Реферат: Табличний процесор Excel

Зміст

Вступ

Розділ I. Загальні відомості про таблиці Excel

1.1 Вікно програми

1.2 Меню програми

1.3 Панелі інструментів

1.4 Виділення елементів таблиці

1.5 Заповнення комірок

1.6 Створення робочої книги

1.7 Відкриття робочої книги

1.8 Збереження робочої книги

1.9 Функції

1.10 Робота з діаграмами

1.11 Друкування таблиць

Розділ II. Методика ознайомлення з таблицями Excel

2.1 Можливостівикористання табличного процесора

2.2 Режимроботи в табличному процесорі

2.3 Формуванняелектронної таблиці

2.4 Обчисленняв середовищі електронних таблиць

2.5 Засобиділової графіки

Висновки

Список використаної літератури

Додатки


ВСТУП

 

Актуальністьтеми курсової роботи. Тенденції розвитку сучасного суспільства мають переважнотехногенний характер. Сучасний світ побудований на базі комп’ютернихелектронних систем, які мають місце фактично в усіх сферах діяльності людини.Незважаючи на те, що комп’ютер існує всього близько 50 років, весь світохоплений загальнодоступними мережами настільки, що життя без комп’ютерів та їхспільної взаємодії на сьогодні не є можливим.

Процесиінформатизації набувають сьогодні виключно важливого значення. Інформація якстратегічний продукт стає і предметом конкуренції, і засобом захисту тавпровадження в життя базових національних інтересів. Здатність суспільства тайого інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати танакопичувати інформацію стала ключовою передумовою соціального татехнологічного прогресу, фактором національної безпеки, основою успішноїзовнішньої політики.

Кожнадитина вже у школі знайомиться з комп’ютером, щоб в майбутньому розуміти функціонування пристроїв комп'ютера та можливостейнаявного програмного забезпечення для вирішення поставленого завдання, мати навички кваліфікованого й швидкого використанняінформаційної системи для виконання поставленого завдання, вмітикритично і вибірково ставитися до величезної кількості інформації.

При ознайомленні з компютером важливим євивчення Microsoft Excel 2000.

Microsoft Excel 2000 – табличний процесор, програма длястворення й обробки електронних таблиць.

Електронна таблиця розглядається в шкільному курсі інформатики якоб'єкт опрацювання, а табличний процесор — засіб опрацювання електроннихтаблиць. Під опрацюванням розуміється аналіз даних, їх корекція, синтезвисновків, прийняття рішень, експерименти — все, що стосується дослідницькоїдіяльності людини, яка використовує в своїй практичній професійній діяльностіелектронні таблиці і табличний процесор.

Мета курсової роботи полягає у вивченні методикиознайомлення з таблицями Excel назаняттях гуртка.

Завданнякурсової роботи обумовлені її метою:

-  виявити та опрацювати фахову літературу з теми курсовоїроботи;

-  визначитизагальні відомості про програму Excel;

-  охарактеризуватиособливості роботи в середовищі Excel;

-  ознайомитисьз методикою вивчення таблиць Excel.

Об’єктомдослідження для даної курсової роботи є табличний процесор Excel.

Предметомє дослідженняметодики ознайомлення з таблицями Excel назаняттях гуртка.

Структурароботи. Курсовароботаскладається з вступу, основної частини, висновку, списку використаноїлітератури та додатків. Основна частина складається з двох розділів.

Упершому розділі розкриваються загальні відомості про таблиці Excel, а саме, описуються вікно, меню, панелі інструментів програми Excel, особливості створення,відкриття та збереження робочої книги в середовищі Excel.

Удругому розділі характеризується />методика ознайомлення учнів з таблицями Excel.


Розділ I. Загальні відомості про таблиці Excel1.1 Вікно програми

Microsoft Excel 2000 – табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць.Ярлик Microsoft Excel 2000має вигляд на мал.1.

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двохрежимах:

¯ Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій.

¯ Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиціперед друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються синімипунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою лінією, пересуваючи якуможна змінювати розмір таблиці.

Дляпереходу поміж режимами Обычный і Разметка страниц використовуютьсявідповідні пункти у меню Вид.

/>

Мал.2.Вікно Microsoft Excel

/> 1.2 МенюПід заголовкомвікна знаходиться рядок меню, через який можна викликати будь-яку команду Microsoft Excel. Длявідкриття меню необхідно клацнути мишею на його імені. Після чого з'являться тікоманди цього меню, які вживаються найчастіше (мал.3). />Якщо клацнути на кнопці /> у нижній частині меню тоз'являться усі команди цього меню (мал.4).

/>

/>/>/>1.3 Панелі інструментів

Підрядком меню розташовані панелі інструментів, що складаються з кнопок змалюнками. Кожній кнопці відповідає команда, а малюнок на цій кнопці передаєзначення команди. Більшість кнопок дублюють найбільш часто вживані команди,доступні в меню. Для виклику команди, зв'язаної з кнопкою, необхідно натиснутимишею на цій кнопці. Якщо навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, поручз'явиться рамка з назвою команди.

Зазвичаєм під рядком меню знаходяться дві панелі інструментів – Стандартная і Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель з екрануслід вибрати в меню Вид пункт Панели инструментов, а потімнатиснути на ім’я потрібної панелі. Якщо панель присутня на екрані, тонавпроти її імені буде стояти позначка a. Якщодля виведення усіх кнопок на панелі не достатньо місця, то виводяться кнопки,які були ужиті останніми. Якщо натиснути на кнопку />у кінці панелі, то з'являться інші кнопки (мал.5). Принатисканні на кнопку Добавить или удалить кнопки з'явиться меню (мал.6), вякому можна вивести або забрати кнопку з панелі.

Такождля зміни складу панелі інструментів можна у меню Сервис вибрати пункт Настройка. У діалоговомувікні необхідно вибрати вкладку Команды. У переліку Категории необхідно вибрати групукнопок, після чого у переліку Командыз'являютьсякнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі інструментів слід пересунути їїз діалогового вікна в потрібну позицію меню. Процес встановлення кнопкизавершується натисканням кнопки Закрыть. Для видалення кнопки з панеліінструментів необхідно пересунути її в діалогове вікно Настройка.

/>Керувати панелями інструментів зручно за допомогою контекстного меню(мал.7), яке викликається натисканням правої клавіші миші набудь-якій кнопці.

Під панелями інструментівMicrosoft Excel за звичаємзнаходиться рядок формул, а у нижній частині вікна рядок стану. Щоб вивести абозабрати ці рядки слід у меню Вид вибирати відповідні пункти: Строка формулабо Строка состояния.

/>1.4 Виділення елементів таблиці

Однез комірок таблиці завжди є активним, активна комірка виділяється рамкою.Щоб зробити комірку активною, потрібно клавішами керування курсором підвестирамку до цієї комірки або натиснути на ньому мишею.

Длявиділення декількох суміжних комірок необхідно установити покажчик миші наодному з комірок, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, розтягнутивиділення на всю ділянку. Для виділення декількох несуміжних груп комірок слідвиділити одну групу, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділити інші комірки.

Щобвиділити цілий стовпець або рядок таблиці, необхідно натиснути мишею на йогоімені. Для виділення декількох стовпців або рядків слід натиснути на іменіпершого стовпця або рядку і розтягнути виділення на всю ділянку. Для виділеннядекількох аркушів необхідно натиснути Ctrl і, не відпускаючи її, натискати на ярликахаркушів.

/>

Мал.8

/> 1.5 Заповнення комірок

Длявведення даних у комірку необхідно зробити її активною і ввести дані зклавіатури. Дані з'являться у комірці та у рядку редагування (мал.8). Длязавершення введення слід натиснути Enter або одну з клавіш керування курсором. Процесвведення даних закінчиться й активним буде сусідня комірка.

Щобвідредагувати дані у комірці, необхідно:

1. зробити комірку активною інатиснути клавішу F2, або двічі натиснути у комірці мишею;

2. у комірці з'явитьсятекстовий курсор, який можна пересунути клавішами керування курсором у потрібнемісце і відредагувати дані;

3. вийти з режиму редагуванняклавішею Enter.

Увага!       Перед виконаннябудь-якої команди Microsoft Excelслід завершити роботу з вічком, тобто вийти з режимувведення або редагування.

 1.6 Створення робочої книги

Длястворення нової робочої книги у меню Файл вибрати команду Создать.У діалоговому вікні, що розкрилося, (мал.9) вибрати спочатку вкладку, а потім шаблон, наоснові якого буде створено робочу книгу; після чого натиснути кнопку OK.Звичайні робочі книги створюються на основі шаблону Книга. Для створенняробочої книги на основі шаблону Книга можна натиснути кнопку />.

/> 1.7 Відкриття робочої книги

/>Для відкриття існуючої робочої книги необхідно в меню Файл вибратикоманду Открыть або натиснути кнопку />,після чого розкриється діалогове вікно Открытие документа (мал.11).У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, на якому знаходиться потрібнаробоча книга. У переліку, що розташований нижче вибрати (подвійним натисканням)папку з книгою і саму книгу.

Зазамовчанням у переліку виводяться тільки файли з книгами Microsoft Excel, якімають розширення .xls і значки на мал.10. Для виводу інших типівфайлів або усіх файлів необхідно вибрати відповідний тип у полі прихованогопереліку Тип файлов.

 1.8 Збереження робочої книги

Длязбереження робочої книги необхідно викликати команду Сохранить меню Файлабо натиснути кнопку />. Припершому збереженні з'являється діалогове вікно Сохранение документа (мал.12).У прихованому переліку Папка слід вибрати диск, у переліку, щорозташований нижче папку, в якій необхідно зберегти книгу. У полі прихованогопереліку Тип файла – формат, в якому буде збережено книгу. У полі Имяфайла потрібно ввести ім'я книги й натиснути кнопку Сохранить.

/>

Мал.10


/>

Мал.11

Приповторному збереженні діалогове вікно Сохранение документа невиводиться, книга автоматично зберігається в тому ж файлі. Щоб зберегти книгупід іншим ім'ям або в іншій папці, слід у меню Файл вибрати команду Сохранитькак, після чого з'являється вікно Сохранение документа.

/> 1.9 Функції

 

Функціямив Microsoft Excel називають об'єднаннядекількох обчислювальних операцій для розв’язання визначеної задачі. Функції в MicrosoftExcelявляють собою формули, що мають один або декілька аргументів. В якостіаргументів указуються числові значення або адреси комірок.

Наприклад:

=СУММ(А5: А9) – сума комірок А5, А6, А7, А8,А9;

=СРЗНАЧ(G4:G6) – середнєзначення комірок G4, G5, G6.

Функціїможуть входити одна в іншу, наприклад:

=СУММ(F1:F20)ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(H4:H8);2);

Длявведення функції у комірку необхідно:

­ виділити комірку дляформули;

­ викликати Мастерфункций за допомогоюкоманди Функцияменю Вставкаабо кнопки />;

­ у діалоговому вікні, щоз'явилося (мал.13), вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;

­ натиснути кнопкуОК;

/>

Мал.12

­ у полях Число1,Число2 та ін. наступноговікна ввести аргументи функції (числові значення або посилання на комірки);

­ щоб не указувати аргументиз клавіатури, можна натиснути кнопку />, яка знаходиться праворучполя, і виділити мишею ділянку комірок, що містять аргументи функції; длявиходу з цього режиму слід натиснути кнопку />, яка знаходитьсяпід рядком формул;

­ натиснути ОК.

Вставити у комірку функціюсуми СУММможна за допомогою кнопки />./>/>


1.10Робота з діаграмами

 

Діаграма – це подання даних таблиці в графічномувигляді, що використовується для аналізу і порівняння даних. На діаграмі вмісткожного комірки зображується у вигляді крапок, ліній, смуг, стовпчиків,секторів і в іншій формі. Групи елементів даних, що відбивають вміст комірокодного рядку або стовпця на робочому аркуші, складають ряд даних.

Длястворення діаграми необхідно:

1. на робочому аркушівиділити дані, по яким слід побудувати діаграму, включаючи комірки, що містятьімена категорій або рядів, які будуть використовуватися в діаграмі;

2. вибрати команду ДиаграммаменюВставкаабо натиснути кнопку />;

3. у діалогових вікнах Мастердиаграмм слід вибрати тип,формат і інші параметри діаграми;

4. для переходу донаступного кроку використовується кнопка Далее >;

5. для побудови діаграми набудь-якому кроці можна натиснути кнопку Готово, Мастердиаграмм самостійнозакінчить побудову діаграми;

6. в останньому (4-му)вікні натиснути кнопку Готово.

Діаграмуможна пересунути мишею в будь-яке місце. Для зміни розміру діаграми необхіднонатиснути на ній мишею і пересунути маркери розміру. Для зміни типу іпараметрів побудованої діаграми слід натиснути на діаграмі правою клавішеюмиші. Контекстне меню, що з’явиться містить команди для зміни діаграми. Щобвидалити діаграму необхідно натиснути на ній мишею, щоб з’явилися маркерирозміру, і натиснути клавішу Delete.


/>1.11 Друкуваннятаблиць

Переддрукуванням таблиць необхідно установити параметри сторінки за допомогоюкоманди Параметрыстраницы меню Файл.В укладці Страница(мал.39) установлюється орієнтація і розміри аркушу паперу,масштаб зображення і якість друкування. У рамці Ориентация установлюється орієнтація аркушу:

книжная – вертикальне розташування аркушу паперу;

альбомная – горизонтальне розташування.

/>

Мал.13

Якщовстановлений прапорець установить, то таблиця буде зображена при друкуванні в масштабі, зазначеному в поліправоруч (без зміни розміру аркушу на екрані).

Якщовстановлений прапорець разместить не более чем на, то таблиця або виділення буде зменшено так, щоб результат заповнював уточності визначену кількість сторінок, стр. в ширину і стр. в высоту.

Уполі Размербумаги вибирається форматаркушу паперу, а в полі Качество печати – графічна спроможність принтера.

Длявстановлення полів сторінки слід вибрати вкладку Поля і в полях верхнее, нижнее,левое і правое потрібні значення полів. У полях верхнего колонтитула і нижнего колонтитула вибирається відстань від верхнього краюаркушу до верхнього колонтитулу і нижнього краю аркушу до нижнього колонтитулувідповідно.

Длявведення колонтитулів використовується укладка Колонтитулы. Вміст колонтитулів або вибирається уприхованих переліках верхний колонтитул і нижний колонтитул, або уводиться після натискання кнопок Создатьверхний колонтитул і Создать нижнийколонтитул.

Післяустановки усіх параметрів у вікні Параметры страницы необхідно натиснути кнопку ОК.

Дляперегляду таблиці перед друком слід вибрати пункт Предварительныйпросмотр у меню Файлабо натиснути кнопку />. У цьому режимі, щобзбільшити зображення слід навести покажчик миші, який матиме вигляд лупи, напотрібний фрагмент і натиснути кнопку миші. Наступне натискання кнопки мишівіддаляє зображення. Вийти з режиму попереднього перегляду можна за допомогоюкнопки Закрыть або клавіші Esc.

Длядрукування таблиці необхідно в меню Файл вибрати команду Печать. У діалоговому вікні Печать (мал.40) у полі прихованого переліку Имяпотрібно вибрати принтер, якщо можливо друкувати на декількох принтерах.

Урамці Печатать, діалогового вікна Печать указуються сторінки, що будуть надруковані:

все – усі сторінки;

страницы – тільки сторінки, зазначені в полях сі по.

Урамці Вывестина печать зазначаєтьсяоб'єкт друкування:

выделенный диапазон – друкувати тільки виділену ділянку;

выделенные листы – друкувати виділені аркуші (для виділення 2-х ібільше аркушів необхідно натискати мишею на їх ярлики при натиснутій клавіші Ctrl);

всю книгу – друкування усієї робочої книги.

Уполі Числокопий указується кількістькопій. Щоб надрукувати цілком першу копію, потім другу й інші слід увімкнутипрапорець разобрать по копиям.

Щобнадрукувати одну копію активних аркушів досить натиснути кнопку />.

/>

Мал.14


РозділII. Методика ознайомлення зтаблицями Excel

 

2.1Можливості використання табличного процесора

Напочатку вивчення теми вчителю необхідно завантажити табличний процесор тапродемонструвати основні можливості опрацювання табличної інформації задопомогою заздалегідь підготовлених файлів — провести етап мотивації. Для цьогоможна скористатися мультимедійним проектором або засобом MS NetMeeting, який дозволяєорганізувати демонстрацію на один екран, під’єднаний до монітора вчительськогокомп'ютера. Корисно розглянути приклади. Приклад 1. Розглядається електроннатаблиця з текстовими, числовими константами та датами, формулами, в якихвикористовуються абсолютні та відносні посилання на клітинки таблиці.Наприклад, розглянемо таблицю Розрахунку вартості проданого товару (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

А В С О Е F 1. Роз рахунки вартості проданого товару 2. Товар Ціна в дол. Ціна в грн. Ціна з ПДВ Кількість Вартість 3. Аудіокасета $0,40 2,24 2,69 3 8,06 4. Ліцензійна аудіокасета $0,45 2,52 3,02 4 12,10 5. CD $1,00 5,60 6,72 6 40,32 6. Ліцензійний CD $2,70 15,12 18,14 5 90,72 7. CD-ROM $1,40 7,84 9,41 4 37,63 8.             9.             10. Дата виписування рахунку товару 12.01.03         11. Дата оплати рахунку 17.01.03         12. Курс грн. 5,6         13.             14. Вартість покупки         188,83 15. Остаточна вартість         Слід виписати інший рахунок

Нижче подано цю саму таблицю (табл. 1.2), але в клітинкахвідображено константи та формули, за якими проводились обчислення.

Таблиця 1.2

1.

Розрахунки вартості проданого товару

2.

Товар

Ціна в дол.

Ціна в грн.

Ціна з ПДВ

Кількість

Вартість

3.

Аудіокасета

0,4 =ВЗ*$В$12 =СЗ+0,2*СЗ 3 =D3*E3

4.

Ліцензійна аудіокасета

0,45 =В4*$В$12 =С4+0,2*С4 4 =D4*E4

5.

CD

1 =В5*$В$12 =С5+0,2*С5 6 =D5*E5

6.

Ліцензійний CD

2,7 =В6*$В$12 =С6+0,2*С6 5 =D6*E6

7.

CD-ROM

1,4 =В7*$В$12 =С7+0,2*С7 4 =D7*E7

8.

           

9.

           

10.

Дата виписування рахунку товару

12.01.03        

11.

Дата оплати рахунку

17.01.03        

12.

Курс грн.

5,6        

13.

 

         

14.

Вартість покупки

        =СУММ(FЗ :F7)

15.

Остаточна вартість

 

=ЯКЩО ( В1-В10>3; «Слід виписати інший рахунок» ;F14 )

Під час демонстрації опрацювання такої табличної інформації слідзапропонувати учням змінити вміст однієї клітинки (для розглядуваної таблиці цекурс грн., дата оплати рахунку, ціна за одиницю товару), на яку існує посиланняіз формул, та прослідити зміну результатів обчислень.

Такий підхід дає можливість продемонструвати в середовищіелектронних таблиць автоматичне переобчислення за раніше введеними формуламизначень, які зберігаються в клітинках таблиці, при зміні вмісту клітинок, наякі є посилання в формулах. При цьому демонстраційні таблиці повинні бутивідформатовані з використанням всіх можливостей форматування в тому числі ікольорів, деякі клітинки повинні мати примітки та захист їх вмісту. Основнамета використання для демонстрації подібних електронних таблиць — сформуватиуявлення учнів про можливості подання і форматування числової та текстовоїінформації, що зберігається в електронній таблиці, виконання автоматизованихобчислень та зміну обчислювальних результатів. Важливо продемонструватидинамічність електронної таблиці та різні типи форматування вмісту окремих їїоб'єктів.

Приклад2. Розглядається електрона таблиця, на основі даних якої побудовано діаграми таграфіки. Учням слід запропонувати провести аналіз даних, які відображаються надіаграмах. Також доцільно звернути увагу на динамічність таблиць, яка дозволяєпри зміні значень в клітинках таблиці автоматично змінювати відповідні елементидіаграми та навпаки — зміна деяких вихідних елементів діаграм веде довідповідної зміни даних в таблиці. Наприклад, при демонстрації можливостейділової графіки можна скористатися таблицею з деякими даними соціологічнихопитувань (табл. 1.3, мал. 1). Будь-яка з таблиць, яка будується при проведеннірізного типу соціологічних опитувань, окрім виконання навчальних завдань,допоможе вчителю на основі демонстрації практично значущого для учнів матеріалурозв'язувати виховні завдання уроку.

 

Таблиця1.3

Категорія

К-ть чоловік

К-ть (%)

Повністю довіряю 211

7%

Скоріше довіряю, ніж ні 540 18% Скоріше не довіряю 841 28% Повністю не довіряю 961 32% Вагалися з відповіддю 450 15%       Всього опитано 3003   /> <td/> />
Мал. 1

Практика свідчить, що пізнавальний інтерес учнів до вивченняматеріалу підвищується, якщо для додаткових обчислень використовуютьсяспеціально вставлені командні кнопки, яким відповідають макровказівки длявиконання деякої дії, наприклад, для побудови діаграми чи для виконання деякихобчислень.

 Приклад 3. На базі таблиці, яка демонструє, наприклад, змінузначення деякого параметра в часі (курс зміни валюти з часом, продуктивність,приріст населення) можна будувати відповідний графік (лінію тренду) та разом зучнями спробувати дати прогноз на майбутнє чи проаналізувати попередні етапи,які не вимірювались раніше і не відображено в таблиці. Наприклад, для данихтаблиці 1.4 на малюнку 2 зображено діаграму та графіки, що дозволяють зробитиприпущення про конкретні зміни населення в 2002 році для деяких країн. Намалюнках 3, 4 до даних таблиці 5.10 зображено графік для визначення курсудолара для наступного періоду.

 

Таблиця 1.4 Населення земної кулі

Назва континенту чи країни

1950

1960

1970

1980

1990

2002

ЄВРОПА 593407 666914 738412 794420 841348   ГЕРМАНІЯ 68376 72673 77717 78303 77188   ФРАНЦІЯ 41829 45684 50772 53880 56173   АФРИКА 224075 281076 362788 481034 647518   ЄГИПЕТ 20330 25922 33053 41520 54059   ЕФІОПІЯ 19573 24191 30623 38750 46743   СОМАЛІ 2423 2935 3668 5352 7555   АЗІЯ 1353743 1639292 2065781 2538398 3052860   КИТАЙ 554760 657492 830675 996134 1135496   ІНДІЯ 357561 444346 554911 688856 853373   ПАКИСТАН 39513 49955 65706 85299 122666   АМЕРИКА 331440 416312 511607 613564 723976   БРАЗИЛІЯ 53444 72595 95847 121286 150386   США 152271 180671 205051 227757 249235   ВЕНЕСУЗЛА 5009 7502 10604 15024 19736  

/>

Мал..2

 

Таблиця 1.5 Зміна курсу національної валюти в 1998 р.

USD

1,9 2,3 3 3,2 3,6 3,5 3,4 3,2

DM

1,1 1,3 1,6 1,7 1,9 2 1,8 1,8

 

             

 

USD

DM

 

 

 

 

 

Максимальний курс

3,6 2          

Мінімальний курс

1,9 1,1          

Середній курс

3,0125 1,65          

/> 

Мал. 3

/>

Мал.4

 

Такітаблиці дозволять проілюструвати можливості впорядкування даних за різнимиознаками та типами, необхідність та доцільність використання форм та фільтрів,підведення проміжних та остаточних підсумків, створення зведених таблиць тадемонстрування структури даних.

 Приклад 6. Розглядається електронна таблиця з розв'язком задач нааналіз даних: вплив одного чи двох параметрів на результат, добір параметра дляодержання відомого результату, задачі на оптимізацію та використання елементівстатистики. Можна продемонструвати розв'язування таких задач: дослідженнярозв'язків лінійного та квадратного рівнянь, системи лінійних рівнянь з двоманевідомими, розв'язування трансцендентних рівнянь, задач на оптимізацію тощо.Крім того, можна використати приклади задач, які входять до стандартноїпоставки табличного процесора MS Excel — файл Solvsamp.xls. Післядемонстрації можливостей використання електронних таблиць (причому доцільно,щоб ті самі або аналогічні за змістом задачі розв'язувались учнями напрактичних заняттях) учням доцільно спочатку розповісти, а потім записатиосновні функції та призначення електронних таблиць.

Використання табличнихпроцесорів дозволяє:

· створювати таблиці одноразового і багаторазового користування;

· вводити, редагувати, форматувати дані різних типів: текст, числа,формули;

· використовувати спеціальні розрахунки (математичні, статистичні,бухгалтерські й інші);

· опрацьовувати табличні дані за допомогою вбудованих функцій;

· автоматизувати розрахунки, причому зі зміною вхідних значеньзмінюються результати розрахунків, тому можна швидко одержати безліч різнихваріантів розв'язків однієї і тієї самої задачі;

· будувати за даними електронної таблиці різні графіки та діаграми;

· поєднувати використання електронних таблиць з системами управліннябазами даних;

· знаходити та вибирати дані за певними критеріями;

· одержувати дані від інших програм та передавати їх до іншихпрограм;

· за необхідності створювати текстові документи;

· друкувати дані та їх графічне подання;

· автоматизувати роботу з таблицями за допомогою макровказівок;

· проводити аналіз даних різними способами.

Для з'ясування призначення і особливостей електронних таблицьдоцільно разом з учнями визначити суттєві та несуттєві ознаки цієї програми.Тут корисною може бути система запитань, яка наштовхне учнів на правильніміркування. Учні повинні пояснити, чому таблиці називаються електронними і чимвони відрізняються від таблиць, які використовуються в текстовому редакторі.Важливо, щоб учні самостійно дали описове означення програми — редактораелектронних таблиць або табличного процесора із зазначенням її можливостей.

Необхіднообговорити з учнями способи подання та кодування інформації в середовищіелектронних таблиць. Питання використання оперативного запам'ятовуючогопростору під час роботи з електронними таблицями є також світоглядним і впливаєна розуміння того, яка інформація зберігається в таблиці, а що і в якомувигляді може відображатися на робочому листі електронної таблиці. При цьомудоцільно повторити, спираючись на знання учнів, одержані при вивченнітекстового редактора, призначення буфера та можливостей його використання дляопрацювання табличної інформації.

2.2 Режими роботи в табличному процесорі

Учням можна запропонувати виділити основні режими роботи втабличному процесорі за аналогією з текстовим редактором.

Доцільно проаналізувати такі режими роботи:

· введення даних до таблиці;

· форматування електронної таблиці;

· обмін даними з зовнішніми запам'ятовуючими пристроями;

· управління обчисленнями;

· графічний режим;

· робота з електронною таблицею як з базою даних;

· розв'язування задач на аналіз даних;

· налагодження інтерфейсу та параметрів роботи табличного процесора;

· макровказівки.

Учні повинні зрозуміти, що система вказівок табличного процесоратісно пов'язана з режимами роботи з електронною таблицею, в різних режимах роботидоступні різні вказівки. Як правило, вказівки реалізовуються через менювказівок та за допомогою набору інструментів. При вивченні табличного процесоратипу MS Excel слід звернути увагу на використання контекстногоменю для виділених об'єктів, пригадати правила виділення різних об'єктів впрограмах MS Office.

Методично обґрунтованим є ознайомлення учнів при виконанні завданьз правилами-орієнтирами чи підказками різного типу. Прикладом можуть статикопії діалогових вікон.

2.3 Форматування електронної таблиці

Для опанування учнями режиму форматування таблиці доцільноспочатку запропонувати виконати спеціальні завдання, наприклад Завдання 1.

Завдання 1. Ввести дані до таблиці (табл. 1.6) та відформатуватиїї за зразком.

Таблиця 1.6

№ з/п

Прізвище

Дата прийому на роботу

Час початку роботи

К-ть годин на тиждень

Оплата 1год

% відрахувань

1 Ірина Сіліна 10.Вер.02 11:30 11 15,00 грн. 10,00% 2 Петухова Гана 11.Жов 12:30:00 11 14,00 грн. 15,20% 3 Пермяков Віталій Жов.02 1:30 РМ 11 $ 13,00 12,27% 4 Лях Світлана 02.Жов.02 11:30 AM 11 $12 20,00% 5 Глущенко Ірина 02.Жов.02 3:30:25 РМ 11 11, 25 грн. 11% 6 Шелест Олексій 13.10.2002 8:00 11 10,23 грн. 0% 7 Жук Роман 13.Жов 17:30:00 11 109,10 грн. 0,30% 8 Капітан Олена 14.01.2002 18:30 11 8,14 грн. 0,20% 9 Комар Денис 14.01.2002 19:30 11 7,23 грн. 0,11%

Правило-орієнтирзміни формату вмісту клітинок

1. Зробити клітинку (або діапазон клітинок) активною — встановити нанеї курсор.

2. Вибрати вказівку Формат/Клітинки/Число.

3. Вказати на потрібний формат:

· Загальний

· Числовий

· Грошовий

· Фінансовий

· Дата

· Час

· Відсотковий

· Дробовий

· Експоненціальний

· Текстовий

· Додатковий

4. Для обраного формату додатково встановити потрібні конкретнізначення параметрів:

— Кількість десяткових знаків.

— Формат відображення від'ємних чисел.

— Позначення для назви грошової одиниці (Грн., $, DM, F, p.).

— Тип для дати, часу, дробових позначень.

 При складанні опорного конспекту доцільно врахувати, що базовівказівки формування таблиць можна поділити на дві групи:

—  вказівки, що змінюють вміст клітинок;

 

2.4 Обчислення в середовищі електронних таблиць

Розглянемо методику ознайомлення учнів з виконанням обчислень всередовищі електронних таблиць.

Режим управління обчисленнями слід розглядати як один ізнайважливіших. Тому доцільно звернути особливу увагу на пояснення правилвиконання обчислень.

Важливо нагадати, що формули можуть містити константи, адресиклітинок або їх імена, вбудовані функції та знаки операцій. Відповідні значенняавтоматично переобчислюються, як тільки значення хоча б одного операнда будезмінено. У кожного табличного процесора свій набір вбудованих стандартнихфункцій, при цьому кожна функція має своє унікальне ім'я та при зверненні дофункції після її імені в круглих дужках вказується список аргументів,відокремлених між собою крапкою з комою.

Наприклад,

=КОРІНЬ (А5)

=MАКС(A6:B10;B2:D4;C5:D25)

=CEPЗHAЧ(А1:B23)

=СУМ( А1: А9)* СУМ(Е 1: В9)

=РАНГ(А2;$А$2:$А$25)

=НАЙМЕНШИЙ(А1: А24;3)

=І(А2>0; А4<>0)

=АБО(ВЗ>В4*2; В5<=С 12)

Доцільно запропонувати учням пояснити використання деяких функційта принципи їх вставляння до клітинок електронної таблиці за допомогою майстрафункцій. При цьому особливу увагу слід звернути на функції СЕРЗНАЧ, СУМ, МАКС,НАЙМЕНШИЙ, МІН, НАЙБІЛЬШИЙ, РАНГ та з'ясувати правила заповнення діалоговихвікон відповідної програми (майстра функцій).

Наприклад, при виклику функції СЕРЗНАЧ діалогове вікно майстрафункцій виглядає як на малюнку 5, в ньому дозволяється послідовно вводитикілька аргументів (число 1, число2, ...). кожний з яких може бути константою,посиланням на одну клітинку чи діапазон клітинок.

Під часвикористання функції НАЙБІЛЬШИЙ обов'язковими є два параметри: діапазонклітинок таблиці та номер позиції (починаючи з найбільшого) в цьому діапазоні,якому відповідає (мал.6)

/>

мал.5

/>

мал.6

За допомогою функції РАНГ (мал. 7) у діапазоні клітинок з числами(поле Посилання) знаходиться порядковий номер вказаного числа відносно іншихчисел розглядуваного діапазону.

/>

мал.7

Під час вивчення кожної із функцій доцільно продемонструвати наконкретних прикладах роботу майстра функцій (зокрема заповнення відповідних вікон),проаналізувати одержані результати та закріпити вміння їх використання задопомогою різних завдань.

Учні повинні засвоїти, що формули являють собою арифметичні абологічні вирази. Значення в клітинці, яка містить формулу, є значеннямвідповідного арифметичного або логічного виразу.

В арифметичних виразах використовуються операції додавання (+),віднімання (-), множення (*), ділення (/) і піднесення до степеня (^). Арифметичні операціївиконуються над числовими константами, над вмістом клітинок, адреси якихвказані у формулі, над спеціальними функціями, що вбудовані до середовищаелектронних таблиць.

У логічних виразах можна використовувати операції відношення:менше, більше, дорівнює, не дорівнює, менше або дорівнює, більше або дорівнює,спеціальні логічні функції (І, АБО, НЕ). Значенням логічного виразу є істинаабо хиба.

 Тип формул можна подати у вигляді схеми (мал. 8).

/>

мал.8


Учнямможна запропонувати доповнити таку схему конкретними прикладами.

Особливу увагу слід приділити системі вправ: спочатку це повиннібути вправи на виконання елементарних обчислень (без використання вбудованих функцій),потім поступово ввести функції без використання абсолютних координат, далі наприкладі показати необхідність введення абсолютних посилань та запропонуватизавдання на обчислення з використанням функцій, копіювання яких потребуєзвернення до аргументів з абсолютними координатами.

У таблиці 1.7 містяться підказки у вигляді конкретних формул, якіслід ввести до відповідних зафарбованих клітинок. Таблиці 1.8 містять підказкидля виконання обчислень.

Таблиця 1.7 Ставлення до введення в школі державноїатестації з різних предметів

 

D

С

D

Е

3

Предмет

Негативно

Важко сказати

Позитивно

4 3 української мови 537 438 835 5 3 математики 887 585 338 6 3 інформатики 398 497 915 7         8 Середнє 607 507 696 9   СЕРЗНАЧ(С4: С6) CEP3HA4(D4:D6) СЕРЗНАЧ(Е4: Е6) 10         11         12 Відношення батьків до державної атестації в школі 1822 1520 2088 13   СУММ(С4: С6) CУMM(D4:D6) СУММ(Е4: Е6)           Кількість батьків, які взяли участь в опитуванні СУММ(С12: Е12)

 


Таблиця 1.8 Рaхунок-фактура

 

A

В

С

D

E

F

1

Назва товару

Кількість товару, м

Ціна, грн.

Сума, грн.

Торгівельна скидка, %

Сума без торгівельної скидки, грн.

2 NT КТ С S1 TS S2 3 Ситець 102 4,82 491,64 6,40% 460,1 8 4 Крепдешин 130 16,3 1 662,60 7,20% 1 542,89 5 Бязь 140 4 520 3,00% 504,4 6 Габардин 60 14 1 960,00 5,80% 1 846,32 7 Кашмілон 75 12,9 774 4,30% 740,72 8 Шовк 120 11,2 4840 6,70% 783,72

9 Розрахунки

10       S1=C*KT   S2=S1-0,01 *S1*TS 11            

 

 Під час виконання таких завдань учитель повинен звернутиувагу на копіювання формул різними способами (через буфер обміну та задопомогою автозаповнювача). Важливо також показати зміну використанняабсолютних та відносних посилань на клітинки.

 

2.5 Засоби ділової графіки

Засоби ділової графіки цікавлять учнів. Матеріал, що вивчається,не складний для засвоєння, однак важкими для учнів лишаються питання, пов'язаніз вибором типу діаграми та аналізом одержаних графічних результатів.

Під час ознайомлення учнів з теоретичним матеріалом вказівкиграфічного режиму середовища електронних таблиць доцільно поділити на двігрупи:

· вказівки щодо опису діаграм;

· вказівки форматування діаграм та графіків.

Подальше ознайомлення з матеріалом, що вивчається, відбуваєтьсявідповідно до такого поділу матеріалу. Під час пояснення правил роботи побудовидіаграм слід звернути увагу учнів на:

· правильне та повне виділення даних для побудови діаграми;

· призначення різних типів діаграм та правила їх використання;

· зміни окремих елементів діаграми.

Можна спочатку запропонувати учням на базі одних і тих самих данихпобудувати різні типи діаграм, наочні приклади яких учні повинні одержатизаздалегідь у надрукованому вигляді. Причому учні повинні відобразити на екранівсі деталі діаграми, як це показано на картках, наданих учням. Наприклад,завдання можуть бути такими: Для даних, що містяться в таблиці 1.9, побудувативказані діаграми (мал.9-10).

Учні повинні проаналізувати одержані результати та вирішити, якаіз запропонованих діаграм краще відображає дані таблиці, та спробувати вказатипризначення кожної.

 

Таблиця 1.9 Кількість спортсменів серед учнівської молодів Європі

Держава

Дівчата

Юнаки

Не займаються спортом

Італія 37% 36% 27% Швеція 33% 28% 39% Данія 32% 24% 44% Україна 28% 51% 21%

Приклад 11. На малюнку 9 побудовано гістограму, яка показуєспіввідношення категорій молоді (тих, що займаються спортом, та тих, що незаймаються) по кожній країні. Аналізуючи дані за допомогою цієї гістограми,можна зробити висновок, що найбільша частка спортсменів в Україні — юнаки, вДанії — це молодь, яка не займається спортом.

/>

Мал.9

/>.

Мал.10

Намалюнку 10 зображено лінійчасту діаграму, за якою видно, що у країнах Європинайбільше займаються спортом юнаки в Україні, а найменше

— вДанії. Серед дівчат заняття спортом поширені однаково в кожній країні, щоприблизно становить 30% від всієї молоді.

/>/>мал. 11 мал.12

/>

мал.13

Малюнок 11 містить кругову діаграму, яка демонструє частку кожноїкатегорії молоді в загальній масі, серед молоді Європи заняття спортом поширенооднаково серед юнаків і дівчат, що становить відповідно по 34%, 33%, і 33%молоді зовсім не займаються спортом.

Кільцева діаграма на малюнку 12, як і кругова, ілюструє частинукожної категорії молоді в окремій країні, враховуючи дані по Європі взагалі.

Зображена на малюнку 13 пелюсткова діаграма відображає тенденціюкожної країни у ставленні молоді до спорту, кожній країні відповідає вісь, наякій позначено конкретне числове значення для кожної категорії молоді. Бачимо,що найактивнішими спортсменами є українські юнаки, тоді як юнаки інших країноднаково ставляться до спорту; розподіл між дівчатами майже рівномірний істановить від 20% до 40%.

Саме такий підхід дозволяє навчити учнів не лише механічнимвмінням будувати діаграми, а й формує вміння проводити аналіз зображених даних.

Далі доцільно звернути увагу учнів на можливість під час побудовидіаграм заміни одне одним категорій та рядів.

 Приклад 12. Для таблиці 1.10 можна порівнюватидосягнення працівників деякої фірми, які продавали автомобілі, щоквартально, аможна порівнювати кількість проданих автомобілів в кожному кварталі кожноюконкретною людиною (мал. 14, 15). При цьому учні повинні усвідомити, що таказаміна цілком залежить від завдання порівняння.


Таблиця 1.10 Кількість проданих автомобілів

Прізвище

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Іванов 23 20 12 16 Сергієнко 8 12 10 14 Ткачук 19 14 12 10 Северіненко 11 6 7 9

 

/>

мал.14

/>

мал.15

Для закріплення матеріалу доцільно запропонувати учням завданнядвох типів.

Завдання 3. Дано таблицю 1.11, необхідно вибрати відповідний типдіаграми та побудувати її для:

а) порівняння успішності учнів з кожного конкретного предмета;

б) дослідження схильності окремого учня до вивчення окремоїдисципліни.


Таблиця 1.11 Успішність учнів

Прізвище

Математика

Фізика

Інформатика

Укр. літ.

Заруб, літ.

Біологія

Бондар В.

11

10

12

10

11

11

Гапон С.

9

9

8

9

10

10

Стецюк К.

8

9

9

8

9

10

Савицька О.

4

3

4

4

3

5

/>

мал.16

Учні повинні побудувати діаграми (мал. 16, 17), та пояснити, як заїх допомогою можна дати відповіді на поставлені запитання.

Завдання 4. Дано таблицю 1.12 та діаграми (мал. 18, 19).Сформулювати властивості даних, які можна дослідити, аналізуючи побудованідіаграми.

 

Таблиця 1.12 Середній бал успішності

Прізвище

1 чверть

2 чверть

3 чверть

4 чверть

Бондар В. 10,1 9,8 10,9 11,2 Гапон С. 9,2 8,7 9,7 8,4 Стецюк К. 7,9 8,3 7,5 8,3 Савицька О. 9,4 8,8 9,5 8,9

 

/>

 

/>

мал.18 мал.19

 Учителю слід навчити учнів «читати» вже побудовані діаграми. Дляцього можна запропонувати вправи такого характеру.

Дано таблицю 5.34 і відповідну діаграму. Відповісти на запитання:

1) Який з кварталів був найбільш (найменш) сприятливий для продажуавтомобілів стосовно цієї групи працівників?

2) Який з кварталів був найбільш (найменш) сприятливий для кожного зпрацівників?

3) Хто і з якими показниками був лідером (з найменшими показниками) зпродажу автомобілів (щоквартально)?

4) Яка динаміка продажу спостерігалась протягом року для групизагалом (періоди зростання і спадання)?

5) Визначити періоди зростання і спадання продажу окремо для кожногопрацівника.

6) Визначити найкращого (найгіршого) працівника за підсумками року.

7) Хто з працівників в жодному з кварталів не продав більше, ніж 15автомобілів?

8) У кого з працівників показники продажу автомобілів щоквартальнопротягом року не були менші, ніж 10?

9) У кого з працівників кількість проданих автомобілів щоквартальнознаходилась в межах від 5 до 15 автомобілів?

Практика свідчить, що учні відразу засвоюють не всі елементидіаграми, тому слід запропонувати їм для наочності малюнок, на якомупояснюється призначення кожного з елементів діаграми, та систему завдань назакріплення.

Приклад 13. Розглянемо таблицю (таблиця 1.13) і дві діаграми (мал.20,21).

Таблиця 1.13 Хто найменш корумпований

Країна

Рейтинг

Різниця

Зміна

  2001 2002     Австрія 7,59 7,13 0,46 Покращилось Японія 7,05 6,72 0,33 Покращилось Гонконг 7,01 7,12 -0,11 Погіршилось Франція 6,96 7,00 -0,04 Погіршилось Бельгія 6,84 6,85 -0,01 Погіршилось Чилі 6,80 6,94 -0,14 Погіршилось Португалія 6,53 5,56 0,97 Покращилось

/>

мал.20


Для засвоєння учнями окремих елементів діаграми корисними можутьстати завдання виду:

Завдання 5. Для конкретної таблиці (таблиці 1.13) та створеноїдіаграми (мал. 21) вказати відсутні параметри (назва, легенда, підписи данихтощо) та додати їх до діаграми.

/>

мал.21

Завдання 6. До діаграми (мал. 22), створеної на основі таблиці 1.14,внести деякі зміни:

Таблиця 1.14 Обсяг продажу товарів

Назва товару

Січень

Лютий

Березень

Телевізори

25

17 15 Радіотовари 14 12 16 Електротовари 18 20 22

/>

мал.22


1) Зменшити (збільшити) зону заголовка діаграми.

2) Змінити шрифт заголовка діаграми.

3) Вилучити легенду, потім відтворити легенду діаграми.

4) Перемістити легенду так, щоб вона знаходилась над зоною побудови діаграми.

5) Зменшити (збільшити) зону побудови діаграми.

6) Змінити діаграму так, щоб зона побудови діаграми була праворуч, алегенда ліворуч.

7) Зобразити допоміжні лінії сітки.

8) Вставити таблицю значень.

9) Відобразити значення даних на діаграмі.

10) Змінити тип діаграми.

11) Вставити назву осі X (осі Y).

12) Змінити колір подання окремих даних на діаграмі.

13) Змінити розмір літер в назві діаграми.

14) Зменшити відстань між назвами категорій.

Корисними для формування в учнів критичного мислення є завданнявиду: проаналізувати дані таблиці і побудовану для них діаграму та виправитипомилки, зроблені під час побудови.

Як свідчить практика, до типових помилок учнів при побудовідіаграм можна віднести:

· виділення в таблиці кількох стовпчиків, що містять текстовуінформацію — відповідні значення в діаграмі вважаються рівними 0, але в легендівідображається відповідний знак;

· включення узагальнених клітинок із значенням, наприклад суми, привиділенні даних;

· непропорційне виділення кількості значень в різних стовпчиках (водному стовпчику виділено 5 рядків, в іншому — 4 або 6 чи 8) та ін.

Для попередження помилок слід звернути увагу учнів на коректневиділення даних в таблиці під час побудови діаграм, зазначити необхідністьвключення до виділених зон списку категорій, назви стовпчиків; пояснити правилавиділення стовпчиків чи рядків, що розташовуються в таблиці непослідовно тощо.

Під час вивчення засобів ділової графіки слід навчити учніваналізувати одержані діаграми та графіки і вибирати кращий тип діаграм відповіднодо поставленої задачі та даних, на базі яких вона будується.

Дляаналізу призначення різних типів діаграм слід запропонувати учням таблицю(табл. 1.15), яка може бути для них орієнтиром.

/> Таблиця 1.15

Тип

Призначення

Приклад

Гістограма Гістограма демонструє зміну даних за певний період часу й ілюструє співвідношення окремих значень даних. Категорії розташовуються вздовж горизонталі, а значення — вздовж вертикалі. Таким чином, більша увага приділяється змінам у часі. Гістограма з накопиченням демонструє внесок окремих елементів в загальну суму. У тривимірній гістограмі порівняння даних проводиться вздовж двох осей

/>

Лінійчаста діаграма Лінійчаста діаграма відображає співвідношення окремих компонентів. Категорії розташовані вздовж горизонталі, а значення — вздовж вертикалі. Таким чином, більша увага приділяється співставленню значень, і менша — змінам у часі. Лінійчаста діаграма з накопиченням відображає внесок окремих елементів в загальну суму

/>

Графік Графік відображає тенденції зміни даних за однакові проміжки часу

/>

Кругова діаграма Кругова діаграма ілюструє як абсолютну величину кожного елемента ряду даних, так і його внесок в загальну суму. На круговій діаграмі може бути представлений лише один ряд даних. Таку діаграму рекомендується використовувати, коли необхідно підкреслити деякий великий елемент. Для полегшення роботи з маленькими частками в основній діаграмі їх можна об'єднати в єдиний елемент, а потім виділити в окрему діаграму поруч з основною

/>

Діаграма із зонами Діаграма із зонами підкреслює величину зміни протягом певного періоду часу, показуючи суму введених значень. Вона також відображає внесок окремих значень у загальну суму

/>

Кільцева діаграма Як і кругова діаграма кільцева діаграма ілюструє внесок кожного елемента в загальну суму, але, на відміну від кругової діаграми, вона не може містити кілька рядів даних. Кожне кільце в кільцевій діаграмі відображає окремий ряд даних

/>

Пелюсткова діаграма У пелюстковій діаграмі кожна категорія має власну вісь координат, що виходить з початку координат. Лініями з'єднуються всі значення з певної серії. Пелюсткова діаграма дозволяє порівняти загальні значення з кількох наборів даних.

/>

Для закріплення знань учнів про призначення типів діаграм доцільнозапропонувати завдання на створення різних типів діаграм. Завдання можуть бутитакого типу:

Завдання 7. Для даних, що зберігаються в таблиці 1.16, побудувати:

а) гістограму;

б) лінійчату (стовпчикову) діаграму;

в) діаграму з зонами;

г) кільцеву діаграму;

д) пелюсткову діаграму.

 

Таблиця 1.16Сучасна галузева структура зайнятостінаселення в різних країнах, %

Галузь

США

Японія

ФРН

Польща

Індія

Китай

Сільське господарство 2,9 5,8 3,3 23,0 60,9 56,4 Індустріальні галузі 30,1 40,2 43,0 37,4 20,6 25,2 Обслуговуючі галузі 67,0 54,0 53,7 39,6 18,5 18,4

Практика свідчить, що учням дуже важко будувати графіки функцій,які вивчаються в шкільному курсі математики, тому на це необхідно звернутиособливу увагу. Важливим етапом в побудові графіка функції в середовищіелектронних таблиць є створення таблиці, а графік при правильному доборі кроківдля зміни аргументів функції будується швидко і автоматично.

Під час вивчення наступного матеріалу доцільно пропонувати учнямна базі одержаних результатів, пошуку даних, фільтрування чи зведеної таблицібудувати діаграми.


Висновок

Електронна таблиця (ЕТ)— сховище (частина запам'ятовуючогопростору) для зберігання відповідним чином структурованої сукупності данихрізних типів. Електронна таблиця повинна розглядатися в шкільному курсіінформатики як об'єкт опрацювання, а табличний процесор — засіб опрацюванняелектронних таблиць. Під опрацюванням будемо розуміти аналіз даних, їхкорекцію, синтез висновків, прийняття рішень, експерименти — все, що стосуєтьсядослідницької діяльності людини, яка використовує в своїй практичнійпрофесійній діяльності електронні таблиці і табличний процесор.

Електронна таблиця — це також «запам'ятовуючий» простір,спеціальним чином структурований для опрацювання даних, які там зберігаються,за допомогою програм табличних процесорів. Електронна таблиця може бутипорожньою, тоді лише вказана її структура за допомогою табличного процесора,або зберігати певні дані в клітинках таблиці (у відповідних поляхзапам'ятовуючого простору) — числа, формули, тексти або інші об'єкти.

Програма для опрацювання електронних таблиць як і текстові таграфічні редактори, належить до прикладного програмного забезпечення загальногопризначення і знання можливостей використання такої програми та вміннявиконувати в її середовищі основні операції з електронними таблицями сьогодні єзагальноосвітніми. Значна кількість професій потребують від потенційнихпрацівників умінь працювати з табличною інформацією, опрацьовувати її задопомогою табличних процесорів.

Принципи, які можуть бути покладеними в основу методики вивченнятакої програми, багато в чому схожі на принципи, на яких будувалась методикавивчення текстових та графічних редакторів. До них можна віднести:

1. Використання індуктивного методу, за яким пояснення основнихможливостей та принципів опрацювання електронних таблиць будується відконкретних прикладів до узагальнень у вигляді правил-алгоритмів, які незалежать від конкретної програми та знань і навичок користувача стосовно роботиз нею.

2. Мотиваційне навчання, при якому кожна вказівка чи група пов'язанихза змістом завдання вказівок спочатку демонструється на прикладах, пояснюєтьсямета та необхідність їх введення.

3.  Навчання через системудоцільних задач. Для кожної конкретної вказівки чи групи вказівок добираєтьсясистема завдань з практично значущим і зрозумілим змістом для відповідноївікової групи учнів. Учні ознайомлюються з умовою завдання та самостійношукають в середовищі потрібні вказівки для одержання результатів, при цьомувимоги до результатів виконання завдання (вигляд відформатованої таблиці,діаграма, результати обчислень тощо) учні одержують у надрукованому вигляді.Завдання полягає в тому, щоб із запропонованої табличної інформації шляхом їїопрацювання за допомогою табличного процесора одержати конкретні результати,тобто використовується дидактичний принцип навчання «за зразком» — орієнтовноюосновою дій.

4. Використання при проведенні практичних занять за комп'ютеромзавдань двох видів:

· введення вхідних даних з клавіатури та подальше їх опрацювання всередовищі табличного процесора;

· опрацювання заздалегідь введених до пам'яті комп'ютера табличнихданих та аналіз одержаних результатів.

5.  Використання наочнихорієнтирів для контролю за результатами виконання завдань.

6.  Використання навчальноїдопомоги різного рівня при використанні завдань для самостійного виконання.

7.  Проведення лабораторних робіткомплексного характеру для закріплення знань та вмінь учнів в нових умовах.

8.  Використання методу проектівдля поглибленого вивчення можливостей електронних таблиць.


Списоквикористаної літератури

 

1.  Белинский П.П. Информатика. –М.: КНОРУС, 2005. – 448 с.

2.  Вейскас Дж. Эффективнаяработа с Microsoft Excel 2000. – СПб.: Питер, 2000. – 415 c.

3.  Волобуєва Т.Б. Курскористувачів персональним комп’ютером. – К.: Освіта, 2006. – 354 с.

4.  Гаврилов А.В. Локальные сетиЭВМ. – М.: Наука, 2000. – 328 с.

5.  Гандерлой М. Моя первая книгао Microsoft Office Excel 2000. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. –391 c.

6.  Глушаков С.В. Персональнийкомп'ютер. – Харків: Фомо, 2004. – 499 с.

7.  Гурин Н.И. Работа наперсональном компьютере. – М.: Наука, 2004. – 224 с.

8.  Дейт К. Информатика. – М., 2000. –324 с.

9.  Евсеев Г. Новейшийсамоучитель работы на компьютере. – М., 2005. – 688 с.

10.  Кирий В.Г. Информатика. – М.: Наука,2004. – 38 с.

11. Леонтьев В.Р. Новейшая энциклопедия персональногокомп’ютера. – М.: Олма-Пресс, 2004. – 311 с.

12.  Макарчук О.М. Практичний курсінформатики. – К.: Либідь, 2001. – 366 с.

13.  Онищук А.Р. Створення таблиць в Excel. – К.: КНЕУ, 1997. – 366 с.

14.  Послед Б. Excel 2000. Лекции и упражнения. – К.: ДиаСофт, 2000. – 411 с.

15.  Руденко В.Д. Практичний курсінформатики. – К.: Фенікс, 1997. – 399 с.

16.  Соколов П.Т. Інформатика в школі. –К.: Знання, 2000. – 394 с.

17.  Чаповська Р.Б. Microsoft Excel 2000. – Шепетівка: Аспект, 2005. –258 с.

18.  Макарова Н.В. Информатика. – М.:Финансы и статистика, 2005. – 768 с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию