Реферат: Сучасні технології виведення інформації. Технології Computer to film, Computer to plate, Computer to press

СУЧАСНІТЕХНОЛОГІЇ ВИВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕХНОЛОГІЇ COMPUTER TO FILM, COMPUTER TOPLATE, COMPUTER TO PRESS


Вступ

Впродовж довгих років додрукарські процесиздійснювали за класичною (репрографічною) схемою: за допомогоюфоторепродукційного устаткування (фотоапаратів, збільшувачів, копіювальних рам,фотонабірних автоматів тощо) готують та отримують фотоформи тексту йілюстрацій, з них складається монтаж, який контактним способом копіюється наформну пластину. Багатостадійність та складність, висока собівартість,матеріаломісткість та трудомісткість етапу виготовлення фотоформ спричинилипошук і появу нових альтернативних схем, які, зокрема в малій поліграфії, сталидомінуючими.

В технологічній схемі«computer-to-film» (з комп'ютера на фотоформу) верстку та монтаж виданнявиконують за допомогою комп'ютера. Фотоформи виводять безпосередньо уфотовивідних пристроях (насвітлювачах), а потім копіюють на формні пластини.Таким чином, значно зменшується час, трудоємкість виготовлення, витратиматеріалів порівняно з класичною, базовою технологією.

Основним недоліком усіхфоторепродукційних процесів є використання як світлочутливого матеріалусрібломістких фотоматеріалів, які забезпечують високу якість фотоформ, алевідносяться до дефіцитних (через вміст срібла) та дорогих матеріалів. Безсрібніфотоматеріали достатньої якості розроблені зараз лише дляконтактно-копіювальних операцій, не отримали широкого застосування вфоторепродукційних процесах. Тому важливою є поява в межах технології«compu-ter-to-Ulm» так званих «сухих» процесів (без застосування рідкиххімреактивів для обробки), які забезпечують високу (порівняну до класичної)якість фотоформ.

У сучасній поліграфії поширюютьсяскорочені технологічні схеми, де без втрати якості та суті одержанихрезультатів повністю виключається потреба виготовлення фотоформ.

За технологічною схемою«computer-to-plate» (з комп'ютера на формну пластину), процес підготовки табезпосереднього виготовлення друкарської форми відбувається за допомогоюкомп'ютерної системи, виключаючи необхідність фотоформи.

Технологія «computer-to-press» (зкомп'ютера на друк) полягає в безпосередньому тиражуванні підготовленихзасобами КВС видань у цифровій друкарській машині. Така технологія вже сталаосновою появи малих друкарень нового типу, але, як уже зазначалося, значнівитрати на придбання устаткування гальмують їх широке розповсюдження.

Класичним способом отриманняілюстративних фотоформ у поліграфічному виробництві є використаннярізноманітного репрографічного устаткування, призначеного для: фотографуванняоригіналів, масштабування, кольороподілу, корегування (градаційного й кольорокоректуючого),растрування та переконтакту тощо — з метою одержання у кінцевому результатіфотоформ для монтажу полос. У попередньому розділі вже розглядалось питаннянеобхідності та доцільності виготовлення й використання фотоформ. Тому в даномурозділі будуть описані лише ті технологічні схеми класичного способу, які, надумку авторів, доцільно використовувати в малій друкарні. Умовою застосуванняцих схем є відсутність на початковій стадії розвитку малої друкарні коштів напридбання скануючої та фотовивідної техніки для КВС, а фоторепродукційнеустаткування вже t подароване або придбане «задурно». Зважаючи на наявністьвеликої кількості літературних джерел щодо фоторепродукційних процесів і певнуобмеженість застосування таких схем у малих друкарнях, у книзі не розглядаютьсяіснуючі моделі репродукційної техніки та рекомендації стосовно їх вибору.

Випадок 1: При випуску високоякісниххудожніх видань, мистецьких альбомів, рекламних каталогів і проспектівпродукції, тобто тих видань, в яких оригіналами є фотографії або слайди, щомають бути відтворенні ідентично і не потребують дизайнерської обробки,фотоформи отримують на фоторепродукційній техніці, наприклад, за допомогоюзбільшувача-кольороподілювача.

Випадок 2: Коли мала друкарня длявидання використовує оригінал-макети, підготовлені в КВС, або представленізамовником (бланки, брошури, програми, афіші та інші видання, що містятьпереважно текст і прості чорно-білі штрихові та малої ліміатури растрові зображення до 28-32лін/см), то фотоформи отримують шляхом простого фотографування, наприклад, задопомогою фоторепродукційного апарата.

Зазначимо, що в обох випадках дляотримання з негативів діапозитивів, які найчастіше застосовуються у формнихпроцесах плоского друку, необхідна копіювальна рама.


1. Особливостівиготовлення фотоформ на базі електронного та світлювального устаткування

 

При застосуванні технологічної схеми«computer-to-film» як вивідний пристрій використовують насвітлювач(imagesetter), що здійснює запис оцифрованого зображення (підготовленого в КВС)за допомогою лазерного променя на чутливий матеріал (фотоматеріал), післяобробки якого отримується фотоформа (табл. 1).

Основними критеріями при виборінасвітлювача є:

• спосіб запису;

• роздільна здатність запису;

• повторюваність при записі;

• характеристика джерела світла;

• формат отримуваних фотоформ;

• продуктивність роботи.

Розрізняють три способи запису, щозастосовуються у насвітлювачах:

1. Запис нарулонний фотоматеріал, що нерухомо закріплюється (механічно або за допомогоювакууму) на внутрішньому боці циліндричної поверхні. Запис здійснюється задопомогою відхиляючого дзеркала системи насвітлення, яке виконує складнийспіральний рух (рис. 1). Цей спосіб поширений підназвою «internal drum» (внутрішній, віртуальний барабан). Він використовуєтьсяв насвітлювачах, призначених для отримання високоякісних високолініатурнихкольороподілених фотоформ (у т.ч. повноформатних).

/>

Рис. 1. Схема способу запису «internal drum»:

7 — лазер; 2 — фотоматеріал; 3 — дзеркало;4 — циліндрична поверхня

2. Записзображення на аркушевому фотоматеріалі, що закріплюється на зовнішній поверхнібарабанного тримача насвітлювача. Запис відбувається при обертанні барабанашляхом переміщення каретки з оптичною системою насвітлення вздовж твірноїциліндра (рис. 2). Такий спосіб отримав назву «external drum» (зовнішнійбарабан). Якість запису та сфера застосування цього способу є аналогічною допопередньо розглянутого способу «internal drum». Але на відміну від нього, зарахунок застосування для запису паралельно декількох лазерних променів (до 6шт.) або багатопроменевої матриці лазерних діодів, досягається вища продуктивністьроботи.

/>

Рис. 2 Схема способу запису «externaldrum»:

1 — лазер; 2 — фотоматеріал; 3 —барабан.

3. Спосібпід назвою «capstan» (волокти, протягувати), в якому запис відбувається нарулонний фотоматеріал, який протягується навпроти плоского чи багатогранногодзеркала відхиляючої системи (рис. 3). Через обмежену величину кута розгорткизастосовуваної насвітлювальної системи та складності виготовлення коректурноїоптики формат (ширина) запису с обмеженим (найчастіше в межах 310-460 мм) і не перевищує 620 мм. Висока чутливість системи протягування плівки до зміни умовнавколишнього середовища, вібрацій, нерівномірності натягу й подачі рулонногоматеріалу знижує точність позиціювання та чіткість растрової точки, визначаємалу повторюваність запису та стає причиною творення. У зв'язку з цим,кольороподілені плівки одного комплекту рекомендують виготовляти одну за одноюта повністю переробляти весь комплект, навіть якщо не задовольняє лише одна зплівок.

/>

Рис. 3. Схема способу запису «capstan»:

1 — лазер; 2 — фотоматеріал; 3 —дефлектор; 4 — валкова протягуюча система.

Незважаючи на описані недоліки,насвітлювачі типу «capstan» відрізняються від попередньорозглянутих вищоюпродуктивністю, простішою конструкцією та відносно низькою вартістю (приблизнов 2 рази дешевші від барабанних), а тому рекомендуються для більшості рядовихробіт (у т.ч. і для відтворення повноколірних ілюстрацій середніх і малихлініатур растра), наприклад, для виводу суцільнотексто--вих фотоформ.

Роздільна здатність записунасвітлювачів залежить від багатьох факторів: конструкції механіки та оптикинасвітлювача, джерела випромінювання й використовуваного світлочутливогоматеріалу. Це треба врахувати при виборі насвітлювача для конкретних видівробіт. У табл. 1 наведені орієнтовні значеннярекомендованої роздільної здатності насвітлювача залежно від виду робіт.

Величиною, спорідненою з роздільноюздатністю, є розмір (діаметр) плями запису. Для того, щоб забезпечити вивід зроздільною здатністю 2540 dpi, діаметр записуючої плями повинен становити1/2540 дюйма,

Таблиця 1. Технічні характеристики насвітлювачів

Фірма- Марка Технологія Формат Роздільна Повторю Тип Продук виробник запису здатність ваність, джерела тивність Додаткові відомості запису, мкм світла арі ECRM ScriptSetter валковий макс. ширина 1000-2540 ±40 червоний 26,7-10,4 •икористовується рулонний фотоматеріал, папір (США) VRL 36/45 рулону Діод см/хв або формний матеріал (на поліефїрній основі) тов 355/457 мм (670 нм, щиною 0.1-0,2 мм • електроживлення 115/230 В, 10mW) однофазне, габаритні розміри 62,2х102,9х43,1 см, вага 64 кг ~ VRL 36, VRL 45 — 71,1х102.9х43,1 см, 98 кг • постачається разом з програмним RIP PostScript для платформ MAC/PC • моделі марок VRL 36HS/VRL 45HS — мають вдвічі більшу швидкість виводу, є сумісними з програмами сто- хастичного растрування FM Screening ECRM ScriptSetter внутр. 356х457 мм 1200-2540 ±30 червоний 386-183 • розмір записуючої плями 15 або 25 мкм, макс. ID36 барабан ДІОД см'/хв лініатура растра — 250 Ірі (98 лін/см) • викорис (670 нм) товується рулонний фотоматеріал, папір або формний матеріал (на поліефірній основі) товщи ною 0,1 мм • вбудована система пробивки штиф тових приводочних отворів у верхній та нижній частині полоси (Stoesser, Bacher або ін.) • елект роживлення 115/230 В, 50/60 Гц, однофазне, га баритні розміри 76,2х69,9х53,3 см, вага 94 кг PrePress Panther валковий макс. ширина 900-2400 ±25/8 шт червоний 474-178 • постачається разом з інтерпретатором Adobe (США) рулону 338 мм, макс. ширина ДІОД (670 нм) мм/хв PostScript Level 2, підтримує алгоритми растрування Adobe Accurate Screens, ESCOR II, ESCOR FM, запису 338 мм для платформи МАС можлива поставка апаратного прискорювача растрування Pixel Burst, сумісний з платформами IBM PC/MAC, містить сторінковий бу фер на 500 Мб • розмір записуючої плями без- ступінчасто змінюється від 15 до ЗО мкм, макс, лініа тура растра — 275 Ірі (при використанні ESCOR II) • габаритні розміри 100х61х42 см, вага 91 кг Prepress Panther валковий макс. ширина 900-3048 ±25/8 шт червоний 508 мм/хв • постачається разом з інтерпретатором Adobe

 

PROHS рулону 620 мм ДІОД (2400 dpi), PostScript Level 2, підтримує алгоритми растру-

 

(670 нм) 808 мм/хв вання Adobe Accurate Screens, ESCOR II. ESCOR

 

(1200dpi) FM, для платформи МАС можлива поставка

 

апаратного прискорювача растрування Pixel Burst,

 

сумісний з платформами IBM PC/MAC, містить

 

два сторінкових буфера по 1 Гб, можливе пара

 

лельне підключення до насвітлювача чотирьох RIP

 

• розмір записуючої плями безступінчасте зміню

 

ється від 15 до ЗО мкм, макс- лініатура растра —

 

350 Ірі (при використанні ESCOR II) • габаритні

 

розміри 175х132х89 см, вага 629 кг

 

Dainippon FT-R3035/ валковий макс. ширина 1000-3000 ±25 Діод 1463 мм/хв • макс. лініатура растру — 175 Ірі • постачаються

 

Screen FT-R3050 рулону (633 нм) (1000dpi), окремо або під'єднаними «в лінію» з проявлю-

 

(Японія) 406/558 мм, макс. ширина 254 мм/хв (2400 dpi) вальною машиною • комплектуються програмними RIP (HQ-310PM, AD-310PM) для комп'ютерів

 

запису PowerMacintosh, підтримують PostScript Level 2,

 

355/508 мм зв'язок між насвітлювачем та комп'ютером здійс

 

нюється через інтерфейс SCSI • можливе вста

 

новлення системи перфорації приводочних отво

 

рів (Stoesser, Bacher, Protocol або Dainippon Screen)

 

• електроживлення 0,75 кВт, 170-265 В, 50 Гц,

 

габаритні розміри 176,4х75х97,5 см, вага 120 кг—

 

FT-R3035, 91,6х75х97,5 см, 160 кг — FT-R3050

 

Dainippon DT-R3075 зовн. 406х545, 1200-4000 ±5 120 діодів 1190 мм/хв • макс. лініатура растра — 200 Ірі • постачається

 

Screen барабан 648х545, (660 нм) (1200dpi), окремо або під'єднаною «в лінію» з проявлюваль-

 

750х545 мм 595 мм/хв ною машиною • комплектуються програмними RIP

 

(ширина рулону 406, 648 (2400 dpi) (HQ-310NT та AD-310PM для платформи DEC Alpha та PowerMacintosh), для прискорення растру

 

або 762 мм) вання до складу можуть бути включені плати-при

 

скорювачі Pixel Burst або Harpoon • можливе

 

встановлення системи перфорації приводочних

 

отворів (Stoesser, Bacher або Protocol) • електро

 

живлення 0,31 кВт, 200-240 В, 50 Гц, габаритні

 

розміри 140,7х84,8х110 см, вага 340 кг

 

Agfa AccuSet валковий ширина 600,1200, ±25/8 шт видимий 381 мм/хв • макс, лініатура растра — 200 !pl • постачається 1000 Plus області 1800, 2400, червоний окремо або під'єднаною „в пінію“ з проявлюваль- експонування 3000 лазер ною машиною (Agfa R51 OLP AccuSet) • викорис 356мм (670нм) товується фотоматеріал HN, HNm, MS, RC-папір, формний матеріал на поліефірній основі Agfa Set- Print • комплектуються програмними RIP, підтри мує технологію растрування Agfa Cristal Raster, Agfa Balanced Screening, Adobe Accurate Screens, Standard PostScript RT Screening, RIP ф. Agfa- Viper, Taipan, Cobra, Star 400, Star 800NX» елект роживлення 230 В, 50/60 Ги, 4 А, габаритні роз міри 81,2х99х73,6 см, вага 115,5 кг Agfa SelectSet внутр. 762х635 мм 1200, 1800, ±5/8 шт видимий 4032- • змінний діаметр плями запису (7,5-20 мкм), Avantra 30 барабан (формат зображення 754х635 мм) 2400, 3600 червоний лазер (650нм)

1342

см'/хв

макс. лініатура растру — 425 Ірі • постачається окремо або під'єднаною „в лінію“ з проявлюваль-ною машиною (Agfa Avantra ЗО OLP), містить пристрій для перфорації приводочних отворів (Head&Tail або Bacher), постачається з системою визначення формату та товщини матеріалу Agfa FlexMedia з автоматичним настроюванням фокуса Agfa OptiFocus • використовується фотоматеріал HN, формний матеріал на поліефірній основі • комплектуються програмними RIP, підтримує тех нологію растрування Agfa Cristal Raster. Adobe Accurate Screens, Standard PostScript RT Screen ing • електроживлення 230 В, 50 Гц, 0,4 кВт, га баритні розміри 150х125х73 см, вага 558 кг /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

або близько 10 мкм. При переході донасвітлення з іншою роздільною здатністю відповідно повинен змінюватись розмірплями запису. Якщо така умова не виконується, то, залежно від ступеня відхиленняреальної плями запису від розрахованої, спостерігається явище нелінійностізапису — спотворення градаційної кривої запису через невідповідністьпрограмованих значень розмірів растрових точок отримуваних на фотоформі.Частково нелінійність запису можна врахувати та компенсувати при калібруваннінасвітлювача. Отже для високоякісних кольорових робіт рекомендується обиратинасвітлювачі не лише з високою роздільною здатністю, але й з відповіднозмінюваним розміром плями запису.

Повторюваність при записі фотоформодного комплекту (4, 6 або 8 кольороподілених фотоформ лицевого та зворотньогобоку задрукову-ваного аркуша) визначає можливості насвітлювача для друкуваннявисокоякісних повнокольорових зображень.

Як джерело світла використовуютьлазери декількох видів:

• інфрачервоний діодний лазер(довжина хвилі — 780 нм);

• лазерна діодна матриця (780 нм);

• червоний діодний лазер (680 нм);

• гелій-неоновий лазер (630 нм);

• аргон-іоновий лазер (488 нм).

Вид джерела світла визначає основніякісні показники насвітлювача та можливість використання того чи іншогочутливого матеріалу. Зокрема, лазер з меншою довжиною хвилі забезпечує кращуконтрастність, постійність оптичної густини фотоформ, вищу чіткість растровоїточки й вищу роздільну здатність запису. Таким чином, насвітлювачі згелій-неоновим та аргон-іоновим лазером забезпечують вишу якість фотоформпорівняно з інфрачервоними лазерами, але воднораз є дорожчими. На вибірнасвітлювача суттєво впливають формат і швидкість виводу фотоформ, яківизначають продуктивність і вартість устаткування. Залежно від цих параметрівціни на однотипні за всіма іншими характеристиками насвітлювачі можутьвідрізнятись у два та більше разів.

До розміщення насвітлювачіввисувається ряд вимог, дотримання яких забезпечить стабільність і необхіднийрівень якості отримуваних фотоформ:

1) розміщення ділянки насвітлювачіврекомендується проектувати в приміщенні зі штучним, а не природним освітленням;

2) розташовувати насвітлювач потрібнона нерухомій чи вібраційно-захищеній основі;

3) необхідно забезпечити стабільнімікрокліматичні умови (температуру та вологість повітря).

Обробка проекспонованої внасвітлювачі плівки може відбуватись:

• у кюветах («вручну»);

• в окремо розміщеній проявлювальніймашині (off-line);

• у проявлювальній машині, щоз'єднана в лінію з насвітлювачем (on-line).

При ручній обробці ніколи недосягають тих високих і стабільних результатів, які забезпечує машиннепроявлення. Тому яри виготовленні середню та великоформатних (у т.ч.повноформатних) фотоформ, особливо растрованих та кольороподілених, слідвикористовувати обробку в проявлювальній машині. До того ж, якщо в приміщенніскладно чи дорого забезпечити стабільні умови мікроклімату (температура тавологість повітря), то для отримання комплектів високоякісних кольороподіленихі растрованих фотоформ рекомендується використовувати проявлювальну машину,приєднану в лінію до насвітлювача.

Більшість проявлювальних машин єуніверсальними стосовно виду оброблюваного чутливого матеріалу, оскількидозволяють змінювати параметри та режими обробки. Їх вартість визначаєтьсямаксимальним форматом оброблюваного матеріалу, продуктивністю роботи,діапазоном зміни й точністю підтримки заданих режимів обробки (в т.ч.концентрації оброблювальних розчинів).

Для регенерації робочих розчинів таїх повторного використання, з видаленням з них коштовного срібла й утилізацієюзалишків, до проявлювальних машин варто придбати відповідне спеціальнеобладнання (т. зв. процесори).

Для контролю якості отримуванихфотоформ застосовують прогля-дові столи та чорно-білі денситометри длявимірювання в прохідному світлі, наприклад, фірм X-Rite, TECHKON, Gretag, щовимірюють оптичні щільності плашок і растрових ділянок.

Впровадження та застосування вполіграфії скорочених технологічних схем «computer-to- » та висока вартість ітривалість виводу фотоформ або друкарських форм обумовлюють необхідністьзастосовувати досконалі кольорові монітори та цифрові системи кольоропроби, втой час як аналогову кольоропробу або пробний друк застосовують лише длявідповідальних кольорових робіт, наприклад, при друкуванні репродукцій картин,фотоальбомів, музейних каталогів і в інших випадках, коли потрібно максимальноточно відтворити складне кольорове зображення.

 

2. Особливості використання«computer-to-plate» у малій друкарні

Пряме виготовлення ОДФ за допомогоюспеціального вивідного пристрою КВС (технологія «computer-to-plate») має багатоваріантів технологічного вирішення.

Перш за все за матеріалом основи ОДФрозрізняють форми на алюмінієвій (металевій), на поліефірній (синтетичній) і напаперовій основі. Відповідно до матеріалу основи змінюється тиражостійкість іякість ОДФ (див. табл. 2). Звичайно, для більш відповідальної продукції тавищих тиражів застосовують ОДФ на алюмінієвій і синтетичній основі. Паперовіформи застосовують для малоформатної продукції середньої та низької якості,переважно для друкування бланків, формулярів, тобто переважно текстовоїпродукції з штриховими чорно-білими ілюстраціями. Через набрякання узволожувальному розчині та зміну розмірів паперові форми неможливозастосовувати для повноколірного друку чи друку з точною проводкою кольорів.Для підвищення тиражостійкості та розмірної стійкості паперових форм їхпокривають (зі зворотного боку) алюмінієвою або синтетичною плівкою.

Таблиця 2. Порівняльні характеристики офсетнихдрукарських форм залежно від виду основи

Основа форми Видільна здатність, мкм Роздільна здатність, лін/см Формат Тиражостійкість, тис. відбитків Вартість, відн. од. Папір 40-50 до 32-44 А4-АЗ (до 524х405 мм) 1-10 0,55-2,7 Синтетична (поліефірна) 12-14 до 70 А4-АЗ (до 524х405 мм)» 10-25 2,3-9 Металева (алюміній) 4-8 до 250 і вище довільна 50-300 і більше 2,4-11

*При виготовленні друкарських форм наполіефірній основі у спеціальних насвіт-'лювачах для фото- та друкарських формформат може бути довільним.

Розглянемо основні варіантивиготовлення ОДФ технології «computer-to-plate»:

1. Виготовлення ОДФ з використаннямформних матеріалів (на алюмінієвій основі) з фототермозатверджувальним шаром ілазерним записом зображення. Якість отриманих форм аналогічна класичномуспособу виготовлення. Тиражостійкість більше 150 тис. відбитків.

2. Виготовлення ОДФ з використаннямформних матеріалів (на алюмінієвій основі) з фотозатверджувальним шаром ілазерним записом зображення. Якість і тира-жостійкість отриманих форманалогічна до попереднього способу.

3. Виготовлення ОДФ з використаннямформних матеріалів (на алюмінієвій основі) зі срібломістким шаром, який утворюєзображення-маску (при лазерному записі зображення), через яку відбувається експонування(засвітка) формної

4. Виготовлення ОДФ з використаннямформних матеріалів із срібломістким шаром, на який здійснюється лазерний записзображення та відтворюються дифузійні процеси. Якість форм на алюмінієвійоснові аналогічна класичному способу виготовлення, а тиражостійкість становить=100 тис. відбитків. Форми на поліефірній основі витримують тираж 10-20 тис.відбитків (залежно від товщини основи). Форми на паперовій основі витримуютьтиражі до 10 тис. відбитків.

5. Виготовлення ОДФ з використаннямформних пластин з фотопровідними шарами, лазерним записом зображення тапроявленням за допомогою рідкого чи сухого тонера. Виготовлення ОДФ експонуванням потужним лазерним променем.При цьому можливим є використання або спеціальних формних пластин для лазерногогравіювання, або звичайних ПОФП, що використовуються при класичному способі.Якість і тиражостійкість отриманих форм аналогічна класичному способувиготовлення.

6. Виготовлення ОДФ експонуваннямпотужним лазерним променем. При цьому можливим є використання або спеціальнихформних пластин для лазерного гравіювання, або звичайних ПОФП, щовикористовуються при класичному способі. Якість і тиражостійкість отриманихформ аналогічна класичному способу виготовлення.

7. Виготовлення ОДФ нанесенням на звичайну ПОФП зображення-маски струменевим друком з подальшими експонуванням(засвіт-кою) та обробкою за класичною схемою, тиражостійкість і якістьотриманих форм аналогічна класичному способу виготовлення, але невисокароздільна здатність струменевого друку обмежує репродукційно-графічні показникиотриманих форм. Роздільна здатність таких форм не перевищує 24-30 лін/см.

8. Виготовлення ОДФ з використаннямформних матеріалів (на паперовій основі) з утворенням зображення за допомогоюзвичайного лазерного або струменевого прінтера та спеціальної обробки.Застосовується при друкуванні простих текстових та ілюстрованих чорно-білих абобагатоколірних (без точного суміщення) зображень.

Вибір того чи іншого варіантутехнології «computer-to-plate» передусім грунтується на вимогах до якостіпродукції, її тиражності, фінансових та організаційних можливостях друкарні таозначає вибір того чи іншого формного матеріалу і відповідного до нихобладнання.

Короткий інтервал між появоютехнологій «computer-to-film» та «computer-to-plate» обумовив впровадження урозроблених насвітлювачах можливості до експонування срібломістких формнихпластин на поліефірній основі.

Якість друкованої продукції з форм,що виготовлені за проекційним» способами, обмежується якістю використаного оригінал-макета,а тому з таких форм друкують головним чином одноколірну, переважне текстовупродукцію, або малоілюстровану з простими та груборастро-вими зображеннями.

3. Системи управління якістюобробки кольорової графічної інформації в комп'ютерній видавничій системі

 

Високі вимоги до якості друкованоїпродукції навіть у малій поліграфії з боку споживачів обумовлюють необхідністьвпровадження та застосування в КВС ефективних систем управління якістюперетворення кольорової графічної інформації.

Донедавна існували лише окреміелементи системи управління якістю тоно- та кольоровідтворення, враховуючитакі, як: калібрування сканерів чи моніторів; отримання кольоропроби (цифровоїабо аналогової) або виконання пробного друку; цифрові системи налагодження та контролюванняпроцесу друкування (зокрема, попереднє налагодження фарбового апарата іконтроль за ідентичністю отримуваних відбитків між собою). З об'єднанням їх узагальну систему наскрізного керування кольоровідтворенням і кольоропередачею —Color Manage -nent System (скорочено CMS) покращились існуючі та з'явились новіможливості:

• здійснення регулярного контролю тарегулювання апаратних засобів КВС власними силами (без залучення до цьоговисококваліфікованих спеціалістів фірми-виробника або з сервісного центру);

• відтворення без спотвореньмаксимально наближеного до оригіналу поліграфічного відбитка, вже вдодрукарських процесах перетворення обходячи технічні обмеження по точномукалібрування апаратних засобів КВС шляхом їх компенсування та приведення результатівмаксимально наближеними до Ідеальних (до оригіналу) або до реально отримуванихпри друкуванні (друкарського відбитку);

• врахування в додрукарських процесахконструктивних особливостей друкарської машини (зокрема, фарбового,зволожувального та друкарського апаратів), спектральних характеристик фарб тапаперу, що застосовуються при друкуванні, та інших факторів друкарськогопроцесу (швидкість друкування та величина розтискування фарби;

порядок накладання фарб і спосібдрукування багатофарбової продукції — за декілька прогонів з проміжною сушкоювідбитків («по сухому») чи за один прогін («по сирому»); наявність лакування);

• знизити витрати часу й зусиль тапідвищити якість попереднього налагодження друкарської машини. Функціонуваннятакої системи складається з трьох етапів (рис. 4):

1. Відтворення (оцифровування увипадку сканування або цифрового фотографування) еталонного зображення(тест-форми) в реальних умовах роботи кожного конкретного пристрою КВС йдрукарської машини, що використовується для друкування, та оцінка (вимірювання)відтворення контрольних шкал.

2. Порівняння одержаних результатів зпаспортними значеннями контрольного зображення, врахування розбіжностей івстановлення компенсуючих значень роботи на даному пристрої КВС (побудова такзваних компенсувальних профілів). Для поліграфічного відбитка розбіжності зоригіналом (контрольним зображенням) служать для характеристики друкарськогопроцесу.

3. Використання стандартнихкомпенсувальних профілів або отриманих у реальних умовах роботи даної КВС длядосягнення апаратно незалежногозчитування, переробки та відтворення кольорової графічної інформації.Наприклад, при відтворенні зображення на моніторі за допомогою отриманогокомпенсувального профілю виправляються похибки кольоровідтворення, і зображенняна екрані можна вважати ідентичним до зображення, відтвореного в ідеальнихумовах

/>

Рис. 4. Схема функціонування системинаскрізного керування кольоровідтворенням і кольоропередачею: 1-й етап —тестування пристрою; 2-й етап — аналіз результатів тестування; 3-й етап —корегування роботи пристрою.

фотоформа друкарняінформація графічний

Компенсувальні профілі друкарськогопроцесу застосовуються для врахування особливостей проведення процесудрукування в додрукарських процесах (при кольоровому та градаційномукоректуванні, кольороподілі, раструванні, отриманні цифрової кольоропроби).

Основою функціонування системинаскрізного керування кольо-ровідтворенням і кольоропередачею є спеціалізованепрограмне забезпечення, наприклад, Agfa FotoTunc CMS, Apple Color Sync, EastmanKodak Precision CMS, Du Pont CMS, Electronics For Imaging EFI Color Works,Barco Cobra Match. Вимірювання контрольних шкал при цьому виконується задопомогою звичайних або вбудованих (як наприклад, для деяких моделейпрофесійних моніторів) кольорових денситометрів (спектрофотометрів).

Іншим елементом або системою контролюякості обробки кольорової графічної інформації в КВС виступає кольоропроба.Застосування пробного друку та прободрукарської техніки для отриманняпопередніх результатів майбутнього друкування (тиражування) є неефективним усучасних комп'ютерних системах додрукарської підготовки видання. Кольоропробаобумовлена потребою негайної оцінки результатів окремих етапів роботи(сканування, кольороподіл, вивід фотоформ тощо), щоб уникнути (при виявленніпохибок) тривалого та коштовного повторного виконання повного або частковогокомплексу додрукарських робіт.

Залежно від форми контрольованогозображення виділяють цифрову та аналогову кольоропробу. Оцифровані зображеннявідтворюються за допомогою цифрової кольоропроби (кольорових прінтерів абоекрана монітора. Для проведення аналоговоїкольоропроби використовуються фотоформи або монтаж фотоформ.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию