Реферат: Аналіз студентської бази навчального закладу

Аналіз студентської бази навчальногозакладу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТАНАУКИ УКРАЇНИ

 ХАРКІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Кафедра інформаційнихсистем

Курсовий проект

З дисципліни:«Інформаційні системи в економіці»

На тему: «Аналізстудентської бази навчального закладу»

Виконали

 студенти факультету ЭІ

 3 курсу 3 групи

 Лємєшева О.О

 Литвиненко Д.Г

 Раздовська О.Ю

 Перевірив

 Беседовський О.М

Харків, 2010р.

 ХАРКІВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 Кафедра інформаційнихсистем

 Дисципліна:інформаційні системи в економіці

 Спеціальність 6.050101

 курс 3, група 3,семестр 6

ЗАВДАННЯ

 на курсовий проект

 студентів

 Лємешєвої ОльгиОлександрівни

 Литвиненка ДмитраГеннадійовича

 Раздовської ОльгиЮріївни

 Тема проекту: РозробкаІТ за завданням «Аналіз студенської бази навчального закладу».

 Строк здачі студентомзакінченого проекту 05.04.2010 р.

 Вхідні дані допроекту: ДСТУ з обробки інформації, літературні джерела, технічна документаціяна АІС «Аналіз студентської бази навчального закладу», матеріали практики.

 Змістрозрахунково-пояснювальної записки: Вступ. 1.Аналіз існуючої ІТ на об'єктіуправління 2.Розробка ІТ обробки інформації за задачею «Аналіз студентськоїбази навчального закладу». Висновки.

 Перелік графічногоматеріалу:

  6. Дата видачізавдання 10.09.2009 р.

Керівник проектук.е.н., доц. Беседовський О.М.

 Студенти: ЛємєшеваО.О.

 Литвиненко Д.Г.

 Раздовська О.Ю.

 ВСТУП

Розвиток риночнихвідносин у сфері вищої освіти неминуче веде до виникненню конкуренцїї міжВУЗами на ринку освітніх послуг. Якість освіти є важливою характеристикою, щовизначає конкурентоспроможність навчальних закладів. При цьому задачапідвищення якості освіти тісно зв'язана з задачею ефективного управлінняосвітнім процесом та ресурсами ВУЗа. Розвязвння цих задач сьогодні непредставляється можливим без використання комплексної інформаційної системиуправління ВУЗом.

 Розробка множиннихдодатків, автоматизують окремі сторони діяльності навчального закладу, і щостворює розрізнені багатоплатформенна програми, не наближає до принциповоговирішення задачі управління ВУЗом. Досягнення цієї мети неможливо безреалізації системного підходу в організації і управлінні діяльністю ВУЗа.

 Функціональний підхід,що переважає в більшості ВУЗів, припускає, що навчальний заклад — це механізм,який має набір функцій, розподілених серед підрозділів ВУЗу. Виконуючи своївузькоспеціальні завдання, співробітники підрозділів перестають бачити кінцевірезультати праці ВУЗу в цілому й усвідомлювати своє місце в загальній ланцюжку.Така система змушує співробітників добре виконувати функції, але не орієнтує надосягнення результату. Функціональний підхід призводить до ізольованості функціональнихпідрозділів, виникнення свого роду «конкуренції» між ними і неефективністьінформаційної підтримки, зумовленої «лоскутной» автоматизацією.

 Системний підхідрозглядає всю діяльність ВУЗу як послідовність взаємопов'язаних процесів, якіпроходять через всі підрозділи, задіяні всі служби і орієнтовані на реалізаціюстратегічних цілей, які ВУЗ ставить перед собою. Керуючи процесами, ВУЗдомагається максимально ефективного використання всіх наявних у йогорозпорядженні ресурсів. Системний підхід є основою побудови всіх корпоративнихІС. Саме реалізація системного підходу є необхідною умовою успішної реалізаціїв ІС сучасних управлінських методик.

 Таким чином, рішенняпроблем управління освітньою установою неможливо без повної, комплексної інформатизаціїна основі сучасної корпоративної інформаційної системи класу ERP (EnterpriseResource Planning, планування ресурсів підприємства). Важливою властивістюERP-систем, що відрізняє їх від систем клаптевої автоматизації, єінтегрованість. Це означає, що всі компоненти системи побудовані увідповідності з єдиною ідеологією, методологією і технологією і працюютьузгоджено. Її використання дозволяє не тільки підвищити ефективність управлінняза рахунок автоматизації різних областей діяльності ВУЗу, але й піднятикультуру ВУЗу на принципово новий рівень, зробити його більш привабливим іконкурентоспроможним на ринку навчання.

 Підготовчий процес.Приймальна компанія.

 Ефективна організаціяприйому абітурієнтів є виключно важливим і відповідальним завданням длябудь-якого університету, неможливою без використання засобів інформаційнихтехнологій. У більшості ВУЗів використовуються більш-менш розвинені засоби дляавтоматизації інформаційного забезпечення приймальної кампанії.

 Процес створенняєдиної інформаційної системи університету включає в себе розвиток івдосконалення єдиної телекомунікаційного середовища, забезпечує надійний іоперативний обмін інформацією між підрозділами університету. Створення,експлуатація та організація життєвого циклу такого масштабу — складнаорганізаційна та технічна задача, що обумовлює серйозні вимоги до внутрішньоїструктурі даних, яка дозволила б забезпечити цілісність, розширюваність,відкритість, переносимість, надійність, безпеку даних.

 Саме тому метоюкурсової роботи є розробка ІС для автоматизації процесів аналізу студентськоїбази навчального закладу. Для розробки конкурентно-здатного програмногозабезпечення ІС має об’єднувати в собі HRM, ECM та CRM систему(систему управлiння персоналом, систему управлiння информацiйними ресурсами тасистему для управління взаємодією з клієнтами).

 Завданнями курсовогопроекту є проведення аналізу предметної області, виконання огляду існуючихпрограмних продуктів для автоматизації бізнес процесів, огляд літературнихджерел з проблематики автоматизації процесів обробки інформації; розробленняпостановки задачі на ПК, розробка алгоритму рішення задачі на ПК; розробленняпрограми вирішення задачі та ін.

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ «АНАЛІЗ СТУДЕНСЬКОЇ БАЗИНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

1.1 Aнaлiз iнтepфeйсyтa фyнкцioнaльнoстi систeми «ДекАрт автоматизация работы деканатов иаспирантур»

У даному курсовомупроекті розглядається автоматизація процесу аналіза студентської базинавчального закладу. Виконано детальне моделювання бізнес-процесса «Аналізстудентської бази навчального закладу» з виділенням транзакційною і аналітичноюскладових за допомогою функціональної моделі, побудованої з використаннямCASE-інструментів, нижче описані основні завдання в рамках виділеногобізнес-процессу.

 На рис. 1.1представлена контекстна діаграма моделі бізнес-процесса «Аналіз студентськоїбази навчального закладу» за допомогою системи «ДекАрт-автоматизация работыдеканатов и аспирантур».

 Рис.1.1 Контекстна діаграма бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчальногозакладу»в стандарті IDEF0

 Контекстнадіаграма моделі має такі інтерфейсні дуги:

 вхід: Особова картка студента, Особова картка працiвника;

 вихід:Вiдомiсть успiшностi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 На рис. 1.2 представлена декомпозиция контекстной моделі.

 Рис.1.2 Декомпозиція контекстної діаграми «Аналіз студентської бази навчальногозакладу» у стандарті IDEF0

Робота«Формування картотеки факультeтiв, спецiальностей, груп» має такі интерфейснідуги:

 вхід: Особова картка студента, Накази по унiверситету, Лiцензiя;

 вихід:Електронна база особовых карток студентiв;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 Робота «Формування картотеки працiвникiв та викладачiв» має такі интерфейснідуги:

 вхід: Особова картка працiвника;

 вихід:Електронна база особових карток працiвникiв;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 Робота «Формування звiтних документiв» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Електронна база особових карток працiвникiв, Електронна база особовыхкарток студентів, лiцензiя, Накази по унiверситету;

 вихід:Вiдомiсть успiшностi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 На рис. 1.3 представлена декомпозиція роботи «Формирование отчетных документов»моделі.

 Рис.1.3 Декомпозиція роботи «Формування звiтних документiв»

 Робота«Формування навчальних навантажень» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Електронна база особових карток працівників, Лiцензiя, Накази поунiверситету;

 вихід:План навчальных навантажень;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 Робота «Формування екзаменаційних вiдомостей» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Електронна база особовых карток студентів, Накази по унiверситету,Лiцензiя, План навчальных навантажень;

 вихід:Данi про успiшнiсть;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 Робота «Розрахунок успiшностi» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Електронна база особовых карток студентів, Накази по унiверситету,Лiцензiя, Данi про успiшнiсть;

 вихід:Вiдомiсть успiшностi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату, методист аспiрантури.

 Комплекс програмного забезпечення дозволяє:

 Вирішувати завдання оперативного обліку в аспірантурах і деканатах ВУЗів.

 Вестиперсоніфікований облік учнів, викладачів, навчально-допоміжного персоналу(НДП), аспірантів, докторантів, іноземців та ін відповідно до ситуації,організаційно-навчальної структурою ВУЗу (факультету)

 Формуватинавчальні плани і розподіляти навантаження. Автоматично відображати навчальненавантаження в особовій справі викладача, НДП, аспіранта, докторанта та інВести облік наукового керівництва викладачами

 Формуватиекзаменаційні та залікові відомості, вносити дані про результати іспитів ізаліків, відображати їх у особистій справі, готувати дані для друку відомостей,звітів та додатків до диплому. Контролювати успішність.

 Вестижурнал наказів по всім категоріям осіб, внесених до бази даних з автоматичнимвнесенням їх до особової справи.

 Автоматизуватипроцес зарахування, відновлення, відрахування, а також призначення стипендій ігрантів.

 Контролюватинадходження і витрачання грошових коштів на навчання. Проводити фінансовиймоніторинг підрозділів відповідно до організаційно-навчальної структурою ВУЗу(факультету)

 Готуватизвіти для передачі у вищі організації.

 Програмний комплекс орієнтований:

 На працівників аспірантур і деканатів — для комплексної автоматизаціїповсякденної роботи, фіксації і контролю фактів оплати, автоматичного створеннята зберігання більшості звітів, формування навчального навантаження та багатоіншого

 Нанавчальний відділ — для миттєвого перегляду і створення звітів по контингентуучнів і викладачів, розподілу навантаження та підсумкам сесій

 Накерівництво ВУЗу — для отримання оперативної інформації по студентському тапрофесорсько-викладацькому складу, аналізу надходження і витрачання грошовихкоштів за навчання.

 Програмний комплекс складається з декількох модулів, об'єднаних в єдиномуінформаційному просторі.

 Нарис. 1.4 представлене головне вікно програмного продукту.

Рис.1.4 Головне вікно програмного продукту, основні модулі

 Модуль«Картотека» (рис 1.6) веде персоніфікований облік контингенту ВУЗу звідображенням всієї інформації, що стосується конкретної особи (основні дані,паспортні дані, стипендія та гранти, накази, прихід і витрати грошових коштів,для співробітників — наукове керівництво і навантаження, для учнів — оцінки задисциплін і т.д.)

 На рис. 1.5 представлене вікно авторизації користувача.

 Рис.1.5 Авторизація користувача

Нарис. 1.6 представлене основне вікно модуля картотека.

 Рис.1.6 Основне вікно модуля «Картотека»

Нарис. 1.7 представлене вікно додавання в базу студента.

 Рис.1.7 Додавання нового студента

Нарис. 1.8 представлене вікно редагування загальних даних учнів.

 

Рис.1.8 Редагування загальних даних учнів

 Модуль«Приказы и распоряжения» (рис. 1.9, 1.10 ) дозволяє заносити інформацію занаказами та розпорядженнями, які відносяться до осіб, внесених в базу даних.

 На рис. 1.9 представлене вікно модуля «Приказы и распоряжения».

 Рис.1.9 Основне вікно модуля «Приказы и распоряжения»

 Нарис. 1.10 представлене вікно формування наказу.

 Рис.1.10 Формування наказу

 Модуль«Экзаменационные ведомости» (рис. 1.11, 1.12) дозволяє формувати і редагуватиекзаменаційні відомості, а також підготувати звітні документи по сесіях іперескладанням

 На рис. 1.11 представлене вікно модуля «Экзаменационные ведомости».

 

Рис.1.11 Основне вікно модуля «Экзаменационные ведомости»

Нарис. 1.12 представлене вікно формування відомості.

Рис.1.12 Формування відомості

 Модуль«Учебные планы» (рис. 1.13, 1.14) дозволяє формувати навчальні плани, на основіяких є можливість розподілу навантаження та підготовки екзаменаційнихвідомостей.

 На рис. 1.13 представлене вікно модуля «Учебные планы».

 Рис.1.13 Основне вікно модуля «Учебные планы»

Нарис. 1.14 представлене вікно календарного плану.

 Рис.1.14 Календарний план

 Модуль«Учебная нагрузка» (рис. 1.15, 1.16) дозволяє формувати поточну навчальненавантаження і розподіляти її по викладачам.

 На рис. 1.15 представлене вікно модуля «Учебная нагрузка».

 

Рис.1.15 Основне вікно модуля «Учебная нагрузка»

Нарис. 1.16 представлене вікно представлення навчального курсу.

 Рис.1.16 Представлення навчального курсу

Модуль«Платежи» дозволяє вести облік надходжень і витрат грошових коштів з навчання,а також пов'язувати їх з іншими бухгалтерськими програмами та проводитифінансовий моніторинг.

Модуль«Конфигуратор» дозволяє формувати логічну структуру ВУЗу, редагувати словники,формувати правила доступу користувачів до бази даних, організовувати механізмреплікації даних.

1.2Aнaлiз iнтepфeйсy тa фyнкцioнaльнoстi систeми «АйТи-Университет»

Нарис. 1.17 представлена контекстна діаграма моделі бізнес-процесса «Аналізстудентської бази навчального закладу» за допомогою системи «АйТи-Университет».

 Рис.1.17 Контекстна діаграма бізнес-процесса «Аналіз студентської бази навчальногозакладу»в стандарті IDEF0

Контекстнадіаграма моделі має такі інтерфейсні дуги:

 вхід: особова картка студента, особова картка викладача, навчальний план;

 вихід:Вiдомостi успiшностi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

 На рис. 1.18 представлена декомпозиция контекстной моделі.

 

 Рис.1.18 Декомпозиція контекстної діаграми «Аналіз студентської бази навчальногозакладу» у стандарті IDEF0

Робота«Ведення графiкiв складання iспитiв» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Особова картка викладача, навчальний план;

 вихід:графiк складання iспитiв;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

 Робота «Ведення успiшностi» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Особова картка студента, Навчальний план;

 вихід:Вiдомостi з результатами сесii;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

 Робота «Формування звiтiв» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Навчальний план, Особова картка викладача, Особова картка студента;

 вихід:Вiдомостi успiшностi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

Нарис. 1.19 представлена декомпозиція роботи «Формирование отчетных документов»моделі.

 Рис.1.19 Декомпозиція роботи «Формирование отчетных документов» у стандарті IDEF0

Робота«Ввод шифрiв робiт» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Особова картка студента;

 вихід:екзаменацйнi вiдомостi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

 Робота «Ввод оцiнок» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Особова картка студента, навчальний план;

 вихід:екзаменацйнi вiдомостi;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

 Робота «Розрахунок успiшностi» має такі интерфейсні дуги:

 вхід: Особова картка студента, навчальний план, графiк складання;

 вихід:Вiдомостi з результатами сесii;

 управління:Положення про органiзацiю навчального процесу, статут;

 механізми:Методист деканату.

 Користувачами комплексної інформаційної системи є студенти, викладачі,адміністрація і всі співробітники вузу. Основні переваги системи:

 •використання багатофункціональних смарт-карт, причому рішення може бутиінтегрований з системами банківських та соціальних карт, реалізованих абоперебувають у процесі реалізації

 •можливість інтеграції з іншим програмним забезпеченням і системами, що вжевикористовуються у ВУЗі

 •велика гнучкість рішення в цілому і його компонент, що дозволяє адаптувати їхпід вимоги ВУЗу

 СистемаАйТі-Університет складається з довільного набору функціональних підсистем зцентралізованим збором інформації в єдиній базі даних. Модульність рішеннядозволяє вибудувати оптимальну архітектуру системи відповідно до завдань вузу.Складається з таких основних модулів:

 •АйТі-Університет: Багатофункціональна карта

 •АйТі-Університет: Електронний деканат

 •АйТі-Університет: Облік оплати послуг харчування

 •АйТі-Університет: Бібліотека

 •АйТі-Університет: Інформаційне забезпечення навчального процесу

 •АйТі-Університет: Облік і контроль матеріально-технічних ресурсів

 •АйТі-Університет: Електронний документообіг

 АйТі-Університет:Електронний деканат

 Підсистемапризначена для підтримки наступних функцій:

 •ведення розклад занять груп

 •ведення загального графіка здачі заліків та іспитів; графіка захисту дипломів ідисертацій

 •ведення індивідуальних графіків складання заліків та іспитів, дипломних,дисертаційних робіт тощо

 •ведення успішності (колоквіуми, рейтингові бали, проміжні контрольні і заліки)

 •ведення БД контактів вузу: телефони, e-mail, адреси і т.д.

 •формування і відправлення електронних повідомлень іншим підрозділам ВУЗу

 •підтримка доступу до різнопланової нормативно-довідкової інформації деканату іВУЗу

 •формування звітів керівництва вузу для вищестоящих організацій

 Щобавтоматизувати роботу викладача, реалізована можливість використання програмидля кишенькового персонального комп'ютера (КПК) з подальшою синхронізацієюданих із системою

 АйТі-Університет:Електронний деканат взаємодіє з програмно-апаратним комплексомАйТі-Університет: Багатофункціональна карта і єдиною базою даних навчальногозакладу, а також з іншими підсистемами АйТі-Університет, в тому числі ізовнішніми.

 Нарис. 1.20 представлене головне вікно програми.

 

 Рис.1.20 Головне вікно програми

Нарис. 1.21 представлене вікно редагування списків груп.

 Нарис. 1.22 представлене вікно введення шифрів робіт.

 Нарис. 1.23 представлене вікно заповлення особової картики студента.

Рис.1.21 Інтерфейс редагування списків груп

Рис.1.22 Введення шифрів робіт

Рис.1.23 Особова картка абітурієнта

АйТі-Університет:Бібліотека

Призначенадля автоматизації обліку бібліотечного фонду ВУЗу, комплектування,систематизації, категоризації, читацького пошуку, видачі та поверненнялітератури. Підсистема АйТі-Університет: Бібліотека інтегрується з підсистемамизабезпечення навчального процесу. Багатофункціональна карта студента виконуєроль ідентифікатора доступу та/або електронного читацького квитка.

Основніфункції:

•ідентифікація користувачів бібліотеки

•пошук літератури в бібліотеці

•інформування про нові надходження і поверненнях книг до бібліотеки

•дистанційне бронювання книг (можливо за допомогою інфокіоск)

•реєстрація отриманих і повернутих книг до бібліотечного фонду

•можливість підключення платних послуг (копіювання, друк на принтері)

•облік використання бібліотечного фонду, висновок переліку книг, що знаходятьсяна руках

Сервісидля співробітників бібліотеки:

•реєстрація надходять видань

•списання видання з фонду (у випадку втрати, старіння)

•видача підручників викладачеві або старості для групи

•складання замовлення на отримання книги

•пошук читача і перегляд наявних у нього книг

•формування звітних документів

 Упідсистемі АйТі-Університет: Бібліотека для обліку бібліотечного фонду,контролю видачі та прийому книг використовуються технології радіочастотноїідентифікації (RFID) або штрихового кодування. Вони допомагають швидко знайти всховище і видати на руки читачу книжки, запобігти їх розкрадання, скоротити часвидачі та прийому літератури, підбору та пошуку потрібного видання.

 АйТі-Університет:Інформаційне забезпечення навчального процесу

Підсистемапризначена для забезпечення доступу, формування та інтеграції інформаційнихресурсів вузу. Вона складається з двох функціональних комплексів: порталу тасистеми інформаційних кіосків. Основні функції:

•публікація та зберігання потрібної інформації на веб-порталі

•підтримка інформаційних запитів і надання інформації

•аутентифікація та авторизація доступу до інформаційних ресурсів ВУЗу

•інтеграція із зовнішніми інформаційними системами

•ведення загальної нормативно-довідкової інформації

•забезпечення експорту/імпорту даних з/в зовнішні системи

1.3Висновки за результатами огляду

Післяознайомлення з системами призначеними для автоматизації аналізу студентськоїбази навчального закладу, в якості прототипу для розроблюваної системи булоприйнято рішення вибрати «ДекАрт-автоматизация работы деканатов и аспирантур».Це обумовлено тим що, бізнес – процеси які існують в компанії замовника ППкраще автоматизовані саме в цій системі. Іншим переконливим фактором виборусаме цього продукту стала його популярність, наявність документації, гарноспроектований програмний інтерфейс [8].

 Отжев процесі розробки ПП для автоматизації бізнес-процесів, головним прикладомбудуть служити саме ті бізнес-процеси, які вже автоматизовані в«ДекАрт-автоматизация работы деканатов и аспирантур», але слідує такожвідзначити, що для створення конкурентоспроможного програмного продукту будеприйнята до уваги розробка бізнес-процесів в системi «АйТи-Университет».Відносно інтерфейсу, то його реалізація буде виконуватися згідно побажаньзамовника.

РОЗДІЛ2 РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ «АНАЛІЗ СТУДЕНТСЬКОЇ БАЗИНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

 2.1Розроблення специфікації бізнес-вимог до системи

Длярозробки якісного та конкурентоспроможного програмного забезпечення дляавтоматизації процесів аналізу студентської бази навчального закладу, інформаційнасистема повинна автоматизувати всі бізнес-процеси, що реалізуються в рамкахданого модуля, оскільки тільки тоді можливо говорити про якісне, доцільнекерування роботою ВУЗу. В сучасних умовах при розробці програмного забезпеченнядо розроблюваної системи висуваються бізнес-вимоги, які обов’ язковомають бути виконані. Ці вимоги можуть відноситися, як до вимог з точки зорубізнесу, так і до вимог користувача системи.

 2.1.1Вимоги з точки зору розвитку бізнесу

 Розроблюванасистема має відповідати наступним вимогам бізнесу:

 Вимогамидо функціональних характеристик даного проекту є вимоги до характеристиквзаємозв’ язків системи, що створюється, з сумісними системами, вимогидо сумісності, засоби обміну інформацією.

 Данийпроект працює автономно та не підтримує взаємозв’ язків з суміснимидоповненнями.

 Проектпов’ язан з базою яка розміщена на сервері доступ до якої реалізуєтьсяза допомогою веб-додатку.

 Системаповинна мати системне меню, строку стану, панель інструментів. Системне менюповинно підтримувати вибір за допомогою «гарячих клавіш». У строчці стануповинні відображатися підказки підчас наведення курсору миші на пункти меню.Кнопки панелі інструментів повинні супроводжуватися відповідними підказками.Система повинна мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

 2.1.2Вимоги користувача системи.

 Оскількисистема є багато користувальницькою, то основними вимогами користувачів дорозроблюваної системи є:

 зрозумілий інтерфейс, обладнаний підказками, зручний у використанні;

 простотаосвоєння;

 швидкістьдосягнення результату при використані системи;

 захистінформації від несанкціонованого доступу.

 2.1.3Діаграма бізнес-варіантів використання.

 Нарис. 2.1 зображена діаграма бізнес-варіантів для системи «Аналіз студентськоїбази навчального закладу»

 Рис.2.1 Загальна діаграма бізнес-варіантів використання для системи «Аналізстудентської бази навчального закладу»

2.2Глосарій проекту

2.2.1Основні поняття. Терміни та категорії предметної області задачі.

 Втабл. 2.1 наведені основні поняття предметної області.

Таблиця2.1 Глосарій проекту

 № об’єкта Ім’ я об’єкта Опис об’єкта

 О1 Користувач системи Це користувач даної програми (ним може бути будь-якаособа, яка працює в деканаті), який додає, редагує чи видаляє дані з системи.  О2 БД База даних, де міститься вся інформація про студента (ПІБ студента,дисципліни, оцінки)   О3 Відомість Документ, який містить ПІБ студентів,дисципліни, оцінки по дисциплінам та середній бал кожного студента   О4 СтудентФізична особа, яка навчається в ВУЗі   О5 Успiшнiсть студента Ступіньуспішності засвоєння навчальних предметів студентами.   O6 Навчальний закладМiсце де готуються фахівці з фундаментальних та прикладних наук

  Основні категорії користувачів.

   Користувач системи – методист деканату та оператор, який має можливість зайти всистему та додати, редагувати чи видалити дані про студента з БД, сформуватисписки студентiв, перегрупування студентiв, i т.п.

2.2.3.Описнайважливіших документів предметної області.

 Звітпо групі – містить інформацію о студентах однієї групи, котра включає ПІБстудента, оцінки, середній бал.

 Звітпо курсу – містить інформацію о студентах курсу, котра включає ПІБ студента,всі його оцінки та середній бал.

 Загальнавідомість – містить інформацію о всіх студентах, котра включає ПІБ студента,середній бал відсортований за зменшенням.

 2.3Розроблення функціональних вимог

2.3.1Обґрунтування вибору діючих осіб.

 Вбізнес процесі «Аналіз студентської бази навчального закладу» беруть участьтакі діючі особи як диспетчер, методист.

 Методист,на підставі отриманих заяв на вступ до ВУЗу або заяв про прийняття на роботу,оформлює особові справи.

 Диспетчерна підставі особових справ заносить дані про студентів або викладачів до бази.

2.3.2Діаграма варіантів використання

 Нарис. 2.2 представлена діаграма варіантів використання для системи «Аналізстудентської бази навчального закладу».

 Рис.2.2 Діаграма варіантів використання для системи «Аналіз студентської базинавчального закладу»

 2.3.3Опис потоків подій

 Варіантвикористання «Вхід в систему»

 Короткийопис. Дозволяє користувачам здійснювати вхід в систему.

 Основнийпотік подій. Даний варіант використання починає виконуватися, коли користувач(оператор) здійснює спробу завантаження системи для отримання інформації простудентів або додавання/коригування існуючих даних. Завантаження системивідбувається при введенні правильного імені користувача і пароля.

 Альтернативніпотоки. Якщо з'єднання з сервером неможливо або пароль невірний, видаєтьсявідповідне повідомлення.

 Передумови.Вхід в систему відбувається при введенні правильного пароля.

 Постумова.Якщо варіант використання завершиться успішно, користувач отримає можливістьдодавати, видаляти, коректувати і переглядати дані. Інакше стан системи незміниться.

 Варіантвикористання «Ведення БД студентів»

 Короткийопис. Система містить інформацію про студентів.

 Основнийпотік подій. Оператор вводить запит щодо студентів і система виводитьвідповідну інформації.

 Альтернативніпотоки. Якщо дані про студента відсутні, виводиться відповідне повідомлення.

 Передумови.Користувач входить до системи і виконує дії у відповідності зі своїми правами.

 Постумова.При необхідності можна роздрукувати інформацію про студентів.

 Варіантвикористання «Формування звітів»

 Короткийопис. Дозволяє оператору формувати звіт за підсумками сесії.

 Основнийпотік подій. Оператор виводить інформацію про студентів.

 Альтернативніпотоки. Якщо з'єднання з сервером неможливо, видається відповідне повідомлення.

 Передумови.Користувач входить в систему при наявності відповідних прав.

 Постумова.Якщо варіант використання завершиться успішно, користувач отримає можливістьпереглядати, коректувати і видаляти дані. Інакше стан системи не зміниться.

 Варіантвикористання «Розрахунок підсумків сесії»

 Короткийопис. Дозволяє методисту підбивати підсумки сесії.

 Основнийпотік подій. Методист проводить аналіз підсумків сесії.

 Альтернативніпотоки. Якщо з'єднання з сервером неможливо, видається відповідне повідомлення.

 Передумови.Методист розраховує підсумки в розрізі курсу, групи спеціальності.

 Постумова.Якщо варіант використання завершиться успішно, методист формує наказ настипендію.

2.4Постановка задачі

2.4.1Характеристика задачі

 2.4.1.1Призначення задачі

 Задачааналіз студентської бази навчального закладу. Вирішується на АРМах методиста тадиспетчера деканату.

 Метоювирішення задачі є автоматизація процесу аналіз студентської бази навчальногозакладу. Призначення задачі – створення аналітичної інформації, щодо базистудентiв по наступним критеріям.

 Необхідноюумовою для вирішення даного завдання є наявність особової картки, якаформується під час розв'язання задачі «Ведення особових картокстудентів», наявність навчального плану і заяви про вибір предметів.

 Задачапризначена для автоматизованого формування відомостей успішності. Споживачамивихідної інформації є задача «Облік успішності». Кінцевий користувач- методист деканату. В результаті впровадження даного завдання кінцевийкористувач отримає можливість автоматизованого формування файлу «Звітнавідомість», яка містить дані про успішність студентів. Впровадженняавтоматизованого вирішення даного завдання забезпечить переваги над ручноютехнологією розрахунку середнього балу, оскільки потрібні дані можуть бутивилучені з єдиної бази даних і внесені програмою.

 Доцільністьавтоматизованого рішення задачі обґрунтовується:

 наявністюв базі даних особової інформації про студента;

 великихтрудовитрат з обробки інформації про студентів.

 Упроцесі виконання автоматизуються функції методиста деканату. Результативнаінформація, сформована під час розв'язання задачі Формування звітнихвідомостей, використовується для автоматизованого розв'язання задачі«Облік успішності».

 2.4.1.2Перелік об’єктів, при управлінні якими розв’ язується задача

 Споживачамивихідної інформації є працiвники деканату. Кінцеві користувачі – методист тадиспетчер деканату.

 2.4.1.3Періодичність і тривалість вирішення задачі

 Періодичністьвирішення завдання: за запитом.

 Тривалістьвирішення завдання складає менше за хвилину.

 2.4.1.4Умови, при яких припиняється вирішення задачі автоматизованим способом

 Задачане може бути вирішена автоматизованим способом, якщо буде відсутня інформаціяпро студентів. Вирішення задачі автоматизованим способом також може припинитисячерез вихід з ладу ПК, выдсутнiсть з’єднання с БД.

 2.1.5Зв’ язки задачі з іншими задачами АІС

 Схемаінформаційних зв’ язків завдання з іншими завданнями наведена на рис.2.1.

2.1.6Посади осіб та назви підрозділів, які визначають умови і тимчасовіхарактеристики вирішення задачі

Методистдеканату, диспетчер деканату.

 2.1.7Розподіл дій між персоналом і технічними засобами при різних ситуаціях вирішеннязадачі

Кінцевийкористувач – методист, диспетчер деканату – за допомогою розроблених форм можеотримати повну інформацію про вступивших до ВУЗу студентiв, формування групп,успiшнiсть студентiв.

 2.4.2Вихідна інформація

Перелікі опис вихідних повідомлень представлений в табл.2.5

Таблиця2.5 Перелік і опис вихідних повідомлень

 Ідентифікатор (код повідомлення) Найменування вихідного повідомлення Формапредставлення (МГ, ВК, масив) Періодичність видачі Термін видачі і припустимийчас затримки вирішення Одержувач Призначення вихідної інформації   0000101Картка студента МГ, ВК За запитом 0,5 хвилини Методист деканату Для веденняінформації про студентів   0000102 Відомiсть по групi МГ, ВК За запитом 0,5хвилини Методист деканату Для аналізу успішності студентів

Перелікі опис структурних одиниць вихідних повідомлень наведений в табл. 2.6.

Таблиця2.6 Перелік і опис структурних одиниць вихідних повідомлень

 Найменування структурної одиниці інформації Ідентифікатор Вимоги до точності  ВК Картка студента   Фамилия Surname A(20)   Имя Name A(15)   ОтчествоOtchestvo A(20)   Дата рождения Date D(99.99.9999)   Курс Kurs N(3)   ГруппаGrupa N(3)   ВК Відомiсть по групі   ФІО FIOS A(50)   Предмет Predmet A(30)  Оцiнка Ocenka N(2)   Середнiй бал Sed_bal N(3(2))   ВК Відомість по курсу   ФІОFIOS A(50)   Предмет Predmet A(30)   Курс Kurs N(1)   Група Grupa N(2)   ОцiнкаOcenka N(2)   Середнiй бал Sed_bal N(3(2))   ВК Загальна відомість   ФІО FIOSA(50)   Предмет Predmet A(30)   Курс Kurs N(1)   Група Grupa N(2)   ОцiнкаOcenka N(2)   Середнiй бал Sed_bal N(3(2))   Рейтинг Reiting N(2)

 2.4.3Вхідна інформація

 Перелікі опис вхідних документів

Таблиця2.4 Перелік і опис вхідних документів

  Ідентифікатор документа Найменування документа Термін надходження Частотанадходження Постачальник документа   0101701 Анкета студента За запитом Зазапитом Інформація про студента   0101702 Модульна відомість За запитом Зазапитом Деканат   0101703 Ітогова відомість За запитом За запитом Деканат  0101704 Індивідуальна відомість За запитом За запитом Деканат

Таблиця2.5 Характеристика масивів вхідної інформації

  Найменування масиву Ідентифікатор (ім’ я) масиву Тип масиву Технологіяформування   Анкета студента ANKETA Оперативний Надається студентом при вступiдо ВУЗу   Модульна відомість MODUL Оперативний Надається деканатом пiслямодуля   Ітогова відомість ITOG Оперативний Надається деканатом пiсля сесії  Індивідуальна відомість INDIVIDUAL Оперативний Надається деканатом

Таблиця2.6 Перелік і опис структурних одиниць вхідних документів

  Найменування структурної одиниці Точність числового значення Джерела інформації(документ) Ідентифікатор джерела інформації   Фамилия A(20) Анкета студентаANKETA   Имя A(15) Анкета студента ANKETA   Отчество A(20) Анкета студентаANKETA   Дата рождения D(99.99.9999) Анкета студента ANKETA   Наiменуванняпредмета A(20) Модульна відомість MODUL   Оцiнка N(2) Модульна відомістьMODUL   Дата проведення модуля D(99.99.9999) Модульна відомість MODUL   ФІОвикладача A(25) Модульна відомість MODUL   Дата проведення іспита D(99.99.9999)Ітогова відомість ITOG   Наiменування предмета A(20) Ітогова відомість ITOG  Оцiнка N(2) Ітогова відомість ITOG   ФІО викладача A(25) Ітогова відомість ITOG

2.5Алгоритм вирішення задачі

Процесроботи с програмою здійснюється за наступним алгоритмом: користувач заходить насайт, авторизується та вибирає необхідний пункт меню. Для роботи з обраниммодулем користувач обирає необхідний пункт меню, після чого може здійснитидодавання, редагування або видалення даних. Результати дій користувачазберігаються у базі даних. Редагування структури або даних можливо здійснити задопомогою модулю адміністрування. При додаванні нового студента відомістьавтоматично переформується.

2.6Розробка не функціональних вимог

2.6.1Надійність та безпека

 Системубезпеки програмного продукту складають два базових елемента, це аутентифікація,або розпізнавання особи та авторизація, або розпізнавання прав на доступ дооб'єктів. У свою чергу, ефективність і надійність цих елементів визначаєтьсяякісно побудованими процесами і стандартами розробки. Вимогами до цих пунктівможуть бути наявність логіну та паролю, що містять не менше 6 символів, в томучислі і букв. Кожен користувач сайту має зареєструватися, щоб мати доступ доданих. Дані про реєстрацію (а саме логіни та паролі зберігаються в базі данихна сервері).

2.6.2Захист інформації

 Підбезпечною системою розуміється система, в якій управління доступом доінформації здійснюють тільки авторизовані особи або процеси, що діють від їхімені, мають право змінювати яким-небудь чином або видаляти інформацію. Надійнасистема визначається як система, що використовує достатні апаратні і програмнізасоби для забезпечення одночасної обробки інформації різного ступеня секретностігрупою користувачів без порушення прав доступу. Надійність системи оцінюєтьсяпо двох основних критеріях – політикою безпеки і гарантованістю.

 Врозроблюваному програмному продукті вся інформація знаходиться на сервері.Доступ до неї надійно закритий паролем та логіном адміністратора. Але необхідномати на увазі, що з часом будь-який пароль можна дешифрувати, а тому необхідносвоєчасно його змінювати, тримати в таємниці, зміцнювати.

2.6.3Структура КТЗ

 Привдосконаленні системи слід передбачити також можливість модифікації існуючихвихідних форм, що є найбільш частим об'єктом модифікації. Це забезпечитьвиконання вимоги, що пред'являється до ІС, орієнтованої на автоматизаціюгосподарської діяльності підприємств, — максимальній відвертості продукту до модифікаціїкінцевим користувачем.

Таблиця2.9 Інтерфейси устаткування

  Ідентифікатор Статус Версія Інтерфейси устаткування   IH-01 + 1.0 Протоколобміну даними між клієнтами і сервером – ТСР   IH-02 + 1.0 Мережевеустаткування підтримує всі протоколи обміну даними, передбачені стандартамиFast Ethernet і встановленими ОС

 Таблиця2.10 Інтерфейси програмного забезпечення

  Ідентифікатор Статус Версія Інтерфейси програмного забезпечення   IS-01 + 1.0Система взаємодіє з Web-сервером Internet Information Server, який включаєпідтримку мови програмування PHPна якому написана програма   IS-02 + 1.0Система взаємодіє з СУБД Microsoft SQL Server   IS-03 + 1.0 Взаємодія системиіз зовнішніми серверами здійснюється через мережу за допомогою протоколу TCP

2.6.4Продуктивність

Таблиця2.11 Продуктивність програмного забезпечення

  Ідентифікатор Статус Пріоритет Версія Продуктивність програмного забезпечення  PR-01 + 2 1.0 Швидкість роботи мережевого устаткування – 100 Mbit/s   PR-02 + 11.0 Час запуску системи – не більше 5 сек.   PR-03 + 2 1.0 Час обробки запиту –не більше 10 сек.

2.7Опис інформаційних потоків

 Рис.2.2Діаграма класів формування вихідних документів на основі вхідних

2.8Проектування БД

Рис.2.3 Логічна модель даних (за допомогою ERWin)

Рис.2.4 Логічна модель даних (за допомогою ERWin)

2.9Розроблення програми вирішення задачі

Програмадля вирішення поставленого завдання реалізується на основі Web-технологій, асаме написана на мові HTML та PHP. Нижче представлено код реалізації деякихфайлів.

2.9.1Розроблення інтерфейсу програми

2.9.2Склад та взаємодія програмних модулів

 Складмодулів програми напряму залежить від функціональних вимог. Так, наприклад, дорозроблюваного продукту висувається вимога реалізації процесу авторизації тааутентифікації, реєстрації на сайті, можливість пройти тест та перегляд базистудентів. Ці та інші процедури тісно пов’ язані між собою.

 Прикладомможе стати авторизація на сайті. Але для того, щоб її пройти і статиповноправним користувачем сайту, спочатку необхідно пройти процедуруреєстрації. Для виконання останньої необхідно заповнити потрібні поля на форміі відправити їх на сервер, де вони будуть оброблюватися і використовуватися длянадання доступу при запитові певному колові користувачів. Повноправний,зареєстрований користувач може ввести необхідні дані та переглянути сформованівідомості, для чого необхідно ввести дані.

 Яквидно з вищесказаного, кожен модуль тісно взаємодіє з попереднім і частково,або й повністю неможливий без іншого.

 Нарис. 2.12 представлена діаграма діяльності.

 2.8.3Результати тестування програми

 Врезультаті тестування програми, вона зарекомендувала себе як зручний, простийта надійний засіб для автоматизації роботи з клієнтами.

РОЗДІЛ3 КОНТРОЛЬНИЙ ПРИКЛАД

Короткийопис роботи сайту. Зареєстрований користувач. Він може переглянути загальнуінформацію, а також має право внести дані про нового студента – заповнити всіполя і відправити їх на сервер, видалити вже існуючі, редагувати сформуватинеобхідні відомості,.

 Нижчеприведений короткий опис роботи системи.

 Головнасторінка. Складається з інформації загального характера, а також меню доступудо основних елементів.

 Головнасторінка сайту приведена на рис. 3.1.

 Рис.3.1Головна сторінка сайту

Усістуденти. Виведення на форму даих про усіх студентів та інформації про них.

 Сторінказ даними про студентів приведена на рис. 3.2.

 Рис.3.2Сторінка з даними про студентів

Дляперегляду повної інформації про конкретного студента необхідно натиснути наприізвище.

 Сторінказ детальними даними про студента приведена на рис. 3.3.

 Рис.3.3Сторінка з детальними даними про студента

Додатистудента. Частина блоку методиста призначеного для додавання студента. Вхідвиконується після введення коректного логіну та пароля.

 Аутентифікаціякористувача приведена на рис. 3.4.

 

 Рис.3.4Аутентифікація користувача

Введенняданих про нового студента приведена на рис. 3.5.

 Рис.3.5Додавання студента

Якщоусі даны введені коректно відобразиться повідомлення про успішне внесенняінформації до бази даних.

Виведенняповідомлення про успішне додавання приведена на рис. 3.6.

 інтерфейсстуденський база дані

 

Рис.3.6Повідомлення

Редагуватидані про студента. Частина блоку методиста призначеного для редагування данихстудента. Вхід виконується після введення коректного логіну та пароля. Якщоавторизація проходить успішно, методист отримує доступ до даного розділу девиводяться дані з бази даних про вже існуючих студентів.

 Відображеннясписку студентів приведене на рис. 3.7.

Післявибору студента зі списку отримуємо доступ до форми в якій выдображуються данідоступні для редагування. Форма редагування даних по студенту приведена на рис.3.8.

 Рис.3.7Список існуючих студентів

 Рис.3.8Редагування даних

Видаленнястудента. Частина блоку методиста призначеного для видалення студента. Вхідвиконується після введення коректного логіну та пароля. Якщо авторизаціяпроходить успішно, методист отримує доступ до даного розділу де виводяться даніз бази даних про вже існуючих студентів.

 Відображеннясписку студентів приведене на рис. 3.9.

Рис.3.9Відображення даних

 Необхідновідмітити потрібний запис. Та натиснути кнопку «Удалить запись». Далівідобразиться повідомлення про успішне видалення.

Відображеннясписку студентів приведене на рис. 3.10.

Рис.3.10Список існуючих студентів

Есливы забыли выбрать студента для удаления, то отобразится сообщение:

Відображеннясписку студентів приведене на рис. 3.11.

 

Рис.3.11Повідомлення

Відомості.При виборі даного пункту меню ми модемо обрати одну з трьох відомостей:

— Вемодомость по группе

— Вемодомость по курсу

— Общая ведомость

 Кожназ них формується автоматизованими засобами, з бази даних вибираються усі записиякі задовольняють критерію обраної відомості. Якщо ми через пункт меню додамонового студента, відомість автоматично переформується.

Відображеннясписку відомостей приведене на рис. 3.12.

Рис.3.12Список відомостей

Відомістьпо групі. Якщо обраний даний тип відомостей то спочатку необхідно ввести групупо якій ми збираємося формувати відомість. Наприклад введемо группу 3.

 Відображеннявведення групи приведене на рис. 3.13.

 Рис.3.13Введення групи

Врезультаті отримаємо відомість зі списком оцынок та розрахованим середнімбалом.

 Сформованавідомість приведене на рис. 3.14.

 Рис.3.14Відомість по групі

Відомістьпо курсу. При обранні цього типу відомостей спочатку треба ввести курс.Наприклад 2.

 Введеннякурсу приведене на рис. 3.15.

 Рис.3.15Введення курсу

Врезультаті отримаємо відомість по курсу.

 Відображеннявідомості по курсу приведене на рис. 3.16.

 Рис.3.16Відомість по курсу

Загальнавідомість. При обранні цього типу відомостей відобразиться інформація про всыхстудентыв що э в базі.

 Відображеннязагальної відомості приведене на рис. 3.17.

 Рис.3.17Загальна відомість

Пошук.Система пошуку студентів по прізвищу. Спочатку необхідно ввести прізвищестудента.

 Відображеннявводу прізвища приведене на рис. 3.18.

 Рис.3.18Ввод прізвища

Післянатиснення на кнопку пошуку виведеться інформація про всіх студентів з такимпрізвищем. При натисканні на прізвище можна переглянути більш детальнуінформацію про студента.

 Результатипошуку приведені на рис. 3.19.

 Рис.3.19Результати пошуку

Висновки

Проаналізувавшизавдання, можна прийти до висновку, що воно є однією з головних завдань роботидеканату.

 Принеавтоматизованому рішенні поставленого завдання формування індивідуальнихпланів проводилося за коштами роботи методиста деканату. З навчального плану,сформованого випускаючою кафедрою, відбиралися вибіркові дисципліни. Після наоснові аналізу заяв на вибір предметів і списку вибіркових дисциплін формувавсяіндивідуальний план для кожного студента.

 Рішенняданої задачі автоматизованим шляхом дозволить зменшити трудовитрати працівниківдеканату, а саме методиста, з розрахунку середнього балу, та формування звітнихвідомостей. Всі роботи, що передують формуванню звітних відомостей, будуреалізовуватися за допомогою програми.

Списоквикористаної літератури

1.Комплексна програма наскрізної практики для студентів спеціальності 7.080401денної форми навчання, Харків, ХНЕУ, 2005

 2.Методичні рекомендації до оформлення робіт з НДРС, курсових та дипломнихпроектів/Укл. І. Б. Медведєва. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 28с.

 3.Збірник нормативно-правових актів діяльності університету. Практичний посібник.Вип… 1/Укл. канд. екон. наук, професор М.В.Афанасьєв; [Керівник проекту докт.економ. наук, професор Пономаренко В.С. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 468 с.

 4.Лабораторний практикум з курсу «CASE-технології» для студентів спец.7.080401, 7.080407 усіх форм навчання/ Укл. С. В. Мінухін, О. М. Беседовський–Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – с. (Укр. мов).

 5.Практичні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з курсу Системнийаналіз та проектування СОІ" для студентів спец. 6.080401, 6.080407 усіхформ навчання /Укл. Р.К. Бутова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – с. (Укр. мов).

 6.Конноли Томас. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теорияи практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом«Вильямс», 2004. – 1120 с.

 7.К. Дж. Дейт. Введение в системы баз данных, 6-е издание: Пер. с англ. – К.; М.;СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 848 с.

8.ДекАрт [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: www.dekart.ru/ ДекАрт – автоматизация работы деканатов и аспирантур.

 

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию