Реферат: Програма для отримання відомості трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів деталей

Зміст

 

Вступ

1.Теоретична частина

1.1Постановка задачі

1.2Вхідна інформація

1.3Вихідна інформація

2.Практична частина

2.1Архітектура програми

2.2Опис програми

2.3Контрольний приклад та результат машинного експерименту

Висновки

Списоквикористаної літератури

Додатки

 


Вступ

Персональнікомп’ютери за призначенням фактично не мають обмежень, а їх можливостівизначаються програмами, які обробляють інформацію. Щоб отримати за допомогоюкомп’ютера бажаний результат, треба мати відповідну програму.

Сьогодніє дуже багато готових пакетів. Однак будь-який пакет чи програма з моментусвоєї появи морально старіє, тобто з’являються нові пропозиції щодо поліпшенняїхніх можливостей, а самі задачі трансформуються у нові, наперед непередбачені. Відповідно до цих змін програми модифікуються — з’являються їхнінові версії. Крім того, сучасні пакети прикладних програм тяжіють доуніверсалізму, їхні розробники намагаються забезпечити підтримку якомогаширшого кола задач. Само по собі це намагання є позитивним, однак коли потрібносьогодні розв’язати одну задачу, завтра — іншу, а післязавтра — ще іншу, і всівони неоднорідні, то виникає потреба використовувати кілька різних програм чипакетів. Це може виявитись досить складним.

Радикальнимвиходом з цієї ситуації є самостійна розробка програм для розв’язуванняконкретних задач. Важливим у цьому випадку є навики та досвід програміста, йоговміння складати надійні та ефективні програми. Не мале значення має і вибірмови програмування. Частовибір мови програмування зумовлюється даною обчислювальною системою абопідготовкою програміста. Слід протистояти бажанню писати програму на даній мовіпросто тому, що вона більше знайома. Якщо мова програмування не підходить дляданого класу задач, то можуть виникнути значні труднощі при програмуванні тавідладці програми. Якщо програмістові надається можливість вибору, то слідвибирати ту мову високого рівня, яка найбільш придатна для розв’язування задачданого типу.

Завданняна курсовий проект передбачає розробку програмного забезпечення длярозв’язування задачі економічного характеру, тому для створення програми буловибрано середовище TurboPascal 6.0.

Розробниксистеми програмування TurboPascal — фірма BorlandInternational виникла в 1984році і за порівняно короткий час неодноразово дивувала користувачівперсональних ЕОМ своїми Turboсистемами. Було випущено на ринок програмних продуктів декілька версій TurboPascal: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5,6.0, 7.0, Pascalfor Windows,Borland Pascal.

Головніособливості мови TurboPascal:

- широкий спектр даних;

- можливість обробки стрічкових таструктурних даних;

- достатній набір операторів керуваннярозгалуженнями та циклами;

- відносно слабкі можливості вводу-виводуданих порівняно з іншими мовами високого рівня (TurboC та PL/1);

- добре розвинутий апарат підпрограм;

- зручні конструкції роботи з файлами;

- великі можливості керування всімаресурсами комп’ютера;

- різноманітні варіанти стикування з мовоюАсемблера;

- використання інтегрованого середовища,яке значно підвищує продуктивність праці програміста;

- підтримка ідей об’єктно-орієнтованогопрограмування (ООП).

Курсовийпроект складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаноїлітератури, графічної частини та додатків. Текст пояснювальної записки набранота роздруковано з використанням текстового редактора Word.Графічначастина виконана з допомогою графічного редактора Visio.


1. Теоретичначастина 

1.1 Постановказадачі

Розрахуноквитрат на виробництво і калькуляційної собівартості готової продукції єнайбільш трудомісткою і важливою ділянкою обліку, особливо на підприємствах,які випускають велику номенклатуру різних виробів. Облік затрат на виробництвоконцентрує інформацію, як авідноситься до всіх частин бухгалтерського обліку.При цьому кожне підприємство має свої характерні особливості обліку затрат навиробництво.

Обліквитрат на виробництво повинен забезпечити:

- розрахунок виконання виробничого плану;

- визначення фактичної собівартості івиявлення понаднормативних витрат;

- контроль за виконанням плановихпоказників;

- зниження самоцінності продукції за всімастаттями затрат;

- контроль за дисципліною і своєчаснимвиявленням нераціональних витрат матеріальних та фінансових ресурсів.

Витрати,які впливають на собівартість продукції, групуються відповідно до їхекономічного змісту за такими елементами:

1. матеріальні витрати

2. витрати на оплату праці

3. відрахування на соціальне страхування

4. амортизація основних фондів танематеріальних активів

5. інші витрати.

Напобудову обліку витрат на виробництво впливає організація виробничиго процесу,під якою розуміють розміщення устаткування і робітників, рух матеріалів інапівфабрикатів, взаємовідносини окремих структурних підрозділів підприємства.

Завданнямпередбачено розробку програмного забезпечення для отримання одного з головнихзвітів по обліку витрат на виробництво, а саме «Відомості зведеноїтрудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів цехів і кодів дільниць».

Програмаповинна забезпечувати виконання таких операцій:

ввідданих з первинного документа та їх запис на магнітний диск у файл послідовногодоступу;

читаннязаписів з дискового файлу івивід їх на дисплей з метою візуального контролю введених даних;

сортуваннязаписів файлу по кодах дільниць і номерах цехів та вивід просортованих записівна диск;

формуваннята вивід вихідного зведення на дисплей.

Дляреалізації поставленого завдання в середовищі TurboPascal 6.0 розробленопрограму ZATRATY.PAS.Перелічені вище операції реалізуються в програмі за посередництвом процедур.Вхідні дані отримання вхідного зведення зберігаються на ТМД у файліпослідовного доступу з фізичеим іменем MVPR.DAT.Сортування записів вхідного файлу MVPR.DATздійснюється в оперативній пам’яті з використанням методу обмінного сортування[1]. Для збереження просортованих записів створення окремого файлу непередбачено.

1.2 Вхіднаінформація

Вхідноюдля даної задачі є інформація первинних документів. Дані з первинних документіввводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД в файли MVPR.DAT (оперативний)та MPD.DAT(довідковий). Структура запису вхідного оперативного файлу представлена втаблиці 1.


Таблиця1

Структуразапису файла MVPR.DAT

Назва реквізиту Ідентифікатор Значність Тип даних Код цеху CEH 2 Цілий Код дільниці DIL 2 Цілий Код деталі DET 7 Символьний Об'єм виробничої партії OPP 4 Дійсний Час підготовчо-заключний TPZ 4(1) Дійсний Час штучний TST 4(1) Дійсний Розцінка підготовчо-заключного часу RPZ 5(2) Дійсний Розцінка штучного часу RST 5(2) Дійсний

Файлмає логічне ім’я dov,фізичне ім’я файлу — mpd.dat,повне ім’я файлу d:\pascal\kurs\data\mpd.dat.

Організаціяфайлу — послідовна.

Ввідданих і запис їх у файл здійснює процедура IN_DOV.

Вивідзаписів файлу на дисплей здійснюється процедурою OUT_DOV.

Структуразапису вхідного довідкового файлу представлена в таблиці 2.

Таблиця2

Структуразапису файла MPD.DAT

Назва реквізиту Ідентифікатор Значність Тип даних Код виробу VYRIB 2 Довгий цілий Код деталі DET 7 Символьний Кількість деталей у виробі KILDET 4 Цілий

Файлмає логічне ім’я oper, фізичне ім’я файлу — mvpr.dat,повне ім’я файлу d:\pascal\kurs\data\mvpr.dat.

Організаціяфайлу — послідовна.

Ввідданих і запис їх у файл здійснює процедура IN_OPER.

Вивідзаписів файлу на дисплей здійснюється процедурою OUT_OPER.


1.3Вихідна інформація

Вихідноюінформацією при розв’язуванні даної задачі є вихідне зведення, форма якогопредставлена в таблиці 2.

Таблиця2. Відомість зведеноїтрудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць і кодів виробів/>

Номер дільниці Код деталі Кількість деталей Норма часу Розцінка часу на деталь на виріб на деталь на виріб DIL DET KILDET NORMA1 V1 NORMA2 V2 Всього по коду деталі PD1 PD2 Всього по дільниці PV1 PV2

ПоказникиDIL, DET, KILDET вибираються з вхідного оперативного файлу MVPR.DAT. Показники NORMA1,NORMA2, V1,V2розраховуються за формулами:

/>,

деі — кількість деталей у j-мувиробі.

Підсумковіпоказники PD1, PD2,PV1, PV2<sub/>розраховуються за формулами:

/>‚

деj — кількість виробів до складу якихвходить деталь з кодом DET;

/>‚


деk- кількістьрізних виробів‚ що випускаються на дільниці.

Відомістьзведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів дільниць і кодівдеталей використовується для списання сум з синтетичного рахунку №40 «Готовапродукція» на синтетичний рахунок № 45 «Товари відвантажені, виконані роботи тапослуги». Відомість також використовується відділом збуту підприємства дляконтролю за виконанням угод на постачання готової продукції.

Вихіднезведення «Відомість зведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізіномерів дільниць і кодів деталей» формується на основі даних вхідного файлу MVPR.DAT,попередньо просортованого по номеру дільниці та коду деталі.

Формуваннята вивід зведення на дисплей здійснюється процедурою VIDOMІST.


2. Практична частина2.1 Архітектура програми

Поставленазадача реалізується програмою ZATRATY1.PAS.

Програмаскладається з головного блоку (блок-схему див. додаток 1) та п’яти процедур:

-  IN_DOV;

-  OUT_DOV;

-  IN_OPER;

-  OUT_OPER;

-  VIDOMIST.

Длявиконання програми необхідно виконати такі дії:

1) увійти в середовище програмування TurboPascal;

2) завантажититекст програми — F10, File, Open, ZATRATY1.PAS);

3) відкомпілювати програму в довільномурежимі(наприклад Compile, Compile);

4) виконати програму (F10, Run).

Програматакож може бути завантажена і виконана з середовища операційної оболонки NortonCommander шляхом запуску ZATRATY1.EXE(попередньо програма повинна буди відкомпільована з опцією DestinationMemory).

Програмавиводить на дисплей головного меню, котре пропонує користувачеві вибір однієї зопцій:

— запис довідника на диск;

— вивiд довідника на дисплей;

— запис даних на диск;

— вивiд файлу на дисплей;

— вивiд вихідного зведення на дисплей;

— завершення роботи.

Привиборі деякого пункту меню викликаєтьсявідповідна процедура. Завершення роботи програми і повернення в середовищесистеми програмування TurboPascal здійснюється принатисканні клавіші Esc,що відповідає вибору опції «Завершення роботи». Програма формує на ТМД файлипослідовного доступу MVPR.DATі MPD/DATта формує на основі даних цих файлів відомість зведеної трудомісткості ірозцінок на виріб в розрізі номерів дільниць кодів деталей.

Процедурипрограми ZATRATY1.PASмає таке призначення.

Процедура In_Oper.Призначення — ввід даних з первинних документів ізапис їх на диск у файл MVPR.DAT.Процедура викликається з головного меню програми при виборі пункту «Запис данихна диск» (функціональна клавіша F4).Процедура виводить на дисплей екранну форму длявводу даних з первинних документів. Ввід даних здійснюється в такійпослідовності:

- номер дільниці;

- код деталі;

- об'єм виробничої партії;

- часу підготовчий;

- час штучний;

- розцінка підготовчого часу

- розцінка штучного часу.

Післявводу запису користувачеві пропонується продовжити ввід даних, натиснувшиклавішу Enter, або завершити ввід, натиснувши комбінаціюклавіш CTRL+Z.В останньому випадку процедура припиняє роботу і повертає керування в програму.

Процедура Out_Oper.Призначення — читання вхідних даних з дискового файлу MVPR.DATтавивід їх на дисплей. Процедуравикликається з головного меню програми при виборі пункту «Вивід файлу надисплей» (функціональна клавіша F5).При ініціалізації процедури на екран виводиться екранна форма и відкриваєтьсявхідний файл MVPR.DATдля читання. Записи файлу зчитуються з диска один за одним і виводяться надисплей (див. додаток 4). Процедуразавершує роботу при досягненні кінця файлу MVPR.DATі передає керування у викликаючу її програму.

Процедура Vidomist.Призначення — вивід вихідного зведення на друкуючий пристрій ПК. Вхіднаінформація для жаної процедури зберігається у файліMVPR.DAT. Виклик процедури здійснюється з головного меню програми принатисканні функціональної клавіші F6, тобто при виборі пункту «Вивід таблиці надисплей». Процедура в свою чергу викликає процедури DRSUM1,DRSUM2.

Данапроцедура здійснює ввід записів вхідного файлу MVPR.DATтаформатований вивід їх на друк з одночасним підрахунком підсумків покоду деталі та коду дільниці. При досягненні кінця файлу MVPR.DAT процедуразавершує свою роботу і передає керування в програму.

Блок-схемапроцедури представлена в додатку 3.

2.2 Опис програми

Програмаскладена і відладжена в середовищі TurboPascal 6.0.На початку програми згідно вимог технології програмування розміщується вступнийкоментар, а решта операторів програми мають таке призначення:

001    Заголовокпрограми

002    Підключеннязовнішніх модулів управління дисплеєм (Crt)та друкуючим пристроєм (Printer)

003    опистипу даних vypusk для описуструктури запису оперативного вхідного файлу

004    Опистипу даних vyroby для описуструктури довідкового вхідного файлу

005    описдискових файлів OPER та DOV‚робочих змінних програми

006    Заголовокпроцедури IN_DOV

007    Початокпроцедури

008    Очисткаекрану

009-015      Вивідекранної форми для вводу даних

016    Присвоєннясистемній змінній ChekEofістиного значення, що забезпечує переривання вводу даних з клавіатури здопомогою комбінації клавіш CTRL+Z

017    Відкриттядискового файлу DOV для записуданих з первинних документів

018    Заголовокоператора присвоєння

020    Початокциклу, котрий буде виконуватись поки змінна eofне набуде значення true ( цикл вводуданих з клавіатури)

021-023      Ввідпоказників код виробу (VYRIB)‚код деталі (DET)‚ кількість деталей (KILDET)

025    Записвведених даних у вхідний дисковий файл DOV

024    Збільшеннязмінної позиціонування курсора на одиницю

026    Кінецьдії оператора приєднання

027    Закриттядискового файлу DOV

028    Кінецьциклу вводу даних

029    Кінецьтіла процедури

030    Кінецьпроцедури In_Dov

031    Заголовокпроцедури Out_Dov

032    Початокпроцедури

033-039      Вивідекранної форми для відображення вхідних даних

040    Відкриттядискового файлу DOV для читаннязаписів

041    Присвоєннязмінній позиціонування курсора початкового значення 8

042    Початокциклу вводу записів файлу DOV(поки не eof)

045    Зчитуваннязапису файлу Dov у змінну vrb

046    Форматованийвивід полів введеного запису на дисплей

047    Збільшеннязмінної позиціонування курсора на одиницю

048    Кінецьциклу вводу записів файлу MVPR

049-050      Вивідостанньої стрічки екранної форми

051    Організаціязупинки у виконанні програми (очікування вводу довільного символа з клавіатури)

052    Закриттядискового файлу DOV

053    Кінецьпроцедури Out_Dov

054    Заголовокпроцедури In_Oper

055    Початокпроцедури

056    Очисткаекрану

057    Присвоєннясистемній змінній ChekEofістиного значення, що забезпечує переривання вводу даних з клавіатури здопомогою комбінації клавіш CTRL+Z

058    Відкриттядискового файлу OPER для записуданих з первинних документів

059    Заголовокоператора присвоєння

062-072      Вивідекранної форми для вводу даних

061    Початокциклу, котрий буде виконуватись поки змінна eofне набуде значення true ( цикл вводуданих з клавіатури)

063-069      Ввідпоказників номер дільниці (DIL)‚код деталі (DET)‚ об'єм виробничоїпартії (OPP)‚ час підготовчий (TPZ)та штучний (TST)‚ розцінкапідготовчого (RPZ) та штучного часу (RST)

070    Записвведених даних у вхідний дисковий файл OPER

073    Кінецьдії оператора приєднання

074    Кінецьциклу вводу даних

075    Закриттядискового файлу OPER

076    Кінецьпроцедури In_Oper

077    Заголовокпроцедури Out_Oper

078    Початокпроцедури

079    Відкриттядискового файлу Oper для читаннязаписів

080-086      Вивідекранної форми для відображення вхідних даних

087    Присвоєннязмінній позиціонування курсора початкового значення 10

088    Початокциклу вводу записів файлу Oper(поки не eof)

090    Зчитуваннязапису файлу OPER у змінну vps

091-093      Форматованийвивід полів введеного запису на дисплей

094    Збільшеннязмінної позиціонування курсора на одиницю

095    Кінецьциклу вводу записів файлу Oper

096-097      Вивідостанньої стрічки екранної форми

098    Організаціязупинки у виконанні програми (очікування вводу довільного символа з клавіатури)

099    Закриттядискового файлу Oper

100    Кінецьпроцедури Out_Dov

101    Заголовокпроцедури VIDOMIST

102    опислокальної мітки pdd

103    Початокпроцедури

105    Відкриттядискового файлу OPER для читання

106-113      Вивідзаголовку та шапки вихідного зведення на друк

114    Читаннязапису файлу OPER в змінну vps

115    Ініціалізаціязмінних для підрахунку підсумків по коду дільниці

116    Заголовокоператора приєднання

117    Заголовокциклу по кінцю файла OPER

118    Запам’ятовуваннякоду деталі введеного запису в змінній koddet

119    Присвоєнняпочаткових значень змінним pd1,pd2,призначених для підрахунку підсумків по коду деталі

121    Заголовокциклу по коду деталі

122    Підготовкафайлу Dov до читання записыв

123    Вивідкоду дільниці та коду деталі

124    Заголовокциклу по кінцю файла DOV

125    Ввідзапису файла DOV

126-129      Підрахунокпоказників norma1, norma2,v1, v2

130    Умовнийоператор, котрий перевіряє, чи змінився код деталі і випадку істинного значеннязабороняє повторний вивід коду дільниці та коду деталі

131    Вивід показників norma1, norma2, v1, v2

132-133      Підрахунокпідсумків по коду деталі

135    Кінецьциклу обробки запису довідкового файлу

136    Ввіднаступного запису оперативного файлу

137    Перевіркаумови‚ чи досягнуто кінець файлу і у випадку істинного значення перехід намітку pdd (оператор 138)

139    Вивідпідсумків по коду деталі

140-141      Підрахунокпідсумків по коду дільниці

142    Завершенняциклу по кінцю файлу Oper

143-145      Вивідпідсумків по дільниці

146    Закриттяфайлу Oper

147    Закриттяфайлу Dov

148    Організаціяпаузи у виконанні програми

149    Кінецьдії оператора приєднання

150    Кінецьпроцедури VIDOMIST

151    Початокголовного блоку програми

152-153      Асигнуванняфайлів OPER (фізичне ім'я mvpr.dat)та DOV (фізичне ім'я mpd.dat)

154    Заговокциклу виводу меню програми

156    Очисткаекрану

157-158      Встановленняосновного та фонового кольорів

159-172      Вивідголовного меню програми та повідомлення «Виберіть режим роботи»

173    Очікуваннянатискання клавіщі на клавіатурі та присвоєння коду натиснутої клавіші змінній vybir

174    Заголовокоператора вибору, котрий аналізує код натиснутої клавіші

175    Викликпроцедури IN_DOV,якщо натиснуто клавішу F2(код клавіші 6016)

176    Викликпроцедури OUT_DOV,якщо натиснуто клавішу F3(код клавіші 6116)

177    Викликпроцедури IN_OPER,якщо натиснуто клавішу F4(код клавіші 6216)

178    Викликпроцедури OUT_OPER,якщо натиснуто клавішу F5(код клавіші 6316)

179    Викликпроцедури VIDOMIST, якщо натиснутоклавішу F6 (код клавіші 6416)

180    Операторвиходу, завершення роботи програми при натисканні клавіші Esc(код 2716)

181    Кінецьоператора вибору

182    Кінецьциклу виводу меню

183    Кінець програми

Блок-схемапрограми представлена в додатку 1,текст програми представлено в додатку 3.

2.3 Контрольний приклад та результатмашинного експерименту

 

Випробуваннябудь-якої системи є набільш відповідальним і пов’язаний з найбільшимитруднощами і найбільшими втратами часу. Відладка і тестування — найважливішіжиттєвого циклу програм. Не можна робити висновок про правильність програмилише на тій підставі, що програма повністю протрансльована (відкомпільована) івидала числові результати. Все, чого досягнуто в даному випалку — це отриманнядеякої вихідної інформації, необов’язково правильної. В програмі все ще можутьміститись логічні помилки. Тому необхідно здійснювати «ручну» перевіркумащинних результатів.

Існуєкілька способів перевірки правильності машинних результатів:

1) обчислення результатіввручну;

2) отримання результатів здовідкової літератури, документації або сукупності таблиць;

3) отримання результату здопомогою іншої програми.

Дляперевірки правильності створеної програми розроблено тестові дані, представленітаблиці 3.

Таблиця3.

Тестовідані для перевірки правильності програми.

Довідковийфайл                             Оперативний файл

Код виробу Код деталі Кількість деталей у виробі Код дільниці Код деталі Норма часу на одну деталь Розцінка за одну деталь 54 540001 12 17 540001 2,29 5,72 55 540001 10 17 540003 5,28 6,65 56 540001 8 17 540017 2,75 3,96 57 540001 15 58 540003 20

Продовженнятаблиці 3.

59 540003 18 61 540003 25 71 540017 10 72 540017 10 73 540017 12 74 541003 24 84 541003 23 87 571003 12

Післяобробки процедурою IN_OPERвхіднідані записуються на диск і виводитись на дисплей процедурою OUT_OPER.Екраннакопія роботи процедури представлена в додатку 4.

Длярозробки контрольного прикладу використано табличний процесор Excelінтегрованогопакету MicrosoftOffice 97.Контрольний приклад представлено в таблиці 4.

Таблиця4.

/>


Дані,представлені в таблицях 3 і 4 співпадають з результатами роботи програми,представленими на екранних копіях (додатки 4, 5), що свідчить про те, щопроцедури вводу даних та формування і друку відомості працюють вірно.

Такимчином, можна стверджувати, що програма дає правильні результати для розробленихтестових даних. Однак висновок про правильність програми можна зробити тількипісля тривалої експлуатації.


Висновки

Розв’язуванняекономічних задач з використанням персональних комп’ютерів в умовах ринковоїекономіки набуває великого практичного значення, оскільки дає можливістьотримати оперативну та достовірну інформацію. Використання з цією метою готовихпакетів прикладних програм має певні вади, найважливішими серед яких є високавартість фірмових пакетів та складність їх прив’язки для розв’язку конкретних,особливо нескладних задач. Тому надзвичайно важливо вміти самостійно складатипрості програми для розв’язування задач економічного характеру.

Вданому курсовому проекті розроблено і описано програму для отримання відомостітрудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів деталей. Длярозробки програми вибрано мову Паскаль (середовище TurboPascal 6.0).Програма розроблена із застосуванням методики процедурного програмування.

Програмавідкомпільована з отриманням незалежного ехе-файла та відладжена звикористанням набору тестових даних. Контрольний приклад для перевіркироботоздатності програми розроблено з використанням табличного процесора Excelз інтегрованого пакету MicrosoftOffice97. Результатмашинного експерименту та контрольний приклад повністю співпали, тому можназробити висновок про можливість використання розробленої програми на практиці.Дана програма може бути використана також при розробці пакету програм дляавтоматизованої системи обробки інформації по обліку нормування праці та затратна виробництво для конкретного замовника.


Списоквикористаної літератури

 

1. В.Я.Сердюченко.Розробка алгоритмів та прграмування мовою TurboPascal. — Х.: «Паритет»,1995. — 349 с.

2. М.С.Пушкар, Г.П. Журавель, Ю.Я.Литвин,В.Г. Мельник. «Теоретичніоснови бухгалтерського обліку», видання друге, перероблене і доповнене.Тернопіль, 1998.

3. Н.М.Ткачнко.«Бухгалтерський облік на птдприємствах України з різними формами власності».Навчальний посібник. Видання 4-е, доповнене. К.: «А.С.К.», 1998.

4. Д.ВанТассел. Стиль, разработка, эффективность, отладка и испытание программ. М.:«Мир», 1985. — 332 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию