Реферат: Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

Проектуванняінформаційної системи. Життєвий цикл ІС

Зміст

1. Поняття життєвого циклу проекту… 1

2. Ідентифікація… 7

2.1. Виникнення ідеї проекту… 7

2.2. Визначення цілей проекту… 8

2.3. Відсів гірших варіантів і відбір ідей проекту… 9

2.4. Попереднй аналіз здійснимості проекту… 10

Література… 12

1. Поняттяжиттєвого циклу проекту

        Циклпроекту (ЦП) є базовими елементом концепції проектного аналізу. Життєвий циклпроекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Вінвідображає  розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіяхпідготовки, реалізації та експлуатації проекту. До поняття ЦП входитьвизначення різних стадій розробки й реалізації проекту.

        ЦП  являєсобою певну схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановленняпевної послідовності дій при розробці та впровадженні проекту.

        Ступіньдеталізації і термінологія  опису відповідних процедур залежать від характерупроекту, предметної культури, поставлених завдань, наявних  ресурсів і,можливо, уподобань та смаків проектного аналітика.

        Головне в процесі виділення фаз, стадій таетапів проекту полягає у позначенні деяких контрольних точок, під часпроходження яких використовуеться додаткова (зовнішня) інформація івизначаються або оцінюються можливі напрями проекту. В будь-якому разі,прийнятий поділ відображає взаємодію проекту з середовищем (діючий механізмрегулювання економіки країни, політики держави, існуюче становище в економіцітощо).

         Реалізація проекту вимагає виконання певноїкількості різноманітних заходів і робіт, які для зручності розгляду можнаподілити на дві групи: основна діяльність і діяльність із забезпечення проекту.Такий поділ є поділом процесу реалізації проекту на фази і стадії, оскільки цідіяльності часто зберігаються в часі.

        Доосновної діяльності  звичайно відносять аналіз проблеми, формування цілейпроекту, базове та детальне проектування, виконання будівельно-монтажних іпусконалагоджувальних робіт, здавання проекту, експлуатацію проекту, ремонт,обслуговування та демонтаж обладнання тощо.

        Діяльність по забезпеченню проекту, в своючергу, може бути поділена на організаційну, правову, кадрову, фінансову,матеріально-технічну, комерційну та інформаційну.

        Чіткого йоднозначного розподілу цих робіт  у логічній послідовності та у часі заможливою кількістю проектів не існує (відповідно і фаз та етапів виконанняпроекту), оскільки визначальними є цілі й умови проекту.

        Узарубіжній літературі з аналізу та управління проектами використовуються різніпідходи при поділі реалізації проекту на фази. Так, у Німеччині переважаєпідхід, що ґрунтується на основній діяльності, — аналізі проблем, розробціконцепції та детальному поданні проекту, використання результатів його реалізації, ліквідації об’єктів проекту.

        Упублікаціях деяких російських авторів пропонується  розглядати три фази проекту– концептуальну, контрактну і фазу реалізації проекту. З огляду  назапропоноване розрізнення концептуальна фаза має такі стадії: розробкаконцепції проекту, оцінка  життєдіяльності проекту, планування проекту,розробка вимог до проекту, вибір і придбання земельної ділянки. Контрактна фазавключає вироблення кваліфікаційних вимог, підготовку попереднього завдання напроектування, заяву про наміри, добір потенційних виконавців, оформленняконтракту з обраними виконавцями, вибір і затвердження остаточного варіантупроекту. Фаза реалізації проекту має дві стадії – детальне проектування тапоставки; будівництво або інсталяція .

        Програмоюпромислового розвитку ООН (UNIDO) запропоновано своє бачення проекту як циклу,що складається з трьох окремих фаз – передінвестиційної, інвестиційної таексплуатаційної.

        Передінвестиційнафаза має такі стадії: визначення  інвестиційних можливостей, аналізальтернативних варіантів  і попередній вибір проекту – попереднєтехніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення проінвестування.

        Інвестиційнафаза має такі стадії: встановлення правової, фінансової та організаційної основдля здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне проектнеопрацювання і укладання контрактів, придбання землі, будівельні роботи івстановлення  обладнання, передвиробничий маркетинг, набір і навчанняперсоналу, здача в експлуатацію та запуск.

        Фазаексплуатації розглядається як у довгостроковому, так і в короткостроковомупланах. У короткостроковому плані вивчається можливе виникнення проблем,пов’язаних із застосуванням обраної технології, функціонуванням обладнання абоз кваліфікацією персоналу. У довгостроковому плані до розгляду береться обранастратегія та сукупні витрати на виробництво і маркетинг, а також надходженнявід продажу.

        Універсальнимпідходом до визначення робіт, які відносяться до різних фаз і стадій ЦП, єпідхід Всесвітнього банку.

        На рис.1показано шість стадій, які відіграють важливу роль у більшості проектів. Цеідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація та завершальнаоцінка. Ці стадії об’єднані в дві фази: фаза проектування – перші три стадії;фаза впровадження – останні три стадії. Розглянемо їх докладніше.

        

/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>/>

        Першастадія циклу – ідентифікація – стосується вибору або генеруваннятаких грунтовних ідей, які можуть забезпечити виконання важливих завданьрозвитку. На цій стадії слід скласти перелік усіх можливих ідей, придатних длядосягнення цілей економічного розвитку. На подальших стадіях циклу проекту ціта інші  ідеї буде уточнено і піддано дедалі ретельнішому аналізові в мірупросування  по стадіях  проекту  з метою остаточного визначення тієї комбінаціїзаходів, що найкращим чином забезпечить досягнення цілей проекту. Ідеї,відображені на першій стадії, повинні відповідати деяким широким критеріямздорового глузду, а саме умовам, що прибуток  від реалізації проекту перевищитьвитрати на його здійснення.

        Таким чином,перша стадія циклу проекту виходить з чіткого формулювання цілей і тим самим утворюємісток поміж аналізом здійснимості проекту. Завдання аналізу економічноїполітики полягає у встановленні пріоритетних цілей економічного розвитку тадослідженні тих змін у політиці й керівництві, які потрібні для виконання цихзавдань. Аналіз можливості здійснення проекту передбачає оцінку цих завданьшляхом порівняння альтернативних засобів їх виконання та вибір найвигіднішихваріантів.

        Післятого, як проект пройшов першу стадію циклу (ідентифікацію), необхідно прийнятирішення, чи варто продовжувати розгляд ідеї. Розпочинається стадія розробки.Для цього потрібне послідовне уточнення проекту за всіма його параметрами, асаме за його технічними характеристиками, врахування його впливу на довколишнєсередовище, ефективності та фінансової здійснимості, прийнятності з соціальнихі культурних міркувань, а також масштабності організаційних заходів.

        Розробкапроекту включає звуження кола запропонованих на першій стадії циклу ідей шляхомдетальнішого їх вивчення. Можливе проведення кількох типів досліджень, у томучислі попереднє інженерне проектування, аналіз економічної та фінансовоїздійснимості, розгляд систем адміністративного управління, які необхідні дляуспішного здійснення проекту та подальшої його експлуатації, оцінкаальтернативних варіантів під поглядом захисту навколишнього середовища, оцінкавпливу проекту на місцеве населення та його найвразливіші групи тощо. Чимбільше ми знаємо про різні підходи до управління проектом, тим більшеможливості маємо забракувати невдалі варіанти й приступити до детальноговивчення обраного проекту.

        Екстертизазабезпечуе остаточну оцінку всіх аспектів проекту перед запитом чи рішенням пройого фінансування. На заключному етапі розробки проекту готуеться детальнеобгрунтування його доцільності  та здійснимості із зазначенням тих компонентівпроекту, які дадуть максимальний прибуток. На стадії експертизи увага, якправило, зосереджуеться на оптимальному варіанті. Провадиться докладне вивченняфінансово-економічної ефективності, факторів невизначеності й ризиків, а такожокремих змін у керівництві або політиці, які можуть вплинути на успіхздійснення проекту.

        На стадіїпереговорів інвестор і замовник, який хоче одержати фінансуванняпід проект, докладають зусиль для того, щоб дійти згоди щодо заходів,необхідних для забезпечення успіху проекту. Досягнуті домовленості потімоформлюються як документально застережені юридичні зобов’язання. Післяпроведення переговорів складаеться протокол намірів, меморандум або іншідокументи, що відображають досягнуті домовленості.

        Під реалізацієюпроекту розуміють виконання необхідних робіт для досягнення його цілей.На стадії реалізації провадиться контроль і нагляд за всіма видами робіт чидіяльтності в міру розвитку проекту. Порядок проведення контролю та інспекціімае бути погоджено на стадії переговорів.

        На стадіїзавершальної оцінки визначаеться ступінь досягнення цілейпроекту, із набутого досвіду робляться висновки для його використання в подальшихпроектах. У перебігу цієї стадії треба порівняти фактичні результати проекту іззапланованими.

        Розглянемодетальніше кожну стадію циклу проекту.

                       


2. Ідентифікація

 

2.1. Виникнення ідеї проекту

        Уконтексті загальних пріоритетних завдань проектів, що узгоджуються зрезультатами вивчення розвитку економіки в цілому та її секторів, ідеї стосовно проекту надходять з різних джерел.

        Ідеяпроекту може бути обумовлена:

¨ прагненням виконати завдання, що стоять перед країною;

¨ незадоволеними потребами і пошуком можливих шляхів їхзадоволення;

¨ ініціативою приватних чи державних фірм, які прагнутьодержати переваги у використанні нових можливостей;

¨ труднощами або обмеженнями в перебігу розробки,викликаними браком важливих виробничих потужностей, нерозвиненістю сервісу,нестачею матеріальних і людських ресурсів або ж адміністративними чи іншимиперешкодами;

¨ наявністю невикористаних або недовикористаних матеріальнихчи людських ресурсів та можливістю їх застосування в продуктиваних галузях;

¨ необхідністю зробити додаткові капіталовкладення;

¨ прагненням створити сприятливі умови для формуваннявідповідноі інфраструктури виробництва й управління;

¨  стихійними лихами  (посухи, повені таземлетруси).

Ідеї щодо проекту надходять такожз-за кордону в результаті :

¨  пропозицій іноземних громадян абофірм про інвестиції;

¨  інвестиційних стратегій, розробленихіншими країнами, а також можливостей, що виникають у зв’язку з міжнароднимидоговорами;

¨  домінуючих поглядів фахівців або жконсенсусу в рамках міжнародної спільноти з таких питань, як народонаселення,стан навколишнього природного середовища та боротьба із зубожінням;

¨  діяльності організацій по наданнюдвосторонньої допомоги і поточних проектів цих організацій  у даній країні.

2.2. Визначення цілей проекту

        Метою всіх проектів розвитку економіки еполіпшення рівня життя людей, які опиняються  у сфері дії проекту. Ця глобальнамета може бути досягнута через вирішення локальних завдань різного рівня –підвищення ефективності виробництва, зниження транспортних витрат, збільшенняобсягу експорту тощо. Тому після визначення ідей проекту необхідно встановитийого цілі й масштаби шляхом пошуку такого комплексу заходів, який мав бинайвищий шанс забезпечити стабільне підвищення рівня життя людей, що опиняютьсяв сфері дії проекту.

        Визщначення і попередній відбір ідей проектуможуть мати далекосяжні наслідки. Деякі рішення, прийняті на цьому етапі,надалі можуть зазнавати змін, хоч би як ретельно було проведено подальші етапирозробки та експертизи проекту.

        Проекти можуть мати численні цілі ізадовольняти як регіональні, так і загальнонаціональні інтереси.

        Особливу увагу на початкових стадіях проектуслід  приділяти врахуванню думок усіх учасників проекту, всіх тих, хто можевиграти чи програти в результаті його здійснення. Неузгодженість щодо цілейпроекту і незацікавленість сторін досить часто спричиняє низьку якістьздійснення проекту.

        Визначення цілей являе собою процес, що йде вдвох взаємодоповнюючих напрямках. З одного боку, потрібне скорочення кількостіідей щодо обговорюваного проекту, але, з іншого боку, відібрані ідеї проектупотребуть дедалі докладнішого уточнення.

2.3. Відсів гірших варіантів і відбірідей проекту

        Щобвиявити кращий варіант  проекту, треба розглянути широке коло можливих йоговаріантів. Надто часто вибір якогось одного способу чи варіанта проектуробиться передчасно. Дуже корисно внести всі можливі варіанти до початковогопереліку обговорюваних ідей, а потім шляхом використання логічної схеми відборувідкинути ті варіанти, які очевидно гірші. Початковий список альтнернативнихпідїходів може звузитися до кількох або одного варіанту, стосовно котрого існуютьдоволі повні дані про всі аспекти, вартість, переваги і ймовірний ризик, щобвважати варіант готовим для проведення стадій розробки та експертизи проекту.

        В мірувідсіву альтернативних варіантів деталі й розрахунок кожного аспекту проектууточнюються. Тим самим вдається уникнути надміру детальної підготовчої роботинад варіантами, які врешті-решт відкидають. Відмінність між стадіямиідентифікаціі та розробки частіше буває кількісною, аніж якісною.

        Відхиленняваріантів проекту відбуваеться на основі відбору ідей, які згодом буде прийнятоі піддано детальному аналізові на стадіях розробки та експертизи проекту, щобпереконливо мотивувати відхилення якогось варіанта проекту.

        Причинамивідхилення варіантів проекту можуть бути:

¨ недостатній попит на запропонований продукт проекту абовідсутність порівняних переваг перед наявними продуктами;

¨ надмірні витрати проекту порівняно з очікуваними вигодами;

¨ відсутність політичноі підтримки влади;

¨ непридатна для здійснення цілей проекту технологія;

¨ завеликий масштаб проекту, що не відповідає наявниморганізаційним  та управлінським можливостям;

¨ надмірний ризик;

¨ зависокі витрати на експлуатацію проекту порівняно знаявними фінансовими ресурсами або порівняно з альтернативними рішеннями.

 

2.4. Попереднй аналіз здійснимостіпроекту

Якщо при відборі ідей проекту не вдалося знизити кількох поданихваріантів до кількох, які заслуговують на детальне вивчення, треба провестипопередній аналіз  здійснимості цих проектів. Такі дослідження слід проводититільки в обсязі, необхідному для з’ясування в широкому сенсі правомірності ідеїпроекту і ранжирування існуючих альтернатив. Такий підхід дозволяе з’ясувати,які варіанти проекту потрібно залишити для подальшого детального розгляду іводночас навести переконливі причини відхилення інших поданих варіантів.Глибший аналіз варіантів проекту – технічний, екологічний, комерційний,економічний, фінансовий, соціальний, інституційний  та інші – може бутивідкладено до стадії детальної розробки та експертизи.

        Перш ніжсхвалити ідею проекту, необхідно вивчити:

·   обсяг і характер попиту на продукцію чи послуги населенняабо намічених районів, які мають дістати  вигоди від здійснення проекту;

·   наявність альтернативних технічних рішень з відповіднимиоцінками випуску продукції, в тому числі наявність технологій, які вжевикористовували на місці, та можливості їх удосконалення;

·   наявність основних матеріальних і людських ресурсів;

·   порядок величини витрат як на початкові капіталовкладення,так і на покриття експлуатаційних витрат;

·   порядок величини фінансової та економічної цінностіваріантів проекту;

·   всілякі організаційні перешкоди і політичні рішення, якіможуть серйозно вплинути на запропонований проект.

Якщо проект вартий подальшого розгляду, слід визначити, які дані будутьпотрібні на стадії розробки проекту. Це такі дані, як, скажімо, детальнийаналіз ринку, геологічна розвідка місцевості або оцінка природного середовищата потенційних джерел сировини, докладні дані про важливі урядові рішення йполітичний курс, а також економічні, соціальні й культурні характеристикинаселення в районі здійснення проекту.

        Проектможе вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію розробки задотримання таких умов:

·   проведено відбір альтернативних варіантів проекту;

·   ідентифіковано основні організаційні й політичні проблеми,які можуть вплинути на долю проекту, і визначено, що вони можуть бутирозв’язані;

·   визначено очікувані вигоди і витрати;

·   існує цілковита підтримка як влади, так і інших учасниківпроекту.

 


Література

 

  1. Баум У. Цикл реализации проекта. – Вашингтон, Институтэкономического развития Всемирного Банка, 1982.

          2.Руководство по циклу проекта. – Вашингтон, Институт экономического развития ВсемирногоБанка, 1994.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию