Реферат: Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Бердичівський політехнічний коледж

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни “Проектування автоматизованихінформаційних систем"

(варіант №17)

 

 

 

 

Виконав:

студент групиПзс-604

Шпак РоманБорисович

Перевірив:

викладач

КуропаткінСергій Гаврилович

 

 

м. Бердичів

2008 р.


/>Зміст

1. Структура інформаційної системи. Декомпозиціяінформаційних систем

2. Склад і зміст робіт на стадії робочого проектування ІС.Технологічна мережа робочого проектування ІС

3. Проектування системи захисту інформації в АІС

Список використаної літератури


/>/>1. Структураінформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

 

Структурно-інформаційна система складається зтаких компонентів (див. схему):

власне інформації;

системи оброблення інформації;

входу;

виходу;

внутрішніх і зовнішніх каналів.

 

Вхід Система оброблення Вихід Збирання, реєстрація Передача Організація пам'яті збереження інформації Оброблення БД Передача Споживання інформації

/>

/> /> /> /> /> />

 

У Державному Стандарті України ДСТУ 2874-94дано таке визначення інформаційної системи:

Інформаційна система — система, якаорганізовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери.

Характерною рисою інформаційної системи є те,що людина виступає активним учасником інформаційного процесу. Це виявляється вумовах функціонування автоматизованого робочого місця, коли людина (кінцевийкористувач) здійснює інформації в систему підтримує її в актуальному стані,обробляє інформацію і використовує здобуті результаті в управлінні. Інформаціяслужить способом опису взаємодії між джерелом й одержувачем. Те самеповідомлення одному одержувачі може давати багато інформації, а іншому — малоабо нічого.

Потенційні можливості інформаційної системиреалізуються через їх функції, до яких належать:

обчислювальна — вчасно і якісно виконуєоброблення інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління;

слідкувальна — відстежує і формує всюнеобхідну для управління зовнішню та внутрішню інформацію;

запам’ятовувальна — забезпечує безупинненакопичення, систематизації, збереження та відновлення всієї необхідноїінформації;

регулювальна — здійснює інформаційно-керуючийвплив на об’єкт управління та його ланки при відхилені їхніх параметрівфункціонування від заданих значень;

оптимізаційна — забезпечує оптимальнірозрахунки в міру зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об’єктауправління;

прогнозна — визначає основні тенденції,закономірності та показники розвитку об’єкта управління;

аналізаторна — визначає основні показникитехніко-економічного рівня виробництва і господарської діяльності;

документу вальна — забезпечує формування всіхобліково-звітних, планово-розпорядницьких, конструкторсько-технологічних таінших форм документів.

Одним із методів проектування інформаційнихсистем є розчленовування її на окремі частини, з яких у міру необхідностікомплектують конкретну автоматизовану систему управління (АСУ). Такий методназивають декомпозицією.

Будь-яка система по-своєму складна. Цеозначає, що сукупність інформації, яка характеризує систему, і сукупністьзв’язків між її елементами неможливо сприйняти в цілому та повністю. Цимсистема відрізняється від будь-якої задачі. Тому, згідно з методомдекомпозиції, для оперативного впровадження інформаційної системи необхіднозабезпечити оптимальну її структурованість.

Оптимально структурована система єбагаторівневою, багатоцільовою організованою сукупністю елементів (модулів) ізадовольняє такі вимоги:

кожен рівень ієрархії має повністюпроглядатися і бути зрозумілим без детального знання нижчих рівнів;

зв’язки між елементами на одному рівніієрархії мають бути мінімальними;

не повинно бути зв’язків між елементами черезодин рівень ієрархії;

елемент вищого рівня має викликати елементнаступного рівня і, передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворюватиз ним єдине ціле;

елемент вищого рівня має викликати елементнаступного рівня і, передаючи йому необхідну вхідну інформацію, має утворюватиз ним єдине ціле;

елемент наступного рівня після закінченнясвоєї роботи повертає управління елементу, що його викликав, передаючи йомурезультати своєї роботи.

Жорсткими є обмеження щодо структури системи,оскільки неможливо розробити таку ідеальну систему, щоб потім не вносити в неїзміни. До того ж при експлуатації інформаційної системи основним режимом їїроботи є режим саме внесення змін.

Внесення змін у добре структуровану системустосується не багатьох елементів, які добре локалізуються. В іншому випадкувнесення навіть дрібних змін призводить до перепроектування, перепрограмуваннявеликих частин системи.

Збільшена декомпозиція функціональної частиниавтоматизованої інформаційної системи передбачає встановлення структуриелементів (модулів) різних рівнів:

комплекс першого рівня. Він охоплюєавтоматизовані підсистеми, комплекси задач;

комплекс другого рівня. До нього належатьавтоматизовані функції (задачі) управління;

комплекс наступних рівнів. Це машинніпроцедури, що реалізуються управлінським персоналом.

Функціональну декомпозицію інформаційноїсистеми доцільно здійснювати за об’єктивним принципом на основі такої схеми: виробничеоб'єднання — промислове підприємство — виробництво — цех — технологічний процес(дільниця) — робоче місце (вертикальна декомпозиція) з виділенням функційуправління для кожного об’єкта за схемою планування: облік — контроль — аналіз — регулювання (горизонтальна декомпозиція).

Крім функціональної, використовуютьдекомпозицію організаційного (компоненти інструктивно-методичного ідокументального забезпечення), інформаційного (компоненти поза машинної тавнутрішньомашинної інформаційної бази), технічного (компоненти засобіввведення, зберігання, оброблення, виведення, передавання даних), програмного (компонентиопераційної системи ЕОМ, системи управління базами даних, функціональні,організаційні компоненти системи оброблення даних), ергономічного й іншогозабезпечень.

Метод декомпозиції використовують на кожнійстадії проектування інформаційних систем для зниження ступеня невизначеності тавиділення багатьох проективних задач, послідовного структурування процесу їхрозв'язування, а також для опису одержуваних структур у вигляді ієрархічнопов’язаних інформаційних сукупностей.

Декомпозиція передбачає існування кількохспособів розчленування проектованої системи. Завершенням її ж такий станоб’єкта, коли у процесі розчленування утворюються елементи (частини системи),що сприймаються як неподільні об’єкти.

За системою підходу до проектуванняінформаційних систем будь-який об’єкт розглядається як певна системи, яку можнаподілити на підсистеми, кожна з яких може бути поділена на підсистеми нижчогопорядку. Підсистемами найнижчого порядку є елементи (задачі), внутрішняструктура яких не важлива для розв’язання інших задач цього рівня. Однак слідмати на увазі, що властивості окремої підсистеми впливають на інші підсистемита систему загалом.

/>/>2. Склад ізміст робіт на стадії робочого проектування ІС. Технологічна мережа робочогопроектування ІС

 

На цьому етапі виконують роботи, пов’язані зпрактичною реалізацією положень, закладених у проекті. Розроблення робочогопроекту — завершальний етап на стадії проектування інформаційних систем. Цейпроект розробляють на основі затверджених технічних завдань та технічногопроекту, затвердженню він не підлягає.

Мета робочого проектування — складаннятехнічної документації для відлагодження та впровадження інформаційної системи,проведення приймально-здавальних досліджень, а також для забезпеченнянормального функціонування інформаційної системи.

На етапі робочого проектування використовуютьтакі роботи:

уточнення плану організаційно-технічнихзаходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційної системи;

підготовка комплексу технічних заходів й інформаційно-обчислювальногоцентру до здачі у промислову експлуатацію;

завершення формування інформаційної бази і банкуданих, організація їх експлуатації службами інформаційно-обчислювального центру;

генерація робочих програм згідно з вибранимипараметрами об’єкта, їх стикування з блоками користувача, іншими програмами;

завершення підготовки контрольних прикладів таорганізація поетапного приймання робочих програм їх перевіркою на конкретнихданих;

розроблення технологічного процесу обробленняданих в інформаційній системі;

розроблення і затвердження технологічнихінструкцій з операцій технологічного процесу оброблення даних в інформаційнійсистемі;

завершення робіт для забезпечення впровадженнязадач (комплексів) до їх приймання;

завершення навчання користувачів та персоналу інформаційно-обчислювальногоцентру в умовах функціонування інформаційної системи;

розроблення і затвердження (у встановленомупорядку) посадових інструкцій, що визначають порядок роботи управлінськогоперсоналу в умовах функціонування інформаційної системи;

завершення виконання організаційно-технічнихзаходів щодо підготовки об’єкта до впровадження інформаційної системи.

За результатами виконання перерахованих робітскладають документацію робочого проекту.

Технологічна мережа робочого проектування:


/>

де,

Д1.1 — технічний проект;

Д1.2 — документи програмного забезпечення;

Д2.1 — технічні документи та інструкції;

Д3.1 — правові інструкції;

Д4.1 — робочий проект.

/>/>3. Проектуваннясистеми захисту інформації в АІС

 

Для розробки системи захисту інформаціїпроектувальникам необхідно виконати наступні види робіт:

на передпроектній стадії визначити особливостіінформації, яка зберігається, виявити види загроз та втрати інформації іоформити технічне завдання на розробку системи;

на стадії проектування вибрати концепцію іпринципи побудови системи захисту та розробити функціональну структуру системизахисту;

вибрати механізми — методи захисту, якіреалізують вибрані функції;

розробити програмне, інформаційне,технологічне та організаційне забезпечення системи захисту;

провести налагодження розробленої системи;

розробити пакет технологічної документації;

здійснити впровадження системи;

проводити комплекс робіт по експлуатації іадмініструванню системи захисту.

Суттєве значення при проектуванні системизахисту інформації надається предпроектному обстеженню об’єкта. На цій стадіївиконуються наступні операції:

встановлюється наявність таємної інформації врозроблювальній економічній інформаційні системі, оцінюється рівеньконфіденційності та об’єми такої інформації;

визначаються режими обробки інформації (діалоговий,телеобробки та режим реального часу), склад комплексу технічних засобів,загальносистемні програмні засоби тощо;

аналізується можливість використання наявнихна ринку сертифікованих засобів захисту інформації;

визначаються ступінь участі персоналу,спеціалістів і допоміжних працівників об’єкта автоматизації в обробціінформації, характер взаємодії між собою та зі службою безпеки;

визначається склад заходів по забезпеченнюрежиму секретності та стадії розробки.

На стадії проектування виявляються вся безлічканалів несанкціонованого доступу шляхів аналізу технології зберігання,передачі та обробки інформації, визначеного порядку проведення робіт,розроблено системи захисту інформації та вибраної моделі порушники.

Створення базової системи захисту інформації векономічній інформаційній системі в цілому та для інформаційної бази, зокрема,повинно основуватись на головних принципах, сформульованих в роботі.

Комплексний підхід до побудови системизахисту, що означає оптимальне сполучення програмних, апаратних засобів іорганізаційних мер захисту.

Розподілення та мінімізація повноважень подопуску до оброблювальної інформації та процедура обробки.

Повнота контролю та реєстрація спробнесанкціонованого доступу.

Забезпечення надійності системи захисту,неможливість зниження рівня надійності при виниканні в системі збоїв, відказів,навмисних дій порушника або не навмисних помилок користувачів.

«прозорість» системи захистуінформації для загального, прикладного програмного забезпечення та користувачівекономічної інформаційної системи.

Встановлення видів загроз та засобів їхреалізації дозволяє проектувальникам економічних інформаційних систем розробитиструктури системи захисту даних, що зберігаються, оброблюються та передаються,основану на використанні різноманітних мір та засобів захисту. Важливу частинуцієї системи складає організація підсистем: керування доступом; реєстрації таобліку; забезпечення цілісності. Для кожної підсистеми визначаються основніцілі, функції, задачі та методи їх рішення.

Існує декілька підходів до реалізації системизахисту. Ряд спеціалістів з практики своєї роботи пропонує розділяти системубезпеки на дві частини: внутрішню та зовнішню. У внутрішній частиніздійснюється в основному контроль доступу шляхів ідентифікації тааутентифікації користувачів при допуску до мережі та доступі в базу даних. Окрімцього шифруються та ідентифікуються дані під час їх передачі та зберігання.


/>/>Списоквикористаної літератури

 

1.        "Проектування інформаційних систем". Посібник. За ред. В.С. Пономаренка.ВЦ «Академія». 2001 р.

2.        "Інформаційнісистеми і технології в економіці". Посібник. За ред. В.С. Пономаренка. ВЦ«Академія». 2002 р.

3.        «Проэктирование экономических информационных систем». Підручник. Г.Н.Смирнова, А.А. Сорокін, Ю.Ф. Тельнов. 2002 р.

4.        Конспект лекцій.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию