Реферат: Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Курсоваробота

Здисципліни «Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи»

Натему «Система бухгалтерського обліку»


Вступ

Вданій курсовій роботі задача полягає у моделюванні системи бухгалтерськогообліку для покращення її розуміння.

Задопомогою UML можна розробити детальнийплан системи, що створюється, який відображає не тільки її концептуальніелементи, такі як системні функції і бізнес-процеси, але й конкретніособливості реалізації, в тому числі і класи, написані на спеціальних мовахпрограмування, схеми баз даних і програмні компоненти багаторазовоговикористання.

Для створення опису компонент системидоводиться вирішувати наступні задачі:

1)                    Побудовамоделі процесів системи;

2)                    Відображеннякористувачів і їхніх функцій, підметів автоматизації в прив'язці до структури системи;

3)                    Відображенняструктури інформаційних та фізичних об'єктів системи та їх взаємозв’язків;

4)                    Дослідженнясценаріїв взаємодії суб’єктів і об’єктів у системі;

5)                    Побудовамоделі станів системи;

6)                    Побудоваправил доступу до ресурсів системи.


Постановка задачі

В даній курсовій роботі головним завданням було обрано нарахуваннязаробітної платні за «Єдиною тарифною сіткою». Для втілення цього проекту треба булозібрати та обробити інформацію про „Форми та системи” нарахування заробітноїплати за тарифними ставками.

Оплатапраці – це будь-який заробіток, обчислений, як прави­ло, у грошовому виразі, щойого за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачуєпрацівникові за виконану роботу або надані послуги.

Заробітнаплата складається з таких частин: основна заробітна плата, додаткова заробітнаплата.

Основназаробітна плата – винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених нормпраці (норма часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). В даномувипадку вона встановлюється у вигляді тарифних ставок

Додатковазаробітна плата винагорода за працю понад установлені норми (наприклад за часвідроблений в нічну зміну платня нараховується в подвійному розмірі).

Основоюоплати праці є тарифна система, що являє собою сукупність нормативнихматеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної платипрацівників підприємства залежно від їхньої кваліфікації, складності робіт,умов праці. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки,тарифні ставки, надбавки і доплати до тарифних ставок, схеми посадових окладіві тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

Тарифнасистема використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, апрацівників – залежно від їх кваліфікації та відповідальності за розрядамитарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітноїплати.

Тарифнасітка – це шкала кваліфікаційних розрядів і тарифних коефіцієнтів, за допомогоюяких встановлюється безпосередня залежність розміру заробітної платипрацівників від їхньої кваліфікації (наявне зображення документу приведено у додатку 1). Кожному кваліфікованомурозряду відповідає тарифний коефіцієнт, що показує у скільки разів тарифнаставка цього розряду перевищує тарифну ставку першого розряду. Тарифнийкоефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Кількість кваліфікаційнихрозрядів і коефіцієнтів визначається складністю виробництва і робіт, щовиконуються, і обумовлюється в колективному договорі.

Дляоплати праці керівників, спеціалістів і службовців використовується схемипосадових окладів, розміри яких встановлюються залежно від посад, що займаютькерівники, спеціалісти і службовці, їхньої кваліфікації, умов праці, масштабіві складності виробництва, обсягів, складності і важливості робіт. Особливістюзастосування на підприємстві схеми посадових окладів є розробка штатногорозпису – внутрішнього нормативного документа, де вказаний перелік посад, що єна цьому підприємстві, чисельність працівників за кожною з них і розміри їхніхмісячних посадових окладів.

Востанні роки на підприємствах як виробничої, так і невиробничої сфери замістьвідокремленого формування тарифних ставок робітників і схем посадових окладівспеціалістів успішно застосовуються єдині тарифні ставки (ЄТС), що містятьтарифні коефіцієнти для всіх категорій персоналу. Перевага ЄТС полягає в тому,що вони побудовані на єдиній методичній основі, а тому забезпечують єдинийпідхід до оцінки відмінностей у праці всіх працівників.

Тарифнаставка – це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці заодиницю робочого часу. Тарифна ставка робітника першого розряду обумовлюється вколективному договорі й залежить від фінансових можливостей підприємства і відумов оплати, встановлених галузевою та генеральною тарифними угодами. Вбудь-якому випадку вона не може бути меншою законодавчо встановленого розмірумінімальної заробітної плати. На основі тарифної сітки і тарифної ставкиробітника першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступногорозряду. Тарифна ставка є вихідною величиною для встановлення рівня заробітноїплати працівників незалежно від того, які форми і системи оплати працізастосовуються на підприємстві.

Залежновід обраної одиниці часу тарифні ставки бувають годинні, денні та місячні(оклади). Найпоширенішими і годинні тарифні ставки, оскільки на їх основірозраховуються різноманітні доплати. Денна і місячна тарифні ставки розраховуються множенням годинної ставки накількість годин у зміні або на середньомісячну кількість робочих  годин.

Тарифна система забезпечує реалізацію принципуоднакової оплати за однакову працю, диференціацію основної частини заробітноїплати залежно від складності, якості, відповідальності праці, рівнякваліфікації працівників.


Інформаційнезабезпечення

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційнезабезпечення, що складається з накопичення і обробітку інформації, необхідноїдля прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передачаінформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування івзаємний обмін інформацією між усіма суміжними підрозділами фірми здійснюютьсяна базі сучасної електронно-обчислювальної техніки й інших технічних засобівзв'язку.

Важливе значення має інформація про виникнення в ходівиробництва відхилень від планових показників, що вимагають прийняттяоперативних рішень.

Зміст кожної конкретної інформації визначаєтьсяпотребами управлінських ланок і вироблюваних управлінських рішень. Доінформації пред'являються визначені вимоги:

·          По якості— стислість і чіткість формулювань, своєчасність надходження;

·          Поцілеспрямованості — задоволення конкретних потреб;

·          Поточності і вірогідності — правильний добір початкових відомостей, оптимальністьсистематизації і безперервність збору й обробки відомостей.

Вхіднаінформація, тобто данні що використовуються як вхідні для прийняття рішеньсистемою:

·          Категорії,групи та професії працівників;

·          Формиоплати праці та види тарифних ставок;

·          Тарифнірозряди та розміри тарифних ставок;

·          Тарифнікоефіцієнти;

·          Відпрацьованігодини (денні та нічні) у випадку погодинної форми оплати.

Вихідна інформація, тобто данніщо з’являються в результаті роботи системи:

·          Загальназаробітна плата;

·          Фактичноотримана заробітна плата (без відрахувань на пенсійний фонд 1%, фонд зайнятості0,5%, фонд соціального страхування, профспілковий внесок 1% та прибутковийподаток 13%).


Алгоритм розв’язаннязадачі

Дана системамоделює нарахування заробітної платні: загальної та фактично отриманоївраховуючі категорії, групи та професії працівників, тарифні розряди, формиоплати (якщо це погодинна форма оплати враховуються також години відроблені уденну зміну та в нічну зміну).

Алгоритмрозв’язання задачі приведений у додатку 2 у вигляді блок-схеми.

Удодатку 3 приведене наглядне зображення діаграми послідовностей, яка відображаєупорядкованість повідомлень у часі.

Уздовжосі Х розміщенні об’єкти, що приймають участь у взаємодії. В даній роботіоб’єктами виступають:

·          Формавводу;

·          Формавводу категорії;

·          Формавводу розряду;

·          Формавводу коефіцієнта;

·          Формаоплати праці;

·          Менеджерпроцесу.

Уздовжосі У розміщуються повідомлення, що об’єкти посилають і приймають, причомубільш пізні виявляються нижче що дає наочну картину яка дозволяє зрозумітирозвиток потоку керування в часі. В даній діаграмі повідомленнями виступають:

·          ВведенняПІБ та особистого номера робітника;

·          Запит наособистий номер робітника;

·          Повідомленняпро вдалий запит;

·          Вибіркоду категорії робочого місця;

·          Запит накод категорій робочого місця;

·          Поверненнякоду категорій робочого місця;

·          Вибіррозряду робітника;

·          Запит нарозряди робітника;

·          Поверненнярозрядів робітника;

·          Вибіркоефіцієнту відповідного до розряду робітника;

·          Запит накоефіцієнт;

·          Поверненнякоефіцієнту;

·          Введенняпомісячної ставки;

·          Введеннявідпрацьованих годин;

·          Збереженняінформації..


Програмне забезпечення

Длявирішення поставленої задачі можуть бути використані засоби UML (Unified Modeling Language) – уніфікованої мови моделювання,яка була розроблена для специфікації, конструювання, відображення тадокументування складних програмних систем. На сьогоднішній день UML знаходитьшироке застосування в якості неофіційного стандарту при розробках у такихобластях, як керування вимогами до інформаційних систем; моделювання бізнес-процесів;аналіз, проектування, кодування і тестування програмного забезпечення. UML можебути використаний не лише для уніфікації представлення даних щодо ІС, але і дляїхньої інтеграції, спрямованої на підвищення адекватності багато-модельного дослідженняскладних систем. Перспективи розвитку UML пов'язані з розвитком новоїкомпонентної розробки додатків (Component-Based Development). У зв'язку з цимпровадиться щодо реалізації ефективної підтримки UML об’єктних технологій CORBAі СОМ+.

Описінформаційних процесів використовуються для опису технології обробки даних вІС. На основі описаної технології визначаються загрози інформації в ІС.

Урамках розробленої методики при специфікації ІС використовуються наступніграфічні діаграми UML:

·          Діаграмаваріантів використання – дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Коженокремий варіант використання описує поведінку системи відносно зовнішніхоб’єктів;

·          Діаграмакласів – дозволяє описати структуру інформаційних об’єктів ІС. На данійдіаграмі зображуються взаємозв'язки структурного характеру, які не залежать відчасу та реакції системи на зовнішні події;

·          Діаграмастанів – дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи суб’єкта ІСпредставляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа;

·          Діаграмадіяльності — використовуються для опису інформаційних процесів;

·          Діаграмапослідовності – служить для моделювання характеристик взаємодії передачі іприйому повідомлень між об'єктами ІС;

·          Діаграмакооперації — призначена для специфікації структурних аспектів взаємодії;

·          Діаграмакомпонентів – дозволяє відобразити залежності між суб’єктами програмногосередовища ІС;

·          Діаграмарозгортання – містить інформацію щодо структури програмно-апаратних засобів ІС.

Сукупністьвказаних діаграм відображає ієрархічну структуру ІС (вертикальні зв'язки).

Длямоделювання правил доступу пропонується використовувати діаграми діяльностей(activity diagram) і діаграми класів (class diagram). Діаграми діяльностейможуть забезпечити моделювання алгоритмів роботи компонентів ІС, діаграмикласів — моделювання структури системи.

Насьогодні для UML-моделювання існує широкий вибір програмних засобів. Найбільшерозповсюдженими пакетами програм є Rational Rose, Visual UML, BPwin, Silverrun,Process Analyst, Together, System Architect, Objecteering та інші. Для побудовиUML-діаграм можна використовувати MS Visio. Оскільки UML призначений дляоб’єктно-орієнтованого проектування систем, окремі програмні продуктизабезпечують розробку структури програми включаючи засоби захисту інформації.Зокрема Rational Rose забезпечує комплексність підходу і інтеграцію з MS VisualStudio на рівні прямої й оберненої генерації кодів, інжиніринг і реінжинірингмодулів і бібліотек форматів EXE, DLL, TLB, OCX, підтримку CORBA, IDL, ADO,COM, Java.


Висновки

Результатомвиконання курсового проекту є змодельована система бухгалтерського обліку.Моделювання даної системи дозволяє нам наочно продемонструвати бажану структуруі поведінку системи. Моделювання також необхідно для візуалізації і управлінняархітектурою системи. Моделі допомагають досягти кращого розуміння системи, якуми створюємо.

Уданій роботі була розглянута лише одна із форм нарахування заробітної плати, асаме – нарахування заробітної платні за єдиною тарифною сіткою. Подальшою модифікацієюта покращенням системи може бути включення інших форм нарахування заробітноїплати, а саме:

·          Відряднаформа оплати праці;

·          Почасоваформа оплати праці;

·          Контрактнасистема оплати праці;

·          Безтарифнасистема оплати праці.


Список використаної літератури

1.        ГоловатийО.О. Методичні вказівки до оформлення пояснювальних записок із дипломних робіт,літньої практики, курсових робіт та рефератів для студентів спеціальностей“Програмне забезпечення автоматизованих систем” та “Економічна кібернетика”. ЖовтіВоди, ІП “Стратегія”, 2005.

2.        Язык UML. Руководство пользователю / ГрейдиБуч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон. 2-е изд., Питер 2004.

3.        http://www.rational.com.

4.        http://www.omg.org.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию