Реферат: Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийуніверситет Львівська політехніка

КафедраІСМ

/>

Звіт

долабораторної роботи №1

Вивченняелементів середовища СУБД MSAccess

 

Львів2011


1. Постановка задачі

Вивчення складу тапризначення елементів меню, об’єктів бази даних та елементів середовищакеруваннябазами даних, засобів керування процесами, порядку налаштування середовища СУБД.

2. Теоретична частина

Термін «база даних»загалом є достатньо об’ємним, складним та різнобічним для однозначного трактування.Попередньо визначимо, що база даних – це множина взаємопов’язаних даних, об’єднанихспільним середовищем зберігання, спільним застосуванням, єдиною формою подання,єдиними методами і засобами керування.

Особливостями сучаснихбаз даних є:

· Структурування і класифікація даних за певноюмножиною формальних та змістовних ознак;

· Наявність спеціального програмного забезпечення– системи управління базами даних;

· Незалежність методів та засобів зберіганняданих( технологій фізичного рівня ) від методів та засобів опрацювання та сприйняттяданих ( технологій логічного рівня );

· Незалежність способів подання і обробленняданих від їхнього змісту та галузі застосування;

· Незалежність методів та процедур опрацюваннявід обсягів даних;

· Можливість застосування однієї бази данихдля опрацювання різноманітних задач.

Для розв’язання складнихзадач одного файлу з даними іноді не достатньо. Тому застосовують реляційні моделі.Сьогодні реляційна модель бази даних домінує у різноманітних застосуваннях. Запропонованийв 1971 р Е.Коддоном підхід до зберігання даних у вигляді двовимірних файлів-таблицьза кілька десятиліть став визнаним теоретичним базисом для великої кількості технологій,а також засобів розроблення прикладних систем, управління та зберігання даних. Реляційнамодель ґрунтується на понятті відношення. З певним наближеним відношенням можнавважати таблицю, яка володіє специфічними властивостями, хоча загалом поняття відношенняі таблиці не можна ототожнювати.

Основні властивостівідношення:

1) Стовпчикам присвоюються однозначні імена,і у кожному з них розміщуються однотипні значення окремих елементів даних ( дати,прізвища, цілі числа або грошові суми тощо). У відношенні не може бути двох однаковихстовпчиків.

2) Відношення складається з однотипних рядківі має унікальне і’мя.

3) Рядки мають фіксовану кількість полів ( стовпчиків) і значень ( множинні поля, повторювані групи та інші агрегатні значення неприпустимі).

4) Рядки обов’язково відрізняються один відодного хоча б єдиним значенням, що дає змогу однозначно ідентифікувати будь-якийрядок такої таблиці.

5) У кожній позиції на перетині рядка і стовпчикарозміщене атомарне значення або нічого. Поняття атомарності означає неможливістьбути поділеним на дрібніші складові без втрат властивостей.

6) Послідовність рядків і стовпчиків у відношенніможе бути довільною

У термінології базданих стовпчики таблиць називають атрибутами, а рядки – кортежами.

Реляційна база даних– це множини взаємопов’язаних відношень, які зберігають значення інформаційних показниківдеякої сукупності об’єктів реального світу. Частина реального світу, що відображаєтьсяу базі даних називається предметною областю. Схема бази даних – це множина схемвідношень, які входять до її складу, а стан бази даних – це множина всіх її відношень,визначених на один момент часу.

Для виконання даноїлабораторної роботи використовується СУБД MSAccess.Головневікно даної СУБД має вигляд аналогічний до вигляду вікон MicrosoftOffice.У верхній частині вікна розміщено його заголовок, системне меню тапанель інструментів(Мал.1).

До складу системногоменюСУБД MSAccessвходить:стрічка заголовку, стрічка панелі інструментів, стрічка стану (елементи середовищаСУБД).

Стрічка заголовку-міститьім'я прикладної програми і деколи — ім'явідкритої БД, кнопкикеруання вікна, кнопки для закриття чи відкриття системного меню.

Стрічка меню — міститьімена меню, в які об'єднані за функціональним призначенням команди і опції (короткоописати).

Стрічка стану — призначенадля розміщення повідомлень про операції, що виконуються, і про поточний стан програми.

Вікно СУБДAccess — систематизованіоб'єкти БД — таблиці,запити, форми, звіти, макроси та модулі (об'єкти БД).Даневікно має всі властивості вікна Windows.

З кожним об'єктомбази можна працювати у двох режимах. Перший режим, режимВиконання, відрізняєтьсядля кожного типу об'єкта:

· для таблиць, запитів, форм і сторінок доступудо даних цей режим означає відкриття відповідного об'єкта і називається, відповідно,режим таблиці (для таблиць і запитів), режим форми, режим сторінки.

· для звіту — цережим попереднього перегляду.

· для макроса-цережим виконання.

· для модуля цей режим відключено.

Другий режим — режимКонструктора. Цей режим застосовується до всіх типів об'єктів і призначенийдля створення і зміни об'єктів.

Панель інструментів-складаєтьсяз кнопок, які містять піктограми. Ці кнопки мають аналоги серед команд меню і використовуютьсядля швидшого запуску операцій.

На панелі інструментіввікнаDatabase(Базаданих) є основні три кнопки:

· перша кнопка зі змінною назвою, в залежностівід того, який об'єкт вибрано. Якщо обранаTables(Таблиця),Queries(Запит),Forms(Форма),Pages(Сторінка) абоFavorites(Вибране),кнопка отримує видОреn(Відкрити).Якщо обраноReports(Звіт)Preview(Перегляд).ЯкщоMacros(Макрос)-Run(Запуск).

· друга кнопкаDesign(Конструктор)постійна для усіх об'єктів і призначена для редагування раніше створених об'єктів.

· третя кнопкаNew(Створити)має постійну назву, але при цьому змінюються значки, що їй відповідають, в залежностівід типу вибраного об'єкта, що створюється при натисканні на неї.

/>

Мал.1. Вигляд вікнаСУБД MSAccess

Рядок меню міститьімена меню, в які об’єднані за функціональним призначенням команди та опції. Панельінструментів складається з кнопок які містять піктограми. Ці кнопки використовуютьсядля швидкого запуску операцій.

3. Описання виконаної роботи

А) Запуск середовищаСУБД MSAccessпроходитьза таким алгоритмом: Запуск –Усі програми – MicrosoftOffice–MicrosoftAccess.Також СУБД можна запустити на виконання безпосередньо з каталогу жорсткого диску,на котрому встановлено цю програму. В обох випадках на екрані монітора появитьсяголовне вікно програми, у котрому користувачу будуть пропонуватись варіанти створюванихоб’єктів.(Мал.2).

/>

Мал.2. Запуск СУБДMSAccess

Аби не втратити дані,створені протягом роботи з СУБД, необхідно коректно завершити роботу, а саме занаступним алгоритмом: Файл – Зберегти як…( в результаті цієї операції можна будезберегти базу даних, завідомо встановивши ім’я файлу та його тип у діалоговому вікні,котре появиться на екрані), або Файл – Зберегти (у цьому випадку база даних будезбережена з типовим для СУБД ім’ям та типом у каталозі, призначеному для зберіганняданих файлів). В кінці необхідно закрити головне вікно програми.

Б) Створити новубазу даних можна під час запуску СУБД MSAccessудіалоговому вікні, котре появиться при запуску, вибрати пункт «нова база даних»,або через системне меню середовища за наступним алгоритмом: Файл – Створити – Новабаза даних.

В) Головне вікноданої СУБД має вигляд аналогічний до вигляду вікон MicrosoftOffice.У верхній частині вікна розміщено його заголовок, системне меню та панель інструментів(Мал.1).Унижній – рядок стану. Рядок меню містить імена меню, в які об’єднані за функціональнимпризначенням команди та опції. Панель інструментів складається з кнопок які містятьпіктограми. Ці кнопки використовуються для швидкого запуску операцій. Рядок заголовкамістить ім’я прикладної підпрограми, кнопки керування вікна, кнопки для закриттячи відкриття системного меню. Рядок стану призначений для розміщення повідомленьпро операції що виконуються і про поточний стан програми.

Існують такі основнізасоби опрацювання об’єктів: режим конструктора та режим майстра. MSAccessміститьцілий ряд таблиць, котрі можна використати в якості прототипів тих таблиць, котріпотрібні для конкретної ситуації. При використанні режиму майстра можна не тількизекономити час на створення таблиці, але й забезпечити стандартні імена і типи данихполів таблиць. Режим конструктора пропонує більш широкі можливості створення таблиць,визначення параметрів створюваної таблиці та типів даних полів.

Г) Параметри середовищаСУБД MSAccessможназмінити наступним чином: Файл – Параметри. Після чого появиться вікно параметрівз розділеними по категоріях параметрами СУБД (Мал.3):

· Загальні – параметри формалізації переглядута зберігання бази даних, а також встановлення робочої папки, у котру зберігаютьсяпроекти за замовчуванням.

· Поточна база даних – встановлює параметрипоточної бази даних.

· Таблиця – параметри таблиць баз даних (шрифтвхідного тексту, оформлення сітки таблиці).

· Конструктор об’єктів – зміна параметрів режимуконструктора об’єктів

· Правопис – зміна способу автоматичного коректуванняі форматування вмісту баз даних і способу позначення помилок.

· Мова – встановлення мовних параметрів

· Параметри клієнта – параметри зміни реакціїклієнта (зміна події при нажиманні кнопки)

· Панель швидкого доступу — налаштування панелішвидкого доступу (розміщена у рядку заголовка головної сторінки)

У вікні параметрівСУБД у відповідних категоріях необхідно зробити потрібні зміни та натиснути кнопкуОК внизу вікна.


/>

Мал. 3. Вікно параметрів.

база данних access


Висновки

 

У цій лабораторнійроботі я ознайомився зі складом та призначенням елементів меню, з об’єктами базданих та елементами середовища керування СУБД MSAccess.


еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию