Реферат: Розроблення ІТ із автоматизації рішення задачі "Ведення карткових рахунків фізичних осіб"

Тема проекту:

«Розроблення ІТ із автоматизації рішення задачі «Ведення карткових рахунківфізичних осіб».


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ІТ НАОБ’ЄКТІ УПРАВЛЫННЯ ФІЛІЇ АКБ УКРСОЦБАНК»

1.1. Аналіз предметної області ззадачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб»

1.2.Аналіз предметної технології вироблення й прийняттяуправлінських рішень з задачі „Ведення карткових рахунків фізичних осіб”

1.3. Огляд літературних джерел зпроблеми автоматизації рішення задачі «Ведення карткових рахунків фізичнихосіб»

1.4. Висновок

1.5.1. Предметна область

1.5.2. Тип системи обробку;даних за моделями обробки інформації

1.5.3. Програмне середовищереалізації

1.5.4. Технічне забезпечення

1.5.5. Інформаційнітехнології рішення задачі

1.5.6. Обмін інформацією

1.5.7. Концепція організаціїБД

1.5.8.Основні положення зорганізації рішення задачі “Ведення карткових рахунків фізичних осіб”

1.5.9. Кінцевий користувач

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ІТ ОБРОБКИІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАДАЧЕЮ «ВЕДЕННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

2.1. Опис постановкизадачі «Веденнякарткових рахунків фізичних осіб»

2.1.1. Характеристика задачі

2.1.2.Вихідна інформація

2.1.3. Вхідна інформація

2.2. Опис алгоритму рішення задачі2.2.1. Призначення алгоритму

2.2.3. Блок-схема алгоритму і її опис

2.3. Технологічне забезпечення

2.3.1. Розробка і опис схеми технологічного процесу автоматизованоїобробки інформації

2.3.2. Сценарій взаємодії користувача і ПЕОМ при рішеннізадачі2.4. Розробка довідника користувача

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки


ВСТУП

Вибір даноїзадачі обумовлений актуальністю даної темі в сучасному житті.

Ведення картковихрахунків забезпечує цілісність, стабільність, зручність у використанні ісвоєчасне отримання інформації по рахунку кожного власника картки. З допомогоюкартки ми можемо отримувати повну інформацію по руху коштів на рахунках. Цезабезпечує повну довіру з боку клієнтів так як ми маємо можливість надати повнуінформацію по рахунку.

Чим картковірахунки кращі за паперові? Карткові рахунки – це не просто данина моді. Як ібудь-який банківський продукт, вони пройшли апробацію серед користувачів ічастково витіснили з ринку аналогічні, але менш практичні в користуванніпослуги.

Карткові рахунки– це (по інструкції НБУ) ті самі поточні рахунки, якими користувач можекористуватися на свій вибір: вносити на нього кошти знімати їх розраховуватисяпо безготівковому розраховуватися торгово-сервісній мережі і перераховувати зрахунку на рахунок.

Таким чиномкарткові рахунки є невід’ємною частиною сьогодення.


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗІСНУЮЧОЇ ІТ НА ОБ’ЄКТІ УПРАВЛЫННЯ ФІЛІЇ АКБ «УКРСОЦБАНК»

1.1. Аналізпредметної області з задачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб»

Питому вагуактивних операцій становить операції з картковими рахунками. Тому вдосконаленнюведення карткових операцій банк приділяє значну увагу, упроваджуючи комп’ютернітехнології для автоматизації функцій управління картковими рахунками.

Рахунок — цебанківський рахунок, який Банк відкриває Держателю для проведення розрахунків звикористанням карток.

Рахунок — картковий (поточний) рахунок, відкритий на ім’я Держателя, розпорядження якимможе здійснюватися за допомогою Картки на умовах та в порядку, визначених цієюУгодою та Договором. На Рахунок Держателя Клієнт зараховує заробітну плату,аванси на відрядження/стипендію та інші виплати.

Картка — розрахункова міжнародна картка, виготовлена Банком як інструмент для здійсненняДержателем операцій з використанням картки.

Карткові рахунки– це (по інструкції НБУ) ті самі поточні рахунки, якими користувач можекористуватися на свій вибір: вносити на нього кошти знімати їх розраховуватисяпо безготівковому розраховуватися торгово-сервісній мережі і перераховувати зрахунку на рахунок.

/>1.2. Аналіз предметної технології вироблення й прийняттяуправлінських рішень з задачі „Ведення карткових рахунків фізичнихосіб”

Ведення картковихрахунків фізичних осіб – це вид банківського оперативного обліку. Банк, доякого звертаються клієнти, спеціалізовані, тобто за кожним банком закріпленийконкретний перелік клієнтів, що відкривали рахунок. У кожному банку здійснюєтьсяприйом клієнтів.

Ціль вирішеннязадачі – автоматизація ведення карткових операції фізичних осіб.

Призначеннязадачі – автоматизоване виконання функції щодо щоденного оперативного веденнякарткових рахунків фізичних осіб. Внаслідок цього формується „Виписка закритихрахунків фізичних осіб”, в якій міститься інформація про клієнта, що закрилисвій рахунок в зв’язку з припиненням дії карткового рахунку чи за власнимбажанням.

Ця задачапризначена для автоматизації функції менеджера.

Задача розв’язуєтьсяпід управлінням менеджера бек-офісу та вирішується по мірі надходження клієнтівдо банку.

Задача «Веденнякарткових рахунків фізичних осіб» вирішується щодня, менеджером (кінцевийкористувач) у відділі бек-офісу.

Вхідноюдокументацією для задачі « Ведення карткових рахунків фізичних осіб » є виписказакритих рахунків фізичних осіб; оперативна інформація про поповнення та зняттякоштів на рахунку.

В результатірішення цієї задачі формуються :

Виписка закритихрахунків фізичних осіб.

Задачарозв’язується методом прямого розрахунку.

Процес вирішеннязадачі можна розбити на такі два етапи:

Перший етап – оформлюєтьсядоговір на відкриття к картрахунку клієнта — реєструється картковий рахунокклієнта, та оновлюється оперативний файл рахунок. Для оновлення оперативногофайлу необхідно вказати дату по якій необхідно отримати закриті рахунки.

Рахуноквідкривається на основі: Постанови НБУ про порядок використання картковогорахунку, Положення про операції з платіжними картками, Тарифи на обслуговуванняплатіжних карток.

Другий етап – складаннявиписки закритих рахунків щоденного приходу клієнтів до банку – менеджер післязаповнення даних про клієнта може сформувати виписку закритих рахунків занеобхідний період. Менеджер може перевірити баланс клієнта вказавши номеррахунку.

В процесі аналізувиконуваних функцій менеджера були виявлені операції, які можна скоротити танадати їм більшої оперативності шляхом впровадження автоматизованоїінформаційної системи.

Результати рішення задачі будуть призначені: для використання персоналом банку,в особистості менеджера, в цілях прийняття ефективних управлінських рішень щодозабезпечення банку необхідними даними про клієнтів.

Схема бізнес процесів управління ІС наведена вдодатку А та Б у вигляді діаграм IDF0,DFD програмногопродукту BP-WIN.

1.3Огляд літературних джерел з проблеми автоматизації рішення задачі «Веденнякарткових рахунків фізичних осіб»

Введенняелектронних систем обробки й передачі інформації набувають універсальний і загальний характер,охоплюючи всі напрямки банківської діяльності. Сучасні інформаційні технологіїдозволяють координувати діяльність підрозділів банків, розширити міжбанківськізв'язки, діяти однократно на фінансових ринках ряду країн. Нові можливостіавтоматизації банківських операцій робочих місць спеціалістів, інформаційнихтехнологій банківських послуг дозволяють комплексно вирішувати проблеми аналізубанківської діяльності, розробки і створення регіональних та міжрегіональнихбанківських систем.

Автоматизаціяінформаційних та інших технологій банку взаємодіє рішенню стратегічних задач.Головним направленнями, по яким автоматизація обслуговування клієнтів впливаєна конкурентне положення банків, являється зменшення витрат і збільшення якостіобслуговування.

Длякомплексної автоматизації управління руху грошових коштів по карткових рахунках використовуєтьсясистема СаrdМаkе.

СаrdМаkе — це система комплексноїавтоматизації управління рухом грошових коштів по карткових рахунках

Програмапризначена для підтримки інформаційного обміну із процесинговою системою WAY 4 за заявками власника міжнароднихплатіжних карток, які контролюються філіями Укрсоцбанку.

СаrdМаkе пропонує цілий ряд додатковихможливостей:

облікдоговорів, фінансових операцій, рахунків;

можливістьстворення реєстру договорів, фінансових операцій, рахунків. Реєстр зберігаєтьсяу файлі з розширенням.хls;

контрольреєстру договорів, фінансових операцій;

відкриттяй закриття поточних (пенсійного й депозитного) рахунків клієнта, ведення таконтроль відповідних параметрів;

нарахуваннявідсотків;

здійсненнясупровідних процедур (підготовка для клієнта повідомлення в податкові органипро відкриття поточного рахунку, формування виписок з особистих рахунківклієнтів і т.д.);

збереженнярезервних копій БД і відновлення БД;

захиствід несанкціонованого втручання (доступ до системи здійснюється за допомогоюпароля залежно від рівня доступу до інформації користувача);

використаннядовідників.

Обчислювальнізасоби об'єднані в єдину систему — обчислювальну мережу. Це дає такі переваги,як можливість спільного використання даних і пристроїв, можливість гнучкогорозподілу робіт із всієї системи, забезпечення співробітникам оперативногодоступу до корпоративної інформації. Все це й ефективний пошук потрібних данихдозволяє співробітникам здійснювати легкий і більш повний доступ до інформації,що забезпечує швидке прийняття рішень і якість цих рішень.

Наступнийпрототип для комплексної автоматизації управління руху грошових коштів по карткових рахунках використовуєтьсясистема RS-Retail V.6.

Будучискладовою частиною Інтегрованої банківської системи RS-Retail V.6, комплекс автоматизації роздрібнихбанківських послуг RS-Retail V.6 задовольняє вимогамнайвимогливіших кредитних установ, що активно працюють на ритейловом ринку.

СистемаRS-Retail V.6, яка побудована на одній з самихвисокорозвинутих промислових платформ, — — Oracle, охоплює практично всі напрямиобслуговування фізичних осіб і призначена для експлуатації в крупнихбагатофіліальних банках в централізованому режимі на основі єдиної бази даних.

RS-Retail V.6 автоматизує весь комплекс робіт співробітників сучасного банку пообслуговуванню приватних осіб. У її складі — — різноманітні функціональніблоки, що є сукупністю взаємозв'язаної суті і реалізовуючими технологічнимиланцюжками банківського роздробу. Кожен такий блок відповідає за «свій»роздрібний напрям. І комбінуючи цю суть, можна автоматизувати не тількибизнес-процеси, що вже склалися в кредитній організації, але і нові,нестандартні процедури. Будь-який банк з різноманіття функціональності, Я8-ЯеІаі1У.6, що надається, зможе самостійно вибрати ту, яка необхідна саме йому.

Система RS-Retail V.6 розрахована на обробку великих об'ємів інформації. Проектна потужністьсистеми — — 20 млн. рахунків; на сьогодні, згідно наявним відомостям, вреальній банківській практиці з її допомогою обробляють до 1,5 млн. рахунків.

Функціональніможливості RS-Retail V.6включають наступні напрями банківській діяльності:

Веденнярублевих і валютних (включаючи металеві) рахунків фізичних осіб, зокремаоформлення договорів, довіреності і заповітних розпоряджень по внесках, видачаспадку, оформлення виплати компенсацій по внесках, зарахування засобів покомпенсаціях на рахунки і т.д.

Обслуговуванняпластикових карт: облік карток і карткових рахунків, нарахування відсотків назалишки по карткових рахунках і ін. RS-Retail V.6 підтримує роботу з багатьмаплатіжними системами, зокрема з Процесинговими центрами Ощадбанку Росії, 8ТВ,«ОреnWау», «Газпромбанка»,«Автобанка», «Мастербанка», «МДМ-Банка», «Екепо-Банка» і ін. Крім того модуль«Еквайрінг» автоматизує обробку транзакцій при розрахунках між Процесинговимицентрами і торговими організаціями, що використовують для розрахунків зклієнтами пластикові карги.

Прийомнаявних засобів для комунальних платежів, стягування комісій, взаємодія з ККМ іт.д., що істотне полегшує роботу банківських співробітників.

Переказкоштів на рахунки юридичних і фізичних осіб і стягування всіх необхіднихкомісій. Переклад може бути здійснений як з відкриттям, так і без відкриттярахунку. Система RS-Retail V.6 підтримує роботу з будь-якими зовнішніми платіжними системами.

Автоматизаціяпроцесів продажу, покупки, погашення і прийому на зберігання різних видівцінних паперів, зокрема Облігацій державної ощадної позики, Ощаднихсертифікатів, Облігацій виграшної позики. Облігацій цільової державної позики,лотерейних квитків і т.д. Крім роботи з цінними паперами система забезпечуєвиконання операцій з дорогоцінними металами і пам'ятними монетами.

Автоматизаціяоренди індивідуальних банківських сейфів, що забезпечує виконання основнихоперацій: бронювання, оренду осередку, контроль доступу до неї, реєстраціюдовіреності орендаря, продовження договору, що діє, і ін.

Валютний-обмінніоперації відповідно до Інструкції Банку Росії № 1 13-Й. При виконанні валютний-обміннихоперацій в систему вводяться дані про отриманих або виданих клієнтові наявнихгрошових коштах. При цьому автоматично розраховується решта всіх сум,пов'язаних з даною операцією (включаючи плату за послуги банку і стягуваніподатки), формуються і роздруковуються необхідні звіти.

Дистанційнеобслуговування громадян через Глобальну мережу здійснюється за допомогоюпідсистеми «Інтернет-Клієнт» для фізичних осіб», що входить до складупрограмного комплексу по реалізації електронних банківських послуг InterBank, також розробленогокомпанією «R-Style Softlab». Завдяки відкритій архітектуріпідсистема легко адаптується до особливостей роздрібного бізнесу кожногоокремого банку і ефективно інтегрується з будь-якою, навіть дуже складною ИТ-інфраструктурою, що включає ряд рітейлових і кредитних бек-офісів, а такожбезліч процесингів і СRМ-систем.

Комплекс«міні-банк» призначений для автоматизаціїмасового обслуговування фізичних і юридичних осіб в Територіально-відособленихБез балансових Відділеннях (ТОБО) банку і всамому банку.

Данийкомплекс забезпечує зниження банківських витрат по обслуговуванню клієнтів зарахунок створення типових операцій масового обслуговувані І юридичних іфізичних осіб, так званої „масової банківської послуги“. Скороченнявитрат полягає не тільки в тому, що обслуговуванням Клієнтів займаєтьсяобмежений контингент банківських службовців, але і в тому, що внесення змін доумов виконання операцій, а також контроль виконання операцій настроюється іпроводиться в „головному банку“ (в банку, що має вихід в СЕП і/або увнутрішню платіжну систему). Установка програмного забезпечення, веденнянастройок і передача змін цих настройок, супровід нормативно-довідковоїінформації і передача змін НСІ проводиться з основного банку,

Міні-банкє комплексне рішення по обслуговуванню всіх роздрібних операційбагатофіліального банку з розвиненою інфраструктурою; забезпечення оперативногорозширення переліку послуг, що надаються, з одночасним віддзеркаленням вобліку, з використанням різних каналів зв'язку оn-line або оff-line; доступу, застосуванням єдиногоінформаційного простору і сучасної СУБД промислового типу .

Комплексархітектурно складається з двох частин:

1. Центральной Базою даних ТОБО встановлюваною вбанці;

2.Систем „Міні-банк“ встановлених в кожному ТОБО банку.

КомплексМІНІ-БАНК призначений для організації масового обслуговування фізичних іюридичних осіб і орієнтований на виконання всіх роздрібних операцій в банці ійого ТОБО (Територіально-відособлених Безбалансових Відділеннях).

Архітектурнокомплекс складається з наступних частин:

ЦентральноїБази Даних (ЦБД) ТОБО, що встановлюється в банці.

Систем»МІНІ-БАНК". встановлених в кожному ТОБО банку.

Підсистеми«НСМЗП», встановленої в банці.

Програмнийкомплекс забезпечує автоматизацію наступних технологічних процесів:

Веденняпоточних і депозитних рахунків фізичних осіб з нарахуванням по ним відсотків.

Розрахунковий-касовеобслуговування юридичних осіб.

Веденняроздрібних операцій з банківськими металами (БМ):

Наданняпослуг з покупки/продажу БМ

Веденнядепозитних рахунків (термінових і «до запитання»), надання послуг звідповідального зберігання для фізичних осіб;

Облікоперацій з БМ в кількісній (номенклатурною) і фінансовій оцінці.

Наданняпослуг на основі смарт-технологій — обслуговування пластикові с карток НСМЗП (Національної Системи МасовихЕлектронних Платежів)

Навиносних робочих місцях (у ТОБО) оформляються заявки на відкриття рахунку івідправляються в банк (у ЦБД); виконуються різні банківські операції звикористанням карток НСМЗП (електронного чека і електронного гаманця):завантаження карти, видача готівки, запит суми на рахунку, оплата комунальнихпослуг з карти і ін. операції;

УЦентральній базі даних в банці здійснюється:

Прийомз ТОБО заявок (замовлень) на відкриття картрахунків, прийом інформації пронових клієнтів; ведення картотеки клієнтів всіх ТОБО; облік всіх операцій порахунках клієнтів,

Автоматичневідкриття рахунків (завантажувальних і картрахунків) клієнтам по отриманих заявках; передача в АКС(Автоматизовану Карткову Систем) інформації про нових клієнтів і про відкритих завантажувальних і картрахунках з метою відкриття в АКС технічнихкопій рахунків клієнтів;

Прийомпроектів проводок з АКС, формування звідних платіжних документів для САБ;ведення зарплатних проектів в ЦБД і ін.

Реєстраціякомунальних і інших платежів населення:

Підтримкавалютообмінних операцій (операцій покупки-продажу і обміну валюти, дорожніхчеків, виплати готівки за пластиковими картками, оформлення і видача перекладівза системою міжнародних грошових переказів WESTERN UNION);

Наданняелектронних банківських послуг клієнтам — фізичним особам за допомогою Internet («тонкий» клієнт; — проглядання стану рахунківфізичних осіб, стани платежів; оперативній інформації з банку.

Формуваннябухгалтерських проводок по операціях дня, підготовка і відправка платіжнихдокументів на оплату в САБ.

УЦБД адміністрування видалених систем «МІНІ-БАНК»; класифікатороперацій, що настроюється.

Звіднабаза даних фізичних осіб

ЗвіднаБаза Даних фізичних осіб призначена для збору інформації про вкладників і їхрахунки з метою очищення і консолідації інформації, що знаходиться врізноманітних системах, в єдиному сховищі даних. З СБД можливе формуваннярізних даних для Фонду гарантування внесків фізичних осіб.

Основніфункції комплексу:

Збірінформації про вкладники — фізичних осіб і їх рахунки з різних джерелреєстрації вкладників (з різних програмних комплексів);

Доповнення,коректування обов'язкових реквізитів вкладника, тобто очищення і консолідаціяінформації;

Формуваннявсіх необхідних файлів і форм звітності для Фонду гарантування внесків фізичнихосіб

Формуваннярізних аналітичних запитів

1. Система«Центральна База Даних ТОБО» (рівень банку, що має МФО) забезпечує:

Формуванняєдиної бази по рахунках фізичних і юридичних осіб всіх ТОБО банку, що міститьтакож інформацію по всіх операціях, проведених в ТОБО;

Адмініструваннявидалених систем «міні-банк» зверху вниз (реплікація з ЦБД в ТОБОзмін всій нормативно-довідковій інформації — Класифікатора операцій, довідникапроводок та ін; встановлення оновленого програмного забезпечення; можливістьвідновлення баз даних ТОБО при збоях;

Контрольоперацій дня всіх ТОБО в підрозділі подальшого контролю в банці;

Проведенняв Центральній Базі Даних технологічних операцій розрахунку і нарахуваннявідсотків, зарахування відсотків на рахунки вкладників; зарахування поплатіжних дорученнях (платіжні доручення на великі суми) заробітної плати іпенсій з подальшою реплікацією даних в бази даних ТОБО;

Формуваннябудь-якої звітності (по вимогах і форматах НБУ і головних установ банку) поопераціях ТОБО в Центральній Базі установи банку.

2. Система«міні-банк» (рівень ТОБО)

Реалізуєавтоматизований оперативний і бухгалтерський облік операцій по рахункахфізичних і юридичних осіб, операцій по безготівкових платежах юридичних осіб,операцій по комунальних і іншим платежам населення, область операційкупівлі-продажу валюти, обробку пластикових карток, як міжнародних платіжнихсистем, так і національної системи масових електронних платежів; обробку перекладівWESTERN UNION.

Програмнийкомплекс забезпечує автоматизацію наступних технологічних процесів:

Веденняпоточних і депозитних рахунків фізичних осіб з нарахуванням по ним відсотків. Врамках цієї технології система реалізує:

Ведення(введення, перегляд, коректування) «паспортів» (картотеки)обслуговуваних в ТОБО фізичних осіб;

Веденняособових рахунків фізичних осіб в різних валютах (по внесках, ощадних сертифікатах, позика ;

Веденнярізних видів внесків — до запитання, термінових і пр.; причому види внесківмоделюються за допомогою набору відповідних ознак;

Обробка,як готівки, так і безготівкових платежів фізичних осіб
(прийом/видача з внеску; зарахування на внесок заробітної плати, пенсії і т.п.; списання з внеску платежів, в т.ч,перерахування на карткові рахунки міжнародних платіжних систем рахунків клієнтів);

Видача,на вимогу клієнта, повної інформації про внесок;

Розрахунокі виплата відсотків; прилічення відсотків; резервування відсотків;

Потокове(групове) відкриття рахунків і закриття рахунків по терміну, зарахування нарахунки (по списках організацій);

Формуваннятестів договорів на відкриття внеску (рахунки) як в текстовому вигляді, так і уформаті WORD по шаблонах, настроєних вЦентральній БД.

Проведенняоперацій по обслуговуванню юридичних осіб:

Прогляданняпаспортів і особових рахунків юридичних осіб, що обслуговуються в ТОБО;

Прийомбезготівкових платежів юридичних осіб і відправка їх в ОДБ по каналу«Клієнт-Банк»;

Отриманняквитанцій і виписок по рахунках юридичних осіб, що обслуговуються в ТОБО.

Веденняособових рахунків за картками національної системи масових електроннихплатежів.

Наданняелектронних банківських послуг клієнтам — фізичним особам за допомогою Іnternet («тонкий» клієнт):

Прогляданнястану рахунків фізичних осіб, що обслуговуються в ТОБІ даного банку;проглядання нормативно-довідкової інформації;

Прийомкомунальних і бюджетних платежів фізичних осіб;

Прогляданнястану платежів (платіж проведений, не проведений);

Прогляданняоперативної інформації з банку (курсів валют, новин для клієнтів банку — прозміну тарифів, нові послуги і ін.).

Проведенняоперацій з комунальними платежами населення:

наданняпослуг населенню по прийому комунальних і інших платежів від населення, зокремабюджетних платежів і прийому виручки;

Прийомплатежів на системних клієнтів (ЦМС, «Цептер» і т.п.) з видачеювідповідних реєстрів;

Видачачеків юридичним особам і виплата готівки по чеках;

Зарахуванняготівки на рахунках юридичних осіб.

Підтримкавалютообмінних операцій з різними варіантами утримання комісій:

Оформленняоперацій покупки-продажу і обміну валюти; конверсії валюти;

Виплатиготівки за пластиковими картками, як міжнародних платіжних систем, так інаціональною;

Покупкаі продаж дорожніх чеків;

Оформленняі видача перекладів за системою міжнародних грошових переказів WESTERN UNION, MONEYGRAM;

Формуваннябухгалтерських проводок по операціях дня, підготовка відправка платіжнихдокументів на оплату.

Переваги:

Длязабезпечення роботи з великими потоками клієнтів в режимі реально часу системапобудована за принципом робочих місць, призначених для виконання наказанихпосадовій особі масових типових операцій з максимальною ефективність ішвидкістю. Завдяки такій побудові системи клієнти не стоять в чергах перевіконцями вкладних пунктів. Дана проблема особливо актуальна для банків, шпрацюють з великим числом дрібних вкладників.

АдмініструваннямТОБО з Центральної Бази Даних, що дозволяє банк понизити вимоги до кваліфікаціїперсоналу по обслуговуванню БД в ТОБО;

Настроєнимитиповими операціями в ТОБО.

Технологічнерозширення пропонованих послуг. Забезпечується гнучким механізмом операцій, щонастроюється (Класифікатором операцій). Для кожного нового виду послуги, щонадається банком, створюються операції, що виконують необхідні дії. У системігнучко настроюються проводки, що дозволяє реалізувати будь-які процентні схеми,необхідні банку для обслуговування клієнтів, створювати різні умови виконанняоперацій.

Перспективи(функції, що знаходяться у стадії розробки):

Системазабезпечуватиме роботу видаленого пункту в частині обслуговуванню клієнта банкув будь-якому ТОБС даного банку (незалежно від відділення або ТОБО, в якомувідкритий рахунок). Тобто вкладник (якщо у нього відкрити депозитний рахунок вТОБО або банці) матиме можливість користуватися засобам на своєму рахунку збудь-якого відділення (у якому встановлена система міні-банк) або видаленогобанку ТОБО, При цьому система виключатиме можливість одночасного зняття засобівз одного і того ж рахунку в різних ТОБО. Для цієї мети Центральна База даних банкувикористовується в режимі On-line із застосуванням електроннихзразків факсиміле підпису клієнта і всіх його довірених облич.

Компанія«Банківські Інформаційні Системи» (БІС) почала промислову експлуатацію модуля«Пластикові карти» ІБС «Бісквіт» в муніципальним комерційному банку«Альфа-банк»

Спочаткупридбана банком ліцензія на інтегровану банківську систем «Бісквіт» розширюваласявідповідно до розвитку продуктового ряду банку зростання об'ємів операцій. ЗаразИБС «Бісквіт» забезпечує ІТ-підтримку всі основних бизнес-процесів банку.

ФахівцямиБІС в банці встановлений модуль ІБС «Бісквіт» «Пластикові карти», розробленийпри співпраці банку БІС і призначений для автоматизації фронт- і бек-офісупластикового б-знесу кредитної організації. Можливості модуля включають веденняовердрафтів, кредитних карт, еквайринг, зарплатні проекти, масові операції,повну обов'язкову звітність.

Модульзабезпечує автоматизацію всіх карткових продуктів і пов'язаних з нимибизнес-процесів банку. Функціональні можливості модуля охоплюють веденнядоговорів з банками-спонсорами, емісію, операції по картах, формуваннядокументів по розрахунках з фізичними особами і контрагентами, веденнякарткових програм, зокрема — зарплатні проекти, ведення необхідних довідників ікласифікаторів.

Вперіод досвідченої експлуатація модуля «Пластикові карти», окрім типовихнастройок, були реалізовані індивідуальні вимоги банку до функціональностімодуля, націлені на максимальну зручність клієнтів «Альфа-банку» і високуефективність операцій роздрібного і корпоративного карткового бізнесу.

Картковийпроцесинг Scrooge Card національна система масових електроннихплатежів, яка дає можливість оплачувати товари і послуги в безготівковій формі,а так само зберігати і накопичувати заощадження в банках на картковихрахівницях.

Програмнезабезпечення комерційного банку для НСМЗП Scrooge Card розроблене фірмою «Lime System» на підставі договору з НБУ.

ScroogeCard банківська підсистема НСМЗП.У пропонованій моделі процесинг Scrooge Cardбазується на смарт-карті, яка, з одного боку, виступ є засобом платежу,пов'язуючи клієнтів з банками, а з іншої — засобом ідентифікації клієнта.

Банківськийпроцесинг Scrooge Card складається з сервера авторизації ісервера бази даних, який виконує наступні операції:

Веденнякарткових рахунків клієнтів.

Ведення(спільно з АБС) залишків по «карткових» рахунках.

Веденняпротоколів виконаних операцій (по всіх транзакціях, окремо — по успішних і неуспішних).

Веденняпротоколів по всіх операціях взаємодії з базою даних у вигляді, захищеному віднесанкціонованого перегляду і модифікації.

Веденнятаблиць стоп-листів в карток і стоп-листів терміналів.

Архіваціяінформації бази даних. Виконується стандартними засобами програмногозабезпечення SQL сервера,

Відновленнябази даних з архіву. Також виконується стандартними засобами програмногозабезпечення SQL сервера.

Формуваннязвітів.

Формуванняфайлів проводок по АБС.

Веденнятаблиць договорів (з клієнтами і з підприємствами торгівлі).

Веденнятаблиць рахунків карток (клієнтів, банківських службовців, трансфернихтерміналів).

Розрахунокнетто-позиція банку.

Окрімцього, в процесингу ScroogeCard реалізований ряд Армів, повиконують наступні функції:

АРМперсоналізації і персоніфікації:

АРМуправління картами і терміналами;

АРМадміністрування:

АРМперегляду і відновлення транзакцій:

АРМвзаємодії з АБС:

Подальшимрозвитком процесингу Scrooge Cardз'явилася розробка банківського процесингу функцією делегування повноважень, щодозволяє обслуговувати банки-учасники НСМЕП, які не мають власної автоматизованоїкарткової системи (АКС), але бажають виступати в ролі еквайєра і емітентакарток СМЕП.

Поцій концепції банки-учасники НСМЕП або їх балансові філії делегуюсь виконаннячастини функцій, які виконує АКС, його власникові на договірні с умовах. Відповідальністьбанку перед його клієнтами не може бути делегована.

1.4.Висновок

Можназробити висновок, що в банківських установах досить швидкими темпамивпроваджуються різноманітні банківські послуги, пов'язані з автоматизацією всіхпроцесів. Враховуючи конкуренцію на ринку банківських послуг необхідновпроваджувати найновіші сучасні програмні комплекси. Перегляд та вдосконаленняпевних функцій у відповідних банківських програмах повинен стати одним ізпершочергових завдань в банківських установах, адже саме завдякиавтоматизованим процесам можна, чітко, швидко та правильно виконувати своїобов'язки щодо надання послуг,

Найбільшфункціональними Комплекс «міні-банк», Даний комплекс; забезпечуєзниження банківських витрат по обслуговуванню клієнтів за рахунок створеннятипових операцій масового обслуговування юридичних і фізичних осіб, так званої«масової банківської послуги».

Вумовах, коли банк прагне повністю автоматизувати всі операції, що відбуваютьсяна різних рівнях, створити єдину систему документообігу й формування звітностіпотрібен великий обсяг інвестицій у технічне й технологічне забезпечення всіхпідрозділів банку.

Якщоперед банком с: зять сама такі цілі, то в цьому випадку підійде не тількикомплекс «міні-банк», а й повністю вся система автоматизованого бізнесу (САБ)або аналогічна система RS-Retail V.6 Параметри проектованої ІТ на базі програмного середовища Borland C++ Builder6.0

1.5.1. Предметнаобласть

Предметноюобластю задачі ведення картковихрахунків фізичних осіб в Філії АКБ «Укрсоцбанк». Якщо конкретизувати об’єктуправління, то ним буде виступати відділ бек-офісу.

1.5.2. Типсистеми обробку; даних за моделями обробки інформації

Системає децентралізованою і реалізує модель «людина -ЕОМ».

1.5.3.Програмне середовище реалізації

Операційноюсистемою, на яку орієнтована розроблювана інформаційна система є Windows 2000/ХР з використаннямпрограмного середовища Воrlаnd С++ Вuilder 6.0 та СУБД Access 2000.

Інформаційнезабезпечення задачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб» включаєопераційну систему WindowsХР, СУБД Асcess 2000, Excel, базу даних, що зберігається насервері банку.

Такожіснує позамашинне інформаційне забезпечення, що включає в себе уніфікованісистеми технологічної документації, яка складається з нормативно -довідкової таоперативної інформації. До такої інформації можна віднести Постанову НБУ пропорядок використання платіжних карток, Положення про перації з платіжнимикартками, Тарифи на обслуговування платіжних карток.


1.5.4. Технічнезабезпечення

Дляексплуатації програмного забезпечення необхідно використати комп'ютер класу Intel Реntium з мінімальними характеристиками: тактовачастота мікропроцесора 486 Мгц, оперативна пам'ять — 128 Мб, відеокарта SVGA.

Системнівимоги, що рекомендують:

операційнасистема – Windows NТ/2к/ХР;

мікропроцесоркласу Pentium Pro;

оперативнапам'ять — 128 Мб;

жорсткийдиск — 20Гб;

відеокарта- 32 Мб оперативної пам'яті;

Оскількивирішення задачі включає в себе формування й друк вихідних документів, якіповинні мати якісний вигляд, то необхідно придбати лазерний принтер CANON LBP-1120.

1.5.5. Інформаційнітехнології рішення задачі

Прирішенні задачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб» використана мережнаінформаційна технологія за ступенем взаємодії, по видам оброблюваної інформації- дані, по реалізації обробки інформації – OLAP-технологія.

1.5.6.Обмін інформацією

Інформаціяобмінюється за допомогою ліній зв'язку: телефонної лінії, локальної мережі.

1.5.7.Концепція організації БД

Уданому курсовому проекті застосована розподілена, реляційна БД./>/>

1.5.8.Основніположення з організації рішення задачі “Ведення карткових рахунків фізичнихосіб”

Як вже зазначалосяраніше, задача веденнякарткових рахунків фізичних осіб є автоматизована. Менеджер вводить дані про клієнта на основі яких відкриваєкартковий рахунок .

Інформаційна системадозволить звільнити менеджера відрутинної повсякденної роботи по випуску витратних накладних. Автоматизація дозволяє значно скоротити час. Для виведення закритих рахунків клієнта необхідно тількивказати період за який необхідно вивисти рахунки тих клієнтів картковий рахунокяки х припинив діяти.

В додатку A наведено функціональну модель роботипідсистеми на даний момент, а в додатку Б, наведено діаграму потоків даних увигляді схеми BP-Win у нотації DFD.

1.5.9. Кінцевийкористувач

Кінцевим користувачем є менеджер банку, до обов’язківякого входить введення карткових рахунків фізичних осіб.

Користувач склавсвої вимоги до інтерфейсу розроблюваної програми: він повинен бути простим увикористанні; має бути довідка, по якій можливо буде легко орієнтуватися увиборі дій; вибір команд, щоб виконувався з меню; дії, що являються руйнівнимиповинні вимагати підтвердження; повинна бути легкість у маніпуляції з даними; інтерфейсмає бути конкретним та наочним.


РОЗДІЛ 2.РОЗРОБКА ІТ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ЗАДАЧЕЮ «ВЕДЕННЯ КАРТКОВИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХОСІБ»

2.1. Опис постановки задачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб»

2.1.1. Характеристика задачі

Назва задачі«Ведення карткових рахунків фізичних осіб». Код задачі 0401. Задачарозв’язується на базі АРМ менеджера банку.

Ціль задачі – ведення карткових рахунків.

Перелік об’єктів,при управлінні якими розв’язують задачу

Задача розв’язується під управліннямменеджера, який веде операції з картковими рахунками. Кінцева інформаціяпередається клієнту, який запрошує інформацію. Передача інформації здійснюєтьсяв вигляді машинограми.

Періодичність татермін розв’язування задачі

Задача «Веденнякарткових рахунків фізичних осіб» розв’язується за запитом.

Умови, за якихприпиняється розв’язування задачі автоматизованим способом

Розв’язуваннязадачі автоматизованим способом припиняється, якщо:

відсутнянеобхідна для розв’язування задачі інформація;

виявлено порушення в інформаційній базі внаслідок несанкціонованогодоступу;

вийшло з ладуенергопостачання комп’ютера;

вийшло з ладуобладнання, де зберігаються необхідні для розв’язування задачі дані та ін.

Зв'язок даноїзадачі з іншими

Схемуінформаційних зв’язків задачі наведено на рис. 2.


/> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> <td/> /> /> <td/> <td/> /> /> <td/> <td/> /> /> />

/>/>1                                          2                          3

/>


/>/>/>4                                                                       5

/> /> /> /> /> /> /> <td/> />
Рис. 2.1. Схема інформаційнихзв’язків задачі

1. Оперативнийфайл «Виписка закритих рахунків»

2. Довідникиклієнтів, видів рахунку та грошова одиниця

3. Реєстрація таоблік карток, операції над картками

4. Сформованавиписка закритих рахунків

5. Оперативнийфайл «Виписка закритих рахунків за період»

Посади осіб таназви підрозділів, які визначають умови і часові характеристики розв’язуваннязадачі.

Умови та часовіхарактеристики розв’язування задачі „Ведення карткових рахунків фізичних осіб”визначає менеджер.

Розподіл дій міжперсоналом та технічними засобами за різних ситуацій розв’язування задачі.

Задачарозв’язується в режимі діалогу „ Менеджер – ПК ”. Кінцевим користувачем єменеджер. Він також відповідальний за своєчасність формування документів,передачу їх клієнтам.

Менеджери банкунесуть відповідальність за підтримку БД в актуальному стані та за правильністьвводу первинної інформації. Усі розрахунки виконуються повністю автоматизованона ПК.


2.1.2.Вихіднаінформація

Перелік та описвихідних повідомлень задачі 0401 наведено в табл. 2.1.2

Таблиця 2.1.2

Перелік та описвихідних повідомлень

Ідентифікатор і найменування Форма подання Періодичність Термін видачі та допустимий час вирішення Одержувачі та призначення інформації Призначення вихідної інформації Договір на відкриття банківського рахунку МГ, ВК Щодня, за запитом Щодня Клієнт, менеджер На підставі Договору Банк надає Клієнту послуги відкриття карткового рахунку Виписка по картрахунку клієнта ВК, МГ Щодня, за запитом Щодня Клієнт Відображає рух коштів за рахунками Держателя Виписка закритих рахунків ВК, МГ Щодня, за запитом Щодня

Клієнт,

менеджер

Відображає стан рахунку Пластикова картка Щодня, за запитом Щодня Клієнт Рух коштів по картрахунку

Перелік та описструктурних одиниць інформації вихідних повідомлень, які мають самостійнесуттєве значення

Перелікта опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень задачі 0401, якімають самостійне суттєве значення, представлено в табл. 2.1.3


Таблиця 2.1.3

Перелік та опис структурних одиниць вихіднихповідомленьНайменування структурної одиниці інформації Ідентифікатор структурної одиниці інформації Вимоги до точності МГ, ВК

дата укладення договору

термін дії картрахунку

Прізвище власника картки

Ім’я власника картки

По-батькові власника картки

Номер картки клієнта

Дані Банку

D_DOG

TERMIN

PRIZVUWE

NAME

PO-BAT’KOVI

N_KARTU

DATA

9(8)

9(8)

X (40)

X(40)

X(40)

9(8)

Х(40)

2.1.3. Вхідна інформація

Перелік та описвхідних повідомлень

Перелік та описвхідних повідомлень задачі 0401представлено в табл. 2.1.3

Таблиця 2.1.3

Перелік та описвхідних документів

Назва документу Срок подання Частота подання Постачальник документу Паспортні данні і довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру Щодня, за запитом За запитом Клієнт банку Заява на відкриття картрахунку Щодня, за запитом За запитом Клієнт банку Запит клієнта Щодня, за запитом За запитом Клієнт банку

Характеристика масивів вхідної інформації приведені втаблиці. 2.3.2


Таблиця 2.3.2

Характеристика масивів вхідної інформації

Найменування масиву Ідентифікатор(ім'я) масиву Тип масиву Технологія формування Довідник клієнтів DOV_KLIENT НДІ Формується в БД Довідник видів рахунків DOV_VUD_ RAHUNOK НДІ Формується в БД Довідник грошових одиниць DOV_GROH_OD НДІ Формується в БД Рахунок OPER_RAH Оперативний файл Формується після заповнень БД Клієнта та рахунку Карточки DOV_KARTOCHKA Оперативний файл Формується після заповнень БД Клієнта та рахунку

Структури вхідних масивів представлені у таблиці2.3.3.

Таблиця 2.3.3

Структура вхідних масивів

Назва Назва поля Тип поля Розмірність поля В тому числі кількість десяткових чисел Структура масиву DOV_KLIENT Код клієнта KOD_ KLIENT 9 5 Ф.І.П. FIO_ KLIENT A 30 Дата народження DATA_NARODGENNA D 8 Місце проживання MISCE_PROGIVANNA A 30 Місце проживання MISCE_NAROD A 30 Серія паспорту SERIYA_PASP X 8 Дата видачі паспорту DATA_VUD_PASP D 8 Ким виданий паспорт KUM_VUDAN_PASPORT A 30 Ідентифікаційний номер IDENT_KOD 9 10 Телефон TELEPHON 9 11 Структура масиву DOV_VUD_ RAHUNOK Код клієнта NAZVA-VUDY_RAH A 8 Структура масиву DOV_GROH_OD Назва грошової одиниці NAZVA_GROHOVA_OD A 8 Структура масиву OPER_RAH Номер карточки NOMER_KARTOCHKU N 9 Дата зняття коштів DATA_ZNATTA_KOSHTA D 8 Знята сума ZNATTA_SYMMA D 8 Структура масиву OPER_RAH_1 Номер картки NOMER_KARTOCHKU N 9 Дата зняття коштів DATA_ZNATTA_KOSHTA D 8 Зняття суми ZNATTA_SYMMA I 8 Структура масива DOV_KARTOCHKA Номер картки NOMER_ KARTOCHKU N 9 Баланс BALANS I 8 Дата фактичного завершення DATA_FAKT_ZAVARSHENIA D 8 Дата закриття DATA_ZAKRUTTA D 8 Дата відкриття DATA_VIDKRUTTA D 8 Код клієнта KOD_KLIENT N 9

Перелік та описструктурних одиниць інформації вхідних повідомлень

Перелік та описструктурних одиниць інформації вхідних повідомлень задачі 0401 представлено втабл. 2.1.4

Таблиця 2.1.4

Перелікта опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень

Назва структурної одиниці Необхідна точність її числового значення Джерело інформації Ідентифікатор джерела інформації Прізвище, ім’я та по батькові A(25) паспорт

0401701

PASPORT

Дата народження 9(8) паспорт

0401701

PASPORT

Місце проживання A(30) паспорт PASPORT Місце народженння А(30) паспорт PASPORT Ким виданий паспорт А(30) паспорт PASPORT Дата видачі паспорту D (8) паспорт

0401701,

0401101

серія паспорта 9(8) паспорт

0401701

PASPORT

Номер ідентифікаційного номеру X(8) довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру

0401701

IDENTUF_N

Дата присвоєння ідентифікаційного номеру 9(8) довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру

0401701

IDENTUF_N

Дата запиту клієнта 9(8) запит клієнта

0401701

ZAPUT_CLIENTA

Контактний телефон 9(11) Заява на відкриття картрахунку ZAYAVA />2.2. Опис алгоритму рішення задачі/> 2.2.1. Призначенняалгоритму

Алгоритм є рішенням задачі з ведення карткових рахунківфізичних осіб. Призначення алгоритму – відстеження рішень задачі звказаними вхідними і вихідними документами на кожному етапі виконання.

В алгоритмі реалізовані наступні режими:„Довідники”, „Оперативний файл”, „Звіт”, „Сервіс”, „Вихід”, що забезпечує вихідіз системи й кінець роботи.

Функції алгоритму врежимі „Довідники”: перегляд і робота з довідником товарів; перегляд і робота здовідником одиниць виміру.

Функції алгоритму врежимі „Оперативний файл”: перегляд і робота з з картковими рахунками.

Функції алгоритму врежимі „Звіт”: формування документа “Виписка закритих рахунків ”.

Функції алгоритму врежимі „Сервіс”: копіювання БД в резервну директорію; відтворення файлів БД уразі їх втрати, допомога; представлення інформації про програму./>/>


2.2.3. Блок-схемаалгоритму і її опис

Блок-схема алгоритму забезпечує подальшу деталізацію алгоритму рішеннязадачі. Блок-схеманаведена у додатку В.

/>2.3 Технологічне забезпечення

2.3.1. Розробка і опис схеми технологічного процесуавтоматизованої обробки інформації

Схема діаграм технологічного процесу UMLреалізовується в програмному середовищі RationalRose 2003. Задача відображається за допомогою Activity diagram — діаграми описів технологій, процесів,функцій. У даних діаграмах показуються процеси та технологія взаємодіїкористувача з програмним продуктом поетапно по кожному пункту меню.

Схематехнологічного процесу наведена у дод.Д .

/>2.3.2 Сценарій взаємодії користувача і ПЕОМ при рішеннізадачі

Розробкаінтерфейсу полягає в проектуванні зручних для менеджера меню та екранних форм зобліку руху товарів.

Сценарійвзаємодії користувача і ПЕОМ наведена у дод.Е .

/>2.4 Розробка довідника користувача

1. Вступ:

Дане керівництвопризначене для працівників складу. У керівництві містяться дані про призначенняпрограми, умови її застосування, опис задачі.

2. Призначення йумови застосування:

Задача призначенадля автоматизації ведення карткових рахунків та формуванні відомості«Виписка закритих рахунків за період».

Програмнезабезпечення задачі функціонує на ПЕОМ, що містить наступну мінімальнуконфігурацію: операційна система — Windows NT/2k/XP/2k3; мікропроцесор класуPentium Pro і вище; оперативна пам'ять — 128 Мб і вище під керуванням будь-якоїопераційної системи. Робота з ПЗ ведеться в інтерактивному режимі. Розв’язуваннязадачі автоматизованим способом припиняється, якщо: відсутня необхідна длярозв’язування задачі інформація; виявлено порушення в інформаційній базівнаслідок несанкціонованого доступу; вийшло з ладу енергопостачання ПЕОМ;вийшло з ладу обладнання, де зберігаються необхідні для розв’язування задачідані та інше.

3. Підготовка дороботи:

а) Включити ПК в мережу.

б) Після автоматичного завантаженняопераційної системи на екрані з'являється Робочий Стіл

в) Натиснуть на ярлик програми CARD, що знаходиться на робочому столі.

4. Опис операцій:

Запуск програми забезпечується доступом до системи через ідентифікацію користувача

/>

Рис. 2.4.1.Введення паролю

У випадкунеправильного введення користувача або паролю з’явиться повідомлення (рис. 2.4.2.):


/>

Рис. 2.4.2.Повідомлення про невірний пароль

При натисканні „OK” здійснюється повернення ідентифікаціїдо користувача .

ПЗ забезпечуєавтоматизоване виконання наступних функцій: робота з БД, формування звіту „Виписказакритих рахунків фізичних осіб”.

Виконання функційвідбувається шляхом вибору відповідного режиму головного меню програми. Головне меню програми „Склад” складається знаступних режимів: „Довідники”, „ Оперативнийфайл”, „Звіт”, „Сервіс”, „Вихід” (рис. 2.4.3).У свою чергу усі ці режими мають свої підрежими.

/>

Рис. 2.4.3.Головна форма

В режимі «Довідники» до банку підрежиміввходить робота з довідниками «Клієнтів», «Видів рахунків» та «Грошових одиниць».

В довіднику “Види рахунків” міститься інформація про рахунки(рис. 2.4.4).

/>

Рис. 2.4.4.Довідник видів рахунків

В довіднику “Грошових одиниць” (рис. 2.4.5), міститься інформаціяпро види грошових одиниць.

/>

Рис. 2.4.5.Довідник грошових одиниць

В довіднику “Клієнтів” (рис. 2.4.6), міститься інформаціяпро клієнтів.


/>

Рис. 2.4.6.Довідник клієнтів

В режимі „Оперативні файли” до банкупідрежимів входить робота з оперативними таблицями “Реєстрація і облік карток”та “Операції над коштами з картки”.

/>

Рис. 2.4.7.Реєстрація і облік карток


/>

Рис. 2.4.8.Операції над коштами з картки

Додати запис дотаблиці «Реєстрація і облік інформації» здійснюється за допомогою кнопки«Додати», що знаходиться на формі.

/>

Рис. 2.4.9.Операції з картками

За допомогоюкнопки «редагувати» можна внести зміни уже до занесених даних

/>

Рис. 2.4.10.Операції з картками

Зняття коштів зрахунку здійснюється за допомогою кнопки «Занести запис», яка знаходиться наформі оперативної інформації «Операції над коштами з картки». При введенніномера картки та суми яку необхідно зняти та натисканні кнопки «Зняти»відбувається транзакція зняття коштів з рахунку

/>

Рис. 2.4.11.Зняття коштів з рахунку

За допомогоюкнопки «Перевірити баланс» при введенні номеру картки можна вивести на екранстан рахунку.

/>

Рис. 2.4.12.Перевірка балансу

В режим „Звіт”входить “Виписка закритих рахунків фізичних осіб”, яка дозволяє сформувативихідний документ „ Виписка закритих рахунків фізичних осіб в період ”. Приобиранні цього пункту, на екрані з’являється діалогове вікно (рис. 2.4.13), вякому користувач повинен обрати дату, на яку потрібно сформувати „ Випискузакритих рахунків ”.

/>

Рис. 2.4.13.Період формування звіту

При натисканнікнопки „ОК”, з’являється форма „ Виписка закритих рахунків ”.


/>

Рис. 2.4.14.Виписка закритих рахунків за період

При необхідностіможна роздрукувати документ, зберегти або відкрити існуючий звіт. Принатисканні кнопки „Close”,форма закривається і користувач потрапляє до головного меню.

В режимі „Сервіс”, до складу підрежиміввходять: “Збереження БД”, “Відновлення БД”. Перший з них користувачповинен виконувати перед виходом з пакету. Другий — у разі втрати файлів БД.

При виборі підрежиму “ Збереження БД ” таблиці бази даних копіюються встрахову директорію. Після копіювання з’являється повідомлення(рис. 2.5.3.15).

/>

Рис. 2.4.15. Резервне копіювання


При виборі підрежиму “ Збереження БД ” таблиці бази даних копіюються встрахову директорію. Після копіювання з’являється повідомлення (рис. 2.4.16).

/>

Рис. 2.4.16. Резервне копіювання

В режим «Допомога», до складу під режимів входять: «Про програму» та«Про автора»

/>

Рис. 2.4.17. Про програму

/>

Рис. 2.4.18. Проавтора


Вихід з програмиздійснюється за допомогою режиму „Вихід”.

5. Аварійніситуації.

При роботі зсистемою можливі виникнення аварійних ситуації.

Це може трапитисяза наступними причинам:

відсутність СУБД;

відсутність базаданих;

пошкоджена базаданих.

6. Рекомендації з освоєння.

Комірник повинен мати базові навики роботи з ПК. Системавикористовує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, тому освоєння та робота з нею неповинна виконати ускладнень.


ВИСНОВОК

картковийрахунок фізична особа

У курсовомупроекті була вирішена задача з автоматизації ведення карткових рахунків фізичних осіб.

/>/>Прицьому був проведений інформаційний аналіз предметної технології вирішеннязадачі у відділі бек-офісу, огляд літературних джерел по проблемі автоматизаціїрішень задач даного класу, приведені параметри ІТ.

В другому розділікурсового проекту представлена постановка задачі, алгоритм рішення задачі,блок-схема та його опис. Також розроблене технологічне забезпечення, що включаєв себе схему технологічного процесу рішення задачі, сценарій взаємодіїкористувача та ПЕОМ при рішенні та довідник користувача.

Автоматизація даноїзадачі дозволяє формувати звіт закритих рахунків за період, зберігати введену в базі даних, надає можливістьформування документу «Виписка закритих рахунків фізичних осіб».


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

1. Автоматизованакарткова система RS-Retail V.6. http://RS-RetailV.6.ru

2. АрхангельскийА.Я. Программирование в С++ Builder 5. – М.: ЗАО Издательство БИНОМ, 2002 г. –1152 с.

3. ЖуравльоваІ.В., Латишева І.Л. Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з навчальноїдисципліни «Інформаційні системи і технології в економіці» для студентівспеціальності 6.080.401 «Інформаційні управляючі системи та технології» всіхформ навчання. – Харків: Вид.ХНЕУ, 2007. — 48 с.(Укр.мов.)

4. ЖуравльоваІ.В. Технологія автоматизованої обробки інформації. Конспект лекцій. – Харьків:Вид.ХГЕУ, 2000. – 112с.Рос.мов.

5. ЗолотарьоваІ.О., Осієвський С. В. Лабораторний практикум з курсу«Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування ІС»– Харків: Вид. ХНЕУ,2005. –122с. (Укр. мов.)

6. Карткова система CardMake http://usb.com.ua

7. Мінухін С.В., Беседовський О.М. Лабораторнийпрактикум з курсу «CASE-технології» для студентів спец. 7.080401, 7.080407 усіхформ навчання. – Харків: Вид. ХНЕУ,2005.

8. ПаньковК.М., Тридід О.М., Колодиєва О.О. Виробнича логістика: Навчальний посібник. –Х.: Видачний дім „ІНЖЕК”, 2004. – 352с.Укр.мова./>

9. ПономаренкоВ.С., Бутова Р.К., Журавльова І.В. Інформаційні системи та технології векономіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: ВЦ„Академія”, 2002. – 544 с

10. Пономаренко В.С.,Пушкар І.О., Коваленко Ю.І. Проектування автоматизованних економічнихінформаційних систем. – Київ, 1996. – 312 с.

11. Ушакова І.О.«Методичні рекомендації до виконання практичних і лабораторних робіт з курсу«Системний аналіз та проектування СОІ» (тема «Розробка проектної документації»)для студентів спеціальностей 7.080401, 7.080407 усіх форм навчання» – Харків:Вид. ХНЕУ, 2006.

Додаток A

/>

Контекстнадіаграма по задачі «Ведення карткових рахунків фізичних осіб»


Продовженнядодатку А

/>

Декомпозиціяконтекстної діаграми


Закінченнядодатку А

/>

Декомпозиціяроботи «Операції з картрахунком»


Додаток Б

/>

Рис.Б.1. Контекстнадіаграма бізнес-процесів в нотації DFD


Продовження додатку Б

/>

Рис.Б.2. Декомпозиціяпроцесу „Ведення карткових рахунків фізичних осіб”


Додаток В

/>

Рис.В. 1. Блок-схема алгоритму задачі


Продовження додатку В

/>

Рис.В.2. Блок-схемаалгоритму задачі


Продовження додаткуВ

/>

Рис.В.3. Блок-схемаалгоритму задачі


Продовження додатку В

/>

Рис.В.4. Блок-схемаалгоритму задачі


Продовження додатку В

/>

Рис.В.5. Блок-схемаалгоритму задачі


Продовження додатку В

/>

Рис.В.6. Блок-схемаалгоритму задачі


Продовження додатку В

/>

Рис.В.7. Блок-схемаалгоритму задачі


Закінчення додаткуВ

/>

Рис.В.8. Блок-схемаалгоритму задачі

Додаток Д

/>

Рис.Д.1.Схема технологічного процесу. Головне меню системи


Продовженнядодатку Д

/>

Рис.Д.2.Схема технологічного процесу. Довідники


Продовженнядодатку Д

/>

Рис.Д.3.Схема технологічного процесу. Оперативна інформація


Закінченнядодатку Д

/>

Рис.Д.4.Схема технологічного процесу. Меню «Звіт»


Додаток Е

/>

Рис Е.1.Взаємодія користувача і ПЕОМ


Продовженнядодатку Е

/>

Рис Е.2.Взаємодія користувача і ПЕОМ


Продовженнядодатку Е

/>

Рис Е.3.Взаємодія користувача і ПЕОМ


Закінченнядодатку Е

/>

Рис Е.4.Взаємодія користувача і ПЕОМ


/>

Рис Е.5.Взаємодія користувача і ПЕОМ

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию