Реферат: Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

Полтавський університет споживчоїкооперації України

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економічної кібернетики

Звіт про виконання індивідуальнихзавдань

з дисципліни „Інформатика та комп’ютернатехніка”

на тему: „Розробка алгоритмів таскладання програм на мові програмування MSVisualBasic forApplication”

Виконавстудент гр. ЕК — 22

спеціальності6.050102 “Економічна кібернетика”

КотДенис Володимирович

Полтава 2007


Зміст

1.Алгоритми у вигляді блок–схем для розв’язання задач

1.1Блок-схема до задачі № 1

1.2Блок-схема до задачі № 2

1.3Блок-схема до задачі № 3

1.4Блок-схема до задачі № 4

2.Задачі

2.1Задача № 1 (прикладна задача)

2.2Задача № 2 (задача на одновимірний масив)

2.3Задача № 3 (задача на двовимірний масив)

2.4Задача № 4 (задача на використання символьних величин)


Блок-схема до задачі № 1

/>

/>Блок-схемадо задачі № 2

/>


/>

Блок-схема до задачі № 3

/>


/>

Блок-схема до задачі № 4

/>


Варіант №22

1. Прикладназадача

Якщо a,b,c,d – сторони чотирикутника, то чи не євін паралелограмом?

Текст програми:

program k1;

 var

 a,b,c,d:integer;

begin

 writeln('Введитедлины сторон четырехугольника');

 read(a,b,c,d);

 if ((a=b) and(c=d)) or ((a=c) and (b=d))

 thenwriteln('Четырехугольник- паралелограмм')

 elsewriteln('Это другая фигура');

 readln

end.

 

Результат роботи програми:

 

2. Задача наодновимірний масив

Визначитимаксимальний елемент серед елементів масиву В, які задовольняють умову хі < 0, та його порядковий номер.


/>

Текст програми:

 program k2;

 const n=10;

 var

 b:array[1..n] of integer;

 i,max,number:integer;

begin

 writeln('Введитеэлементы массива');

 for i:=1 to ndo

 begin

 write('b[',i,']=');

 readln(b[i])

 end;

 for i:=1 to ndo

 begin

 write(b[i]:4);

 end;

 max:=-maxint;number:=0;

 for i:=1 to ndo

 begin

 if(b[i]<0) and (b[i]>max) then

 begin

 max:=b[i];

 number:=i

 end;

 end;

 writeln;

 ifnumber<> 0 then

 begin

 writeln('Максимальныйсреди отрицательных ',max);

 writeln('Егономер в массиве ',number);

 end

 elsewriteln('Все элементы — неотрицательные');

 readln

end.

Результат роботипрограми

/>

3. Задача надвовимірний масив

Знайти найбільшийі найменший елементи матриці R(K,N), K<=20, N<=10 та поміняти їх місцями.Надрукувати матрицю R й одержану матрицю.

Текст програми(для простоти введення візьмемо менші значення k та n):

program k3;

 constk=6;n=3;

 var

 r:array[1..k,1..n] of integer;

 i,j,max,min,x1,x2,y1,y2:integer;

begin

 writeln('Введитеэлементы массива');

 for i:=1 to kdo

 for j:=1 to ndo

 begin

 write('r[',i,',',j,']=');

 readln(r[i,j])

 end;

 writeln;

 for i:=1 to kdo

 begin

 for j:=1 to ndo write(r[i,j]:3);

 writeln

 end;

 max:=r[1,1];

 x1:=1;y1:=1;

 for i:=1 to kdo

 for j:=1 to ndo

 ifr[i,j]>max then

 begin

 max:=r[i,j];

 x1:=i;y1:=j

 end;

 min:=r[1,1];

 x2:=1;y2:=1;

 for i:=1 to kdo

 for j:=1 to ndo

 ifr[i,j]<min then

 begin

 min:=r[i,j];

 x2:=i;y2:=j

 end;

 writeln;

 writeln('Максимальный=',max);

 writeln('Минимальный=',min);

 r[x1,y1]:=min;r[x2,y2]:=max;

 writeln;

 writeln('Новыймассив');

 for i:=1 to kdo

 begin

 for j:=1 to ndo write(r[i,j]:3);

 writeln

 end;

 readln

end.


Результат роботипрограми:

/>

4. Задача на використаннясимвольних величин

Задано рядок, що містить від 1 до 30 слів, укожному з яких від 1 до 5 прописних латинських літер, між сусідніми словами –кома, за останнім словом – крапка. Надрукувати цей же рядок слів, але взворотньому порядку.

Текст програми:

program k4;

 uses crt;

 var

 a,b:string;

 i,n:integer;

begin

 clrscr;

 writeln('Введите строку слов череззапятую');

 readln(a);

 b:='';

 n:=length(a);

 writeln;

 writeln('Строка в обратном порядке слов');

 writeln;

 for i:=n-1 downto 0 do

 if (a[i]<>',') and (i<>0) thenb:=a[i]+b

 else

 begin

 write(b);b:='';

 if i<>0 then write(',')

 end;

 write('.');

 readln

end.

Результат роботи програми:

/>

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию