Реферат: Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

Міністерство освіти та науки України

Запорізький електротехнічний технікум-коледж

Контрольна робота

Тема: Розробка додатку “Відділ кадрів”


Содержание

1. Характеристика об'єкту проектування

2 Структура системи

3. Використовувана модель даних

4. Обгрунтування вибору мови програмування

5. Середовище функціонування

6. Опис інтерфейсу системи

7. Методика роботи споживача з системою


1. Характеристика об'єкту проектування

Об'єкт проектуваннястворення автоматизованої системи керування «Відділ кадрів»для ПП «ПФ Бухконсульт».

Складність сучасноїтехнології баз даних з'явилась результатом розвитку протягом декількох десятилітьспособів обробки даних і керування інформацією. Обробка даних розвивалась від примітивнихметодів п’ятидесятих років до складннх інтегрованих системсьогоднішньго дня.

Основною функціею автоматизованоїсистеми керування «Відділ кадрів» для ПП «ПФБухконсульт» оптимізація умов роботи працівників відділу кадрів та економіїчасу, який витрачався при ручній праці.

Розробка автоматизованої системи керування «Відділ кадрів»для ПП «ПФ Бухконсульт» оптимізує роботу працівників відділу кадрів інадає можливість отримання потрібної інформації про робітників на підприємстві тавідділів, має функцію пошука потрібного працівника по багатьом параметрам (наприклад:по коду працівника, по коду відділа та т. і.), включає в себе функцію виведеннязвіту по контактним данним працівників, надає можливість додавання, видалення таредагування записів, що стосуються працівників та відділів.

Підприємство забов'язане вести звітність поусім працівникам, які на ньому працюють. Саме тому розроблюваний програмний продуктдуже швидко окуповується за рахунок виключення витрат ручної праці на ведення відомостейі створення вручну особистих карток на кожного працівника, які зберігаються в відділікадрів. Уся потрібна інфорімація знаходиться в пам'яті комп'ютера і при потребідуже легко можна дістатися до потрібного запису.


2 Структура системи

Автоматизована системакерування «Відділ кадрів» для ПП «ПФ Бухконсульт»складається з наступних програмно взаємозалежних об'єктів:

форма головногоменю (mdifrmOtdel) — головнаформа програми, яка вміщує команди виклику інших форм;

форма состав (frmSostav) — надає можливість сортування,пошуку та виводу звітів про робітників;

форма відділів(frmOtdel) — надає можливість перегляду записів в базіданих про відділи;

— форма редактора (frmRedSostav) — надає можливість додавання, редагування та видалення записів працівниківз бази даних;

форма редактора(frmRedOtdel) — надає можливість додавання, редагуваннята видалення записів відділів з бази даних;

форма редактора(frmInfo) — надає можливість додавання, редагування тавидалення записів з бази даних;

форма про програму (frmAbout) — надає можливість перегляду информації про програму;

— форма інформації проробітника (frmRab) — надає можливість перегляду та пошукуінформації про працівника;

— форма сортировки та пошуку (frmSort) — надає можливість сортування та пошукупрацівника

звітн (Dop, Worked)- перегляд контактної інформації про процівника та інформаціяпро усіх працівників підприємства;

— Кожен об'єкт має програмний зв'язок з базою даних(БД).

Структуру автоматизованої системи керування“Відділ кадрів ” представлено на малюнку 1.
/> <td/> />
Рисунок 1.3. Використовувана модель даних

Для розробки даногопрограмного продукту використано реляційну модель даних, яку було зпроектовано наоснові консептуальної моделі. Реляційна модель організує і подає дані у виглядітаблиць з рядками та стовпцями.

На етапі моделюванняреляційних, чи логічних, структур визначається структура майбутньої фізичної базиданих проекту, первісні ключи, обмеження цілісності та інші характеристики базиданих.

Основні ідеї сучасноїтехнології базуються на концепції, згідно з якою дані повинні організовуватися вбазі даних з метою адекватного відображення реального світу, який постійно змінюєтьсята задоволення інформаційних потреб користувача.

На основізпроектованої реляційної моделі можна зробити висновок, що база даних розроблюємоїсистеми має бути невеликого розміру та розміщуватиметься на одному комп'ютері ізпрограмою, тобто локальної програмної структури.

Базу даних проектуємоїсистеми було розроблено у середовищі Місгоsоft Ассеss, Це потужна система управліннябазами даних (СУБД), яка містить в собі багато функцій, що не підтримуються іншимиСУБД, підтримує мову запитів SQL та є найбільш розповсюдженою.

База даних даного програмногопродукту складається з трьх основних таблиць: Info, Otdeli, Rabochie. Таблиця Rabochieпризначена для зберігання даних про всіх працівників відділів. Структуру таблицінаведено в таблиці 1.1. У таблиці Otdeli має міститись інформація, що стосуєтьсявідділів, це така інформація, як: код відділу та його назва. Структуру таблиці наведенов таблиці 1.2. У таблиці Info має міститись додаткова інформація про працівника.Структуру таблиці наведено в таблиці 1.3.

Таблиця1.1 — Структура таблиці Rabochie автоматизованої системи керування «Відділ кадрів» для ПП «ПФ Бухконсульт»

Назва поля Значення Тип даних Розмір поля Ключове поле

Обов’язкове

поле

Familiya Призвище Текстовий 30 - Ні Name Ім’я Текстовий 30 - Ні Otchestvo По батькові Текстовий 30 - Ні Cod otdela Код відділу Числовий Ціле - Ні Dolznost Займаєма посада Текстовий 30 - Ні Tel work Рабочий телефон Числовий Длінне ціле - Ні Cod worker Код рабітника Числовий Ціле - Ні

Таблиця1.2 — Структура таблиці Otdelі автоматизованої системи керування «Відділ кадрів» для ПП «ПФ Бухконсульт»

Назва поля Значення Тип даних Розмір поля Ключове поле

Обов’язкове

поле

Name Назва відділу Текстовий 50 - Ні Id Код відділу Числовий Ціле Так Ні

Таблиця1.3 — Структура таблиці Info автоматизованої системи керування «Відділ кадрів» для ПП «ПФ Бухконсульт»

Назва поля Значення Тип даних Розмір поля Ключове поле

Обов’язкове

поле

Cod worker Код рабітника Числовий Ціле - Ні Familiya Призвище Текстовий 30 - Ні Name Ім’я Текстовий 30 - Ні Otchestvo По батькові Текстовий 30 - Ні Born Дата народження Дата/час - - Ні Data nayema Дата найома робітника Дата/час - - Ні Indifikacion-niy kod Дата найома робітника Текстовий 10 - Ні Seria pasporta Серія та номер паспорта Текстовий 8 - Ні Tel home Дата найома робітника Числовий Длінне ціле - Ні Adres Домашня адреса працівника Текстовий 200 - Ні

Для зв'язку БД з програмою використовується технологіяпрограмування DАО та компонент АctiveХ DаtаEnvіrоnmеnt.

 

4. Обгрунтування вибору мови програмування

Однією з важливішихзавдань є визначення засобу розробки програми, тобто мови програмування, найбільшадекватної задачі, що вирішується.

Для наппсанняпрограми «Відділ кадрів» дляПП «ПФ Бухконсульт» обрано такумову програмування, як Місгоsоft Vіsиаl Ваsіс 6.0.

Місrоsоft Vіsuаl Ваsіс6.0 — це потужна система програмування, яка дозволяє швидко і ефективно створюватидодатки для Місrоsоft Windows, здійснювати рішення самого широкого класу бізнес-задач,від офісу до масштабів корпорації.

До основних можливостей Vіsиаl Ваsіс 6.0 відносятьсянаступні:

Реалізація розроблювачем максимально гнучкого та зручного інтерфейсу длясвого додатку, який зможе задоволити потреби навіть найвимоглнвішого споживача.В назві мови слово Vіsuаl означає засіб, за допомогою якого даним програмним засобомстворюється графічний інтерфейс. Для цього використовюються вбудовані елементи керування,тобто візуально створені об'єкти із заданим набором властивостей та методів, якіпрограміст має можливість змінювати;

Створення найрізноманітнішихбагаторівневих меню, а також панелей інструментів;

Обробка подій мишіта клавіатури, введення на екран різноманітних графічних зображень, а також геометричнихфігур.

Керування кольором,настроювання принтеру, використання стандартних діалогів;

Роботу з таймером;

Обробку файлів та каталогівна жорсткому диску;

Доступ до баз даних.До способів взаємодії з СКБД належать такі, як DАО (Dаtа Ассеss Оbjесt), АDО (АсtiveDаtа Оbject), DВ-Lіbгагу (фактично SQL Sегvег АРI, доступний у складі Місгоsой SQLWorkstation) та ін. Особливістю мови є убудований відладчик збережених процедурSQL Sегvег. Це є дуже важливою рисою мови, адже при побудові запитів до бази данихрозробленої системи використовулася мова SQL (Sіructured Query Lаnguage). Мова запитівSQL придбала характер промислового стандарту в реляційних системах керування базамиданих, адже вона забезпечує роботу з великим об'ємом даних будь-якої структурноїскладності, зберігаючи їхню цілісність та безпечність. Забезпечення легкої роботиз базами даних є необхідним при розробці системи «АНEКС» для підприємств.Побудова бази даних системи здійснювалася в СКБД Місгоsоft Ассеss.

Впровадження до додатківрізноманітних об'єктів, що підтримуються іншими програмами. Місгоsоft Vіsиаl Ваsісfоr Аррlісаtіоns включено в склад Місгоsоft Wоrd, Місгоsоft Eхсеl, Місгоsоft РоwerРоіnt,Місгоsоft Ргоjесt і інших додатків для Windows.

Слід також зазначитиважливу для багатьох розроблювачів особливість використовуваємої мови програмувння- можливість компіляції в природні коди, а не в проміжний р-код, трансляція якогов низькорівневі коди виробляється в період виконання програми, що не може позначатисяна її продуктивності. Другою особливістю є можливість створення і генерації подій,що є особливо корисним при програмуванні взаємодії між об'єктами.

Vіsuаl Ваsіс включаєелементи об'єктно-орієнтованого програмування, наприклад інкапсуляцію, що дає можливістьстворення абстрактних класів і їхнє наступне використання іншими додатками. Данамова здійснює створення активних документів та елементів керування АсtiveХ. Середінших переваг необхідно згадати можливість використання декількох проектів у єдиномузапущеному екземплярі Vіsuаl Ваsіс 6.0, що особливо корисно при налагодженні бібліотек,які динамічно підключуються.

Усі вище перераховані переваги дозволили зупинитисвій вибір для рішення поставленої задачі мовою програмування високого рівня VіsuаlВаsіс 6.0.

 

5. Середовище функціонування

Середовищем функціонуванняпрограмного продукту обрана операційна система Windows 95/98/NТ.

Перевага відданаопераційній системі серед інших тому, що вона має ряд переваг:

- надає багатий інструментарій для розробки додатків;

- багатозадачність системи дозволяє запускати додатки, щопотребує багато часу, у фоновому режимі, а це підвищує ефективність використанняЕОМ в цілому;

- робота в захисному режимі дає програмісту можливістьвикористовувати всю технічну пам’ять ЕОМ, у ОС Windows (на відмінно від однозадачних ОС) механізм захисту прозорий для програміста;

- є, в цілому, широко розповсюдженою замовником.

 

6. Опис інтерфейсу системи

У дійсних умовахна ринку програмного забезпечення панує тверда конкуренція, причинами якої є нетільки виконання чи не виконання тих чи інших функцій додатками конкуруючих виробниківПЗ, сумісність визначеним програмним і апаратним забезпеченням і т.д. Найчастішекористувачі вибирають той чи інший продукт, керуючись “легкістю” інтерфейсу. Дляплідної і продуктивної роботи користувача, інтерфейс програми повинен бути зручним,грамотно оформленим, привабливим на вигляд.

За основу інтерфейсупрограми було прийнято MDI-стиль: побудовано основну материнську MDI-форму, з якоїпри роботі з програмою викликаються інші форми. Цей стиль відповідає,принципу побудовн інтерфейсу Windows та більшості додатків, а тому є найбільш розповсюдженим,а отже і зручним для замовника.

Розмір вікна програми при загрузці відповідає дозволу екранузамовника: 800x600, але розмір вікна, при бажанні, можна змінювати. За причини невеликоїкількості команд у програмі та зручності використання при роботі, на головну формупроекту було розміщено меню. Кожна кнопка в меню викликає визначену форму, за допомогоюякої виконується команда, зазначена на цій кнопці.

Для легкості роботиіз вікнами, кожне має свою назву у відповідності з виконуємою функцією.

Для запобігання наявностіпомилок у БД при здійсненні користувачем будь-якої неправильної дії. на екрані передбаченопоявлення повідомлення із довідкою про помилку.

При розташуванні компонентів на кожній формі переслідуваласьмета зрозумілості виконуємих програмою функцій. Значення кожного компоненту обов'язковопідписується чи виводиться за допомогою підказки.

Взагалом, основна частина інтерфейсу програми розроблюваласяна основі побажань замовника.

 

7. Методика роботи споживача з системою

 

Iнструкція оператору.

Автоматична системакерування «Відділ кадрів» для ВАТ «Перетворювач» функціонуєпід керуванням операційної системи Windows 95/98/NТ/2000/XP. Для роботи з нею необхіднозасобами Windows 95/98/NТ запустити програму «Отдел кадров» на виконанняНа екрані з'явиться головне вікно програми із заголовком система «Отдел кадров»(рисунок 2).

/>

Рисунок 2 — Вікно “Отдел кадров”

Головне вікно програмивміщує меню швидкого доступу до виконання операцій з даними та кнопки, що виконуютьтіж самі операції. В настройках програми можна включити чи виключити панель швидкогодоступу, а яка виконує функції кнопок тільки закриває останнє вікно.

Кнопка «Кадры» активізує вікно “Информацияо кадрах” (рисунок 3).

/>

Рисунок 3 — Вікно “Информация о кадрах”

У вікні “Информация о кадрах” можна робити такідії:

- простий пошук за прізвищем по базі даних — кнопка “Поискрабочего”;

- додаткова інформація про працівника — кнопка “Дополнительнаяинформация о работнике”;

- робити пошук за деякими критеріями (по прізвищу, поімені, по батькові, по робочому телефону, по коду відділка, по коду працівника тапо посаді) — кнопка “Разширеный поиск”;

- виводити звіт по працівникам — кнопка “Отчет по рабочим”;

- виводити звіт по контактним даним з працівниками — кнопка“Отчет “Связь с рабочими”;

- робити сортування по коду відділку, по коді робітниката по посаді;

- виводити інформацію тільки про заданий відділок.

Кнопка “Отделы" активізує вікно “Отделы"(рисунок 4).

/>

Рисунок 4 — Вікно “Отделы”

У вікні “Отделы" можна переглянути інформаціюпро всі відділки підприємства та роздрукувати її.

Кнопка “Редактор" активізує вікно “Редакторбазы данных — Отдела кадров” (рисунок 5).

У вікні “Редактор базы данных — Отдела кадров”можна робити такі дії:

- створювати, видаляти, змінювати, шукати данні в таблицяхбази даних — кнопками “Создать”, “Сохранить”, “Удалить”, “Поиск”;

- створювати всі записи про працівника в одному вікні- кнопка “Добавить работника”;

- видаляти всі данні про працівника — кнопка “Удалитьрабочего”.

/>

Рисунок 5 — Вікно “Редактор базы данных — Отделакадров”

В меню головної форми або на панелі швидкого запускукнопка “Настройки” активізує вікно “Настройки программы" (рисунок 6).

У вікні “Настройки программы" можна робититакі дії:

- включати та виключати виділення кнопок, змінювати колірвиділення — прапорець “Выделение кнопок”, кнопка “Изменить цвет”;

- встановлювати та відміняти пароль доступу до редактората налагоджень системи — прапорець “Пароль”, кнопка “Изменить пароль доступа”;

- змінювати стиль показу закладок у редактору — прапорець“Изменить вид закладок”;

- включати та виключати панель швидкого запуску, змінюватиїї скін — прапорець “Панель быстрого запуска”, кнопка “Поменять скин панели”.

/>

Рисунок 6 — Вікно “Настройки программы”

В меню головної форми “Справка” Þ “О программе"активізує вікно з відповідною назвою, у якому можна переглянути інформацію стосовнопрограми (рисунок 7).

/>

Рисунок 7 — Вікно “О программе”

При встановленні налагоджень в вікні “Настройкипрограммы”, якщо встановлено пропарець на “Пароль”, то потрібно вказати новий парольта його підтвердження і натиснути кнопку “Изменить пароль”. Після чого вікна “Настройкипрограммы" та “Редактор базы данных — Отдела кадров” вони будуть з’являтисьтільки після введення пароля у вікні “Доступ закрыт” (рисунок 8).

/>

Рисунок 8 — Вікно “Доступ закрыт”

Якщо встановити прапорець на “Панель быстрого запуска"в вікні “Настройка программы”, то з’явиться панель швидкого запуску вікон (рисунок9).

/>

Рисунок 9 — Панель швидкого запуску вікон

За допомогою її можна запускати вікна, як “Информацияо кадрах”, “Отделы”, “Редактор базы данных — Отдела кадров”, “Настройки программы"не виходячи з них.

Iнструкція програмісту

Додаток створений навізуальній мові програмування Visual Basic 6.0 під керуванням операційної системиWindows. Проект має назву Otdel_kadrov і вміщує 11 форм, 1 конструктор середовищаданих Data Environment, 3 звіти Data Report.

Для розрахунку заробітноїплати використовується база даних ___, створена в середовищі Access. База данихвміщує таблиці Worker, DopolnitInfo, Otdels.

Для роботи з базоюданих використовується елемент керування Data Bound Grid, який виводить таблиціна форму у вигляді сітки. Для формування звітів використовується конструктор середовищаданих Data Environment, який дозволяє зв’язатися з конкретною базою даних. Для формуваннязвітів використовується конструктор Data Report.

Програма може бутимодифікована: можна додати нові форми, модулі, звіти і т. і. Для цієї мети використовуєтьсяпункт меню Project в середовищі програмування Visual Basic 6.0.

Для корегування абовнесення незначних змін до програми, відкрити за допомогою Visual Basic 6.0 файлпроекту progect. vbp. На екрані з’явиться усі форми даної програми. Вибрати необхіднуформу та засобом Visual Basic 6.0 зробити необхідні виправлення:

- для зміни властивостей будь-якого об'єкту, клацнутина нього та у вікні «Properties» встановити необхідну властивість;

- для зміни коду програми вибрати необхідний об'єкт, клацнутина ньому двічі та у вікні коду набрати виправлений текст програми;

- для додавання об'єкта, вибрати його із списку запропонованихта розташувати в необхідній формі.

Після того, як усі відповідні зміни зроблені, програмунеобхідно перекомпілювати (зробити новий *. ехе файл). Для цього виконати наступнупослідовність дій:

1. Пункт меню File

2. Make Project1. exe

3. Ввести назву відредагованої програми та натиснути кнопкуОК.

І, нарешті вийти зVisual Basic 6.0, запустити відредаговану програму та перевірити коректність їїроботи.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию