Реферат: Програма для отримання відомості відвантаження готової продукції

Зміст

 

Вступ

1.Теоретична частина

1.1Постановка задачі

1.2Вхідна інформація

1.3Вихідна інформація

2.Практична частина

2.1Архітектура програми

2.2Опис програми

2.3Контрольний приклад та результат машинного експерименту

Висновки

Додатки

Списоквикористаної літератури


Вступ

Персональнікомп’ютери за призначенням фактично не мають обмежень, а їх можливостівизначаються програмами, які обробляють інформацію. Щоб отримати за допомогоюкомп’ютера бажаний результат, треба мати відповідну програму.

Сьогодніє дуже багато готових пакетів. Однак будь-який пакет чи програма з моментусвоєї появи морально старіє, тобто з’являються нові пропозиції щодо поліпшенняїхніх можливостей, а самі задачі трансформуються у нові, наперед непередбачені. Відповідно до цих змін програми модифікуються — з’являються їхнінові версії. Крім того, сучасні пакети прикладних програм тяжіють доуніверсалізму, їхні розробники намагаються забезпечити підтримку якомогаширшого кола задач. Само по собі це намагання є позитивним, однак коли потрібносьогодні розв’язати одну задачу, завтра — іншу, а післязавтра — ще іншу, і всівони неоднорідні, то виникає потреба використовувати кілька різних програм чипакетів. Це може виявитись досить складним.

Радикальнимвиходом з цієї ситуації є самостійна розробка програм для розв’язуванняконкретних задач. Важливим у цьому випадку є навики та досвід програміста, йоговміння складати надійні та ефективні програми. Не мале значення має і вибірмови програмування. Частовибір мови програмування зумовлюється даною обчислювальною системою абопідготовкою програміста. Слід протистояти бажанню писати програму на даній мовіпросто тому, що вона більше знайома. Якщо мова програмування не підходить дляданого класу задач, то можуть виникнути значні труднощі при програмуванні тавідладці програми. Якщо програмістові надається можливість вибору, то слідвибирати ту мову високого рівня, яка найбільш придатна для розв’язування задачданого типу.

Завданняна курсовий проект передбачає розробку програмного забезпечення длярозв’язування задачі економічного характеру, тому для створення програми буловибрано середовище TurboPascal 6.0.

Розробниксистеми програмування TurboPascal — фірма BorlandInternational виникла в 1984році і за порівняно короткий час неодноразово дивувала користувачівперсональних ЕОМ своїми Turboсистемами. Було випущено на ринок програмних продуктів декілька версій TurboPascal: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0,7.0, Pascalfor Windows,Borland Pascal.

Головніособливості мови TurboPascal:

- широкий спектр даних;

- можливість обробки стрічкових таструктурних даних;

- достатній набір операторів керуваннярозгалуженнями та циклами;

- відносно слабкі можливості вводу-виводуданих порівняно з іншими мовами високого рівня (TurboC та PL/1);

- добре розвинутий апарат підпрограм;

- зручні конструкції роботи з файлами;

- великі можливості керування всімаресурсами комп’ютера;

- різноманітні варіанти стикування з мовоюАсемблера;

- використання інтегрованого середовища,яке значно підвищує продуктивність праці програміста;

- підтримка ідей об’єктно-орієнтованогопрограмування (ООП).

Курсовийпроект складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаноїлітератури, графічної частини та додатків. Текст пояснювальної записки набранота роздруковано з використанням текстового редактора Word.Графічначастина виконана з допомогою графічного редактора Visio.


1. Теоретичначастина

 

1.1 Постановка задачі

Розрахуноквитрат на виробництво і калькуляційної собівартості готової продукції єнайбільш трудомісткою і важливою ділянкою обліку, особливо на підприємствах,які випускають велику номенклатуру різних виробів. Облік затрат на виробництвоконцентрує інформацію, як авідноситься до всіх частин бухгалтерського обліку.При цьому кожне підприємство має свої характерні особливості обліку затрат навиробництво.

Обліквитрат на виробництво повинен забезпечити:

- розрахунок виконання виробничого плану;

- визначення фактичної собівартості івиявлення понаднормативних витрат;

- контроль за виконанням плановихпоказників;

- зниження самоцінності продукції за всімастаттями затрат;

- контроль за дисципліною і своєчаснимвиявленням нераціональних витрат матеріальних та фінансових ресурсів.

Витрати,які впливають на собівартість продукції, групуються відповідно до їхекономічного змісту за такими елементами:

1) матеріальні витрати

2) витрати на оплату праці

3) відрахування насоціальне страхування

4) амортизація основнихфондів та нематеріальних активів

5) інші витрати.

Напобудову обліку витрат на виробництво впливає організація виробничиго процесу,під якою розуміють розміщення устаткування і робітників, рух матеріалів інапівфабрикатів, взаємовідносини окремих структурних підрозділів підприємства.

Завданнямпередбачено розробку програмного забезпечення для отримання одного з головнихзвітів по обліку витрат на виробництво,  а саме «Відомості зведеноїтрудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів цехів і кодів дільниць».

Програмаповинна забезпечувати виконання таких операцій:

ввідданих з первинного документа та їх запис на магнітний диск у файл послідовногодоступу;

читаннязаписів з дискового файлу івивід їх на дисплей з метою візуального контролю введених даних;

сортуваннязаписів файлу по кодах дільниць і номерах цехів та вивід просортованих записівна диск;

формуваннята вивід вихідного зведення на дисплей.

Дляреалізації поставленого завдання в середовищі TurboPascal 6.0 розроблено програмуKURS414.PAS.Перелічені вище операції реалізуються в програмі за посередництвом процедур.Вхідні дані отримання вхідного зведення зберігаються на ТМД у файліпослідовного доступу з фізичеим іменем MVPR.DAT.Сортування записів вхідного файлу MVPR.DATздійснюється в оперативній пам’яті з використанням методу обмінного сортування[1]. Для збереження просортованих записів створення окремого файлу непередбачено.

1.2 Вхідна інформація

Вхідноюдля даної задачі є інформація первинних документів. Дані з первинних документіввводяться з клавіатури ПК і записуються на ТМД в файл MVPR.DAT. Структуразапису вхідного файлу представлена в таблиці 1.


Таблиця1

Структуразапису файла MVPR.DAT

Назва реквізиту Ідентифікатор Значність Тип даних Дата CEH 2 символьний Склад DIL  2 символьний Код отримувача NOP  4 символьний Номер документу TST 4 символьний Номенклатурний номер виробу RST 6 символьний

Файлмає логічне ім’я oper, фізичне ім’я файлу — mvpr.dat,повне ім’я файлу d:\pascal\kurs\data\mvpr.dat.

Організаціяфайлу — послідовна.

Ввідданих і запис їх у файл здійснює процедура ZAPYS_NA_DYSK.

Вивідзаписів файлу на дисплей здійснюється процедурою VYVID_Z_DYSKA.

1.3 Вихідна інформація

Вихідноюінформацією при розв’язуванні даної задачі є вихідне зведення, форма якогопредставлена в таблиці 2.

Таблиця2.

Відомістьзведеної трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі номерів цехів і кодівдільниць

Н о м е р Норма часу штучно-калькуляційного Норма часу штучно-калькуляційного цеху дільниці операції на виріб на виріб CEH DIL NOP TST RST Всього по дільниці

TSTdil

RSTdil

Всього по цеху

TSTceh

RSTceh

Разом по відомості

TSTvid

RSTvid

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию