Реферат: Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО–ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВІННИЦЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Розробка бази даних «Магазин побутової техніки»


/>ЗМІСТ

ВСТУП

1 Розробка базиданих магазин побутової техніки

1.1 Особливостірозробки баз даних

1.2 Основні поняття бази данихMicrosoft Access

1.3 Побудова бази данихмагазин побутової техніки

1.3.1 Створення таблиці

1.3.2 Встановленнязв’язків між таблицями

1.3.3 Створеннязапитів

1.3.4 Створенняформ

1.3.5 Створеннязвітів

2 Охорона праці тагігієна користувача ЕОМ

ВИСНОВКИ

Список літератури


/>/>/>/>/>/>/>/>ВСТУП

Уява про те, що таке база даних, ми можемо отримати,заглянувши в свою записну книжку, заповнену однотипними записами, що зберігаютьінформацію про фамілії, імена, адреси і телефони друзів, родичів і знайомих.При необхідності ми звертаємось до цієї “ Бази даних ”, щоб отримати ту чи іншуінформацію.

Базиданих, що створюються в запам’ятовуючих пристроях комп’ютера, подібнікартотекам, але на відміну від записної книжки можуть містити сотні і тисячізаписів, що зберігають сукупність взаємопов’язаної інформації про ті чи іншіоб’єкти. Головна перевага, яку нам дає перехід до автоматизованого ведення базиданих – швидкий пошук необхідної інформації і представлення її в потрібнійформі.

Так,автоматизована картотека обліку робітників підприємства дає можливістьспівробітнику відділення кадрів за кілька секунд отримати інформацію на такізапити:” Видати список співробітників, що знаходяться у відпустці в тому числі:в чергових, учбових, за дозволом адміністрації…чи видати список співробітників,що закінчують в наступному році вищі навчальні заклади ” і т.д.

 
/>1 Розробка бази даних «Магазин побутової техніки»/>/>/> 1.1 Особливостірозробки баз даних

Програмидля роботи з базами даних являються чи не самим поширеним видом програмногозабезпечення. Вони мають більш ніж тридцятилітню історію розвитку зізбереженням наслідування та стійких традицій. Їх ідеологічна цілісністьпояснюється тим, що в основі програм такого роду лежить концепція моделі даних,тобто деякої абстракції представлення даних. У більшості випадківпередбачається, що дані представлені у вигляді наборів, що складаються іззаписів. Структура всіх записів в наборі однакова, а кількість записів являєтьсязмінною. Елементи даних, з яких складається кожний запис, називають полями.

Прирозробці бази даних переслідуються такі основні цілі:

·         задоволення особистих потреб чи потреб організації в періодичномучи регулярному одержанні інформації довідкового чи економічного характеру;

·         усунення чи мінімізація дублювання даних. Для досягнення цієї метиу великих організаціях необхідно використовувати розподілені бази даних, у якихдля збереження інформації використовуються кілька серверів. На кожному ізсерверів зберігається окрема база даних, але усі вони зв'язані між собою задопомогою локальних чи глобальних мереж таким чином, щоб їх можна буловикористовувати як єдину базу даних;

·         забезпечення групам користувачів швидкого доступу до окремихінформаційних елементів бази даних відповідно до їхніх прав і потреб.

·         забезпечення можливості наступного розширення бази даних длязадоволення постійно зростаючих потреб організації. Під розширенням у даномувипадку мається на увазі установка додаткового програмного забезпечення,приведення у відповідність вимогам державних стандартів, що змінюються,впровадження нових програм обробки документів і програм підтримки прийняттярішень;

·         підтримка цілісності бази даних, що дозволяє забезпечитивикористання тільки правильної, попередньо перевіреної інформації;

·         запобігання доступу до бази даних неавторизованих користувачів;

·         дозвіл доступу тільки до визначених інформаційних елементів базиданих, необхідних окремим категоріям користувачів в процесі їхньої роботи.Наприклад, права перегляду чи зміни визначених таблиць бази даних можуть бутинадані тільки конкретним групам користувачів;

·         додавання чи редагування інформації бази даних тількиавторизованими користувачами.

Всіпрограми для роботи з БД підтримують в тій або іншій формі чотири основніоперації:

·         додати в базу даних один або декілька записів;

·         видалити з бази даних один або декілька записів;

·         знайти в базі даних один або декілька записів, що задовольняютьзаданим умовам;

·         обновити в базі даних значення декількох полів в одному абодекількох записах.

Більшістьтаких програм підтримують, окрім цього, механізм зв‘язків між різними наборами,що входять в базу. Наприклад, зв‘язок може встановлюватись явним чином, колизначенням деяких полів є посилання на дані що містяться в іншому наборі, такіБД називаються мережевими; або ж зв‘язок може встановлюватись неявним чином,наприклад по спів паданню значень полів в різних наборах, такі БД називаютьсяреляційними .

Теперпрактично неможливо уявити сучасний світ без повсякденного і широкогозастосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутомробочого місця багатьох професій.


/>/>/>1.2 Основні поняття бази даних Microsoft Access

Базаданих – це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області (підпредметною областю тут розуміють, наприклад школу, університет, підприємство,район та ін.), до якої мають доступ багато програм. Процес створення комп’ютерноїбази даних складається з переносу інформації з традиційних паперових документів(картотек, таблиць ) на магнітні диски комп'ютера. Послідовність даних, щозаписуються на магнітний диск комп’ютера, називають файлом бази даних. Файлбази даних складається з окремих записів, кожен з яких вміщує інформацію проодин елемент бази даних: одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Запис файлускладається з окремих полів, кількість яких відповідає числу граф таблиці чичислу стрічок, що заповнюються. Створення бази даних починається з описуструктури записів, що в ній зберігаються. Термін ведення бази даниххарактеризує операції, що виконуються над базою даних для підтримки її вактуальному стані. Процес внесення змін і виправлення помилок в документах базиданих називається редагуванням. Використання бази даних припускає виконання дійпо пошуку й одержанню в заданому вигляді збереженої в ній інформації.

Підбазою даних (БД) розуміється велика кількість однорідних даних, організованихпевним чином, що відносяться до деякої предметної області і зберігаються накомп'ютерних носіях. БД створюються за необхідністю обробки великих об'єктіводнорідних даних. Таких як: списки абітурієнтів, співробітників підприємств (анкетнідані), пропозиція товарів на ринку, облік товарів на складах і т.д.

Роботав БД містить у собі такі етапи:

·         створення структури БД;

·         введення даних;

·         редагування структури і даних;

·         пошук інформації в БД;

·         оформлення звітів.

УAccess БД – файл, містить дані у вигляді однієї чи декількох таблиць. Таблиця вБД складається з рядків (записів) і стовпців (полів). Запис містить інформаціюпро один елемент БД: людину, книгу, одиницю продукції і т.д. і складається зполів, що формують структуру запису .

Поле– це мінімальна (найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначеніоперації введення, виведення, перетворення і т.д. Кожне поле має своє значення,ім'я, характеризується типом. Розглянемо типи даних, які можна зберігати втаблицях Access 2003.

Текстовий.Текстові дані складаються з букв цифр і спеціальних символів. Їх можна тількизаписати, але з ним не можна робити ніякі дії. (Приклади: імена, адреси, назвиміст, назви виробів). МЕМО. У полі МЕМО можуть зберігатися тексти великогорозміру. Поля МЕМО займають багато місця, тому їх вводити в таблицю рекомендуєтьсятільки за необхідності.

Числовий– зберігаються звичайні числа. Ці поля використовуються для проведенняобчислень. Поля дата / час – зберігаються значення дат і часу (у форматі,аналогічному формату Excel 2003. Access 2003 дозволяє використовувативстановлені в Windows стандарти і вводити дані у форматі необхідної країни.)

Грошовий– зберігаються грошові значення, округлені і вирівняні по десятковомуроздільнику. Розпізнаються національні стандарти і використовується національнагрошова одиниця.

Полелічильника – зберігаються наступні номери, по одному номеру для кожного записув таблиці. (При додаванні записів у таблицю Access автоматично поновлюєзначення цього поля.)

Логічнеполе Так/ні використовується, щоб показати наявність чи відсутність елемента,або дати відповідь на питання.

Об'єктиOLE – це вбудовані об'єкти типу діаграм, створених Excel 2003. У базах данихAccess 2003 можуть зберігатися всі типи OLE- сумісних впроваджених об'єктів.(Object Linking & Embedding – зв'язування і впровадження об'єктів з іншихпрограм, які можна вставити в таблицю Access 2003.

Гіперпосилання.Наприклад адреса вузла Web сторінки в Internet. У кожній таблиці БД Access маєзадаватися первинне ключове поле. Первинне ключове поле — це поле в якому неміститься однакових записів. Таке поле має бути унікальним для кожного запису.Користувач може сам призначити ключове поле, а може доручити Access автоматичнододати ключове поле в таблицю. У цьому випадку до ключового поля будезастосована автоматична нумерація, щоб у кожному ключовому полі містилися різнізначення. Поняття ключового поля використовується в Access для швидкого йоднозначного пошуку необхідних значень.

Існуєкілька способів створення структури БД у Access 2003:

·         використання майстра БД;

·         використання конструктора таблиці.

Існуєцілий набір майстрів БД, що дозволяють будувати БД по наборах існуючихшаблонів. Такі майстри можуть побудувати цілий спектр БД таких як:

·         адресна книга;

·         бібліотека;

·         основні фонди;

·         тренування і т.д.

Однаку більшості випадків майстри не можуть створити точно такий тип бази даних,який потрібний користувачу і її буде необхідно змінювати після закінченняроботи майстра. Змінити існуючу БД не маючи досвіду роботи з Access доситьскладно, тому варто створювати свою БД вручну. Запустивши Access і вибравшипараметр Нова база даних – OK, необхідно ввести назву нової БД і натиснутикнопку Створити, щоб вивести на екран вікно бази даних. У вікні БДперелічуються назви об'єктів вашої майбутньої БД і відображається центральнапанель керування для роботи з Access. Об'єкт БД — це частина БД Access.Наприклад таблиця Access – об'єкт, звіт БД у якому надруковані дані це тежоб'єкт. Але самі дані не є об'єктами. В якості об'єктів Access 2003 можутьвикористовуватися:

1.        Таблиці – це зв'язані дані в базі.

2.        Запити – записані в пам'ять інструкції з вибору даних дляскладання звітів, аналізу і керування даними.

3.        Форми — це екранний варіант паперових форм чи бланків, щовикористовується для введення даних у таблицю.

4.        Звіти – надруковані списки вибрані з бази даних.

5.        Макроси – списки команд, що зберігаються в пам'яті, які повиннавиконати для вас програма Access

6.        Модулі – програми, написані мовою Visual Basic для програм, задопомогою яких можна автоматизувати будь-яку процедуру, що виконується в БД.

/>/>/>/>/>/>/> 1.3 Побудова бази даних магазин побутової техніки/>/>/>/>/>/>/> 1.3.1Створення таблиці

Базу даних в Access створюють у вигляді однієї чи декількох таблиць. Для цього після запускупрограми треба виконати таку послідовність команд:

Файл ðСтворити (рис. 2.1.1)ð На закладці Створення вибрати Нова базаданих (рис. 2.1.2) ð ОКð Вибрати потрібнупапку і надати файлу назву (рис.2.1.3) ð Створити ð Активізуватизакладку Таблиціð Створити.(рис.2.1.4)

/>

Рис.2.1.1 – Створення бази даних


/>

Рис.2.1.2 — Створення бази даних

/>

Рис.2.1.3 — Створення бази даних

/>

Рис.2.1.4 – Створення таблиці

Длястворення таблиці в Accessпотрібно виконати такі операції:

·         вибрати режим конструктора при створеннітаблиці (рис.2.1.4)

·         в режимі конструктора потрібно задати іменаполів та тип даних для них (рис. 2.1.5).

/>

Рис.2.1.5 – Створення полів

Поаналогії створення даної таблиці ми створюємо ще 2 таблиці.

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>1.3.2 Установлення зв’язків між таблицями

Длятого щоб установити зв’язки в Ассеss потрібно натиснути сервісðсхема даних (рис.2.5.1). В новому вікні будуть відображені всі таблиці створені в цій базі даних(рис. 2.5.2). Подвійним клацанням миші на вільному місці схеми викликаєтьсявікно створення зміни зв’язку (рис. 2.5.3).

Натискаємо на кнопку нове в даному вікні, з’явитьсявікно створення, в ньому вибираємо таблиці між якими потрібно установитизв’язок та поля за якими таблиці будуть зв’язані (рис. 2.5.4). Додаємо щезв’язки якщо потрібно(рис. 2.5.5).


/>

Рис.2.5.1 – Установлення зв’язків

/>

Рис.2.5.2 – Схема даних

/>

Рис.2.5.3 – Створення зміна зв’язку


/>

Рис.2.5.4 – Створення

/>

Рис.2.5.5 – Установлення

/>

Рис.2.5.5 – Схема даних з зв’зками

/>1.3.3 Створення запитів

Длястворення запитів в Access потрібно виконати наступні дії:

·         переключити режим Ассеss на запити, натиснути кнопку створити,вибрати режим конструктора для створення запиту (рис 2.2.1).

·         додати таблиці по яких потрібно зробити запит (рис. 2.2.2)

·         додати поля з якими потрібно працювати в запиті (рис. 2.2.3)

·         заповнити умови відбору(рис. 2.2.4)

/>

Рис.2.2.1 – Створення запиту

/>

Рис.2.2.2 – Додавання таблиць в запит

/>

Рис.2.2.3 – Додавання полів таблиці у запит


/>

Рис.2.2.4 – Введення умов відбору

/>/>/>/>/>/>/> 1.3.4 Створенняформ

Длястворення форм в Access потрібно виконати такі операції:

·         переключити режим Ассеss на форми, натиснути кнопку створити,вибрати режим майстер форм для створення форми (рис 2.3.1).

·         вибрати поля, які потрібно використовувати в формі та натиснутидалі(рис 2.3.2).

·         вибрати зовнішній вигляд форми та натиснути далі (рис. 2.3.3).

·         вибрати стиль форми та натиснути далі (рис. 2.3.4).

·         задати ім’я форми та натиснути готово (рис. 2.3.5).

/>

Рис.2.3.1 – Створення форм


/>

Рис.2.3.2 – Вибір полів

/>

Рис.2.3.3 – Вибір зовнішнього вигляду

/>

Рис.2.3.4 – Вибір стилю


/>

Рис.2.3.5 – Введення ім’я форми

·         Для створення кнопок на формі в Ассеss потрібно виконати такі дії:

·         натиснути вкладку кнопка на панелі інструментів (рис. 2.3.6).

·         вибрати категорію, дію кнопки та натиснути далі(рис. 2.3.7).

·         вибрати вигляд, вписати текст кнопки та натиснути далі(рис. 2.3.8)

·         задати ім’я кнопки та натиснути готово (рис. 2.3.9)

/>

Рис.2.3.6 – Створення кнопки


/>

Рис.2.3.7 – Вибір категорії та дії

/>

Рис.2.3.8 – Вибір вигляду кнопки

/>

Рис.2.3.9 – Введення ім’я кнопки

/>/>/>/>/>/>/>1.3.5 Створення звітів

Длястворення звітів в Access потрібно виконати такі операції:

·         переключити режим Ассеss на звіти, натиснути кнопку створити,вибрати режим майстер звітів для створення звіту (рис 2.4.1).

·         вибрати таблицю з якої потрібно взяти дані, а потім вибрати поля,які потрібно виводити в звіті та натиснути далі(рис 2.4.2).

·         додати рівні якщо потрібно та натиснути далі (рис. 2.4.3).

·         задати сортування в полях якщо потрібно та натиснути далі (рис.2.4.4)

·         вибрати макет для звіту та натиснути далі (рис. 2.4.5).

·         вибрати стиль звіту та натиснути далі (рис. 2.4.6).

·         задати ім’я звіту та натиснути готово (рис. 2.4.7).

/>

Рис.2.4.1 – Створення звіту

/>

Рис.2.4.2 – Вибір таблиці та полів


/>

Рис.2.4.3 – Додавання рівнів

/>

Рис.2.4.4 – Задавання сортування

/>

Рис.2.4.5 – Вибір макету для звіту


/>

Рис.2.4.6 – Вибір стилю звіту

/>

Рис.2.4.7 – Введення ім’я звіту

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/> 
/>2 Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ

/>/> 

/>/>/>/>Помешкання

ü   При виборіпомешкань для розміщення на екранах дисплеїв і викликати значну засліпленість усидячих перед робочих місць із ПЕОМ необхідно враховувати, що вікна можутьдавати відблиски ними, особливо влітку й у сонячні дні.

ü   Помешкання з ПЕОМповинні мати природне і штучне освітлення. У випадках переважної роботи здокументами (рукописні, друкарські тексти і т.п.) рекомендується застосуваннясистеми комбінованого освітлення (до загального освітлення додатковоустановлюються світильники місцевого освітлення). При незадовільному освітленнізнижується продуктивність праці оператора (користувача) ПЕОМ, можлива появакороткозорості, швидка стомлюваність.

ü   Розміщенняробочих місць оператора (користувача) ПЕОМ повинно відповідати ДЕРЖСТАНДАРТ22269-76 «Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементоврабочего места».

ü   Не припускаєтьсярозташування робочих місць із ПЕОМ у підвальних і для навчальних закладів ідошкільних установ у підвальних і цокольних поверхах.

ü   Площа на одногопрацюючого за ПЕОМ повинна складати не менше 6,0 кв. м, об'єм — неменше 20 куб. м.

ü   Неприпустиморозташування ПЕОМ, при якому працюючий звернений обличчям, або спиною до віконкімнати або до задньої частини ПЕОМ, у якій умонтовані вентилятори.

ü   Помешкання з ПЕОМдля операторів (користувачів) повинні бути ізольовані від джерела шуму.

ü  Забороняється застосовувати для оздоби інтер'єра помешкань із ПЕОМполімерні матеріали (деревно-тирсові плити, шпалери, що миються, плівкові ірулонні синтетичні матеріали, шаруватий паперовий пластик та ін.), що виділяютьу повітря шкідливі хімічні речовини, що перевищують гранично допустиміконцентрації.

/>/>/>/>Робоче місце

ü   Робочі місця зПЕОМ повинні розташовуватися від стіни з віконними отворами на відстані неменше 2,5 м, від інших стін на відстані -2 м, відстань між столами повинна складати не менше 2,5 м.

v   Екран моніторуповинний знаходитися від очей оператора (користувача) ПЕОМ на відстані 600+700 мм, що повинний мати гостроту зору на відстані 500 мм.

ü   Клавіатураповинна розташовуватися так, щоб на ній було зручно викопувати роботи двомаруками.

ü   Клавіатуру варторозташовувати на поверхні столу або спеціальної підставці на відстані 100+300 мм від краю, зверненого до оператора (користувачу) ПЕОМ. Кут нахилу до панелі клавіатури повиннийбути в межах від 5 до 25 град.

ü   Принтер повиннийбути розташований у зручному для оператора (користувача) ПЕОМ положенні та до,щоб максимальна відстань до клавіш керування принтером не перевищувало довжинувитягнутої руки.

ü   Конструкціяробочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення наробочій поверхні використовуваного устаткування з урахуванням його кількості іконструктивних особливостей і характеру виконуваної роботи.

ü   Висота робочоїповерхні столу повинна регулюватися в межах 680-800 мм» при відсутності такоїможливості висота робочої поверхні вибирається рівної 725 мм.

ü   Крісло повиннозабезпечувати користувачу раціональну робочу позу і забезпечувати тривалупідтримку основної робочої пози в процесі праці.

ü   Крісло повинностворювати умови для підтримки корпуса оператора у раціональному положенні іпопередження стомлення у випадку зміни пози, і не повинно утрудняти робочих рухів.

ü   Крісло оператораПЕОМ повинно включати наступні основні елементи: сидіння, спинку іпідлокітники, а також додатковий елемент — підставку для ніг.

ü   В конструкціїкрісла повинні регулюватися висота поверхні сидіння і кут нахилу спинки, висотаспинки, висота і кут нахилу підлокітників, висота і кут нахилу підставки дляніг.

ü   Конструктивні йоздоблювальні матеріали крісла повинні бути міцними, вогнестійкими, нетоксичними.

ü   Розташуванняекрана монітору повинно передбачати зручність зорового спостереження увертикальній площині під кутом + 30 градусів від нормальної лінії поглядуоператора (користувача) ПЕОМ.

ü   При експлуатаціїПЕОМ необхідно додержуватися правила особистої гігієни.

ü   У випадку аваріїабо виникненні пожежі, працюючий повинний ужити заходів до їхнього усунення,якщо це не погрожує його життю і життю навколишніх. Про випадок негайноповідомити майстру.

/>/>/>/>/>/>/>/>/>Вимоги безпеки передпочатком роботи

ü   Оглянути робочемісце

ü   Переконатися, щона робочому місці відсутні сторонні предмети

ü   Переконатися, щовсі устрої і блоки ПЕОМ приєднанні до системного блока за допомогою кабелів.

ü   Перевірити:

Ø   відсутністьзламів і ушкоджень в ізоляції дротів живлення;

Ø   відсутністьвідкритих струмоведучих частин у пристроях ПЕОМ;

ü   Підготуватиробоче місце для роботи:

Ø  відрегулювати сидінняробочого стільця (крісла) на оптимально зручну висоту; кут нахилу спинкистільця повинний змінюватися в межах 90-220 град, до площини сидіння;

Ø  розташувати крісло імонітор, так щоб кут зору на екрані складав 25 град., а відстань до екрану була600-800 мм;

Ø  Протерти злегказволоженою серветкою (із бязі або марлі) клавіатуру (для зниження рівнястатичної електрики), зовнішню поверхню екрану

Ø  Перед умиканнямштепсельної вилки кабелю електроживлення в розетку 220V переконатися в тому, щоусі вимикачі мережі на усіх пристроях ПК знаходяться в положенні«виключене», а корпуса пристроїв «заземлені»

/>/>Вимоги безпеки під час роботи

ü   Не лишатипрацюючі ПЕОМ і його пристрої без спостереження

ü   Входити в клас вверхньому одязі

ü   Самостійно, бездозволу вчителя включати і виключати прилади

ü   Якщо при вмиканніна екрані монітору не з'являється ніякої інформації (екран порожній) або вцентрі екрану висвітиться яскрава біла смуга, необхідно виключити його іповідомити про несправність

ü   Регулюватияскравість і контрастність моніторів, звук і т.п. а також відкривати захиснікожухи

ü   Торкатисяпальцями, авторучками чи іншими предметами екранів моніторів, а також розетокелектроживлення

ü   Ходити по класупід час уроку без дозволу вчителя, а також голосно розмовляти чи виражати своїемоції

ü   Класти різніпредмети чи одежу на монітори, системний блок та інші прилади

ü   Натискати клавішіПЄОМ за допомогою авторучок та інших предметів

ü   Торкатисяприладів вологими руками

ü   Вставляти ручки,лінійки та т.п. у вентиляційні отвори приладів

ü   Прикладати значнізусилля при натисканні на клавіші

ü   При виявленнізапаху гару в пристроях ПЕОМ, необхідно негайно виключити апаратуру, удруге невключати і звернутися до майстра

ü   Під час роботи наПК необхідно робити через кожні 40 — 45 хвилин 3-5-хвилинні перерви длявідпочинку. Середня сумарна тривалість роботи на ПК за день не повиннаперевищувати 4 годин, а за тиждень — 20 годин.

ü   У періодвиконання трудового процесу користувачу ПК для підтримки загального м'язовоготонусу під час перерв рекомендується проводити гімнастичні вправи для кистейрук та комплекс вправ для очей.

/>/>Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях

У випадку аварії електричних мереж або короткомузамиканні (КЗ), і як слідство можливості виникнення пожежі операторзобов'язаний:

ü   негайно припинитироботу.

ü   залишити небезпечнузону

ü   вжити заходів попопередженню подальшого розвитку аварії (відключити електроенергію, шляхомвимикання загального рубильника).

ü   Повідомити проте, що трапилося майстру.

ü   При нещаснихвипадках зробіть першу (до лікарську) медичну допомогу постраждалому:

/>/>Вимоги безпеки по закінченні роботи

/>/>/>/>/>ü  Працюючі програми

ü   Вимкнути ПК

ü   Зробити вологеприбирання робочого місця

ü   Екран моніторупротерти від пилюки


/>/>/>/>/>/>ВИСНОВКИ

Вданій курсовій роботі було проведено аналіз методів автоматизації обробкиоблікової інформації і, як результат, було розроблено комплекс програм пошвидкому пошуку інформації про товар, який відповідає основним вимогам досучасних програмних розробок, для забезпечення автоматизації роботи товарів наскладі: точність розрахунків, можливість оновлення нового товару, зручнийінтерфейс, який мінімально спрощений для користувача. Це дає нам право говоритипро конкурентоспроможність розробленої програми і можливість практичного їївикористання для вирішення реальних завдань.

Наневеликих фірмах працівники власноруч створюють свої бази даних, які притаманнітільки цій фірмі, цим самим відкидаючи купівлю дорогого програмногозабезпечення у інших фірм. Для створення своєї бази даних необхідно мати хоча бодин ПК із в строєним в ньому необхідним для цього пакетом програм.


/>/>/>/>/>/>Список літератури

1.      А. Хомоненко. База даних: учебное пособие, — М.: Корона

Принт, 2003. – 103с.

2.     О.Н. Романюк. Організація баз даних і знань. – Вінниця: ВДТУ,2001. – 103с.

3.     Шевченко Н.А. Access 2003. Искуство создания баз данных.- М.: НТ Пресс, 2005.-160с.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию