Реферат: Програмування

МІНІСТЕРСТВООСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра«Економічна кібернетика»

 

ЗВІТПРО ВИКОНАННЯ

ЛАБОРОТОРНИХРОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«ВВЕДЕННЯУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ»

 

Виконала:

Перевіривдоцент:

ФанилецьЄ.В.

Херсон

2007р.


Лабораторнаробота №8

Тема роботи:Програмування лінійних процесів.

Мета роботи:одержати навики побудови алгоритмів лінійних обчислювальних процесів, вивчитироботу з простими змінними в мові Pascalі лінійними програмами.

Порядоквиконання роботи

1.        Вивчити теоретичний матеріал.

2.        Відповісти на запитання.

3.        Побудувати блок-схему розв’язаннязадачі №1 відповідно до свого номера варіанта.

4.        Скласти та виконати на комп’ютеріпрограму для розробленого лінійного алгоритму.

5.        Скласти звіт, в якому викласти короткотеоретичний матеріал, блок-схему алгоритму, програму, одержану відповідь тарозв’язокзадачі з частини №2.

Контрольнізапитання:

1.        Що називається алгоритмом?

Алгоритм– це скінченна послідовність вказівок (команд), формальне виконання якихдозволяє за обмежений час отримати розв’язокзадачі.

Інакшекажучи, алгоритм – це певна інструкція для виконавця, яка може бути заданарізними способами – словами, формулами, послідовністю обчислювальних операційчи логічних дій.

2.        Які засоби опису алгоритму?

Дляопису алгоритмів використовуються декілька засобів:

-          Словесний – запис на природній мов;

-          Структурно-стилізований – запис наалгоритмічній мові псевдокоду;

-          Графічний – зображення схем із графічнихсимволів;

-          Програмний – тексти на мовахпрограмування.

Найбільшнаочним засобом опису алгоритму є описування його у вигляді блок-схем. Прицьому алгоритм подається послідовністю блоків, що виконують визначні функції, ізв’язків між ними.

3.        Які властивості алгоритму?

Алгоритммає такі властивості:

-          Масовість – алгоритм має бути придатнимдля багатьох задач, що належать до певного класу.

-          Детермінованість (точність) – цявластивість означає, що кожна команда не повинна допускати двоякого тлумачення.Кожний крок алгоритму повинен бути точно визначеним.

-          Дискретність – являти собоюпослідовність окремих завершених кроків – команд або дій.

-          Результативність – кожна дія повиннаприводити до цілком певного результату.

-          Формальність — будь-який виконавець,здатний сприймати та виконувати вказівки алгоритму, діючи за алгоритмом, можеотримати розв’язок поставленоїзадачі.

-          Скінченність – діючи за алгоритмом,виконавець одержує розв’язок задачі за скінченну кількість років.

4.        Привести приклади лінійних алгоритмів?

Приклад:скласти алгоритм обчислення виразу у= а + d*с


Зобразимоалгоритм у вигляді блок схеми:

/> /> /> /> <td/> /> /> /> />

                                                             

5.                                                                          

Якаструктура програми на мові Pascal?

Алгоритмперетворення даних на Паскалі складається з операторів та підпрограм, що єголовними структурними елементами програм. Кожний оператор перетворюється трансляторому послідовність машинних команд. Підпрограма має структуру, аналогічну доструктури програми і використовується для опису послідовності дій, виконанняяких повторюється. Такі підпрограми називають процедурами або функціями.

Загальнийвигляд програми:

programім’япрограми;

uses{списокпрограмних модулів,

 щовикористовуються};

label{списокміток};

const{списоксталих величин -контант};

type{описатинестандартних типів даних};

var{описизмінних, що використовуються в програмі};

begin{позначенняпочатку програмного блоку}

 {програма– послідовність операторів}

end{кінецьпрограми}

6.        Яку дію виконує оператор присвоєння?

Операторприсвоєння призначений для надання змінній нового значення. Загальний виглядоператора присвоювання:

ім’язмінної := арифметичний вираз;

Знак«:=» читається «присвоїти» (надати значення).

7.        Який оператор використовується длявведення даних?

Длявведення даних використовують:

read(списокімен); або

readln(списокімен).

8.        Якийоператор використовується для виведення даних?

Длявиведення використовують оператор :

write(b1,b2,…bn);або

writeln(b1, b2,… bn).


1.Індивідуальнезавдання.

2. Записатина мові Pascalнаступніформули:

1.                                                     a+bx+cyz

a+b*x+c*y*z;

2.                                                    [(ax-b)x+c]x-d

((a*x-b)*x+c)*x-d;

3.                                                    ab/c+c/ab

a*b/c+c/a*b;

4.                                                    (x+y/a1)*(a2/x-y)

(x+y/a*1)*(sqr(a)/x-y);

5.                                                    104 L – 31/5 B

sqr(10)*sqr(10)*L-3*1/5*B;

6.                                                    (1+x/2! + y/3!) / (1+2 / (3+xy))

(1+x/1*2+y/1*2*3)/ (1+2/(3+x*y)).


Лабораторнаробота №9

Тема роботи:Програмування процесів з розгалуженням.

Мета роботи:навчитися складати алгоритми та програмувати процеси з розгалуженням задопомогою мови TurboPascal.

Порядоквиконання роботи.

1.        Вивчити теоретичний матеріал.

2.        Скласти звіт, в якому викласти короткотеоретичний матеріал, блок-схему алгоритму, програму, одержану відповідь задачі зчастини №2 та відповідь на завдання №1.

Контрольнізапитання.

1.        Привести приклади алгоритмів зрозгалуженням

y=/>

/> /> /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> /> /> /> /> />

/>                    +                                              -

/>/>/>/>/>

Y=a+b

  />/>/>/>

Y=a-b

  />/>D=bb-4ac

/>


                                                                      

D:=b*b-4*a*c

                                                                     

/>


/>                   +                                                -

/>


/>                                                                

2.        Який оператор описує умовний перехід?

Операторумовного переходу – програма, виконуючи його, у залежності від здійснення обговореноїумови може виконуватися двома способами (умова може виконуватися в конкретниймомент, так і не виконуватися).

IF<умова> THEN<оператор1>ELSE <оператор2>

3.        Яке значення має оператор GOTO?

GOTO-це оператор безумовного переходу – при його виконанні програма виконується утому порядку, що задається проектувальником. Задається цей оператор у такийспосіб:

GOTO<мітка>;

Причомумітки повинні перед використанням бути оголошені в розділі опису міток: labeln. Nможе бути, як число, так і символьне. Перед оператором, на який передаєтьсяуправління програмою, ставиться мітка з «:».

1.Індивідуальнезавдання

2.Записатина мові PASCALвідношення, істинне при виконанні зазначеної умови і хибні в протилежномувипадку:

a)        Ціле kділиться на 7;

b)        Рівняння ax2+bx+c=a(a<>0) немає дійсних коренів;

c)        Точка (х, у) лежить поза колом радіуса rіз центром у точці (1,0);

d)        Натуральне nєповним квадратом.

Завдання№2

Скласти алгоритмта написати програму для обчислення виразу:

 />


Лабораторнаробота №10

Тема роботи:Програмування регулярних циклічних процесів

Мета роботи:одержати навики побудови та програмування регулярних циклів на мові Pascal

Порядоквиконання роботи.

1.        Вивчити теоретичний матеріал.

2.        Відповісти на запитання.

3.        Побудувати блок-схему розв’язаннязадачі частини №1 відповідно до свого номера варіанта. Скласти та виконати накомп’ютері програму для розробленого алгоритму.

4.        Скласти звіт, в якому викласти короткотеоретичний матеріал, блок-схему алгоритму, програму, одержану відповідь.

Контрольнізапитання.

1.        Привести приклади циклічних алгоритмів.

Побудуватитаблицю значень функції

W=/>длядійсних />

Складемоблок-схему:

 «доки»


/> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />

                                            -

«До»

/>


                                

2.  Якимоператором описується цикл «Доки»?

Операторциклу «доки» має вигляд:

 Whileумоваdo оператор;

3.  Якимоператором описується цикл «До»?

Операторциклу «До» має вигляд:

 Repeatоператорuntil умова;

4.  Якимоператором описується цикл «Для»?

Операторциклу «Для» має вигляд:

 ForX:=X1TO X2DO оператор;- приріст Х дорівнює 1;

 ForX:=X1DOWNTO X2DO оператор;- приріст Х дорівнює -1

5.  Якарізниця між операторами WHILEта REPEAT?

ОператориWHILE та REPEATвідрізняються між собою по дії.

ОператорWHILE може жодного разу невиконувати оператор, що стоїть після слова DO, а оператор REPEATвиконує оператора тіла циклу хоч би один раз. ОператорWHILE дає декілька більшефективну програму, ніж оператор REPEAT.

1.Індивідуальнезавдання

Скластитаблицю множення натуральних чисел.


Лабораторнаробота №11

Тема роботи:Програмування ітераційних процесів

Мета роботи:одержати навики програмування циклів на мові Pascal

Порядоквиконання роботи.

1.        Ознайомитися з теоретичними відомостями.

2.        Побудувати алгоритм ітераційного циклупо загальній методиці і за допомогою рекурентного виразу та реалізуватипобудовані алгоритми у вигляді програми на мові Pascal.

3.        Скласти звіт, в якому зобразити отриманіблок-схеми та програми, відповісти на контрольні запитання.

Контрольнізапитання.

1.        Чим ітераційний цикл відрізняється відрегулярного?

Ітераційнийцикл відрізняється від регулярного тим, що при ітераційному циклі невідомозаздалегідь кількість повторів необхідних для одержання остаточних результатів.А при регулярному циклі відома кількість повторень.

2.        Який вид циклу найкраще описуєітераційний цикл?

Дляпобудови програм ітераційних циклів використовують цикли

WHILEта REPEAT.

3.        Які задачі визначаються ітераційнимциклом?

Ітераційнимциклом визначаються задачі, які потребують повторного розглядання для отриманняостаточного рішення.


4.        Приведіть приклади ітераційного циклу ійого опису всіма видами блок-схем.

Обчислитисуму елементів безкінечного ряду з точністю до е:

Y=1+x+/>


/> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />

/>

а=1

 

П=0

             /> /> /> /> /> <td/> /> /> /> />

/>/>

/>

 

/>

 

Y=y+a

                                          — /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> <td/> />

5.        Які оператори циклу раціональновикористовувати при описі ітераційних циклів?

Раціональновикористовувати оператори циклу «доки» або «до»

Whileумоваdo оператор,або Repeatоператор untilумова.

6.  Чиможна описати ітераційний цикл, використовуючи оператор IF?Показати приклад.

Так,можна.

Нехайпотрібно знайти найбільший спільий дільник двох натуральних чисел А і В

ProgramNova;

Vara,b: integer;

Begin

 Write(‘введітьдва натуральних числа’);

 Readln(a,b);

 Repeat

 Ifa>b then a:=a-b;

 Ifb>a then b:=b-a;

 Untila=b;

 Writeln(‘НСД=’,a)

End.

7.        Як використовуються оператори break,exit, continue.

Оператор break– вихід із циклу;

 Операторcontinue – перериває виконаннятіла самого внутрішнього циклу й передає управління в його заголовок

 Операторexit – вихід з програми.

Індивідуальнезавдання

Обчислитизначення суми з точністю до е.

/>

Лабораторнаробота №12

Тема роботи:Одномірні масиви.

Мета роботи:одержати навички побудови алгоритмів та програмування задач із векторами намові Pascal.

Порядоквиконання роботи.

1.        Вивчити теоретичний матеріал.

2.        Відповісти на запитання.

3.        Виконати індивідуальні завдання.

4.        Скласти звіт, в якому викласти короткотеоретичний матеріал. блок-схему алгоритму та програму.

Контрольнізапитання.

1.        Який опис масиву є невірним:

a)        Var a: array[1..5] of real;

b)        Var a: array [‘a’..’k’] of char;

c)        Var a: array [-5..1] of real;

d)        Var a: array [a,b,c] of real;

Опис масиву єневірним Var a: array [a,b,c] of real;

2.        Чи можна записати для масивів а та b:

a)        A:=2;

b)        A:=b;

c)        A:=2;

Для масивів а таb можна записати A:=b;

3.        Чи можна записати для елементів масивуа:

a)        A[3]:=4;

b)        A:=1;

c)        A[1]:=3;

Для елементівмасиву можна записати A:=1;

Індивідуальнезавдання.

Дано натуральнечисло n, ціле х і масивцілих чисел a[1..n].Якщо в масиві є хоча б один елемент, рівний х, то одержану суму всіх елементів,що слідують за першим таким елементом; у противному випадку відповіддю повиннобути число -10.


Лабораторнаробота №13

Тема роботи:Впорядкування одномірних масивів.

Мета роботи:одержати навички розв’язання задач звпорядкуванню одномірних масивів методом обміну.

Порядоквиконання роботи.

1.        Вивчити теоретичний матеріал.

2.        Відповісти на запитання.

3.        Побудувати блок-схему розв’язаннязадачі відповідно до свого номера варіанта.

4.        Скласти та виконати на комп’ютеріпрограму для розробленого алгоритму.

5.        Скласти звіт, в якому викласти короткотеоретичний матеріал. блок-схему алгоритму та програму.

Контрольнізапитання

1.        Чому метод сортування називаєтьсяметодом обміну?

Методсортування називається методом обміну тому, що відбувається повний перебір усіхелементів та їх упорядкування за зростанням. При перестановці двох елементіввикористовується третя змінна. Обмін значеннями в пам’ятідво змінних aтаb виглядає так:

C:=a;a:=b; b:=c.

2.        Скільки порівнянь відбувається заметодом обміну?

Заметодом обміну відбуваються порівняння доки, поки на першому місці не станенайменший елемент або найбільший тобто по зростанню чи спаданню розташовуютьелементи.

3.        Які методи називаються методами обміну?

Методамиобміну називаються методи: пошуку послідовного значення та обмінне сортування(Бульбашки).

4.        Що називається методом вибору?

Методомвибору називається – знаходження найбільшого елемента масиву. На кожному етапіпорівняння пам’ятатимемо більше з переглянутих чисел і наприкінці знайдемонайбільший елемент.

Індивідуальнезавдання.

Заданоодномірний масив aдійснихчисел.

Впорядкуватийого першу половину по зростанню елементів з парними індексами.


Лабораторнаробота №14

Тема роботи:Двовимірні масиви.

Мета роботи:одержати навички роботи з двомірними масивами.

Порядоквиконання роботи.

1.        Вивчити теоретичний матеріал.

2.        Відповісти на запитання.

3.        Побудувати блок-схему розв’язаннязадачі відповідно до свого номера варіанта.

4.        Скласти та виконати на комп’ютеріпрограму для розробленого алгоритму.

5.        Скласти звіт, в якому викласти короткотеоретичний матеріал. блок-схему алгоритму та програму.

Контрольнізапитання

1.        Чи можна записати для двомірного масиву a:

a)        A[1][2]:=5;

b)        A[-5,6]:=-4;

 Для двомірногомасиву можна записати A[-5,6]:=-4;

2.        Які властивості елементів, щорозташовані на головній та побічній діагоналі квадратної матриці?

Квадратнаматриця А, для якої Ат=А (транспортирована матриця дорівнює квадратній матриці)називається симетричною. Елементи такої матриці, розмішені симетрично відносноголовної діагоналі, рівні.

Індивідуальнізавдання.

Розробитиалгоритм і програму для задачі.

Даноквадратна матриця А розміру 7х7 цілих чисел. Одержати b1,…,b7,деbi- це найменше іззначень елементів, що знаходяться на початку i-горядка до елемента anвключно.

еще рефераты
Еще работы по информатике, программированию