'язок наведений на мал. 2. Формули для розрахунків:

у комірці В14:

=ВС(В5: В10)

 

у комірці С14:

= ЯКЩО (В14>В12);"

Проектекономічнодоцільний";

«Проект необхідно відкинути»)

/>

Мал. 2. Розрахунки внутрішньої швидкості обороту інвестицій

1. Розглянемо цей приклад для всіх комбінацій вихідних даних. Длястворення сценарію слід використовувати команду Сервіс| Сценарії |кнопка Додати(мал. 3). Після натискання на кнопку ОК з'являєтьсяможливість внесення нових значень для змінюваних комірок (мал. 4).

Для збереження результатів по першому сценарію немає необхідностіредагувати значення комірок — досить нажати кнопку ОК ( дляпідтвердження значень, що з'явилися за замовчуванням, і виходу у вікноДиспетчер сценаріїв).

/>

Мал. 3. Додавання сценарію для комбінації вихідних даних

/>

Мал. 4. Вікно для зміни значень комірок

3. Для додавання до розглянутого завдання нових сценаріїв досить нажатикнопку Додати у вікні Диспетчер сценаріїв і повторити вищеописані дії, змінившизначення в комірках вихідних даних (мал. 5).

Сценарій «Швидкість обороту 1» відповідає даним (-700; 70; 90;300; 250; 300), Сценарій «Швидкість обороту 2» — (-600; 50; 100; 200;200; 300),

Сценарій «Швидкість обороту 3» — (-650; 90; 120; 200; 250;250).

Нажавши кнопку Вивести, можна переглянути на робочому аркуші

результати розрахунків для відповідної комбінації вихідних значень.

/>

Мал. 5. Вікно Диспетчер сценаріїв з доданими сценаріями

4. Для одержання підсумкового звіту по всіх доданих сценаріях слід нажатикнопку Звіту вікні диспетчера сценаріїв. У вікні, що з'явилося, звіт посценарію вибрати необхідний тип звіту й дати посилання на комірки, у якихобчислюються результуючі функції. При натисканні на кнопкуОК навідповідний аркуш робочої книги виводиться звіт по сценаріях (мал. 6).

/>

Мал. 6. Звіт посценаріях розрахунків швидкості обороту інвестицій

 

1.9 Побудовадіаграм

Для вистави вграфічному виді даних робочих аркушів (таблиць) використовують діаграми. Даніробочого аркуша, які використовуються при створенні діаграм, з'єднуються з неюй при їхній зміні діаграма обновляється. Можна створювати вбудовану діаграму,яка додана безпосередньо в робочий аркуш, або виконати її на окремому аркушідіаграми в робочій книзі. Після створення можна доповнити діаграму назвами йлініями сітки. Для зміни формату діаграми можна використовувати авто формати.

Для створеннядіаграми за допомогою майстра діаграми виконаєте такі дії:

1.  Виділите дані, які вам потрібновикористовувати в діаграмі.

2.  Виконаєте команду Вставка / Діаграмаабо клацніть по кнопці Майстер діаграм.

3.  З'явиться діалогове вікно Майстердіаграм (крок 1 з 4).Виберіть тип діаграми з відповідного списку, а потім їївид. Після чого клацніть по кнопці Далі>. У вас є можливість побачитипопередній вид діаграми, нажавши лівою кнопкою миші на кнопку Перегляд результату.

/>

Мал. 9. — Майстердіаграм

4.  Якщо адреса діапазону в текстовімполі Діапазон вкладки Діапазон даних правильний, клацніть по кнопці Далі>. Упротилежному випадку виділите діапазон у робочім вікні або введіть адреси йогокомірок і після цього клацніть по кнопці Далі>. Також можна внести деякізміни, вибравши вкладку Ряд. З'явиться нове діалогове вікно.

5.  У данім вікні можна вдосконалитидіаграму, використовуючи відповідні вкладки. Наприклад, гістограма можеприйняти такий вид. Клацніть по кнопці Далі>. З'явиться останнє діалоговевікно майстра діаграм.

6.  Укажіть місце розташування діаграми.

7.  Клацніть по кнопці Готове. Діаграмаз'явиться на робочому аркуші.

Після вставкидіаграми в робочий аркуш можна змінити її розміри або перемістити в інше місце,перед цим виділивши її. Щоб виділити діаграму, помістите на ній курсор миші йклацніть лівою кнопкою миші. При цьому близько діаграми з'явиться тонкапрямокутна рамка з маркерами у вигляді чорних квадратиків по кутах, посерединікожної зі сторін (розмірні маркери).

Для змінирозмірів діаграми виконаєте такі дії:

1.  Виділите діаграму.

2.  Переміните розміри діаграми,переміщаючи розмірні маркери. Для пропорційної зміни розмірів переміщайтекутові розмірні маркери, для зміни ширини або висоти — відповідні маркери насерединах сторін.

/>

Мал. 10. — Майстер діаграм, джерело даних

/>

Малюнок 11. — Майстер діаграм, параметри діаграми

електронний таблицясценарій діаграма


 

/>

Малюнок 12. — Майстер діаграм, розміщення діаграми

/>

Малюнок 13. — Переміщення діаграми


 

РОЗДІЛ2. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРІ

Інструкція зтехніки безпеки, пожежної безпеки для користувачів персональним комп’ютером(далі інструкція) встановлює основні вимоги щодо забезпечення охорони праці,техніки безпеки, пожежної безпеки на виробничому навчання Полтавськогопрофесійного ліцею при роботі з персональним комп’ютером (далі ПК).Користуватися ПК мають право лише особи, за якими комп’ютери закріплені, атакож згідно переліку осіб, затверджені директором; іншими особами доступ докомп’ютерів категорично заборонений.

2.1 Основні вимоги до користувачівПК з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки

1. Виконуватиумови інструкції з експлуатації ПК.

2. Приексплуатації ПК необхідно пам'ятати, що первинні мережі електроживлення під часроботи знаходяться під напругою, яка є небезпечною для життя людини, томунеобхідно користуватися справними розетками, відгалужуваннями та з'єднувальнимикоробками, вимикачами та іншими електроприладами.

3. До роботи з ПКдопускаються працівники та учні, з якими був проведений вступний інструктаж тапервинний інструктаж (на робочому місці) з питань охорони праці, технікибезпеки, пожежної безпеки та зроблений запис про їх проведення у спеціальномужурналі інструктажів.

4. Працівники таучні при роботі з ПК повинні дотримуватися вимог техніки безпеки, пожежноїбезпеки.

5. При виявленнів обладнанні ПК ознак несправності (іскріння, пробоїв, підвищення температури,запаху гару, ознак горіння) необхідно негайно припинити роботу, відключити всеобладнання від електромережі і терміново повідомити про це відповіднихпосадових осіб, спеціалістів.

6. Вміти діяти вразі ураження інших працівників, учнів електричним струмом або виникненніпожежі.

7. Знати місцярозташування первинних засобів пожежогасіння, план евакуації працівників зприміщення в разі виникнення пожежі.

2.2 Вимоги охорони праці доприміщення для роботи з ПК

1. Стіниприміщень для роботи з ПК мають бути пофарбовані чи обклеєні шпалерамиспокійних кольорів з коефіцієнтом відбиття 40% – 60%. Вікна повинніобладнуватися сонцезахисними пристроями (жалюзі, штори і т.п.)

2. Для освітленняприміщень з ПК необхідно використовувати люмінесцентні світильники.Освітленість робочих місць у горизонтальній площині на висоті 0,8 м від підлогиповинна бути не менше 400 лк. Вертикальна освітленість у площині екрану небільше 300 лк.

3. У приміщенняхдля роботи з ПК необхідно проводити вологе прибирання та регулярнепровітрювання протягом робочого дня. Видалення пилу з екрану необхіднопроводити не рідше одного разу на день.

2.3 Вимоги охорони праці доробочого місця користувача ПК

1. Робочі місцядля працюючих з дисплеями необхідно розташувати таким чином, щоб до поля зорупрацюючого не потрапляли вікна та освітлювальні прилади. Відеотермінали повиннівстановлюватися під кутом 90°-105° до вікон та на відстані не меншій 2,5 м відстін з вікнами. До поля зору працюючого з дисплеєм не повинні потраплятиповерхні, які мають властивість віддзеркалювання. Покриття столів повинне бутиматовим з коефіцієнтом відбиття 0,25-0,4.

2. Відстань між робочимимісцями ПК повинна бути не меншою 1,5-му ряду та не меншою 1м між рядами. ПКповинні розміщуватися не ближче 1їм від джерела тепла.

3. Відстань відочей користувача до екрану повинна становити 500 мм — 700 мм, кут зору 10°-20°,але не більше 40°, кут між верхнім краєм відео терміналу та рівнем очейкористувача повинен бути меншим 10°. Найбільш вигідним є розташування екрануперпендикулярно до лінії зору користувача.

2.4 Вимоги охорони праці до режимупраці

1. 3 метою уникненняперевантаження організму робочий день користувача ПК повинен проходити ураціональному режимі праці та відпочинку, який передбачає дотриманнярегламентованих перерв, їх активне проведення, систематичне проведеннявиробничої гімнастики, рівномірний розподіл завдань.

2. Загальний часроботи з відео терміналом не повинен перевищувати 50% тривалості робочого дня.Якщо виконання пов'язане тільки з використанням комп'ютера, то при неможливостізміни діяльності необхідно робити перерви та паузи. Для робіт, які виконуютьсяз великим навантаженням, слід робити 10-15 хвилинну перерву через кожну годиндля мало інтенсивної роботи такі перерви потрібно робити через 2 години.Кількість мікро пауз (до 1 хвилини) слід визначити індивідуально.

3. Форми та зміст перерв можуть бути різними: виконання альтернативнихвправ з нормативних допоміжних робіт, які не вимагають великого напруження,приймання їжі та інше. На початку перерви виконується гімнастика для очей, підчас однієї з перерв рекомендується проведення загальної гімнастики.

4. Виконання фізичних вправ з нормативним навантаженням протягом робочогодня рекомендується індивідуально, залежно від відчуття втоми. Гімнастикаповинна бути спрямована на корекцію вимушеної пози, покращення кровообігу,часткову компенсацію дефіциту рухливої активності.

2.5 Вимоги техніки безпеки докористувачів ПК

1. Перед початкомроботи на ПК користувач повинен: — пересвідчуватися у цілості корпусів і блоків(обладнання) ПК; перевірити наявність заземлення, справність і цілісністькабелів живлення, місця їх підключення. Забороняється вмикати ПК та починатироботу при виявлених несправностях.

2. Під час роботипересвідчившись у справності обладнання, увімкнувши електроживлення ПК,розпочинати роботу, дотримуючись умов інструкції з його експлуатації.

Забороняється:

ü замінювати і знімати елементиабо вузли та проводити перемонтаж при ввімкненому ПК;

ü з'єднувати і роз'єднувативилки та розетки первинних мереж електроживлення, які знаходяться під напругою;

ü знімати кришки, якізакривають доступ до струмопровідних частин мережі первинного електроживленняпри ввімкнутому обладнанні;

ü користуватися паяльником знезаземленим корпусом;

ü замінювати запобіжники піднапругою;

ü залишати ПК у ввімкнутомустані без нагляду.

3.  По закінченню робочого дня:

üпослідовновимкнути ПК, кнопкою „ВИМК" відключити електроживлення ПК згідно зінструкцією по експлуатації, і вийняти вилку кабелю живлення з розетки.

ü впорядкувати робоче місцекористувача ПК, прибрати використане обладнання та матеріали у відведені місця.

ü при виявленні недоліків уроботі ПК протягом робочого часу необхідно повідомити посадовим особам таспеціалістам.

ü залишаючи приміщення післязакінчення робочого дня, дотримуючись встановленого режиму огляду приміщення,необхідно:

■ зачинитивікна, квартирки, штори;

■ перевіритиприміщення та переконатися у відсутності тліючих предметів;

■ відключитивід електромережі всі електроприлади, електрообладнання та вимкнути освітлення;

■ здатиприміщення черговому вахтеру під охорону.

2.6 Основні вимоги до користувачівзасобів оргтехніки з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки

1. Користувачізасобів оргтехніки зобов'язані:

ü завжди виконувати інструкції,що поставляються разом з засобами оргтехніки;

ü підключати ксерокопіювальнеобладнання підключати тільки до заземленої розетки живлення, неправильнепідключення може привести до ураження електричним струмом;

ü дотримуватися обережності припереміщенні засобів оргтехніки, машини, обладнані сортером, не повинніпереміщуватися без нагляду спеціаліста по технічному обслуговуванню;

ü завжди використовуватиматеріали, спеціально призначені для відповідних засобів оргтехніки;

ü використання непридатнихматеріалів може призвести до поганої роботи оргтехніки або аварійним ситуаціям;

ü залишати вільнимивентиляційні отвори, призначені для запобігання перегрівання;

ü ніколи не знімати кришки таогорожі, що прикріплені гвинтами;

ü ділянки за такими кришками неповинні обслуговуватись оператором.

2. Засобиоргтехніки встановлюються в приміщеннях, що добре вентилюються і мають достатнюплощу для обслуговування.

2.7 Відповідальність

1. Працівники та учні, зайнятіексплуатацією, технічним обслуговуванням ПК та засобів оргтехніки несутьвідповідальність за порушення вимог цієї інструкції.

2. Контроль задотриманням вимог цієї інструкції та відповідальність за факти порушень правилохорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки на підприємстві.

2.8 Дії працівників та учнів уразі ураження людини електричним струмом

ü Терміново звільнитипотерпілого від електричного струму (через відключення електроживлення вкабінеті, загального електроживлення на роздільному щиті або іншим способом);

—  Запоказниками стану здоров'я потерпілого викликати швидку медичну допомогу(подзвонивши за міським телефоном – 03);

—  привідсутності ознак життя до прибуття лікарів потерпілому необхідно робити штучнедихання.

2.9 Дії працівників та учнів уразі виникнення пожежі

У разі виникненняпожежі в приміщеннях кожен працівник і учень зобов'язані:

ü оцінити обстановку;

ü негайно повідомити провиникнення пожежі керівництво;

ü вжити заходів з використаннямвогнегасників для гасіння вогню і локалізації пожежі;

ü при сигналі оповіщення пропожежу здійснити евакуацію з приміщення згідно загального „Плану евакуаціїлюдей на випадок виникнення пожежі;

ü при необхідності повідомитипожежну охорону за міським телефоном – 01;

ü при цьому необхідно назватиадресу ліцею, вказати поверх будівлі, обстановку на пожежі, наявність людей, атакож повідомити своє прізвище;

üу разінеобхідності, самому або через вахтера викликати інші аварійно-рятувальніслужби: медичну, електромережі.

2.10 Дії працівників принеобхідності отримання невідкладної медичної допомоги

Для забезпеченняневідкладної медичної допомоги для працівників та учнів у разі гіпертонічноїкризи, серцево-судинній недостатності, порізів, та інших ушкоджень, тримати вкабінеті набір необхідних лікарських засобів.

При виникненнісерйозної небезпеки для здоров'я працівників та учнів викликати невідкладнумедичну службу за телефоном — 03.

В приміщенніаптечка повинна знаходитися на видному місці.

 


Висновок

Характерною рисоюсучасності є стрімкий науково-технічний прогрес, що вимагає від менеджерів ібізнесменів значного підвищення відповідальності за якість прийняттярозв'язків. Це основна причина, яка обумовлює необхідність наукового прийняттяуправлінських розв'язків.

За допомогоюцього продукту можна аналізувати великі масиви даних. В Excel можнавикористовувати більш 400 математичних, статистичних, фінансових і іншихспеціалізованих функцій, зв'язувати різні таблиці між собою, вибирати довільніформати подання даних, створювати ієрархічні структури. У цій роботі знайшло своєвідображення вивчення текстового редактора Excel, його особливості, функції таможливості застосування. Під час роботи з даними в електронних таблицях, яздобула додаткові знання про автозаповнення комірок, введення данихінтервального типу. А ще мною було здобуто, механічні навики, щодо побудовирізних видів діаграм, їх подальшого розміщення та застосування взагалі. Як намене, робота з табличним процесором Excel, формує в людини додаткову базузнань що до роботи з різними групами статистичних чи економічних показників.Адже людина може планувати на майбутнє, розробляти грандіозніфінансово-економічні проекти, які в недалекому майбутньому можуть принестипозитивний результат. Лише людина є володарем інформації, і лише останнядемонструє її всеосяжність. Найчастіше таблиці використовуються не тільки дляобчислення потрібних результатів, але і для оформлення їх у належному вигляді.

Виходячи з усьоговищесказаного, можна зробити висновок, що програму Microsoft Excel цілком можнавикористовувати як просту базу даних. Дані тут організовані у вигляді рядків істовпців, що відповідає полям і записам в «справжній» базі даних, є засобифільтрації, сортування і навіть створення і виконання запитів до зовнішніхджерел даних. Крім того, застосування Visual Basic for Application як мови длярозробки макросів і додатків в Excel робить застосування цієї програми як базуданих ще привабливіше. Але, хотілося б ще раз підкреслити, що для баз цихвеликих розмірів, а також таких баз даних, які потребують підвищені вимоги дозахисту і цілісності своїх даних Excel не застосовується. Електронні таблиціMicrosoft Excel — незамінний помічник у щоденній роботі. Вони відрізняється відінших зручністю роботи; легкістю в освоєнні, з яким справиться і починаючийкористувач; різноманіттям корисних у щоденній роботі функцій і прийомів роботи.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Офіційний сайт компанії MicrosoftCorp. в Internet: www.microsoft.com/rus

2.  «Аналіз даних в Excel» — Джинжер Саймон: видавництво — «Діалектика», 2004р.

3.  «Microsoft Office Excel длястудента» — Л.В. Рудикова: видавництво — " Бхв-Петербург";2005р.

4.  Симонович С., Євсєєв Г.«Excel». — «М.: ИНФРА- М», 1998.

5.  «Навчання. Excel 2000». — М.: Видавництво «Media», 2000.

6.  «Основи інформатики: Учеб.Посібник» / А.Н. Морозевич, Н.Н. Говядинова й ін.; Під ред. А.Н.Морозевича. — Мн.: «Нове знання», 2001.

7.  Ланджер М.«Microsoft Office Excel 2003 для Windows». – «НТ Пресс» – 2005.

8.  ВерланьА.Ф., Апатова Н.В. Інформатика, -К., Квазар-Мікро, 1998.

9.  Новейшаяэнциклопедия персонального компьютера 2000. –2-е ицд., перераб. и доп. –М.:ОЛМА-ПРЕСС, 2000. –с.394-430.

10.Руденко В.Д., Макарчук О.М.,Патланджоу М.О. Практичний курс інформатики / за ред. Маціона, -К., Фенікс,1997.

11.Самоучитель работы на персональномкомпьютере / под ред. Ковтанюка Ю.С., Соловьяна С.В. – К: Юниор, 2001. –с.231-304.

12.Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическаяинформатика: Учебное пособие для средней школы. Универсальный курс. -М.:АСТ-ПРЕСС: Инфорком-Пресс. 1999.

13.Симонович С.В., Евсеев Г.А.,Алексеева А.Г. Специальная информатика: Учебное пособие. — М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1999.

14.Фигурнов В.Э. IBM PC дляпользователя, -М.: Инфрам, 1995.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию